Zakon

На основу члана 181. став 2. тачка 17) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/18 – др. закон и 9/20 – др. закон) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Директор Републичког геодетског завода доноси

ПРАВИЛНИК

о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом

"Службени гласник РС", број 122 од 9. октобра 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички нормативи, методе и начин реализације геодетско-техничких радова у поступку уређења земљишне територије комасацијом.

У поступку уређења земљишне територије комасацијом примењују се обрасци који су као прилози од 1 до 19 одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

2. Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази и скраћенице употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) „комасација” обухвата планске, организационе, правне, економске и техничке мере које се спроводе у циљу укрупњавања и побољшања природних и еколошких услова на земљишту, у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон);

2) „е-шалтер” или „електронски шалтер” јесте информациони систем који се састоји од техничке опреме (сервера и других хардверских уређаја, комуникацијске опреме) и база података и софтверских програма као јединствен централни систем за повезивање корисника;

3) „програм комасације” представља основу за уређење земљишне територије комасацијом, као и основу за доношење одлуке о спровођењу програма комaсације, у складу са подзаконским актом којим се уређују садржина, поступак израде и доношења програма комасације;

4) „комисија за комасацију” је комисија која спроводи поступак комасације, у складу са Законом о пољопривредном земљишту;

5) „поткомисија” је поткомисија за комасациону процену земљишта, поткомисија за процену вредности дугогодишњих засада и објеката и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у поступку комасације, у складу са Законом о пољопривредном земљишту;

6) „идејни пројекат” је идејни пројекат геодетско-техничких радова у области комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом израђен на основу програма комасације, који садржи једно или више идејних решења за извођење геодетско-техничких радова разрађених до нивоа потребног за доношење одлуке о избору најповољнијег идејног решења, у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у комасацији;

7) „главни пројекат” је главни пројекат геодетско-техничких радова у области комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом, израђен на основу програма комасације или идејног пројекта уколико је исти израђен, у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у комасацији;

8) „уговор” представља уговор којим се регулишу права и обавезе у погледу извођења геодетско-техничких радова на комасационом премеру и уређењу земљишне територије комасацијом, закључен између јединице локалне самоуправе и извођача радова;

9) „извођач радова” је геодетска организација или носилац уговорног груписања геодетских организација, који испуњавају услове за извођење геодетских радова дефинисане Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/18 – др. закон и 9/20 – др. закон – у даљем тексту: Закон);

10) „комасациони премер” је државни премер у поступку уређења земљишне територије комасацијом, у складу са Законом;

11) „комасационо подручје” представља подручје на ком се изводе/врше комасациони премер и комасација, а које обухвата површину једне или више суседних катастарских општина, део катастарске општине или делове више суседних катастарских општина;

12) „огласна табла” је огласна табла коју Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) успоставља на својој веб презентацији ради јавног саопштавања односно објављивања свих аката које Завод донесе у поступку уређења земљишне територије комасацијом;

13) „база података катастра непокретности” јесте скуп геопросторних и других података о непокретностима, стварним и одређеним облигационим правима на њима;

14) „граница комасационог подручја” је граница подручја дефинисаног у тачки 11) овог члана, која је дефинисана у програму комасације, одлуци о усвајању програма комасације, односно у одлуци о спровођењу комасације;

15) „учесници комасације” су имаоци права на парцелама и држаоци парцела које чине комасационо подручје за које се израђује програм комасације, укључујући и лица која имају правни интерес на земљишту у комасационом подручју, као и имаоци права на парцелама које се не налазе у комасационом подручју, а на чије коришћење утичу или могу да утичу мере спроведене у поступку спровођења комасације, у складу са подзаконским актом којим се уређују садржина, поступак израде и доношења програма комасације;

16) „база података фактичког стања” јесте скуп геопросторних и других података о непокретностима, стварним и одређеним облигационим правима на њима која је настала као резултат утврђивања фактичког стања.

3. Начин комуникације и достава докумената

Члан 3.

Комуникација између Завода са једне стране и јединице локалне самоуправе, комисије за комасацију и извођача радова са друге стране, реализује се преко е-шалтера.

Достава података и докумената величине преко 400 Mb врши се путем дигиталних медија.

4. Основ за извођење геодетско-техничких радова у поступку уређења земљишне територије комасацијом

Члан 4.

Основ за извођење геодетско-техничких радова у поступку уређења земљишне територије комасацијом чине:

1) одлука о изради програма комасације усвојена од стране скупштине јединице локалне самоуправе, на основу које се врши подношење захтева за преузимање података из члана 5. овог правилника за потребе израде програма комасације;

2) уговор о изради програма комасације, закључен између јединице локалне самоуправе и носиоца израде програма комасације;

3) записник о преузимању података за потребе израде програма комасације, у складу са чланом 7. овог правилника;

4) програм комасације, израђен у складу са подзаконским актом којим се уређују садржина, поступак израде и доношења програма комасације;

5) сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде са програмом комасације из тачке 4) овог члана, у складу са Законом о пољопривредном земљишту;

6) сагласност министарства надлежног за послове шумарства, а на територији аутономне покрајине сагласност надлежног органа аутономне покрајине са програмом комасације из тачке 4) овог члана, у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон);

7) одлука о усвајању програма комасације од стране скупштине јединице локалне самоуправе, на основу које се доносе начела комасације и израђује техничка документација, у складу са Законом о пољопривредном земљишту;

8) одлука о спровођењу комасације на основу програма комасације, одлука о образовању комисије за комасацију, одлука о образовању поткомисија, у складу са Законом о пољопривредном земљишту;

9) уговор о изради идејног, односно главног пројекта, закључен између јединице локалне самоуправе и носиоца израде идејног, односно главног пројекта;

10) записник, односно уговор о преузимању података за потребе израде идејног, односно главног пројекта, у складу са чланом 7. овог правилника;

11) идејни пројекат, израђен на основу усвојеног програма комасације, а у складу са подзаконским актом којим се уређује садржај техничке документације у поступку уређења земљишне територије комасацијом;

12) извештај о стручној контроли идејног пројекта (уколико је идејни пројекат израђен), у складу са подзаконским актом којим се уређује садржај техничке документације у поступку уређења земљишне територије комасацијом;

13) главни пројекат, израђен на основу усвојеног програма комасације или прихваћеног идејног решења из идејног пројекта (уколико је идејни пројекат израђен), а у складу са подзаконским актом којим се уређује садржај техничке документације у поступку уређења земљишне територије комасацијом;

14) уговор о вршењу техничке контроле главног пројекта, закључен између јединице локалне самоуправе и вршиоца техничке контроле главног пројекта, у складу са Законом;

15) извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта, у складу са подзаконским актом којим се уређује садржај техничке документације у поступку уређења земљишне територије комасацијом;

16) уговор о извођењу геодетско-техничких радова закључен између јединице локалне самоуправе и извођача радова.

5. Преузимање података од Завода

Члан 5.

За потребе израде програма комасације, идејног и главног пројекта и извођења радова на комасационом премеру и уређењу земљишне територије комасацијом, јединица локалне самоуправе подноси основној унутрашњој јединици Завода надлежној за послове катастра непокретности захтев за издавање података који се односе на комасационо подручје (прилози 1 и 2).

Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи назив катастарске општине или катастарских општина уколико је комасационим подручјем обухваћено више катастарских општина, односно списак парцела достављен као прилог захтеву у csv или txt формату, уколико се комасација спроводи на делу једне или на деловима више катастарских општина.

Завод обезбеђује преузимање тражених података из става 1. овог члана путем дигиталне платформе Геосрбија, креирањем налога за приступ и коришћење сервиса за преузимање сетова података са информацијом о ажурности података, а сетове података који нису доступни на дигиталној платформи Геосрбија, основна унутрашња јединица Завода надлежна за послове катастра непокретности припрема и доставља подносиоцу захтева путем дигиталних медија, у року од 15 дана од дана подношења захтева из става 1. овог члана.

Члан 6.

За потребе израде програма комасације Завод уступа податке из своје надлежности дефинисане у подзаконском акту којим се уређују садржина, поступак израде и доношења програма комасације.

Основна унутрашња јединица Завода надлежна за послове стручног надзора врши преглед припремљених података из става 1. овог члана и припрема извештај о њиховој потпуности и квалитету, који се доставља јединици локалне самоуправе заједно са подацима.

За потребе израде идејног или главног пројекта Завод уступа скупове података који се односе на комасационо подручје, а који обухватају:

1) списак координата свих тачака геодетске основе;

2) списак координата границе катастарске општине са записницима разграничења катастарских општина;

3) границе статистичких кругова;

4) податке о граници грађевинског рејона;

5) сателитске снимке у UTM пројекцији;

6) дигитални ортофото у UTM пројекцији;

7) дигитални катастарски план;

8) катастарски план катастра непокретности у векторском облику настао дигитализацијом скенираних и геореференцираних подлога у UTM пројекцији;

9) алфанумеричке податке базе података катастра непокретности;

10) план катастра водова;

11) адресни регистар;

12) регистар просторних јединица;

13) основну државну карту;

14) податке из Регистра цена непокретности.

За потребе извођења радова на комасационом премеру и уређењу земљишне територије комасацијом Завод уступа сетове података из става 3. овог члана, са датумом ажурности који одговара датуму одлуке о обнови катастра непокретности према подацима комасационог премера из члана 9. став 1. овог правилника.

Члан 7.

О преузимању података из члана 6. овог правилника саставља се:

1) уговор о приступу и преузимању података преко сервиса на дигиталној платформи Геосрбија, који садржи податке о: називу сета података, формату сваког појединачног сета података и подацима за приступ сервисима, са изјавом носиоца израде идејног и главног пројекта и извођача радова о прихватању услова коришћења сервиса или

2) записник о преузимању података, који садржи податке о: датуму и времену преузимања, називу сета података, формату и величини сваког појединачног сета података, потписану и оверену изјаву о преузимању података, број копија које се преузимају.

Уз акте из става 1. овог члана доставља се и изјава јединице локалне самоуправе да ће преузети подаци бити коришћени искључиво за потребе наведене у захтеву из члана 5. став 1. овог правилника.

6. Пријава радова на комасационом подручју

Члан 8.

Извођач радова је дужан да у року од седам дана од дана потписивања уговора о извођењу геодетско-техничких радова из члана 4. тачка 16) овог правилника радове пријави надлежној служби за катастар непокретности (у даљем тексту: Служба) преко е-шалтера, при чему пријава радова обавезно садржи податке о (Прилог 3):

1) инвеститору радова;

2) извођачу радова;

3) комасационом подручју (назив катастарске општине или катастарских општина уколико је комасацијом обухваћена територија више суседних катастарских општина, односно списак парцела по катастарским општинама уколико се комасација спроводи на делу једне или на деловима више суседних катастарских општина у форми прилога пријави радова у csv или txt формату);

4) датум почетка и рок завршетка радова;

5) уговор о извођењу геодетско-техничких радова из члана 4. тачка 16) овог правилника;

6) главни пројекат за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у области комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом из члана 4. тачка 13) овог правилника, израђен на основу усвојеног програма комасације, односно идејног пројекта када је идејни пројекат израђен, осим уколико је Завод извршио техничку контролу главног пројекта у складу са чланом 4. тачка 15) овог правилника;

7) извештај о техничкој контроли главног пројекта, осим уколико је Завод извршио техничку контролу главног пројекта у складу са чланом 4. тачка 15) овог правилника.

По пријави радова надлежна Служба из става 1. овог члана прослеђује пријаву основној унутрашњој јединици Завода надлежној за послове стручног надзора над геодетско-техничким радовима у области уређења земљишне територије комасацијом, која даје предлог за израду одлуке о обнови катастра непокретности путем комасационог премера и предлог за доношење решења о одређивању вршилаца стручног надзора.

7. Одлука о обнови катастра непокретности према подацима комасационог премера

Члан 9.

На основу предлога из члана 8. став 2. овог правилника и члана 110. став 2. Закона, директор Завода доноси одлуку о обнови катастра непокретности према подацима комасационог премера, најкасније осмог радног дана од дана пријаве радова из члана 8. став 1. овог правилника, која се објављује на огласној табли Завода и садржи:

1) назив општине или града;

2) назив катастарских општина и њихових делова који су обухваћени комасационим премером;

3) површину подручја комасационог премера;

4) списак парцела по катастарским општинама, уколико подручје комасационог премера обухвата део једне или делове више суседних катастарских општина;

5) планирано време за реализацију комасационог премера преузето из уговора из члана 4. тачка 16) овог правилника;

6) образложење одлуке, које садржи информације о донетим одлукама јединице локалне самоуправе, програму комасације, идејном пројекту, главном пројекту, разлозима за спровођење комасације.

Даном доношења одлуке из става 1. овог члана надлежна Служба:

1) уз подршку организационе јединице Завода надлежне за послове информационо-комуникационих технологија покреће поступак уписа забележбе поступка комасације у бази података катастра непокретности на свим парцелама обухваћеним комасационим подручјем, у складу са чланом 15. став 1. тачка 12) Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20);

2) престаје са провођењем промена у бази података катастра непокретности на свим парцелама обухваћеним комасационим подручјем, односно провођење промена прелази у надлежност комисије за комасацију и извођача радова, изузев уписа забележбе у складу са чланом 15. став 1. тачка 13) Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, а на основу достављеног записника о утврђивању фактичког стања из члана 18. став 3. тачка 5) овог правилника.

Комисија за комасацију је дужна да ажурну базу података доставља Заводу сваког радног дана по провођењу свих промена.

Захтев за провођење промене из става 2. тачка 2) овог члана обвезници доставе достављају комисији за комасацију преко е-шалтера.

8. Решење о одређивању вршилаца стручног надзора

Члан 10.

Стручни надзор над реализацијом геодетско-техничких радова у поступку комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом врши Завод, у складу са Законом.

На основу предлога из члана 8. став 2. овог правилника, директор Завода доноси решење о одређивању вршилаца стручног надзора, које се доставља вршиоцима стручног надзора, јединици локалне самоуправе и извођачу радова.

II. ФАЗЕ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ

Члан 11.

Уређење земљишне територије комасацијом реализује се по следећим фазама:

1) претходни радови;

2) израда пројекта новог стања;

3) израда документације за расподелу комасационе масе;

4) расподела комасационе масе;

5) увођење у посед;

6) завршни радови.

1. Претходни радови

Члан 12.

Претходни радови су фаза комасације која се састоји из следећих активности:

1) идентификација и обележавање границе комасационог подручја;

2) утврђивање фактичког стања;

3) геодетско снимање детаља на комасационом подручју;

4) комасациона процена земљишта.

а) Идентификација и обележавање границе комасационог подручја

Члан 13.

Граница комасационог подручја дефинисана је у програму комасације, одлуци о усвајању програма комасације, односно у одлуци о спровођењу комасације.

Идентификација и обележавање границе комасационог подручја врши се на основу нумеричких података постојећег премера и катастра непокретности, података регистра просторних јединица, регистра државне границе и елабората омеђавања катастарске општине.

За потребе идентификације границе комасационог подручја скупштина јединице локалне самоуправе на предлог комисије за комасацију образује комисију за идентификацију границе комасационог подручја састављену од пет чланова, при чему:

1) један члан комисије је геодетски стручњак запослен у геодетској организацији која је извођач радова;

2) четири члана се бирају из реда становника, при чему се, уколико граница комасационог подручја представља границу катастарске општине, по два члана бирају из реда становника насељених на подручју катастарских општина чија граница се утврђује.

У случају када граница комасационог подручја представља границу општине, комисију за идентификацију границе комасационог подручја споразумно образују скупштине јединица локалних самоуправа које се граниче и чија се граница идентификује и обележава.

Члан 14.

Обележавање границе комасационог подручја врши извођач радова постављањем граничних тачака на граничној линији комасационог подручја поштујући следећа правила:

1) граничне тачке се обележавају белегама са ознаком центра белеге;

2) суседне белеге на граници комасационог подручја се догледају;

3) удаљеност суседних белега на граници комасационог подручја на правцу не сме бити већа од 500 m;

4) крива гранична линија се обележава низом белега тако да највеће растојање те криве граничне линије од дужи која спаја две суседне белеге (стрела лука) не буде већа од вредности двоструке стандардне девијације хоризонталног положаја за утврђену класу тачности за то подручје (Прилог 4);

5) неприступачна гранична тачка обележава се помоћним белегама чији положај омогућава недвосмислено одређивање граничне линије;

6) на местима где гранична линија сече стални објекат шири од 10 m (пут, железничка пруга, поток, река и др.) постављају се две белеге, са обе стране по једна; у случају непогодности за постављање на таквим местима белеге се могу измаћи по граничној линији до места погодног за постављање, што се уноси у извештај о обележавању границе комасационог подручја;

7) када гранична линија иде ивицом неког сталног објекта граничне белеге се постављају само на почетку и на крају, а преломи се не обележавају без обзира на дужину и облик објекта;

8) када гранична линија катастарске општине иде средином дугачке парцеле (саобраћајница, водоток и сл.) која припада обема катастарским општинама, обележавање границе се врши тако што се са обе стране објекта поставља по једна белега (двострука белега);

9) када гранична линија прелази са једног заједничког објекта на други заједнички објекат, гранична тачка се одређује у пресеку средишњих линија, а белеге се постављају на исти начин као у тачки 6) овог члана.

Члан 15.

Нумерисање граничних тачака комасационог подручја врши се поштујући следећа правила:

1) граничне тачке се нумеришу бројевима од 1 до n у оквиру катастарске општине;

2) двоструке граничне тачке из члана 14. тачка 8) овог правилника нумеришу се истим бројем;

3) граничне белеге која припадају паровима двоструких белега из члана 14. тачка 9) овог правилника нумеришу се бројевима обе белеге раздвојеним цртицом;

4) граничне белеге уметнуте између две постојеће белеге носе бројеве у виду разломка, с тим што се у бројиоцу налази број претходне белеге (белега са мањим бројем), а у имениоцу број уметнуте белеге почевши од 1 па надаље;

5) ако се између већ уметнутих тачака из тачке 4) овог члана уметну нове белеге, тада се броју претходне белеге у имениоцу додају мала слова азбуке.

Члан 16.

У случају постојања спора о граници комасационог подручја, која је истовремено граница катастарске општине, спорни део граничне линије се обележава према захтевима страна у спору истим белегама као граница комасационог подручја, а нумерисање граничних белега спорног дела граничне линије врши се између две неспорне граничне белеге тако што се једна спорна линија нумерише римским бројевима, а друга означава великим словима азбуке.

Комисија за идентификацију границе комасационог подручја из члана 13. став 3. овог правилника подноси јединици локалне самоуправе писмени извештај са скицом омеђавања спорног дела.

О идентификацији и обележавању граничне линије комасационог подручја извођач радова израђује елаборат обележавања границе комасационог подручја, који садржи:

1) извештај о обележавању границе комасационог подручја, који потписују комисија за идентификацију границе комасационог подручја и извођач радова, а који садржи: основне податке о комасационом подручју, опис поступка обележавања граничних тачака, врсту и број белеге, опис места где се белега налази, информацију да ли је гранична линија између две суседне белеге права или кривудава, у паду или успону и поред којих поседника и култура пролази са леве и са десне стране, растојању између белега, постојању спора из става 1. овог члана, извештај комисије за идентификацију границе комасационог подручја којим се констатује да ли граница катастарске општине одговара граници катастарске општине дефинисаној у подацима постојећег премера и да ли је границу потребно изменити или да је идентификована нова граница катастарске општине (у случају када је део границе комасационог подручја истовремено граница катастарске општине) и потребна објашњења скице обележавања;

2) списак промена, у случајевима када граница комасационог подручја сече катастарске парцеле, када се врши деоба тих парцела са истом тачношћу, методама и у поступку који су прописани у члану 20. овог правилника;

3) скицу обележавања границе комасационог подручја, која садржи:

(1) наслов „Скица обележавања границе комасационог подручја”,

(2) назив комасационог подручја,

(3) приказ граничне линије и граничних белега на преломима граничне линије са њиховим ознакама и бројевима,

(4) заједничке парцеле којим иде или које сече гранична линија, у складу са чланом 14. тач. 8) и 9) овог правилника,

(5) бројеве парцела,

(6) приказ и називе главних саобраћајница, водотока и карактеристичних објеката,

(7) називе насељених места,

(8) називе катастарских општина које су делом или у потпуности обухваћене комасационим подручјем, као и називе суседних катастарских општина и општина којим оне припадају,

(9) размеру скице.

Јединица локалне самоуправе упућује Заводу мишљење о постојању спора на граници комасационог подручја која је уједно и граница катастарске општине, на основу извештаја из става 3. тачка 1) овог члана.

Изузетно од става 4. овог члана, у случају када је спорна граница комасационог подручја истовремено граница јединице локалне самоуправе, мишљење Заводу упућују јединице локалне самоуправе чија граница је означена као спорна.

Члан 17.

Завод, на основу мишљења јединице локалне самоуправе из члана 16. ст. 4. и 5. овог правилника, предлаже Влади промену границе катастарске општине, у складу са чланом 43. став 2. Закона.

По доношењу одлуке Владе о промени границе катастарске општине извођач радова обележава границу катастарске општине постављањем геодетских белега.

б) Утврђивање фактичког стања

Члан 18.

Утврђивање фактичког стања подразумева управне радње на решавању имовинско-правних односа и геодетско-техничке радове на провођењу утврђених промена у бази података катастра непокретности и на дигиталном катастарском плану.

Управне радње из става 1. овог члана спроводи комисија за комасацију (или поткомисија за утврђивање фактичког стања уколико је иста основана у складу са чланом 4. тачка 8) овог правилника), у складу са одредбама закона који уређује општи управни поступак, а геодетско-техничке радове из става 1. овог члана изводи извођач радова.

Поступак утврђивања фактичког стања обухвата следеће активности:

1) јавно оглашавање поступка утврђивања фактичког стања на огласној табли јединице локалне самоуправе, веб порталу локалне самоуправе и у најмање једном медију доступном на читавој територији Републике Србије, са јасно дефинисаним датумима почетка и завршетка поступка;

2) припрему материјала за усмену расправу, која подразумева припрему нацрта записника о утврђивању фактичког стања и дигиталног катастарског плана и обезбеђивање организационих и техничких услова за рад комисије за комасацију;

3) позивање учесника комасације на усмену расправу у пословним просторијама комисије за комасацију (Прилог 5);

4) достава исправа од стране учесника комасације и вођење усмене расправе;

5) израда записника о утврђивању фактичког стања (Прилог 6) за сваки лист непокретности на комасационом подручју, који садржи:

(1) назив општине,

(2) назив катастарске општине,

(3) број записника о утврђивању фактичког стања,

(4) податке о учеснику комасације (име, презиме, име родитеља, ЈМБГ, адресу и пребивалиште за физичка лица, односно назив правног лица, матични број и адресу седишта за правна лица),

(5) податке о парцелама у обухвату комасационог подручја (број листа непокретности, број парцеле, површина, удео у својини, катастарска култура и класа, подаци о теретима и ограничењима),

(6) изјаве учесника комасације и других лица која учествују у поступку са њиховим потписима,

(7) датум, потпис представника извођача радова, учесника комасације и чланова комисије за комасацију;

6) достава записника из тачке 5) овог става учесницима комасације;

7) геодетско снимање утврђених промена према одредбама из члана 20. овог правилника на основу података из записника о утврђивању фактичког стања из тачке 5) овог става и израда елабората геодетског снимања;

8) ажурирање дигиталног катастарског плана и формирање базе података фактичког стања која садржи податке о положају, облику, величини, начину коришћења и катастарској класи парцела, као и податке о имаоцима права својине или правима располагања и коришћења и другим стварним правима на непокретностима, односно усаглашене графичке и алфанумеричке податке о непокретностима;

9) израда списка учесника комасације (Прилог 7) и списка парцела комасационог подручја (Прилог 8).

Уколико је за учесника комасације утврђено фактичко стање и израђен записник из става 3. тачка 5) овог члана након чега је дошло до промене, комисија за комасацију израђује нови записник о утврђивању фактичког стања, односно допуну записника, при чему раније израђени записник остаје у збирци исправа.

в) Геодетско снимање детаља на комасационом подручју

Члан 19.

Геодетском снимању детаља на комасационом подручју претходи:

1) утврђивање парцела под сталним објектима и вишегодишњим засадима и израда записника, који су у надлежности поткомисије за утврђивање вредности дугогодишњих засада и објеката, у складу са чланом 35. став 6. Закона о пољопривредном земљишту и усвајање записника од стране комисије за комасацију;

2) утврђивање парцела под вишегодишњим засадима који се крче у поступку спровођења комасације и израда записника, које је у надлежности поткомисије за утврђивање вредности дугогодишњих засада и објеката, у складу са чланом 35. став 6. Закона о пољопривредном земљишту и усвајање записника од стране комисије за комасацију.

Геодетско снимање детаља на комасационом подручју обухвата следеће активности:

1) геодетско снимање детаља на комасационом подручју, према одредбама члана 20. овог правилника;

2) израда елабората комасационог премера од стране извођача радова, који садржи:

(1) податке оригиналних мерења и рачунања,

(2) скице премера комасационог подручја,

(3) списак координата детаљних тачака снимљених у поступку премера сталних објеката и вишегодишњих засада.

По завршетку активности из става 2. овог члана предузимају се следеће активности:

1) израда прегледног плана постојећег стања за подручје једне или више катастарских општина или њихових делова од стране извођача радова, који садржи:

(1) назив,

(2) легенду,

(3) потписе чланова комисије за комасацију, односно поткомисије за утврђивање вредности дугогодишњих засада и објеката и извођача радова,

(4) границу комасационог подручја,

(5) границу катастарске општине/катастарских општина,

(6) називе суседних катастарских општина и суседних општина,

(7) парцеле под сталним објектима и вишегодишњим засадима,

(8) парцеле под вишегодишњим засадима који се крче у поступку комасације,

(9) границу грађевинског рејона;

2) доношење одлуке о излагању прегледног плана постојећег стања из тачке 1) овог става на јавни увид на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу јединице локалне самоуправе и огласној табли у јединици локалне самоуправе у трајању од 15 дана, од стране комисије за комасацију;

3) излагање прегледног плана из тачке 1) овог става у складу са одлуком из тачке 2) овог става;

4) прикупљање приговора учесника комасације у поступку излагања из тачке 3) овог става;

5) решавање приговора учесника комасације;

6) доношење одлуке о усвајању прегледног плана постојећег стања од стране комисије за комасацију.

Члан 20.

Општа правила геодетског мерења су да се координате граничних тачака одређују са тачношћу сагласно класама тачности приказаним у Прилогу 4 овог правилника и да се контрола мерених вредности у поступку геодетског мерења постиже двоструким мерењем истих тачака, мерењем фронтова између измерених граничних тачака и одмерањем, при чему:

1) за крајње тачке фронта који је неприступачан за мерење узима се контролно попречно одмерање од геодетски измерене граничне тачке непокретности или се граничне тачке неприступачног фронта мере независно два пута;

2) у поступку геодетског мерења узимају се попречна одмерања између мерених граничних тачака чије је растојање мање од једног метра;

3) максимална дозвољена разлика између мереног фронта и фронта израчунатог из координата тачака не сме бити већа од двоструке вредности стандардне девијације за одговарајућу класу тачности приказану у оквиру Прилога 4;

4) фронтови и одмерања се код стрмих терена када је нагиб већи од 10% мере косо, уз обавезну ознаку „к”, а за њихову редукцију одређује се висинска разлика крајњих тачака;

5) врши се независно одређивање координата изабраних контролних тачака у циљу контроле постигнуте тачности;

6) не мере се блиске граничне тачке, односно граничне тачке непокретности чије је растојање од геодетски измерене граничне тачке те непокретности мање од двоструке вредности стандардне девијације хоризонталног положаја за одговарајућу класу тачности из Прилога 4.

Геодетско мерење граница катастарских општина, парцела и делова парцела врши се применом следећих правила:

1) граничне тачке на граници катастарске општине мере се једанпут са тачношћу више класе тачности;

2) геодетско мерење катастарске парцеле врши се на начин да се мере граничне тачке које дефинишу границу катастарске парцеле;

3) геодетско мерење криве граничне линије катастарске парцеле врши се тако да највеће растојање криве граничне линије од дужи која спаја две суседне граничне тачке (стрела лука) не буде веће од вредности двоструке стандардне девијације хоризонталног положаја за утврђену класу тачности;

4) граничне тачке парцеле мере се одговарајућом геодетском методом мерења уз примену утврђене класе тачности;

5) граничне тачке делова парцеле мере се геодетском методом мерења или одмерањем од граничних тачака;

6) у поступку геодетског мерења врши се и мерење фронтова краћих од једног метра и чеоних фронтова и ширина парцела на карактеристичним местима код уских и дугачких парцела, уколико су фронтови краћи најмање десет пута од дужине парцеле;

7) гранична линија водног, грађевинског, шумског или другог земљишта преузима се из одговарајуће документације коју је донео надлежни орган и обележава се на терену;

8) геодетско мерење водног земљишта, односно земљишта на ком се налазе текуће и стајаће воде са приобалним земљиштем, врши се на начин да се мери гранична линија водног приобалног земљишта, граница парцеле према суседним парцелама другог земљишта, линија нивоа воде и гранична линија насипа.

Геодетско мерење зграда врши се применом следећих правила:

1) зграде се мере по контурној линији која представља линију додира земљишта и спољашњег најширег габарита зграде, као и део зграде изграђен изнад земљишта на стубовима и стубови, степеништа уз зграду, терасе и улази у подруме, уколико су по обе димензије већи од двоструке вредности стандардне девијације хоризонталног положаја утврђене за подручје премера, као и део зграде који није на стубовима ако је изграђен на висини мањој од 4 m;

2) мери се минимум ¾ граничних тачака зграде на контурној линији, с тим да буде измерен неопходан број тачака за дефинисање геометријског облика зграде, док се преостале тачке одређују мерењем фронтова од граничних тачака зграде;

3) мере се сви фронтови зграда у хоризонталној равни до на центиметар и уписују се на скици, односно фотоскици на унутрашњем делу зграде, приближно на средини изнад линије фронта и паралелно са фронтом;

4) растојања зграда од фронтова парцела мања од једног метра мере се и уписују на скици премера, односно фотоскици.

Геодетско мерење других грађевинских објеката врши се применом следећих правила:

1) путеви, улице и железничке пруге мере се по граници парцеле на којој су изграђени тако да растојање између две граничне тачке на правцу не буде веће од 500 m, а крива гранична линија објекта се мери као полигон тако да највеће растојање криве граничне линије од дужи која спаја две суседне граничне тачке (стрела лука) не буде веће од вредности двоструке стандардне девијације хоризонталног положаја за утврђену класу тачности за то подручје;

2) пратећи објекти на саобраћајницама мере се по правилима прописаним за зграде;

3) код ненаткривених перона, стајалишта и сл. мери се основа темеља, а код наткривених перона, стајалишта, бензинских пумпи и сл. мере се стубови који носе кровну конструкцију и тачке ортогоналне пројекције кровне конструкције;

4) код моста и вијадукта мери се линија спајања моста, односно вијадукта са саобраћајницом, труп моста, односно вијадукта по правилима геодетског мерења за саобраћајнице, као и стубови ван воде, при чему се стубови мере неопходним бројем тачака за дефинисање њихове геометрије;

5) надземни прелази се мере по правилима прописаним за мостове и вијадукте.

Геодетско мерење подземних објеката (подземне гараже, склоништа, подземни пролази, подземне железничке и метро станице и тунели) врши се применом следећих правила:

1) мере се улаз у подземни објекат и подземни објекат по унутрашњим контурама просторија са геодетских референтних тачака које се посебно постављају унутар објекта или са тачака за слободно позиционирање, при чему се дебљина зидова не мери, већ се преузима из техничке документације (главног пројекта или пројекта изведеног стања) уколико постоји;

2) скицирање детаља геодетског мерења подземног објекта врши се на допунским скицама премера, а случајеви се нумеришу по етажама;

3) у формату за размену података доставља се геометрија унутрашње и спољне контуре подземног објекта.

Геодетско мерење посебног дела објекта врши се применом следећих правила:

1) у посебном делу објекта мере се димензије свих просторија према важећем стандарду у области изградње објеката;

2) измерена површина посебног дела објекта представља површину која се уписује привремено, док се у складу са законом не изда употребна дозвола и преузме податак о површини из употребне дозволе, односно уверење надлежног органа или налаз и мишљење сталног судског вештака грађевинске струке;

3) подаци мерења посебног дела објекта приказују се на скици посебног дела објекта.

г) Комасациона процена земљишта

Члан 21.

Комасациона процена земљишта обухвата одређивање вредности земљишта у комасационом подручју, изузев земљишта која су записником из члана 19. став 1. тачка 1) овог правилника утврђена и усвојена као земљишта под сталним објектима и вишегодишњим засадима, и обухвата следеће активности:

1) оријентациона процена вредности земљишта, коју врши поткомисија за комасациону процену вредности земљишта, а која обухвата:

(1) рекогносцирање терена у циљу одабира места педолошких профила који карактеришу поједине врсте земљишта,

(2) разврставање земљишта у процембене разреде применом: бонитета земљишта (утврђује се према: дубини, текстури, геолошкој подлози, структури, процесу, дубини хумусног хоризонта, проценту хумуса, подземној води, дренираности, рељефу, нагибу, ерозији, забарености, плавности, заслањености и експозицији), климатских елемената (средња годишња температура ваздуха, средње годишње количине падавина, количине падавина у вегетационом периоду, релативна влажност ваздуха и индекс суше за период јун−август) и економских чинилаца (просечни принос најзаступљенијих усева на основу званичних статистичких података и оцена о просечним приносима, прометна вредност земљишта према званичним подацима са тржишта непокретности, удаљеност од насеља и викенд насеља и удаљеност од категорисаних путева),

(3) одређивање броја процембених разреда у зависности од параметара из подтачке (2) ове тачке,

(4) избор и опис угледних земљишта за сваки установљени процембени разред, која служе за утврђивање вредности путем просечних приноса најзаступљенијих усева и прометне вредности земљишта,

(5) утврђивање просечних приноса сваког процембеног разреда и њихових међусобних односа, при чему се просечни приноси првог процембеног разреда узимају као фактор за упоређење и означавају коефицијентом 1.00, док се приноси осталих процембених разреда стављају у релативан однос према првом процембеном разреду,

(6) утврђивање прометне вредности сваког процембеног разреда и њихових међусобних односа на исти начин као у подтачки (5) ове тачке,

(7) рачунање коефицијената за обрачун вредности по процембеним разредима на основу вредности која се добија путем приноса и прометне вредности;

2) израда записника о оријентационој процени вредности земљишта, која је у надлежности поткомисије за комасациону процену вредности земљишта;

3) доношење одлуке о усвајању записника о оријентационој процени вредности земљишта од стране комисије за комасацију;

4) детаљна процена вредности земљишта, коју врши поткомисија за комасациону процену вредности земљишта, а која обухвата:

(1) разврставање земљишта у установљене процембене разреде,

(2) одређивање граница процембених разреда,

(3) геодетско мерење граница процембених разреда;

5) израда записника о детаљној процени вредности земљишта, која је у надлежности поткомисије за комасациону процену вредности земљишта;

6) доношење одлуке о усвајању записника о детаљној процени вредности земљишта од стране комисије за комасацију;

7) доношење одлуке о утврђивању вредности једне процембене јединице (1 m2) у динарима;

8) израда прегледног плана комасационе процене вредности земљишта старог стања на катастарским плановима у дигиталном облику са проведеним променама насталим у поступку утврђивања фактичког стања из члана 18. овог правилника, који садржи:

(1) назив,

(2) легенду,

(3) потписе чланова комисије за комасацију односно поткомисије за комасациону процену вредности земљишта и извођача радова,

(4) границу комасационог подручја,

(5) границу катастарске општине/катастарских општина,

(6) називе суседних катастарских општина и суседних општина,

(7) границу грађевинског рејона,

(8) границе и бројеве парцела,

(9) процембене разреде обојене одговарајућим бојама;

9) доношење одлуке о излагању прегледног плана из тачке 8) овог члана на јавни увид на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу јединице локалне самоуправе и огласној табли у јединици локалне самоуправе у трајању од 15 дана, од стране комисије за комасацију;

10) излагање прегледног плана из тачке 8) у складу са одлуком из тачке 9) овог члана;

11) прикупљање приговора учесника комасације у поступку излагања из тачке 10) овог члана;

12) припрема одговора комисије за комасацију по приговорима учесника из тачке 11) овог члана;

13) доношење одлуке о усвајању прегледног плана комасационе процене вредности земљишта старог стања од стране комисије за комасацију.

2. Израда пројекта новог стања

Члан 22.

Израда пројекта новог стања је фаза комасације која се састоји од следећих активности:

1) измена главног пројекта за извођење геодетско-техничких радова у поступку комасације од стране геодетске организације из члана 4. тачка 9) овог правилника, у складу са утврђеним фактичким стањем, у случају када су у фази утврђивања фактичког стања утврђене околности које у значајној мери утичу на пројектно решење, цену и организацију радова из главног пројекта;

2) техничка контрола измењеног главног пројекта из тачке 1) овог члана, у складу са чланом 4. тачка 14) овог правилника;

3) израда пројекта путне и каналске мреже, плана намене површина и других елемената пројекта новог стања на комасационом подручју, на основу података садржаних у програму комасације;

4) израда прегледног плана пројекта новог стања, који садржи:

(1) границу комасационог подручја,

(2) границу катастарске општине/катастарских општина,

(3) називе суседних катастарских општина и суседних општина којим оне припадају,

(4) парцеле под сталним објектима, вишегодишњим засадима и шумама,

(5) границу грађевинског рејона,

(6) пројекат новог стања из тачке 3) овог члана,

(7) табле и смер наделе;

5) доношење одлуке о излагању прегледног плана пројекта новог стања из тачке 4) овог члана на јавни увид;

6) излагање прегледног плана пројекта новог стања из тачке 4), у складу са одлуком из тачке 5) овог члана на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу јединице локалне самоуправе и огласној табли у јединици локалне самоуправе у трајању од 15 дана, од стране комисије за комасацију;

7) прикупљање приговора учесника комасације у поступку излагања из тачке 6) овог члана;

8) решавање по приговорима из тачке 7) овог члана;

9) доношење одлуке о усвајању прегледног плана пројекта новог стања од стране комисије за комасацију.

3. Израда документације за расподелу комасационе масе

Члан 23.

Израда документације за расподелу комасационе масе је фаза комасације која се састоји од следећих активности:

1) рачунање површина парцела по процембеним разредима;

2) рачунање вредности земљишта старог стања према формули, при чему је вредност земљишта у процембеним јединицама, је површина земљишта унета у комасациону масу, а коефицијент за обрачун вредности из члана 21. тачка 1) подтачка (7) овог правилника;

3) израда књиге фонда комасационе масе старог стања (Прилог 9), коју извођач радова саставља за сваку катастарску општину посебно на основу списка парцела и базе података фактичког стања из члана 18. став 3. тачка 8) овог правилника, која садржи:

(1) бројеве парцела наведене у растућем низу,

(2) број записника о утврђивању фактичког стања,

(3) процембене разреде и коефицијенте за обрачун по процембеним разредима,

(4) површину сваке појединачне парцеле по процембеним разредима и површину дела парцеле без разреда (неплодно земљиште), као и срачунату вредност по процембеним разредима,

(5) укупну површину парцеле која се добија сабирањем површина по процембеним разредима и укупну вредност парцеле која се добија сабирањем вредности по сваком процембеном разреду, односно сабирањем умножака површина по процембеним разредима са одговарајућим обрачунским коефицијентима,

(6) суму површина парцела по процембеним разредима и суму вредности по процембеним разредима,

(7) укупну површину и вредност комасационе масе, по катастарским општинама и за цело комасационо подручје (Vu);

4) израда исказа земљишта старог стања (Прилог 10), који се формирају за сваког учесника комасације на основу базе података из члана 18. став 3. тачка 8) овог правилника и који садрже:

(1) број исказа, који одговара броју записника о утврђивању фактичког стања,

(2) податке о учеснику комасације: име, презиме, име родитеља, ЈМБГ, адреса и пребивалиште за физичка лица, односно назив правног лица, матични број и адреса седишта за правна лица, обим удела, облик својине, врста права,

(3) терете,

(4) изјаву учесника о груписању и додели земљишта из комасационе масе (жеља учесника),

(5) податке о парцелама које су обухваћене комасацијом (број парцеле, назив званог места или потеса, културу, површину по процембеним разредима, процембене разреде и коефицијенте за обрачун вредности земљишта, вредности по процембеним разредима),

(6) укупну површину и укупну вредност земљишта у исказу,

(7) одбитак за заједничке потребе изражен у вредносним јединицама,

(8) вредност земљишта за доделу из комасационе масе;

5) израда сумарника исказа земљишта старог стања (Прилог 11), који се води за сваку катастарску општину и у који се уписују збирни подаци о површинама и вредностима исказа, почевши од исказа број 1;

6) излагање исказа земљишта старог стања из тачке 4) овог члана учесницима комасације на увид и прикупљање предлога учесника за расподелу земљишта;

7) израда списка промењених исказа (Прилог 12), који садржи списак свих исказа који су претрпели промену након израде сумарника исказа земљишта старог стања;

8) нумерисање новопројектованих табли и објеката;

9) рачунање површина и вредности новопројектованих табли и објеката, које се врши након усвајања прегледног плана пројекта новог стања из члана 22. тачка 9) овог правилника, а које подразумева:

(1) детаљну аналитичку разраду пројекта новог стања,

(2) рачунање површине комасационог подручја из координата граничних тачака за сваку катастарску општину понаособ и контролу разлике између збира површина процембених разреда и површина табли срачунатих из координата,

(3) израду списка површина табли и објеката;

10) израда књиге фонда комасационе масе новог стања (Прилог 13), која се формира на основу срачунатих површина пројектованих табли и објеката и података о вредности земљишта утврђених у књизи фонда масе старог стања, која садржи:

(1) број табле и број објекта,

(2) процембене разреде и коефицијенте за обрачун вредности земљишта по процембеним разредима,

(3) укупну површину табле или објекта,

(4) укупну вредност табле или објекта,

(5) збир површина свих табли и објеката по процембеним разредима и укупну површину свих табли и објеката у комасационом подручју,

(6) збир вредности табли и објеката по процембеним разредима и укупну вредност свих табли и објеката у комасационом подручју;

11) рачунање коефицијента одбитка вредности земљишта, које подразумева рачунање коефицијента на осам децималних места према формули где је K коефицијент умањења, Vu укупна вредност комасационе масе старог стања, а Vn укупна вредност комасационе масе новог стања, и усвајање коефицијента од стране комисије за комасацију;

12) усвајање коефицијента одбитка из тачке 11) овог члана од стране комисије за комасацију.

4. Расподела комасационе масе и груписање парцела

Члан 24.

Расподела комасационе масе је фаза комасације која се састоји од следећих активности:

1) излагање података из исказа земљишта старог стања и узимање изјава учесника комасације о надели земљишта из комасационе масе;

2) израда књиге расподеле комасационе масе (са скицама и диспозицијама табли);

3) израда прегледног плана расподеле комасационе масе, који подразумева исцртавање нових парцела и исписивање бројева исказа на прегледном плану новог стања из члана 22. тачка 9) овог правилника;

4) доношење одлуке комисије за комасацију о излагању прегледног плана расподеле комасационе масе из тачке 3) овог члана;

5) излагање прегледног плана расподеле комасационе масе из тачке 3) овог члана на јавни увид на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу јединице локалне самоуправе и огласнoј табли у јединици локалне самоуправе у трајању од 15 дана и прикупљање приговора;

6) решавање комисије за комасацију по приговорима из тачке 5) овог члана;

7) доношење одлуке комисије за комасацију о усвајању прегледног плана расподеле комасационе масе.

5. Увођење у посед

Члан 25.

Увођење у посед је фаза комасације која се састоји од следећих активности:

1) израда и реализација пројекта геодетских референтних тачака за геодетско обележавање новопројектованих табли, парцела и објеката, од стране извођача радова;

2) израда и реализација пројекта геодетског обележавања новопројектованих табли, парцела и објеката од стране извођача радова, која подразумева пренос граничних тачака новог стања геодетским методама мерења и обележавање белегама у складу са Прилогом 14, при чему се тачност положаја граничних тачака одређује стандардном девијацијом хоризонталног и вертикалног положаја у државном референтном систему, према табели из Прилога 4;

3) израда скица комасационог премера;

4) привремена примопредаја земљишта и објеката, коју врше представник комисије за комасацију и представник извођача радова у присуству учесника комасације, током којих се учеснику физички показују границе парцела надељених из комасационе масе;

5) израда записника о привременој примопредаји парцела и објеката;

6) подношење приговора учесника комасације на записник из тачке 5) овог члана;

7) решавање комисије за комасацију по приговорима из тачке 6) овог члана;

8) нумерисање парцела у комасационом подручју уз поштовање следећих правила:

(1) парцеле се нумеришу бројевима од 1 до n у оквиру катастарске општине, осим уколико комасационо подручје обухвата део катастарске општине, када се парцеле нумеришу у наставку од последњег искоришћеног броја у тој катастарској општини,

(2) нумерисање парцела се врши на скицама комасационог премера,

(3) редослед нумерисања парцела које се укрштају у нивоу је следећи: водно земљиште, земљиште на ком су изграђене железничке пруге, земљиште на ком су изграђени путеви, према класификацији путева,

(4) при укрштању природног и вештачког водотока првенство има природни водоток и он добија један парцелни број, док се вештачки водоток нумерише по деловима,

(5) улица се нумерише једним парцелним бројем по целој дужини, а ако је пресечена тргом или важнијом саобраћајницом, нумерише се по деловима;

9) катастарско класирање и бонитирање земљишта, које се врши у складу са подзаконским актима којим се уређују катастарско класирање и бонитирање;

10) израда исказа земљишта новог стања (Прилог 15) који садржи податке о земљишту које учесник добија из комасационе масе (број парцеле, број табле, потес, површина, начин коришћења парцеле, процембени разред и вредност коју учесник комасације дугује фонду или коју потражује од фонда);

11) израда сумарника исказа земљишта новог стања (Прилог 16), на исти начин као израда сумарника исказа земљишта старог стања из члана 23. тачка 5) овог правилника;

12) израда и доношење решења о расподели комасационе масе, за сваког учесника комасације (Прилог 17).

6. Завршни радови

Члан 26.

Завршни радови у поступку комасације јесу:

1) израда базе података катастра непокретности са привремено уписаним подацима о непокретностима и правима на њима, коју извођач радова израђује на основу података преузетих од Завода у складу са чланом 6. став 3. овог правилника и података из елабората реализације геодетско-техничких радова из члана 27. овог правилника;

2) израда дигиталних катастарских планова за комасационо подручје, у складу са прописима којима се уређују дигитани геодетски планови.

III. ЕЛАБОРАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА

Члан 27.

Елаборат реализације геодетско-техничких радова у поступку комасације је скуп свих докумената и података насталих у поступку реализације геодетско-техничких радова предвиђених главним пројектом, који се, заједно са техничким извештајима о њиховој реализацији, достављају стручном надзору према фазама комасације из члана 11. овог правилника (Прилог 18).

IV. СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 28.

Завод врши стручни надзор над реализацијом геодетско-техничких радова у поступку комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом у складу са фазама дефинисаним у члану 11. овог правилника и активностима на реализацији фаза претходни радови и увођење у посед, дефинисаним у чл. 12. и 25. овог правилника, о чему се израђује записник о извршеном стручном надзору (Прилог 19).

Овера привремених ситуација врши се у складу са динамиком реализације стручног надзора из става 1. овог члана.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Завршетком свих фаза дефинисаних чланом 11. овог правилника и овером свих привремених ситуација из члана 28. став 2. овог правилника отпочиње поступак излагања и обнове катастра непокретности путем комасационог премера, у складу са одредбама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС”, бр. 7/19 и 26/20) које се односе на обнову катастра непокретности путем комасационог премера.

Пројекти комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом који нису реализовани до дана ступања на снагу овог правилника реализоваће се по одредбама прописа који су били на снази до дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 30.

Даном ступања на снагу овог правилника, на комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом неће се примењивати одредбе чл. 1–43., као ни прилози Правилникa о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС”, бр. 7/19 и 26/20).

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Упутство о начину вршења геодетско-техничких радова и утврђивању вредности земљишта у поступку комасације („Службени гласник СРС”, број 3/77).

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

03 број 95-116/2020

У Београду, 30. септембра 2020. године

Директор,

мр Борко Драшковић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Захтев за преузимање података за потребе израде програма комасације

Прилог 2 - Захтев за преузимање података за потребе израде идејног/главног пројекта за извођење геодетско-техничких радова у комасацији

Прилог 3 - Пријава радова на комасационом подручју

Прилог 4 - Класа тачности граничних тачака непокретности

Прилог 5 - Позив за странку

Прилог 6 - Записник о утврђивању фактичког стања

Прилог 7 - Списак учесника

Прилог 8 - Списак парцела

Прилог 9 - Књига фонда комасационе масе старог стања

Прилог 10 - Исказ земљишта старог стања

Прилог 11 - Сумарник исказа земљишта старог стања

Прилог 12 - Списак промењених исказа

Прилог 13 - Књига фонда комасационе масе новог стања

Прилог 14 - Белеге за граничне тачке на граници катастарске општине и граници парцеле

Прилог 15 - Исказ земљишта новог стања

Прилог 16 - Сумарник исказа земљишта новог стања

Прилог 17 - Решење о расподели комасационе масе

Прилог 18 - Документација која се доставља стручном надзору у току уређења земљишне територије комасацијом

Прилог 19 - Записник о извршеном стручном надзору