Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 12. став 1. тачка 8) Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17),

Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 16. новембра 2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља

"Службени гласник РС", бр. 114 од 20. децембра 2017, 24 од 11. марта 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се научне, уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља.

Члан 2.

Научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Природно-математичких наука су:

1. Биолошке науке;

2. Гео-науке;

3. Математичке науке;

4. Науке о заштити животне средине;

5. Рачунарске науке;

6. Физичке науке;

7. Физичко-хемијске науке;

8. Хемијске науке.

Члан 3.

Научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука су:

1. Архитектура;

2. Биотехничке науке;

3. Грађевинско инжењерство;

4. Геодетско инжењерство;

5. Електротехничко и рачунарско инжењерство;

6. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;

7. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

8. Машинско инжењерство;

9. Организационе науке;

10. Рударско инжењерство;

11. Саобраћајно инжењерство;

12. Технолошко инжењерство;

13. Металуршко инжењерство;

14. Геолошко инжењерство.

Члан 4.

Научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука су:

1. Библиотекарство, архиварство и музеологија;

2. Економске науке;

3. Историјске, археолошке и класичне науке;

4. Културолошке науке и комуникологија;

5. Менаџмент и бизнис;

6. Педагошке и андрагошке науке;

7. Политичке науке;

8. Правне науке;

9. Психолошке науке;

10. Социолошке науке;

11. Специјална едукација и рехабилитација;

12. Теологија;

13. Физичко васпитање и спорт;

14. Филозофија;

15. Филолошке науке;

16. Науке о уметностима,

17. Криминалистичке науке,

18. Војне науке,

19. Науке безбедности.

*Службени гласник РС, број 24/2020

Члан 5.

Научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Медицинских наука су:

1. Ветеринарске науке;

2. Медицинске науке;

3. Стоматолошке науке;

4. Фармацеутске науке.

Члан 6.

Уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља Уметности су:

1. Драмске и аудиовизуелне уметности;

2. Ликовне уметности;

3. Музичка уметност;

4. Примењене уметности и дизајн;

5. Архитектура.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС”, бр. 30/07, 112/08, 72/09 и 12/17).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Национални савет за високо образовање

Председник,

проф. др Дејан Поповић, с.р.