Zakon

На основу члана 124. став 3. Закона о железници („Службени гласник РСˮ, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу службене легитимације овлашћених лица Дирекције за железнице

„Службени гласник РС“, број 49 од 8. јула 2019.

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац службене легитимације овлашћених лица Дирекције за железнице за спровођење надзора и провера потребних за извршење послова Дирекције за железнице и за вршење увида у све релевантне документе, као и објекте, инсталације и опрему управљача инфраструктуре, железничких превозника и других привредних субјеката.

Образац службене легитимације

Члан 2.

Образац службене легитимације дат је у Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ступање на снагу

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-902/2019

У Београду, 4. јула 2019. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.