Zakon

 

На основу члана 21. став 1. тачка 15) и члана 25. став 1. тачка 12) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени. гласник РС”, број 111/14),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, на седници одржаној 12. децембра 2014. године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и поступку за издавање маркице

"Службени гласник РС", брoj 139 од 18. децембра 2014.

 

1. Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником утврђује се изглед маркице са знаком „DOPING FREE” који се ставља на тестиране производе који садрже додатке за исхрану и уређује се поступак за издавање маркице.

Члан 2.

Дистрибутеру или произвођачу производа који садржи додатак за исхрану може се одобрити обележавање производа маркицом са знаком „DOPING FREE” у случају када је производ тестиран на присуство забрањених допинг супстанци од стране лабораторије која поседује техничке и друге услове за спровођење такве анализе и када су испуњени сви други услови прописани овим правилником.

Маркицу са знаком „DOPING FREE” издаје Антидопинг агенција Републике Србије (у даљем тексту: Антидопинг агенција).

Одобравање обележавања производа врши се у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, правилником којим је утврђена листа забрањених допинг средстава и овим правилником.

2. Критеријуми за одобравање обележавања производа маркицом са знаком „DOPING FREE”

Члан 3.

Обележавање производа маркицом са знаком „DOPING FREE” се одобрава само у складу са следећим критеријумима:

1) производ је тестиран на присуство забрањених допинг супстанци у лабораторији акредитованој од стране Светске антидопинг агенције, која поседује техничке и друге услове за спровођење такве анализе;

2) производ је дозвољен за коришћење и дистрибуцију на територији Републике Србије у складу са законом;

3) подносилац захтева (дистрибутеру или произвођач) за обележавање производа је сносио трошкове таксе за јавну услугу издавања маркице са знаком „DOPING FREE”.

Обележавање производа маркицом са знаком „DOPING FREE” одобрава се само за производну серију која је тестирана у лабораторији из става 1. тачка 1. овог члана.

3. Изглед маркице са знаком „DOPING FREE”

Члан 4.

Маркице са знаком „DOPING FREE” је правоугаоног облика, димензија 50 мм ширине и 25 mm висине.

Маркица садржи лого и назив Антидопинг агенције, јединствени број референце, натпис „DOPING FREE” уз навођење групе забрањених допинг супстанци на чије је присуство производ тестиран и напомену: „Ради ваше сигурности проверите референцу на” уз навођење интернет адресе сајта Антидопинг агенције.

Маркице је у бојама логоа Антидопинг агенције.

Графички приказ маркице дат је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део..

Маркица се издаје на српском и енглеском језику.

Члан 5.

Свака индивидуална маркица са знаком „DOPING FREE” садржи јединствени број референце, који омогућава додатну проверу аутентичности маркице, тако што се уношењем тог броја у базу на сајту Антидопинг агенције, добија повратна информација на који се производ маркица односи, на који производну серију, на које је супстанце производ тестиран, као и други расположиви подаци о производу.

4. Поступак за издавање маркице са знаком „DOPING FREE”

Члан 6.

Подносилац захтева подноси захтев за издавање маркице са знаком „DOPING FREE” уз подношење доказа о испуњености услова из члана 3, овог правилника.

Уколико је захтев непотпун или постоје разлози за сумњу у веродостојност приложених доказа, Антидопинг агенција ће позвати подносиоца захтева да допуни захтев или достави додатне доказе.

Члан 7.

По одобравању обележавање производа маркицом са знаком „DOPING FREE”, Антидопинг агенција Републике Србије ће издати одговарајући број маркица подносиоцу захтева, уз уношење референци за издате маркице у базу на свом сајту.

Члан 8.

Строга је забрањена било каква злоупотреба издатих маркица и иста ће бити санкционисана сходно одредбама Закона о спречавању допинга у спорту.

5. Трошкови за издавање маркице са знаком „DOPING FREE”

Члан 9.

За јавну услугу издавање маркице за знаком „DOPING FREE” корисник услуга плаћа таксу Антидопинг агенцији, у складу са законом.

6. Завршна одредба

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 3-1212-4

У Београду, 12. децембра 2014. године

Председник Управног одбора,

др Валентина Милеуснић, с.р.

ИЗГЛЕД МАРКИЦЕ:

Doping-free.tiff