Zakon

На основу члана 17. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 15. став 1. тачка 10) и члана 18. став 1. тачка 7) Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, бр. 14/13, 25/13 – исправка и 99/13),

Управни одбор Агенције за квалификације на Четрнаестој седници Управног одбора одржаној 16. децембра 2019. године донео је

ПРАВИЛНИК

о висини накнаде за трошкове поступка признавања страних школских исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и о висини накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих

"Службени гласник РС", број 1 од 10. јануара 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се висина накнаде за трошкове поступка признавања страних школских исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и висина накнаде за трошкове поступка за давање одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих.

Члан 2.

Висина накнаде за трошкове поступка признавања стране школске исправе за основно образовање и васпитање износи 3.600,00 динара (словима: трихиљадешестстотинадинара).

Висина накнаде за трошкове поступка признавања стране школске исправе за средње образовање и васпитање износи 5.500,00 динара (словима: петхиљадапетстотинадинара).

Висина накнаде за трошкове поступка признавања стране високошколске исправе у сврху запошљавања износи 7.500,00 динара (словима: седамхиљадапетстотинадинара).

Висина накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих износи 28.280,00 динара (словима: двадесетосамхиљададве стотинеосамдесетдинара).

Члан 3.

Врсте услуга и износи накнада за поједине услуге формирани су на основу овлашћења Агенције за квалификације из Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије, а у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге.

Члан 4.

Овај правилник објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Број 910/2

У Београду, 13. децембра 2019. године

Председник Управног одбора,

проф. др Бранко Божић, с.р.