Zakon

На основу члана 58. став 2. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ, брoj 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о гранским стандардима из области железничког саобраћаја

"Службени гласник РС", број 121 од 5. октобра 2020.

Члaн 1.

Oвим прaвилникoм прoписуjе се поступак израде, доношења и објављивања стандарда из области железничког саобраћаја.

Члан 2.

Грански стандард из области железничког саобраћаја (у даљем тексту: железнички стандард) је јавно доступан документ, у коме се утврђују правила, захтеви, карактеристике, упутства, препоруке или смернице ради спровођења типизације и унификације железничких средстава, објеката, уређаја и поступака.

Члан 3.

Железнички стандарди нису у супротности са српским стандардима из области железничких стандарда.

Члан 4.

Железнички стандарди доносе се и објављују на српском језику и писму, у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма.

Члан 5.

Железнички стандарди се у поступку доношења означавају ознаком SŽS XY.Z. Поједини делови ознаке железничког стандарда имају следеће значење:

1) SŽS – скраћеница за српски железнички стандард која се исписује великим латиничним словима;

2) X – област стандарда (велико слово латинице);

3) Y – група стандарда (цифарска ознака 0, 1, 2 или 3);

4) Z – подгрупа стандарда (број од 001 до 999).

Начин означавања појединих области група и подгрупа железничких стандарда дат је у Прилогу 1 – ОЗНАЧАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНДАРДА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Поступак израде железничких стандарда обухвата:

1) подношење предлога за доношење железничког стандарда;

2) израду нацрта железничког стандарда;

3) разматрање нацрта стандарда од стране заинтересованих лица.

Предлог за доношење железничког стандарда подноси правно или физичко лице заинтересовано за доношење тог стандарда.

Предлог из става 2. овог члана подноси се уз пропратну документацију на основу које се цени основаност предлога и која садржи основне елементе за израду нацрта железничког стандарда.

Предлог за доношење железничког стандарда садржи:

1) име и презиме физичког лица, односно пословно име правног лица, подносиоца предлога;

2) назив предложеног стандарда;

3) предмет и подручје примене;

4) образложење за оцену оправданости доношења стандарда;

5) предлог садржаја стандарда.

На основу достављене документације, доноси се одлука о изради нацрта железничког стандарда или се одбија достављени предлог.

Заинтересована лица достављају примедбе и предлоге на нацрт железничког стандарда у року од 30 дана од дана објављивања тог нацрта на интернет страници надлежног органа.

Члан 7.

После истека рока из члана 6. став 6. овог правилника и након разматрања достављених примедби и предлога, доноси се акт о доношењу железничког стандарда, који се објављује на интернет страници надлежног органа.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стандардизацији на Југословенским железницама („Службени гласник Заједнице Југословенских железницаˮ, број 14/89).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 340-1031/2020

У Београду, 28. септембра 2020. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ОЗНАЧАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНДАРДА

Стандарди се означавају по областима, чије су ознаке и називи следећи:

А – стандарди општег значаја;

B – стандарди за саобраћајна и комерцијална питања;

C – стандарди за телекомуникациона постројења;

D – стандарди за дизел локомотиве;

Е – стандарди за електричне локомотиве;

F – стандарди за парне локомотиве;

G – стандарди за железничко грађевинарство;

H – стандарди за петрохемију, текстил и др.;

К – стандарди за стабилна постројења електричне вуче и општа постројења јаке струје;

M – стандарди за електромоторне возове и дизел моторне возове;

N – стандарди за вијке, заковице и остале елементе за спајање;

P – стандарди за путничка кола;

S – стандарди за сигнално-сигурносна постројења;

Т – стандарди за теретна кола;

V – стандарди за возна средства, заједнички услови;

Z – стандарди за заваривање.

Стандарди из наведених области разврставају се по групама, чије су ознаке и називи следећи:

0 – основни стандарди;

1 – стандарди типизације, облика и мера;

2 – стандарди техничких услова за израду и испоруку;

3 – стандарди поступака.

Групе из области А деле се на следеће подгрупе:

001 до 399 – класификација, термини, симболи, знакови, ознаке, величине, јединице и др.;

400 до 499 – документација и сл.;

500 до 699 – информатика;

700 до 899 – резервисано;

900 до 999 – резервисано.

Групе из области B деле се на следеће подгрупе:

001 до 299 – саобраћајна питања;

300 до 499 – резервисано;

500 до 799 – комерцијална питања;

800 до 999 – резервисано.

Групе из области D, E, M, P и T деле се на следеће подгрупе:

001 до 099 – опште;

100 до 199 – трчећи строј (обртна постоља, осовински склопови) и вешајни системи – огибљење;

200 до 399 – сандук, вучни и одбојни уређаји;

400 до 499 – енергетски и вучни уређаји и преносници снаге;

500 до 599 – кочни системи;

600 до 699 – унутрашња и спољашња опрема сандука;

700 до 799 – управљачки, регулациони, заштитни и дијагностички уређаји;

800 до 899 – вентилација, грејање и климатизација;

900 до 999 – осветљење.

Групе из области G деле се на следеће подгрупе:

001 до 099 – застор, прагови, шине;

100 до 399 – колосечни прибор;

400 до 599 – скретнице, укрштаји и изоловани састави;

600 до 699 – машине, пружни алат и мерни прибор;

700 до 799 – доњи строј пруге;

800 до 999 – остало из горњег строја пруге.

Групе из области H деле се на следеће подгрупе:

001 до 099 – текстил;

100 до 199 – резервисано;

200 до 299 – уља;

300 до 399 – масти;

400 до 599 – горива;

600 до 699 – резервисано;

700 до 799 – заштита (антикорозивна и др.), чишћење и прање;

800 до 999 – резервисано.

Групе из области К деле се на следеће подгрупе:

001 до 399 – контактна мрежа система 25 Kv, 50 Hz;

400 до 599 – резервисано;

600 до 799 – подстанице и постројења за секционисање система 25 Kv, 50 Hz;

800 до 999 – постројења и инсталације јаке струје (у депоима, радионицама, пробницама, прегревање кола, осветљење станица и др.).

Групе из области N деле се на следеће подгрупе:

001 до 099 – граничне мере и мерила, профили и сл.;

100 до 199 – резервисано;

200 до 399 – вијци и навртке;

400 до 499 – подлошке, расцепке, заковице, цилиндричне чивије и сл.;

500 до 699 – челичне цеви, чепови, цевни прикључци, цевни наставци и цевне прирубнице;

700 до 999 – резервисано.

Групе из области S деле се на следеће подгрупе:

001 до 199 – сигнали;

200 до 999 – остала сигнално-сигурносна постројења и њихови делови.

Групе из области V деле се на следеће подгрупе:

001 до 299 – заједнички услови за трчећи строј, вешајни системи, вучне и одбојне уређаје и кочни уређаји;

300 до 699 – заједнички услови за остале делове и уређаје;

700 до 799 – заједнички услови за електричну опрему;

800 до 999 – резервисано.

Групе из области Z деле се на следеће подгрупе:

001 до 099 – опште;

100 до 399 – возна средства;

400 до 599 – стабилна постројења електричне вуче;

600 до 799 – пруге и пружна постројења;

800 до 999 – сигнално-сигурносна и телекомуникациона постројења и уређаји.