Zakon

 

На основу члана 14. став 1. тачка 9. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 – исправка и 18/10),

Национални савет за научни и технолошки развој, на седници одржаној 5. маја 2015. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности

"Службени гласник РС", број 69 од 7. августа 2015.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми за вредновање научноистраживачког рада института, интегрисаних универзитета, факултета, центара изузетних вредности и научноистраживачких организација из области одбране и Војске Србије, поступак акредитације и испуњеност услова за акредитацију научноистраживачких организација за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

Члан 2.

За обављање научноистраживачке делатности од општег интереса могу се акредитовати научноистраживачке организације са својством правног лица, и то: научни институти, истраживачко-развојни институти, институти од националног значаја за Републику Србију, факултети, интегрисани универзитети, центри изузетних вредности и научноистраживачке организације из области одбране и Војске Србије (у даљем тексту: научноистраживачке организације), у складу са овим правилником.

Организациони делови у саставу института, односно факултета, без својства правног лица, могу се акредитовати као центри изузетних вредности, у складу са критеријумима које прописује овај правилник.

Универзитет, као високошколска установа која остварује интегративне функције свих установа и јединица у свом саставу, може се акредитовати, у складу са овим правилником.

Поступак акредитације спроводи Одбор за акредитацију научноистраживачких организација.

Члан 3.

Научноистраживачка организација акредитује се за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса на период од четири године. Трајање акредитације рачуна се од дана доношења одлуке о акредитацији научноистраживачке организације Одбора за акредитацију.

Акредитоване научноистраживачке организације уписују се у Регистар научноистраживачких организација и стичу право да остварују програме од општег интереса утврђених у члану 10. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10), (у даљем тексту: Закон) и могу да реализују и научноистраживачке пројекте које (су)финансира министарство надлежно за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министарство).

Члан 4.

Саставни део овог правилника чине Обрасци са Упутством за подношење захтева за акредитацију и Списком документације која се прилаже уз захтев за акредитацију, и то: а) за институте – Образац 1; б) за факултете и интегрисане универзитете – Образац 2; за центре изузетних вредности – Образац 3.

Научноистраживачке организације из области одбране и Војске Србије подносе захтев за акредитацију на једном од образаца из става 1. овог члана.

Захтев са документацијом се доставља у писаном и електронском облику.

У поступку акредитације Одбор за акредитацију научноистраживачких организација (у даљем тексту: Одбор за акредитацију), примењује критеријуме прописане овим правилником.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 5 .

У поступку акредитације научноистраживачких организација вреднује се укупна научноистраживачка компетентност научноистраживачке организације и научноистраживачка компетентност истраживача.

Члан 6.

Научноистраживачка компетентност научноистраживачке организације вреднује се за период од претходне акредитације до подношења захтева за поновну акредитацију а на основу следећих критеријума:

1. броја научноистраживачких пројеката које (су)финансира Министарство;

2. броја научноистраживачких пројеката у оквиру међународне сарадње;

3. броја научноистраживачких пројекта остварених у сарадњи са привредом или другим установама или институцијама;

4. остварених резултата на пројектима које (су)финансира Министарство, садржаних у годишњим извештајима;

5. структуре истраживача у радном односу са пуним радним временом по научним или наставним звањима;

6. остварених истраживачких резултата класификованих по важећим критеријумима Министарства;

7. истраживачких резултата остварених у међународним пројектима;

8. резултата пројеката остварених у сарадњи са привредом и на тржишту, односно резултата који су примењени у привреди или који су комерцијализовани на тржишту;

9. обима и квалитета издавачке делатности научноистраживачке организације (периодичне и монографске);

10. расположивости адекватног простора, радног и лабораторијског довољног за обављање научноистраживачке делатности у области за коју се НИО акредитује;

11. расположивости опреме за реализацију теоријског и експерименталног научноистраживачког рада у области/областима за коју/које се научноистраживачка организација акредитује;

12. расположивости библиотечких ресурса и приступа научно-информативној периодици и документацији у области/областима за коју/које се научноистраживачка организација акредитује;

13. обезбеђења јавно доступних информација о научноистраживачком раду, уређен сајт.

За вредновање организације која се први пут акредитује вреднују се научноистраживачки резултати које су остварили запослени истраживачи у радном односу са пуним радним временом у претходне четири године.

Приликом вредновања научноистраживачког рада, Одбор за акредитацију користи податке из евиденције Министарства, као и податке из документације приложене уз захтев за акредитацију.

Члан 7.

У погледу научноистраживачке компетентности, односно квалитета научноистраживачког рада, научноистраживачке организације испуњавају услове акредитације ако у периоду од претходне акредитације задовољавају услове учешћа у реализацији научноистраживачких пројекта које је (су)финансирало Министарство.

За институте и факултете кој и нису били регистровани до ступања на снагу Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06 – исправка и 18/10) (у даљем тексту: Закон), научноистраживачка компетентност, односно квалитет научноистраживачког рада, утврђује се на основу резултата научноистраживачког рада од њиховог оснивања у складу са критеријумима из става 1. овог члана.

III. ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ

Члан 8.

Редовном поступку акредитације, сваке четири године, подлежу све научноистраживачке организације које су уписане у Регистар научноистраживачких организација. Одбор за акредитацију спроводи поступак акредитације научноистраживачких организација сваке четврте године (редовни поступак), или у краћем року, на захтев научноистраживачке организације, оснивача научноистраживачке организације или Министарства (ванредни поступак), за научноистраживачке организације које су уписане у Регистар научноистраживачких организација, као и поступак за потврђивање или одузимање статуса центра изузетних вредности.

Поступку акредитације подлежу све научноистраживачке организације, у складу са Законом.

Редовни поступак покреће Министарство најмање 120 дана пре истека рока за који важи акредитација.

Када се ради о научноистраживачкој организацији која није уписана у Регистар научноистраживачких организација, оснивач подноси захтев за акредитацију Одбору за акредитацију.

За научноистраживачку организацију која није уписана у Регистар научноистраживачких организација, Одбор за акредитацију оцењује квалитет и резултате њеног научноистраживачког рада у периоду од њеног оснивања.

По пријему захтева из ст. 1. и 4. овог члана, Одбор за акредитацију разматра достављену документацију подносиоца захтева и обавља проверу квалитета научноистраживачког рада, у складу са овим правилником, доноси одлуку у року од 90 дана од дана пријема захтева и доставља је Министарству и подносиоцу захтева.

Одбор за акредитацију може затражити од подносиоца захтева да допуни документацију, а подносилац захтева је у обавези да тражену документацију достави најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног захтева за допуну документације.

Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, Одбор за акредитацију ће донети одлуку на основу расположиве документације.

За потребе спровођења поступка акредитације, Одбор за акредитацију образује стручне тимове који разматрају појединачне захтеве за спровођење поступка акредитације.

Ако је то неопходно ради утврђивања чињеница које су од значаја за доношење одлуке, Одбор за акредитацију, односно његов стручни тим, може извршити обилазак и непосредно утврдити услове за обављање научноистраживачке делатности научноистраживачке организације која се акредитује, сачињава записник у коме појединачно констатује испуњеност, односно неиспуњеност услова за обављање научноистраживачког рада, који је саставни део одлуке о акредитацији.

Одбор за акредитацију може донети позитивну или негативну одлуку о акредитацији научноистраживачке организације.

Ако Одбор за акредитацију не донесе одлуку у року од 90 дана, министар има право да разреши чланове Одбора за акредитацију и да именује нове чланове.

Новоименовани Одбор за акредитацију дужан је да у новом поступку донесе одлуку о акредитацији научноистраживачке организације у року од 60 дана, а на основу раније достављеног захтева и документације научноистраживачке организације.

На основу позитивне одлуке о акредитацији, научноистраживачка организација која није уписана у Регистар научноистраживачких организација стиче право да се у року од 30 дана, у складу са Законом, упише у Регистар научноистраживачких организација.

На основу позитивне одлуке о акредитацији, регистрована научноистраживачка организација задржава права која је стекла уписом у Регистар научноистраживачких организација.

Оснивач научноистраживачке организације, односно научноистраживачка организација, може да поднесе жалбу, са одговарајућим доказима и документацијом Националном савету за научни и технолошки развој, у року од 30 дана од дана пријема негативне одлуке о акредитацији или одлуке о престанку акредитације.

Национални савет за научни и технолошки развој дужан је да у року од 90 дана донесе одлуку која може бити: 1) одбијање жалбе; 2) поништење одлуке Одбора за акредитацију и враћање жалбе са списима Одбору за акредитацију на поновно одлучивање; 3) усвајање жалбе.

Ако у поновном поступку Одбор за акредитацију донесе негативну одлуку о акредитацији научноистраживачке организације, та одлука је коначна.

Ако је донета коначна негативна одлука о акредитацији, научноистраживачка организација брише се из Регистра научноистраживачких организација, даном доношења коначне негативне одлуке.

Оснивач научноистраживачке организације, односно научноистраживачка организација, која је добила негативну одлуку о акредитацији, има право да понови захтев за акредитацију, по истеку године дана од дана пријема коначне одлуке о акредитацији.

Члан 9.

Научноистраживачка организација дужна је да поднесе Одбору за акредитацију захтев за нову акредитацију, најмање четири месеца пре истека рока важеће акредитације.

У периоду трајања акредитације, одговорно лице у научноистраживачкој организацији дужно је да извести у писаној форми Одбор за акредитацију о престанку испуњавања неких од услова прописаних овим правилником, о статусним променама и другим релевантним чињеницама од значаја за акредитацију, у року од месец дана од дана њиховог настанка.

Научноистраживачка организација може изгубити статус акредитоване научноистраживачке организације, ако:

1) у периоду трајања акредитације од четири године престане да испуњава неке од услова прописане овим правилником;

2) престане да постоји укидањем или другим статусним променама;

3) изгуби својство правног лица.

Одбор за акредитацију одређује рок од 120 дана у којем научноистраживачка организација треба да испуни прописане услове или реши свој правни статус.

Ако научноистраживачка организација, у року од 120 дана, не испуни прописане услове за акредитацију или не реши свој правни статус, Одбор за акредитацију доноси одлуку о престанку акредитације научноистраживачке организације.

На основу одлуке из става 5. овог члана, научноистраживачка организација брише се из Регистра научноистраживачких организација, а Министарство раскида уговор, односно уговоре о финансирању те научноистраживачке организације.

Изузетно, финансирање одобреног и започетог научноистраживачког пројекта чији је реализатор научноистраживачка организација која је брисана из Регистра научноистраживачких организација, може се наставити под условом да надлежни матични научни одбор позитивно оцени резултате тог пројекта, и под условом да друга научноистраживачка организација која реализује сличан пројекат прихвати даљу реализацију тог започетог пројекта, тако што ће ангажовати истраживаче на својим пројектима научноистраживачке организације која је брисана из Регистра научноистраживачке организације.

Одлуку о финансирању одобреног и започетог научноистраживачког пројекта из става 6. овог члана доноси министар.

Одбор за акредитацију може самоиницијативно или на захтев Министарства, у ванредном поступку, да изврши проверу испуњености услова акредитоване научноистраживачке организације и донесе одговарајућу одлуку.

IV. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 10.

У поступку акредитације научноистраживачког рада научноистраживачких организација, Одбор за акредитацију вреднује научноистраживачки рад научноистраживачких организација у складу са критеријумима Министарства и оцењује испуњеност услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

V. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ИНСТИТУТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Члан 11.

Институт од националног значаја за Републику Србију (у даљем тексту: Национални институт) може се акредитовати за обављање научноистраживачке делатности ако испуњава услове прописане законом којим се уређује научноистраживачка делатности и ако испуњава следеће услове:

1. има дугорочни програм научноистраживачког рада усаглашен са приоритетима научног и технолошког развоја РС;

2. има резултате научноистраживачког рада који доприносе развоју науке, односно доприносе општем фонду знања, као и развоју технологије;

3. има успостављену међународну научну сарадњу, и активно учешће у више међународних пројеката ( пројекти EU, регионални или билатерални);

4. има у претходне четири године међународно признате научне резултате, тако што је у претходне четири године на сваких десет истраживача у научним или наставним звањима остварено најмање 40 публикација или других истраживачких доприноса према важећим критеријумима Министарства у областима за које се акредитује;

5. има у радном односу са пуним радним временом најмање 100 истраживача у научним, односно наставним звањима компетентним за област науке или научне дисциплине којима се бави;

6. има програм развоја научноистраживачког подмлатка, усвојен од стране Научног већа, већи број доктората реализованих у самој установи, а при поновљеној акредитацији и 50% истраживача у научним звањима који су ментори или су учествовали при изради докторских дисертација у периоду од четири године;

7. има ангажоване стипендисте Министарства или истраживаче приправнике на научноистраживачким пројектима које реализује;

8. има сопствени, одговарајући простор неопходан за извођење научно-истраживачке делатности у областима за које се акредитује;

9. има на располагању сопствену опрему неопходну за квалитетну реализацију научно-истраживачког рада, као и друга средства за остваривање програма од општег интереса, која су адекватна врсти истраживања;

10. има научно-информативну документацију и библиотечко-информациони центар;

11. има по правилу акредитоване лабораторије и-или центре за пружање високо специјализованих услуга, података или мерења;

12. има развијену сарадњу са привредом, страним корисницима, државним агенцијама и по правилу има придружене мале или средње компаније или развојне центре;

13. има стратегију обезбеђења квалитета, усвојен Кодекс о научноистраживачком раду и у свом раду поштуј е стандарде науке и струке;

14. има јавно доступне информације о свом раду које садрже податке о организацији и реализацији научностраживачког рада, уређен сајт и редовне годишње извештаје.

Члан 12.

На основу позитивне одлуке о акредитацији института из члана 11. овог правилника, Министарство врши упис националног института у Регистар научноистраживачких организација.

VI. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА

Члан 13.

Универзитет је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања.

Статус интегрисаног универзитета може стећи универзитет који обавља научноистраживачку делатност у оквиру најмање три научне области.

Члан 14.

Интегрисани универзитет се може акредитовати као научноистраживачка организација ако испуњава критеријуме научноистраживачке компетентности утврђене у члану 5. и ако испуњава услове из члана 15. овог правилника који се односе на акредитацију факултета у најмање три области научноистраживачке области.

Универзитет који остварује интегративне функције у складу са законом којим се уређује област високог образовања, може се акредитовати ако су сви факултети у његовом саставу акредитовани за обављање научноистраживачке делатности, у складу са овим правилником.

Универзитет из става 2. овог члана може да се акредитује за обављање научноистраживачке делатности и може да реализује међународне програме и пројекте.

VII. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ИНСТИТУТА (НАУЧНИХ ИНСТИТУТА И ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИХ ИНСТИТУТА) И ФАКУЛТЕТА

Члан 15.

Институт (научни институт или истраживачко-развојни институт) или факултет се може акредитовати за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса ако испуњава критеријуме научноистраживачке компетентности утврђене у члану 6. овог правилника и ако испуњава следеће услове:

1. има и реализује програм научноистраживачког рада који је усвојило научно веће института или научно-наставно веће факултета, са прецизно дефинисаним целинама везаним за научноистраживачку област којом се научноистраживачка организација бави и за коју се акредитује а који је усклађен са циљевима научног и технолошког развоја Републике Србије;

2. има и реализује програм развоја научноистраживачког подмлатка, презентирајући податке о броју докторских теза које су реализоване или се реализују током периода реакредитације на факултету/институту;

3. има организациону структуру и управљање усклађено са Законом (статут, научно веће/научно-наставно веће, управни одбор/савет, директор/декан, систематизација радних места) и процедуру избора сарадника у наставна и научна звања усклађену са Законом;

Истраживачко-развојни институт који је организован као привредно друштво има научно веће и руководиоца за научноистраживачку делатност у научном звању;

4. има организован научноистраживачки рад кроз пројекте који (су)финансирани из буџета РС, из фондова ЕУ или других домаћих или међународних институција које финансирају научноистраживачке активности.

За поновну акредитацију потребно је да институт или факултет има научноистраживачке пројекте (су)финансиране од стране Министарства:

– који су координирани од стране НИО;

– минимално један пројекат из научне области за коју се научноистраживачка организација акредитује, где је бар један од руководилаца пројекта истраживач у радном односу са пуним радним временом у научноистраживачкој организацији, или

– истраживаче у научним/наставничким звањима од којих је минимално 60% ангажовано на пројектима са максималним бројем истраживач месеци који се финансира за сараднике са факултета или института. (1. Факултети – минимално 12 наставника од 20, 2. Научни институти – минимално 6 сарадника од 10, а за области друштвених и хуманистичких наука минимално 4 сарадника од 7, 3. Истраживачко развојни институти – минимално 4 сарадника од 7), или

– истраживаче у свим звањима од којих је минимално 40% ангажовано на пројектима са максималним бројем истраживач месеци који се финансира за сараднике са факултета или института, или

– научноистраживачке пројекте (су)финансиране из других извора у обиму који одговара наведеном за Министарство.

Када се институт или факултет први пут акредитуј е потребно је да има минималан број истраживача прописан Законом који су компетентни за област у којој се научноистраживачка организација акредитује;

5. има остварене резултате у области за коју се НИО акредитује што манифестује кроз публикације и друге доприносе по важећој класификацији по којој се вреднују резултати пројеката (су)финансирани од стране Министарства;

– има минимално у периоду од четири године (период реакредитације) 10 публикација или других истраживачких доприноса према важећој класификацији Министарства на 10 истраживача у научним или наставничким звањима који су остварени у НИО, или

– има минимално у периоду од четири године (период реакредитације) 20 публикација или других истраживачких доприноса према важећој класификацији на 10 истраживача у научним или наставним звањима који су остварени у другим НИО или иностраним истраживачким организацијама.

Када се институт или факултет први пут акредитује потребно је да истраживачи запослени са пуним радним временом имају у периоду од четири године минимално 10 публикација или других истраживачких доприноса према важећој класификацији на 10 истраживача у научним или наставничким звањима;

6. обавља трансфер знања и технологија, што манифестује кроз остварене резултате за период од претходне четири године;

7. има према критеријумима Министарства, одговарајућу структуру и одговарајући број истраживача компетентних за област науке којом се научноистраживачка организација бави:

– Научни институт има у радном односу са пуним радним временом најмање 20 истраживача компетентних за област науке којом се институт бави, од којих најмање десет истраживача у научним или наставним звањима (од којих најмање три у звању виши научни сарадник или научни саветник, односно у звању редовни професор или ванредни професор) и десет истраживача у звању истраживач – сарадник или вишем звању;

– Научни институт у области друштвених и хуманистичких наука има у радном односу са пуним радним временом најмање 12 истраживача компетентних за област науке којом се институт бави, од којих најмање седам истраживача у научним, односно наставним звањима и пет истраживача у звању истраживач – сарадник или вишем звању;

– Научни институт чији је оснивач Српска академија наука и уметности има и мањи број истраживача, ако испуњава услове које прописује Закон о Српској академији наука и уметности;

– Истраживачко-развојни институт има у радном односу са пуним радним временом најмање 12 истраживача компетентних за област науке којом се институт бави, од којих најмање седам истраживача у научним или наставним звањима (од којих најмање један у звању виши научни сарадник или научни саветник, односно у звању редовни професор или ванредни професор) и пет истраживача у звању истраживач – сарадник или вишем звању;

– Факултет има у радном односу са пуним радним временом најмање 20 наставника у одговарајућим наставничким звањима, а од укупног броја наставника 70% су наставници ангажовани са пуним радним временом;

8. има и користи сопствену опрему у научностраживачком раду у области за коју се захтева акредитација, што манифестује кроз публикација или друге истраживачке и научне доприносе остварене у периоду од четири године.

Када се институт или факултет први пут акредитује потребно је да има или сопствену опрему или да има уговор о коришћењу опреме у другој/другим НИО;

9. има простор (сопствени или уговором закупљен за период за који тражи акредитација) неопходан за квалитетну реализацију научноистраживачког рада.

У областима у којима се обављају експериментална истраживања факултет/институт обезбеђује одговарајући лабораторијски и други радни простор у складу са бројем истраживача које запошљава, што утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију приликом посете;

10. има библиотечке ресурсе и обезбеђен приступ научно-информативној периодици и документацији у области за коју се акредитује;

11. обезбеђује јавност научноистраживачког рада и резултата тог рада, има ажуриране потпуне, јасне и доступне информације о раду на сајту научноистраживачке организације.

Члан 16.

Поред услова предвиђених у члану 15. овог правилника, факултет за акредитацију као научноистраживачка установа треба да испуни и следеће услове:

– да поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства надлежног за високо образовање;

– да је уписан је у регистар високошколских установа који води Министарство надлежно за високо образовање;

– да има дозволу за рад издату од стране Министарства надлежног за високо образовање.

VIII. УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЦЕНТАРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

Члан 17.

Статус центра изузетних вредности може стећи институт, односно високошколска установа или њихов организациони део, односно њихови организациони делови, ако су поред услова прописаних овим правилником и Законом, у временском периоду током последњих пет година остварили врхунске и међународно признате научне и стручне резултате и на основу тога имају развијену међународну научну, техничку и/или технолошку сарадњу.

Актом о оснивању заједничког центра изузетних вредности уређују се међусобна права и обавезе оснивача центра. Ако статус центра изузетних вредности стекне организациони део или организациони делови института или високошколске установе, центар изузетних вредности нема својство правног лица.

Члан 18.

Код акредитације центара изузетних вредности, Одбор за акредитацију поред услова из члана 17. овог правилника утврђује и следеће услове, и то:

1. да Центар изузетних вредности има најмање 12 запослених сарадника са пуним радним временом, од чега је најмање седам истраживача у научним или наставним звањима и најмање 4 у статусу научни саветник или редовни професор. Најмање 60% сарадника у научним звањима мора да буде у категоријама у две највише истраживачке категорије;

– да по својим постигнућима групација која подноси предлог спада у водеће групе у нашој земљи у једној од шест научних области тако што има минимално у периоду од четири године (период реакредитације) 40 публикација или других истраживачких доприноса у категоријама према важећој класификацији Министарства на 10 истраживача у научним или наставничким звањима који су остварени уз већинску улогу сарадника Центра;

– има Програм научноистраживачког рада и Програм развоја научноистраживачког подмлатка;

– развоја научноистраживачког подмлатка, усвојен од стране Научног већа, већи број доктората реализованих у самој установи, а при поновљеној акредитацији и 50% истраживача у научним звањима који су ментори или су учествовали при изради докторских дисертација у периоду од четири године;

2. да Центар испуњава најмање осам од следећих квалитативних показатеља:

– да остварује признате научне резултате сопственим кадровским и материјалним капацитетима, на високом научном нивоу по међународним стандардима;

– да остварује квалитетно вођење младих истраживача самостално или кроз сарадњу са другим центрима у земљи и иностранству и кроз организовање научних семинара, летњих школа, интензивних научних курсева и сл.;

– да има међународне пројекте и сарадњу са институцијама којима поред научне може да пружа и стручну помоћ у развоју одговарајуће делатности зависно од области науке;

– да су сарадници Центра добијали награде и међународна и врхунска национална признања, раније или у току рада центра;

– да сарадници центра имају чланства у академијама, звања чланова друштава на највишем – елитном нивоу (на пример fellow,) доступна уском кругу од највише 10% чланова, посебне статусе на иностраним Универзитетима и Институтима (гостујући професор) и елитне стипендије;

– да су сарадници центра чланови уређивачких одбора признатих часописа међународне репутације;

– да сарадници центра имају чланства у научним комитетима и међународним одборима и телима конференција високе репутације;

– да сарадници центра имају позиве у току акредитације или претходног периода од четири године да одрже уводна предавања по позиву на конференцијама високе репутације;

– да су сарадници центра организовали конференције високе међународне репутације;

– да су сарадници центра публиковали високо цитиране радове (радови цитирани више од 100, или 50 пута, број радова са више од 10 цитата), посебно узимајући у обзир радове остварене у оквиру Центра у претходној акредитацији или у групи која је била основа за формирање центра;

– да радови сарадника центра имају висок општи број цитата према условима у научним областима, односно други показатељи значајног научног одјека резултата истраживања;

– да су у оквиру центра или групе која му је претходила у претходне четири године реализоване докторске дисертације;

– да постоје реализације примењених истраживања у складу са особеностима научне дисциплине;

– да је постојала или постоји реализација значајних примена према особеностима научне дисциплине и тематике;

– да Центар има доступну интернет презентацију и друге видове комуникације који недвосмислено показују улогу центра, текуће активности, ресурсе и његова постигнућа.

Члан 19.

Захтев за добијање статуса центра изузетних вредности може поднети институт, односно високошколска установа који су акредитовани у складу са Законом и овим правилником.

Захтев за стицање статуса заједничког центра изузетних вредности подносе заједнички више акредитованих института, односно акредитованих факултета.

Захтев за стицање статуса центра изузетних вредности који се односи на организационе делове института односно факултета подносе научноистраживачке организације у чијем саставу су ти организациони делови.

Члан 20.

Акт о додели, потврђивању или одузимању статуса центра изузетних вредности доноси Национални савет за научни и технолошки развој, на основу позитивне одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација.

Да би Национални савет за научни и технолошки развој донео акт из става 1. овог члана, потребно је да Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, претходно, спроведе поступак акредитације центра изузетних вредности.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација може донети позитивну или негативну одлуку о акредитацији центра изузетних вредности, а на основу спроведеног поступка акредитације центра изузетних вредности. Позитивну одлуку доставља Националном савету на даље поступање.

Члан 21.

Ако Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, у редовном или ванредном поступку из става 1. овог члана, у поступку акредитације утврди да акредитовани центар изузетних вредности коме је Национални савет за научни и технолошки развој доделио или потврдио статус центра изузетних вредности, престане да испуњава неки од услова који су прописани овим правилником, тада доноси негативну одлуку о акредитацији центра изузетних вредности.

На основу негативне одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација из става 2. овог члана, Национални савет за научни и технолошки развој доноси акт о одузимању статуса центра изузетних вредности, а центар се брише из Регистра научноистраживачких организација.

Центар изузетних вредности који је добио негативну одлуку о акредитацији и акт Националног савета о одузимању статуса центра изузетних вредности, може да понови захтев за акредитацију, по истеку годину дана од дана доношења акта о одузимању статуса центра изузетних вредности.

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Поступци за акредитацију научноистраживачке делатности који су започети до ступања на снагу овог правилника, окончаће се у складу са Правилником о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација („Службени гласник РС”, број 90/06).

Члан 22.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација („Службени гласник РС”, број 90/06).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-218/2015-14

У Београду, 5. маја 2015. године

Национални савет за научни и технолошки развој

Председник,

проф. др Вера Дондур, с.р.

Обрасац 1 - научни институти, истраживачко развојни институти, институти од националног значаја за Републику Србију

Обрасац 2 - факултети/интегрисани универзитети

Обрасац 3 - центри изузетних вредности