Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст 

 

 

 

На основу члана 34. став 12. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о реду вожње

"Службени гласник РС", бр. 58 од 16. августа 2019, 1 од 10. јануара 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се саставни делови реда вожње, облик и њихова садржина.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази који се употребљавају у овом правилнику имају следеће значење:

1) АПБ је аутоматски пружни блок;

2) АС је аутостоп уређај;

3) V је брзина изражена у km/h;

4) GP је градско-приградски воз;

5) ЕС je EuroCity воз;

6) IC је InterCity воз;

7) IR је Inter Regio воз;

8) КМ је контактна мрежа;

9) L је дужина изражена у метрима;

10) МЗ је међустанична зависност;

11) Q је маса изражена у тонама;

12) РДВ је радио-диспечерска веза;

13) Re је Regio воз;

14) RЕx је Regio Express воз;

15) СС су сигнално-сигурносни уређаји;

16) ТК је телекоманда;

17) ТТ су тeлeкoмуникaциoнa пoстрojeњa;

18) „Управљач” означава управљача инфраструктуре.

II. САСТАВНИ ДЕЛОВИ РЕДА ВОЖЊЕ, ОБЛИК И ЊИХОВА САДРЖИНА

1. Саставни делови реда вожње

Саставни делови реда вожње

Члан 3.

Саставни делови реда вожње су:

1) графикон саобраћаја возова;

2) књижица реда вожње;

3) изводи из реда вожње;

4) мере за прелазак на нови ред вожње.

Саставни делови реда вожње могу се објављивати у штампаном и електронском облику.

2. Ознаке у реду вожње

Универзалне ознаке у реду вожње

Члан 4.

У реду вожње употребљавају се следеће универзалне ознаке:

1)

С

= Редом вожње предвиђена вожња у скретање. Ова ознака уписује се испред одговарајућег времена доласка или поласка у колони 6 Табеле 25, у зависности да ли је вожња у скретање при уласку или изласку.

2)

= Улазак воза на слепи (крњи) колосек ограниченом брзином од 30 km/h. Уписује се испред времена доласка у колони 6 Табеле 25.

3)

= Улазак моторног воза ограниченом брзином од 10 km/h на колосек који је заузет оваквим возовима у станицама у којима главни колосеци нису подељени прописаним сигналима на ограничене одсеке пута вожње. Уписује се испред времена доласка у колони 6 Табеле 25.

4)

znak 4 veliki

= Улазак теретног воза брзином од З0 km/h на колосек на којем возу није обезбеђен пут претрчавања на излазној страни због маневрисања. Уписује се испред времена доласка у колони 6 Табеле 25.

5)

= Службено место за односни воз није поседнуто. Главни сигнали изузетно не важе за односни воз када кроз њега пролази у време прописаног прекида службе. Воз пролази кроз службено место брзином од 50 km/h уколико није прописана нижа ограничена брзина. Уписује се испред времена доласка у колони 6 Табеле 25. Ова ознака се не уписује код службених места на ТК прузи

6)

= Службено место за односни воз није поседнуто само одређеног дана, а главни сигнали изузетно не важе за односни воз. Воз пролази кроз службено место брзином од 50 km/h уколико није прописана нижа ограничена брзина. Уписује се испред времена доласка/проласка у колони 6 Табеле 25. Звездица (*) десно изнад црног кључа означава да службено место за односни воз није поседнуто у дане државних и верских празника који се обележавају нерадно.

7)

znak 9

= Црни квадрат са стрелицом означава гурани воз. Уписује се испред времена поласка у колони 6 Табеле 25.

8)

= Цртица означава редом вожње непредвиђену или технички неостварљиву вожњу преко распутнице или скретничког подручја. Уписује се у колону 2 или 3 Табеле 25.

9)

= Стрелице према горе означавају вожњу по неправилном колосеку на двоколосечној прузи. Уписује се испред времена поласка у колони 6 Табеле 25.

10)

znak 12

= Вертикалном линијом повезане хоризонталне цртице означавају пругу или део пруге на којој се саобраћај узастопних возова одвија у станичном или одјавном размаку. Уписује се у колону 7 Табеле 2 и на графикону.

11)

= Вертикална линија у виду повезаних косих крстића означава пругу или део пруге с међустаничном зависношћу. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

12)

= Вертикална линија у виду повезаних кружића, означава пругу или део пруге опремљен АПБ-ом. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

13)

= Вертикална линија у виду повезаних тачака, означава пругу или део пруге опремљен телекомандом са АПБ-ом. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

14)

= Вертикална линија у виду повезаних тачака са косим крстићем, означава пругу или део пруге опремљен телекомандом са међустаничном зависношћу. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

15)

= Вертикална линија у виду повезаних квадрата означава пругу или део АПБ пруге са обостраним саобраћајем. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

16)

= Вертикална линија у виду повезаних црних квадрата означава пругу или део ТК пруге са обостраним саобраћајем. Уписује се у колони 7 Табеле 2 и на графикону.

17)

= Тестераста линија означава електрифицирану пругу. Уписује се на графикону.

18)

= Две усправне паралелне линије означавају двоколосечну пругу. Уписује на графикону.

19)

Х

= Бављење воза за превоз путника само из саобраћајних разлога. Уписује се у колони 6 Табеле 25 испред времена доласка и на графикону.

20)

Y

= Бављење воза за потребе путника и из саобраћајних разлога. Уписује се у колони 6 Табеле 25 испред времена доласка и на графикону.

21)

= Воз саобраћа у дане уписане у кругу.

22)

= Воз не саобраћа у дане уписане у квадрату.

23)

Дани у недељи означавају се бројевима:

1 – Понедељак

2 – Уторак

3 – Среда

4 – Четвртак

5 – Петак

6 – Субота

7 – Недеља

24)

АС Р-1

= Означава први режим вожње (односно 2, 3, или Е-режим) на (пругама опремљеним ауто-стоп уређајима, као и у случајевима када се мења режим рада. Уписује се у колони 9 Табеле 26.

25)

РДВ А-63

= Означава режим рада (А) и број канала (63) локомотивске радио-диспечерске везе, као и у случају када се мења број канала (колона 4 Табеле 25 испод имена службеног места).

26)

1), 2) ...

= Ознаке за напомене које служе да се означе ближа обавештења о називу воза, релацији, периоду саобраћаја и сл.

27)

ск = скретница (ако је на отвореној прузи)

м = мост

пп = путни прелаз

т = тунел

ст = слаб терен

к = кривина

мр = место мерења радиоактивности

Узроци ограничених брзина означавају се приказаним скраћеницама.

У колони 4 Табеле 25 уписује се километарски положај почетка, узрок и величина ограничене брзине у километрима на час на следећи начин:

km 125+375 ст: 30

28)

пб

= Прелом брзине на отвореној прузи. Уписује се у колони 4 Табеле 25 између назива службених места на следећи начин:

km 445+123 пб

29)

МВ = вучно возило поседнуто само машиновођом

ВВ = воз саобраћа само с возовођом

без = воз саобраћа без возопратног особља

Взм = воз саобраћа само са возним маневристом

Мв-без = воз саобраћа без возопратног особља, само с машиновођом на вучном возилу

Кдк = воз саобраћа само са кондуктером/кондуктерима

Ознаке за пратњу возова и поседање вучних возила, Уписују се у колони 11. Табеле 26.

30)

СО = саобраћајно отпремништво

СТО = саобраћајно-транспортно отпремништво

Укр = укрсница

ТО = транспортно отпремништво

Тов = товариште

Стај = стајалиште

МП = место прелаза

Одј = одјавница

ГС = гранична станица на ТК прузи

Расп = распутница

Ознаке за ближе дефинисање врсте службеног места. Уписују се иза имена службеног места, осим станица, у графикону и свим обрасцима у којима се наводи списак службених места.

*Службени гласник РС, број 1/2020

 

Примери облика слова и бројева који се користе у реду вожње

Члан 5.

Примери облика слова којима се означавају службена места с обзиром на улогу на прузи:

1) НИШ

назив прве и последње станице дате у табеларном прегледу реда вожње штампа се великим болдованим словима;

2) РУМА

назив службеног места штампан великим словима означава службено место већег значаја на прузи (ранжирна, распоредна, одвојна и сл. станица), односно службено место од значаја за организацију саобраћаја воза;

3) Врбница

назив службеног места штампан болдованим словима означава службено место мањег значаја у којима саобраћај регулише отправник возова;

4) Себеш

назив службеног места штампан обичним словима означава остала службена места (стајалишта, одјавнице, отпремништва и сл.) и станице и укрснице у којима не дежура отправник возова;

Примери облика бројева и слова који се користе у табеларном прегледу реда вожње:

1) 7813

великим болдованим бројевима означава се број воза у заглављу Табеле 25;

2) 125,1

кт 31 + 120 CT:50

курзивом се означава километража пруге (колона 1 Табеле 25) и подаци о ограничењу брзине на отвореној прузи (колона 4 Табеле 25);

3) 40

болдованим бројевима средње величине означавају се брзине преко скретница (колоне 2 и 3 Табеле 25) и максималне брзине воза (колона 5 Табеле 25);

4) 2.25

болдованим бројевима мање величине означавају се доласци и поласци возова (колона 6 Табеле 25);

5) 13.08
81313

обичним бројевима мање величине означавају се време проласка воза (колона 6 Табеле 25) и бројеви возова у колони 7 Табеле 25;

6) РДВ А-63

ознаке за РДВ штампају се великим словима и обичним бројевима.

3. Графикон саобраћаја возова

Појам графикона саобраћаја возова

Члан 6.

Графикон саобраћаја возова је графички приказ кретања возова на одређеној железничкој прузи уцртан у координатни систем.

Графикон саобраћаја возова (у даљем тексту: графикон) састоји се од:

1) леве стране графикона;

2) графиконске мреже;

3) десне стране графикона.

Сваки графикон садржи у заглављу следеће податке:

1) број графикона;

2) назив пруге;

3) период важења графикона;

4) логотип управљача који израђује графикон.

Облик и садржина леве стране графикона

Члан 7.

На левој страни графикона исписују се подаци о пуштању пруге, или дела пруге у јавни саобраћај уписивањем датума пуштања у саобраћај за сваки колосек посебно.

Поред података о пуштању пруге у саобраћај, уписују се километарске удаљености и то делимично од једног до другог суседног службеног места у целим и десетим деловима километра и збирно рачунато од почетне станице графикона, док се километарско одстојање на прузи уписује према постојећој стационажи. На левој страни графикона приказује се и километарски положај границе између управљача и километарски положај државне границе.

На левој страни графикона приказује се у ком се размаку обавља саобраћај возова (станични, одјавни или блоковни размак).

Иза последње вертикалне линије леве стране графикона уцртава се тестераста вертикална линија као ознака пруге (или њеног дела) која је електрифицирана.

Између последње вертикалне линије или тестерасте линије ако је пруга електрифицирана и почетне сатне линије rрафиконске мреже исписују се називи службених места и границе између управљача.

Називи службених места исписују се на начин прописан чланом 5. став 1. овог правилника, а како су дати у Изјави о мрежи.

Непосредно испред почетне сатне линије графиконске мреже, ако је пруга двоколосечна, повлачи се паралелна дебља линија на делу на коме је пруга двоколосечна, што симболише двоколосечну пругу.

Облик и садржина леве стране графикона дати су на Слици 1.

Слика 1: Облик и садржина леве стране графикона

C:\Users\PC\Documents\Direkcija\PROPISI DIREKCIJE 2018-\Pravilnik o redu vožnje\Grafikon 9 HUBER LEVA STR copy.jpg

Облик и садржина десне стране графикона

Члан 8.

Са десне стране графиконске мреже непосредно иза последње сатне линије, ако је пруга двоколосечна, повлачи се паралелна дебља линија на делу на коме је пруга двоколосечна, што симболише двоколосечну пругу.

Иза последње сатне линије графиконске мреже уписују се називи службених места.

Иза назива службених места даје се шематски приказ пруге и станичних колосека, тј. колосечна мрежа. Колосечна мрежа појединих станица уцртава се тако што се главни колосеци исцртавају паралелно с пругом. Поред колосека уцртава се и положај станичне зграде која се приказује пуним квадратићем на оној страни која одговара положају станичне зграде у природи.

Одвојне пруге се уцртавају према положају у природи, тако да се њихове линије које се завршавају стрелицом цртају као продужење станичних колосека са којих се стварно излази на односну пругу у смеру који пруга у природи има.

За пруге које се одвајају од распутнице на отвореној прузи линија одвојне пруге се исцртава од линије пруге у висини распутнице и стрелицом показује смер пруге који одговара положају пруге у природи. Испред стрелице се исписује назив крајње станице одвојне пруге.

Иза мреже пруга и колосека приказују се подаци о техничким карактеристикама пруге:

1) највећа допуштена брзина на прузи по деоницама, посебно за сваки колосек;

2) најмањи полупречник кривине по међустаничним одстојањима;

3) највећи нагиб станичних платоа у промилима;

4) меродавни успон и пад за међустанични одсек;

5) надморска висина.

Поред бројчаних података, надморска висина се приказује и графички, тако што се кроз односну рубрику приказује у виду линија у одређеној размери чији се крајеви спајају. Као размера за надморску висину узима се један милиметар за 20 метара надморске висине.

Облик и садржина десне стране графикона дати су на Слици 2.

Слика 2: Облик и садржина десне стране графикона

C:\Users\PC\Documents\Direkcija\PROPISI DIREKCIJE 2018-\Pravilnik o redu vožnje\Grafikon 9 HUBER desna str 2 copy.jpg

Облик и садржина графиконске мреже

Члан 9.

Графиконска мрежа је састављена од хоризонталних и вертикалних линија, при чему хоризонталне линије представљају службена места на прузи а вертикалне линије временску поделу.

Хоризонтална подела графиконске мреже

Члан 10.

Уцртавање хоризонталних линија које представљају службена места на прузи врши се паралелно на одстојању у размери зависно од дужине пруге и жељене прегледности.

Размера која се узима за један километар износи 1,5–3 mm простора на мрежи.

Хоризонталне линије се повлаче за свако службено место, и то:

1) дебље линије за почетне, крајње и одвојне станице;

2) тање линије за станице и укрснице;

3) испрекидане линије за остала службена места на прузи која учествују у саобраћају возова или се возови у њима само заустављају (стајалишта).

Вертикална подела графиконске мреже

Члан 11.

Прва хоризонтална дебља линија дели се на 24, односно 12 једнаких делова, од којих сваки представља време од једног сата почев од 0 до 24, односно од 0 до 12 и од 12 до 24 сата.

Вертикалне линије које представљају пуне сате (сатне линије) штампају се пуним и јасним линијама, с тим да су линије које означавају 0, 6, 12, 18 и 24 часа изразито дебље.

Простор између часова дели се тањим вертикалним линијама на шест једнаких делова, од којих сваки део представља време од 10 минута.

Линија која показује време од 30 минута (половина сата) исцртава се испрекидано ради лакше оријентације при читању графикона.

Изнад прве и испод последње хоризонталне линије на положају сатних вертикалних линија исписују се сати (0-24, 0-12, 12-24) које те линије означавају.

Размера за размак вертикалних линија које представљају пуне сате код 24-сатне поделе је 30 mm, а код 12-сатне поделе је 60 mm.

Уцртавање трасе воза у графикон

Члан 12.

При изради реда вожње за један воз, за једно одстојање одређују се две тачке, од којих једна на линији службеног места из кога воз полази и означава време поласка воза, а друга на линији наредног службеног места у које воз долази и означава време доласка воза.

Када се тачка времена поласка и тачка времена доласка споје, добија се траса воза измећу два службена места. Овакво обележавање и спајање тачака врши се до крајње станице воза.

Време доласка воза у наредно службено место добија се када се на време поласка воза из претходног службеног места дода време вожње између та два службена места, водећи рачуна о урачунавању времена потребних за покретање воза у полазној станици и додатка за заустављање воза у следећој станици.

Због размера графиконске мреже, нарочито 10-минутних линија, саме трасе возова нису довољне за тачност читања времена поласка и доласка возова. Зато се поред линија за ознаку времена доласка и поласка возова уписују једноцифрени бројеви који означавају минуте, и то у оштром углу који чини траса воза и линија службеног места.

Бројеви који означавају време доласка воза пишу се с леве стране трасе воза изнад или испод линије службеног места, зависно од смера трасе, а бројеви који означавају време поласка, односно проласка воза с десне стране трасе.

Време поласка, доласка, односно проласка уписује се на графикону за сваку станицу, укрсницу, распутницу, СТО и границу управљача, а за остала службена места време се уписује само код оних возова који у тим службеним местима имају бављење.

Врсте линија за уцртавање траса возова

Члан 13.

Трасе возова уцртавају се следећим линијама:

1) трасе возова за превоз путника уцртавају се пуном линијом црне боје;

2) трасе теретних возова уцртавају се испрекиданом линијом плаве боје;

3) помоћне трасе уцртавају се тачкастом линијом плаве боје.

Једна траса може да послужи за више возова, под условом да возови саобраћају у различите дане.

Остали елементи графиконске мреже

Члан 14.

Подлога графиконске мреже мора да буде такве боје која омогућава јасно истицање траса возова и ознака на графиконској мрежи;

Ознаке Х и Y се уцртавају црном бојом код доласка воза.

Ознаке напомена 1), 2) итд. уз број воза, као и сам текст напомене испод графикона, штампају се истом бојом којом је одштампана и траса воза на који се напомена односи.

4. Књижицa реда вожње

Основне одредбе о књижици реда вожње

Члан 15.

Књижица реда вожње служи за службену употребу железничком особљу. Израђује се у два дела:

1) стални део;

2) променљиви део.

Књижица реда вожње – стални део је скуп табеларних прегледа техничких података о прузи, службених места на њој и података значајних за организацију саобраћаја који су сталног карактера на прузи односно пругама за које се израђује.

Књижица реда вожње – променљиви део садржи табеларне прегледе који се мењају са променом реда вожње, а пре свега преглед и редове вожње свих возова који су уцртани у графикон за односну пругу.

1) Облик и садржина књижице реда вожње – стални део

Насловна страна књижице реда вожње – стални део

Члан 16.

Насловна страна књижице реда вожње – стални део садржи:

1) назив и лого управљача;

2) ознаку „Стални део”;

3) назив „РЕД ВОЖЊЕ” и број графикона реда вожње на који се односи;

4) шематски приказ пруга на које се односи;

4) период важења;

5) напомену „Само за службену употребу”.

Насловна страна из става 1. овог члана дата је на Слици 3.

Слика 3: Насловна страна књижице реда вожње – стални део

C:\Users\User\Documents\RG podz akti 2019 MGSI\Pravilnik o redu vožnje\Naslovna strana.png

Измене, допуне и исправке књижице реда вожње – стални део

Члан 17.

Књижица реда вожње – стални део на почетку садржи преглед измена, допуна и исправки реда вожње, у који се уносе све исправке, измене и допуне које настану у току важења реда вожње, а које се објаве путем службених аката управљача.

Уписивање измена, допуна и исправки из става 1. овог члана дато је у Табели 1.

Табела 1: Измене, допуне и исправке реда вожње

Редни број

П Р Е Д М Е Т

Објављено службеним актом управљача

Важи од

измене, допуне и исправке

број

датум

датум

1

2

3

4

5

Садржина књижице реда вожње – стални део

Члан 18.

Садржина књижице реда вожње – стални део обухвата све прегледе прописане чл. 21–36. овог правилника.

Уколико се књижицом реда вожње обухвата више пруга, на почетку књижице даје се списак свих обухваћених пруга.

Објашњење ознака у књижици реда вожње – стални део

Члан 19.

На почетку књижице реда вожње – стални део је преглед и објашњење ознака, скраћеница и других елемената које садржи.

Основне карактеристике пруге

Члан 20.

У књижици реда вожње – стални део дају се подаци о прузи према Слици 4.

Слика 4: Основне карактеристике пруге

Уколико једна књижица обухвата ред вожње за више пруга, основне карактеристике приказују се за сваку пругу посебно.

Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина

Члан 21.

Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина садржи попис свих службених места на прузи, врсту службеног места, међусобну удаљеност, највеће допуштене брзине и километарски положај границе управљача.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 2.

У колонама 1 и 2 уписују се највеће допуштене брзине на деоницама двоколосечне пруге, и то за леви и десни колосек посебно, а у обједињеним колонама за једноколосечну пругу.

Иза назива службеног места у колони 3 уписује се ознака врсте службеног места на начин прописан чланом 4. тачка 31) овог правилника.

Удаљености на прузи приказују се:

1) делимична удаљеност између суседних службених места, односно границе управљача или државне границе у колони 4;

2) збирна удаљеност сваког службеног места од почетног службеног места у колони 5;

3) километража пруге која се приказује у километрима и стотинама метара од нулте тачке пруге у колони 6.

У колони 7 приказују се просторни размаци у којима саобраћају возови употребом ознака прописаних чланом 4. овог правилника.

Табела 2: Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина

Највећа допуштена брзина

СЛУЖБЕНА МЕСТА

Удаљеност у km

Километража пруге

Саобраћај се врши у размаку

леви кол.

десни кол.

Делимично

Збирно

1

2

3

4

5

6

7

1) ПРУГА ....

Преглед службених места у којима је допуштена редовна индиректна отпрема возова

Члан 22.

Преглед службених места у којима је допуштена индиректна отпрема возова дат је у Табели 3 и садржи:

1) назив службеног места;

2) смер у коме је допуштена индиректна отпрема;

3) ко је посредник у преношењу наређења за полазак;

4) начин отпреме: телефоном, путем књиге индиректне отпреме или општим налогом.

Табела 3: Преглед службених места у којима је допуштена редовна индиректна отпрема возова

Службено место

Смер

Наређење за полазак даје отправник возова посредовањем

Начин отпреме

1

2

3

4

Преглед серија и највећег броја вучних возила које могу саобраћати на појединим пругама

Члан 23.

Преглед серија вучних возила која могу саобраћати на појединим пругама с обзиром на оптерећење по осовини и дужном метру и која се могу употребити за вучу возова на челу и крају воза, као и број вучних возила која се могу отпремити као радна ван службе једним локомотивским возом дат је у Табели 4.

У колони 6 (примедба) уписују се посебне специфичности за поједине пруге и вучна возила.

Табела 4: Преглед серија и највећег броја вучних возила која могу саобраћати на појединим пругама

Серија вучног возила

Број вучних возила

Пруга
(део пруге)

Примедба

на челу воза

на крају воза

као локомотивски воз

1

2

3

4

5

6

Преглед тунела у којима путничке гарнитуре возова морају бити осветљене и у току дана

Члан 24.

Преглед тунела у којима путничке гарнитуре возова морају бити осветљене и у току дана садржи:

1) пругу на којој се тунел налази;

2) назив и број тунела;

3) између којих се станица налази;

4) километар пруге од – до.

При уношењу података за делове пруге са више узастопних тунела, у колони 1 уносе се назив и број првог и последњег тунела на том делу пруге, а у колони 3 почетак и крај деонице на којој путничке гарнитуре морају бити осветљене.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 5.

Табела 5: Преглед тунела у којима путничке гарнитуре возова морају бити осветљене и у току дана

Назив и број тунела

Налази се између станица

km пруге
од–до

1

2

3

Преглед прописаних размака за отправљање узастопних возова у блоковном (одјавном) размаку

Члан 25.

Преглед прописаних размака за отправљање узастопних возова у блоковном (одјавном) размаку, посебно за возове који имају заустављање, а посебно за возове који се не заустављају, дат је у Табели 6 и важи за све возове исте врсте са приближно једнаким брзинама.

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) називе службених места између којих су дати прописани размаци;

2) прописане размаке у минутима по врстама возова, и то:

(1) за ЕС, IC, IR и REx;

(2) за RE и GP;

(3) за експресне и брзе теретне;

(4) за остале теретне (директне, деоничке, сабирне и др.).

У случају да се воз према којем се рачуна прописани размак задржава у просторном одсеку (било по реду вожње или по наређењу), том израчунатом прописаном размаку додаје се и то време задржавања, као и време за заустављање и покретање воза које износи највише 2 минута.

Табела 6: Преглед прописаних размака за отправљање узастопних возова у блоковном (одјавном) размаку

Између службених места

Прописани размак у минутима за возове

ЕС, IC, IR и REx

RE и GP

Теретне експресне и брзе

Остале теретне

директне, деоничке и др.

без

са

без

са

без

са

без

са

Задржавање у службеним местима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Преглед службених места чији главни сигнали нису у зависности са путевима вожње или не могу показивати сигнални знак 11: „Ограничена брзина”

Члан 26.

Сва службена места пруге чији главни сигнали нису у зависности са путевима вожње или не могу показивати сигнални знак 11: „Ограничена брзина” приказују се у посебном прегледу у књижици реда вожње – стални део.

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) назив службеног места;

2) смер;

3) врсту и број сигнала;

4) број колосека;

5) примедбу.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 7.

Табела 7: Преглед службених места чији главни сигнали нису у зависности са путевима вожње или не могу показивати сигнални знак 11: „Ограничена брзина”

Службено место

Смер

Врста и број сигнала

Број колосека

Примедба

1

2

3

4

5

Преглед службених места са посебним начином сигналисања правца вожње

Члан 27.

У књижици реда вожње – стални део даје се преглед службених места у којима се излазни сигнали не могу опремити показивачем за правац вожње, па се сигналисање правца вожње врши на посебан начин.

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) назив службеног места;

2) смер;

3) врсту и број сигнала;

4) дневне и ноћне сигналне знакове који се разликују од оних утврђених прописом којим се уређује облик и значење сигналних знакова;

5) значење тих сигналних знакова.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 8.

Табела 8: Преглед службених места са посебним начином сигналисања правца вожње

Службено место

Смер

Врста и број сигнала

Сигнални знак

Значење

дневни

ноћни

1

2

3

4

5

6

Преглед путних прелаза који су осигурани аутоматским уређајима за обезбеђење саобраћаја са контролним сигналима уграђеним са леве стране колосека

Члан 28.

Преглед путних прелаза који су осигурани аутоматским уређајима за обезбеђење саобраћаја са контролним сигналима уграђеним са леве стране колосека садржи:

1) службена места између којих се налази путни прелаз;

2) километарски положај путног прелаза;

3) километарски положај контролног сигнала.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 9.

Табела 9: Преглед путних прелаза који су осигурани аутоматским уређајем за обезбеђење саобраћаја с контролним сигналима уграђеним са леве стране колосека

Између станица

Километарски положај

путног прелаза

контролног сигнала

1

2

3

Преглед положаја уређаја за јављање лавина и одрона

Члан 29.

Преглед положаја уређаја за јављање лавина и одрона дат је у Табели 10.

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) називе службених места између којих се налази уређај;

2) од ког до ког километра је постављена мрежа јављача;

3) примедбу.

Табела 10: Преглед положаја уређаја за јављање лавина и одрона

Између службених места

Од km .........
До km .........

Примедба

1

2

3

Преглед ограничених брзина преко скретница при маневрисању и забране одбацивања

Члан 30.

Преглед ограничених брзина преко скретница при маневрисању и забране одбацивања садржи списак службених места:

1) у којима је преко скретница ограничена брзина при маневрисању;

2) на чијим је колосецима забрањено маневрисање одбацивањем и спуштањем кола.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 11.

Ако је у неком службеном месту забрањено одбацивање на свим колосецима, онда се у колонама 4 и 5 уписује „свим”.

Код службених места с више прикључних пруга наводе се подаци за сваки смер у посебном реду.

Уколико је преко скретница службеног места брзина ограничена на мање од 35 km/h, иста се уписује у овај преглед.

Табела 11: Преглед службених места са ограниченом брзином преко скретница при вожњи маневарског састава и преглед колосека на којима је забрањено маневрисање одбачајем

Назив службеног места

Број и назив колосека – индустријски колосек

Брзина
km/h

Одбацивање кола забрањено на колосеке
.................
у смеру
..................

Примедба

1

2

3

4

5

Преглед неутралних секција и сигнала за електровучу

Члан 31.

Преглед неутралних секција и сигнала за електровучу садржи податке о месту неутралних секција и местима где су уграђени стални сигнали за руковање главним прекидачима и пантографима, посебно за сваку релацију за оба смера и садржи:

1) међустаничне одсеке на којима су уграђене неутралне секције;

2) преглед километарског положаја уграђених сигналних знакова за један и други смер.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 12.

Табела 12: Преглед положаја неутралних секција и сигнала за електровучу

ПРУГА:

Смер

km положај неутралне секције

Између станица

Смер

km положај сталних сигнала са сигналним знацима

km положај сталних сигнала са сигналним знацима

46*

45

44

43

42а

41

41*

42а

43

44

45

46

* Непотребно изоставити

Преглед службених места у којима возно особље обавештава станично особље да је воз приспео цео и да се сместио унутар међика

Члан 32.

Станице у којима возно особље довикивањем, телефоном или сигналним знацима обавештава отправника возова да је воз ушао цео, стао и сместио се унутар међика уносе се у посебан преглед дат у Табели 13.

Табела 13: Преглед службених места у којима возно особље обавештава станично особље да је воз приспео цео и сместио се унутар међика

Службено место

За крај воза

завршни возопратилац

За чело воза

машиновођа – возовођа

Примедба

1

2

3

4

У којим станицама и на који начин се обавештава отправник возова да је воз цео приспео и сместио се унутар међика одређује управљач. Начин обавештавања уноси се у пословни ред станице ради упознавања станичног особља.

Преглед службених места у којима се на излазној страни даје сигнални знак „Пази” због путног прелаза

Члан 33.

Код службених места у којима се на излазној страни налази путни прелаз на коме је саобраћај обезбеђен Андрејиним крстом и пружном опоменицом, потребно је да машиновођа при покретању воза да више пута сигнални знак „Пази” и да вози с увећаном пажњом до преласка преко путног прелаза.

Преглед службених места из става 1. овог члана дат је у Табели 14 и садржи:

1) назив службеног места;

2) удаљеност путног прелаза од последње излазне скретнице у метрима;

3) са које стране службеног места се налази путни прелаз (према почетку или крају пруге);

4) примедбу.

Табела 14: Преглед службених места у којима се на излазној страни даје сигнални знак „Пази”

Назив службеног места

Удаљеност путног прелаза од последње излазне скретнице

Са које се стране сл. места налази пут. прелаз (према поч. или крају пруге)

Примедба

1

2

3

4

Преглед опремљености пруга ауто-стоп уређајима

Члан 34.

Преглед опремљености пруга ауто-стоп уређајима садржи податке о пругама или деловима пруга на којима су уграђени активни ауто-стоп уређаји, као и о положају прве и последње бализе на тој прузи или делу пруге.

Уколико су на некој прузи уграђене и бализе од 500 Hz, у колони „Примедба” ставља се одговарајућа ознака.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 15.

Табела 15: Преглед опремљености пруга ауто-стоп уређајима

Пруга

km положај почетне бализе и ознака сигнала

km положај крајње бализе и ознака сигнала

Примедба

1

2

3

4

Преглед радио-канала радио-диспечерске мреже

Члан 35.

Преглед радио-канала радио-диспечерске мреже садржи назив пруге односно службеног места где се примењује радио-канал, режим и број радио-канала и подручје његове примене.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 16.

Табела 16: Преглед радио-канала радио-диспечерске везе

Део пруге односно службено место

Режим и број
радио-канала

Станице укључења

Примедба

1

2

3

4

Преглед пружних телефонских апарата

Члан 36.

Преглед пружних телефонских апарата уграђених поред пруге који се могу користити за споразумевање особља са пруге са особљем службених места или са диспечерима дат је у Табели 17.

Преглед из става 1. овог члана обухвата све пружне телефонске апарате намењене за споразумевање особља са пруге и телефоне осталих радних места као што су чувар прелаза, чувар моста, одјавничар и други.

У колони 3 уписује се у ком се објекту или на ком уређају налази телефон, као нпр.:

1) бетонска блок-кућица;

2) ормар постројења јаке струје;

3) улазни сигнал Б;

4) путни прелаз – Т ормар итд.

Табела 17: Преглед пружних телефонских апарата

Између службених места

Километарски положај

Место телефонског апарата

Страна пруге

Примедба

1

2

3

4

5

2) Облик и садржина књижице реда вожње – променљиви део

Насловна страна књижице реда вожње – променљиви део

Члан 37.

Насловна страна књижице реда вожње – променљиви део има исти облик као и насловна страна књижице реда вожње – стални део, само што носи ознаку „Променљиви део”.

Измене, допуне и исправке књижице реда вожње – променљиви део

Члан 38.

Књижица реда вожње – променљиви део на почетку садржи преглед измена, допуна и исправки реда вожње, у који се уносе све исправке, измене и допуне које настану у току важења реда вожње, а које се објаве путем службених аката управљача.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 1.

Садржина књижице реда вожње – променљиви део

Члан 39.

Садржина књижице реда вожње – променљиви део обухвата све прегледе прописане чл. 40–49. овог правилника.

Књижица из става 1. овог члана на почетку садржи преглед тумачења знакова, скраћеница и објашњења елемената које садржи.

Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина

Члан 40.

Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина садржи попис свих службених места на једној прузи, врсту службеног места, међусобну удаљеност, највеће допуштене брзине и километарски положај границе управљача.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 18.

У колонама 1 и 2 уписују се највеће допуштене брзине на деоницама двоколосечне пруге, и то за леви и десни колосек посебно, а у обједињеним колонама за једноколосечну пругу.

Иза назива службеног места у колони 3 уписује се ознака врсте службеног места на начин прописан чланом 4. тачка 31) овог правилника.

Удаљености на прузи приказују се:

1) делимична удаљеност између суседних службених места, односно границе управљача или државне границе у колони 4;

2) збирна удаљеност сваког службеног места од почетног службеног места у колони 5;

3) километража пруге која се приказује у километрима и стотинама метара од нулте тачке пруге у колони 6.

У колони 7 приказују се просторни размаци у којима саобраћају возови употребом ознака прописаних чланом 4. овог правилника.

Табела 18: Преглед службених места, удаљености и највећих допуштених брзина

Највећа допуштена брзина

СЛУЖБЕНА МЕСТА

Удаљеност у км

Километража пруге

Саобраћај се врши у размаку

леви кол.

десни кол.

Делимично

Збирно

1

2

3

4

5

6

7

1) ПРУГА ....

Преглед ограничених брзина на прузи

Члан 41.

Преглед ограничених брзина на прузи даје се у два случаја:

1) ограничене брзине чија су продужена времена вожње урачуната у времена вожње возова;

2) ограничене брзине чија продужена времена вожњи нису урачуната у времена вожње возова приликом израде реда вожње.

Преглед ограничених брзина садржи:

1) називе службених места између којих је заведена ограничена брзина;

2) километарски положај почетка и краја ограничене брзине у километрима и метрима;

3) колика је ограничена брзина у km/h;

4) примедбу – разлог ограничене брзине.

Преглед из става 1. овог члана израђује се за сваку пругу посебно и дат је у Табели 19.

Табела 19: Преглед ограничених врзина

Ред. број

Између службених места

Од km

До km

Брзина km/h

Примедба (разлог)

1

2

3

4

5

6

А) Урачунатих у време вожње воза

Б) Нису урачунате при изради реда вожње

Преглед службених места са ограниченим радним временом

Члан 42.

Преглед службених места са ограниченим радним временом садржи:

1) назив службеног места;

2) време када је непоседнуто од часа ....... до часа ........;

3) после ког воза престаје служба;

4) пре ког воза почиње служба;

5) код којих возова се не врши служба;

6) суседне станице у којима служба не престаје;

7) ко чува кључеве службеног места;

8) да ли станични радник дочекује или не дочекује возове.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 20.

Табела 20: Преглед службених места са ограниченим радним временом

Редни број

Службено место (надзорна станица)

Непоседнуто

Служба престаје после воза

Служба почиње пре воза

од часа

до часа

1

2

3

4

5

6

Не врши службу код воза

Суседна сл. места у којима се служба не прекида

Кључеве чува сл. место

Станични радник дочекује/не дочекује возове

Примедба

7

8

9

10

11

Преглед службених места са ограниченим брзинама преко скретница при вожњи неправилним односно суседним колосеком

Члан 43.

Преглед службених места у којима постоји ограничење брзине преко скретница при вожњи по неправилном односно суседном колосеку дат је у Табели 21.

Лево и десно од назива службеног места уцртава се стрелица која показује за који смер вожње важе ограничене брзине.

Табела 21: Преглед службених места са ограниченим брзинама преко скретница при вожњи неправилним односно суседним колосеком

Десни колосек km/h

Службено место

Леви колосек km/h

1

2

3

Преглед службених места и возова које скретничар не дочекује код улазне скретнице

Члан 44.

Преглед службених места и возова које скретничар не дочекује код улазне скретнице дат је у Табели 22 и садржи:

1) назив службеног места;

2) бројеве возова који се не дочекују;

3) напомену.

Уколико је прописано да се ниједан воз не дочекује код улазне скретнице, онда се у колони 2 уписује „све возове”.

Преглед из става 1. овог члана не израђује се за пруге опремљене уређајима АПБ, МЗ и ТК.

Табела 22: Преглед службених места и возова које скретничар не дочекује код улазне скретнице

Службено место

Број воза

Напомена

1

2

3

Преглед деоница за одржавање пруге, СС постројења, ТТ постројења и контактне мреже (КМ)

Члан 45.

Преглед деоница за одржавање пруге, СС постројења, ТТ постројења и КМ садржи:

1) седиште деонице;

2) број телефона дежурног радника;

3) релацију одржавања.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 23.

Табела 23: Преглед деоница за одржавање пруга, СС постројења, ТТ постројења и КМ

Седиште деонице

Број телефона дежурног радника

Релација одржавања

Примедба

1

2

3

4

Преглед затвора колосека за редовно одржавање пруге и пружних постројења

Члан 46.

Преглед затвора колосека за редовно одржавање пруге и пружних постројења садржи:

1) називе службених места између којих је уведен затвор колосека;

2) који је колосек затворен – леви, десни;

3) време затвора колосека од ...... до ......;

4) између којих возова траје затвор колосека;

5) примедбу.

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 24.

Табела 24: Преглед затвора колосека за редовно одржавање

Између службених места

Колосек

Време

Између возова

Примедба

од

до

1

2

3

4

5

Преглед реда вожње возова

Члан 47.

Преглед реда вожње возова дат је у Табели 25.

Табела 25: Преглед реда вожње

(Број воза) долазак полазак

Састајање

km пруге

Брзина преко скретница

Службено место

Vmax

(Број воза) долазак полазак

Састајање

п

с

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) Колона 1 – километража пруге. У колони 1 уписује се стварна километража пруге на основу података из члана 21, Табела 2 колона 6 овог правилника;

2) Колона 2 – брзина преко скретница за вожњу у правац. У колони 2 уписују се брзине преко скретница за вожњу у правац на начин прописан чланом 48. овог правилника;

3) Колона 3 – брзина преко скретница за вожњу у скретање. У колони 3 уписују се ограничене брзине преко скретница за вожњу у скретање на начин прописан чланом 48. овог правилника;

4) Колона 4 – службено место. У колони 4 уписују се:

(1) називи службених места редоследом према кретању воза;

(2) ограничене брзине и преломи брзина на отвореној прузи (нпр. km 252 + 100 пб);

(3) ознаке за РДВ уређаје, режим рада и број канала (нпр. РДВ Б – 63);

5) Колона 5 – максимална брзина. У колони 5 уписује се максимална брзина воза на целој прузи или њеним деловима, с тим што се преломи брзина рачунају на осовинама станичне зграде станица уколико нема посебних ограничења на станичном подручју и даље. У нивоу назива службеног места или места прелома брзине на отвореној прузи у колони 5 уписује се цртица а испод ње брзина до следећег прелома брзине;

6) Колона 6 – време доласка и поласка воза. У заглављу колоне 6 уписује се број воза на који се колона односи. У самој колони уписују се времена доласка и поласка воза из службених места наведених у колони 4 и то време доласка изнад времена поласка. Време се уписује у часовима и минутима, с тим да се часови уписују само први пут када се појаве, у крајњој станици воза, као и када се ред вожње преноси на следећу страну. Ако воз има бављење мање од пола минута уписује се време поласка једнако времену доласка. Ако воз има пролаз кроз службено место, уписује се само време проласка на месту времена поласка. У колони 6 уписују се испред одговарајућег времена доласка односно поласка, ознаке из члана 4. овог правилника;

7) Колона 7 – састајања. Колона 7 се израђује у прегледу реда вожње на оним пругама на којима се возно особље обавештава о променама у саобраћају и о променама укрштавања. У њој се уписују састајања (укрштавања) возова у станицама једноколосечне пруге и у станицама прелаза са двоколосечне на једноколосечну пругу.

На пругама на којима се возно особље не обавештава о променама у саобраћају и променама укрштавања, колоне 7 се не израђују, а уместо њих се могу додати још две колоне 6.

Подаци дати у колонама 1–5 су стални и заједнички за све возове чији је ред вожње дат у колонама 6 на истој страни. Ради боље прегледности, колоне 1-5 израђују се на подлози жуте боје.

Преглед реда вожње возова дат је на Слици 5.

Слика 5: Преглед реда вожње возова

Означавање брзина преко скретница

Члан 48.

Брзине преко скретница означавају се у прегледу реда вожње возова посебно за вожњу у правац, а посебно за вожњу у скретање.

Брзина преко скретница за вожњу у правац означава се само бројем у колони 2. Ако није означена никаква брзина, меродавна је максимална брзина воза (колона 5).

Основна брзина за вожњу у скретање је 50 km/h и у прегледу реда вожње се не означава. Ако за вожњу у скретање није означена никаква брзина, меродавна је брзина од 50 km/h, односно максимална брзина воза (колона 5) ако је она мања од 50 km/h.

Брзина преко скретница за вожњу у скретање већа или мања од 50 km/h означава се на следећи начин:

1) само бројем у колони 3, ако се вожња ограниченом брзином предсигналише;

2) ако се вожња ограниченом брзином не предсигналише, бројем у колони 3 и ознаком „С” у колони 6 ако је редом вожње предвиђена вожња у скретање. Ознака „С” уписује се испред времена доласка ако воз улази у скретање, испред времена поласка ако воз излази у скретање односно испред времена доласка и испред времена поласка ако воз улази и излази у скретање. Исто важи и за пролазне вожње иако се код њих време доласка не уписује. Ако је редом вожње предвиђена вожња у скретање, ознака „С” уписује се и у случају из става 3. овог члана. Ако ознака „С” није уписана то значи да воз по реду вожње иде у правац.

Брзине при вожњи у правац преко поуздано притврђених или поуздано закључаних укрсних скретница и скретница са језичцима на зглоб, ако су мање од максималне брзине воза (колона 5), приказују се као ограничене брзине.

Улазак на слепи колосек, улазак моторног воза на колосек поседнут другим моторним возом у станицама у којима главни колосеци нису подељени сигналима на ограничене одсеке пута вожње, улазак на колосек на коме теретном возу није обезбеђен пут претрчавања због маневрисања на супротној страни и пролазак воза кроз службено место за време прекида службе, приказују се одговарајућим ознакама које се уписују у колони 6 испред времена доласка.

Уколико је у случајевима из става 6. овог члана потребно возити преко скретница брзином мањом од прописане чланом 4. тач. 2), 3), 4) и 5) овог правилника, онда је меродавна та мања брзина.

Код поуздано притврђених скретница код којих су главни сигнали са двозначном сигнализацијом опремљени показивачима и претпоказивачима за брзине, брзине преко скретница се не приказују.

Брзине преко скретница на отвореној прузи означавају се по одредбама овог члана. Ако је одвојна скретница уједно и службено место (распутница, место прелаза са двоколосечне на једноколосечну пругу и сл.) уписује се назив службеног места, а у осталим случајевима километарски положај скретнице.

Преглед возова по странама

Члан 49.

На крају књижица реда вожње – променљиви део налази се преглед возова по странама који својом конструкцијом и распоредом омогућава брзо и лако налажење одређеног воза.

Преглед из става 1. овог члана садржи:

1) број воза;

2) страну на којој је ред вожње тог воза;

3) релацију саобраћаја;

4) редовитост саобраћаја (за редовне возове уписује се „Р”, а за возове по потреби „Ф” (факултативан);

5) проценат кочења;

6) проценат ручних кочница;

7) серију вучног возила;

8) максималну масу воза за коју су рачуната возна времена;

9) режим рада АС-уређаја;

10) максималну дужину воза;

11) начин поседања вучног возила и воза;

12) назив превозника;

13) примедбу (нпр.: период саобраћаја, не саобраћа недељом, комбинован са возом ....., не саобраћа воз . . . и сл.).

Преглед из става 1. овог члана дат је у Табели 26.

Возови се у првој колони уписују према рангу, а редослед бројева возова иде од најмањег до највећег броја.

Табела 26: Регистар возова по странама

Број воза

Страна

Релација

Редовитост

% кочења

% ручних кочница

Серија вучног возила

Максимална маса воза (Q)

Режим рада АС уређаја

Maксимaлнa дужина воза (L)

Возно особље

Превозник

Примедба

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5. Изводи из реда вожње

Врсте извода из реда вожње

Члан 50.

На основу реда вожње израђују се:

1) извод из реда вожње за путнике;

2) извод из реда вожње за станично особље и особље других службених места;

3) извод из реда вожње за пружно особље.

Сваки извод из реда вожње садржи лого и назив управљача, службено односно радно место на које се односи и период важности.

Извод из реда вожње за путнике

Члан 51.

За станице из којих полазе возови у унутрашњем и међународном саобраћају, станице у којима се овим возовима додају директна и курсна кола или у којима се врше неке друге измене у њиховом саставу и станице у којима ови возови стају или завршавају вожњу, израђује се извод из реда вожње за путнике према Табели 27.

Подлога извода из става 1. овог члана за возове у одласку је жуте боје, а за возове у доласку беле боје.

Извод из става 1. овог члана садржи:

1) време поласка односно доласка воза;

2) категорију воза;

3) број и комерцијални назив воза;

4) састав воза;

5) релацију са важнијим станицама на путу;

6) колосек – перон на који воз долази односно одлази.

Возови се уносе у извод хронолошким редом почев од 00.01 часова.

У колону 2 уносе се и подаци о обавези резервисања седишта.

У колону 4 уносе се и подаци о врсти путничких кола у саставу воза (спаваћа, кола са лежајевима, бифе, ресторан, 1. и 2. разред, кола за превоз праћених аутомобила).

Подаци из става 6. овог члана означавају се помоћу усвојених знакова у међународном путничком саобраћају и то:

1) цифра 1 односно 2 означава путничка кола 1. односно 2. разреда;

2) знак чаше означава бифе у колима;

3) знак укрштен нож са виљушком означава кола ресторан;

4) знак кревета означава кола за спавање;

5) знак лежаја означава кола са лежајевима.

Колона „Перон” попуњава се римским бројевима, а колона „Колосек” арапским бројевима. У службеним местима у којима не постоје перони, колона „Перон” се не попуњава.

Табела 27: Извод из реда вожње за путнике

________________________
(Лого и назив управљача)

 

(Период важности) 

Станица ..............

Одлазак возова

Време

Воз

Одлазак за смер

Перон

Колосек

кат.

број

1

2

3

4

5

6

________________________
(Лого и назив управљача)

 

(Период важности) 

Станица ..............

Долазак возова

Време

Воз

Долазак из смера

Перон

Колосек

кат.

број

1

2

3

4

5

6

За станице у којима се задржавају возови из међународног и унутрашњег саобраћаја с могућношћу резервације седишта, могу се израдити шематски прикази састава тих возова и објавити путницима.

Шематски приказ садржи број, врсту, релацију и комерцијални назив воза, серију, редни број и релацију саобраћаја путничких кола према редоследу како су уврштена у воз. Смер кретања воза означава се симболом локомотиве.

Извод из реда вожње за путнике за мање станице

Члан 52.

Извод из реда вожње за путнике за мање станице израђује се према Табели 28 и садржи:

1) категорију воза;

2) број воза (назив воза);

3) релацију;

4) време доласка воза;

5) време одласка воза;

6) колосек (перон);

7) колски разред;

8) резервисање седишта;

9) податке о везама на успутним станицама (са којим возом, у које време и за који правац);

10) примедбе.

У извод из става 1. овог члана не уносе се возови за превоз путника који стају само из саобраћајних разлога (означени са „X” за та службена места).

Код сезонских возова у колону „Примедба” уписује се од када до када саобраћају.

Подаци за брзе и експресне возове уписују се црвеном, а за остале возове црном бојом.

Табела 28: Извод из реда вожње за путнике

ИЗВОД ИЗ РЕДА ВОЖЊЕ
за путнике важи од ______ до ______

(лого и назив управљача)

_____________________

станица _______________

ВОЗ

Правац

Долазак

Одлазак

Колосек

(Перон)

Колски

разред

Резервација седишта

обавезна

Категорија

Број воза (назив)

час

мин.

час

мин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Има везу

Примедба

у станици

са возом

одлази у

за смер

врста

број

час

мин.

11

12

13

14

15

16

17

Извод из реда вожње за станично особље

Члан 53.

Извод из реда вожње за станично особље израђује се према Табели 29.

У извод из става 1. овог члана уносе се возови хронолошким редом почев од 0.01 часова.

Ванредни возови се означавају тако што се број воза преко свих колона подвлачи, и то:

1) теретни возови плавом бојом;

2) путнички возови црвеном бојом;

3) возови који нису редовни у извесном периоду важења реда вожње испрекиданом црном бојом.

Посебни возови се обележавају у колони 14 примедбом „Посебан”.

Извод из става 1. овог члана садржи;

1) врсту и број воза;

2) време поласка из суседне станице;

3) време доласка;

4) време бављења;

5) време одласка из станице;

6) бројеве возова са којима се састаје;

7) број улазног/излазног колосека;

8) скретнице преко којих воз прелази при улазу и излазу;

9) примедбе.

У колони 10 возови који нису редовни такође се подвлаче. Возови уписани у колону 10 исте парности односно непарности у односу на воз уписан у колони 2 који саобраћају из супротног смера, означавају се звездицом.

Возови за превоз путника који стају само из саобраћајних разлога означавају се знаком „X” иза броја воза у колони 2.

У колонама 12 и 13 наводе се скретнице преко којих воз прелази при улазу или излазу, и то само у станицама где се оне постављају ручно или механички.

Код возова који не саобраћају сваког дана, као и код сезонских возова, у колони „Примедба” означава се период саобраћаја.

Табела 29: Извод из реда вожње за станично особље

ИЗВОД ИЗ РЕДА ВОЖЊЕ
за станично особље важи од ______ до ______

(лого и назив управљача)

__________________________________________________________________

станица _______________

Врста

Број

Време саобраћаја

Састајања

(укрштавања,

претицања,

мимоилаже-ња)

Улазни

––––––––––

Излазни

колосек број

Скретнице

преко којих

воз прелази

Примедба

воза

полазак из

суседне станице

долазак

бављење

одлазак

час

мин

час

мин

мин

час

мин

при

улазу

при

излазу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Извод из реда вожње за стајалишта, товаришта и транспортна отпремништва

Члан 54.

Извод из реда вожње за стајалишта, товаришта и транспортна отпремништва дат је у Табели 30 и садржи:

1) врсту и број воза;

2) полазак из суседне станице;

3) долазак у службено место;

4) бављење у службеном месту;

5) одлазак;

6) долазак у суседну станицу;

7) примедбу.

У извод из става 1. овог члана возови се уносе хронолошким редом почев од 0.01 часова.

Извод из става 1. овог члана попуњава се на исти начин као извод из реда вожње за станично особље.

Табела 30: Извод из реда вожње за стајалишта, товаришта и транспортна отпремништва

(лого и назив управљача)

_____________________

Надзорна станица _______________

ИЗВОД ИЗ РЕДА ВОЖЊЕ
за стајалишта, товаришта и транспортна отпремништва важи од ______ до ______

Воз

Полазак из суседне станице

Долазак

Бављење

Одлазак

Долазак у суседну станицу

Примедба

врста

број

час

мин

час

мин

мин

час

мин

час

мин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Извод из реда вожње за пружно особље

Члан 55.

Извод из реда вожње за пружно особље дат је у Табели 31.

У извод из става 1. овог члана возови се уносе хронолошким редом почев од 0.01 часова.

Означавање ванредних возова и уписивање ознака у колону „Примедба” врши се на начин како је то прописано за извод из реда вожње за станично особље.

Табела 31: Извод из реда вожње за пружно особље

(лого и назив управљача)

_____________________

Пружна деоница _______________

ИЗВОД ИЗ РЕДА ВОЖЊЕ
за пружно особље важи од ______ до ______

Воз

Полазак из __________

Долазак у __________

Примедба

Врста

Број

час

мин

час

мин

1

2

3

4

5

6

7

6. Мере за прелазак на нови ред вожње

Члан 56.

Мере за прелазак на нови ред вожње садрже:

1) датум престанка важности важећег реда вожње и датум почетка примене новог реда вожње;

2) заустављање свих возова у станицама пре 24.00 часа и њихов полазак по новом реду вожње после 00.00 часова;

3) преглед преласка возова у станицама са важећег реда вожње на нови ред вожње одвојено по железничким пругама;

4) преглед преласка путничких кола и моторних гарнитура са важећег реда вожње на нови ред вожње;

5) доставу локомотива, путничких кола и моторних гарнитура за возове који први пут саобраћају по новом реду вожње;

6) поступак са локомотивама, путничким колима и моторним гарнитурама које по новом реду вожње више не саобраћају;

7) попис оперативних бројева теретних возова;

8) престанак лаганих вожњи до 24.00 часа и евентуално увођење нових од 00.00 часова са тачним подацима о километарским положајима лаганих вожњи и њиховим величинама;

9) забрану увођења у саобраћај возова по ad hoc захтеву који не могу стићи у крајњу станицу до 24.00 часа;

10) исправке, измене и допуне новог реда вожње.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења прописа

Члан 57.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реду вожње („Службени гласник РС”, бр. 39/14 и 36/17).

Ступање на снагу

Члан 58.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

I број 340-1064/2019

У Београду, 1. августа 2019. године

Вршилац дужности директора,

Лазар Мосуровић, с.р.