Zakon

На основу члана 12. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12) и члана 17. став 1. тачка 5) Статута Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција),

Управни одбор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, на седници одржаној 22. децембра 2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет

"Службени гласник РС", број 36 од 10. маја 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се границе садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет.

Забране

Члан 2.

Забрањено је додавање радионуклида у воду за пиће, животне намирнице, сточну храну, играчке, средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела у процесу производње.

Забрањен је увоз и извоз робе из става 1. овог члана у коју су намерно додати радионуклиди.

Значење појмова

Члан 3.

Поједини изрази, употребљени у овом правилнику, имају следеће значење:

1. Бекерел (Bq) је назив јединице за активност. Један бекерел је еквивалентан једном распаду у секунди: 1 Bq = 1 s-1;

2. Вода за пиће је вода намењена за људску употребу и обухвата:

а) воду у њеном оригиналном стању или након третмана, намењена за пиће, кување, припрему хране или друге потребе домаћинства, без обзира на њено порекло и да ли се њоме снабдева из дистрибутивне мреже, цистерне, или у боцама или посудама;

б) воду која се користи у било којем предузећу за производњу хране у сврхе прераде, очувања или пласирања на тржиште производа или супстанци намењених за људску употребу осим ако органи надлежни за оцену квалитета воде не утврде да квалитет воде не може да утиче на здравствену исправност хране у њеном коначном облику;

3. Годишња граница уношења (ГГУ), за појединца је активност радионуклида која би уношењем у организам произвела очекивану дозу једнаку прописаним границама дозе;

4. Греј (Gy) је назив за јединицу апсорбоване дозе. Један греј је еквивалентан једном џулу по килограму: 1 Gy = 1 Ј kg-1;

5. Животна намирница јесте свака супстанца или производ, прерађена, делимично прерађена или непрерађена, а намењена је за исхрану људи или се оправдано може очекивати да ће се користити за људску употребу, осим хране за животиње које не служе за производњу хране, живих животиња, ако нису припремљене за стављање у промет ради исхране људи, биљака пре жетве, бербе или убирања плодова, медицинских производа, козметичких производа, дувана и дуванских производа, наркотика или психотропних супстанци, остатака (резидуа) и контаминената.

Животне намирнице јесу и пиће, гума за жвакање, као и било која супстанца наменски додата храни током припреме, обраде или производње;

6. Изведене концентрације радионуклида (IK) у животној средини су вредности контаминације животне средине које су на основу стандардизованих модела изведене из примарних или секундарних граница и чијом се употребом обезбеђује да прописане граничне вредности ефективне дозе не буду прекорачене;

7. Индикативна доза представља очекивану ефективну доза за годину дана ингестије воде за пиће која произлази од свих радионуклида, природног или вештачког порекла, чије је присуство откривено у испоруци воде намењене за људску потрошњу, али искључујући трицијум, калијум-40, радон и његове краткоживеће потомке;

8. Параметарска вредност је параметар присуства радиоактивне супстанце у води намењеној за пиће изнад које се процењује да ли присуство радиоактивне супстанце у води за пиће представља ризик за здравље људи који захтева примену мера заштите и, по потреби, предузимају мере санације за унапређење квалитета воде до нивоа који је у складу са захтевима за заштиту здравља људи са становишта заштите од зрачења;

9. Предмети опште употребе у смислу овог правилника јесу:

1) посуђе, прибор, постројења, уређаји и амбалажа за намирнице,

2) дечије играчке,

3) средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и амбалажа за та средства,

4) средства за одржавање чистоће,

5) дуван, дуванске прерађевине и прибор за пушење,

6) одређени предмети који при употреби долазе у непосредан додир са кожом или слузницом;

10. Референтни ниво је ниво ефективне дозе или еквивалентне дозе или специфичне активности у ситуацији ванредног или постојећег излагања, изнад којих се сматра неприкладним допустити да дође до излагања услед те ситуације излагања, чак иако то није гранична вредност која не сме бити прекорачена;

11. Сиверт је назив јединице за еквивалентну или ефективну дозу. Један сиверт је еквивалентан једном џулу по килограму: 1 Sv = 1 Ј kg-1;

12. Сточна храна јесте свака супстанца или производ, прерађена, делимично прерађена или непрерађена, а намењена је за исхрану животиња које служе за производњу хране.

II. ГЛАВНИ ДЕО

Параметри повезани са границама садржаја

Члан 4.

Границе садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби која се ставља у промет одређене су границом излагања јонизујућим зрачењима, уколико није другачије одређено и количином воде или животних намирница које се конзумирају у току године и једнаке су изведеним концентрацијама радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима.

За предмете опште употребе прописани параметар је граница излагања.

За грађевински материјал се прописују гама индекс и референтни ниво спољашњег зрачења у затвореном простору.

Члан 5.

Изведене концентрације радионуклида у води за пиће, IKv, за становништво израчунавају се на следећи начин:

где су:

GD – гранична вредност ефективне дозе за појединца из становништва. За израчунавање изведених концентрација радионуклида у води за пиће за GD се узима вредност од 0,1 mSv/god;

e(g)n,ing [Sv/Bq] – примљена ефективна доза при јединичном уношењу радионуклида n ингестијом

V [l] – просечан годишњи унос воде за пиће по становнику (730 l), према подацима Светске здравствене организације.

Изведене концентрације појединачних радионуклида у води за пиће су наведене у Прилогу I (који је део овог правилника).

Члан 6.

Параметарске вредности које се примењују за испитивања у оквиру мониторинга радиоактивности воде за пиће су дате у прилогу I.

Ако су измерене вредности укупне алфа и укупне бета активности у води за пиће изнад вредности датих у прилогу I, врши се идентификација и одређивање садржаја радионуклида. Вода за пиће се не може забранити на основу измерених вредности укупне алфа и укупне бета активности, уколико није одређен садржај појединачних радионуклида.

Члан 7.

У циљу провере сагласности са параметарским вредностима датим у прилогу I, мониторинг воде за пиће се врши у складу са Правилником о утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини.

Члан 8.

Изведена концентрација радионуклида у храни, (IKh) за становништво се израчунава на следећи начин:

где су:

GD – гранична вредност ефективне дозе за појединца из становништва. За израчунавање изведених концентрација радионуклида у храни која је у највећем проценту заступљена у исхрани (поврће, воће, житарице, месо и производи од меса, јаја, млеко и млечни производи, свињска маст, уље, шећер, слаткиши, алкохолна и безалкохолна пића) за GD се узима вредност од 0,1 mSv/god;

e(g)n,ing [Sv/Bq] – примљена ефективна доза при јединичном уношењу радионуклида n ингестијом

m [kg] – количина хране коју појединац из становништва унесе за годину дана, а према подацима статистичких истраживања Републичког завода за статистику.

Члан 9.

Границе садржаја радионуклида у води за напајање животиња једнаке су границама које су прописане за воду за пиће.

Члан 10.

Границе садржаја радионуклида у лековима једнаке су границама садржаја прописаним за воду за пиће. За лекове у чврстом стању, границе садржаја једнаке су границама прописаним за воду за пиће, израженим у Bq/kg, при чему се запремина од 1 l воде за пиће замењује масом од 1 kg.

Одредба става 1. овог члана не односи се на радиофармацеутске препарате.

Члан 11.

Присуство вештачких радионуклида у средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и дечјим играчкама није дозвољено.

Садржај природних радионуклида у производима из става 1. не сме да допринесе повећању дозе за становништво изнад 1 mSv/год.

Члан 12.

Граница садржаја 137Cs у млеку и млечним производима, храни за одојчад, поврћу, воћу, житарицама, месу и производима од меса, јајима, осталим намирницама као што су свињска маст, уље, шећер, слаткиши, алкохолним и безалкохолним пићима је 15 Bq/kg, односно 15 Bq/l.

Граница садржаја 137Cs у млеку у праху, бобичастом дивљем воћу (боровница, брусница, купине, јагоде, малине, рибизле, огрозд), дивљачи, риби, морским плодовима, печуркама (свежим и производима од печурака), лековитом биљу, чајевима и кафи је 150 Bq/kg, односно 150 Bq/l.

Граница садржаја 137Cs у сувим печуркама, аромама, зачинима и осталим намирницама које се користе мање од 2 kg годишње по глави становника је 600 Bq/kg, односно 600 Bq/l.

Члан 13.

Граница садржаја природних радионуклида у минералним ђубривима износи:

1) за уранијум (238U):

– 1600 Bq/kg, и то за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују,

– 3200 Bq/kg, и то за компоненте за производњу минералних ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор;

2) за радијум (226Ra): 1000 Bq/kg, и то за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за сировине за њихову производњу;

3) за калијум (40К): 27000 Bq/kg, и то за минерална ђубрива која садрже макрохранљиве елементе калијум и/или фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за компоненте за њихову производњу.

Члан 14.

Ако роба која се ставља у промет садржи два или више позната радионуклида, границе садржаја радионуклида морају да задовоље следећи услов:

cn [Bq/l, Bq/kg] – концентрација неког радионуклида (n) у роби која се ставља у промет;

IKn [Bq/l, Bq/kg] – изведена концентрација неког радионуклида (n) у роби која се ставља у промет.

Члан 15.

Референтни ниво за спољашње зрачење у затвореном простору, које потиче од гама емитера из грађевинског материјала не укључујући спољашње зрачење на отвореном простору, је 1mSv годишње.

За грађевинске материјале које је Агенција идентификовала као значајне са становишта заштите од зрачења, а узимајући у обзир индикативну листу материјала из прилога II, пре стављања у промет се:

а) одређује садржај радионуклида из прилога II и,

б) на захтев, Агенцији достављају резултати мерења и одговарајући гама индекси, као и други релевантни подаци, како је прописано у прилогу II.

За грађевинске материјале идентификоване у складу са ставом 2, који могу да допринесу прекорачењу референтног нивоа, могу се применити одговарајуће мере укључујући ограничење употребе грађевинског материјала. Мере за ограничење употребе грађевинског материјала, које прописује Агенција, могу да укључе ограничења у намени и количини материјала који може да се употреби за предвиђену намену.

Члан 16.

Садржај радионуклида у предметима опште употребе не сме да буде изнад нивоа који може да допринесе повећању дозе за становништво изнад 1 mSv/год.

При процени дозе узима се у обзир садржај радионуклида у испитиваној роби, намена испитиване робе и начин употребе испитиване робе.

Члан 17.

У случају да Агенција располаже званичним информацијама о акцидентима или другим радиолошким ванредним догађајима, које указују на могућност контаминације животних намирница радионуклидима, а у случају да околности тако захтевају, примењују се границе садржаја радионуклида у животним намирницама наведене у Табели 2. и границе садржаја радионуклида у сточној храни наведене у Табели 3.

Период примене граница наведених у Прилогу III, табела 1. и табела 3. је што је могуће краћи, а најкраће док трају услови из става 1. овог члана.

Члан 18.

Животне намирнице и сточна храна који нису у складу са границама садржаја радионуклида наведеним у Прилогу III, табела 1. и табела 3, за време док су ове границе на снази, не могу се ставити у промет.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења Правилника

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет („Службени гласник РС”, бр. 86/11 и 97/13).

Ступање на снагу

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Управни одбор

Председник,

Маја Гојковић, с.р.

Прилози

Прилог I  - Процена усклађености резултата мерења са параметарским вредностима

Прилог II - Дефиниција и употреба гама индекса грађевинских материјала из чл. 4 и 15.

Прилог III - Табела 1. Границе садржаја радионуклида у храни после акцидента (Bq/kg или Bq/l), Табела 2. Ређе коришћена храна и Табела 3. Границе садржаја 134Cs и 137Cs, укупно, у сточној храни после акцидента