Zakon

 

На основу члана 24. став 6. Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, брoj 88/10),

Директор Републичког хидрометеоролошког завода доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења

"Службени гласник РС", број 96 од 1. новембра 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења у периоду пре, за време и непосредно после престанка метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, катастрофа и нуклеарних акцидената (у даљем тексту: информације и упозорења).

Члан 2.

Информације и упозорења израђују се и издају према међународним стандардима, регулаторним документима и препорукама Светске метеоролошке oрганизације и достављају државним органима надлежним за ванредне ситуације, заштиту животне средине, пољопривреду, шумарство и водопривреду, здравство, енергетику, саобраћај, заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност, средствима јавног информисања и другим заинтересованим органима и правним лицима, у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност и другим прописима којима се уређују питања заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, заштите од јонизујућих зрачења и заштите од поплава и пожара.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) биометеоролошко саветодавно упозорење (advisory) јесте упозорење о детектованим и/или прогнозираним опасним временским и климатским условима у наредном периоду до пет дана у току којих је неопходно применити мере предострожности у циљу заштите здравља становништва и животиња;

2) ванредна метеоролошка информација јесте метеоролошки извештај, анализа, прогноза, саветодавно упозорење, ранo упозорење, упозорење, хитно упозорење, климатска рана најава, специјално саопштење и било која друга информација која се односи на временску ситуацију, односно екстремну климатску појаву која је потенцијално опасна, опасна и веома опасна на делу територије или целој територији Републике Србије и временску ситуацију у случају опасности од нуклеарних акцидената, односно атмосферског прекограничног транспорта вулканског пепела и сахарског песка, а која се издаје у периоду пре, за време и непосредно после престанка метеоролошких елементарних непогода и катастрофа, односно нуклеарних акцидената, вулканских ерупција или опасности од атмосферског транспорта и депозиције песка;

3) ванредна хидролошка информација и упозорење јесте хидролошки извештај, анализа, прогноза, рано упозорење, упозорење, ванредно упозорење и било која друга информација која се односи на хидролошку ситуацију која је потенцијално опасна, опасна и веома опасна на делу територије или на целој територији Републике Србије, која се издаје у периоду пре, за време и после проглашења редовне и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом;

4) веома краткорочна прогноза времена јесте прогноза времена за наредни период од 2 до 12 сати;

5) веома краткорочна хидролошка прогноза јесте прогноза хидролошких услова за наредна 24 сата;

6) дугорочна метеоролошка прогноза (климатска прогноза) јесте прогноза климатских услова за наредни период од једног месеца до две године (месечна, тромесечна, сезонска климатска прогноза);

7) дугорочна хидролошка прогноза јесте прогноза хидролошких услова за наредни период од 1 до 3 месеца;

8) индекс опасности од појаве шумских пожара (Fire Weather Index – FWI) јесте показатељ запаљивости шумског горива у зависности од временских услова у току протекла 24 сата (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, брзина ветра и количина пaдавина у претходних 24 часа) и актуелних временских услова;

9) индекс топлотног стреса (Temperature /Humidity Index-THI) јесте мера осећаја топлоте, односно мера релативног дискомфора при дужем излагању људског тела утицају екстремно топлог и влажног времена, који показује вероватноћу топлотног удара, сунчанице или друге акутне симптоме стреса тела, а који се одређује у периоду од маја до септембра;

10) индекс ултраљубичастог зрачења (UV index – UVI) јесте мера интензитета ултраљубичастог зрачења који показује вероватноћу опасности излагања овом зрачењу (повећан интензитет UV зрачења условљава пораст обољења од рака коже и очне катаракте код људи, оштећења биљака, акватичних и других природних екосистема);

11) индекс хладноће (Wind chill index – WCI) јесте мера релативног дискомфора услед губитка топлоте тела при специфичним комбинацијама екстремно ниских температура ваздуха и брзине ветра, који показује вероватноћу настанка промрзлина, смрзавања и друге акутне симптоме стреса тела, а који се одређује у зимском периоду године (децембар, јануар,фебруар);

12) климатска прогноза за период дужи од две године јесте прогноза климатске варијабилности и климатских промена услед природних и антропогених фактора;

13) климатска рана најава јесте рано климатско упозорење о појави климатских екстремних појава и аномалија у наредном периоду од 5 до 90 дана;

14) краткорочна прогноза времена јесте прогноза времена за наредни период од 12 до 72 сата;

15) краткорочна хидролошка прогноза јесте прогноза хидролошких услова у наредном периоду од 24 до 72 сата;

16) метеоаларм јесте електронски графички информациони систем развијен у оквиру Вишенаменског програма упозорења (ЕММА) Европске асоцијације националних метеоролошких служби држава чланица Европске уније (ЕУМЕТНЕТ) за потребе информисања јавности путем интернет странице ЕУ, односно држава чланица ЕУМЕТНЕТ (www.meteoalarm.rs, www.meteoalarm.eu) о прогнозираним метеоролошким опасним појавама и упозорењима у наредних 48 сати;

17) метеоролошка/климатска прогноза јесте информација о очекиваним временским/климатским условима изнад одређеног подручја у одређеном временском периоду;

18) метеоролошка рана најава јесте рано упозорење о појави метеоролошке елементарне непогоде у наредном периоду од 72 до 120 сати (од 3 до 5 дана);

19) метеоролошко специјално саопштење јесте метеоролошка информација о атмосферском транспорту и депозицији радиоактивних материја у случају нуклеарних акцидена, односно атмосферском транспорту вулканског пепела и сахарског песка;

20) метеоролошко упозорење јесте упозорење о појави метеоролошке елементарне непогоде у наредном периоду од 6 до 48 сати;

21) потенцијално опасне, опасне и веома опасне метеоролошке (временске и климатске) појаве јесу појаве: олујног ветра, града, снежне мећаве и наноса снега, магле, поледице, екстремно високих температура ваздуха и топлотних таласа, екстремно ниских температура ваздуха и таласа хладноће, мразева, суше, великих количина падавина, јаких електричних пражњења, ултраљубичастог биолошки активног зрачења јаког интензитета, метеоролошких услова погодних за настанак и ширење шумских пожара, атмосферског транспорта и депозиције радиоактивних материја у случају нуклеарних акцидената, атмосферског транспорта вулканског пепела и сахарског песка;

22) потенцијално опасне, опасне и веома опасне хидролошке појаве јесу појаве: наглих пораста водостаја, поплава, бујичних поплава, наглог опадања водостаја, ниских водостаја и леда на рекама;

23) предочавање времена (Nowcasting) јесте прогноза времена за наредни период од 0–2 сата;

24) продужена средњерочна прогноза времена јесте прогноза времена за наредни период од 10 до 30 дана;

25) средњерочна прогноза времена јесте прогноза времена за наредни период од 72 до 240 сати;

26) средњерочна хидролошка прогноза јесте прогноза хидролошких услова наредном периоду од 3 до 10 дана;

27) стандардизовани падавински индекс (SPI) јесте показатељ интензитета метеоролошке суше у случају када су вредности овог индекса негативне, односно показатељ услова влажности када су његове вредности позитивне;

28) талас топлоте (Heat Wave) јесте појава веома топле ваздушне масе изнад ширег подручја која може трајати три и више дана узастопно и угрозити животе људи и животиња и узроковати материјалне штете у појединим секторима привреде. Систем ране најаве и упозорења о појави топлотног таласа оперативно функционише у периоду од маја до септембра;

29) талас хладноће (Cold Wave) јесте нагла појава веома хладне ваздушне масе изнад ширег подручја која може трајати три и више дана узастопно и угрозити животе људи и животиња и узроковати материјалне штете у појединим секторима привреде. Систем ране најаве и упозорења о појави таласа хладноће оперативно функционише у периоду од децембра до фебруара;

30) температурни (топлотни) индекси стреса (ефективна температура дискомфора изражена у °C) јесу индекси топлоте и индекси хладноће који се у медицинској метеорологији и биометеорологији користе као мера релативног нивоа комфорности коју осећа људско тело у временским ситуацијама које карактеришу екстремно високе вредности температуре и влажности ваздуха, односно ветровито време са екстремно ниским вредностима температуре ваздуха;

31) хидроаларм јесте електронска графичка апликација развијена у оквиру Европског система за заштиту од поплава (ЕФАС) за потребе информисања јавности о прогнозираним хидролошким опасним појавама и упозорењима у наредних 48 сати (www.hidmet.gov.rs);

32) хидролошка прогноза јесте информација о очекиваним хидролошким условима за одређену локацију и за одређен временски период;

33) хитно метеоролошко упозорење (Flash warning) јесте упозорење о појави метеоролошке елементарне непогоде у периоду од наредних 0–6 сати;

34) хидролошка рана најава јесте упозорење о појави хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду од 3 до 5 дана;

35) хидролошко упозорење јесте упозорење о појави хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду до 48 сати;

36) хитно хидролошко упозорење јесте упозорење о појави хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду 0 до 6 сати.

Члан 4.

Информације и упозорења израђују се у оквиру хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења Републичког хидрометеоролошког завода (у даљем тексту: Завод), успостaвљеног у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност.

Систем из става 1. овог члана представља део националног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и укључен је у системе „метеоаларм” и „хидроаларм” Европске уније као и одговарајуће међународне системе и програме Светске метеоролошке организације (Програм Светског метеоролошког бдења, Програм смањења ризика природних катастрофа, Програм хитног реаговања у случају нуклеарних акцидената, Светски програм мониторинга климе, Глобални оквир за климатске сервисе, Светски информациони систем).

Хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења са својим основним подсистемима (метеоролошки и хидролошки осматрачки систем, рачунарско-телекомуникациони систем и метеоролошки, климатски и хидролошки аналитичко-прогностички систем), функционише непрекидно 24 сата дневно у току године.

II. НАЧИН ИЗРАДЕ, ИЗДАВАЊА И ДОСТАВЉАЊА ВАНРЕДНИХ МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ ИНФОРМАЦИЈА И УПОЗОРЕЊА

Члан 5.

Информацијe и упозорења израђују се тако што се користе:

1) подаци метеоролошких и хидролошки мерења и осматрања из државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система Републике Србије утврђеног прописом о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програмима рада и начина извештавања државних мрежа метеоролошких станица и прописом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државне мреже, као и подаци добијени у оквиру оперативне међународне размене података преко Глобалног телекомуникационог система Светске метеоролошке организације и сателитских система Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита у складу са потврђеним међународним уговорима;

2) аналитичко-прогностички продукти нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела Завода, Европског центра за средњерочне прогнозе времена, регионалних и светских метеоролошких центара Светске метеоролошке организације о тренутном и будућем стању времена, климе и вода изнад Европе, Југоисточне Европе, Средоземља, Балканског полуострва и територије Републике Србије, односно атмосферском прекограничном транспорту радиоактвиних материја, вулканског пепела и сахарског песка;

3) расположиви подаци о потенцијалним утицајима и последицама (штетама), односно оцени ризика метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа.

Израда информација и упозорења којe се односе на временске, климатске, агроклиматске, биометеоролошке и хидролошке опасне појаве, врши се тако што се користе технички стандарди Светске метеоролошке организације и критеријуми, прагови/утицаји и симболи дати у Прилогу 1 – Критеријуми, прагови/утицаји и симболи за израду ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Израда специјалних метеоролошких информација у случају нуклеарних акцидената врши се тако што се користе критеријуми опасности и симболи који су утврђени посебним прописима којима се уређује заштита од јонизујућих зрачења.

Члан 6.

Израда и издавање билтена метеоролошких и хидролошких упозорења (хитно метеоролошко упозорење, метеоролошко упозорење, метеоролошка рана најава, климатска рана најава, биометеоролошко саветодавно упозорење, хитно хидролошко упозорење, хидролошко упозорење, хидролошко рано упозорење и хидролошка рана најава), врши се тако што се користе, у складу са међународним стандардима, следећа четири нивоа упозорења која су обележена бојама, и то:

1) први ниво упозорења (обележен зеленом бојом у билтенима упозорења) односи се на случај када нема опасних метеоролошких и хидролошких појава, односно када је опасност ниска (нема упозорења);

2) други ниво упозорења (обележен жутом бојом у билтенима упозорења) односи се на потенцијално опасну метеоролошку појаву (временске и/или климатске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез за активности које су изложене ризику метеоролошких елементарних непогода), односно на прогнозиране значајне промене водостаја и појаве леда у покрету са 10 до 40% покривености водене површине, а које би могле захтевати предузимање мера редовне одбране од поплава и/или леда;

3) трећи ниво упозорења (обележен наранџастом бојом у билтенима упозорења) односи се на прогнозиране опасне временске и/или климатске појаве таквог интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње, односно на појаве веома значајног пораста или опадања водостаја, појаве ледостаја или леда у покрету са 50% до 100% покривености водене површине, а које би могле захтевати предузимање мера ванредне одбране од поплавa или леда;

4) четврти ниво упозорења (обележен црвеном бојом у билтенима упозорења) односи се на прогнозиране веома опасне временске, хидролошке и/или климатске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња.

Члан 7.

Хитно метеоролошко и/или хидролошко упозорење о појави метеоролошке и/или хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду од 0 до 6 сати од момента детекције опасне метеоролошке и/или хидролошке појаве израђује се и издаје по потреби више пута у току дана у форми датој у Прилогу 2 – Хитно упозорење на опасне метеоролошке појаве и у форми датој у Прилогу 3 – Хитно упозорење на опасне метеоролошке и/или хидролошке појаве (СМС порука), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 8.

Метеоролошко и/или хидролошко упозорење о појави метеоролошке и/или хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду до 48 сати израђује се и издаје најмање два пута дневно у форми датој у Прилогу 4 – Метеоролошки билтен упозорења о појави и утицају ванредне/опасне појаве, најмање једанпут дневно у форми датој у Прилогу 5 – Оперативни хидрометеоролошки билтен (II. Хидролошки услови, прогноза вода и прогноза леда са упозорењима и у форми датој у Прилогу 6 – Информација о ванредним осматрањима водостаја, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 9.

Метеоролошка и хидролошка рана најава (предупозорење) о појави метеоролошке и/или хидролошке елементарне непогоде у наредном периоду од 72 до 120 сати израђује се најмање једанпут дневно и издаје у форми датој у Прилогу 5 – Оперативни хидрометеоролошки билтен, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Поред Оперативног хидрометеоролошког билтена из става 1. oвог члана који се односи на територију Републике Србије, издају се и билтени метеоролошких и хидролошких раних најава за један и/или више округа, односно региона у форми Дневних билтена центара за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења унутрашњих организационих јединица ван седишта Завода, чији је садржај утврђен техничким упутствима у складу са ISO стандардом 9001: 2008.

Члан 10.

Биометеоролошка саветодавна упозорења о појави метеоролошке опасне појаве у наредном периоду од 24 до 120 сати, израђују се једанпут дневно и издају у форми датој у Прилогу 7 – Билтен биометеоролошке прогнозе за Србију, у форми датој у Прилогу 8 – Билтен прогнозе топлотног таласа/таласа хладноће и у форми датој у прилогу 9 – Билтен прогнозе ултраљубичастог зрачења, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Биометеоролошка прогноза са саветодавним упозорењима издаје се сваког дана за наредних 48 сати.

Саветодавно упозорење које се односи на појаву опасности услед метеоролошких ефеката комбинованог утицаја високих вредности температуре ваздуха и влажности ваздуха на људско тело, односно опасности услед топлотних таласа, израђује се тако што се користе четири категорије опасности услед дуже изложености људског тела термичком дискомфору и граничне вредности топлотног индекса, односно прагови максималних дневних температура ваздуха утврђени за сваку главну климатолошку станицу у саставу државног метеоролошког осматрачког система, а издаје се сваког дана у периоду од 1. маја до 30. септембра.

Саветодавно упозорење које се односи на појаву опасности услед метеоролошких ефеката комбинованог утицаја ниских вредности температуре ваздуха и брзине ветра на људско тело, односно утицаја таласа хладноће, израђује се тако што се користе четири категорије нивоа опасности услед дуже изложености људског тела термичком дискомфору услед таласа хладноће и граничне вредности индекса хладноће, односно прагови минималних дневних температура ваздуха утврђени за сваку главну климатолошку станицу у саставу државног метеоролошког осматрачког система, а издаје се сваког дана у току децембра, јануара и фебруара.

Саветодавно упозорење које се односи на појаву опасности услед високог интензитета Сунчевог ултраљубичастог зрачења издаје се сваког дана за наредни период од 72 сата према критеријумима прописаним овим правилником.

Члан 11.

Климатска рана најава о појави климатских аномалија, екстремних климатских, агроклиматских и хидролошких појава у наредном периоду до 90 дана израђује се једанпут недељно и издаје у форми датој у Прилогу 10 – Билтен ране најаве климатских екстремних појава и аномалија, у форми датој у Прилогу 11 – Информација о агрометеоролошким условима на територији Републике Србије, у форми датој у Прилогу 12 – Билтен прогнозе метеоролошких услова погодних за појаву шумских пожара у току наредна три месеца и у форми датој у Прилогу 13 – Билтен о оријентационим изгледима времена и хидролошкој ситуацији у наредном периоду до 30 дана, који се израђује почетком месеца и ажурира средином месеца.

Прилози из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 12.

Ванредна метеоролошка информација о праћењу атмосферског прекограничног транспорта и дисперзије радиоактивног материјала услед нуклеарног акцидента израђује се на начин утврђен посебним прописима којима се уређује заштита од јонизујућих зрачења и издаје у форми датој у Прилогу 14 – Специјално метеоролошко саопштење о праћењу атмосферског транспорта и дисперзије радиоактивног материјала услед нуклеарног акцидента, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Специјална метеоролошка информација о праћењу атмосферског транспорта вулканског пепела или сахарског песка издаје се у форми датој у Прилогу 15 – Информација о праћењу атмосферског транспорта и дисперзије вулканског пепела/сахарског песка, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Временске прогнозе и упозорења о појави опасних метеоролошких појава које се израђују сваког дана у оквиру европског система „метеоаларм” за климатске области Републике Србије (Бачка, Срем, Банат, Град Београд, Западна Србија, Југозападна Србија, Шумадија, Поморавље, Источна Србија, Југоисточна Србија, Косово и Метохија) и хидролошке прогнозе и упозорења о појави опасних хидролошких појава које се израђују сваког дана у оквиру европског система „хидроаларм” за речне сливове на територији Републике Србије (Дунав, Сава, Дрина, Колубара, Велика Морава, Западна Морава, Јужна Морава, Тимок, Бели Дрим и Егеј), издају се само у електронској форми на интернет страници Завода и Европске уније.

Члан 14.

Критеријуми и граничне вредности метеоролошких, климатских и хидролошких параметара за израду упозорења, као и листа билтена са ванредним метеоролошким и хидролошким упозорењима за територију Републике Србије издају се и у електронском облику на интернет страници Завода и благовремено ажурирају.

Члан 15.

Информације и упозорења се достављају надлежним органима, средствима јавног информисања и заинтересованим правним и физичким лицима електронском поштом, факсом, телефоном, СМС поруком, FTP сервером, путем интернетa (www.hidmet.gov.rs, www.meteoalarm.rs и www.meteoalarm.eu) и поште.

За достављање информација и упозорења надлежним органима користе се стандардне оперативне процедуре у складу са препорукама Светске метеоролошке организације и прописом о заштити хидрометеоролошког информационог система.

Члан 16.

Завод обезбеђује техничке услове за увођење и оперативно коришћење међународног стандардног формата („Common Alerting Protocol – CAP”) за размену информација и упозорења о појави елементарних непогода ради ефикаснијег информисања јавности коришћењем различитих комуникационих технологија (мобилни телефон, факс, радио, телевизија, различите комуникационе мреже базиране на интернету), у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 92-51/13-6

У Београду, 28. октобра 2013. године

Директор,

Владан Коцић, с.р.

 

Листа прилога:

Прилог 1 – Критеријуми, прагови/утицаји и симболи за израду ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа

Прилог 2 – Хитно упозорење на опасне метеоролошке појаве

Прилог 3 – Хитно упозорење на опасне метеоролошке и/или хидролошке појаве (СМС порука)

Прилог 4 – Метеоролошки билтен упозорења о појави и утицају ванредне/опасне појаве

Прилог 5 – Оперативни хидрометеоролошки билтен

Прилог 6 – Информација о ванредним осматрањима водостаја

Прилог 7 – Билтен биометеоролошке прогнозе за Србију

Прилог 8 – Билтен прогнозе топлотног таласа/таласа хладноће

Прилог 9 – Билтен прогнозе ултраљубичастог зрачења

Прилог 10 – Билтен ране најаве климатских екстремних појава и аномалија

Прилог 11 – Информација о агрометеоролошким условима на територији Републике Србије

Прилог 12 – Билтен прогнозе метеоролошких услова погодних за појаву шумских пожара у току наредна три месеца

Прилог 13 – Билтен о оријентационим изгледима времена и хидролошкој ситуацији у наредном периоду до 30 дана

Прилог 14 – Специјално метеоролошко саопштење о праћењу атмосферског транспорта и дисперзије радиоактивног материјала услед нуклеарног акцидента

Прилог 15 – Информација о праћењу атмосферског транспорта и дисперзије вулканског пепела/сахарског песка