Zakon

На основу члана 77. став 11. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници

„Службени гласник РС“, број 49 од 8. јула 2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина акта којим се утврђује начин за организовање и регулисање маневарског рада, одржавање и заштиту индустријског колосека, лице одговорно за спровођење акта, одржавање железничких возних средстава и других средстава која се користе на индустријском колосеку (у даљем тексту: Акт о индустријском колосеку), као и садржина акта о условима и начину обављања превоза на индустријској железници којим се одређује лице одговорно за спровођење акта (у даљем тексту: Акт о индустријској железници).

II. АКТ О ИНДУСТРИЈСКОМ КОЛОСЕКУ

Садржина Акта о индустријском колосеку

Члан 2.

Акт о индустријском колосеку садржи следеће делове:

1) опис индустријског колосека;

2) одржавање индустријског колосека;

3) заштита индустријског колосека;

4) железничка возна средства и њихово одржавање;

5) организовање и регулисање маневарског рада на индустријском колосеку;

6) завршне одредбе;

7) прилoзи.

Опис индустријског колосека

Члан 3.

Опис индустријског колосека садржи:

1) надзорну станицу и станицу из које се индустријски колосек послужује;

2) место и смер одвајања индустријског колосека (из једног или оба смера), са назначењем километарског положаја одакле се колосек одваја;

3) податке о индустријском колосеку, и то:

(1) километарски положај почетка и краја колосека (рачунајући од одвојне скретнице),

(2) дозвољено оптерећење по осовини и дужном метру,

(3) максимална дозвољена брзина нa индустријском колосеку,

(4) полупречници кривина,

(5) нагиби нивелете колосека,

(6) путни прелази и њихово осигурање (навести за све путне прелазе који се налазе на индустријском колосеку тачан положај и начин обезбеђења саобраћаја преко њих),

(7) шеме секционисања електрифицираних индустријских колосека,

(8) начин осигурања одвојне скретнице и скретница на индустријском колосеку,

(9) редован положај одвојне скретнице и скретница на индустријском колосеку,

(10) начин заштите одвојне скретнице са отворене пруге (заштитним колосеком и заштитним сигналима или поседањем скретнице за време саобраћаја преко ње, километарски положај сигнала и удаљеност од одвојне скретнице) и са индустријског колосека (исклизница, колобран, заштитни колосек и др.), евентуално постојање заштитних сигнала са стране индустријског колосека и место уграђивања постројења и сигнала,

(11) редован положај заштитних сигнала,

(12) зависност између одвојне скретнице и заштитних сигнала, исклизница, колобрана или скретница заштитног колосека и како је остварена та зависност,

(13) преглед уређаја и постројења на индустријском колосеку, и то:

– утоварно-истоварне рампе и постројења, поред којих колосека се налазе, њихова дужина и висина,

– колске ваге, њихов положај и основне карактеристике,

– скретнице, њихов положај и које везе остварују,

– исклизнице, њихов положај и зависност са скретницама,

– грудобрани, на ком колосеку се налазе и њихов положај, и др.,

(14) средства за споразумевање између места одвајања индустријског колосека, манипулативних места на индустријском колосеку и надзорне станице и њихово одржавање; средства за споразумевање са другим корисницима индустријског колосека (уколико их има),

(15) места угрожавања слободног профила.

Одржавање индустријског колосека

Члан 4.

Део Акта о индустријском колосеку који се односи на одржавање индустријског колосека садржи:

1) назив организације која врши одржавање индустријског колосека;

2) референтна документа, прописе, упутства о одржавању и документацију по којима се врши одржавање;

3) лице које врши визуелни преглед у смислу употребљивости, чисти, одржава и осветљава заштитне сигнале и сигнале на скретницама, начин чувања и руковања кључевима скретница;

4) списак евиденција које се воде о одржавању индустријског колосека, које обухватају најмање: податке о изведеним радовима, месту изведених радова, геометрији колосека и скретница, трулости прагова итд.

Заштита индустријског колосека

Члан 5.

Део Акта о индустријском колосеку који се односи на заштиту индустријског колосека садржи елементе у складу са законима којима се уређује железница и безбедност железничког саобраћаја, а у складу са месним приликама на индустријском колосеку, као и мере физичко-техничке заштите индустријског колосека.

Железничка возна средства и њихово одржавање

Члан 6.

Део Акта о индустријском колосеку који се односи на железничка возна средства и друга средства изграђена по посебним нормативима и стандардима и њихово одржавање, уколико власник односно ималац индустријског колосека поседује сопствена железничка возна средства садржи:

1) врсту железничких возних средстава којима се обавља железнички саобраћај на индустријском колосеку, и то:

(1) врсту и тип железничких возних средстава,

(2) серијски и индивидуални број железничких возних средстава и

(3) основне карактеристике железничких возних средстава по врстама и типовима;

2) одржавање железничких возних средстава, и то:

(1) организацију која врши одржавање железничких возних средстава,

(2) референтна документа, прописе, упутства о одржавању и документацију о одржавању,

(3) план и програм одржавања железничких возних средстава,

(4) план и програм контроле њихове техничке исправности.

Организовање и регулисање маневарског рада на индустријском колосеку

Члан 7.

Део Акта о индустријском колосеку који се односи на организовање и регулисање маневарског рада на индустријском колосеку садржи:

1) субјекат који врши доставу кола на индустријске колосеке и одвлачење кола са њих и чијим вучним средствима и субјекат који врши послуживање манипулационих места на индустријском колосеку;

2) начин обезбеђења маневарских кретања при послуживању индустријског колосека;

3) начин споразумевања између надзорног службеног места и индустријског колосека, начин споразумевања са другим имаоцем који користи један заједнички колосек (уколико је такав случај), при чему се посебно наглашава ко је одговорно лице за споразумевање са надзорним службеним местом;

4) начин руковања и лице које рукује заштитним сигналима, одвојном скретницом, исклизницом, колобраном и осталим скретницама на индустријском колосеку;

5) организацију маневрисања на индустријском колосеку и чије се маневарско особље и вучна средства користе за маневрисање, што обухвата нарочито:

(1) издавање налога за маневарски рад,

(2) кочење маневарског састава,

(3) максимални број кола у маневарском саставу,

(4) максималну дужину и масу маневарског састава,

(5) споразумевање при маневрисању,

(6) минимални састав маневарског одреда итд.;

6) мере безбедности при маневрисању;

7) највећу дозвољену брзину маневарског састава на индустријском колосеку;

8) начин осигурања кола на индустријском колосеку од одбегнућа, као и одређивање величина и мера за одржавање слободног простора поред и између индустријских колосека;

9) одређивање места и начина предаје и пријема кола уз назначење колосека на којима се ове радње могу вршити, овлашћења и одговорности;

10) радна места која учествују у организацији маневарских кретања на индустријском колосеку;

11) стручну оспособљеност и здравствену способност лица која учествују у организацији и регулисању железничког саобраћаја на индустријском колосеку;

12) транспортно-комерцијалне послове који се обављају на индустријском колосеку, ко их обавља и где;

13) поступке у случају настанка несрећа и незгода на индустријском колосеку;

14) подучавање лица која раде на индустријском колосеку у погледу познавања Акта о индустријском колосеку, ко прави план подучавања, ко обавља подучавање и која лица треба подучавати;

15) манипулацију и транспорт опасне робе уколико се она обавља на индустријском колосеку, и то:

(1) навести прописе који се примењују код манипулације и транспорта опасне робе на индустријском колосеку,

(2) навести којом опасном робом се манипулише на индустријском колосеку,

(3) детаљан преглед карактеристика за класе опасне робе које се манипулишу на индустријском колосеку, карактеристике тих класа и припадност одговарајућим амбалажним групама, као и опасности које изазивају те опасне робе,

(4) навести манипулационо место за опасну робу, ограничења и забране на манипулационом месту за опасне материје, поступци на манипулационом месту за време док траје утовар (утакање), истовар (истакање), или претовар (претакање) опасне робе,

(5) начин обављања утовара, истовара или претовара опасне робе,

(6) обележавање, опрема и заштита манипулационог места за опасну робу,

(7) обезбеђење превозних средстава на манипулационом месту за време утовара или истовара опасне робе,

(8) одредбе о обавезној обуци лица који манипулишу опасном робом и ко изводи ово обучавање,

(9) превенција, интервенција и заштита при несрећама и незгодама са опасном робом и основни поступак са настрадалим лицем у несрећи или незгоди.

Завршне одредбе Акта о индустријском колосеку

Члан 8.

Завршне одредбе Акта о индустријском колосеку садрже:

1) податке о одговорном лицу које врши надзор над спровођењем одредаба Акта о индустријском колосеку;

2) поступак измене Акта о индустријском колосеку и надлежност за доношење;

3) датум ступања на снагу.

Прилози Акта о индустријском колосеку

Члан 9.

Прилози Акта о индустријском колосеку су:

1) скица свих колосека и колосечних веза индустријског колосека, уређаја и постројења;

2) копија употребне дозволе за индустријски колосек;

3) копије дозвола за коришћење железничких возних средстава које поседује власник односно ималац индустријског колосека;

4) копија уговора са организацијом која врши одржавање индустријског колосека;

5) копија уговора са организацијом која врши одржавање возних средстава;копијасредстава; копија уговора о прикључењу индустријског колосека на јавну железничку инфраструктуру;

6) копија уговора о послуживању индустријског колосека од стране ангажованог превозника;

7) списак радника који су упознати са одредбама акта.

III. АКТ О ИНДУСТРИЈСКОЈ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Садржина Акта о индустријској железници

Члан 10.

Акт о индустријској железници садржи следеће делове:

1) опис индустријске железнице;

2) железничка возна средства;

3) услови и начин обављања превоза на индустријској железници;

4) завршне одредбе;

5) прилози.

Опис индустријске железнице

Члан 11.

Опис индустријске железнице садржи:

1) опис пруга које чине индустријску железницу (једноколoсечне, двоколосечне, електрифициране, неелектрифициране, ширина колосека);

2) дужину пруга;

3) нагибе пруга;

4) највеће дозвољене брзине на пругама;

5) дозвољена оптерећења по дужном метру и осовини;

6) службена места на прузи;

7) дужину станичних колосека, по службеним местима и збирно;

8) путне прелазе и начин осигурања;

9) врсте примењених пружних и станичних постројења.

Железничка возна средства

Члан 12.

Део Акта о индустријској железници који се односи на железничка возна средства којима се обавља превоз на индустријској железници садржи:

1) врсту и тип железничких возних средстава;

2) серијске и индивидуалне бројеве железничких возних средстава;

3) основне карактеристике железничких возних средстава по врстама и типовима.

Услови и начин обављања превоза на индустријској железници

Члан 13.

Део Акта о индустријској железници који се односи на обављање превоза на индустријској железници садржи:

1) прописе који се примењују за обављање превоза;

2) врсте возова, највеће дозвољене дужине, масе возова и брзине возова;

3) увођење возова у саобраћај и објављивање њиховог саобраћаја;

4) просечни број возова дневно;

5) саставе возова;

6) маневрисање;

7) возно особље;

8) обавештавање возног особља о саобраћају возова и мерама безбедности;

9) обезбеђење путева вожње;

10) начин регулисања саобраћаја возова у зависности од техничке опремљености пруга;

11) изузетно заустављање воза на отвореној прузи, настављање вожње и повлачење воза са отворене пруге;

12) регулисање саобраћаја у случајевима сметњи на сигнално-сигурносним уређајима и сметњи на средствима за споразумевање;

13) употребу запрежних и локомотива потискивалица (уколико се користе);

14) поступке у случају несреће и незгоде;

15) уколико је индустријска железница прикључена на јавну железничку инфраструктуру, поступак пријема и отпреме возова (маневарских састава) на и са јавне железничке инфраструктуре;

16) стручну оспособљеност и здравствену способност запослених који учествују у обављању превоза на индустријској железници, по врсти радних места.

Завршне одредбе Акта о индустријској железници

Члан 14.

Завршне одредбе Акта о индустријској железници садрже:

1) податке о одговорном лицу које врши надзор над спровођењем одредаба Акта о индустријској железници;

2) поступак измене Акта о индустријској железници и надлежност за доношење;

3) датум ступања на снагу.

Прилози Акта о индустријској железници

Члан 15.

Прилози Акта о индустријској железници су:

1) скица индустријске железнице са свим пругама и службеним местима;

2) копија уговора о прикључењу индустријске железнице на јавну железничку инфраструктуру, уколико је прикључена.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења прописа

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници („Службени гласник РС”, број 109/13).

Ступање на снагу

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-900/19

У Београду, 4. јула 2019. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.