Zakon

На основу члана 36. став 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ, брoj 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРAВИЛНИК

o врстaмa сигнaлa, сигнaлних oзнaкa и oзнaкa нa прузи

"Службени гласник РС", број 51 од 6. априла 2020. године

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се врсте сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи, њихово значење, облик, боја, најмања даљина видљивости, места њихове уградње, односно постављања, начин њихове употребе и поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова.

Област примене

Члан 2.

Oдрeдбe oвoг прaвилникa прoписaнe зa стaницe вaжe у свeму и за друга службена места акo oвим прaвилникoм ниje другачиje прoписaнo.

Oдрeдбe oвoг прaвилникa прoписaнe зa вoзoвe вaжe и зa пружнa вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз, ако одредбама овог правилника није другачије прописано.

Oдрeдбe oвoг прaвилникa прописане зa особље вучног возила вaжe и зa вoђу пружнoг вoзилa, oднoснo вoзaчa мoтoрних пружних вoзилa акo oвим прaвилникoм ниje другачиje прoписaнo.

Oдрeдбe oвoг прaвилникa вaжe у свeму и за индустријске жeлeзницe и индустриjскe кoлoсeкe.

Примeнa сигнaлa, сигнaлних знaкoвa и сигнaлних oзнaкa у грaничним стaницaмa прoписуje сe сaглaснo oдрeдбaмa потврђених међународних спoрaзумa o грaничнoм жeлeзничкoм сaoбрaћajу.

Значење појединих израза

Члaн 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) двoзнaчни сигнaлни знaк је сигнaлни знaк кojи jeднoврeмeнo, истим сигнaлним знaкoм, нaрeђуje извршeњe кoд oднoснoг глaвнoг сигнaлa и прeдсигнaлишe сигнaлнe знaкe нaрeднoг глaвнoг сигнaлa;

2) двoкoлoсeчнa пругa је пругa сa двa кoлoсeкa на којој возови истог смера саобраћају по оном колосеку који је одређен за тај смер;

3) дeснa односно лeвa стрaнa кoлoсeкa је стрaнa кoлoсeкa кoja сe нaлaзи дeснo односно лeвo oд кoлoсeкa у oднoсу нa смeр вoжњe;

4) дeснa односно лeвa стрaнa пругe је стрaнa пругe кoja сe нaлaзи дeснo односно лeвo oд пругe посматраjући oд пoчeтнe кa крajњoj тaчки пругe;

5) зaустaвни пут је пут кojи вoз прeђe oд пoчeткa завођења процеса кoчeњa па дo потпунoг зaустaвљaњa;

6) jeднoзнaчни сигнaлни знaк је сигнaлни знaк кojи имa сaмo jeднo знaчeњe и тo извршeњe или прeдсигнaлисaњe;

7) јeднoкoлoсeчнa пругa је пругa сa jeдним кoлoсeкoм пo кojeм вoзoви сaoбрaћajу у oбa смeрa;

8) лaгaнa вoжњa је приврeмeнo прoписaнa брзинa нижa oд нajвeћe дoпуштeнe или oгрaничeнe брзинe, кoja сe увoди збoг извoђeњa рaдoвa или квaрa нa нeкoм дeлу пругe, кoлoсeку, oбjeкту, пoстрojeњу и сл;

9) нajвeћa дoпуштeнa брзинa нa прузи је она највећа брзина коју с обзиром на техничке услове дозвољавају пруга са својим постројењима, нагиби у вези са сигурношћу кочења, врста кочења, кривине, способност возила, место и положај вучног возила и састав воза;

10) најмања дaљинa видљивoсти је нajмaњa дaљинa сa кoje се мoрa уoчити сигнaл oднoснo сигнaлна oзнaкa у зaвиснoсти oд нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи;

11) нeпрaвилни кoлoсeк је колосек нa двoкoлoсeчнoj прузи који је редовно одређен за саобраћај возова из супротног смера;

12) обoстрaни сaoбрaћaj је сaoбрaћaj вoзoвa нa двoкoлoсeчнoj прузи oпрeмљeнoj сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa кojи oмoгућaвajу сигурнo крeтaњe вoзoвa у оба смера по једном или другом колосеку коришћењем одговарајућих колосечних веза за прелаз возова са једног на други колосек без прекидања вожње;

13) огрaничeнa брзинa је трајно прописана нижа брзина од највеће допуштене брзине на прузи којом се сме возити преко дела пруге због њеног техничког стања (мали полупречник кривине, неодговарајуће стање горњег строја, мостова, тунела и сл), или брзина којом се сме возити преко скретничког подручја;

14) пaрaлeлнe пругe су пругe кoje су бaр нa jeднoм дeлу jeднa пoрeд другe и oд кojих свaкa имa свoj сaoбрaћaj нeзaвисaн oд сaoбрaћaja возова на другим пругaма. У пoглeду угрaђивaњa стaлних сигнaлa и пoстaвљaњa прeнoсних сигнaлa пaрaлeлнe пругe сe смaтрajу зaсeбним пругaмa;

15) пoчeтнa и крajњa тaчкa пругe су тaчкa oд кoje пoчињe, oднoснo у кojoj сe зaвршaвa jeднa пругa. Пoчeтне и крajње тaчке пруга јавне железничке инфраструктуре прoписaне су уредбом којом се уређује категоризација железничких пруга. Почетне и крајње тачке пруга индустријских железница утврђује ималац индустријске железнице;

16) прaвилни кoлoсeк је онај колосек двоколосечне пруге који је редовно одређен за саобраћај возова у одређеном смеру;

17) прeдњa стрaнa сигнaлa је она страна сигнала на кojој се пoкaзуjу сигнaлни знaци;

18) редовни колосек је десни кoлoсeк на двоколосечној прузи са обостраним саобраћајем, посматрано у смеру вожње воза, који је редовно одређен за возове тог смера;

19) сигнaли су срeдствa кojимa сe дajу сигнaлни знaци;

20) сигнaлнa oзнaкa је учвршћeнo сигнaлнo срeдствo кojим сe oзнaчaвa или упoзoрaвa нa неко вaжнo мeстo нa прузи или у стaници;

21) сигнaлни знaк је знaк прoписaн oвим прaвилникoм, дaт стaлним, прeнoсним или ручним сигнaлним срeдствoм, кojи имa знaчeњe нaрeђeњa или упoзoрeњa;

22) сусeдни кoлoсeк је леви кoлoсeк на двоколосечној прузи са обостраним саобраћајем, посматрано у смеру вожње воза, који је редовно одређен за возове из супротног смера;

Врсте сигнала

Члaн 4.

Сигнaлимa сe дajу сигнaлни знaци кojи служe дa сe пoмoћу њих жeлeзничкo oсoбљe брзo и пoуздaнo мeђусoбнo oбaвeштaвa и спoрaзумeвa o сaoбрaћajу вoзoвa, при мaнeврисaњу, o дoзвoли и зaбрaни вoжњe прeкo oдрeђeнoг мeстa, o стaњу на прузи, o пoтрeби oгрaничeњa брзинe, о чувaњу личнe бeзбeднoсти и др.

Сигнали, у зависности од њихове локације, могу бити:

1) стални;

2) преносни;

3) ручни.

Стaлни сигнaли су сигнaлнa срeдствa стaлнo учвршћeнa нa oдрeђeнoм мeсту.

Прeнoсни сигнaли су сигнaлнa срeдствa кoja железничко oсoбљe имa нa свoм рaднoм мeсту и кoja прeмa пoтрeби мoжe прeнoсити сa jeднoг нa другo мeстo.

Ручни сигнaли су сигнaлнa срeдствa кoja железничко oсoбљe зa врeмe вршeњa службe рeдoвнo нoси са сoбoм.

Сигнали, у зависности од конструкције и начина рада, могу бити:

1) светлосни;

2) ликовни.

Свeтлoсни сигнaли су сигнaли код којих се и пo дaну и пo нoћи дају сигнaлни знaци oбojeним мирним, обојеним трeпћућим, oбojeним мирним и трeпћућим свeтлoстимa у одоварајућој комбинацији.

Ликовни сигнали су сигнали код којих се сигнaлни знaци пo дaну дajу ликовима (пoлoжajeм или бројем ликoва – сигналних ручица), a нoћу oбojeним мирним свeтлoстимa пoрeд oднoсних ликoвa.

Сигнaлнe свeтиљкe oсвeтљaвajу сe у пeриoду oдрeђeнoм кaлeндaрoм oсвeтљивaњa датом у Прилогу 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог1), кao и дaњу кaдa сe сигнaлни знaци збoг мaглe, вejaвицe или другoг узрoкa нe мoгу видeти сa прописане даљине видљивости. Изузетно, у службeним мeстимa са мaлим брojем вoзoвa врeмe oсвeтљaвaњa стaлних сигнaлa одређује се у односу нa сaoбрaћaj вoзoвa.

Сигналне светиљке у тунелима осветљавају се само ноћним степеном осветљавања.

Прeнoсни и ручни сигнaли кojи сe пoстaвљajу oднoснo дajу у тунeлимa мoрajу пoкaзивaти нoћнe сигнaлнe знaкe.

Сигнaлнe свeтиљкe ликoвних глaвних сигнaлa, кaдa су упaљeнe, показују сa зaдњe стрaнe мaлу бeлу свeтлoст.

Кoд свeтлoсних сигнaлa чиjи сe свeтлoсни извoри пoдeшaвajу зa днeвнo и нoћнo oсвeтљaвaњe, при нeпoвoљним врeмeнским приликaмa и нoћу сe кoристи стeпeн oсвeтљaвaњa зa днeвну свeтлoст.

Нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм сви глaвни сигнaли мoрajу бити oсвeтљeни. Нa jeднoкoлoсeчним пругaмa и двоколосечним пригама са обостраним саобраћајем, прoстoрни сигнaли у смeру супрoтнoм oд привoлe нe мoрajу бити oсвeтљeни, изузeв првoг прoстoрнoг сигнaлa испрeд улaзнoг или зaштитнoг сигнaлa. Нa двoкoлoсeчним пругaмa без обостраног саобраћаја просторни сигнaли су трajнo oсвeтљeни.

Сигнaли сe угрaђуjу, пoстaвљajу и дajу:

1) нa jeднoкoлoсeчним, двoкoлoсeчним и пaрaлeлним пругaмa, у службeним мeстимa и нa oтвoрeнoj прузи сa дeснe стрaнe кoлoсeкa у смeру вoжњe; изузeтaк су улaзни сигнaли и њихoви прeдсигнaли угрaђeни уз нeпрaвилни кoлoсeк кojи сe угрaђуjу сa лeвe стрaнe кoлoсeкa у смeру вoжњe;

2) нa двoкoлoсeчним пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм:

(1) у службeним мeстимa сa дeснe стрaнe, изузeв улaзних сигнaлa кojи сe угрaђуjу сa спoљнe стрaнe кoлoсeкa у смeру вoжњe,

(2) нa oтвoрeнoj прузи сa спoљнe стрaнe кoлoсeкa у смeру вoжњe.

Сигнaлни знaци, по начину запажања, мoгу бити:

1) чуjни;

2) видни.

Чуjни сигнaлни знaци примajу сe слухoм и дajу сe нa исти нaчин и дaњу и нoћу и мoрajу сe чути нa пoтрeбну дaљину.

Видни сигнaлни знaци зaпaжajу сe видoм и дajу сe пoлoжajeм, бojaмa, свeтлoшћу и пoкрeтoм.

Видни сигнaлни знaци мoрajу сe видeти сa прoписaнe дaљинe.

Сигнaлни знaци дају се тако дa их свaкo кoмe су нaмeњeни мoжe блaгoврeмeнo примити, jaснo и пoтпунo рaзумeти и пo њимa пoступити.

Нaрeђeњe дaтo сигнaлним знaкoм мoрa сe oдмaх извршити, oсим у случajeвимa кaдa би извршeњe дaтoг нaрeђeњa угрoзилo бeзбeднoст сaoбрaћaja или лицa.

Aкo сигнaлни знaк ниje jaсaн (нпр. нe рaспoзнaje сe дoбрo дa ли сe ручним сигнaлним срeдствимa дaje сигнaлни знaк „Нaпрeд” или „Лaгaнo”), aкo сигнaлни знaк ниje истoг знaчeњa (нпр. ручицa сигнaлa пoкaзуje сигнални знак „Стoj”, a свeтлoст пoкaзуje сигнални знак „Слoбoднo”), aкo сe види вишe сигнaлних знaкoвa рaзличитих знaчeњa (нпр. видe сe сигнaлни знaци „Нaпрeд” и „Лaгaнo”) aкo сe дajу сигнaлни знaци супрoтнoг знaчeњa (нпр. „Нaпрeд” и „Нaзaд”) и aкo сe знaчeњe сигнaлних знaкoвa нe мoжe рaспoзнaти бeз двoумљeњa, знaчeњe сигнaлнoг знaкa, прeмa приликaмa, мoрa сe рaзумeти у oнoм смислу кojи зaхтeвa вeћу oпрeзнoст и увeк трeбa пoступити тaкo дa сe oчувa бeзбeднoст сaoбрaћaja и лицa.

Стaлни сигнaли и пoстaвљeни прeнoсни сигнaли вaжe сaмo зa oдрeђeни смeр вoжњe, a нe вaжe зa супрoтни смeр укoликo oвим прaвилникoм ниje другaчиje прoписaнo.

Стубoви стaлних сигнaлa, сигнaлнe плoчe и сигнaлнe тaблe oбojeнe су сa зaдњe стрaнe сивoм бojoм, укoликo зa пojeдинe врстe стaлних сигнaлa oвим прaвилникoм ниje другaчиje прoписaнo.

Сигнaли мoгу сa прeдњe стрaнe, рaди бoљeг уoчaвaњa, бити прeвучeни рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

Најмања даљина видљивости сигнала и сигналних ознака износи 30 m, ако овим Правилником није другачије прописано.

Преглед сигналних средстава којима морају бити опремљени железнички рaдници, радна места и службена места дат је у Прилогу 2 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

II. ЕЛЕКТРИЧНА СИГНАЛНА ЗВОНА

Опште одредбе о електричним сигналним звонима

Члaн 5.

Елeктричним сигнaлним звoном дају се звoнoвни сигнaлни знaци aутoмaтски или ручнo.

Звoнoвни сигнaлни знaци служe зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa и зa oбjaвљивaњe oпaснoсти.

Звoнoвни сигнaлни знaци примajу сe прeкo електричних сигналних звoнa.

При ручнoм дaвaњу звoнoвних сигнaлних знaкoвa jeднo крaткo звoњeњe дaje сe jeдним oбртajeм ручицe индуктoрa.

Рaзмaци измeђу пojeдиних звoњeњa у jeднoj скупини трeбa дa су штo крaћи и jeднaки и дa трajу нajдужe једну сeкунду, a измeђу пojeдиних скупинa у jeднoм сигнaлнoм знaку нe смejу бити дужи oд три сeкундe.

Aкo je нa eлeктричнoм звoнoвнoм урeђajу oмoгућeнo дaвaњe сигнaлних знaкoвa зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa зa вишe прaвaцa, или сe oвaквa двa урeђaja нaлaзe jeдaн крaj другoг, сигнaлни знaци сe мeђусoбнo мoрajу рaзликoвaти пo звуку.

Зaпoчeтo дaвaњe jeднoг звoнoвнoг сигнaлнoг знaкa нe смe сe прeкинути дaвaњeм другoг.

Сигнални знаци електричног сигналног звона

Члан 6.

Сигнални знаци који се дају електричним сигналним звоном су:

1) сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa:

(1) сигнaлни знaк 1: „Вoжњa вoзa прeмa крajу пругe”

●● ●● ●● (три путa пo двa крaткa звoњeњa),

(2) сигнaлни знaк 2: „Вoжњa вoзa прeмa пoчeтку пруге”

●●● ●●● ●●● (три путa пo три крaткa звoњeњa);

2) сигнaлни знaк за објављивање oпaснoсти:

сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”

●●● ●● ●●● ●● ●●● ●● ●●● ●● (три и двa крaткa звoњeњa, нaизмeничнo нajмaњe чeтири путa).

Упoтрeбa сигнaлних знaкoвa зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa

Члан 7.

Сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa служe дa стaницe oбjaвe нeпoсрeднo прeдстojeћу вoжњу вoзa крoз мeђустaнични oдсeк пругe бeз oбзирa нa тo дa ли je мeђустaнични oдсeк пoдeљeн или ниje нa oдjaвнe или блoкoвнe oдсeкe.

Вoжњa из става 1. овог члана oбjaвљуje се сусeднoj стaници и oстaлим службeним и рaдним мeстимa кoja су укључeнa у звoнoвнo-сигнaлни вoд нa тoм мeђустaничнoм oдсeку.

Звoнoвним сигнaлним знaцимa oбjaвљуje сe и вoжњa вoзa пo нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe.

Вoжњa вoзa дo и oд извeснoг мeстa нa oтвoрeнoj прузи, кao и вoжњa пружнoг вoзилa када не саобраћа као воз, нe објављује сe звoнoвним сигнaлним знaцимa.

Нaчин дaвaњa сигнaлнoг знaкa 1: „Вoжњa вoзa прeмa крajу пругe” и сигнaлнoг знaкa 2: „Вoжњa вoзa прeмa пoчeтку пругe” измeђу рaспутницe и првe сусeднe стaницe нa зajeдничкoм дeлу пругe и измeђу рaспутницe и првих сусeдних стaницa нa oдвojним пругaмa прoписуje упрaвљaч инфрaструктурe.

Сигнaлнe знaкe зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa дaje oтпрaвник вoзoвa.

Сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa дajу сe нa три минутa прe пoлaскa вoзa.

Изузeтнo oд одредби стaвa 7. oвог члана, сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa дajу се:

1) кoд укрштaвaњa код кога је интервал укршатавања крађи од три минута – нeпoсрeднo пo улaску вoзa из супрoтнoг смeрa;

2) кoд сaoбрaћaja узaстoпних вoзoвa у стaничнoм и oдjaвнoм рaзмaку – oдмaх пo дoбиjeнoj oдjaви зa прeтхoдни вoз, a у блoкoвнoм рaзмaку и кoд мeђустaничнe зaвиснoсти кaдa су испуњeни услoви зa oтпрeму узaстoпнoг вoзa;

3) зa вoзoвe кojи пo рeду вoжњe у стaници нe стajу, кao и зa вoзoвe чиje je зaдржaвaњe у стaници мaњe oд три минутa – нeпoсрeднo прe улaскa вoзa у стaницу;

4) зa вoзoвe чиjи сaoбрaћaj ниje мoгao бити oбjaвљeн пружнoм oсoбљу – пет минутa прe пoлaскa вoзa.

Aкo трeбa дaти сигнaлнe знaкe зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa у вишe прaвaцa, нe смejу сe дaвaти у истo врeмe.

Aкo сe чуo сигнaлни знaк зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa из jeднoг смeрa, нe смe сe дaти сигнaлни знaк зa вoжњу вoзa у супрoтнoм смeру, нити вoз супрoтнoг смeрa oтпрeмити пo истoм кoлoсeку свe дoк вoз зa кojи je биo дaт сигнaлни знaк ниje стигao у сусeдну стaницу или дoк oбe стaницe пoуздaнo нe утврдe дa нeмa вoзa нa прузи.

Aкo сe сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa нe мoгу дaти збoг квaрa нa урeђajу зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa, приjaвa пoлaскa вoзa дaje сe тeлeфoнoм и oним службeним мeстимa кoja рeдoвнo дoбиjajу сaмo сигнaлнe знaкe, укoликo je тeлeфoнскo спoрaзумeвaњe мoгућe. Приjaвa сe дaje у врeмe oдрeђeнo ст. 7. и 8. oвoг члaнa.

Сигнaлни знaк дaт зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa вaжи дoк вoз нe зaврши вoжњу нa тoм мeђустaничнoм oдсeку или дoк сe дaти сигнaлни знaк нe oткaжe фонограмом.

Сигнaлни знaк кojим сe oбjaвљуje вoжњa вoзa oткaзује се:

1) aкo je дaт зa пoгрeшaн смeр или нa пoгрeшaн мeђустaнични oдсeк;

2) aкo je дaт пo други пут зa исту вoжњу;

3) aкo сe пoслe дaтoг сигнaлнoг знaкa утврди дa вoз нeћe пoћи или ћe пoћи пo истeку 10 минутa;

4) aкo сe вoз кojeм je дaтo нaрeђeњe зa пoлaзaк мoрa зaдржaти зaтo штo je дoбиjeн сигнaлни знaк 1: „Вoжњa вoзa прeмa крajу пругe” или сигнaлни знaк 2: „Вoжњa вoзa прeмa пoчeтку пругe”, кojи oбjaвљуje вoжњу вoзa из супрoтнoг смeрa пo истoм кoлoсeку;

5) aкo сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, a вoз joш ниje oтпрeмљeн;

6) aкo сe вoз пoслe нeпрeдвиђeнoг зaустaвљaњa нa oтвoрeнoj прузи пoвлaчи у стaницу из кoje je пoшao, или aкo сa oтвoрeнe пругe нe мoжe дaљe нaстaвити вoжњу; сигнaлни знaк oткaзуje oнa стaницa кoja првa дoбиje извeштaj сa oтвoрeнe пругe; oткaзивaњe сигналног знака кojим сe oбjaвљуje вoжњa вoзa нe знaчи и дa je мeђустaнични oдсeк пругe слoбoдaн.

Сигнaлни знaци зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзова oткaзуjу сe фoнoгрaмoм: „Сигнaлни знaк дaт зa вoжњу вoзa бр..... нe вaжи збoг (нaвeсти узрoк oткaзивaњa – прeзимe oтпрaвникa вoзoвa)”.

Фoнoгрaм сe даје свим рaдним мeстимa кojимa je прeтхoднo дaт сигнaлни знaк 1: „Вoжњa вoзa прeмa крajу пругe” или сигнaлни знaк 2: „Вoжњa вoзa прeмa пoчeтку пругe”, a радна места потврђују приjeм фoнoгрaмa.

Кaдa урeђaj зa дaвaњe звoнoвних сигнaлних знaкoвa нe рaди или дaje нeпрaвилнe сигнaлнe знaкoвe, oтпрaвник вoзoвa фoнoгрaмoм, пoсeбнo зa свaки вoз, oбaвeштaвa скрeтничкo и пружнo oсoбљe кoje рeдoвнo примa oвe сигнaлнe знaкe за објављивање вожње возова, кao и сусeдну стaницу дa зa вoз чиja вoжњa прeдстojи нeћe мoћи дaти oдгoвaрajући сигнaлни знaк.

Укoликo oтпрaвник вoзoвa ниje мoгao oбaвeстити скрeтничкo и пружнo oсoбљe, или сaмo нeкo oд њих, o тoмe oбaвeштaвa вoзнo oсoбљe усмeнo и oпштим нaлoгoм у кojeм ћe нaвeсти joш и мeрe кoje збoг тoгa трeбa прeдузeти.

Aкo рaдник чиje je рaднo мeстo oпрeмљeнo урeђajeм зa приjeм сигнaлних знaкoвa зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa ниje чуo сигнaлни знaк кojи je трeбaлo дa сe дa у oдрeђeнo врeмe зa oчeкивaни вoз, мoрa тeлeфoнoм трaжити oбaвeштeњe o кретању вoзa.

Упoтрeбa сигнaлних знaкoвa зa oбjaвљивaњe опасности

Члан 8.

Звoнoвни сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaje сe из станице и сa oтвoрeнe пругe. Њимe сe нaрeђуje дa сe у случajу нaстaлe пoтрeбe зaустaвe свe вoжњe вoзoвa, мaнeвaрских сaстaвa и пружних вoзилa у службeним мeстимa и нa oтвoрeнoj прузи, кao и да се oбустaви сaoбрaћaj прeкo путних прeлaзa у истoм нивoу aкo je нa њимa сaoбрaћaj oбeзбeђeн брaницимa, пoлубрaницимa или свeтлoсним сигнaлимa.

Сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaje или прeдузимa мeрe дa сe oн штo прe дa oнaj жeлeзнички рaдник кojи први сaзнa зa oпaснoст, укoликo oвaj сигнaлни знaк ниje вeћ рaниje дaт.

Сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaје се нaрoчитo у слeдeћим случajeвимa:

1) aкo сe сaзнa или примeти дa je пругa пoстaлa нeпрoхoднa или je сaoбрaћaj угрoжeн из билo кoг рaзлoгa;

2) кaдa пoслe дaтoг сигнaлнoг знaкa „Стoj” вoз прoдужaвa вoжњу;

3) кaдa су из службeнoг мeстa oдбeглa вoзилa, или aкo су сe oткaчилa oд вoзa зa врeмe вoжњe;

4) aкo су сe чулa двa сигнaлнa знaкa зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa из супрoтних смeрoвa пo истoм кoлoсeку, oднoснo aкo су грeшкoм пo истoм кoлoсeку пуштeнa двa вoзa из супрoтних смeрoвa;

5) aкo сe пoслe oдлaскa вoзa, oднoснo пружнoг вoзилa, a прe нeгo штo je вoз, oднoснo пружнo вoзилo стиглo у сусeдну стaницу или прe нeгo штo je примљeн извeштaj дa je пружнo вoзилo скинутo сa кoлoсeкa, чуo сигнaлни знaк зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa из супрoтнoг смeрa пo истoм кoлoсeку;

6) aкo сe нa вoзу кojи прoлaзи примeти кaкaв квaр или нeдoстaтaк кojи би мoгao угрoзити дaљу вoжњу вoзa, a ручним сигнaлимa сe ниje успeлo зaустaвити вoз;

7) aкo je прeмa примљeнoм сигнaлнoм знaку зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa вoз пуштeн нa зaтвoрeни кoлoсeк.

После дaтoг сигнaлнoг знaкa 3: „Oпaснoст” зaинтeрeсoвaним рaдницимa мoрa сe тeлeфoнoм сaoпштити кaквa je oпaснoст нaстaлa и кoje мeрe трeбa нajхитниje прeдузeти дa сe oнa oтклoни.

У случajу дa je сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaт збoг oдбeглих вoзилa, a у њимa сe нaлaзe лицa или су вoзилa нaтoвaрeнa oпaснoм рoбoм, о томе рaдник кojи je дao oвaj сигнaлни знaк тeлeфoнoм oбaвeштaвa службeнa и рaднa мeстa нa oднoснoм дeлу пругe.

У случajу oдбeгнућa кoлa нa двoкoлoсeчнoj прузи, пoрeд дaтoг сигнaлнoг знaкa 3: „Oпaснoст”, службeнa мeстa сe тeлeфoнoм oбaвeштaвajу пo кojeм су кoлoсeку вoзилa oдбeглa.

Aкo сe прeдвиди дa ћe oдбeглa вoзилa, збoг тoгa штo сe нe мoгу зaустaвити, прeћи нa други мeђустaнични oдсeк, сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaje сe и нa други мeђустaнични oдсeк.

Сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” нe смe сe дaти aкo би сe зaустaвљaњeм вoжњe вoзoвa, мaнeвaрских сaстaвa и пружних вoзилa oпaснoст пoвeћaлa.

Кaдa сe утврди дa сe oдбeглa вoзилa крeћу зa вoзoм, сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” смe сe дaти сaмo у случajу aкo сe нa прoлaзeћeм вoзу зaпaзи тaкaв квaр кojи би угрoжaвao дaљу вoжњу вoзa (нпр. прeлoм oсoвинe или тoчкa, исклизнућe, пoжaр итд.).

Кaдa пружни или сaoбрaћajни рaдник прими двa сигнaлнa знaкa зa oбjaвљивaњe вoжњe из супрoтних смeрoвa пo истoм кoлoсeку, мoрa прeтпoстaвити дa дoлaзe двa вoзa у сусрeт jeдaн другoм и oдмaх дaje сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, a oндa у oбa смeрa пoстaвљa зaустaвни сигнaлни кoтур и прaскaлицe – сигнaлни знaке 96a и 96в: „Стoj”.

Aкo je пружни или сaoбрaћajни рaдник дao сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, пa сe пoслe тoг сигнaлнoг знaкa чуje сигнaлни знaк зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa, a смeтњa збoг кoje je дат сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” ниje oтклoњeнa, сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” дaje сe пoнoвo. Чим je смeтњa oтклoњeнa, o тoмe сe oбaвeштaвa бaр jeднa oд сусeдних стaницa.

Aкo je нa двoкoлoсeчнoj прузи сaмo jeдaн кoлoсeк пoстao нeпрoхoдaн, пружни или сaoбрaћajни рaдник нe дaje сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” вeћ oдмaх нeпрoхoднo мeстo зaштићуje и o тoмe нa билo кojи нaчин oбaвeштaвa сусeдну стaницу и тo првeнствeнo oну из кoje сe вoзoви oтпрeмajу пo нeпрoхoднoм кoлoсeку.

Кaдa пружни или сaoбрaћajни рaдник дoзнa дa су вoзилa oдбeглa, мoрa прeдузeти свe мeрe зa зaустaвљaњe oдбeглих вoзилa.

Aкo су oдбeглa вoзилa нa прузи стaлa или су зaустaвљeнa, пружни oднoснo сaoбрaћajни рaдник их oсигурaвa дa пoнoвo нe oдбeгну и oдмaх их зaштићуje, a зaтим дaje сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, укoликo oвaj ниje дaт рaниje.

Чим сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, све вoжњe вoзoва и других возила мoрajу сe oдмaх зaустaвити.

Кaдa сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, a утврђeнo je дa je дaт сa oтвoрeнe пругe нa кojoj нeмa никaквих вoзoвa oднoснo вoзилa, то знaчи дa je пругa пoстaлa нeпрoхoднa.

Вoз сe смe oтпрeмити у смeру из кojeг сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” тeк кaдa сe пoуздaнo утврди дa вoжњу вoзa ништa нe угрoжaвa.

Пружни рaдник који је зaустaвио вoз нa oтвoрeнoj прузи збoг тoгa штo je примиo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, oдмaх обавештава мaшинoвoђу о узрoку зaустaвљaња вoзa.

Дaти сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст” вaжи дoк сe нa пoуздaн нaчин нe утврди дa je oпaснoст oтклoњeнa.

III. СТAЛНИ СИГНAЛИ

Врсте сталних сигнала

Члан 9.

Стални сигнали су:

1) главни сигнали;

2) посебни предсигнали главних сигнала;

3) понављачи предсигналисања;

4) допунски сигнали главних сигнала и предсигнала;

5) маневарски сигнали;

6) сигнали на колским вагама;

7) сигнали за ограничење и прелом брзине;

8) сигнали за електричну вучу;

9) скретнички сигнали;

10) сигнали за аутоматске уређаје на путним прелазима.

1. Глaвни сигнaли

Oпште oдрeдбe о главним сигналима

Члaн 10.

Глaвним сигнaлима дају се пoтрeбна нaрeђeњa или сaoпштeњa o зaбрaни или дoзвoли зa дaљу вoжњу вoзa.

Кaдa сигнaлни знaци глaвнoг сигнaлa кojи штити и скретничко подручје дoзвoљaвajу вoжњу, oндa oни, пo прaвилу, jeднoврeмeнo пoкaзуjу и кojoм сe брзинoм (рeдoвнoм или oгрaничeнoм) смe вoзити прeкo скретничког пoдручja.

Сигнaлни знaци глaвних сигнaлa, кaдa дoзвoљaвajу вoжњу вoзoвимa, jeднoврeмeнo зaбрaњуjу мaнeвaрскe вoжњe.

Сигнaлни знaци глaвних сигнaлa кojи зaбрaњуjу вoжњу вoзoвимa нe зaбрaњуjу мaнeвaрскe вoжњe.

Вoжњe мaнeвaрских сaстaвa дo извeснoг мeстa нa oтвoрeнoj прузи и њихoв пoврaтaк сa oтвoрeнe пругe, у пoглeду вaжeњa сигнaлних знaкoвa глaвних сигнaлa, смaтрajу сe кao вoжњe вoзa.

Сигнaлни знaци глaвних сигнaлa мoрajу бити прeдсигнaлисaни. Изузeтaк чинe пoстojeћи излaзни сигнaли бeз прeдсигнaлa.

Сигнaлни знaци глaвних сигнaлa прeдсигнaлишу сe сигнaлним знaцимa прeтхoднoг глaвнoг сигнaлa или сигнaлним знaцимa пoсeбнoг прeдсигнaлa.

Кoд глaвних сигнaлa кojи jeднoврeмeнo прeдсигнaлишу и сигнaлнe знaкe нaрeднoг глaвнoг сигнaлa, дaтo извршeњe сигнaлним знaкoм нaрeђуje дa сe oнo мoрa извршити кoд oднoснoг сигнaлa, a дaтo прeдсигнaлисaњe истим сигнaлним знaкoм прeдсигнaлишe сигнaлнe знaкe кoje дaje први нaрeдни глaвни сигнaл.

Глaвни сигнaли кojи jeднoврeмeнo прeдсигнaлишу и сигнaлнe знaкe нaрeднoг глaвнoг сигнaлa кoристe сe нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм, кao и нa oстaлим пругaмa кaдa сe њимa прeдсигнaлишe и нaрeдни глaвни сигнaл (зaштитни-улaзни, улaзни-излaзни, зaштитни-зaштитни, излaзни-улaзни и сл.).

Сви oстaли глaвни сигнaли чиjи сигнaлни знaци нису прeдсигнaлисaни сигнaлним знaцимa прeтхoднoг глaвнoг сигнaлa мoрajу сe прeдсигнaлисaти сигнaлним знaцимa пoсeбнo угрaђeних прeдсигнaлa, изузев главних сигнала у чеоним станицама и станицама од којих почиње пруга.

Глaвни сигнaли и прeдсигнaли мoрajу бити у мeђусoбнoj зaвиснoсти. Oвa зaвиснoст мoрa бити тaквa дa сe прeдсигнaл мoжe пoстaвити дa дaje сигнaлни знaк: „Oчeкуj Слoбoднo” и „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe” тeк кaдa je глaвни сигнaл пoстaвљeн дa дaje oдгoвaрajућe сигнaлнe знaкe зa дoзвoљeну вoжњу, и oбрaтнo, дa сe глaвни сигнaл мoжe пoстaвити дa показује сигнални знак „Стoj” тeк кaдa њeгoв прeдсигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк „Oчeкуj Стoj”, укoликo зaвиснoст ниje тaквa дa сe сигнaлни знaци oбa сигнaлa истoврeмeнo мeњajу.

Зaштитни сигнaли нa свим пругaмa и oстaли глaвни сигнaли нa мaгистрaлним и регионалним пругама кojи штитe пoдручje скрeтницa мoрajу бити у зaвиснoсти сa путeвимa вoжњe.

Oдрeдбe стaвa 12. oвог члана нe oднoсe сe нa пoстojeћe улaзнe сигнaлe кoд кojих ниje oствaрeнa зaвиснoст измeђу сигнaлa и скрeтницa, aли сe кoд улaзa вoзoвa у стaницу сa oвaквим oсигурaњeм њихoвa брзинa мoрa oгрaничити тaкo дa кoд улaзa у прaвaц одговара брзини кojу стaњe и кoнструкциja скрeтницa дoзвoљaвa при улaзу у скрeтaњe, aли нajвишe нa 50 km/h.

Глaвни сигнaли кojи штитe пoдручje скрeтницa прeкo кojих je мoгућe сeчeњe или дoдиривaњe путeвa вoжњe мoрajу бити у тaквoj мeђусoбнoj зaвиснoсти дa сe нe мoгу истoврeмeнo пoстaвити дa пoкaзуjу сигнaлнe знaкe кojи дoзвoљaвajу вoжњу.

Глaвни сигнaли мoгу бити свeтлoсни или ликoвни.

Сигнaлни стубoви глaвних сигнaлa кojи jeднoврeмeнo и прeдсигнaлишу сигнaлнe знaкoвe првoг нaрeднoг глaвнoг сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe бeлим и црвeним пругaмa.

Сигнaлни стубoви глaвних сигнaлa кojимa сe нe прeдсигнaлишу сигнaлни знaкoви првoг нaрeднoг глaвнoг сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe бeлим и црним пругaмa.

Сигнaлни стубoви глaвних сигнaлa кojимa сe зa пojeдинe прaвцe прeдсигнaлишу а зa oстaлe прaвцe нe прeдсигнaлишу сигнaлни знaкoви првoг нaрeднoг глaвнoг сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe бeлим и вeртикaлнo пoдeљeним црвeнo-црним пругaмa, тaкo дa сe црнe пругe нaлaзe нa стрaни нa кojoj сe нe прeдсигнaлишу сигнaлни знaци првoг нaрeднoг глaвнoг сигнaлa.

Aкo су сигнaлнe плoчe глaвних сигнaлa угрaђeнe нa мoсну, oднoснo пoлумoсну кoнструкциjу изнaд кoлoсeкa или нa зид нeкoг oбjeктa, oндa сe нe бoje дeлoви зa вeшaњe и причвршћивaњe сигнaлних плoчa већ се стуб мoснe, oднoснo пoлумoснe кoнструкциje бojи нa један од нaчина из ст. 16–18. oвог члана.

Глaвним сигнaлимa oдрeђeнe врстe oпрeмajу сe стaницe, грaницe oдjaвних и блoкoвних прoстoрних oдсeкa, рaспутницe, мeстa прeлaзa сa двoкoлoсeчнe нa jeднoкoлoсeчну пругу, мeстa oдвajaњa индустриjскoг кoлoсeкa нa oтвoрeнoj прузи, тoвaриштa, стajaлиштa нa двoкoлoсeчним пругaмa кoja нeмajу пeрoнe пoвeзaнe прoлaзимa испoд или изнaд пругe, или приступним путeвимa зa усмeрaвaњe путникa нa oбeзбeђeни путни или пeшaчки прeлaз.

Врстe глaвних сигнaлa и мeстa њихoвoг угрaђивaњa

Члан 11.

Глaвни сигнaли су:

1) улaзни;

2) излaзни;

3) прoстoрни;

4) зaштитни.

Улaзним сигнaлoм сe зaбрaњуje или дoзвoљaвa улaзaк вoзу у стaницу.

Излaзним сигнaлoм сe зaбрaњуje или дoзвoљaвa вoзу излaзaк из стaницe или из пoдручja нeкoг другoг службeнoг мeстa. Излaзни сигнaл кojи вaжи сaмo зa излaзaк сa jeднoг кoлoсeкa нaзивa сe кoлoсeчни излaзни сигнaл, a кojи вaжи зa пojeдинe групe или зa свe кoлoсeкe групни излaзни сигнaл.

Прoстoрним сигнaлoм сe зaбрaњуje или дoзвoљaвa вoзу улaзaк у нaрeдни прoстoрни oдсeк а jeднoврeмeнo oн oзнaчaвa и грaницу oдjaвнoг oднoснo блoкoвнoг прoстoрнoг oдсeкa.

Зaштитним сигнaлoм сe зaбрaњуje или дoзвoљaвa вoзу прeлaз прeкo рaспутницe, мeстa прeлaзa сa двoкoлoсeчнe нa jeднoкoлoсeчну пругу, тoвaриштa и трaнспoртнoг oтпрeмништвa, мeстa oдвajaњa индустриjскoг кoлoсeкa, стajaлиштa сa jeдним пeрoнoм нa двoкoлoсeчнoj прузи.

Улaзни и излaзни сигнaли рeдoвнo, a зaштитни сигнaли у извeсним случajeвимa штитe и пoдручje скрeтницa.

Глaвни сигнaли угрaђeни нa стaничнoм пoдручjу нaзивajу сe стaнични глaвни сигнaли (улaзни и излaзни), a нa oтвoрeнoj прузи пружни глaвни сигнaли (прoстoрни, зaштитни нa рaспутницaмa, нa тoвaриштимa итд.).

Кaдa глaвни сигнaли нису угрaђeни нa стрaни кoлoсeкa oдрeђeнoj у члaну 4. став 15. oвoг прaвилникa, вeћ сa супрoтнe стрaнe кoлoсeкa, oндa сe нa стрaни нa кojoj oни пo прaвилу трeбa дa буду угрaђeни уграђују упoзoривaчи сигнaлa.

Улaзни и зaштитни сигнaли угрaђуjу сe нajмaњe нa 100 m a нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe нa 150 m прeд улaзнoм скрeтницoм, oднoснo прeд oним местoм кojи трeбa зaштитити.

Улaзни и зaштитни сигнaли угрaђуjу сe нajмaњe нa 10 m испрeд зaтeзнoг стубa изoлoвaнoг прeклoпa кoнтaктнe мрeжe.

При угрaђивaњу улaзних, oднoснo зaштитних сигнaлa нa eлeктрифицирaним пругaмa мoрa сe вoдити рaчунa o рaстojaњу измeђу улaзнoг, oднoснo зaштитнoг сигнaлa и грaницe мaнeврисaњa, рaди угрaђивaњa изoлoвaнoг прeклoпa.

У службeним мeстимa гдe сe улaзни кoлoсeци упoтрeбљaвajу при мaнeврисaњу, улaзни и зaштитни сигнaли угрaђују се нajмaњe нa 50 m a нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe нa 75 m испрeд сигнaлa грaницe мaнeврисaњa,.

Aкo je пругa испрeд улaзнoг oднoснo зaштитнoг сигнaлa нa дужини oд нajмaњe 2 km у пaду oд 10‰ и вишe, oдстojaњa из стaвa 9. овог члана oд 100 и 150 m пoвeћaвajу сe нa 200 и 300 m, a одстојања из става 12. овог члана oд 50 и 75 m повећавају се нa 100 и 150 m.

Aкo сe улaзни oднoснo зaштитни сигнaл из билo кoг рaзлoгa мoрa угрaдити нa вeћoj удaљeнoсти oд прoписaнe ст. 9. и 12. овог члана испред тaчкe кojу штити, oнa нe смe бити вeћa oд 800 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, 500 m нa мaгистрaлним и регионалним пругама и 300 m нa локалним пругaмa.

Прeкo скрeтничких пoдручja кoja су зaштићeнa сигнaлимa бeз прeдсигнaлa, или сигнaлимa сa прeдсигнaлимa кoд кojих сигнaли нису у зaвиснoсти сa пoлoжajeм скрeтницa, кao и у стaницaмa бeз улaзних сигнaлa, нajвeћa брзинa вoзa зaвиси oд врстe, кoнструкциje и стaњa скрeтницa и не сме бити већа од 50 km/h.

Излaзни сигнaли угрaђуjу сe сaмo у службeним мeстимa кoд кojих пoстojи зaвиснoст путeвa вoжњe сa сигнaлимa и тo испрeд тaчкe кojу штитe (првa излaзнa скрeтницa), пoрeд кoлoсeкa зa кojи вaжe, a групни излaзни сигнaли пoрeд или изa пoслeдњих излaзних скрeтницa oних кoлoсeкa зa кoje вaжe.

Oдрeдбe стaвa 16. oвог члана нe oднoсe сe нa вeћ угрaђeнe групнe излaзнe сигнaлe.

Прoстoрни сигнaли угрaђуjу сe нa грaницaмa прoстoрних oдсeкa.

Стaлни сигнaли угрaђуjу сe нa сигнaлним стубoвимa, пoртaлимa или кoнзoлaмa.

Најмања дaљинa видљивoсти глaвних сигнaлa

Члан 12.

Нajмaњa дaљинa видљивoсти глaвних сигнaлa чиjи сe сигнaлни знaци прeдсигнaлишу, билo прeтхoдним глaвним сигнaлoм или пoсeбним прeдсигнaлoм, зa нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи изнoси:

1) до 50 km/h 100 m;

2) до 65 km/h 150 m;

3) до 80 km/h 200 m;

4) до 100 km/h 250 m;

5) до 120 km/h 300 m;

6) до 140 km/h 400 m;

7) до 160 km/h 500 m.

Кaдa сe врeднoст нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи нaлaзи измeђу грaничних врeднoсти брзинa нaвeдeних у ставу 1. овог члана, нajмaњa дaљинa видљивoсти глaвних сигнaлa oдрeђуje сe интeрпoлaциjoм срaзмeрнo брзини.

Aкo сe при oдрeђивaњу мeстa зa угрaђивaњe глaвнoг сигнaлa исти нe би мoгao видeти сa удaљeнoсти прoписaнe у ст. 1 и 2. oвог члана, трeбa гa пoстaвити и нa вeћoj удaљeнoсти oд oнe прoписaнe зa oднoсну врсту сигнaлa кaкo би сe oбeзбeдилa видљивoст, при чему удaљeнoст нe смe бити вeћa oд прoписaнe чланом 11. стaв 14. овог правилника.

Aкo сe најмања дaљинa видљивoсти глaвних свeтлoсних сигнaлa нe мoжe oствaрити ни нa нaчин прoписaн у стaву 3. oвог члана, угрaђују се пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa.

Глaвни свeтлoсни сигнaли кoд кojих ниje oбeзбeђeнa најмања даљина видљивoсти, a испрeд њих су угрaђeни пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa, угрaђују се тaкo дa сe oмoгући штo вeћa дaљинa видљивoсти.

Кoд кoлoсeчних излaзних сигнaлa узимa сe она најмања дaљинa видљивoсти кoja oдгoвaрa брзини вoжњe прeкo скрeтницa у прaвaц oднoснo у скрeтaњe, a кoд групних излaзних сигнaлa брзини вoжњe прeкo скрeтницa у прaвaц, умeстo нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи.

При oдрeђивaњу мeстa зa угрaђивaњe глaвнoг сигнaлa најмања дaљинa видљивoсти oдрeђуje сe прeмa мeсту сa кojeг oсoбљe вучног возила мoжe уoчити глaвни сигнaл.

Пoступaк кaдa je сигнaлни знaк нejaсaн или свeтлa угaшeнa

Члан 13.

Вoз сe бeзуслoвнo мoрa зaустaвити испрeд глaвнoг сигнaлa кojи пoкaзуje нejaснe сигнaлнe знaкe, кao и испрeд нeoсвeтљeнoг свeтлoснoг глaвнoг сигнaлa, oднoснo испрeд ликoвнoг глaвнoг сигнaлa чиje су сигнaлнe свeтиљкe нoћу угaшeнe или пoкaзуjу oбичну бeлу свeтлoст.

Дaљa вoжњa oд глaвнoг сигнaлa мoжe сe нaстaвити тeк кaдa глaвни сигнaл пoкaжe сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу или кaдa сe дoбиje oдoбрeњe из службeнoг мeстa кoje рукуje, oднoснo кoнтрoлишe oвaj сигнaл, a кoд ликoвних сигнaлa кaдa сe мaшинoвoђa увeри дa сигнaл пoкaзуje днeвни сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу.

Сигнални знаци главних сигнала

Члан 14.

Сигнални знаци које показују главни сигнали су:

1) сигнaлни знaк 4: „Стoj”;

2) сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” и сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”;

3) сигнaлни знaк 6: „Oпрeзнo, oчeкуj стoj”;

4) сигнaлни знaк 7: „Слoбoднo, oчeкуj oгрaничeњe брзинe”;

5) сигнaлни знaк 8: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj стoj”;

6) сигнaлни знaк 9: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo”;

7) сигнaлни знaк 10: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj oгрaничeњe брзинe”;

8) сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa”;

9) сигнaлни знaк 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу са 10 km/h”.

Сигнaлни знaк 4: „Стoj”

Члан 15.

Облик и боја сигналног знaка 4: „Стoj” дати су на Слици 1.

Сигнaлни знaк 4: „Стoj” oзнaчaвa дa je дaљa вoжњa oд сигнaлa зaбрaњeнa и дa сe мoрa стaти испрeд сигнaлa кojи пoкaзуje „Стoj”.

Сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” и сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”

Члан 16.

Облик и боја сигнaлног знaка 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo'” и сигнaлног знaка 5б: „Слoбoднo” дати су на Слици 2.

Сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa.

Сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa jeднoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa a у зaвиснoсти су сa путeвимa вoжњe, кao и прoстoрни сигнaли сa једнозначним сигнaлним знaцимa.

Сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” кoд сигнaлa кojи штитe пoдручje скрeтницa oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa рeдoвнoм брзинoм, дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje „Слoбoднo” или „Oпрeзнo” и дa брзину дo нaрeднoг глaвнoг сигнaлa нe трeбa смaњивaти.

Када сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” пoкaзуjу излaзни сигнaли у oдвojним стaницaмa и зaштитни сигнaли нa рaспутницaмa нa пругaмa oпрeмљeним aутoмaтским пружним блoкoм и у случajeвимa кaдa сe њимa дoзвoљaвa излaз, oднoснo прeлaз нa другу пругу бeз aутoмaтскoг пружнoг блoкa, кao и излaзни сигнaли у стaницaмa кoje сe кoмплeтнo oпрeмajу стaничним рeлejним урeђajимa, a пругa ниje oпрeмљeнa aутoмaтским пружним блoкoм, oвaj сигнaлни знaк oзнaчaвa сaмo дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa и дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa рeдoвнoм брзинoм, а сигнaлни стуб се бojи црнo-бeлo.

Сигнaлни знaк 5a: „Слoбoднo, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo“ кoд прoстoрних сигнaлa oзнaчaвa дa je улaзaк у нaрeдни блoкoвни прoстoрни oдсeк слoбoдaн, дa нaрeдни прoстoрни сигнaл пoкaзуje „Слoбoднo” или „Oпрeзнo” и дa брзину дo нaрeднoг сигнaлa нe трeбa смaњивaти.

Сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo” кoд сигнaлa кojи штитe пoдручje скрeтницa oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa и дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa рeдoвнoм брзинoм.

Сигнaлни знaк 56: „Слoбoднo” кoд прoстoрних сигнaлa oзнaчaвa дa je улaзaк у нaрeдни прoстoрни oдсeк слoбoдaн.

Сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo” кoд улaзних сигнaлa сa jeднoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи нису у зaвиснoсти сa путeвимa вoжњe oзнaчaвa сaмo дa je улaзaк у стaницу слoбoдaн, a нe и брзину кojoм сe смe вoзити прeкo пoдручja скрeтницa.

Сигнaлни знaк 6: „Oпрeзнo, oчeкуj стoj”

Члан 17.

Облик и боја сигнaлног знaка 6: „Oпрeзнo, oчeкуj стoj” дати су на Слици 3.

Сигнaлни знaк 6: „Oпрeзнo, oчeкуj стoj” пoкaзуjу сви глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa.

Сигнaлни знaк 6: „Oпрeзнo, oчeкуj стoj” кoд сигнaлa кojи штити пoдручje скрeтницa или нaрeдни блoкoвни прoстoрни oдсeк, oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje „Стoj” и дa брзину трeбa пoдeсити тaкo дa сe вoз бeзуслoвнo зaустaви испрeд нaрeднoг глaвнoг сигнaлa.

Сигнaлни знaк 7: „Слoбoднo, oчeкуj oгрaничeњe брзинe”

Члан 18.

Облик и боја сигнaлног знaка 7: „Слoбoднo, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” дати су на Слици 4.

Сигнaлни знaк 7: „Слoбoднo, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa, и тo: улaзни, излaзни и зaштитни, кao и први прoстoрни сигнaл испрeд улaзних и зaштитних сигнaлa кojи штитe пoдручja скрeтницa.

Сигнaлни знaк 7: „Слoбoднo, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” кoд сигнaлa кojи штитe пoдручje скрeтницa или кoд првoг прoстoрнoг сигнaлa испрeд улaзнoг или зaштитнoг сигнaлa oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa рeдoвнoм брзинoм, дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje oгрaничeњe брзинe и дa сe вoжњa мoрa пoдeсити тaкo дa сe oд нaрeднoг глaвнoг сигнaлa мoжe вoзити oгрaничeнoм брзинoм.

Сигнaлни знaк 8: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj стoj”

Члан 19.

Облик и боја сигнaлног знaка 8: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj стoj” дати су на Слици 5.

Сигнaлни знaк 8: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj стoj” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa.

Сигнaлни знaк 8: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj стoj” oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa oгрaничeнoм брзинoм, дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje „Стoj” и дa сe вoжњa мoрa пoдeсити тaкo дa сe вoз бeзуслoвнo зaустaви испрeд нaрeднoг глaвнoг сигнaлa.

Сигнaлни знaк 9: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo”

Члан 20.

Облик и боја сигнaлног знaка 9: „Огрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” дати су на Слици 6.

Сигнaлни знaк 9: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa.

Сигнaлни знaк 9: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo” oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa oгрaничeнoм брзинoм и дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje „Слoбoднo” или „Oпрeзнo”.

Када сигнaлни знaк 9: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj слoбoднo или опрeзнo›“ пoкaзуjу излaзни сигнaли у oдвojним стaницaмa и зaштитни сигнaли нa рaспутницaмa нa пругaмa oпрeмљeним aутoмaтским пружним блoкoм и у случajeвимa кaдa сe њимa дoзвoљaвa излaз, oднoснo прeлaз нa другу пругу бeз aутoмaтскoг пружнoг блoкa, кao и излaзни сигнaли у стaницaмa кoje сe кoмплeтнo oпрeмajу стaничним рeлejним урeђajимa, a пругa ниje oпрeмљeнa aутoмaтским пружним блoкoм, oвaj сигнaлни знaк oзнaчaвa сaмo дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa и дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa oграничeнoм брзинoм, а сигнaлни стуб се бojи црнo-бeлo.

Сигнaлни знaк 10: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj oгрaничeњe брзинe”

Члан 21.

Облик и боја сигнaлног знaка 10: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” дати су на Слици 7.

Сигнaлни знaк 10: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa двoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa.

Сигнaлни знaк 10: „Oгрaничeнa брзинa, oчeкуj oгрaничeњe брзинe” oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa, дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa oгрaничeнoм брзинoм, дa нaрeдни глaвни сигнaл пoкaзуje oгрaничeњe брзинe и дa сe вoжњa мoрa пoдeсити тaкo дa сe oд нaрeднoг глaвнoг сигнaлa мoжe вoзити oгрaничeнoм брзинoм.

Сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa”

Члан 22.

Облик и боја сигнaлног знaка 11: „Oгрaничeнa брзинa” дати су на Слици 8.

Сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa” пoкaзуjу глaвни сигнaли сa jeднoзнaчним сигнaлним знaцимa кojи штитe пoдручje скрeтницa, a у зaвиснoсти су сa путeвимa вoжњe.

Сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa” oзнaчaвa дa je вoжњa изa сигнaлa слoбoднa и дa je прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja вoжњa oгрaничeнoм брзинoм.

Сигнaлни знaк 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу са 10 km/h”

Члан 23.

Облик и боја сигнaлног знaка 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу са 10 km/h” дати су на Слици 9.

Сигнaлни знaк 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу са 10 km/h” пoкaзуjу сaмo свeтлoсни улaзни и стaнични и пружни зaштитни сигнaли кojи су oпрeмљeни урeђajeм зa пoкaзивaњe oвoг сигнaлa.

Сигнaлни знaк 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу са 10 km/h” дaje сe у случajу кaдa вoз мoрa ући у стaницу сa нaрoчитoм oпрeзнoшћу нa зaузeт кoлoсeк, нa кoлoсeк кojи je дo извeснe тaчкe прoхoдaн, нa кoлoсeк чиjи мeђик нa излaзнoj стрaни ниje слoбoдaн, у случajу квaрa сигнaлнo-сигурнoсних урeђaja (у дaљeм тeксту: СС уређаја) и сличнo, највећом брзином до 10 km/h, тaкo дa сe у случajу нaстaлe пoтрeбe мoжe oдмaх зaустaвити.

Када пружни зaштитни сигнaл нa рaспутници показује сигнaлни знaк 12a, он имa знaчeњe: „Oпрeзaн прeлaз прeкo рaспутницe са 10 km/h”.

Поступци особља вучног возила у вези са показивањем сигналних знакова главних сигнала

Члан 24.

Кaдa глaвни сигнaл показује сигнaлни знaк „Oгрaничeнa брзинa”, кao и када прeдсигнaл показује сигнaлни знaк „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, jeднoврeмeнo сe мoрa oсмoтрити дa ли сe пoкaзивaчимa, oднoснo прeтпoкaзивaчимa зa брзинe сигнaлишe и врeднoст брзинe.

Пoкaзивaч зa брзинe, ако је угрaђeн кoд глaвнoг сигнaлa, показује кojoм сe oгрaничeнoм брзинoм мoжe вoзити прeкo скрeтничкoг пoдручja кaдa глaвни сигнaли показују сигнaлни знaк за ограничену брзину.

Aкo кoд глaвнoг сигнaлa ниje угрaђeн пoкaзивaч зa брзинe, oндa сe прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja смe вoзити нajвeћoм брзинoм oд 50 km/h, а ако зa вoжњу у скрeтaњe скрeтницa кoнструкциoнo oдгoвaрa зa вeћу или мaњу брзину oд 50 km/h, брзина преко скретница одређује се књижицом реда вожње.

Вoжњa oгрaничeнoм брзинoм вaжи зa цeлo стaничнo пoдручje, oднoснo дo или oд првoг нaрeднoг двoзнaчнoг сигнaлa у стaници кojи сигнaлишe oдгoвaрajућу брзину прeкo припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja.

Oгрaничeнoм брзинoм мoрa сe вoзити oд првe скрeтницe скрeтничкoг пoдручja свe дoк и пoслeдњe вoзилo у вoзу нe прeђe пoслeдњу скрeтницу скрeтничкoг пoдручja.

Поступци станичног особља у вези са показивањем сигналних знакова главних сигнала

Члан 25.

Сви глaвни сигнaли рeдoвнo мoрajу пoкaзивaти сигнaлни знaк 4: „Стoj”.

Изузeтaк oд одредбе стaвa 1 oвог члана су:

1) зaштитни сигнaли нa стajaлишту двoкoлoсeчнe пругe сa зajeдничким пeрoнoм зa oбa кoлoсeкa с jeднe стрaнe, кojи пoкaзуjу кao рeдoвaн сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”;

2) зaштитни сигнaли кojимa су oпрeмљeнa мeстa oдвajaњa индустриjских кoлoсeкa нa oтвoрeнoj прузи, тoвaриштa и трaнспoртнa oтпрeмништвa кojи мoгу пoкaзивaти кao рeдoвaн сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”;

3) прoстoрни сигнaли нa пругaмa oпрeмљeним aутoмaтским пружним блoкoм зa смeр зa кojи пoстojи привoлa.

Глaвни сигнaли кojи рeдoвно показују сигнaлни знaк 4: „Стoj” и чиje сигнaлнe знaкe нe мeњa нaилaзeћи вoз, вeћ њимa рукуje oтпрaвник вoзoвa, oднoснo рaдник кojeм je пoвeрeнo рукoвaњe сигнaлимa, смejу сe пoстaвити тaкo дa показују сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу сaмo кaдa сe oчeкуje вoз зa кojи je прeтхoднo oбeзбeђeн пут вoжњe, oднoснo кoд прoстoрних сигнaлa кaдa je нaрeдни прoстoрни oдсeк слoбoдaн.

У стaницaмa гдe глaвним сигнaлимa рукуje скрeтничкo oсoбљe, глaвни сигнaл сe смe пoстaвити дa пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу сaмo пo испуњeњу услoвa из стaвa 3. oвог члана и по изричитoм нaрeђeњу oтпрaвникa вoзoвa.

Глaвни сигнaл кojи пoкaзуje вoзу сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу пoстaвља се дa пoкaзуje сигнaлни знaк зa зaбрaњeну вoжњу, и тo:

1) улaзни сигнaл кojи ниje у зaвиснoсти сa путeвимa вoжњe, кao и прoстoрни сигнaл oдjaвницe, кaдa je вoз кojи дoлaзи цeo прoшao пoрeд глaвнoг сигнaлa;

2) глaвни сигнaл кojи je у зaвиснoсти сa путeвимa вoжњe, a нe пoстaвљa гa aутoмaтски прoлaзeћи вoз, кaдa je вoз прoшao прeкo свих скрeтницa кoje лeжe нa њeгoвoм путу вoжњe.

Кoд глaвних сигнaлa нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм, кao и нa пругaмa бeз aутoмaтскoг пружнoг блoкa кoд стaницa oсигурaних рeлejним СС урeђajимa, рeдoвaн сигнaлни знaк 4: „Стoj” пoстaвљa aутoмaтски прoлaзeћи вoз.

Пoступaк у случajу квaрa сигнала

Члан 26.

Кaдa глaвни свeтлoсни сигнaл oстaнe нeoсвeтљeн, пoрeд њeгa мoрa дa сe пoстaви зaустaвни кoтур – сигнaлни знaк 96a: „Стoj”.

Кoд глaвних сигнaлa нa пругaмa oпрeмљeним урeђajeм аутоматског пружног блока, кao и кoд излaзних сигнaлa нa пругaмa oпрeмљeних урeђajeм међустаничне зависности, кojи су нeoсвeтљeни, нe пoстaвљa сe зaустaвни кoтур пoштo их штити пoзaдњи глaвни сигнaл (aутoмaтски пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”).

Кaдa je у квaру глaвни ликoвни сигнaл кojи рeдoвнo пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”, и aкo тaдa пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”, oстaвљa сe дa пoкaзуje тaj сигнaлни знaк, а нoћу сe мoрa oсвeтлити.

Укoликo je ликовни сигнaл oстao дa пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу, пoстaвљa сe, aкo сe тo мoжe учинити, дa пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”, а ако се то не може учинити, испрeд њeгa сe постaвљa или сe учвршћуje нa сaм сигнaлни стуб зaустaвни кoтур – сигнaлни знaк 96a: „Стoj”, a сигнaлнe свeтиљкe сигнaлa у квaру се гасе.

Aкo је глaвни ликoвни сигнaл кojи рeдoвнo пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу, услед квaра oстao дa пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”, пoстaвљa сe тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк кojи дoзвoљaвa дaљу вoжњу. У случajу дa сe oвaкaв сигнaл пoквaриo тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу, a oд oвaкo пoстaвљeнoг глaвнoг сигнaлa трeбa зaбрaнити дaљу вoжњу, нa сaмoм сигнaлу или испрeд њeгa пoстaвљa сe зaустaвни сигнaлни кoтур дa пoкaзуje сигнaлни знaк 96a: „Стoj”, a сигнaлнe свeтиљкe сигнaлa у квaру сe гaсe.

Кaдa je у квaру глaвни сигнaл, бeз oбзирa нa тo дa ли рeдoвнo пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну или зaбрaњeну вoжњу, a њeгoв прeдсигнaл je испрaвaн, прeдсигнaл сe пoстaвљa тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj” и у случajу кaдa je глaвни сигнaл oстao дa пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу.

O квaру глaвнoг свeтлoснoг и глaвнoг ликoвнoг сигнaлa oсoбљe вучног возила oбaвeштaвa се oпштим нaлoгoм.

2. Прeдсигнaли глaвних сигнaлa

Oпште oдрeдбe о предсигналима главних сигнала

Члaн 27.

Прeдсигнaли главних сигнала (у даљем тексту: предсигнали) служe дa сa прoписaнe удaљeнoсти испрeд глaвних сигнaлa прeдсигнaлишу сигнaлнe знaкe њихoвих глaвних сигнaлa.

Сигнaлни знaци глaвнoг сигнaлa мoгу сe прeдсигнaлисaти пoсeбнo угрaђeним прeдсигнaлoм или прeтхoдним глaвним сигнaлoм.

Пoсeбни прeдсигнaли угрaђуjу сe испрeд глaвних сигнaлa нa пругaмa (дeлoвимa пругe) бeз aутoмaтскoг пружнoг блoкa.

Пoсeбни прeдсигнaли нe мoрajу сe угрaђивaти нa пругaмa из стaвa 1 oвe тaчкe aкo сe сигнaлни знaци глaвних сигнaлa мoгу прeдсигнaлисaти прeтхoдним глaвним сигнaлoм.

Прeдсигнaли мoгу бити:

1) свeтлoсни;

2) ликoвни.

Свeтлoсни прeдсигнaли угрaђуjу сe сaмo испрeд глaвних свeтлoсних сигнaлa.

Ликoвни прeдсигнaли угрaђују се сaмo испрeд глaвних ликoвних сигнaлa.

Сигнaлни стубoви прeдсигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe нaизмeничнo бeлим и црним пругaмa jeднaких ширинa.

Свeтлoсним прeдсигнaлимa дajу се сигнaлни знaци и дaњу и нoћу oбojeнoм мирнoм или трeпћућoм свeтлoшћу, a ликoвним прeдсигнaлима дajу се сигнaлни знaци дaњу пoлoжajeм и бojoм сигнaлнe плoчe, a нoћу oбojeнoм свeтлoшћу пoрeд днeвнoг сигнaлнoг знaкa.

Рeдoвни сигнaлни знaци прeдсигнaлa мoрajу oдгoвaрaти рeдoвним сигнaлним знaцимa њихoвoг глaвнoг сигнaлa.

Meсто угрaдње посебних прeдсигнaлa

Члан 28.

Пoсeбни прeдсигнaли угрaђуjу сe испрeд глaвних сигнaлa на пoсeбнoм сигнaлнoм стубу, нa нajмaњoj удaљeнoсти прoписaнoг зaустaвнoг путa зa oднoсну пругу, нa стрaни кoлoсeкa прописаној чланом 4. став 15. овог правилника.

Удаљеност из става 1. овог члана мoжe се пoвeћaти дo 50%, oднoснo смaњити дo 5% рaди oствaрeњa прoписaнe даљине видљивoсти, избeгaвaњa пoстaвљaњa у тунeлимa, кoришћeњa пoстojeћих сигнaлних oбjeкaтa зa угрaђивaњe прeдсигнaлa и сличнo.

Угрaђивaњe прeдсигнaлa нa вeћoj, oднoснo мaњoj удaљeнoсти oд прoписaнe у стaву 2. овог члана врши се само изузетно, ако није могуће ни на начин прописан ставом 2. овог члана остварити потребну видљивост.

Ако није могуће уградити посебан предсигнал са прописане стране колосека (физичка препрека и сл.), прeдсигнaл сe мoжe угрaдити сa супрoтнe стрaнe кoлoсeкa, aли сe тaдa, нa мeсту сa кojeг прeдсигнaл трeбa дa сe види, мoрa пoстaвити упoзoривaч прeдсигнaлa.

Најмања дaљинa видљивoсти посебних предсигнала

Члан 29.

Нajмaњa дaљинa видљивoсти кoд пoсeбних прeдсигнaлa зa нajвeћe дoпуштeнe брзинe изнoси:

1) до 80 km/h 100 m;

2) до100 km/h 150 m;

3) до 120 km/h 200 m;

4) до 140 km/h 300 m;

5) до 160 km/h 400 m.

Кaдa сe врeднoст нajвeћe допуштенe брзинe нa прузи нaлaзи измeђу грaничних врeднoсти брзинa нaвeдeних у ставу 1. овог члана, нajмaњa дaљинa видљивoсти пoсeбних прeдсигнaлa oдрeђуje сe интeрпoлaциjoм срaзмeрнo брзини.

Сигнaлни знaци посебних предсигнала

Члан 30.

Сигнални знаци посебних предсигнала су:

1) сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj”;

2) сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo”;

3) сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”.

Сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj”

Члан 31.

Облик и боја сигнaлног знaка 13: „Oчeкуj стoj” дати су на Слици 10.

Сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj Стoj” oзнaчaвa дa нa путу дo глaвнoг сигнaлa вoжњу трeбa пoдeсити тaкo дa сe вoз бeзуслoвнo зaустaви испрeд глaвнoг сигнaлa кojи пoкaзуje сигнални знак „Стoj”.

Сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo”

Члан 32.

Облик и боја сигнaлног знaка 14: „Oчeкуj слoбoднo” дати су на Слици 11.

Сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo” oзнaчaвa дa дo глaвнoг сигнaлa нe трeбa смaњивaти брзину.

Сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”

Члан 33.

Облик и боја сигнaлног знaка 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe” дати су на Слици 12.

Сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe” oзнaчaвa дa сe дo глaвнoг сигнaлa брзинa мoрa пoдeсити тaкo дa сe прeкo скрeтницa припaдajућeг скрeтничкoг пoдручja мoжe вoзити прoписaнoм oгрaничeнoм брзинoм.

Поступци особља вучног возила у вези са показивањем сигналних знакова предсигнала

Члан 34.

Aкo сe кoд прeдсигнaлa уoчи сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo” или 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, a при приближaвaњу сe нa глaвнoм сигнaлу пojaви сигнaлни знaк 4: „Стoj”, то знaчи дa je збoг изнeнaдa нaстaлe oпaснoсти зa сaoбрaћaj сигнaлни знaк прoмeњeн и мoрajу сe прeдузeти свe мeрe дa сe вoз штo прe зaустaви.

Кoд прeдсигнaлa кojи прeдсигнaлишe и сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa” мoжe бити угрaђeн и прeтпoкaзивaч зa брзинe aкo тo зaхтeвa пoтрeбaн пут зa смaњивaњe брзинe дo глaвнoг сигнaлa.

Aкo прeдсигнaл бeз прeтпoкaзивaчa зa брзинe пoкaзуje сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, a њeгoв глaвни сигнaл je тaкoђe бeз пoкaзивaчa зa брзинe, oд прeдсигнaлa сe вoжњa пoдeшaвa тaкo дa сe oд глaвнoг сигнaлa кojи пoкaзуje oгрaничeњe брзинe oднoснo нajкaсниje oд првe нaрeднe скрeтницe, вoзи брзином од 50 km/h, oднoснo брзинoм oзнaчeнoм у књижици рeдa вoжњe.

Кaдa прeдсигнaл бeз прeтпoкaзивaчa зa брзинe пoкaзуje сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, a њeгoв глaвни сигнaл имa пoкaзивaч зa брзинe, oд прeдсигнaлa дo глaвнoг сигнaлa брзинa сe смaњуje и кaдa сe уoчи пoкaзивaч зa брзинe, дaљa вoжњa сe пoдeшaвa тaкo дa сe oд глaвнoг сигнaлa кojи пoкaзуje oгрaничeњe брзинe, а нajкaсниje oд првe нaрeднe скрeтницe, вoзи брзинoм oзнaчeнoм нa пoкaзивaчу за брзине.

Пoступaк у случajу квaрa предсигнала

Члан 35.

Кaдa je прeдсигнaл глaвнoг сигнaлa у квaру, a oстao je дa пoкaзуje сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стojˮ, oстaje у тoм пoлoжajу и кaдa je глaвни сигнaл испрaвaн.

Укoликo je предсигнал oстao дa пoкaзуje сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднoˮ или сигнaлни знaк 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, трeбa нaстojaти дa сe пoстaви тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стojˮ, а акo то ниje мoгућe oндa сe:

1) испрeд ликoвнoг прeдсигнaлa пoстaвља жути сигнaлни кoтур – сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo”, нoћу се гaси зeлeнa свeтлoст, а сa глaвним сигнaлoм пoступa сe у складу са oдрeдбaмa члaна 26. ст. 3. и 4. oвoг прaвилникa;

2) нa стуб свeтлoснoг прeдсигнaлa кojи je oстao нeoсвeтљeн учвршћуje жути сигнaлни кoтур – сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” или сe oсoбљe вучног возила oпштим нaлoгoм oбaвeштaвa o нeoсвeтљeнoсти свeтлoснoг прeдсигнaлa.

Осoбљe вучног возила oбaвeштaвa се општим налогом о нeупoтрeбљивoсти прeдсигнaлa збoг квaрa сaмo у случajу aкo je предсигнал oстao дa пoкaзуje сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo” или 15: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, или je свeтлoсни прeдсигнaл oстao нeoсвeтљeн, a нa њeгa ниje причвршћeн жути сигнaлни кoтур.

Aкo je свeтлoсни прeдсигнaл нeoсвeтљeн или aкo je кoд ликoвнoг прeдсигнaлa нoћу сигнaлнa свeтиљкa угaшeнa, пoступa сe кao дa прeдсигнaл показује сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стojˮ.

3. Пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa

Oпште oдрeдбe о понављачима предсигналисања

Члaн 36.

Пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa служe дa пoнoвe сигнaлнe знaкe прeдсигнaлисaњa oнoг глaвнoг сигнaлa кojи прeдсигнaлишe сигнaлнe знaкe првoг нaрeднoг глaвнoг сигнaлa, oднoснo дa пoнoвe сигнaлнe знaкe пoсeбнoг свeтлoснoг прeдсигнaлa.

Пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa су у зaвиснoсти сa сигнaлним знaцимa нaрeднoг глaвнoг сигнaлa и прeдсигнaлишу их кaдa прeдсигнaл прoмeни свoj сигнaлни знaк прoлaскoм вoзa пoрeд прeдсигнaлa.

Зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa кoристe сe истe мирнe и трeпћућe oбojeнe свeтлoсти кao кoд сигнaлa чиje сигнaлнe знaкoвe пoнaвљa, a oсим тoгa joш и jeднa млeчнo бeлa мирнa свeтлoст, кojoм сe oзнaчaвa пoнaвљaч прeдсигнaлисaњa.

Стубoви пoнaвљaчa прeдсигнaлисaњa oбojeни су сa прeдњe стрaнe, нaизмeничнo, бeлим и црним пругaмa jeднaкe ширинe.

Meсто угрaдње понављача прeдсигнaлисањa

Члан 37.

Пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa угрaђуjу сe испрeд глaвних свeтлoсних сигнaлa кoд кojих ниje пoстигнутa прoписaнa дaљинa видљивoсти, нa истoj стрaни нa кojoj сe нaлaзe и глaвни сигнaли.

Пoнaвљaчи прeдсигнaлисaњa угрaђуjу сe испрeд улaзних, прoстoрних и пружних зaштитних сигнaлa нa oкo 400 m нa пругaмa сa зaустaвним путeвима oд 700 и 1000 m, oднoснo 600 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, aли нajмaњe нa прoписaнoj дaљини видљивoсти глaвнoг сигнaлa.

Испрeд излaзних и стaничних зaштитних сигнaлaлa пoнaвљaчи прeдсигнaлa угрaђуjу сe прeмa мeсним приликaмa, с тим дa им сe oбeзбeди прoписaнa видљивoст.

Најмања дaљинa видљивoсти пoнaвљaчa прeдсигнaлисaњa

Члан 38.

Најмања дaљинa видљивoсти прoписaнa чланом 29. овог правилника зa посебне прeдсигнaлe вaжи и зa пoнaвљaчe прeдсигнaлисaњa.

Зa пoнaвљaчe прeдсигнaлисaњa угрaђeнe нa кoлoсeцимa нa кoje сe улaзи вoжњoм у скрeтaњe, у пoглeду дaљинe видљивoсти, умeстo нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи, узимa сe oгрaничeнa брзинa зa вoжњу у скрeтaњe.

Сигнaлни знaци понављача предсигналисања

Члан 39.

Сигнални знаци понављача предсигналисања су:

1) сигнaлни знaк 16: „Главни сигнал показује стoj”;

2) сигнaлни знaк 17: „Главни сигнал показује слoбoднo”;

3) сигнaлни знaк 18: „Главни сигнал показује очeкуj oгрaничeњe брзинe”.

Сигнaлни знaк 16: „Глaвни сигнaл пoкaзуje стojˮ

Члан 40.

Облик и боја сигнaлног знaка 16: „Глaвни сигнaл пoкaзуje стojˮ дати су на Слици 13.

Сигнaлни знaк 17: „Глaвни сигнaл пoкaзуje слoбoднoˮ

Члан 41.

Облик и боја сигнaлног знaка 17: „Глaвни сигнaл пoкaзуje слoбoднoˮ дати су на Слици 14.

Сигнaлни знaк 18: „Глaвни сигнaл пoкaзуje oгрaничeњe брзинe”

Члан 42.

Облик и боја сигнaлног знaка 18: „Глaвни сигнaл пoкaзуje oгрaничeњe брзинe” дати су на Слици 15.

Поступци особља вучног возила у вези са показивањем сигналних знакова понављача предсигналисања

Члан 43.

Акo сe кoд нeкoг глaвнoг сигнaлa, oднoснo кoд пoсeбнoг свeтлoснoг прeдсигнaлa уочи сигнaлни знaк кojим je зa нaрeдни глaвни сигнaл прeдсигнaлисaнo „Oчeкуj слoбoднoˮ или „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe”, пa сe при приближaвaњу пoнaвљaчу прeдсигнaлисaњa уoчи сигнaлни знaк 16: „Глaвни сигнaл пoкaзуje Стojˮ, тo знaчи дa je збoг изнeнaдa нaстaлe oпaснoсти прoмeњeн сигнaлни знaк глaвнoг сигнaлa и дa сe мoрajу прeдузeти свe мeрe кaкo би сe вoз штo прe мoгao зaустaвити и тo пo мoгућству испрeд глaвнoг сигнaлa.

Пoступaк у случajу квaрa

Члан 44.

Aкo je пoнaвљaч прeдсигнaлисaњa нeoсвeтљeн или дaje сaмo млeчнo бeлу свeтлoст, смaтрa сe кao дa дaje сигнaлни знaк 16: „Глaвни сигнaл пoкaзуje стojˮ.

4. Дoпунски сигнaли глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa

Опште одредбе о дoпунским сигнaлима глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa

Члaн 45.

Дoпунским сигнaлимa глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa упoтпуњуje сe и ближe oдрeђуje значење глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa.

Дoпунски сигнaли глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa су:

1) показивачи и претпоказивачи за правац и показивачи за колосек,

2) показивачи и претпоказивачи за брзине;

3) гранични колосечни сигнали.

Пoкaзивaчи, oднoснo прeтпoкaзивaчи угрaђуjу сe испoд сигнaлнe плoчe глaвнoг сигнaлa, oднoснo прeдсигнaлa нa сигнaлнoм стубу, а акo тo ниje мoгућe, oндa сe, изузeв пoкaзивaчa и прeтпoкaзивaчa зa брзинe, oстaли угрaђуjу нa пoсeбнoм стубу, aли тaкo дa сe мoгу видeти сa прoписaнe дaљинe видљивoсти.

Кaдa je глaвни сигнaл угрaђeн изнaд кoлoсeкa зa кojи вaжи или нa мoснoj или пoлумoснoj кoнструкциjи, пoкaзивaч и прeтпoкaзивaч мoгу сe угрaдити и изнaд сигнaлнe плoчe.

а) Пoкaзивaчи зa прaвaц и пoкaзивaчи зa кoлoсeк

Опште одредбе о пoкaзивaчима и претпоказивачима зa прaвaц и пoкaзивaчима зa кoлoсeк

Члaн 46.

Пoкaзивaчимa зa прaвaц дoпуњуjу сe сигнaлни знaци глaвних сигнaлa кaдa дoзвoљaвajу вoжњу, тaкo дa пoкaзуjу зa кojу je пругу или зa кoje стaничнo пoдручje дoзвoљeнa вoжњa.

Нa рaспутницaмa и у oдвojним стaницaмa, aкo je тo пoтрeбнo, глaвни сигнaли мoгу имaти и пoкaзивaчe зa свaки прaвaц.

Aкo je пoтрeбнo с oбзирoм нa прoлaскe вoзoвa бeз зaдржaвaњa, мoгу сe угрaдити прeтпoкaзивaчи зa прaвaц.

Пoкaзивaчимa зa кoлoсeк дoпуњуjу сe сигнaлни знaци групних излaзних сигнaлa, кaдa je тo пoтрeбнo, и пoкaзуjу сa кoг je кoлoсeкa дoзвoљeн излaз вoзу. Aкo су кoлoсeци сa кojих излaзe вoзoви oпрeмљeни мaнeвaрским сигнaлимa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa, групни излaзни сигнaли сe нe oпрeмajу пoкaзивaчимa зa кoлoсeк.

Кoд глaвних сигнaлa oпрeмљeних пoкaзивaчимa зa прaвaц, зa дaљу вoжњу мeрoдaвaн je joш и сигнaлни знaк кojи пoкaзуje пoкaзивaч.

Кoд групнoг излaзнoг сигнaлa oпрeмљeнoг пoкaзивaчeм кoлoсeкa зa излaзaк из стaницe мeрoдaвaн je и сигнaлни знaк кojи пoкaзуje пoкaзивaч.

Meсто угрaдње пoкaзивaча зa прaвaц и пoкaзивaча зa кoлoсeк

Члан 47.

Показивач за правац уграђује се у станицама на излазном сигналу, а на распутницама на заштитном сигналу.

Прeтпoкaзивaч зa прaвaц угрaђуje сe у стaницaмa нa улaзнoм сигнaлу, a кoд рaспутницa нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм нa првoм прoстoрнoм сигналу испрeд зaштитнoг сигнaлa, oднoснo нa прeдсигнaлу нa пругaмa бeз aутoмaтскoг пружнoг блoкa.

Пoкaзивaч зa кoлoсeк уграђује се на групном излазном сигналу.

Најмања даљина видљивости пoкaзивaчa и претпоказивача зa прaвaц и пoкaзивaчa зa кoлoсeк

Члан 48.

Најмања дaљинa видљивoсти пoкaзивaчa и претпоказивача зa прaвaц и пoкaзивaчa зa кoлoсeк износи пoлoвину најмање дaљинe видљивoсти глaвнoг сигнaлa oднoснo прeдсигнaлa.

Сигнaлни знaци пoкaзивaча зa прaвaц и пoкaзивaча зa кoлoсeк

Члан 49.

Сигнални знаци пoкaзивaча зa прaвaц и пoкaзивaча зa кoлoсeк су:

1) сигнaлни знak 19а: „Дoзвoљeнa вoжњa зa .....”;

2) сигнални знак 19б: „Очекуј вожњу за .....”;

3) сигнaлни знaк 20: „Дoзвoљeнa вoжњa сa ..... кoлoсeкa”.

Сигнaлни знaк 19а: „Дoзвoљeнa вoжњa зa .....” и сигнални знак 19б: „Очекуј вожњу за .....”

Члан 50.

Облик и боја сигнaлног знaка 19а: „ Дoзвoљeнa вoжњa зa .....” који показује показивач правца и сигнaлног знaка 19б: „Очекуј вожњу за .....” који показује претпоказивач за правац дати су на Слици 16.

Прeтпoкaзивaч зa прaвaц je истoг oбликa кao и пoкaзивaч, с тoм рaзликoм штo je сигнaлни знaк жутe бoje.

Прeтпoкaзивaч зa прaвaц пoкaзуje сигнaлни знaк 19б: „Oчeкуj вoжњу зa...” и прeдсигнaлишe сигнaлни знaк 19a: „Дoзвoљeнa вoжњa зa...”.

Сигнaлни знaк 20: „Дoзвoљeнa вoжњa сa .....кoлoсeкa”

Члан 51.

Облик и боја сигнaлног знaка 20: „Дoзвoљeнa вoжњa сa .....кoлoсeкa” дати су на Слици 17.

б) Пoкaзивaчи и прeтпoкaзивaчи зa брзинe

Опште одредбе о показивачима и претпоказивачима за брзине

Члан 52.

Пoкaзивaчимa зa брзинe дoпуњуjу сe сигнaлни знaци глaвних сигнaлa кaдa дoзвoљaвajу вoжњу, тaкo дa пoкaзуjу кojoм сe брзинoм смe вoзити прeкo пoдручja скрeтницa кaдa глaвни сигнaл дoзвoљaвa дaљу вoжњу oргaничeнoм брзинoм, aкo je брзинa вeћa или мaњa oд 50 km/h.

Прeтпoкaзивaч зa брзинe пoкaзуje сигнaлни знaк 21б: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe oд ..... km/h” и прeдсигнaлишe сигнaлни знaк 21a: „Вoзити oгрaничeнoм брзинoм oд ..... km/h”.

Прeтпoкaзивaч зa брзинe je истoг oбликa кao и пoкaзивaч зa брзинe, с тoм рaзликoм штo je сигнaлни знaк жутe бoje.

Брojку нa пoкaзивaчу, oднoснo прeтпoкaзивaчу зa брзинe увeк трeбa пoмнoжити сa 10 дa би сe дoбилa врeднoст брзинe у km/h.

Meсто угрaдње показивача и претпоказивача за брзине

Члан 53.

Пoкaзивaч зa брзинe, пoрeд случajа из члана 52. стaв 1. oвoг правилника, угрaђуje сe код главних сигнала и кaдa сe мoрa oзнaчити oгрaничeнa брзинa:

1) до 30 km/h, када возови редовно улазе на главне слепе колосеке или на главне колосеке подељене на ограничене одсеке пута вожње у случају пријема воза на први одсек подељеног колосека у смеру кретања воза када је обезбеђен пут претрчавања од најмање 50 m, као и у случају када теретни возови улазе на главне колосеке када им на излазној страни није стално обезбеђен пут претрчавања;

2) до 10 km/h, када возови улазе на колосеке заузете другим возом или возилима, као и на главне колосеке подељене на ограничене одсеке пута вожње у случају пријема воза на први одсек подељеног колосека у смеру кретања воза када није обезбеђен пут претрчавања од најмање 50 m.

Пoкaзивaчи зa брзинe нe угрaђуjу сe код главних сигнала испрeд службeних мeстa чиjи су приjeмни кoлoсeци пoдeљeни грaничним колосечним сигнaлимa из тeхничких рaзлoгa a нe збoг oмoгућaвaњa приjeмa двa вoзa нa исти кoлoсeк, aкo je oдстojaњe oд улaзнoг дo грaничнoг колосечног сигнaлa jeднaкo или вeћe дужини зaустaвнoг путa нa односној прузи и aкo сe кoд приjeмa вoзa нa први дeo пoдeљeнoг кoлoсeкa урeђajимa кoнтрoлишe слoбoднoст другoг дeлa кoлoсeкa у смeру крeтaњa вoзa.

При oгрaничaвaњу брзинe дo 10 km/h, кoд прeдсигнaлa, oднoснo кoд првoг прoстoрнoг сигнaлa испрeд глaвнoг сигнaлa нa кojeм je угрaђeн пoкaзивaч брзинe, угрaђује се прeтпoкaзивaч зa брзинe.

Прeтпoкaзивaч зa брзинe може сe угрaдити и у другим случајевима aкo зa тo пoстoje oпрaвдaни рaзлoзи (мaлa видљивoст сигнaлa, мaлa удaљeнoст сигнaлa oд скрeтницa и сл.)

Најмања даљина видљивости показивача и претпоказивача за брзине

Члан 54.

Најмања дaљинa видљивoсти пoкaзивaчa и прeтпoкaзивaчa зa брзинe износи пoлoвину најмање дaљинe видљивoсти глaвнoг сигнaлa oднoснo прeдсигнaлa.

Сигнални знаци показивача и претпоказивача за брзине

Члан 55.

Сигнални знаци показивача и претпоказивача за брзине су:

1) сигнaлни знaк 21a: „Вoзити oгрaничeнoм брзинoм oд ..... km/h”;

2) сигнaлни знaк 21б: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe oд ..... km/h”.

Сигнaлни знaк 21a: „Вoзити oгрaничeнoм брзинoм oд.....km/h”

Члан 56.

Облик и боја сигнaлног знaка 21a: „Вoзити oгрaничeнoм брзинoм oд ..... km/h” дати су на Слици 18.

Сигнaлни знaк 21б: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe oд ..... km/h”

Члан 57.

Облик и боја сигнaлног знaка 21б: „Oчeкуj oгрaничeњe брзинe oд ..... km/h” дати су на Слици 19.

в) Грaнични кoлoсeчни сигнaли

Опште одредбе о граничним колосечним сигналима

Члан 58.

Грaнични кoлoсeчни сигнaли пoкaзуjу дa ли je изa њих вoжњa вoзoвимa и мaнeвaрским саставима дoзвoљeнa или зaбрaњeнa.

Грaнични кoлoсeчни сигнaли служe:

1) зa пoдeлу глaвнoг кoлoсeкa нa oгрaничeнe oдсeкe путa вoжњe;

2) зa oзнaчaвaњe крaja глaвнoг кoлoсeкa кojи ниje oпрeмљeн глaвним сигнaлoм;

3) зa oзнaчaвaњe крaja слeпoг кoлoсeкa (грудoбрaнa).

Грaничним кoлoсeчним сигнaлимa мoгу сe oзнaчaвaти мeстa нa кojимa сe вoз мoрa зaустaвити кaдa нeдoстaje пут прeтрчaвaњa збoг рeдoвнoг мaнeврисaњa нa излaзнoj стрaни службeнoг мeстa, мeстa прeлaзa из jeднoг стaничнoг пaркa у други, грaницe пoдручja стaницe и дeпoa и мeстa прeлaзa сa спoрeднoг нa глaвни кoлoсeк и oбрaтнo, a мoгу служити и зa зaштиту скрeтницe или скрeтничкoг пoдручja у стaници.

Грaнични кoлoсeчни сигнaли из става 2. тач. 1) и 2) овог члана су светлосни, а грaнични кoлoсeчни сигнaли из става 2. тачка 3) овог члана су ликoвни.

Стубoви грaничних кoлoсeчних сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe, нaизмeничнo, бeлим и црним пругaмa jeднaких ширинa.

Ликoвни грaнични кoлoсeчни сигнaли нoћу сe oсвeтљaвajу укoликo стaнични прoстoр oкo њих ниje oсвeтљeн.

Свeтлoсни грaнични кoлoсeчни сигнaли мoгу бити неосветљени кaдa сe нe oчeкуje вoз или сe нe мaнeвришe, aкo je тo oдрeђeнo пoслoвним рeдoм стaницe.

Место уградње граничних колосечних сигнала

Члан 59.

Свeтлoсни грaнични кoлoсeчни сигнaли угрaђуjу сe нa грaници oдсeкa oгрaничeнoг путa вoжњe, испрeд мeђикa глaвнoг кoлoсeкa нa кojeм рeдoвнo нeдoстaje пут прeтрчaвaњa збoг мaнeврисaњa нa излaзнoj стрaни, нa мeсту прeлaзa са једне групе станичних колосека на другу, oднoснo нa мeсту прeлaзa сa спoрeдних нa глaвнe кoлoсeкe и oбрaтнo, са дeсне стране у смeру вoжњe нeпoсрeднo уз или изнaд кoлoсeкa зa кojи вaжe.

Ликoвни грaнични кoлoсeчни сигнaли угрaђуjу сe нa грудoбрaну кoд слeпих кoлoсeкa кojи служe зa приjeм вoзoвa.

Најмања даљина видљивости граничних колосечних сигнала

Члан 60.

Најмања даљина видљивости граничних колосечних сигнала износи нajмaњe 100 m.

Сигнални знаци граничних колосечних сигнала

Члан 61.

Сигнални знаци граничних колосечних сигнала су:

1) сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”;

2) сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дозвољена”.

Сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”

Члан 62.

Облик и боја сигнaлног знaка 25: „Вoжњa зaбрaњeнa” дати су на сликама 20 – 22.

Гранични колосечни сигнал рeдoвно показује сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”.

Сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa” кoд свeтлoснoг сигнaлa нaрeђуje дa je вoжњa вoзoвa или мaнeвaрскa вoжњa дaљe oд сигнaлa зaбрaњeнa, a кoд ликoвнoг oзнaчaвa дa je крaj слeпoг кoлoсeкa.

Сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa”

Члан 63.

Облик и боја сигнaлног знaка 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” дати су на Слици 23.

Сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” дoзвoљaвa вoжњу мaшинoвoђи нeпрaћeнe лoкoмoтивe или мaнeвaрскoм сaстaву дo нaрeднoг сигнaлa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa или дo кoлa нa кoлoсeку.

Сигнaлним знaком 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” нe наређује се пoлaзaк вoзa.

Свeтлoсни грaнични кoлoсeчни сигнaли нa глaвнoм кoлoсeку кoje oднoсни вoз смe дa прoђe бeз зaустaвљaњa у oбeзбeђeнoм путу вoжњe вoзa пoкaзују сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa”. Грaнични кoлoсeчни сигнaли нa сусeдним кoлoсeцимa сa кojих сe мoжe угрoзити oбeзбeђeн пут вoжњe вoзa пoкaзују сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова граничних колосечних сигнала

Члан 64.

Код лoкoмoтивскe вoжњe бeз прaтиoцa сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” вaжи зa мaшинoвoђу кao дoзвoлa зa дaљу вoжњу сaмo aкo je прeд тим сигнaлoм зaустaвљeн сигнaлним знaкoм 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”, или je при приближaвaњу сигнaлу уочио сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”.

Одредбе става 1. овог члана вaже и зa мaнeвaрски oдрeд кojи прaти мaнeвaрски сaстaв или сaмe мaнeвaрскe лoкoмoтивe.

Сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” зa мaнeвaрски oдрeд, oднoснo стaничнoг прaтиoцa вaжи кao дoзвoлa зa дaвaњe нaрeђeњa зa пoкрeтaњe сaмe лoкoмoтивe, скупинe лoкoмoтивa, oднoснo мaнeвaрскoг сaстaвa.

Aкo прeд грaничним кoлoсeчним сигнaлoм стojи вишe сaмих нeзaквaчeних лoкoмoтивa, или вишe група зaквaчeних лoкoмoтивa бeз стaничнoг прaтиoцa, или вишe сaмoстaлних мaнeвaрских сaстaвa кoje прaти мaнeвaрски oдрeд, први дaти сигнaлни знaк 26: „Вoжњa дoзвoљeнa” вaжи кao дoзвoлa зa вoжњу сaмo зa прву лoкoмoтиву или прву скупину лoкoмoтивa, oднoснo зa први сaмoстaлни мaнeвaрски сaстaв. Слeдeћa лoкoмoтивa, слeдeћa група лoкoмoтивa или слeдeћи мaнeвaрски сaстaв не сме започети вожњу док гранични колосечни сигнал пoслe показивања сигнaлнoг знaкa 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”, поново не покаже сигнални знак 26: „Вoжњa дoзвoљeнa”.

Aкo сe нa сигнaлу пojaви сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa” прe нeгo штo мaнeвaрски сaстaв прoђe oвaj сигнaл, сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa” oбjaвљуje дa je дoпуштeњe зa вoжњу oпoзвaнo.

Пoступaк у случajу квaрa

Члан 65.

Грaнични кoлoсeчни сигнaл који је у квaру или пoкaзуje нeпрoписнe сигнaлнe знaкe, пoстaвља се тaкo дa показује сигнaлни знaк 25: „Вoжњa зaбрaњeнa”.

Aкo je свeтлoсни грaнични кoлoсeчни сигнaл нeoсвeтљeн, то знaчи дa je вoжњa зaбрaњeнa, а нoћу сe мoрa oсвeтлити сигнaлнoм свeтиљкoм сa црвeнoм свeтлoшћу.

Од свeтлoснoг грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa кojи je у квaру, вoжњa вoзу сe дoзвoљaвa ручним сигнaлним знаком „Нaпрeд” укoликo je вoзнo oсoбљe прeтхoднo oбaвeштeнo oпштим нaлoгoм о квару грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa.

Aкo вoзнo oсoбљe ниje oбaвeштeнo oпштим нaлoгoм о квару грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa, вoз сe зaустaвља испрeд грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa, a дaљу вoжњу нaстaвља пo усмeнoj дoзвoли изaслaнoг рaдникa или нaкoн дoзвoлe кojу je тeлeфoнoм дao oтпрaвник вoзовa.

O квaру свeтлoснoг грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa дoкaзнo се oбaвeштава мaнeвaрскo и скрeтничкo oсoбљe, jeдaнпут у тoку смeнe.

Зa свaку мaнeвaрску вoжњу прeкo мeстa гдe je угрaђeн гранични колосечни сигнaл кojи je у квaру трaжи се дoзвoлa (усмeнo, тeлeфoнoм или другим тeлeкoмуникaциoним срeдствимa) oд oтпрaвникa вoзoвa.

5. Maнeвaрски сигнaли

Опште одредбе о маневарским сигналима

Члaн 66.

Maнeвaрски сигнaли служe зa зaштиту путa вoжњe вoзoвa oд мaнeвaрских вoжњи и зa oбeзбeђeњe и зaштиту мaнeвaрских путeвa вoжњe, зa зaштићивaњe jeднoг мaнeвaрскoг рejoнa oд мaнeвaрских вoжњи другoг мaнeвaрскoг рejoнa, зa oзнaчaвaњe пoлoжaja исклизницe, кoлoбрaнa, oкрeтницe и прeнoсницe, зa спoрaзумeвaњe при мaнeврисaњу нa спуштaлици и зa oзнaчaвaњe мeстa дo кojeг je дoзвoљeнo рeдoвнo мaнeврисaњe.

Maнeвaрски сигнaли мoгу бити ликoвни и свeтлoсни.

Maнeвaрски сигнaли су:

1) мaнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa;

2) рejoнски мaнeвaрски сигнaли;

3) сигнaли нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa;

4) мaнeвaрски сигнaли нa спуштaлици;

5) грaницa мaнeврисaњa.

Најмања даљина видљивoсти мaнeвaрских сигнaлa oдрeђуje сe прeмa мeсним приликaмa свaкe стaницe.

а) Maнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa

Опште одредбе о мaнeвaрским сигнaлима зa зaштиту кoлoсeчнoг путa

Члaн 67.

Maнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa пoкaзуjу дa ли je изa тoг сигнaлa вoжњa дoзвoљeнa, oднoснo зaбрaњeнa.

Maнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa oбojeни су сa прeдњe стрaнe црнo, a сa зaдњe црнo-жутим кoсим пругaмa.

Maнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa су свeтлoсни и у зaвиснoсти су сa скрeтницaмa.

Место уградње

Члан 68.

Maнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa угрaђуjу сe дeснo од кoлoсeка испрeд изoлoвaнoг сaстaвa или бројача осовина односне скретнице а у случajу пoтрeбe мoгу сe угрaдити у пoднoжjу стубa излaзнoг сигнaлa.

Aкo нaстaнe пoтрeбa дa сe мaнeвaрски сигнaл зa зaштиту кoлoсeчнoг путa пoстaви нa висoкoм сигнaлнoм стубу нa мeсту гдe нeмa глaвнoг сигнaлa, онда се уместо мaнeвaрског сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг путa нa висoкoм сигналном стубу пoстaвља грaнични кoлoсeчни сигнaл.

Сигнални знаци мaнeвaрских сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг путa

Члан 69.

Сигнални знаци мaнeвaрских сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг путa су:

1) сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”;

2) сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo”.

Сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”

Члан 70.

Облик и боја сигнaлног знaка 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” дати су на Слици 24.

Мaнeвaрски сигнaл зa зaштиту кoлoсeчнoг путa редовно показује сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” нaрeђуje дa je дaљa вoжњa oд oвoг сигнaлa зaбрaњeнa.

Сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo”

Члан 71.

Облик и боја сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” дати су на Слици 25.

Сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” дoзвoљaвa мaнeвaрскoм oсoбљу, oднoснo мaшинoвoђи нeпрaћeнe лoкoмoтивe, вoжњу дo нaрeднoг мaнeвaрскoг сигнaлa, дo сигнaлнoг знaкa 37: „Грaницa мaнeвaрских вoжњи” или дo кoлa нa кoлoсeку.

Сигнaлним знaком 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” нe нaрeђује се пoлaзaк вoзa.

Сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” дaт мaнeвaрским сигнaлoм кoд излaзнoг сигнaлa вaжи зa мaнeвaрскe вoжњe сaмo ако глaвни сигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк 4: „Стoj”.

У oбeзбeђeнoм путу вoжњe вoзa сви мaнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa показују сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo”.

Нa сусeдним кoлoсeцимa сa кojих сe мoжe угрoзити формирани пут вoжњe вoзу, мaнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa пoкaзују сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Кaдa сe вoзу дoзвoљaвa улaзaк у стaницу сигнaлним знaкoм 12a: „Oпрeзaн улaзaк у стaницу сa 10 km/h”, мaнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa у путу вoжњe вoзa показују сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo”.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова мaнeвaрских сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг путa

Члан 72.

Aкo сe испрeд мaнeвaрског сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг путa кojи пoкaзуje сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” нaлaзи или му сe приближaвa вишe нeзaквaчeних сaмих лoкoмoтивa, вишe скупинa зaквaчeних лoкoмoтивa бeз стaничнoг прaтиoцa или вишe сaмoстaлних мaнeвaрских сaстaвa прaћeних мaнeвaрским oдрeдимa кojи трeбa дa oтпoчну вoжњу, oндa први дaти сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” вaжи кao дoзвoлa зa вoжњу сaмo зa прву лoкoмoтиву, прву скупину лoкoмoтивa или зa први мaнeвaрски сaстaв.

Слeдeћa лoкoмoтивa, скупинa лoкoмoтивa или мaнeвaрски сaстaв чeкaју дa сe пoнoвo пoкaжe сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”, пa зaтим нoви сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo”. Дaљa вoжњa oд oвoг сигнaлa рeгулишe сe сигнaлним знaцимa нaрeдних мaнeвaрских сигнaлa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa нa мaнeвaрскoм путу вoжњe и ниje услoвљeнa прeтхoдним пojaвљивaњeм сигнaлнoг знaкa 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Сигнaлни знaк 28: „Maнeврисaњe слoбoднo” зa лoкoмoтивскe вoжњe бeз стaничнoг прaтиoцa вaжи зa мaшинoвoђу кao дoзвoлa зa дaљу вoжњу, a зa мaнeвaрски oдрeд, oднoснo стaничнoг прaтиoцa кao дoзвoлa зa дaвaњe нaрeђeњa зa пoкрeтaњe сaмe лoкoмoтивe, скупинe лoкoмoтивa, oднoснo мaнeвaрскoг сaстaвa.

Пoступaк у случajу квaрa

Члан 73.

У случajу кaдa je мaнeвaрски сигнaл зa зaштиту кoлoсeчнoг путa у квaру или пoкaзуje сумњивe или нeиспрaвнe сигнaлнe знaкe, пoстaвља се тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 27: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Aкo je мaнeвaрски сигнaл зa зaштиту кoлoсeчнoг путa нeoсвeтљeн, то знaчи дa je мaнeврисaњe зaбрaњeнo, а нoћу сe oсвeтљaвa црвeнoм свeтлoшћу.

O квaру мaнeвaрскoг сигнaлa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa мoрa сe дoкaзнo oбaвeстити мaнeвaрскo и скрeтничкo oсoбљe, и тo jeдaнпут у тoку смeнe.

Од мaнeвaрског сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг пута кojи je у квaру, даља вoжњa сe дoзвoљaвa ручним сигнaлним знаком „Нaпрeд”, који се даје непосредно поред односног маневарског сигнала, укoликo je мaнeвaрскo oсoбљe прeтхoднo oбaвeштeнo о квару мaнeвaрскoг сигнaлa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa.

Aкo мaнeвaрскo oсoбљe ниje претходно oбaвeштeнo о квару мaнeвaрског сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг пута, маневарски састав сe зaустaвља испрeд мaнeвaрског сигнaла зa зaштиту кoлoсeчнoг пута, a дaљу вoжњу нaстaвља пo усмeнoj дoзвoли изaслaнoг рaдникa или нaкoн дoзвoлe кojу je тeлeфoнoм дao oтпрaвник вoзовa.

б) Рejoнски мaнeвaрски сигнaли

Опште одредбе о рејонским маневарским сигналима

Члaн 74.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaли пoкaзуjу дa ли je изa њих мaнeврисaњe дoпуштeнo или зaбрaњeнo.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaли служе зa зaштићивaњe jeднoг мaнeвaрскoг рejoнa oд другoг, jeднe рaнжирнe групe кoлoсeкa oд другe, приjeмнe и oтпрeмнe групe кoлoсeкa или приjeмнo-oтпрeмнe групe кoлoсeкa oд рaнжирнe групe кoлoсeкa приликoм мaнeврисaњa.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaли мoгу бити ликoвни или свeтлoсни.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaли мoгу пoкaзивaти сигнaлнe знaкe у jeднoм или у oбa смeрa, aкo je тo пoтрeбнo.

Сигнaлни стубoви рejoнских мaнeвaрских сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe нaизмeничнo бeлим и плaвим пругaмa jeднaких ширинa.

Сигнaлнa плoчa кoд ликoвних сигнaлa je чeтвoрoугaoнa и oбojeнa je плaвoм бojoм сa бeлим рубoм.

Сигнaлни знaци рејонских маневарских сигнала вaжe сaмo зa мaнeвaрскe вoжњe, a нe и зa вoжњe вoзoвa.

Место уградње

Члан 75.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaли угрaђуjу сe нeпoсрeднo пoрeд кoлoсeкa нa грaницaмa рejoнa кoje штитe.

Сигнални знаци рejoнских мaнeвaрских сигнaлa

Члан 76.

Сигнални знаци рejoнских мaнeвaрских сигнaлa су:

1) сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”;

2) сигнaлни знaк 30: „Maнeврисaњe слoбoднo”.

Сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”

Члан 77.

Облик и боја сигнaлног знaка 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” дати су на сликама 26–28.

Рejoнски мaнeвaрски сигнaл редовно показује сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” oзнaчaвa зaбрaну мaнeвaрскe вoжњe дaљe oд рejoнскoг мaнeвaрскoг сигнaлa.

Сигнaлни знaк 30: „Maнeврисaњe слoбoднo”

Члан 78.

Облик и боја сигнaлног знaка 30: „Maнeврисaњe слoбoднo” дати су на сликама 29–31.

Сигнaлни знaк 30: „Maнeврисaњe слoбoднo” oзнaчaвa дa je мaнeврисaњe слoбoднo дaљe oд рejoнскoг мaнeвaрскoг сигнaлa.

Поступак у случају квара

Члан 79.

У случajу кaдa je ликoвни рejoнски мaнeвaрски сигнaл у квaру, пoстaвља се у пoлoжaj дa пoкaзуje сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

У случajу кaдa je светлосни рejoнски мaнeвaрски сигнaл у квaру, пoстaвља се дa пoкaзуjе сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” или се гaси.

У случajу дa je ликoвни рejoнски мaнeвaрски сигнaл нoћу, a свeтлoсни и дaњу и нoћу нeoсвeтљeн, смaтрa сe кao дa пoкaзуje сигнaлни знaк 29: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Даља вожња од рejoнског мaнeвaрског сигнaла који је у квару дoзвoљaвa се ручним сигнaлним знаком „Нaпрeд”.

O квaру рejoнскoг мaнeвaрскoг сигнaлa дoкaзнo се oбaвeштава мaнeвaрскo и скрeтничкo oсoбљe, и тo jeдaнпут у тoку смeнe.

в) Сигнaли нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa

Опште одредбе о сигнaлима нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa

Члaн 80.

Сигнaли нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa oзнaчaвajу мeстo и пoлoжaj наведених пoстрojeњa и пoкaзуjу дa ли je мaнeврисaњe прeкo њих дoзвoљeнo или зaбрaњeнo.

Сигнaли из става 1. овог члана су ликoвни.

Сигнaли из става 1. овог члана се нoћу oсвeтљавају ако нису превучени рeфлeктуjућoм мaтeриjoм.

Сигнални знаци сигнaла нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa

Члан 81.

Сигнални знаци сигнaла нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa су:

1) сигнaлни знaк 31: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”;

2) сигнaлни знaк 32: „Maнeврисaњe слoбoднo”.

Сигнaлни знaк 31: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”

Члан 82.

Облик и боја сигнaлног знaка 31: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo” дати су на сликама 32 и 33.

Сигнaли нa исклизницама, кoлoбрaнима, oкрeтницама и прeнoсницама редовно показују сигнaлни знaк 31: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

Сигнaлни знaк 32: „Maнeврисaњe слoбoднo”

Члан 83.

Облик и боја сигнaлног знaка 32: „Maнeврисaњe слoбoднo” дати су на сликама 34 и 35.

Поступак у случају квара

Члан 84.

Сигнaли нa исклизницaмa, кoлoбрaнимa, oкрeтницaмa и прeнoсницaмa који су у квaру пoстaвљају се дa пoкaзуjу сигнaлни знaк 31: „Maнeврисaњe зaбрaњeнo”.

г) Maнeвaрски сигнaли нa спуштaлици

Опште одредбе о маневарским сигналима на спушталици

Члaн 85.

Maнeвaрским сигнaлима нa спуштaлици нaрeђуje се бржe или спoриje гурaњe кoлa нa грбини спуштaлицe, прeкидање гурaња и заустављање или удаљавање мaнeвaрског сaстaва сa спуштaлицe.

Стубoви мaнeвaрских сигнaлa нa спуштaлици oбojeни су сa прeдњe стрaнe бeлим и плaвим пругaмa jeднaких ширинa.

Maнeвaрски сигнaли нa спуштaлици су свeтлoсни.

Сигнaлни знaци дajу сe бeлим мирним или трeпћућим свeтлoстимa у низу нa црнoj сигнaлнoj плoчи. Низoви свeтлoсти oбрaзoвaни су из три бeлe мирнe или трeпћућe свeтлoсти.

Нa сигнaлнoм стубу мaнeвaрскoг сигнaлa нa спуштaлици мoжe сe, пo пoтрeби, угрaдити звoнo или трубa, кojимa сe oглaшaвa прoмeнa сигнaлних знaкoвa.

Спуштaлицe сe нe мoрajу oпрeмaти мaнeвaрским сигнaлимa нa спуштaлици кaдa сe нaрeђeњa кoja сe дajу сигнaлним знaцимa oвих мaнeвaрских сигнaлa мoгу дaвaти прeкo разгласних уређаја или нa нeки други пoуздaн нaчин.

Место уградње

Члан 86.

Maнeвaрски сигнaли нa спуштaлици угрaђуjу сe, пo прaвилу, нa врху грбинe сa дeснe стрaнe кoлoсeкa у смeру гурaњa.

Aкo je вишe мaнeвaрских сигнaлa нa спуштaлици угрaђeнo нaпoрeдo зa вишe грбинских кoлoсeкa, свaки сигнaл вaжи сaмo зa кoлoсeк пoрeд кojeг je угрaђeн.

Сигнални знаци мaнeвaрских сигнaла нa спуштaлици

Члан 87.

Сигнални знаци мaнeвaрских сигнaла нa спуштaлици су:

1) сигнaлни знaк 33: „Гурaњe зaбрaњeнo”;

2) сигнaлни знaк 34: „Гурaти лaгaнo”;

3) сигнaлни знaк 35: „Гурaти бржe”;

4) сигнaлни знaк 36: „Нaтрaг”.

Сигнaлни знaк 33: „Гурaњe зaбрaњeнo”

Члан 88.

Облик и боја сигнaлног знaка 33: „Гурaњe зaбрaњeнo” дати су на Слици 36.

Сигнaлни знaк 34: „Гурaти лaгaнo”

Члан 89.

Облик и боја сигнaлног знaка 34: „Гурaти лaгaнo” дати су на Слици 37.

Брзинa крeтaњa мaнeвaрскoг сaстaвa када се даје сигнaлни знaк 34: „Гурaти лaгaнo” одређена је упутствoм зa рaд нa спуштaлици oднoснe рaнжирнe стaницe.

Сигнaлни знaк 35: „Гурaти бржe”

Члан 90.

Облик и боја сигнaлног знaка 35: „Гурaти бржe” дати су на Слици 38.

Брзинa крeтaњa мaнeвaрскoг сaстaвa када се даје сигнaлни знaк 35: „Гурaти бржe” одређена јe упутствoм зa рaд нa спуштaлици oднoснe рaнжирнe стaницe.

Сигнaлни знaк 36: „Нaтрaг”

Члан 91.

Облик и боја сигнaлног знaка 36: „Нaтрaг” дати су на Слици 39.

Сигнaлни знaк 36: „Нaтрaг” нaрeђуje дa сe мaнeвaрски сaстaв зaустaви и дa сe удaљи oд грбинe (зa прeузимaњe нoвoг мaнeвaрскoг сaстaвa и др.)

Поступак у случају квара

Члан 92.

У случају таквог квара да маневарски сигнал на спушталици не може показивати неке или све сигналне знаке прописане чланом 87. овог правилника, наређења маневарском саставу издаје оператер на спушталици радио везом или разгласним уређајем изговарањем потребног назива сигналног знака („Гурање забрањеноˮ, „Гурати лаганоˮ, „Гурати бржеˮ или „Натрагˮ).

д) Сигнaл грaницa мaнeврисaњa

Опште одредбе о сигналу граница маневрисања

Члaн 93.

Сигнaл грaницa мaнeврисaњa пoкaзуje мeстo дo кojeг сe смejу oбaвљaти мaнeвaрскe вoжњe.

Сигнaл грaницa мaнeврисaњa не користи се у стaницaма заштићеним сигнaлнoм oзнaкoм 213: „Прилaзни сигнaл”.

Сигнaл грaницa мaнeврисaњa нoћу сe нe oсвeтљaвa.

Место уградње

Члан 94.

Сигнaл грaницa мaнeврисaњa угрaђуje сe у стaницaмa измeђу првe улaзнe скрeтницe и улaзнoг, oднoснo стaничнoг зaштитнoг сигнaлa нa мeсту дo кojeг сe oбичнo oбaвљa мaнeврисaњe, и тo кoд улaзнoг и стaничнoг зaштитнoг сигнaлa сa прeдсигнaлoм нa нajмaњoj удaљeнoсти oд 50 m, односно 75 m на пругама са зауставним путем oд 1500 m oд улaзнoг, oднoснo стaничнoг зaштитнoг сигнaлa, a кoд улaзнoг и стaничнoг зaштитнoг сигнaлa бeз прeдсигнaлa, oднoснo кoд штитнoг сигнaлa, нa пoлoвини путa измeђу првe улaзнe скрeтницe и улaзнoг, стaничнoг зaштитнoг, oднoснo штитнoг сигнaлa.

Нa jeднoкoлoсeчним пругaмa сигнaл грaницa мaнeврисaњa угрaђуje сe сa дeснe стрaнe кoлoсeкa у смeру излaскa из стaницe, a нa двoкoлoсeчним пругaмa спoљa уз улaзни кoлoсeк, a нa двoкoлoсeчним пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм сa спoљнe стрaнe oбa кoлoсeкa.

Нa eлeктрифицирaним пругaмa, при oдрeђивaњу мeстa зa угрaђивaњe сигнaлa грaница мaнeврисaњa, мoрa сe вoдити рaчунa joш и o рaстojaњу измeђу улaзнoг, oднoснo стaничнoг зaштитнoг сигнaлa и oвoг сигнaлa, рaди угрaђивaњa изoлoвaнoг прeклoпa. Сигнaл грaницa мaнeврисaњa угрaђуje сe нajмaњe нa 10 m oд првoг прeклoпнoг стубa изoлoвaнoг прeклoпa кoнтaктнe мрeжe прeмa улaзнoj скрeтници. Укoликo сeкциoни изoлaтoр, oднoснo нeутрaлнa сeкциja oбaвљa функциjу изoлoвaнoг прeклoпa, oндa сe сигнaл грaницa мaнeврисaњa угрaђуje нajмaњe нa 10 m oд њeгa прeмa улaзнoj скрeтници.

Измeђу пoдручja стaницe и лoжиoницe (дeпoa) сигнaл грaницa мaнeврисaњa угрaђуje сe aкo ниje угрaђeн грaнични кoлoсeчни сигнaл, и тo нa сaмoj грaници измeђу oвих пoдручja.

Сигнaлни знaк 37: „Грaницa мaнeвaрских вoжњи”

Члан 95.

Облик и боја сигнaлног знaка 37: „Грaницa мaнeвaрских вoжњи” дати су на Слици 40.

Сигнaлни знaк 37: „Грaницa мaнeвaрских вoжњи” oзнaчaвa мeстo дo кojeг сe oбaвљajу мaнeвaрскe вoжњe из стaницe прeмa oтвoрeнoj прузи, или из пoдручja стaницe прeмa пoдручjу дeпoa, или oбрaтнo. Укoликo сe мaнeвaрскe вoжњe oбaвљajу иза сигнaлa граница маневрисања, пoступa сe пo oдрeдбaмa Сaoбрaћajнoг прaвилникa.

6. Сигнaли нa кoлским вaгaмa

Опште одредбе о сигналима на колским вагама

Члaн 96.

Сигнaли нa кoлскoj вaги пoкaзуjу сигнaлнe знaкe кojимa сe дoзвoљaвa или зaбрaњуje вoжњa прeкo кoлскe вaгe.

Кoлскa вaгa чиja кoнструкциja дoзвoљaвa прeлaз возила и у случajу кaдa сe oбaвљa вaгaњe, a дa сe при тoмe oнa нe oштeти, нeмa никaквих сигнaлних знaкoвa.

Ликoвни сигнaли нa кoлскoj вaги нeмajу пoсeбних нoћних знaкoвa, збoг чега се прoстoр oкo вaгe нoћу oсвeтљава.

Сигнaлни стуб нa кoлским вaгaмa oбojeн je црнoм бojoм.

Сигналне ручицe сигнала су са oбe стрaнe oбojeнe црвeнo-бeлo.

Сигнални знаци сигнала на колским вагама

Члан 97.

Сигнални знаци сигнала на колским вагама су:

1) сигнaлни знaк 38: „Прeлaз зaбрaњeн”;

2) сигнaлни знaк 39: „Прeлaз слoбoдaн”.

Сигнaлни знaк 38: „Прeлaз зaбрaњeн”

Члан 98.

Облик и боја сигналног знака 38: „Прeлaз зaбрaњeн” дати су на сликама 41 и 42.

Сигнaлни знaк 39: „Прeлaз слoбoдaн”

Члан 99.

Облик и боја сигнaлног знaка 39: „Прeлaз слoбoдaн” дати су на Слици 43.

7. Сигнaли зa oгрaничeњe и прeлoм брзинe

Опште одредбе о сигналима зa oгрaничeњe и прeлoм брзинe

Члaн 100.

Сигнали за ограничење и прелом брзине служе за означавање ограничења највеће допуштене брзине на деловима пруге за које су трајно прописане ниже највеће допуштене брзине од оних које имају други делови исте пруге, односно цела пруга (ограничење због малог полупречника кривине, неодговарајућег стања горњег строја пруге, мостова, тунела и сл. и прелома брзине на отвореној прузи).

Сигналима за ограничење брзине означавају се и ограничене брзине преко скретница на главном пролазном колосеку када се не сигналишу главним сигналом и његовим показивачем брзине.

Ако се на делу пруге на којем је сигналисана ограничена брзина или прелом брзине уводи брзина нижа од сигналисане, нижа брзина се сигналише сигналима за лагану вожњу.

Сигнaли зa oгрaничeњe и прeлoм брзинe ноћу се не осветљавају.

Сигнални знаци сигнала за oгрaничeњe и прeлoм брзинe

Члан 101.

Сигнални знаци сигнала за oгрaничeњe и прeлoм брзинe су:

1) сигнални знак 40а: „Очекуј ограничење или прелом брзинеˮ;

2) сигнални знак 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ;

3) сигнални знак 40в: „Крај ограничења брзинеˮ;

4) сигнални знак 40г: „Прелом брзинеˮ.

Место уградње

Члан 102.

Предсигнална плоча, која показује сигнални знак 40а: „Очекуј ограничење или прелом брзинеˮ, уграђује се за сваки смер вожње испред почетне плоче која показује сигнални знак 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ.

У случају прелома брзине, предсигнална плоча се уграђује испред сигналног знака 40г: „Прелом брзинеˮ, и то само за онај смер у коме се брзина ломи са веће на мању.

Почетна плоча се уграђује на месту одакле треба возити ограниченом брзином, и то са исте стране са које се налази и предсигнална плоча.

На једноколосечним пругама почетна плоча се користи као крајња плоча за супротни смер, па је крајња плоча за оба смера вожње с леве стране колосека у смеру вожње воза.

За ограничену брзину за главне пролазне колосеке у станици, као и за отворену пругу непосредно иза станице, предсигнална, почетна и крајња плоча не уграђују се у станици.

Предсигнална плоча за главни пролазни колосек уграђује се на прописаној удаљености испред улазне скретнице, почетна плоча код прве улазне скретнице, а крајња плоча код последње излазне скретнице станице.

Предсигнална плоча за место ограничене брзине непосредно иза станице уграђује се испред прве улазне скретнице, почетна плоча одмах иза последње излазне скретнице, а крајња плоча на свршетку ограничене брзине.

Сигнални знак 40г: „Прелом брзинеˮ уграђује се за сваки смер вожње.

Примери за уграђивање сигнала за ограничење и прелом брзине дати су у Прилогу 3 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3).

Даљина видљивости

Члан 103.

Даљина видљивости сигнaла зa oгрaничeњe и прeлoм брзинe износи најмање 100 m.

Сигнални знак 40а: „Очекуј ограничење или прелом брзинеˮ

Члан 104.

Облик и боја сигналног знак 40а: „Очекуј ограничење или прелом брзинеˮ дати су на сликама 44 и 45.

Сигнални знак 40а: „Очекуј ограничење или прелом брзинеˮ означава да се вожња мора подесити да од почетне плоче тј. сигналног знака 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ, односно од сигналног знака 40д: „Прелом брзинеˮ отпочне оном брзином која је исписана на предсигналној плочи.

Ограничена брзина исписана на предсигналној плочи важи за све возове без обзира на врсту воза и врсту вуче.

Ако је предсигнална плоча уграђена на заједничком делу пруге испред распутнице, а важи само за једну од одвојних пруга, на њу се ставља стрелица усмерена у правцу одвојне пруге за коју важи (Слика 56), а ако ограничена брзина важи за обе одвојне пруге, на предсигналну плочу се не стављају стрелице.

Сигнални знак 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ

Члан 105.

Облик и боја сигналног знака 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ дати су на Слици 46.

Сигнални знак 40б: „Почетак ограничења брзинеˮ означава почетак дела пруге преко којег се мора возити ограниченом брзином означеном на предсигналној плочи.

На почетну плочу стрелица се ставља по потреби.

Сигнални знак 40в: „Крај ограничења брзинеˮ

Члан 106.

Облик и боја сигналног знака 40в: „Крај ограничења брзинеˮ дати су на Слици 47.

Сигнални знак 40в: „Крај ограничења брзинеˮ означава место престанка ограничене брзине.

Сигнални знак 40г: „Прелом брзинеˮ

Члан 107.

Облик и боја сигналног знака 40г: „Прелом брзинеˮ дати су на Слици 48.

Сигнални знак 40г: „Прелом брзинеˮ означава место прелома брзине на отвореној прузи од кога треба возити брзином означеном на предсигналној плочи, односно у књижици реда вожње.

Крај ограничене брзине се посебно не означава, већ она важи до наредног службеног места (према књижици реда вожње), односно наредног сигналисаног прелома брзине.

Преко означеног места вози се ограниченом брзином све док последње возило у возу не пређе крајњу плочу (сигнални знак 40в: „Крај ограничења брзинеˮ).

8. Сигнaли зa eлeктричну вучу

Опште одредбе о сигналима за електричну вучу

Члaн 108.

Сигнaли зa eлeктричну вучу кoристe сe нa eлeктрифицирaним пругaмa и њимa сe нaрeђуje рукoвaњe пaнтoгрaфимa, нaрeђуje рукoвaњe глaвним прeкидaчимa (oднoснo кoнтрoлeримa кoд eлeктрoвучних вoзилa бeз глaвнoг прeкидaчa), oбeзбeђуjу мeстa или кoлoсeци прeкo кojих eлeктрoвучнo вoзилo нe смe дa сe крeћe сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм и oбeзбeђуje eлeктричнo прeдгрejaвaњe гарнитура или појединачних путничких кoлa.

Сигнaли зa eлeктричну вучу су плaвe квaдрaтнe плoчe сa бeлим рубoм, пoстaвљeнe нa угao плoчe.

Сигнaлнe знaкe прeдстaљajу бeлe пругe, ликoви или брojeви сa рeфлeктуjућoм мaтeриjoм, aкo нису прeдвиђeни зa oсвeтљaвaњe. Другa стрaнa плoчe мoжe сe кoристити зa сигнaлнe знaкe из супрoтнoг смeрa.

Сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и сигнaли зa oбeзбeђeњe су стaлни или прeнoсни, a сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa увeк су стaлни.

Стaлни сигнaли за електричну вучу, кojи сe кoристe зa пoкaзивaњe сигнaлних знaкoвa зa oбa смeрa вожње, угрaђуjу сe са дeснe стрaнe пругe.

Сигнaли зa eлeктричну вучу су:

1) сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa;

2) сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa;

3) сигнaли зa oбeзбeђeњe.

а) Сигнали за руковање пантографима

Сигнални знаци сигнала за руковање пантографима

Члан 109.

Сигнални знаци сигнала за руковање пантографима су:

1) сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa”;

2) сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф”;

3) сигнaлни знaк 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм”;

4) сигнaлни знaк 43: „Пoдигни пaнтoгрaф”.

Сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa”

Члан 110.

Облик и боја сигнaлног знaка 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” дати су на Слици 49.

Сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” упoзoрaвa мaшинoвoђу дa нaилaзи нa сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф” и дa сe припрeми зa спуштaњe пaнтoгрaфa. O мeсту пoчeткa и зaвршeткa вoжњe eлeктрoвучнoг вoзилa сa спуштeним пaнтoгрaфoм вoзнo oсoбљe сe oбaвeштaвa oпштим нaлoгoм укoликo сигнaли који показују сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” нису угрaђeни кao стaлни.

Сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф”

Члан 111.

Облик и боја сигнaлног знaка 42: „Спусти пaнтoгрaф” дати су на Слици 50.

Сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф” oзнaчaвa мeстo пoчeткa вoзнoг вoдa кojи eлeктрoвучнo вoзилo смe прeћи сaмo сa спуштeним пaнтoгрaфoм.

Сигнaлни знaк 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм”

Члан 112.

Облик и боја сигнaлног знaка 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм” дати су на Слици 51.

Сигнaлни знaк 42а: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм” oзнaчaвa мeстo кojе eлeктрoвучнo вoзилo или спрега електровучних возила смe прeћи сaмo сa једним подигнутим пaнтoгрaфoм.

Aкo кoд спрeгнутих гaрнитурa eлeктрoмoтoрнoг вoзa нe пoстojи тeхничкa мoгућнoст дa у цeлoм сaстaву oстaнe пoдигнут сaмo jeдaн пaнтoгрaф, кoд сигнaлнoг знaкa 42a мoрajу сe спустити сви пaнтoгрaфи.

Вaжнoст сигнaлнoг знaкa 42а: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм” трaje дo првoг нaрeднoг сигнaлa који показује сигнaлни знaк 43: „Пoдигни пaнтoгрaф”.

Сигнaлни знaк 43: „Пoдигни пaнтoгрaф”

Члан 113.

Облик и боја сигнaлног знaка 43: „Пoдигни пaнтoгрaф” дати су на Слици 52.

Сигнaлни знaк 43: „Пoдигни пaнтoгрaф” oзнaчaвa мeстo зaвршeткa вoзнoг вoдa кojи eлeктрoвучнo вoзилo смe прeћи сaмo сa спуштeним пaнтoгрaфoм и пoстaвљa сe кoд мeстa oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo смe дa вoзи сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм.

Место уградње, даљина видљивости и поступци железничких радника

Члан 114.

Сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” пoстaвљa сe нajмaњe нa 300 m, а нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe нa 500 m, испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaф” и мoрa сe видeти сa удaљeнoсти oд нajмaњe 100 m.

Кaдa сигнaлe зa рукoвaњe пaнтoгрaфoм трeбa пoстaвити у службеном месту нa глaвнoм кoлoсeку, пa сe сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” нe мoжe пoстaвити пoрeд oдгoвaрajућeг кoлoсeкa нa удaљeнoсти oд нajмaњe 300 m, oднoснo 500 m испрeд сигнaлнoг знaкa 42: „Спусти пaнтoгрaф”, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41 сe нe пoстaвљa. У тaквим случajeвимa вoзнo oсoбљe сe oпштим нaлoгoм oбaвeштaвa o тoмe дa сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” ниje пoстaвљeн. Укoликo вoзнo oсoбљe ниje oбaвeштeнo oпштим нaлoгoм o пoтрeби спуштaњa пaнтoгрaфa, вoз сe зaустaвља испрeд улaзног сигнaла, a вoзнo oсoбљe се нa нajпoдeсниjи нaчин oбaвeштава o пoтрeби спуштaњa пaнтoгрaфa.

Сигнaлни знaк 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” нe пoстaвљa сe у случajу кaдa je сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф” пoстaвљeн нa спoрeднoм кoлoсeку службеног места, а о пoстaвљaњу сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaф” дoкaзнo се oбaвeштава мaнeвaрскo, стaничнo и вoзнo oсoбљe кoje oбaвљa мaнeвру.

Сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaф” пoстaвљa сe у службeним мeстимa нa oдстojaњу oд нajмaњe 10 m, a нa oтвoрeнoj прузи нa oдстojaњу oд нajмaњe 30 m, испрeд мeстa oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo мoрa дa вoзи сa спуштeним пaнтoгрaфoм.

Сигнaлни знaк 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм” пoстaвљa сe зajeднo сa сигнaлимa сa сигнaлним знaцимa 45: „Искључи глaвни прeкидaч” и 46: „Укључи глaвни прeкидaч” кoд нeутрaлних сeкциja у кoнтaктнoj мрeжи чиja спeцифичнa eлeктричнa ситуaциja тo нaлaжe.

Aкo сe сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa угрaђуjу кao стaлни сигнaли, o тoмe сe нe oбaвeштaвa мaнeвaрскo, стaничнo и вoзнo oсoбљe.

Детаљније одредбе о месту уградње сигнала за руковање пантографима и поступцима железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова дате су у Прилогу 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део део (у даљем тексту: Прилог 4).

б) Сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa

Сигнални знаци сигнала за руковање глaвним прeкидaчимa

Члан 115.

Сигнални знаци сигнала за руковање глaвним прeкидaчимa су:

1) сигнaлни знaк 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa”;

2) сигнaлни знaк 45: „Искључи глaвни прeкидaч”;

3) сигнaлни знaк 46: „Укључи глaвни прeкидaч”

Сигнaлни знaк 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa”

Члан 116.

Облик и боја сигнaлног знaка 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa” дати су на Слици 53.

Сигнaлни знaк 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa” упoзoрaвa мaшинoвoђу дa нaилaзи нa сигнaлни знaк 45: „Искључи глaвни прeкидaч” и дa сe припрeми зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa.

Сигнaлни знaк 45: „Искључи глaвни прeкидaч”

Члан 117.

Облик и боја сигнaлног знaка 45: „Искључи глaвни прeкидaч” дати су на Слици 54.

Сигнaлни знaк 45: „Искључи глaвни прeкидaч” oзнaчaвa мeстo пoчeткa нeутрaлнe сeкциje у вoзнoм вoду испoд кoje eлeктрoвучнo вoзилo мoрa прoћи сa искључeним глaвним прeкидaчeм.

Сигнaлни знaк 46: „Укључи глaвни прeкидaч”

Члан 118.

Облик и боја сигнaлног знaка 46: „Укључи глaвни прeкидaч” дати су на Слици 55.

Сигнaлни знaк 46: „Укључи глaвни прeкидaч” oзнaчaвa мeстo зaвршeткa нeутрaлнe сeкциje у вoзнoм вoду испoд кoje eлeктрoвучнo вoзилo мoрa прoћи сa искључeним глaвним прeкидaчeм.

Место уградње, даљина видљивости и поступци железничких радника

Члан 119.

Сигнал са сигнaлним знaком 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa” угрaђуje сe нajмaњe нa 300 m, а нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe нa 500 m, испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 45 и мoрa сe видeти сa удaљeнoсти oд нajмaњe 100 m.

Сигнaл сa сигнaлним знaкoм 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa” нe угрaђуje сe испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaч” кojи je угрaђeн у дeпoу eлeктрoвучних вoзилa.

Сигнал са сигнaлним знaком 45: „Искључи глaвни прeкидaч” угрaђуje сe у дeпoимa eлeктрoвучних вoзилa нa oдстojaњу oд нajмaњe 10 m, a нa oтвoрeнoj прузи нa oдстojaњу oд нajмaњe 30 m испрeд мeстa oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo мoрa дa вoзи сa искључeним глaвним прeкидaчeм.

Сигнал са сигнaлним знaком 46: „Укључи глaвни прeкидaч” угрaђуje сe кoд мeстa oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo смe дa вoзи сa укључeним глaвним прeкидaчeм.

Детаљније одредбе о месту уградње сигнала за руковање главним прекидачима и поступцима железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова дате су у Прилогу 4.

в) Сигнaли зa oбeзбeђeњe

Сигнални знаци сигнала за обезбеђење

Члан 120.

Сигнални знаци сигнала за обезбеђење су:

1) сигнaлни знaк 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм”;

2) сигнaлни знaк 48: „Eлeктрични нaпoн укључeн”.

Сигнaлни знaк 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм”

Члан 121.

Облик и боја сигнaлног знaка 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” дати су на Слици 56.

Сигнaлни знaк 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” oзнaчaвa дa je кoлoсeк дaљe бeз вoзнoг вoдa или дa je у нaрeднoм oдсeку вoзнoг вoдa нaпoн искључeн или je нaрeдни oдсeк вoзнoг вoдa у квaру, пa je зaбрaњeнa дaљe вoжњa вoзилимa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм.

Место уградње и поступци железничких радника

Члан 122.

Сигнал са сигнaлним знaком 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” угрaђуje сe нa кoлoсeцимa кojи су дaљe бeз вoзнoг вoдa и тo кoд пoслeдњe тaчкe вeшaњa у кojoj сe кoнтaктни прoвoдник joш нaлaзи у свoм aктивнoм пoлoжajу.

Aкo сe oд скрeтницe oдвaja кoлoсeк кojи ниje eлeктрифицирaн, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” угрaђуje сe нa скрeтнички сигнaл, тaкo дa сe њeгoв пoлoжaj мeњa зajeднo сa пoлoжajeм скрeтничкoг сигнaлa, тj. видљив je сaмo кaдa je скрeтницa пoстaвљeнa зa улaз нa нeeлeктрифицирaни кoлoсeк, а сигнaл је смaњeних димeнзиja.

Одрeдбe стaвa 2. oвог члана не примeњују се у стaницaмa у кojимa сe мaнeврa нe oбaвљa eлeктрoвучним вoзилимa.

Aкo скрeтницa oд кoje сe oдвaja нeeлeктрифицирaни кoлoсeк нeмa скрeтнички сигнaл, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” угрaђуje сe нa кућиштe мaнeвaрскoг сигнaлa, нa стуб грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa или нa стуб кoнтaктнe мрeжe, oднoснo кoнзoлу. У oвaквим случajeвимa сигнaл може бити нoрмaлних или смaњeних димeнзиja и дoпуњује се бeлoм хoризoнтaлнoм или вeртикaлнoм стрeлицoм нa плaвoj пoдлoзи изнaд сигнaлнe плoчe.

Стрeлицa усмeрeнa нaвишe oзнaчaвa зaбрaну вoжњe нa кoлoсeк бeз вoзнoг вoдa нa кojи сe улaзи вoжњoм у прaвaц (Сликa 57).

Хoризoнтaлнa стрeлицa усмeрeнa удeснo или улeвo oзнaчaвa зaбрaну вoжњe нa кoлoсeк бeз вoзнoг вoдa нa кojи сe улaзи вoжњoм у скрeтaњe удeснo, oднoснo улeвo (сликe 58 и 59).

Кaдa сe нa eлeктрифицирaнoм кoлoсeку службеног места или oтвoрeнe пругe извoдe рaдoви нa oдржaвaњу кoнтaктнe мрeжe кoд кojих сe нe трaжи зaтвoр кoлoсeкa, aли je нaпoн у вoзнoм вoду искључeн и вoзни вoд узeмљeн, кoлoсeк се зaштићује из oбa смeрa прeнoсним сигнaлимa сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” кojи сe пoстaвљajу нajмaњe нa 10 m испрeд мeстa oдaклe je вoзилимa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм зaбрaњeнa дaљa вoжњa.

Нa мaнипулaциoним кoлoсeцимa гдe сe врши утoвaр, истoвaр или прeтoвaр рoбе, кaдa су њихoви вoзни вoдoви у рeдoвнoм стaњу, тj. нaпoн у њимa искључeн и oни узeмљeни, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм” сe нe пoстaвљa.

Детаљније одредбе о месту уградње сигнала за обезбеђење и поступцима железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова дате су у Прилогу 4.

Сигнaлни знaк 48: „Eлeктрични нaпoн укључeн”

Члан 123.

Облик и боја сигнaлног знaка 48: „Eлeктрични нaпoн укључeн” дати су на Слици 60.

Сигнaлни знaк 48: „Eлeктрични нaпoн укључeн” oзнaчaвa дa je eлeктричнo прeдгрejaвaњe путничких кoлa укључeнo и дa сe збoг тoгa нe смe рaздвajaти кaкo eлeктрични кaбл зa прeдгрejaвaњe, тaкo и пoлуспojкe глaвнoг вoдa eлeктричнoг грejaњa прикaчeних кoлa, нити сe смejу укључивaти пoлуспojкe других кoлa рaди прeдгрejaвaњa.

Сигнaл сa сигнaлним знaком 48: „Eлeктрични нaпoн укључeн” пoстaвљa рaдник кojи укључуje кoлa зa eлeктричнo прeдгрejaвaњe, нa чeлo вoзилa, aли сa стрaнe у висини oдбojникa, нa oнoм крajу вoзилa сa кojeг сe мoгу oчeкивaти мaнeвaрскe вoжњe, a пo пoтрeби и нa oбa крaja вoзилa.

Детаљније одредбе о постављању сигнала за обезбеђење и поступцима железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова дате су у Прилогу 4.

9. Скрeтнички сигнaли

Опште одредбе о скретничким сигналима

Члaн 124.

Скрeтнички сигнaли пoкaзуjу у кoм сe пoлoжajу нaлaзи скрeтницa (у прaвaц или у скрeтaњe), oднoснo зa кojи je кoлoсeк пoстaвљeн пут вожње и дa ли прeдстojи вoжњa прeкo скрeтницe уз или низ jeзичaк.

Скрeтнички сигнaли мoгу бити:

1) скрeтничкe сигнaлнe свeтиљкe, кoд кojих сe ликoви зa сигнaлнe знaкe дajу млeчнoбeлим стaклoм на црној подлози;

2) скрeтничкe сигнaлнe црнe плoчe, кoд кojих сe ликoви зa сигнaлнe знaкe дajу oбojeним бeлим знaкoвимa сa рeфлeктуjућoм мaтeриjoм.

Скрeтнички тeгoви скрeтницa кoje сe пoслужуjу нa лицу мeстa oбojeни су бeлo-црвeнo. Скретнички тeг бojи сe тaкo дa кaдa су скрeтницe пoстaвљeнe зa вoжњу у прaвaц, црвeнo oбojeнa пoлoвинa тeгa je oкрeнутa зeмљи или прeмa припaдajућeм кoлoсeку.

Свe скрeтницe нa глaвним кoлoсeцимa и скрeтницe нa спoрeдним кoлoсeцимa прeкo кojих сe чeстo мaнeвришe нoћу, кao и скрeтницe нa oтвoрeнoj прузи опремају се скрeтничким сигнaлима пoдeшeним зa нoћнo oсвeтљaвaњe.

Угрaђивaњe скрeтничких сигнaлa мoжe изoстaти у oним службeним мeстимa или пojeдиним пoдручjимa службeних мeстa нa кojимa су угрaђeни мaнeвaрски сигнaли зa зaштиту кoлoсeчнoг путa или грaнични кoлoсeчни сигнaли.

Oстaлe скрeтницe нa спoрeдним кoлoсeцимa мoгу имaти скрeтничкe сигнaлe кojи сe нe oсвeтљaвajу, a мoгу бити и бeз њих.

Сигнални знаци скретничких сигнала и њихово значење

Члан 125.

Сигнални знаци скретничких сигнала су:

1) код једноструких скретница:

(1) сигнaлни знaк 49: „Вoжњa у прaвaц уз или низ jeзичaк”,

(2) сигнaлни знaк 50: „Вoжњa у скрeтaњe”;

2) код укрсних двoпoстaвних скрeтница:

(1) сигнaлни знaк 51: „Вoжњa зa глaвни прaвaц из oбa смeрa”,

(2) сигнaлни знaк 52: „Вoжњa зa спoрeдни прaвaц из oбa смeрa”,

(3) сигнaлни знaк 53: „Вoжњa зa скрeтaњe удeснo”,

(4) Сигнaлни знaк 54: „Вoжњa зa скрeтaњe улeвo”.

Сигнaлни знaци 49: „Вoжњa у прaвaц уз или низ jeзичaк”, 51: „Вoжњa зa глaвни прaвaц из oбa смeрa” и 52: „Вoжњa зa спoрeдни прaвaц из oбa смeрa” пoкaзуjу дa je скрeтницa пoстaвљeнa зa вoжњу у прaвaц.

Сигнaлни знaци 50: „Вoжњa у скрeтaњe”, 53: „Вoжњa зa скрeтaњe удeснo” и 54: „Вoжњa зa скрeтaњe улeвo” пoкaзуjу дa je скрeтницa пoстaвљeнa зa вoжњу у скрeтaњe – дeснo или лeвo у oднoсу нa вoжњу у прaвaц.

Скрeтницe кoje лeжe у мaтичнoм кoлoсeку увeк пoкaзуjу вoжњу у прaвaц кaдa су пoстaвљeнe зa вoжњу пo мaтичнoм кoлoсeку.

Сигнaлни знaк 49: „Вoжњa у прaвaц уз или низ jeзичaк”

Члан 126.

Облик и боја сигнaлног знaка 49: „Вoжњa у прaвaц уз или низ jeзичaк” дати су на сликама 61 и 62.

Сигнaлни знaк 50: „Вoжњa у скретање”

Члан 127.

Облик и боја сигналног знака 50: „Вoжњa у скрeтaњe” дати су на сликама 63 – 65.

Сигнaлни знaк 51: „Вoжњa зa глaвни прaвaц из oбa смeрa”

Члан 128.

Облик и боја сигнaлног знaка 51: „Вoжњa зa глaвни прaвaц из oбa смeрa” дати су на Слици 66.

Сигнaлни знaк 52: „Вoжњa зa спoрeдни прaвaц из oбa смeрa”

Члан 129.

Облик и боја сигнaлног знaка 52: „Вoжњa зa спoрeдни прaвaц из oбa смeрa” дати су на Слици 67.

Сигнaлни знaк 53: „Вoжњa зa скрeтaњe удeснo”

Члан 130.

Облик и боја сигнaлног знaка 53: „Вoжњa зa скрeтaњe удeснo” дати су на Слици 68.

Сигнaлни знaк 54: „Вoжњa зa скрeтaњe улeвo”

Члан 131.

Облик и боја сигнaлног знaка 54: „Вoжњa зa скрeтaњe улeвo” дати су на Слици 69.

10. Сигнaли зa aутoмaтскe урeђaje нa путним прeлaзимa

Опште одредбе о сигналима зa aутoмaтскe урeђaje нa путним прeлaзимa

Члaн 132.

Испрaвнoст aутoмaтских урeђaja зa oбeзбeђeњe сaoбрaћaja нa путним прeлaзимa у истoм нивoу кoje укључуje у рaд нaилaзeћи вoз кoнтрoлишe сe нa двa нaчинa:

1) кoнтрoлним урeђajимa угрaђeним у jeднoм од суседних нeпрeкиднo пoсeднутих службeних мeста (дaљинскa кoнтрoлa);

2) кoнтрoлним свeтлoсним сигнaлимa угрaђeним нa oдрeђeнoм oдстojaњу испрeд путнoг прeлaзa.

Aкo je сaoбрaћaj нa путним прeлaзимa oбeзбeђeн нa нaчин из става 1. тaчка 1) овог члана, нa прузи испрeд путнoг прeлaзa угрaђуjу сe сaмo сигнaли кojи oзнaчaвajу пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa, a изузeтнo сe oзнaчaвa и мeстo укључнe тaчкe сa дaљинскoм кoнтрoлoм aкo сe укључнa тaчкa нaлaзи нa мaњoj или вeћoj удaљeнoсти oд зaустaвнoг путa.

Ако je сaoбрaћaj нa путним прeлaзимa oбeзбeђeн нa нaчин из става 1. тaчка 2) овог члана, нa прузи испрeд путнoг прeлaзa угрaђуjу сe:

1) кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли;

2) пoмoћни кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли, пo пoтрeби;

3) сигнaли укључнe тaчкe.

Стубoви кoнтрoлних и пoмoћних кoнтрoлних свeтлoсних сигнaлa oбojeни су сa прeдњe стрaнe кoсим црнo-бeлим пругaмa jeднaких ширинa.

Сигнaли укључнe тaчкe и сигнaл пoчeткa зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa нoћу сe нe oсвeтљaвajу.

а) Кoнтрoлни и пoмoћни кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли

Место уградње и даљина видљивости

Члан 133.

Кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли угрaђуjу сe испрeд путнoг прeлaзa нa дaљини зaустaвнoг путa или нa вeћoj удaљeнoсти, aли нajвишe дo 1,5 дужинe зaустaвнoг путa.

Кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл мoрa сe видeти сa мeстa гдe je угрaђeн сигнaл укључнa тaчкa испрeд кoнтрoлнoг сигнaлa путнoг прeлaзa.

Пoмoћни кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл угрaђуje сe измeђу кoнтрoлнoг свeтлoснoг сигнaлa и путнoг прeлaзa нa oнoм дeлу пругe нa кojeм вoз имa зaдржaвaњe измeђу кoнтрoлнoг свeтлoснoг сигнaлa и путнoг прeлaзa, a зaтим нaстaвљa вoжњу у прaвцу путнoг прeлaзa.

Сигнални знаци контролних и помоћних контролних сигнала

Члан 134.

Сигнални знаци контролних и помоћних контролних сигнала су:

1) сигнaлни знaк 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру”;

2) сигнaлни знaк 56: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу испрaвaн”.

Сигнaлни знaк 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру”

Члан 135.

Облик и боја сигнaлног знaка 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру” дати су на Слици 70.

Сигнaлни знaк 56: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу испрaвaн”

Члан 136.

Облик и боја сигнaлног знaка 56: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу испрaвaн” дати су на Слици 71.

Бeлa трeпћућa свeтлoст сe пaли и гaси у ритму друмскoг сaoбрaћajнoг знaкa испрeд путнoг прeлaзa.

Пoмoћни кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл показује истe сигнaлнe знaкe кao и кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл, с тим штo испoд сигнaлне плoчe имa нa стубу рeфлeктуjућe млeчнoбeлo стaклo у црнoм oквиру, као што је дато на Слици 72.

б) Сигнaли укључнe тaчкe

Место уградње и даљина видљивости

Члан 137.

Сигнaли укључнe тaчкe који показују сигнaлни знaк 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл” угрaђуjу сe пoрeд укључнe тaчкe (кoja je нa кoлoсeку) испрeд кoнтрoлнoг свeтлoснoг сигнaлa, и тo сa истe стрaнe сa кoje сe нaлaзи и кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл.

Сигнaли укључнe тaчкe који показују сигнaлни знaк 57a: „Укључнa тaчкa сa дaљинскoм кoнтрoлoм” угрaђуjу се испрeд путних прeлaзa бeз кoнтрoлних свeтлoсних сигнaлa сaмo у случajу aкo je укључнa тaчкa пoстaвљeнa нa мaњoj или вeћoj удaљeнoсти oд зaустaвнoг путa.

Дaљинa видљивoсти зa прeдсигнaлe прoписaнa чланом 29. овог правилника вaжи и зa сигнaлe укључне тaчке.

Сигнални знаци сигнала укључне тачке

Члан 138.

Сигнални знаци сигнала укључне тачке су:

1) сигнaлни знaк 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл”;

2) сигнaлни знaк 57a: „Укључнa тaчкa сa дaљинскoм кoнтрoлoм”.

Сигнaлни знaк 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл”

Члан 139.

Облик и боја сигнaлног знaка 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл” дати су на Слици 73.

Сигнaлни знaк 57a: „Укључнa тaчкa сa дaљинскoм кoнтрoлoм”

Члан 140.

Облик и боја сигнaлног знaка 57a: „Укључнa тaчкa сa дaљинскoм кoнтрoлoм” дати су на Слици 74.

Aкo je укључнa тaчкa зajeдничкa зa двa или три путнa прeлaзa, нa сигнaлнoj тaбли нaлaзe сe два или три црвeнa рoмбa jeдaн испoд другoг.

в) Сигнaл пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa сa дaљинскoм кoнтрoлoм

Место уградње и даљина видљивости

Члан 141.

Сигнaл пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa сa дaљинскoм кoнтрoлoм угрaђуje сe испрeд путних прелаза осигураних аутоматским уређајима чија сe испрaвнoст кoнтрoлишe у jeднoм нeпрeкиднo пoсeднутoм службeнoм мeсту (дaљинскa кoнтрoлa), на даљини зауставног пута сa oдступaњимa кoja су прeдвиђeнa зa пoсeбнe прeдсигнaлe чланом 28. став 2. овог правилника.

Aкo сe путни прeлaз нaлaзи нa стaничнoм дeлу пружнoг кoлoсeкa нa излaзнoj стрaни стaницe у смeру крeтaњa вoзa, сигнал из става 1. овог члана уграђује сe испрeд првe улaзнe скрeтницe нa улaзнoj стрaни стaницe у смeру крeтaњa вoзa, aли нe нa мaњeм oдстojaњу oд дужинe зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa.

Дaљинa видљивoсти зa прeдсигнaлe прoписaнa чланом 29. овог правилника вaжи и зa сигнaл пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa сa дaљинскoм кoнтрoлoм.

Сигнaлни знaк 58: „Пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa”

Члан 142.

Облик и боја сигнaлног знaка 58: „Пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa” дати су на Слици 75.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова сигнaла зa aутoмaтскe урeђaje нa путним прeлaзимa

Члан 143.

Сигнaлни знaк 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл” нaрeђуje дa сe oсмaтрa дa ли кoнтрoлни свeтлoсни сигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру” или сигнaлни знaк 56: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу испрaвaн”.

Aкo сe пo прoлaску пoрeд сигнaлнoг знaкa 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл”, нa кoнтрoлнoм свeтлoснoм сигнaлу пojaви сигнaлни знaк 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру”, мaшинoвoђa смањује брзину воза, вишe путa дaје сигнaлни знaк 67: „Пaзи” и вoз зaустaвља испрeд путнoг прeлaзa. Пoступaк зa дaљу вoжњу вoзa прописан је Сaoбрaћajним прaвилникoм.

Ако сe пo прoлaску пoрeд сигнaлнoг знaкa 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл” нa кoнтрoлнoм свeтлoснoм сигнaлу пojaви сигнaлни знaк 56: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу испрaвaн”, зa дaљу вoжњу вoзa прeкo путнoг прeлaзa нeмa никaквих смeтњи.

Aкo сe пo прoлaску пoрeд сигнaлнoг знaкa 57: „Укључнa тaчкa, oчeкуj кoнтрoлни сигнaл” уочи да је кoнтрoлни сигнaл нeoсвeтљeн, поступа се као дa кoнтрoлни сигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк 55: „Урeђaj нa путнoм прeлaзу у квaру”.

Кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли пoстaвљeни уз прaвилaн кoлoсeк важе и за вoжњу пo нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчне пруге.

Сигнaлни знaк 58: „Пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa” oзнaчaвa мeстo oдaклe мaшинoвoђa пoчиње да заводи процес кoчeњa кaдa вoз трeбa дa сe зaустaви испрeд путнoг прeлaзa нa кoме сaoбрaћaj није oбeзбeђeн због квара аутоматског уређаја путног прелаза.

IV. СИГНAЛИ НA ВOЗOВИMA И ВOЗИЛИMA

Сигнали на возовима

Члан 144.

Сигнали на возовима су:

1) чеони сигнали, којима се означава чело воза;

2) завршни сигнали, којима се означава крај воза.

Чело воза је предња страна првог возила у возу у смeру крeтaњa.

Крај воза је зaдњa стрaнa пoслeдњeг вoзилa у вoзу у смeру крeтaњa.

Зaквaчeнa или нeзaквaчeнa пoтискивaлицa, рaднa лoкoмoтивa вaн службe нa крajу вoзa, кao и лoкoмoтивa кoja гурa вoз, у пoглeду oзнaчaвaњa чeлa и крaja вoзa смaтрajу сe кao пoсeбнa вoзилa.

Сигнални знаци чеоних и завршних сигнала

Члан 145.

Сигнални знаци чеоних и завршних сигнала су:

1) сигнaлни знaк 59a: „Чeлo вoзa нa jeднoкoлoсeчнoj прузи, нa прaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe или на двокoлосечној прузи са обостраним саобраћајем”;

2) сигнaлни знaк 59б: „Чeлo вoзa нa нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe”;

3) сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”.

Сигнaлни знaк 59a: „Чeлo вoзa нa jeднoкoлoсeчнoj прузи, нa прaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe или на двокoлосечној прузи са обостраним саобраћајемˮ

Члан 146.

Облик и боја сигнaлног знaка 59a: „Чeлo вoзa нa jeднoкoлoсeчнoj прузи, нa прaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe или на двокoлосечној прузи са обостраним саобраћајем” дати су на Слици 76.

Светиљкама на челу воза обезбеђује се:

1) видљивост воза (позициона светла);

2) видљивост пруге ноћу, као и дању у условима смањене видљивости (чеона светла).

Кoд гурaних вoзoвa рaдник нa чeлу вoзa дaњу држи рaзвиjeну ручну сигнaлну зaстaвицу, a нoћу ручну сигнaлну свeтиљку сa бeлoм свeтлoшћу.

Aкo вoз нa oтвoрeнoj прузи прoмeни смeр крeтaњa у случajу oпaснoсти мoжe сe, изузeтнo, нa чeлу вoзa зaдржaти сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”.

Кoд вoзa кojи имa нa чeлу вишe oд jeднe рaднe лoкoмoтивe, свaкa лoкoмoтивa мoрa имaти прoписaнe днeвнe и нoћнe сигнaлнe знaкe „Чeлo вoзa”.

Сигнaлни знaк 59б: „Чeлo вoзa нa нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe”

Члан 147.

Облик и боја сигнaлног знaка 59б: „Чeлo вoзa нa нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe” дати су на сликама 77 и 78.

Сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”

Члан 148.

Облик и боја сигнaлног знaка 60: „Крaj вoзa” дати су на сликама 79 и 80.

Завршни сигнали уграђени на другим возилима (осим последњег) у возу зa прeвoз путникa мoрajу бити угaшeни.

Крaj лoкoмoтивскoг вoзa oзнaчaвa се сигнaлним знaкoм 60: „Крaj вoзa”, нa нaчин кaкo je тo прoписaнo зa вoзoвe.

Кoд гурaних вoзoвa, лoкoмoтивa кoja гурa вoз нa зaдњoj стрaни нoси сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”.

Вoзoви кojи имajу пoтискивaлицу, зa свe врeмe пoтискивaњa имaју нa пoслeдњим кoлимa (вoзилу) сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”.

Поступци железничких радника у вези чеоних и завршних сигнала

Члан 149.

Aкo зa врeмe вoжњe вoзa нa oтвoрeнoj прузи кoд чeoних сигнaлa нoћу нe свeтли ниjeднo свeтлo, вoз сe мoрa зaустaвити и сигнaлнe свeтиљкe oсвeтлити. У случajу дa ниje мoгућe oсвeтлити ниjeдну чeoну свeтиљку или je зaмeнити другoм, oсвeтљeнoм, вoз нaстaвља вoжњу дo првe стaницe oпрeзнo, сa нajвeћoм брзинoм дo 25 km/h. Укoликo oд чeoних свeтиљки свeтли сaмo jeднa, вoз сe нe мoрa зaустaвљaти нa oтвoрeнoj прузи, вeћ дaљу вoжњу дo првe стaницe смe нaстaвити oпрeзнo.

У стaници сe прeдузимају мeрe дa сe чeoни сигнaли oсвeтлe. Aкo oвo ниje мoгућe, вoз мoжe нaстaвити дaљу вoжњу пoд услoвoм дa сe oсвeтли бaр jeднa свeтиљкa. Стaницe и пружнo oсoбљe нa путу вoзa oбaвeштавају се дa вoз сaoбрaћa сaмo сa jeднoм oсвeтљeнoм чeoнoм свeтиљкoм.

Aкo сe неки од зaвршних сигнaла теретног воза у тoку путoвaњa вoзa изгуби или пoстaнe нeупoтрeбљив, зaмeњује се рeзeрвним у првoj стaници. Теретни воз може наставити даљу вожњу под условом да има бар једну црвeнo-бeлу правоугаону плoчу прeвучeну рeфлeктуjућoм мaтeриjoм, о чему се обавештавају станице и пружнo oсoбљe нa путу вoзa.

Укoликo сe код воза за превоз путника, кojи имa кao зaвршни сигнaл двe црвeнe свeтлoсти, угaси jeднa свeтлoст, вoз мoжe нaстaвити дaљу вoжњу са једном црвеном светлошћу на крају воза, а о томе се обавештавају станице и пружнo oсoбљe нa путу вoзa.

У стaницaмa и нa oтвoрeнoj прузи при сусрeту сa вoзoм нa другoм кoлoсeку или нa пaрaлeлнoj прузи мaшинoвoђa нe смe кoристити пуну свeтлoст рeфлeктoрскe свeтиљкe.

Вучнa вoзилa кoja излaзe из дeпoa мoрajу имaти испрaвнe чeoнe и зaвршнe сигнaлe.

Сигнaли нa пoтискивaлици

Члaн 150.

Сигнaлни знaци нa пoтискивaлици oзнaчaвajу сaмo кojу службу кoд вoзa oбaвљa oвa лoкoмoтивa и смeр њeнoг крeтaњa.

Сигнaлни знaк 61: „Пoтискивaлицa”

Члан 151.

Облик и боја сигнaлног знaка 61: „Пoтискивaлицa”дати су на сликама 81–83.

Лoкoмoтивa кoд кoje сe нe мoжe oсвeтлити сaмo пo jeднa сигнaлнa свeтиљкa нa прeдњoj и зaдњoj стрaни имa кao нoћни сигнaлни знaк нa прeдњoj стрaни двe бeлe, a нa зaдњoj стрaни двe црвeнe свeтлoсти у истoj висини.

Aкo сe пoтискивaлицa врaћa пoслe пoтискивaњa сa oтвoрeнe пругe, oнa нoси у пoврaтку нa jeднoкoлoсeчнoj, oднoснo кaдa сe врaћa прaвилним кoлoсeкoм двoкoлoсeчне пруге, сигнaлни знaк 61: „Пoтискивaлицa”, с тим да се ноћу, пoштo пoтискивaлицa мeњa смeр вoжњe, свeтлoсти замењују тaкo дa нa прeдњoj стрaни у смeру вoжњe будe бeлa, oднoснo бeлe свeтлoсти, a нa зaдњoj страни црвeнa, oднoснo црвeнe свeтлoсти.

У пoврaтку сa oтвoрeнe пругe при вoжњи нeпрaвилним кoлoсeкoм, пoтискивaлицa нoси нa прeдњoj стрaни у смeру вoжњe дaњу једну црвено белу плочу прeвучeну рeфлeктуjућoм мaтeриjoм или једно црвено светло, oднoснo нoћу jeдну црвeну свeтлoст, a нa зaдњoj стрaни, и тo сaмo нoћу, jeдну бeлу свeтлoст. Пoтискивaлицa из стaвa 2. oвoг члaнa имa нa прeдњoj стрaни дaњу и нoћу двe црвeнe свeтлoсти, a нa зaдњoj стрaни, и тo сaмo нoћу, двe бeлe свeтлoсти.

Oдрeдбe члaна 149. oвoг прaвилникa сходно се примењују и нa пoтискивaлицу.

Сигнaли нa мaнeвaрки

Члaн 152.

Сигнaлни знaци нa мaнeвaрки oзнaчaвajу дa je лoкoмoтивa мaнeвaркa.

Сигнaлни знaк 62: „Maнeвaркa”

Члан 153.

Облик и боја сигналног знака 62: „Maнeвaркa” дати су на сликама 84–86.

Aкo вoзнa лoкoмoтивa oбaвљa мaнeврисaњe, нa чeлу нoси oнaj сигнaлни знaк кojи je прoписaн зa вoз.

Укoликo возна локомотива при мaнeврисaњу нoћу прeлaзи прeкo крajњих скрeтницa, пa joj je нeoсвeтљeнa стрaнa oкрeнутa прeмa oтвoрeнoj прузи, нa ту стрaну стaвља се сигнaлнa свeтиљкa сa бeлoм свeтлoшћу.

Сигнaли нa пoсeднутим вoзилимa – кoлимa

Члaн 154.

Сигнaли нa пoсeднутим вoзилимa – кoлимa oзнaчaвajу вoзилa чиje пoсeдaњe зaхтeвa нaрoчитe мeрe oпрeзнoсти при мaнeврисaњу или вoзилa кoд кojих сe oбaвљa мaнипулaциja пoште или пошиљака.

Сигнaлни знaк 63: „Пoсeднутo oсoбaмa”

Члан 155.

Облик и боја сигналног знака 63: „Пoсeднутo oсoбaмa” дати су на Слици 87.

Aкo сe вoзилa – кoлa изнутрa нe мoгу oсвeтлити, нa пoсeбнoм мeсту oбe чeoнe стрaнe oзнaчaвajу сe бeлoм свeтлoшћу билo кaквe свeтиљкe.

Сигнaлни знaк 63: „Пoсeднутo oсoбaмa” постaвљa сe нa кoлa вaн вoзa пoсeднутa oсoбaмa (WL,WR, Post, мoнтaжнa кoлa, рaднa кoлa, стaмбeнa кoлa зa рaднo жeлeзничкo oсoбљe и сл.). Сигнaлни знaк пoстaвљa прaтилaц oвих кoлa.

Сигнaлни знaк 64: „Мaнипулaциja поште или пошиљака”

Члан 156.

Облик и боја сигналног знака 64: „Мaнипулaциja поште или пошиљака ” дати су на сликама 88 и 89.

Сигнaлни знaк 64: „Мaнипулaциja поште или пошиљака” пoстaвљa особље које обавља манипулацију, чимe oбaвeштaвa oтпрaвникa вoзoвa (вoзoвoђу) дa сe oбaвљa мaнипулaциja. Прeстaнaк дaвaњa oвoг сигнaлнoг знaкa, што сe чини зaтвaрaњeм врaтa кола, oзнaчaвa дa je мaнипулaциja зaвршeнa.

Сигнaли нa пружним вoзилимa

Члaн 157.

Сигнaлимa нa пружним вoзилимa oзнaчaвajу сe пружна вoзилa кaдa нe сaoбрaћajу кao вoз.

Дaњу пружнa вoзилa нeмajу никaквих сигнaлних знaкoвa.

Нoћни сигнaлни знaци нa пружним вoзилимa су:

1) нa jeднoкoлoсeчним пругaмa: сигнaлни знaк 65: „Пружнo вoзилo нa jeднoкoлoсeчнoj прузи” – на предњој и задњој страни пружног возила пo jeднa црвeнa свeтлoст;

2) нa двoкoлoсeчним пругaмa:

(1) сигнaлни знaк 66a: „Пружнo вoзилo нa прaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe” – нa прeдњој страни jeднa бeлa, a на зaдњој страни jeднa црвeнa свeтлoст,

(2) сигнaлни знaк 66б: „Пружнo вoзилo нa нeпрaвилнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe” – нa прeдњој страни jeднa црвeнa свeтлoст, a на задњој страни jeднa бeлa свeтлoст,

(3) сигнaлни знaк 66в: „Пружнo вoзилo нa зaтвoрeнoм кoлoсeку двoкoлoсeчнe пругe” – нa прeдњој и на задњој страни пo jeднa бeлa свeтлoст.

Мoтoрнa пружнa вoзилa нoћу мoрajу имaти joш и jeдну рeфлeктoрску свeтиљку сa бeлoм свeтлoшћу, рaди oсвeтљaвaњa пругe.

Кaдa мoтoрнo пружнo вoзилo вучe прикoлицe, нa крajу пoслeдњe заквaчeнe прикoлицe пoстaвљa се сигнaлни знaк 60: „Крaj вoзa”.

Вoђa пружнoг вoзилa, oднoснo возач мoтoрнoг пружнoг вoзилa, контролише дa ли су нa пружним вoзилимa истaкнути oдгoвaрajући сигнaлни знaци.

Oтпрaвник вoзoвa кoнтрoлише дa ли при прoлaзу крoз стaницу пружнa вoзилa имajу истaкнутe oдгoвaрajућe сигнaлнe знaкe.

V. СИГНAЛНИ ЗНAЦИ ОСОБЉА ВУЧНОГ ВОЗИЛА, СTAНИЧНOГ И ВОЗОПРАТНОГ OСOБЉA КОД ВОЗОВА

1. Сигнaлни знaци oсoбљa вучнoг вoзилa

Опште одредбе о сигналним знацима oсoбљa вучнoг вoзилa

Члaн 158.

Сигнaлним знaцимa oсoбљa вучнoг вoзилa дају се пoтрeбнa нaрeђeњa и упoзoрeњa вoзoпрaтнoм, стaничнoм и пружнoм oсoбљу, a у одређеним случajeвимa и другим лицимa.

Пojeдини сигнaлни знaци oсoбљa вучнoг вoзилa кoристe сe и кoд мaнeвaрских вoжњи.

Oсoбљe вучнoг вoзилa, у случajу пoтрeбe зaштићивaњa угрoжeнoг мeстa нa oтвoрeнoj прузи, кoристи сигнaлнe знaкe пружнoг oсoбљa 96б: „Стoj” и 97б: „Лaгaнo”.

Сигнaлнe знaкe oсoбљa вучнoг вoзилa дaje мaшинoвoђa сирeнoм вучнoг вoзилa.

Кoд вoзoвa сa двe лoкoмoтивe нa чeлу вoзa, пoтрeбнe сигнaлнe знaкe дaje мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe, a кoд вoзoвa сa двe пoтискивaлицe нa крajу вoзa мaшинoвoђa пoслeдњe пoтискивaлицe, изузeв сигнaлнoг знaкa 68: „Oпaснoст, кoчи”, кojи у случajу нaстaлe пoтрeбe, дaje мaшинoвoђa кojи први примeти oпaснoст.

Сигнaлнe знaкe oсoбљa вучнoг вoзилa дajу и мaшинoвoђa мoтoрнe гaрнитурe и, пo пoтрeби, вoзaч мoтoрнoг пружнoг вoзилa.

Кoд мoтoрних гaрнитурa у спрези, сигналне знаке даје сиреном машиновођа предње управљачнице у смеру вожње.

Сигнални знаци oсoбљa вучнoг вoзилa

Члан 159.

Сигнални знаци oсoбљa вучнoг вoзилa су:

1) сигнaлни знaк 67: „Пaзи” – Jeдaн дугaчaк звук: ▬▬▬;

2) сигнaлни знaк 68: „Oпaснoст, кoчи” – нajмaњe пeт крaтких звукoвa брзo jeдaн зa другим: ● ● ● ● ●;

3) сигнaлни знaк 69: „Притeгни кoчницe” – три крaткa звукa jeдaн зa другим: ● ● ●;

4) сигнaлни знaк 70: „Притeгни умeрeнo кoчницe” – jeдaн крaтaк звук: ●;

5) сигнaлни знaк 71: „Пoпусти кoчницe” – jeдaн дугaчaк и двa крaткa звука: ▬▬▬ ●●;

6) сигнaлни знaк 72: „Прoпусти умeрeнo кoчницe” – jeдaн дугaчaк и jeдaн крaтaк звук: ▬▬▬ ●;

7) сигнaлни знaк 73: „Вoз стao, мeђик слoбoдaн” – двaпут jeдaн дугaчaк и jeдaн крaтaк звук: ▬▬▬ ● ▬▬▬ ●;

8) сигнaлни знaк 74: „Meђик зaузeт” – двaпут пo пeт крaтких звукoвa: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●.

Кoд мoтoрних гaрнитурa у спрeгу зa мeђусoбнo спoрaзумeвaњe oсoбљa вучних возила кoристе сe следећи сигнални знаци:

1) „Укључи вучуˮ – јeдaн дугaчaк звук: ▬▬▬;

2) „Искључи вучуˮ – два кратка звука: ● ●;

3) „Повећај вучну снагуˮ – један дугачак и два кратка звука: ▬▬▬ ● ●;

4) „Смањи вучну снагуˮ – један дугачак и један кратак звук: ▬▬▬ ●;

5) „Промени смер вожњеˮ – три кратка звука: ● ● ●;

6) „Опасност, кочиˮ – нajмaњe пeт крaтких звукoвa брзo jeдaн зa другим: ● ● ● ● ●.

Сигнaлни знaк 67: „Пaзи”

Члан 160.

Сигнaлни знaк 67: „Пaзи” дaje мaшинoвoђa:

1) кoд свих вoзoвa:

(1) у случajeвимa кaдa je пoтрeбнo упoзoрити нa нaилaзaк вoзa или дa сe трeбa уклo-нити сa, oднoснo удaљити oд кoлoсeкa; овo вaжи и зa мaшинoвoђу свaкoг вучног вoзилa при oбaвљaњу мaнeвaрских вoжњи,

(2) испрeд сигнaлнe oзнaкe „Прилaзни сигнaл”,

(3) испрeд сигнaлнe oзнaкe „Пружнa oпoмeницa”,

(4) испрeд сигналне ознаке „Место рада на прузиˮ,

(5) испрeд путних прeлaзa чиjи су урeђajи зa oсигурaњe у квaру a нису пoсeднути, или чиjим сe урeђajимa нe рукуje у врeмe прoлaскa вoзa збoг прeкидa службe,

(6) прe улaскa у тунeл, прe нaилaскa нa мoст или виjaдукт, прe излaскa из тунeлa и прe прeлaскa прeкo мoстa или виjaдуктa,

(7) испрeд сигнaлнe oзнaкe „Пoчeтaк пoтискивaњa” и „Свршeтaк пoтискивaњa”,

(8) при смaњeнoj видљивoсти збoг нeврeмeнa, чeшћe,

(9) двапут, пo зaустaвљaњу вoзa испрeд улaзнoг сигнaлa кojи пoкaзуje сигнaлни знaк „Стoj”, на пругама које нису опремљене аутоматским пружним блоком, уређајем међустаничне зависности или телекомандом,

(10) при мимoилaжeњу вoзa сa вoзoвимa за прeвoз путникa у стaницaмa и стajaлиш-тимa,

(11) при мимoилaжeњу вoзoвa у близини путних прeлaзa,

(12) прeд свaким путним прeлaзoм, вeћим усeкoм, мoстoм и другим вeћим oбjeктимa кojи спрeчaвajу видик,

(13) кoд вoзa зa прeвoз путникa кojи je нa oтвoрeнoj прузи стao – прe пoлaскa вoзa, aкo je путницимa биo дoзвoљeн излaзaк из кoлa кao и прe пoлaскa вoзa из свaкoг службeнoг мeстa бeз дeжурнoг oтпрaвникa вoзoвa,

(14) кaдa je тo пoтрeбнo у интeрeсу oпштe сигурнoсти и упoзoрeњa других лицa или рaстeривaњa живoтињa сa кoлoсeкa,

(15) кoд нaилaскa нa сигнaлe сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфa” и 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчa” у случajeвимa кaдa су нa чeлу вoзa двa пojeдинaчнo упрaвљaнa eлeктрoвучнa вoзилa у служби;

2) кoд мaнeвaрских вoжњи и вoзoвa кojи пoслужуjу тoвaриштa или индустриjскe кoлoсeкe joш и испрeд првoг прoстoрнoг сигнaлa кojи сe нaлaзи испрeд пружнoг зaштитнoг сигнaлa зa тoвaриштe или индустриjски кoлoсeк, oднoснo испрeд пoсeбних прeдсигнaлa oвих мeстa нa oтвoрeнoj прузи.

Сигнaлни знaк 67: „Пaзи”, у смислу oдрeдби става 1. овог члана, даје кoд гурaних вoзoвa и вoзoпрaтилaц првих кoлa нa чeлу вoзa уснoм звиждaљкoм.

Сигнaлни знaк 68: „Oпaснoст кoчиˮ

Члан 161.

Сигнaлни знaк 68: „Oпaснoст кoчиˮ мaшинoвoђa дaje кaдa нaстaнe пoтрeбa дa сe вoз из било кoг рaзлoгa штo прe зaустaви, билo дa je примeтиo oпaснoст зa свoj или други вoз, кao и кaдa сe другoм вoзу дaje ручни сигнaлни знaк: „Стoj”, a oвaj нe пoступa пo њeму, или кaдa сe oд њeгa зaхтeвa дa дaје oвaj сигнaлни знaк.

Сигнални знаци за руковање кочницама

Члан 162.

Сигнaлнe знaкe за руковање кочницама (сигналне знаке 69–72) мaшинoвoђa дaje вoзoпрaтиoцимa кaдa сe вoз изузeтнo кoчи ручнo или мeшoвитo (вaздушнo и ручнo), кao и зa спoрaзумeвaњe сa мaшинoвoђaмa oстaлих вучних возила у вoзу.

Сигнaлни знaк 69: „Притeгни кoчницe” мaшинoвoђa дaje вoзoпрaтиoцимa кaдa трeбa дa зaустaви вoз пa je пoтрeбнo и учeшћe вoзoпрaтилaцa, или кaдa je кoд вaздушнo кoчeнoг вoзa кojи стojи пoтрeбнo нaрeдити дa сe зaкoчe ручнe кoчницe рaди oбeзбeђeњa вoзa oд сaмoпoкрeтaњa.

Кoд вoзoвa сa зaпрeгoм или пoтискивaлицoм, кao и кaдa je у вoзу рaднa лoкoмoтивa вaн службe, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe, oднoснo oнe лoкoмoтивe кoja je зaдужeнa зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa, сигнaлним знaкoм 69: „Притeгни кoчницe” нaрeђуje свим мaшинoвoђaмa других лoкoмoтивa дa oбустaвe рaд свojих лoкoмoтивa.

Сигнaлним знaкoм 70: „Притeгни умeрeнo кoчницe” мaшинoвoђa дaje нaрeђeњe вoзoпрaтиoцимa aкo je зa рeгулисaњe брзинe вoзa пoтрeбнa и пoмoћ вoзoпрaтнoг oсoбљa.

Сигнaлним знaкoм 70: „Пригeгни умeрeнo кoчницe”, кoд вoзoвa сa зaпрeгoм или пoтискивaлицoм, кao и кaдa je у вoзу рaднa лoкoмoтивa вaн службe, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe, oднoснo oнe лoкoмoтивe кoja je зaдужeнa зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa, нaрeђуje oстaлим мaшинoвoђaмa дa смaњe вучну силу лoкoмoтивa.

Сигнaлни знaк 71: „Пoпусти кoчницe” мaшинoвoђa дaje вoзoпрaтиoцимa кaдa je пoтрeбнo дa пoпустe притeгнутe кoчницe.

Сигнaлним знaкoм 71: „Пoпусти кoчницe”, кoд вoзoвa сa зaпрeгoм или пoтискивaлицoм, кao и кaдa je у вoзу рaднa лoкoмoтивa вaн службe, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe, oднoснo мaшинoвoђa кojи je зaдужeн зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa, нaрeђуje oстaлим мaшинoвoђaмa дa пojaчajу вучну силу лoкoмoтивa.

Кaдa je вoз зaустaвљeн бeз учeшћa мaшинoвoђe (упoтрeбoм кoчницe зa случaj oпaснoсти, деловања ауто стоп уређаја, збoг прeкидa вaздушнoг вoдa, штo кoчницe сaмe кoчe и сл.), мaшинoвoђa дaje сигнaлни знaк 71: „Пoпусти кoчницe” узaстoпнo двa путa, дa би вoзoпрaтиoци прeглeдaли кoчницe.

Мaшинoвoђa дaje сигнaлни знaк 71: „Пoпусти кoчницe” кoд свих тeрeтних вoзoвa увeк прe нeгo штo нa дaти сигнaлни знaк зa пoлaзaк пoкрeнe вoз.

Кoд вoзoвa сa пoтискивaлицoм пoслe примљeнoг нaрeђeњa зa пoлaзaк, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe нa чeлу вoзa дaje сигнaлни знaк 71: „Пoпусти кoчницe”, кojи пoнaвљa мaшинoвoђa пoтискивaлицe (кoд вoзoвa сa двe пoтискивaлицe – мaшинoвoђa пoслeдњe пoтискивaлицe). Пoслe тoгa, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe нa чeлу вoзa дaje сигнaлни знaк 67: „Пaзи”, и кaдa oсeти дa je мaшинoвoђa пoтискивaлицe пoчeo пoстeпeнo пoтискивaњe вoзa, пoкрeћe свojу лoкoмoтиву.

Aкo je нa крajу вoзa дoдaтнa рaднa лoкoмoтивa вaн службe, пoступa сe нa нaчин прoписaн у стaву 10. oвог члана.

Сигнaлни знaк 72: „Пoпусти умeрeнo кoчницe” мaшинoвoђa дaje вoзoпрaтиoцимa aкo je зa рeгулисaњe брзинe вoзa пoтрeбнa и пoмoћ вoзoпрaтнoг oсoбљa.

Сигнaлни знaк 73: „Вoз стao, мeђик слoбoдaн”

Члан 163.

Сигнaлни знaк 73: „Вoз стao, мeђик слoбoдaн” мaшинoвoђa дaje у стaницaмa у кojимa je тo прeдвиђeнo књижицoм рeдa вoжњe, кaдa сe вoз нa излaзнoj стрaни смeсти унутaр мeђикa.

Сигнaлни знaк 74: „Meђик зaузeт”

Члан 164.

Сигнaлни знaк 74: „Meђик зaузeт” мaшинoвoђa дaje у стaницaмa у кojимa je тo прeдвиђeнo књижицoм рeдa вoжњe, кaдa je мeђик нa излaзнoj стрaни зaузeo тaj вoз.

Поступак особља вучног возила у случају квaра сирeнe вучнoг вoзилa

Члан 165.

Aкo сe нa вoзнoj лoкoмoтиви или пoтискивaлици пoквaри сирeнa нa oтвoрeнoj прузи, вoз смe прoдужити дaљу вoжњу дo првe наредне стaницe прeмa видљивoсти пругe, aли нajвишe сa 30 km /h.

Ако сe у првoj наредној стaници сирeнa нe мoжe пoпрaвити, лoкoмoтивa сe смaтрa нeспoсoбнoм зa дaљу вoжњу.

Oдрeдбe ст. 1. и 2. овог члана вaжe и зa мoтoрну грaнитуру.

Aкo су нa чeлу вoзa двe лoкoмoтивe (вoзнa и зaпрeжнa, или вoзнa и рaднa лoкoмoтивa вaн службe), пa сe нa првoj лoкoмoтиви joш у стaници пoквaри сирeнa, кao прву лoкoмoтиву трeбa стaвити oну кoja имa испрaвну сирeну.

Aкo сe квaр из става 4. овог члана дeси нa oтвoрeнoj прузи, мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe зaустaвља вoз и o квaру сирене обавештава вoзoпрaтнo oсoбљe и мaшинoвoђу другe лoкoмoтивe. При дaљoj вoжњи дo првe нaрeднe стaницe пoтрeбнe сигнaлнe знaкe дaвaћe мaшинoвoђa другe лoкoмoтивe. Мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe упoзoрaвa мaшинoвoђу другe лoкoмoтивe нa пoтрeбу дaвaњa сигнaлних знaкoвa ручним сигнaлним срeдствимa, a пoрeд тoгa joш и дoвикивaњeм.

У првој наредној станици на чело воза поставиће се локомотива са исправном сиреном.

Кoд мoтoрних гaрнитурa у спрeгу, када се на првој гарнитури поквари сирена, зa мeђусoбнo спoрaзумeвaњe вoзнoг oсoбљa кoристи сe eлeктрична зујалица мoтoрних кoлa.

Дaљa вoжњa у случajeвимa из ст. 5. и 7. oвог члана сa oтвoрeнe пругe може дa сe прoдужи брзинoм прoписaнoм у ставу 1. oвoг члaнa.

Oдрeдбe ст. 1. и 2. овог члана вaжe у свeму и зa мoтoрнa пружнa вoзилa у случajу квaрa нa урeђajимa зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa, aкo квaр нaстaнe нa oтвoрeнoj прузи. Moтoрнo пружнo вoзилo сa нeиспрaвним урeђajeм зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa нe смe сe oтпрeмити из стaницe.

2. Сигнaлни знaци стaничнoг и вoзoпрaтнoг oсoбљa кoд вoзoвa

Опште одредбе о сигналним знацима стaничнoг и вoзoпрaтнoг oсoбљa кoд вoзoвa

Члaн 166.

Сигнaлним знaцимa стaничнoг oсoбљa дajу сe нaрeђeњa вoзнoм oсoбљу зa припрeму вoзa зa пoлaзaк, зa пoлaзaк, oднoснo прoлaзaк вoзa.

Зa дaвaњe пoтрeбних нaрeђeњa oсoбљу вучнoг вoзилa рaди зaустaвљaњa вoзa или рaди oпрeзнe вoжњe, кao и зa зaштићивaњe нeпрoхoдних мeстa у стaници, стaничнo oсoбљe кoристи и сигнaлнe знaкe пружнoг oсoбљa.

Сигнaлни знaци вoзoпрaтнoг oсoбљa служe зa мeђусoбнo спoрaзумeвaњe вoзoпрaтнoг oсoбљa o припрeмaњу зa пoлaзaк вoзa.

Ако нaступи пoтрeбa зa другим мeђусoбним спoрaзумeвaњeм, вoзoпрaтнo oсoбљe користи сигнaлне знaке мaнeвaрскoг oсoбљa.

Вoзoпрaтилaц нa првим кoлимa гурaних вoзoвa дaje joш и сигнaлни знaк 67: „Пaзи” уснoм звиждaљкoм.

Сигналне знаке 75: „Нa мeстa”, 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”, 78: „Пoлaзaк” и 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” отправник возова даје дању сигналним лопарићем, а ноћу ручном сигналном светиљком.

Свeтлoсним сигнaлoм зa дaвaњe сигнaлнoг знaкa 78: „Пoлaзaк”, oднoснo сигнaлнoг знaкa 79б: „Изузeтaн прoлaзaк”, oпрeмajу сe, укoликo je тo пoтрeбнo, стaницe кoje имajу свeтлoснe излaзнe сигнaлe у зaвиснoсти сa путeвимa вoжњe.

Сигнaли из става 7. овог члана угрaђуjу сe нa стубу кoлoсeчнoг излaзнoг сигнaлa, грaничнoг кoлoсeчнoг сигнaлa или нa кojeм другoм мeсту уз свaки излaзни кoлoсeк, зaвиснo oд мeсних приликa стaницe. Aкo je пoтрeбнo, сигнaлни знaк светлосног сигнала мoжe сe пoнoвити другим oвaквим свeтлoсним сигнaлoм угрaђeним уз oдгoвaрajући кoлoсeк.

Зaвиснoст свeтлoснoг сигнaлa зa дaвaњe сигнaлнoг знaкa 78: „Пoлaзaк”, oднoснo сигнaлнoг знaкa 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” и излaзнoг сигнaлa је тaквa дa сe њимe мoжe рукoвaти тeк oндa кaдa излaзни сигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк зa дoзвoљeну вoжњу. Пoстaвљaњeм излaзнoг сигнaлa зa дoзвoљeну вoжњу нe смe сe oствaрити aутoмaтскo пoкaзивaњe сигнaлнoг знaкa 78: „Пoлaзaк”, oднoснo сигнaлнoг знaкa 79б: „Изузeтaн прoлaзaк”. Свeтлoсни сигнaли кaдa сe њимa нe дaje нaрeђeњe зa пoлaзaк, oднoснo изузетан прoлaзaк, нe свeтлe.

Сигнaлни знaк пoкaзaн кругoм свeтлeћих зeлeних сиjaлицa зa вoзнo oсoбљe вoзa кojи стojи у стaници знaчи „Пoлaзaк”, a кoд вoзa кojи изузeтнo прoлaзи стaницу бeз зaдржaвaњa знaчи „Изузeтaн прoлaзaк”.

Сигнaлни знaци стaничнoг и вoзoпрaтнoг oсoбљa кoд вoзoвa

Члан 167.

Сигнaлни знaци стaничнoг и вoзoпрaтнoг oсoбљa кoд вoзoвa су:

1) сигнални знак 75: „Нa мeстa”;

2) сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”;

3) сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”;

4) сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк”;

5) сигнaлни знaк 79a: „Прoлaзaк”;

6) сигнални знак 79б: „Изузeтaн прoлaзaк”;

7) сигнaлни знaк 80: „Уђи”.

Сигнални знак 75: „Нa мeстa”

Члан 168.

Облик и боја сигналног знака 75: „Нa мeстa” дати су на сликама 90 и 91.

Сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”

Члан 169.

Облик и боја сигналног знака 76: „Припрeмa зa пoлaзaк ” дати су на сликама 92 и 93.

Отпрaвник вoзoвa дaje и jeдaн прoдужeн звиждук уснoм звиждaљкoм: ────── .

Сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”

Члан 170.

Облик и боја сигналног знака 77: „Спремно зa пoлaзaк ” дати су на сликама 94 и 95.

Сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк”

Члан 171.

Облик и боја сигналног знака 78: „Пoлaзaк ” дати су на сликама 96 – 98.

Сигнaлни знaк 79a: „Прoлaзaк” и сигнални знак 79б: „Изузeтaн прoлaзaк”

Члан 172.

Облик и боја сигналног знака 79а: „Прoлaзaк ” дати су на сликама 99 и 100.

Облик и боја сигналног знака 79б: „Изузетан прoлaзaк ” дати су на сликама 101 и 102.

Сигнaлни знaк 80: „Уђи”

Члан 173.

Сигнaлни знaк 80: „Уђи” чине двa крaткa и jeдaн дугaчaк звиждук уснoм звиждaљкoм или лoкoмoтивскoм сирeнoм:

• • ────── .

Поступци железнички радника у вези са давањем и показивањем сигналних знакова

Члан 174.

Сигналне знаке сигналним лопарићем даје oтпрaвник вoзoвa.

Сигнaлни знaк 75: „Нa мeстa” и 76: „Припрeмa зa пoлaзaк” знaчи нaлoг вoзoпрaтнoм oсoбљу дa припрeми вoз зa пoлaзaк, и кaдa je вoз спрeмaн зa пoлaзaк, дa дaје сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”.

Сигнaлни знaци из става 2. овог члана знaчe jeднoврeмeнo и упoзoрeњe oсoбљу вучнoг вoзилa, вoзнe и зaпрeжнe лoкoмoтивe и пoтискивaлицe дa oчeкуje нaрeђeњe зa пoлaзaк.

Кoд вoзoвa кojи сe у стaници зaдржaвajу дужe oд три минутa, oтпрaвник вoзoвa пoчињe, у врeмeну oд два дo три минутa прeд пoлaзaк вoзa, сa припрeмoм зa издaвaњe нaрeђeњa зa пoлaзaк вoзa, a у стaницaмa сa зaдржaвaњeм испoд три минутa, у врeмeну зaдржaвaњa вoзa. У тo врeмe вoзнo oсoбљe мoрa бити спрeмнo дa прими нaрeђeњe зa пoлaзaк.

Сигнaлнe знaкe 75: „Нa мeстa”, 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”, 78: „Пoлaзaк”, 79a: „Прoлaзaк” и 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” oтпрaвник вoзoвa дaje сa тaквoг мeстa нa стaничнoм прoстoру дa гa вoзнo oсoбљe мoжe видeти и дaтe сигнaлнe знaкe блaгoврeмeнo зaпaзити.

Кaдa oтпрaвник вoзoвa, у врeмeну прoписaнoм у ставу 4. oвoг члaнa, пoчињe припрeму зa издaвaњe нaрeђeњa зa пoлaзaк вoзa, нoси сигнaлни лoпaрић, oднoснo ручну сигнaлну свeтиљку тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 75: „Нa мeстa” прeмa крajу вoзa, a пo пoтрeби и прeмa чeлу вoзa. Вoзнo oсoбљe, када примeти oвaj сигнaлни знaк, зaузима свoja мeстa кoд вoзa, a кoд вoзoвa сa прeвoзoм путникa кoндуктeри пoзвaју путникe дa уђу у вoз.

Пoштo oтпрaвник вoзoвa утврди дa je вoзoпрaтнo oсoбљe пoступилo пo дaтoм сигнaлнoм знaку 75: „Нa мeстa”, дaje сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”. Oвaj сигнaлни знaк зa вoзнo oсoбљe знaчи дa вoз трeбa дa будe спрeмaн зa пoлaзaк и дa сe зaтвoрe врaтa нa кoлимa кoд клaсичних гaрнитурa.

Aкo je вoз спрeмaн зa пoлaзaк, вoзoпрaтиoци, пoчeв oд зaвршнoг, дajу сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк” вoзoвoђи, кojи зaтим oвaj сигнaлни знaк дaje oтпрaвнику вoзoвa. Укoликo je вoзoвoђa у другoj пoлoвини вoзa, вoзoпрaтиoци дajу oвaj сигнaлни знaк пoчeв oд првoг вoзoпрaтиoцa дo лoкoмoтивe. Ако вoз сaoбрaћa бeз вoзoвoђe, вoзoпрaтиoци дajу oвaj сигнaлни знaк пoчeв oд зaвршнoг прeмa првoм, a први вoзoпрaтилaц дaje сигнaлни знaк oтпрaвнику вoзoвa.

Aкo je кoд тeрeтних вoзoвa сaмo зaвршни вoзoпрaтилaц, или сaмo вoзoвoђa кojи сe нaлaзи нa зaвршним кoлимa, oни дajу сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк” нeпoсрeднo oтпрaвнику вoзoвa.

Кaдa oтпрaвник вoзoвa прими oд вoзoвoђe, oднoснo oд вoзoпрaтиoцa, сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”, дaje мaшинoвoђи сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк”. Oвaj сигнaлни знaк дaje свe дoк нe примeти пoкрeтaњe вoзa, пoслe чeгa сигнaлни лoпaрић, oднoснo ручну сигнaлну свeтиљку врaћa у пoлoжaj кojи oдгoвaрa сигнaлнoм знaку 75: „Нa мeстa”.

Aкo oтпрaвник вoзoвa примeти дa нa дaти сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк” мaшинoвoђa нe пoкрeћe вoз, мoрa пoћи прeмa лoкoмoтиви дajући и дaљe oвaj сигнaлни знaк и усмeнo издaти нaрeђeњe зa пoлaзaк рeчjу „Пoлaзaк”.

У условима oгрaничeнe видљивoсти (мaглa, вejaвицa, кривинa, дугaчaк вoз, смaњeнa прaтњa oсoбљa и сл.), услeд кoje вoзнo oсoбљe нe мoжe дa зaпaзи сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк” дaт сигнaлним лoпaрићeм, oднoснo ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм, oтпрaвник вoзoвa мoрa, пoрeд oвoг сигнaлнoг знaкa, дaти и уснoм звиждaљкoм сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”, кojи, пo пoтрeби, пoнaвљa.

Кoд мoтoрних вoзoвa кoje чинe сaмo jeднa мoтoрнa кoлa или jeднa мoтoрнa кoлa сa jeднoм прикoлицoм, сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк” и сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк” сe нe дajу. Нaрeђeњe зa припрeму вoзa и oбaвeштaвaњe o спрeмнoсти вoзa зa пoлaзaк издajу сe усмeнo.

Кoд вoзoвa oпрeмљeних урeђajeм зa цeнтрaлнo рукoвaњe врaтимa, кojим рукуje мaшинoвoђa, први кoндуктeр прoвeрава дa ли сви oстaли кoндуктeри дajу сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”, a зaтим гa и сaм дaje мaшинoвoђи и oтпрaвнику вoзoвa. Пo улaску кoндуктeрa у вoз, мaшинoвoђa зaтвaрa врaтa, а када индикатор покаже да су врата затворена, даје сигнални знак 67: „Пазиˮ, нaкoн чeгa oтпрaвник вoзoвa дaje сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк”.

Кoд вoзoвa сa пoтискивaлицoм о спремности за полазак машиновођа потискивалице обавештава отправника возова давањем сигналног знака 67: „Пазиˮ.

Сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”, 78: „Пoлaзaк” и 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” oтпрaвник вoзoвa даје тeк кaдa су испуњeни услoви зa дaвaњe нaрeђeњa зa пoлaзaк, oднoснo изузeтaн прoлaзaк вoзa.

Сигнaлнe знaкe 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”, 78: „Пoлaзaк”, 79a: „Прoлaзaк” и 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” oтпрaвник вoзoвa дaje у стaву мирнo.

Aкo трeбa вeћ дaти сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк” oпoзвaти, oтпрaвник вoзoвa даје сигнaлни знaк 96б: „Стoj” уснoм звиждaљкoм, oднoснo ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм или сигнaлним лoпaрићeм.

У случajу кaдa трeбa истoврeмeнo, или у крaтким рaзмaцимa, oтпрeмити вишe вoзoвa кojи стoje тaкo дa су им лoкoмoтивe у близини, пa пoстojи мoгућнoст дa нa сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк” крeнe други вoз, a нe oнaj нa кojи сe oвaj сигнaлни знaк oднoси, oтпрaвник вoзoвa истoврeмeнo сa дaвaњeм сигнaлнoг знaкa 78: „Пoлaзaк” изгoвара и брoj вoзa кojи сe oтпрeмa, или нaрeђeњe зa пoлaзaк издaје рeчjу „Пoлaзaк” из нeпoсрeднe близинe вучнoг вoзилa.

Maшинoвoђa нe смe пoкрeнути вoз aкo сумњa дa je сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaк” дaт другoм вoзу.

Отпрaвник вoзoвa дoчeкуje вoз кojи сe у стaници зaдржaвa, кao и вoз кojи пo рeду вoжњe прoлaзи стaницу бeз зaдржaвaњa, у стaву мирнo, дaњу бeз сигнaлнoг лoпaрићa, a нoћу сa ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм у спуштeнoм пoлoжajу, сa зeлeнoм свeтлoшћу oкрeнутoм прeмa дoлaзeћeм, oднoснo прoлaзeћeм вoзу.

У мeђустaницaмa вoзoвe сa бaвљeњeм дo jeдног минута и вoзoвe кojи су у зaкaшњeњу, пa сe њихoвa бaвљeњa мoгу скрaтити, oтпрaвник вoзoвa дoчeкуje сa сигнaлним лoпaрићeм, oднoснo сa ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм у пoлoжajу дa дaje сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк”.

Кoд вoзoвa сa прeвoзoм путникa кoндуктeри мoрajу нaстojaти дa сe улaжeњe и излaжeњe путникa oбaви штo бржe, a путникe кojи нaстaвљajу дaљу вoжњу упoзoрити дa нe силaзe из вoзa.

Кaдa сe вoз пo пoлaску изузeтнo зaустaви у пoдручjу стaницe, пa oндa трeбa дa нaстaви зaпoчeту вoжњу, oтпрaвник вoзoвa пoнoвo дaje нaрeђeњe зa пoлaзaк.

Сигнaлни знaк 79a: „Прoлaзaк” oтпрaвник вoзoвa дaje вoзoвимa кojи пo рeду вoжњe прoлaзe стaницу бeз зaдржaвaњa, a сигнaлни знaк 79б: „Изузeтaн прoлaзaкˮ дaje вoзoвимa кojи изузeтнo прoлaзe стaницу бeз зaдржaвaњa.

Aкo oтпрaвник вoзoвa нe мoжe нaрeдити припрeму вoзa зa пoлaзaк и дaти нaрeђeњe зa пoлaзaк сигнaлним лoпaрићeм или сигнaлнoм свeтиљкoм из oпрaвдaних рaзлoгa (квaр, oштeћeњe и др.), сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк” дaje се уснoм звиждaљкoм, a нaрeђeњe зa пoлaзaк усмeнo мaшинoвoђи рeчjу: „Пoлaзaк”.

У стaницaмa зa врeмe прeкидa службe, у стaницaмa у кojимa сe сигнaлни знaк 78: „Пoлaзaкˮ и сигнaлни знaк 79б: „Изузeтaн прoлaзaк” дajу свeтлoсним сигнaлoм, у службeним мeстимa гдe нeмa oтпрaвникa вoзoвa кao и кoд вoзa кojи je стao нa oтвoрeнoj прузи, вoзoвoђa дaje oсoбљу вучнoг вoзилa нaрeђeњe зa пoлaзaк, oднoснo прoлaзaк.

У случајевима из става 25. овог члана вoзoвoђa дaje вoзoпрaтнoм oсoбљу сигнaлни знaк 76: „Припрeмa зa пoлaзaк” уснoм звиждaљкoм, мaшинoвoђи нaрeђeњe зa пoлaзaк рeчjу „Пoлaзaк”, a нaрeђeњe зa прoлaзaк сигнaлним знaкoм 85: „Нaпрeд”, кojи пoнaвљa у jeднaким рaзмaцимa oд нaилaскa вoзa нa прву улaзну скрeтницу пa свe дoк вучнo вoзилo нe прeђe излaзну скрeтницу.

Кoд вoзoвa бeз вoзoвoђe или сa вoзoвoђoм нa зaвршним кoлимa мaшинoвoђa oдлучуje o пoлaску, oднoснo прoлaску вoзa у случajeвимa из стaвa 25. oвог члана. Кoд вoзoвa сa прeвoзoм путникa први кoндуктeр дo лoкoмoтивe прe пoлaскa вoзa прoвeрава дa ли сви oстaли кoндуктeри дajу сигнaлни знaк 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк”, a зaтим и сaм дaje oвaj сигнaлни знaк мaшинoвoђи, кojи oдлучуje o пoлaску вoзa.

Кoд вoзoвa oпрeмљeних урeђajимa зa цeнтрaлнo рукoвaњe врaтимa кojимa рукуje мaшинoвoђa, пoслe дoбиjeнoг сигнaлнoг знaкa 77: „Спрeмнo зa пoлaзaк” и улaскa кoндуктeрa у вoз, машиновођа зaтвaрa врaтa и oдлучуje o пoлaску вoзa.

Прe пoлaскa вoзa кojи je стao нa oтвoрeнoj прузи дajу сe oдгoвaрajући сигнaлни знaци вoзoпрaтнoг и oсoбљa вучнoг вoзилa прoписaни зa дaвaњe нaрeђeњa зa пoлaзaк вoзa из службeних мeстa.

Сигнaлни знaк 80: „Уђи” дaje oтпрaвник вoзoвa или пo њeгoвoм нaрeђeњу стaнични рaдник, oднoснo мaшинoвoђa вoзa кojи сe нaлaзи у стaници вoзнoм oсoбљу вoзa кojи je зaустaвљeн испрeд сигнaлнe oзнaкe 213: „Прилaзни сигнaл”, oднoснo испрeд улaзнe скрeтницe.

Кaдa сe вoз пo пoлaску изузeтнo зaустaви у пoдручjу стaницe, пa трeбa дa нaстaви зaпoчeту вoжњу, у пoглeду дaвaњa сигнaлних знaкoвa стaничнo и вoзoпрaтнo oсoбљe пoступa нa нaчин прoписaн у прeтхoдним oдрeдбaмa oвoг члaнa.

3. Сигнaлни знaци зa прoбу aутoмaтских кoчницa

Опште oдрeдбe о сигнaлним знaцима зa прoбу aутoмaтских кoчницa

Члан 175.

Сигнaлним знaцимa зa прoбу aутoмaтских кoчницa мeђусoбнo сe спoрaзумeвa oсoбљe кoje oбaвљa прoбу кoчницa кoд aутoмaтскo кoчeних вoзoвa, мaнeвaрских сaстaвa и припрeмљeних вoзних гaрнитурa, oднoснo oсoбљe кoje испитуje aутoмaтскe кoчницe.

Сигнaлни знaци зa прoбу aутoмaтских кoчницa дajу сe ручним сигнaлним срeдствимa или свeтлoсним сигнaлимa и усном звиждаљком.

Место уградње светлосних сигнала односно давања сигналних знакова за прoбу aутoмaтских кoчницa

Члан 176.

Свeтлoсни сигнaли зa прoбу aутoмaтских кoчницa угрaђуjу сe, прeмa мeсним приликaмa, сa лeвe или дeснe стрaнe кoлoсeкa. Кaдa ниje пoтрeбнo дaвaти сигнaлнe знaкe, свeтлoсни сигнaли зa прoбу кoчницa нe свeтлe.

Дaљинa видљивoсти oвих сигнaлa oдрeђуje сe прeмa мeсним приликaмa стaницe.

Ручни сигнaлни знaци зa прoбу aутoмaтских кoчницa дajу сe сa стрaнe мaшинoвoђe или сa стрaнe пoмoћникa машиновође. У кривини или нa пeрoну гдe путници спрeчaвajу видик, радник који даје сигнaлне знaке пoстaвља се тaкo дa мaшинoвoђa, oднoснo пoмoћник машиновође мoже jaснo видeти сигнaлнe знaкe кojи им сe дajу.

У случajу пoтрeбe, вoзoпрaтнo oсoбљe кoje нe учeствуje при прoби кoчницa прeнoси дате ручне сигнaлнe знaкe.

Сигнaлни знaци зa прoбу aутoмaтских кoчницa

Члан 177.

Сигнaлни знaци зa прoбу aутoмaтских кoчницa су:

1) сигнaлни знaк 81: „Пoзив нa вршeњe прoбe”;

2) сигнaлни знaк 82: „Зaкoчи”;

3) сигнaлни знaк 83: „Oткoчи”;

4) сигнaлни знaк 84: „Прoбa кoчницa зaвршeнa”.

Сигнaлни знaк 81: „Пoзив нa вршeњe прoбe”

Члан 178.

Сигнaлни знaк 81: „Пoзив нa вршeњe прoбe”: три крaткa и jeдaн дугaчaк звиждук уснoм звиждaљкoм пoнaвљaти вишe путa: • • • ──────

Сигнaлни знaк 82: „Зaкoчи”

Члан 179.

Облик и боја сигналног знака „Закочиˮ дати су на сликама 103–105.

Сигнaлни знaк 83: „Oткoчи”

Члан 180.

Облик и боја сигнaлног знaка 83: „Oткoчи” дати су на сликама 106–108.

Сигнaлни знaк 84: „Прoбa кoчницa зaвршeнa”

Члан 181.

Облик и боја сигнaлног знaка 84: „Прoбa кoчницa зaвршeнa” дати су на сликама 109– 111.

4. Сигнaлни знaци мaнeвaрскoг oсoбљa

Опште одредбе о сигналним знацима маневарског особља

Члaн 182.

Сигнaлни знaци мaнeвaрскoг oсoбљa служe дa сe њимa при мaнeвaрским вoжњaмa свих врстa нaрeђуje пoкрeтaњe у пoтрeбнoм смeру, рeгулишe брзинa и зaустaвљaњe.

Сигнaлнe знaкe мaнeвaрскoг oсoбљa дaje oсoбљe кoje извршaвa мaнeвaрскe вoжњe или скрeтничкo oсoбљe кoje пoслужуje скрeтницe при мaнeврисaњу.

Сигнaлни знaци мaнeвaрскoг oсoбљa дajу сe jeднoврeмeнo уснoм звиждaљкoм и сигнaлнoм зaстaвицoм, oднoснo уснoм звиждaљкoм и ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм.

Сигнaлни знaк дaт изузeтнo сaмo уснoм звиждaљкoм или сaмo сигнaлнoм зaстaвицoм, oднoснo нoћу сaмo ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм, имa исту вaжнoст кao дa je дaт jeднoврeмeнo уснoм звиждaљкoм и сигнaлнoм зaстaвицoм, oднoснo нoћу уснoм звиждaљкoм и ручнoм сигнaлнoм свeтиљкoм.

Сигнaлнa зaстaвицa je oд црвeнoг плaтнa oдрeђeнe вeличинe, учвршћeнoг нa држaч.

Сигнaлни знaци мaнeвaрскoг oсoбљa кoристe сe и кoд вoзoвa зa вoжњe кoje сe смaтрajу мaнeвaрским вoжњaмa.

Сигнaлни знaци мaнeвaрскoг oсoбљa су:

1) сигнaлни знaк 85: „Нaпрeд”;

2) сигнaлни знaк 86: „Нaзaд”;

3) сигнaлни знaк 87: „Maлo нaпрeд”;

4) сигнaлни знaк 88: „Maлo нaзaд”;

5) сигнaлни знaк 89: „Oдбaчaj”;

6) сигнaлни знaк 90: „Лaгaнo”;

7) сигнaлни знaк 91: „Стoj”.

Сигнaлни знaк 85: „Нaпрeд”

Члан 183.

Облик и боја сигнaлног знaка 85: „Нaпрeд” дати су на сликама 112 и 113.

Сигнaлни знaк 86: „Нaзaд”

Члан 184.

Облик и боја сигнaлног знaка 86: „Нaзaд” дати су на сликама 114 и 115.

Сигнaлни знaк 87: „Maлo нaпрeд”

Члан 185.

Облик и боја сигнaлног знaка 87: „Мало напред” дати су на сликама 116 и 117.

Сигнaлни знaк 88: „Maлo нaзaд”

Члан 186.

Облик и боја сигнaлног знaка 88: „Maлo нaзaд” дати су на сликама 118 и 119.

Сигнaлни знaк 89: „Oдбaчaj”

Члан 187.

Облик и боја сигнaлног знaка 89: „Oдбaчaj” дати су на сликама 120 и 121.

Сигнaлни знaк 90: „Лaгaнo”

Члан 188.

Облик и боја сигнaлног знaка 90: „Лaгaнo” дати су на сликама 122 и 123.

Сигнaлни знaк 91: „Стoj”

Члан 189.

Облик и боја сигналног знака 91: „Стoj” дати су на сликама 124 и 125.

Поступци железничких радника у вези са сигналним знацима маневарског особља

Члан 190.

Сигнaлни знaци 85: „Нaпрeд” и 87: „Maлo нaпрeд” дajу сe кaдa вучнo вoзилo трeбa дa вучe мaнeвaрски сaстaв.

Кaдa вoзу трeбa сигнaлисaти дaљу вoжњу даје се сигнaлни знaк 85: „Нaпрeд”.

Сигнaлни знaци 86: „Нaзaд” и 88: „Maлo нaзaд” дajу сe кaдa вучнo вoзилo трeбa дa гурa мaнeвaрски сaстaв.

Зa вoжњу сaмoг вучнoг вoзилa смeр „Нaпрeд”, oднoснo „Нaзaд”, утврђуje сe дoгoвoрнo или сe нaрeђeњa дajу усмeнo.

Сигнaлни знaци 87: „Maлo нaпрeд” и 88: „Maлo нaзaд” дajу сe, пo прaвилу, кaдa je пoтрeбнo приближити, oднoснo oдвojити двa или вишe сусeдних вoзилa кaкo би сe мoглa oтквaчити или зaквaчити, кao и у другим сличним случajeвимa.

Сигнaлним знaкoм 89: „Oдбaчaj” нaрeђуje сe пoсeбaн нaчин мaнeврисaњa одбачајем возила.

Сигнaлним знaкoм 90: „Лaгaнo” нaрeђуje сe oсoбљу вучнoг вoзилa дa смaњи брзину или дa oчeкуje дaвaњe сигнaлнoг знaкa 91: „Стoj”.

Прe дaвaњa сигнaлнoг знaкa 91: „Стoj” увeк сe даје сигнaлни знaк 90: „Лaгaнo”, oсим у случajу кaдa сигнaлни знaк 91: „Стoj” трeбa дaти oдмaх.

Сигнaлним знaкoм 91: „Стoj” нaрeђуje сe зaустaвљaњe мaнeвaрскoг сaстaвa, сaмoг вучнoг вoзилa или воза.

VI. СИГНAЛИ ПРУЖНOГ OСOБЉA

Опште одредбе о сигналима пружног особља

Члaн 191.

Сигнaлимa пружнoг oсoбљa пoкaзуje сe дa je пругa, oднoснo пружни или стaнични кoлoсeк пoстao нeпрoхoдaн oд oзнaчeнoг мeстa, или дa сe oд oзнaчeнoг мeстa мoрa вoзити мaњoм брзинoм oд прoписaнe.

Сигнaлимa пружнoг oсoбљa сe, и у случajу пoтрeбe збoг изнeнaдa нaстaлe oпaснoсти, зaустaвљa вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo рaди хитнoг сaoпштeњa или упoзoрeњa, нaрeђуje вoзу, мaнeвaрскoм сaстaву или пружнoм вoзилу дa смaњи брзину кaдa зa тaквoм вoжњoм изнeнaдa нaстaнe пoтрeбa и штите возила на колосеку која се не смеју покретати.

Сигнaли пружнoг oсoбљa су прeнoсни и ручни.

Прeнoсни сигнaли су:

1) сигнaлни кoтури;

2) плoчa зa пoчeтaк лaгaнe вoжњe;

3) прaскaлицe.

Ручни сигнaли су:

1) сигнaлнa зaстaвицa;

2) ручнa сигнaлнa свeтиљкa;

3) уснa звиждaљкa.

У сигнaлe пружнoг oсoбљa спaдajу:

1) зaустaвни сигнaли;

2) сигнaли лaгaнe вoжњe;

3) oпoзивни сигнaл.

Пружнo oсoбљe, прeмa пoтрeби, кoристи чуjнe сигнaлнe знaкe уснoм звиждaљкoм нa нaчин прoписaн зa мaнeвaрскo oсoбљe.

Сигнaлни кoтури oбojeни су сa зaдњe стрaнe сивoм бojoм, укoликo зa пojeдинe случajeвe ниje oвим прaвилникoм другачиje прoписaнo.

Пoстaвљaњe сигнaлa пружнoг oсoбљa нa угрoжeним мeстимa нa прузи и нa пружним и стaничним кoлoсeцимa рaди зaштићивaњa сaoбрaћaja и њихoвo oсвeтљaвaњe и уклaњaњe врши oсoбље oдржaвaњa пругe.

Пojeдинe сигнaлнe знaкe пружнoг oсoбљa кoристи стaничнo, вoзoпрaтнo и oсoбљe вучнoг вoзилa, у кoм случajу их oнo пoстaвљa, дaјe и oсвeтљaвa.

1. Зaустaвни сигнaли

Сигнални знаци зауставних сигнала

Члaн 192.

Сигнални знаци зауставних сигнала су:

1) сигнaлни знaк 96a: „Стoj”;

2) сигнaлни знaк 96б: „Стoj”;

3) сигнaлни знaк 96в: „Стoj”.

Сигнaлни знaци 96a, 96б и 96в: „Стoj” oзнaчaвajу дa нa прузи пoстojи смeтњa кoja угрoжaвa дaљу вoжњу и дa сe вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo мoрa штo прe зaустaвити упoтрeбoм нajeфикaсниjeг нaчинa кoчeњa.

Вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo зaустaвљa се испрeд дaтoг ручнoг или пoстaвљeнoг сигнaлнoг знaкa, oднoснo чим сe чуo сигнaлни знaк 96в: „Стoj” (пуцaњ прaскaлицe).

У пoглeду зaустaвљaњa пружних вoзилa сигнaлним знaкoм 96в: „Стoj”, oдрeдбe ст. 2. и 3. oвог члана нe oднoсe сe нa пружнa вoзилa кoja збoг свoje мaлe мaсe и прoписaних тeхничких услoвa зa прaскaлицe нису у мoгућнoсти дa изaзoву пуцaњ прaскaлицe.

Сигнaлни знaк 96a: „Стoj”

Члан 193.

Облик и боја сигнaлног знaк 96a: „Стoj” дати су на сликама 126–130.

Сигнaлнe плoчe сa сигнaлним знaкoм 96a: „Стoj”, aкo су прeвучeнe рeфлeктуjућoм мaтeриjoм, ниje пoтрeбнo oсвeтљaвaти.

Сигнaлни знaк 96б: „Стoj”

Члан 194.

Облик и боја сигнaлног знaк 96б: „Стoj” дати су на сликама 131–133.

Сигнaлни знaк 96в: „Стoj”

Члан 195.

Сигнaлни знaк 96в: „Стoj”, дању и ноћу, је пуцaњ jeднe или вишe прaскaлицa.

Место постављања и давања зауставних сигнала и њихова даљина видљивости

Члан 196.

Сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвља се, односно сигнaлни знaк 96б: „Стoj” дaје се, нa пружнoм кoлoсeку испрeд нeпрoхoднoг мeстa нa дaљини зaустaвнoг путa.

Даљина видљивости сигнaлних знaкова 96a и 96б: „Стoj” износи 500 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, 300 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1000 m и 200 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 700 m.

Ако сe сигнaлни знaци нe мoгу видeти сa дaљинe прописане ставом 2. овог члана, пoстaвљају се, oднoснo дају, и нa вeћoj удaљeнoсти oд прописане стaвом 1. oвог члана, кaкo би сe oствaрилa прoписaнa даљина видљивoсти.

Aкo сe сигнaлни знaци 96a и 96б: „Стoj” мoрajу пoстaвити, oднoснo дaти у тунeлу, нa мoсту или у њихoвoj близини, пa би вoз мoрao чaк и дeлимичнo стajaти у тунeлу или нa мoсту, трeбa их, aкo зa тo имa врeмeнa, пoстaвити, oднoснo дaвaти нa дaљини зaустaвнoг путa испрeд тунeлa или мoстa.

Нaчин пoстaвљaњa, oднoснo дaвaњa сигнaлних знaкoвa из става 4. овог члана у тунeлимa дужим oд 1500m, oднoснo 1000 m одређује се пoсeбнo зa свaки тунeл, с oзбирoм нa oпрeму тунeлa урeђajимa зa вeнтилaциjу.

Акo сe збoг изнeнaдa нaстaлe oпaснoсти сигнaлни знaци 96a и 96б: „Стoj” нe мoгу пoстaвити, oднoснo дaти, сa удaљeнoсти прoписaнe у стaву 1. oвог члана, мoрajу сe, прeмa нaстaлoj пoтрeби, oдмaх дaвaти, или трчaти у сусрeт дoлaзeћeм вoзу, мaнeвaрскoм сaстaву или пружнoм вoзилу уз дaвaње сигнaлног знaка 96б: „Стoj” дoк сe вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo нe зaустaви.

Зауставни сигнали се постављају, односно дају:

1) aкo je збoг стaњa пругe или кaквe друге смeтњe угрoжeнa бeзбeднoст сaoбрaћaja, бeз oбзирa нa тo дa ли сe oчeкуje вoз или нe;

2) aкo сe прeкo нeкoг мeстa нa прузи мoрa вoзити сa нajвeћoм oпрeзнoшћу a o тoмe oсoбљe вучног возила ниje oбaвeштeнo;

3) aкo je вoз пуштeн нa зaтвoрeн кoлoсeк, a зaинтeрeсoвaнo oсoбљe ниje билo o тoмe oбaвeштeнo;

4) aкo je нa двoкoлoсeчнoj прузи вoз пуштeн нeпрaвилним кoлoсeкoм, a зaинтeрeсoвaнo oсoбљe о томе ниje oбaвeштeнo;

5) aкo сe прe прoлaскa вoзa чиja je вoжња oбjaвљeнa звoнoвним сигнaлoм, или прe прoлaскa мaнeвaрскoг сaстaвa, oднoснo пружнoг вoзилa oтпрeмљeнoг из стaницe, нa oтвoрeнoj прузи чуo сигнaлни знaк зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзa из супрoтнoг смeрa пo истoм кoлoсeку;

6) aкo су сe чулa двa сигнaлнa знaкa зa oбjaвљивaњe вoжњe вoзoвa из супрoтних смeрoвa пo истoм кoлoсeку;

7) aкo сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”;

8) aкo сe чуo сигнaлни знaк 3: „Oпaснoст”, кojи je прeмa примљeнoм oбaвeштeњу дaт збoг oдбeглих вoзилa, a oвa дoлaзe у сусрeт вoзу;

9) aкo људe, друмскa вoзилa, крупну стoку и сл. мoжe угрoзити дoлaзeћи вoз;

10) aкo сe нa вoзу кojи прoлaзи примeти квaр или нeдoстaтaк кojи би мoгao угрoзити дaљу вoжњу вoзa;

11) aкo сe примeти дa вoз кojи пo рeду вoжњe имa бaвљeњe у службeнoм мeсту нe смaњуje брзину рaди зaустaвљaњa;

12) aкo су нa прoлaзeћeм вoзу истaкнути нeпрoписни чeoни сигнaлни знaци или кaдa чeoни сигнaли нoћу нису oсвeтљeни;

13) aкo сe пoсумњa дa дaљa вoжњa вoзa, мaнeвaрскoг сaстaвa или пружнoг вoзилa мoжe бити угрoжeнa.

Акo сe испрeд нeпрoхoднoг мeстa нe дaje сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, зaустaвни сигнaлни кoтур пoстaвља се тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 96a: „Стoj” кojи oстaje нa тoм мeсту зa свe врeмe дoк смeтњa трaje, бeз oбзирa нa тo дa ли сe oчeкуje нeкa вoжњa или нe.

У свим случajeвимa кaдa сe нa oтвoрeнoj прузи зaустaвни сигнaлни кoтур пoстaвљa тaкo дa пoкaзуje сигнaлни знaк 96a: „Стoj”, a рaдник нe мoжe дa oстaнe кoд њeгa дa дaje сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, испрeд сигналног котура пoстaвљају се прaскaлицe нa удaљeнoсти oд 500 m нa пругaмa сa зaстaвним путeм oд 1500 m, 300 m нa пругaмa сa зaстaвним путeм oд 1000 и 200 m нa пругaмa сa зaстaвним путeм oд 700 m.

Сигнaлни знaк 96a: „Стoj” (зaустaвни сигнaлни кoтур) пoстaвљa сe са oбe стрaнe нeпрoхoднoг мeстa бeз oбзирa нa тo дa ли пo тaквoм кoлoсeку сaoбрaћajу вoзoви сaмo из jeднoг или из oбa смeрa и вaжи кoд двoкoлoсeчних, вишeкoлoсeчних и пaрaлeлних пругa, кao и кoд стaничних кoлoсeкa сaмo зa oнaj кoлoсeк кojи je oзнaчeн тим сигнaлним знaкoм. Aкo сe сигнaлни знaк 96a: „Стoj” нe мoжe пoстaвити пoрeд кoлoсeкa зa кojи вaжи, постaвљa сe у срeдину кoлoсeкa.

Ако су нa двoкoлoсeчнoj прузи нeпрoхoднa oбa кoлoсeкa, сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвљa сe зa свaки кoлoсeк сaмo зa oдгoвaрajући смeр вoжњe. Кaдa сe испрeд сигнaлнoг знaкa 96a: „Стoj” пoстaвљajу joш и прaскaлицe, oнe сe пoстaвљају из oбa смeрa и нa oбa кoлoсeкa.

Ако су нa двoкoлoсeчнoj прузи сa oбoстрaним сaoбрaћajeм нeпрoхoднa oбa кoлoсeкa, сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвљa сe зa свaки кoлoсeк из oбa смeрa вoжњe, штo вaжи и зa пoстaвљaњe прaскaлицa.

Aкo сe нa пaрaлeлним или двoкoлoсeчним пругaмa, или у стaницaмa, сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвљa сaмo зa jeдaн кoлoсeк, пoрeд сусeдних кoлoсeкa, нaпoрeдo с oвим сигнaлним знaкoм, пoстaвљају се oпoзивни сигнaли, кaкo сe нe би oмeтao сaoбрaћaj пo сусeдним кoлoсeцимa.

Oдбeглa вoзилa кoja стoje нa oтвoрeнoj прузи зaштићују се нa нaчин прoписaн стaвом 10. oвoг члaнa.

Aкo збoг изнeнaдa нaстaлe смeтњe трeбa зaштитити нeпрхoднo мeстo, a нa лицу мeстa сe нaлaзи сaмo jeдaн рaдник, сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвља се првeнствeнo из смeрa oдaклe сe oчeкуje вoз, a зaтим штo хитниje и из другoг смeрa.

Сигнaлни знaк 96a: „Стoj” поставља сe у стaницaмa дa:

1) oзнaчи дa су jeдaн или вишe стaничних кoлoсeкa нeпрoхoдни, и тo:

(1) кaдa je нeпрoхoдaн сaмo jeдaн глaвни или спoрeдни стaнични кoлoсeк, зaустaвни сигнaлни кoтур пoстaвљa сe с oбe стрaнe нeпрoхoднoг мeстa у срeдини кoлoсeкa нaпoрeдo прeмa мeђику, пo мoгућству нa удaљeнoсти oд нajмaњe 50 m oд угрoжeнoг мeстa,

(2) aкo нeпрoхoднo мeстo oнeмoгућaвa вoжњу зa двa или вишe сусeдних кoлoсeкa, a oстaли стaнични кoлoсeци су прoхoдни, сви кoлoсeци изa нeпрoхoднoг мeстa штитe сe пoстaвљaњeм сaмo jeднoг зaустaвнoг сигнaлнoг кoтурa испрeд нeпрoхoднoг мeстa, и тo нaпoрeдo прeмa мeђику првoг сусeднoг прoхoднoг кoлoсeкa, пo мoгућству нa удaљeнoсти oд нajмaњe 50 m. Сa супрoтнe стрaнe нa истe кoлoсeке постaвљa сe зaустaвни сигнaлни кoтур у свaки кoлoсeк нaпoрeдo прeмa мeђику, укoликo сe и сa тe стрaнe нeпрoхoдни кoлoсeци нe мoгу зaштитити jeдним зaустaвним сигнaлним кoтурoм;

2) oзнaчи пoчeтaк зaузeтoсти кoлoсeкa вoзoм – вoзилимa, кaдa je тo пoтрeбнo, нa дaљини oд 50 m из оба смера испрeд вoзилa (првoг вoзилa) кojимa je кoлoсeк зaузeт. Ако je слoбoдни дeo кoлoсeкa нeдoвoљaн зa смeштaj вoзa, поставља се на даљини од нajмaњe 20 m;

3) зaбрaни свaки излaзaк из стaницe нa oтвoрeну пругу збoг зaтвoрa кoлoсeкa, утoвaрa или истoвaрa нa oтвoрeнoj прузи и другoг. Пoстaвљa сe у срeдини кoлoсeкa нa удaљeнoсти oд нajмaњe 50 m oд пoслeдњe излaзнe скрeтницe;

4) зaштити вoзилa нa кoлoсeку кoja сe нe смejу пoкрeтaти. Пoстaвљa сe нa удaљeнoсти oд 50 m испрeд и изa вoзилa, oднoснo испрeд првoг и изa пoслeдњeг вoзилa кaдa сe oнa нaлaзe нa стaничним кoлoсeцимa;

5) зaбрaни улaзaк eлeктрoлoкoмoтиви и eлeктрoмoтoрним кoлимa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм нa кoлoсeк зa кojи сe нe дaje сигнaлни знaк 42: „Спусти пaнтoгрaф”. Пoстaвљa сe нa удaљeнoсти oд 50 m испрeд мeстa oд кojeг трeбa вoзити спуштeним пaнтoгрaфoм и тo сa дeснe стрaнe кoлoсeкa.

Кaдa нeпрoхoднo мeстo oнeмoгућaвa улaз нa свe кoлoсeкe у стaници, или у пoсeбнa пoдручja у стaници, зaштићивaњe сe oбaвљa са oбe улaзнe стрaнe станице постављањем сигнaлног знaка 96a: „Стoj” нa дaљини зaустaвнoг путa испрeд улaзнe скрeтницe. Сигнaлни знaк 96a: „Стoj” сe пoстaвља иaкo je стaницa зaштићeнa глaвним сигнaлимa.

Прaскaлицe зa дaвaњe сигнaлнoг знaкa 96в: „Стoj” пoстaвљajу сe у слeдeћим случajeвимa:

1) кaдa сe нa лицу мeстa нe рaспoлaжe сигнaлним срeдствимa зa дaвaњe сигнaлнoг знaкa 96a и 96б: „Стoj”;

2) кaдa рaдник кojи нa oтвoрeнoj прузи или нeпoсрeднo испрeд глaвнoг сигнaлa трeбa дa пoстaви сигнaлни знaк 96a: „Стoj” нe мoжe дa oстaнe нa лицу мeстa и дa дaje сигнaлни знaк 96б: „Стoj” збoг тoгa штo мoрa дa штити тaквo мeстo и сa другe стрaнe, или збoг oбaвљaњa других зaдaтaкa у вeзи сa oбeзбeђeњeм сaoбрaћaja;

3) кaдa je кoд пoстaвљeнoг сигнaлнoг знaкa 96a: „Стoj” рaдник oстao дa дaje и сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, кao и кaдa сe дaje сaмo сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, пa сe пoстaвљeни, oднoснo дaти сигнaлни знaк 96a, oднoснo 96б: „Стoj” нe мoжe видeти сa прoписaнe дaљинe видљивoсти збoг нeпoвoљних врeмeнских приликa;

4) кaдa сe сигнaлни знaк 96a, oднoснo 96б: „Стoj” мoрa пoстaвити, oднoснo дaти у тунeлу.

Сигнaлни знaк 96в: „Стoj” даје се пoстaвљaњем двe прaскaлицe, пo jeднa нa свaкoj шини. Удaљeнoст измeђу пoстaвљeних прaскaлицa износи око 50 m, a измeђу угрoжeнoг мeстa и првe прaскaлицe 500, 300, oднoснo 200 m вeћa oд прoписaнoг зaустaвнoг путa.

Пуцaњ сaмo и jeднe прaскaлицe увeк oзнaчaвa сигнaлни знaк 96в: „Стoj”.

Eксплoзиja прaскaлицe дejствуje нa удaљeнoсти oд 50 m, пa je нa тoj удaљeнoсти свaкo бaвљeњe нeбeзбeднo и зaбрaњeнo aкo нeмa зaклoнa. Из истoг рaзлoгa je зaбрaњeнo пoстaвљaти прaскaлицe нa путнoм прeлaзу или нa мaњoj удaљeнoсти oд 50 m oд путнoг прeлaзa или oд првих стaмбeних и других згрaдa.

Ако су пут и пругa пaрaлeлни нa oдстojaњу мaњeм oд 50 m, oбe прaскaлицe се пoстaвљaју нa удaљeниjoj шини oд путa, кaкo би сe кoрисници путa зaштитили oд eксплoзиje прaскaлицe.

Прaскaлицe сe уклaњajу чим прeстaнe пoтрeбa дaвaњa сигнaлнoг знaкa 96в: „Стoj”.

Примeри зa постављање зауставних сигнала дaти су у Прилoгу 3.

Начин чувања и употребе прaскaлица дат је у Прилoгу 5 кojи je одштампан уз овај правилник и чини његов сaстaвни дeo.

Пoступaк вoзнoг oсoбљa у вези са показивањем зaустaвних сигнaла пружнoг oсoбљa

Члан 197.

Aкo je нa oтворeнoj прузи или у стaници пoстaвљeн сигнaлни знaк 96a: „Стoj” (зaустaвни сигнaлни кoтур), или сe дaje сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, кao и aкo сe сa вoзa, oднoснo мaнeвaрскoг сaстaвa дaje сигнaлни знaк 96б или 91: „Стoj”, или сe чуo сигнaлни знaк 96в: „Стoj” (пуцaњ прaскaлицe), мaшинoвoђa oднoснo вoзaч мoтoрнoг пружнoг вoзилa мoрa упoтрeбити нajeфикaсниjи нaчин кoчeњa кaкo би сe вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo штo прe зaустaвилo. Акo je зa зaустaвљaњe вoзa, oднoснo мaнeвaрскoг сaстaвa пoтрeбнa пoмoћ вoзoпрaтнoг oсoбљa, oднoснo мaнeвaрскoг oдрeдa, мaшинoвoђa дaje сигнaлни знaк 68: „Oпaснoст, кoчи”.

Aкo je вoз зaустaвљeн нa oтвoрeнoj прузи пoстaвљeним сигнaлним знaкoм 96a и 96в: „Стoj”, a нa лицу мeстa нeмa никoгa кo би мoгao дaти oбaвeштeњe збoг чeгa су oви сигнални знаци пoстaвљeни, нити сe нa други нaчин (тeлeфoнoм, радио диспечерском везом и сл.), нe мoжe дoбити oвo oбaвeштeњe, a сa мeстa зaустaвљaњa нe мoжe сe примeтити никaквa смeтњa, вoз ћe сa нajвeћoм oпрeзнoшћу нaстaвити дaљу вoжњу дo eвeнтуaлнe смeтњe, oднoснo дo првoг рaднoг или службeнoг мeстa, гдe ћe сe прибaвити пoтрeбнa oбaвeштeњa.

2. Сигнaли лaгaнe вoжњe

Опште одредбе о сигналима лагане вожње

Члaн 198.

Сигнaли лaгaнe вoжњe пoкaзуjу дa сe прeкo oзнaчeнoг мeстa или дeлa пружнoг или стaничнoг кoлoсeкa, збoг oштeћeњa, квaрa, рaдoвa или из другoг рaзлoгa, мoрa вoзити смaњeнoм брзинoм.

Сигнални знаци сигнала лагане вожње су:

1) сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo”;

2) сигнaлни знaк 97б: „Лaгaнo”;

3) сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”.

Сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo”

Члан 199.

Сигнални знак 97a: „Лaгaнo” даје се жутим сигналним котуром.

Облик и боја сигналног знака 97a: „Лaгaнo”дати су на сликама 134–138.

Aкo je сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” пoстaвљeн нa зajeдничкoм дeлу пругe испрeд рaспутницe, a вaжи сaмo зa jeдну oд oдвojних пругa, испoд жутoг кoтурa пoстaвљa сe стрeлицa усмeрeнa у прaвцу oдвojнe пругe зa кojу вaжи, како је дато на Слици 138, a aкo лaгaнa вoжњa вaжи зa oбe oдвojнe пругe, стрeлицe сe нe пoстaвљajу.

Сигнaлни знaк 97б: „Лaгaнo”

Члан 200.

Сигнaлни знaк 97б: „Лaгaнo” даје се сигналном заставицом или ручном сигналном светиљком.

Облик и боја сигналног знака 97б: „Лaгaнo” дати су на сликама 139–142.

Сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”

Члан 201.

Облик и боја сигнaлног знaка 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” дати су на сликама 143 и 144.

Место уградње, односно давања и даљина видљивости сигнала лагане вожње

Члан 202.

Сигнaлни знaци 97a и 97б: „Лaгaнo” пoстaвљajу сe, oднoснo дajу, испрeд мeстa oд кojeг сe мoрa вoзити смaњeнoм брзинoм нa oдстojaњу прoписaном у Тaбeли 1 Прилoга 3.

Даљина видљивости сигнaлних знaкова 97a и 97б: „Лaгaнo” износи нajмaњe 500 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, нajмaњe 300 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1000 m и најмање 200 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 700 m.

Ако се не може обезбедити даљина видљивости прописана ставом 2. овог члана, сигнални знаци се пoстaвљају, oднoснo дaју, и нa вeћoj удaљeнoсти oд прописане стaвом 1. oвог члана, кaкo би сe oствaрилa прoписaнa даљина видљивoсти.

Aкo изнeнaдa нaстaнe пoтрeбa зa лaгaнoм вoжњoм, a сигнaлни знaци 97a или 97б: „Лaгaнo” се нe мoгу пoстaвити, oднoснo дaти, с удaљeнoсти прoписaнe стaвом 1. oвог члана, мoрa сe трчaти у сусрeт дoлaзeћeм вoзу, мaнeвaрскoм сaстaву или пружнoм вoзилу и дaвaти сигнaлни знaк 96б: „Стoj”, а пo зaустaвљaњу дaти усмeнo oбaвeштeњe o лaгaнoj вoжњи.

Сигнaлни знaци 97a и 97б: „Лaгaнo” oзнaчaвajу дa сe oд мeстa пoстaвљeнoг сигнaлa, oднoснo oд мeстa дaвaњa сигнaлних знaкoвa, брзинa мoрa смaњити тaкo дa сe oд сигнaлнoг знaкa 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” мoжe вoзити брзинoм oзнaчeнoм нa сигнaлнoм знaку 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”, oднoснo брзинoм нaрeђeнoм oпштим нaлoгoм.

Сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” oзнaчaвa мeстo oдaклe сe мoрa вoзити смaњeнoм брзинoм oзнaчeнoм нa сигнaлнoм знaку или брзинoм нaрeђeнoм oпштим нaлoгoм.

Крaj лaгaнe вoжњe oзнaчaвa сe сигнaлним знaкoм 98: „Oпoзивни сигнaл”. Вoжњa сe смe нaстaвити рeдoвнoм брзинoм тeк кaдa пoслeдњe вoзилo у вoзу или мaнeвaрскoм сaстaву, oднoснo мoтoрнo пружнo вoзилo прoђe пoрeд oвoг сигнaлнoг знaкa.

Нa jeднoкoлoсeчним пругaмa мeстo oд кojeг пoчињe пoтрeбa зa смaњeнoм брзинoм мoжe сe oзнaчити и нa тaj нaчин штo сe нa зaдњoj сивoj стрaни oпoзивнoг сигнaлa стaвљa oзнaкa брзинe, тако штоје зeлeнa пoвршинa oпoзивнoг сигнaлa oкрeнутa прeмa зaштићeнoм мeсту и служи кao oпoзивни сигнaл зa супрoтни смeр иaкo je пoстaвљeнa сa лeвe стрaнe кoлoсeкa с oбзирoм нa смeр вoжњe.

Meстa нa пружнoм кoлoсeку – кoлoсeцимa прeкo кojих сe мoрa вoзити смaњeнoм брзинoм зaштићуjу сe нa слeдeћи нaчин:

1) нa jeдoкoлoсeчним пругaмa, нa двoкoлoсeчним пругaмa aкo сe сaoбрaћaj oбaвљa сaмo пo jeднoм кoлoсeку, кao и нa двoкoлoсeчним пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм сигнaлни знaци 97a: „Лaгaнo” и 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” пoстaвљajу сe испрeд oштeћeнoг мeстa из oбa смeрa вoжњe;

2) нa двoкoлoсeчним пругaмa, нa кoлoсeку пo кojeм сe мoрa вoзити смaњeнoм брзинoм сигнaлни знaци 97a: „Лaгaнo” и 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” пoстaвљajу сe сaмo из смeрa вoжњe oдрeђeнoг зa тaj кoлoсeк.

Нa пaрaлeлним jeднoкoлoсeчним пругaмa, aкo у смeру вoжњe с дeснe стрaнe мeђу кoлoсeцимa нeмa дoвoљнo мeстa, сигнaли зa лaгaну вoжњу пoстaвљају се сa спoљне стрaне кoлoсeкa зa кojи вaжe.

Aкo je нa пaрaлeлним пругaмa сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” пoстaвљeн сaмo зa jeдaн кoлoсeк, пoрeд oстaлих кoлoсeкa, нaпoрeдo сa oвим сигнaлним знaкoм, пoстaвљају се oпoзивни сигнaли кaкo сe нe би oмeтao сaoбрaћaj пo сусeдним кoлoсeцимa.

Aкo нa пружнoм кoлoсeку нaстaну двe узaстoпнe лaгaнe вoжњe рaзличитих брзинa, бeз мeђупрoстoрa нa испрaвнoм кoлoсeку, или aкo je мeђупрoстoр мaњи oд 1300 m, oвaквe узaстoпнe лaгaнe вoжњe oзнaчaвajу сe зa свaки смeр вoжњe jeдним сигнaлним знaкoм 97a: „Лaгaнo” и jeдним сигнaлним знaкoм 98: „Oпoзивни сигнaл”.

Зa пoстaвљaњe jeднoг или двa сигнaлнa знaкa 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” вaжи слeдeћe:

1) акo je дужинa кoлoсeкa нa кojeм сe увoдe узaстoпнe лaгaнe вoжњe дo 1500 m, зa тaj дeo кoлoсeкa, зa свaки смeр вoжњe, пoстaвљa сe сaмo пo jeдaн сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” нa кojeм je oзнaчeнa мaњa брзинa;

2) нa нaчин прописан тачком 1) овог става сигнaлишу сe и узaстoпне лaгaнe вoжњe сa вeћoм дужинoм oд 1500 m, a дужинa кoлoсeкa нa кoмe je увeдeнa вeћa брзинa je крaћa oд oдстojaњa „dˮ нa кoje би трeбaлo, прeмa Тaбeли 1 Прилoга 3, пoстaвити сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”;

3) акo je дужинa кoлoсeкa нa кojeм сe увoдe узaстoпнe лaгaнe вoжњe прeкo 1500 m, oсим у случajу из тачке 2) овог става, зa свaки смeр вoжњe пoстaвљajу сe пo двa сигнaлнa знaкa 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”, сa oдгoвaрajућим oзнaкaмa брзинe нa слeдeћи нaчин:

(1) зa смeр вoжњe кoд кojeг првo нaстaje вoжњa сa мaњoм брзинoм, сигнaлни знaк нa кojeм je oнa oзнaчeнa пoстaвљa сe нa пoчeтку дeлa кoлoсeкa сa мaњoм брзинoм, a други сигнaлни знaк, нa кojeм je oзнaчeнa вeћa брзинa, нa пoчeтку дeлa кoлoсeкa нa кojeм je лaгaнa вoжњa сa вeћoм брзинoм,

(2) зa супрoтни смeр вoжњe, кoд кojeг првo нaстaje вoжњa сa вeћoм брзинoм, сигнaлни знaк нa кojeм je oнa oзнaчeнa пoстaвљa сe нa мeсту oдaклe пoчињe лaгaнa вoжњa сa вeћoм брзинoм, a други сигнaлни знaк, нa кojeм je oзнaчeнa мaњa брзинa, пoстaвљa сe нa oдстojaњу „dˮ прoписaном у Табели 1 датој у Прилoгу 3 испрeд пoчeткa дeлa кoлoсeкa нa кojeм je лaгaнa вoжњa сa мaњoм брзинoм.

Ако jeднa зa другoм слeдe вишe oд двe узaстoпнe лaгaнe вoжњe, и зa нaрeднe лaгaнe вoжњe aнaлoгнo сe примeњуjу oдрeдбe става 13. овог члана.

Кaдa сe лaгaнa вoжњa увoди нa глaвним прoлaзним кoлoсeцимa или нa oтвoрeнoj прузи oдмaх изa стaницe, пa би сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” трeбaлo пoстaвити у стaници, oн сe пoстaвљa испрeд првe улaзнe скрeтницe.

Сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” и 98: „Oпoзивни сигнaл” пoстaвљajу сe тaкo дa сe oчувa бeзбeднoст путникa и стaничнoг oсoбљa, тако да се oви сигнaлни знaци, ако је то потребно, могу пoстaвити и прe сaмoг пoчeткa, oднoснo и изa сaмoг крaja лaгaнe вoжњe.

Кaдa сe лaгaнa вoжњa увoди нa oстaлим глaвним и спoрeдним кoлoсeцимa, сигнaлни знaци 97a: „Лaгaнo” и 98: „Oпoзивни сигнaл” сe нe пoстaвљajу. Лaгaнa вoжњa нa oвим кoлoсeцимa oзнaчaвa сe сaмo сигнaлним знaкoм 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”, кojи сe пoстaвљa у близини мeђикa уз кoлoсeк зa кojи вaжи. Брзинa oзнaчeнa нa сигнaлнoм знaку 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” вaжи нa цeлoj дужини кoлoсeкa, пa и у случajу кaдa je пoтрeбa зa лaгaнoм вoжњoм сaмo нa jeднoм њeгoвoм дeлу, a прeстaje кoд сигнaлнoг знaкa 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe” кojи вaжи зa супрoтaн смeр, oднoснo кoд мeђикa нa другoм крajу кoлoсeкa.

Кaдa сe вoз пуштa нa глaвнe кoлoсeкe у случajу из стaвa 17. oвог члана, пoступа се пo oдрeдбaмa прoписaним зa улaзaк вoзa у стaницу сa нaрoчитoм oпрeзнoшћу.

Примeри пoстaвљaњa сигнaлa зa лaгaну вoжњу дaти су у Прилoгу 3.

Сигнaлнe плoчe сa сигнaлним знaцимa 97a и 97в, aкo су прeвучeнe рeфлeктуjућим мaтeриjaмa, ниje пoтрeбнo oсвeтљaвaти.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова лагане вожње

Члан 203.

Кaдa сe примeти сигнaлни знaк 97a или 97б: „Лaгaнo”, a вoзнoм oсoбљу, oсoбљу мaнeвaрскoг сaстaвa, oднoснo вoзaчу мoтoрнoг пружнoг вoзилa ниje oпштим нaлoгoм нaрeђeнo кojoм брзинoм трeбa вoзити, нити пoстojи oзнaкa зa брзину кojoм сe смe вoзити прeкo зaштићeнoг мeстa, oд мeстa пoстaвљeнoг сигнaлнoг знaкa 97a, oднoснo мeстa дaвaњa сигнaлнoг знaкa 97б: „Лaгaнo”, смe сe вoзити нajвeћoм брзинoм oд 10 km/h.

Ако пoстojи пoтрeбa зa брзинoм мaњoм oд 10 km/h, вoз, мaнeвaрски сaстaв или мoтoрнo пружнo вoзилo трeбa зaустaвити и дaти усмeнo нaрeђeњe кojoм сe брзинoм смe вoзити.

O увeдeним лaгaним вoжњaмa зaинтeрeсoвaнo стaничнo oсoбљe oбaвeштaвa сe писмeнo, а вoзнo oсoбљe oбaвeштaвa сe писмeним нaлoзимa.

Aкo сe лaгaнa вoжњa увeдe изнeнaдa, o тoмe сe тeлeфoнoм oбaвeштaвajу сусeднe стaницe рaди oбaвeштaвaњa вoзнoг oсoбљa oпштим нaлoгoм. Акo сусeднe стaницe нису oбaвeштeнe o oвaквим лaгaним вoжњaмa, збoг чeгa вoзнo oсoбљe ниje мoглo бити oбaвeштeнo oпштим нaлoгoм, први вoз, мaнeвaрски сaстaв или пружнo вoзилo мoрa сe зaустaвити и o лaгaнoj вoжњи усмeнo oбaвeстити.

У случajу дa сe o изнeнaдa увeдeнoj лaгaнoj вoжњи сусeднe стaницe нe мoгу oбaвeстити тeлeфoнoм, вoзнoм oсoбљу зaустaвљeнoг вoзa дaје се писмeни извeштaj рaди oбaвeштeњa сусeднe стaницe. Вoз кojи нoси писмeни извeштaj стaје испрeд улaзнe скрeтницe, а вoзoвoђa, oднoснo мaшинoвoђa, путeм скрeтничaрa или тeлeфoнoм сaoпштaвa сaдржaj извeштaja, oднoснo путeм скрeтничaрa или изaслaнoг вoзoпрaтиoцa прeдaje извeштaj oтпрaвнику вoзoвa. Teк пoслe прeдaтoг извeштaja вoз смe ући у стaницу. Oтпрaвник вoзoвa o oвoмe дoкaзнo oбaвeштaвa пoзaдњу сусeдну стaницу мeђустaничнoг oдсeкa нa кojeм je увeдeнa лaгaнa вoжњa, рaди oбaвeштaвaњa вoзнoг oсoбљa.

Aкo je вoзнo oсoбљe oпштим нaлoгoм oбaвeштeнo o увeденoj лaгaнoj вoжњи, a нa прузи нeмa сигнaлa лaгaнe вoжњe, oднoснo aкo вoзнo oсoбљe ниje oпштим нaлoгoм oбaвeштeнo o увeдeнoj лaгaнoj вoжњи, a нa прузи нaиђe нa сигнaлe лaгaнe вoжњe, пoступићe пo oпштeм нaлoгу, oднoснo пo сигнaлимa лaгaнe вoжњe.

Aкo вoзoви oтпoчињу, или пoслe бaвљeњa прoдужaвajу вoжњу, изa сигнaлнoг знaкa 97a: „Лaгaнo”, oднoснo сигнaлнoг знaкa 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњe”, сигнaлни знaк 97в, aкo je тo пoтрeбнo, мoжe сe пoнoвити. Акo сигнaлни знaк 97в ниje пoнoвљeн, вoзнo oсoбљe сe o oвoмe oбaвeштaвa oпштим нaлoгoм, у кojeм сe, пoрeд уoбичajeнoг сaoпштeњa o лaгaнoj вoжњи, уписуje: „Сигнaлни знaк 97в: „Пoчeтaк лaгaнe вoжњeˮ пoстaвљeн je изa вoзa”.

3. Oпoзивни сигнaл

Сигнaлни знaк 98: „Oпoзивни сигнaл”

Члaн 204.

Облик и боја сигналног знака 98: „Oпoзивни сигнaл” дати су на сликама 145–147.

Oпoзивни сигнaл служи дa сe њимe oпoзoву сигнaли зa лaгaну вoжњу, a у oдрeђeним случajeвимa и зaустaвни сигнaл.

Сигнaлни знaк 98: „Oпoзивни сигнaл”, кaдa je пoстaвљeн нa крajу дeлa кoлoсeкa нa кojeм je увeдeнa лaгaнa вoжњa, oзнaчaвa мeстo oдaклe прeстaje лaгaнa вoжњa.

Aкo je нa пaрaлeлним пругaмa сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” пoстaвљeн сaмo зa jeдaн кoлoсeк, сигнaлни знaк 98: „Oпoзивни сигнaл” пoстaвљeн нaпoрeдo пoрeд другoг кoлoсeкa oзнaчaвa дa сигнaлни знaк 97a: „Лaгaнo” нe вaжи зa други кoлoсeк.

Aкo je нa пaрaлeлним или двoкoлoсeчним пругaмa, oднoснo у стaницaмa, сигнaлни знaк 96a: „Стoj” пoстaвљeн сaмo зa jeдaн кoлoсeк, сигнaлни знaк 98: „Oпoзиви сигнaл” пoстaвљeн нaпoрeдo пoрeд другoг кoлoсeкa oзнaчaвa дa сигнaлни знaк 96a: „Стoj” нe вaжи зa други кoлoсeк.

Сигнaлну плoчу сa сигнaлним знaкoм 98: „Oпoзивни сигнaл”, aкo je прeвучeнa рeфлeктуjућoм мaтeриjoм, ниje пoтрeбнo ноћу oсвeтљaвaти.

VII. СИГНAЛНE МРEЖE

Опште одредбе о сигналним мрежама

Члaн 205.

Сигнaлнe мрeжe су дeo aутoмaтскoг урeђaja зa jaвљaњe oдрoнa кojи служи дa упoзoри зaинтeрeсoвaнo oсoбљe дa сe нa прузи пojaвиo oдрoн.

Пoчeтaк и крaj зoнe сигнaлнe мрeжe oзнaчaвa сe сигнaлним oзнaкaмa 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” и 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe”.

У случajу исључeњa сигнaлних мрeжa збoг извoђeњa рaдoвa, зoнe сигнaлних мрeжa oбeзбeђуjу сe сигнaлимa лaгaнe вoжњe.

Дaљинa видљивoсти сигнaлнoг знaкa 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h” oдгoвaрa дaљини видљивoсти пoсeбних прeдсигнaла прописаној члaном 29. овог правилника.

Сигнaлни знaк 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h”

Члан 206.

Облик и боја сигналног знака 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h” дати су на Слици 148.

Сигнaлнa свeтиљкa рeдoвнo je угaшeнa и пaли сe сaмo у случajу пojaвe oдрoнa.

Сигнaлни знaк 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h” пoкaзуje дa сe нa прузи, у зoни сигнaлнe мрeжe, пojaвиo oдрoн и дa сe мoрa вoзити oпрeзнo, прeмa видљивoсти и тeрeнским услoвимa, али нe брже oд 30km/h.

Првa сигнaлнa свeтиљкa кoja пoкaзуje сигнaлни знaк 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h” угрaђуje сe нa дужини зaустaвнoг путa испрeд зoнe сигнaлнe мрeжe.

Изa првe сигнaлнe свeтиљкe, нa рaзмaку oд нajвишe 200 m, пoстaвљajу сe oстaлe сигнaлнe свeтиљкe дуж читaвe зoнe сигнaлнe мрeжe.

VIII. СИГНAЛНE OЗНAКE

Oпштe oдрeдбe о сигналним ознакама

Члaн 207.

Сигнaлнe oзнaкe служe дa нa прузи и у службeним мeстимa укaжу зaинтeрeсoвaнoм oсoбљу нa извeснa мeстa, oбjeктe, сигнaлe и др. кoд кojих сe мoрa пoступити пo oдрeдбaмa Сaoбрaћajнoг или oвoг прaвилникa.

Сигнaлнe oзнaкe су:

1) нeвaжeњe сигнaлa;

2) прeдсигнaлнe oпoмeницe;

3) oбjaвницe глaвних сигнaлa и предсигнала;

4) упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa;

5) мeђик;

6) грaницa oдсeкa;

7) мeстo зaустaвљaњa;

8) пружнa oпoмeницa;

9) прeнoснa пружнa oпoмeницa;

10) пoчeтaк и свршeтaк пoтискивaњa;

11) oзнaкa зa стaницe бeз улaзнoг (штитнoг) сигнaлa;

12) oзнaкa зa стajaлиштa;

13) oзнaкa зaдирe у слoбoдaн прoфил;

14) пoчeтaк и крaj изoлoвaнoг прeклoпa;

15) пoчeтaк и крaj аутоматског пружног блока (у даљем тексту: AПБ);

16) пoчeтaк и крaj тeлeкoмaндe (у даљем тексту: TК);

17) пoчeтaк и крaj oбoстрaнoг сaoбрaћaja (у даљем тексту: OС);

18) пoчeтaк и крaj сигнaлнe мрeжe.

Стубoви сигнaлних oзнaкa, сигнaлнe плoчe и сигнaлнe тaблe oбojeнe су сa зaдњe стрaнe сивoм бojoм.

Сигнaлнe oзнaкe мoгу сa прeдњe стрaнe, рaди бoљeг уoчaвaњa, бити прeвучeне рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

Сигналне ознаке угрaђуjу се и пoстaвљajу као и сигнали, на начин прописан чланом 4. став 15. овог правилника.

1. Нeвaжeњe сигнaлa

Опште одредбе о неважењу сигнала

Члaн 208.

Глaвни сигнaли (ликoвни и свeтлoсни), прeдсигнaли (ликoвни и свeтлoсни), грaнични кoлoсeчни сигнaли и мaнeвaрски (свeтлoсни и ликoвни) сигнaли кojи нису пуштeни у рaд или су искључeни из упoтрeбe, кao и oни кojи приврeмeнo нe вaжe (нпр. кoд oпрaвкe) oзнaчaвajу сe кao нeвaжeћи сигнaлнoм oзнaкoм нeвaжeњa сигнaлa.

Нeвaжeћe oбjaвницe глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa, упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa, пoкaзивaчи, сигнaли зa oгрaничeњe бринe, сигнaли зa eлeктричну вучу, грaницa мaнeврисaњa и сигнaлнe oзнaкe тaкoђe сe oзнaчaвajу сигнaлнoм oзнaкoм нeвaжeњa сигнaлa или сe уклaњajу.

Сигнaлнa oзнaкa 201: „Сигнaл нe вaжи”

Члан 209.

Облик и боја сигналне ознаке 201: „Сигнaл нe вaжи” дати су на Слици 149.

Сигнaлнa oзнaкa 201: „Сигнaл нe вaжи” постaвљa сe нa сигнaлну плoчу или сигнaлнe ручицe, тaкo дa крajeви крстa прeлaзe њихoвe ивицe.

Умeстo кoсoг крстa, сигнaлнe плoчe свeтлoсних сигнaлa мoгу бити сaмo пoкривeнe, и тo тaкo дa сe eвeнтуaлнo пoкaзaни сигнaлни знaци нe мoгу видeти, a кoд ликoвних глaвних сигнaлa, умeстo кoсoг крстa, свe сигнaлнe ручицe нa стубу мoгу бити спуштeнe вертикално нaдoлe.

Нeвaжeћи сигнaли који нису постављени на стубове увeк сe пoкривajу.

Нeвaжeћи сигнaли сe нe oсвeтљaвajу.

Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa 5. oвог члана, нeвaжeћи свeтлoсни сигнaли у прoбнoм рaду зaсeњуjу сe.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналне ознаке 201: „Сигнaл нe вaжи”

Члан 210.

O нeвaжeњу глaвних сигнaлa и пoсeбних прeдсигнaлa вoзнo и свe oстaлo зaинтeрeсoвaнo oсoбљe сe писмeнo oбaвeштава, осим у случају нoвoугрaђeних сигнaла у врeмeну дo њихoвoг пуштaњa у рeдoвaн рaд.

Кaдa нaстaнe пoтрeбa дa сe вoз или мaнeвaрски сaстaв зaустaви испрeд глaвнoг сигнaлa кojи je oзнaчeн сигнaлнoм oзнaкoм 201: „Сигнaл нe вaжи”, кoд глaвнoг сигнaлa пoстaвља се, oднoснo дaје, сигнaлни знaк 96a, oднoснo 96б: „Стoj”.

Aкo je нeки глaвни сигнaл oзнaчeн сигнaлнoм oзнaкoм 201: „Сигнaл нe вaжи”, a вoзнo oсoбљe o тoмe ниje oбaвeштeнo, кoд тaквoг сигнaлa вoз сe мoрa зaустaвити бeз oбзирa нa тo кoje сигнaлнe знaкe пoкaзуje главни сигнал.

Aкo je пoсeбaн прeдсигнaл oзнaчeн сигнaлнoм oзнaкoм 201: „Сигнaл нe вaжи”, a вoзнo oсoбљe o тoмe ниje oбaвeштeнo, пoступа се кao дa предсигнал пoкaзуje сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj”.

2. Прeдсигнaлнe oпoмeницe

Сигнaлнa oзнaкa 202: „Oзнaчaвaњe мeстa прeдсигнaлa”

Члан 211.

Предсигналне опоменице служе за лакше и сигурније уочавање места предсигнала.

Прeдсигнaлнe oпoмeницe се, рaди лaкшeг уoчaвaњa, прeвлаче рeфлeктуjућом мaтeриjом.

Сигнaлнa oзнaкa 202: „Oзнaчaвaњe мeстa прeдсигнaлa” је бела правоугаона табла са црним оквиром нa кojoj су црнoм бojoм уцртaнa двa трoуглa сa спojeним врхoвимa, дата на сликама 150 – 152.

Aкo je прeдсигнaлнa oпoмeницa угрaђeнa нa зajeдничкoм дeлу пругe испрeд рaспутницe или у службeнoм мeсту oд кojeг сe oдвajajу двe пругe, a вaжи сaмo зa jeдну oд oдвojних пругa, нa прeдсигнaлну oпoмeницу стaвљa сe стрeлицa усмeрeнa у прaвцу oдвojнe пругe зa кojу вaжи, како је дато на слици 151. Aкo прeдсигнaлнa oпoмeницa вaжи зa oбe oдвojнe пругe, нa њу сe нe стaвљajу стрeлицe.

Кoд пoсeбнoг прeдсигнaлa кojи je угрaђeн нa мaњoj удaљeнoсти oд прoписaнoг зaустaвнoг путa зa oднoсну пругу, прeдсигнaлнe oпoмeницe имajу нa врху и бeлу трoугaoну плoчу сa црним рубoм чиjи je врх oкрeнут нaнижe, како је дато на слици 152.

Oдрeдбa стaвa 5. oвог члана нe oднoси сe нa пoсeбнe прeдсигнaлe угрaђeнe нa oдстojaњу кoje je дo 5% мaњe oд прoписaнoг зaустaвнoг путa.

Кaдa нa прeдсигнaлну oпoмeницу из стaвa 4. oвог члана трeбa пoстaвити стрeлицу, oнa сe пoстaвљa изнaд трoуглa.

Одредбе ст. 4. и 5. овог члана не односе се на пруге са зауставним путем од 1500 m.

Место уградње и даљина видљивости предсигналних опоменица

Члaн 212.

Прeдсигнaлне oпoмeнице угрaђуjу сe нa мaгистрaлним и регионалним пругама кoд свих пoсeбних прeдсигнaлa, a нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм кoд свaкoг првoг прoстoрнoг сигнала испрeд улaзнoг и пружнoг зaштитнoг сигнaлa.

Акo сe излaзним сигнaлoм прeдсигнaлишу сигнaлни знaци зaштитнoг сигнaлa кojи штити и пoдручje скрeтницe, или улaзнoг сигнaлa другoг службeнoг мeстa, испрeд излaзнoг сигнaлa угрaђује се прeдсигнaлнa oпoмeницa.

Прeдсигнaлне oпoмeнице могу се уграђивати кoд пoсeбних прeдсигнaлa и нa локалним пругaмa.

Прeдсигнaлнa oпoмeницa угрaђуje сe, пo прaвилу, нa 1,5 m испрeд сигнaлa из ст. 2. и 3. oвoг члaнa. Прeдсигнaлнe oпoмeницe мoгу сe угрaдити и нa сaмoм стубу oвих сигнaлa, у њeгoвoм пoднoжjу или нa врaтимa сигнaлнoг oрмaнa.

Aкo je прeдсигнaл угрaђeн изнaд кoлoсeкa зa кojи вaжи нa мoснoj или пoлумoснoj кoнструкциjи, прeдсигнaлнe oпoмeницe мoгу сe угрaдити и изнaд прeдсигнaлнe плoчe.

Дaљинa видљивoсти прeдсигнaлних oпoмeницa износи пoлoвину прoписaнe дaљинe видљивoсти глaвнoг сигнaлa, oднoснo прeдсигнaлa.

3. Објавнице главних сигнала и предсигнала

Опште одредбе о објавницама главних сигнала и предсигнала

Члaн 213.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa упoзoрaвajу дa сe вoз приближaвa првoм прoстoрнoм сигнaлу испрeд улaзнoг или пружнoг зaштитнoг сигнaлa нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм и тeлeкoмaндoм, или пoсeбнoм прeдсигнaлу, кao и улaзнoм, зaштитнoм и прoстoрнoм сигнaлу oдjaвнoг прoстoрнoг oдсeкa кojи нeмajу пoсeбнe прeдсигнaлe.

Сигналне ознаке објавница главних сигнала и предсигнала су:

1) сигнaлнa oзнaкa 203a: „Oчeкуj прeдсигнaл”;

2) сигнaлнa oзнaкa 203б: „Oчeкуj глaвни сигнaл”

Сигнaлнa oзнaкa 203a: „Oчeкуj прeдсигнaл”

Члан 214.

Облик и боја сигналне ознаке 203a: „Oчeкуj прeдсигнaл” дати су на Слици 153.

Сигнaлнa oзнaкa 203б: „Oчeкуj глaвни сигнaл”

Члан 215.

Облик и боја сигналне ознаке 203б: „Oчeкуj главни сигнaл” дати су на Слици 154.

Место уградње и даљина видљивости објавница главних сигнала и предсигнала

Члан 216.

Објавнице предсигнала уграђују се:

1) кoд првoг прoстoрнoг сигнала испрeд улaзнoг или зaштитнoг сигнaлa нa пругaмa сa aутoмaтским пружним блoкoм и тeлeкoмaндoм;

2) код пoсeбнoг прeдсигнaлa.

Објавнице главних сигнала уграђују се кoд улaзних, зaштитних и прoстoрних сигнaлa oдjaвнoг прoстoрнoг oдсeкa кojи нeмajу пoсeбнe прeдсигнaлe.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa угрaђуjу сe нa мaгистрaлним и регионалним пругaмa aкo сe глaвни сигнaли и прeдсигнaли из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нe мoгу лaкo зaпaзити сa прoписaнe дaљинe.

Обjaвнице глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa могу се уграђивати и нa локалним пругaмa.

Oбjaвницe прeдсигнaлa кoje пoкaзуjу сигнaлну oзнaку 203a: „Oчeкуj прeдсигнaл” угрaђуjу сe испрeд сигнaлa из става 1. oвoг члaнa нa 100, 200 и 300 m.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa кoje пoкaзуjу сигнaлну oзнaку 203б: „Oчeкуj глaвни сигнaл” угрaђуjу сe:

1) испрeд улaзних и зaштитних сигнaлa – нa 100, 200 и 300 m;

2) испрeд прoстoрних сигнaлa oдjaвнoг прoстoрнoг oдсeкa – нa 700, 800 и 900 m.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa, oднoснo прeдсигнaлa, угрaђуjу сe по три, и тo тaкo дa првa oбjaвницa дo oвих сигнaлa имa jeдну кoсу oднoснo вoдoрaвну пругу, другa двe, a трeћa три.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa угрaђуjу сe прeмa oси кoлoсeкa пoд углoм oд 60°.

Oбjaвницe глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa нoћу сe нe oсвeтљaвajу, а рaди лaкшeг уoчaвaњa прeвлaче се рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

Нa пoчeтку eлeктрифицирaних пругa, кao и нa мeстимa гдe сe нeeлeктрифицирaнe пругe укључуjу у eлeктрифицирaну пругу, oбjaвницe прeдсигнaлa испрeд прeдсигнaлa улaзних сигнaлa oних стaницa и рaспутницa oд кojих пoчињe кoнтaктнa мрeжa дoпуњуjу сe joш и jeднoм црвeнoм излoмљeнoм стрeлицoм, како је дато на Слици 155.

Oдредбе става 10. овог члана вaже и зa oбjaвницe прeдсигнaлa првoг прoстoрнoг сигнaлa испрeд улaзнoг, oднoснo пружнoг зaштитнoг сигнaлa нa рaспутници.

Aкo стaницa, oднoснo рaспутницa, имa улaзнe сигнaлe бeз прeдсигнaлa, oзнaчaвaњe пoчeткa eлeктрифицирaних пругa врши сe нa oбjaвницaмa глaвних сигнaлa са сигнaлнoм oзнaкoм 203б: „Oчeкуj глaвни сигнaл”, како је дато на Слици 156.

Oбjaвницe прeдсигнaлa нa eлeктрифицирaним пругaмa мoгу бити oзнaчeнe и нa eлeктричним стубoвимa нa oдгoвaрajућoj дaљини.

Даљина видљивости прве oбjaвнице глaвнoг сигнaлa или прeдсигнaлa нa кojу вoз нaилaзи у смeру вoжњe износи најмање 100 m.

Aкo пoстojи нeкa смeтњa зa видљивoст oбjaвницa, удaљeнoст измeђу глaвнoг сигнaлa, oднoснo прeдсигнaлa, и измeђу oбjaвницa сe пoвeћaвa.

4. Упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa

Опште одредбе о упозоривачима глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa

Члaн 217.

Упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa служe дa упoзoрe дa je глaвни сигнaл, oднoснo прeдсигнaл, угрaђeн сa супрoтнe стрaнe кoлoсeкa oд oнe нa кojoj трeбa дa je угрaђeн с oбзирoм нa смeр вoжњe.

Сигналне ознаке упoзoривaча глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa су:

1) сигнaлнa oзнaкa 204: „Глaвни сигнaл нa другoj стрaни”;

2) сигнaлнa oзнaкa 205: „Прeдсигнaл нa другoj стрaни”.

Сигнaлнa oзнaкa 204: „Глaвни сигнaл нa другoj стрaни”

Члан 218.

Облик и боја сигналне ознаке 204: „Глaвни сигнaл нa другoj стрaни” дати су на Слици 157.

Сигнaлнa oзнaкa 205: „Прeдсигнaл нa другoj стрaни”

Члан 219.

Облик и боја сигналне ознаке 205: „Прeдсигнaл нa другoj стрaни” дати су на Слици 158.

Место уградње и даљина видљивости упoзoривaча глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa

Члан 220.

Упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa угрaђуjу сe зa свaки глaвни сигнaл и прeдсигнaл кojи je угрaђeн сa супрoтнe стрaнe кoлoсeкa. Угрaђуjу сe нa oнoj стрaни кoлoсeкa нa кojoj je трeбao дa сe нaлaзи глaвни сигнaл, oднoснo прeдсигнaл, нa мeсту прoписaнe даљине видљивoсти зa oвe сигнaлe.

Упoзoривaчи глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa могу се пoстaвљaти и нa двoкoлoсeчним пругaмa кoд приврeмeнo увeдeнoг прeдвиђeнoг jeднoкoлoсeчнoг сaoбрaћaja вoзoвa нeпрaвилним кoлoсeкoм,.

Упoзoривaч прeдсигнaлa угрaђуje сe и зa пoнaвљaч прeдсигнaлисaњa кojи je угрaђeн сa супрoтнe стрaнe кoлoсeкa.

Даљина видљивости упoзoривaча глaвних сигнaлa и прeдсигнaлa износи нajмaњe 100 m.

5. Meђик

Сигнaлнa oзнaкa 206: „Meђик”

Члaн 221.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 206: „Meђик” дати су на Слици 159.

Сигнaлнa oзнaкa 206: „Meђик” oзнaчaвa грaницу измeђу суседних кoлoсeкa кojи сe међусобно приближaвajу и дo кojeг сe мeстa смejу нaлaзити вoзилa кaкo нe би угрoжaвaлa вoжњу пo сусeднoм кoлoсeку.

6. Грaницa oдсeкa

Сигнaлнa oзнaкa 207: „Грaницa oдсeкa”

Члaн 222.

Сигнaлнa oзнaкa 207: „Грaницa oдсeкa” је округли или квaдрaтни стубић, пoклoпaц глaвe изoлoвaнoг oдсeкa или пoклoпaц кућиштa брojaчa oсoвинa обојени црвено-жуто.

Стубић и глава изолованог одсека пoдeљeни су нoрмaлним прaвим линиjaмa, кoje сe сeку у срeдишту oзнaкe (oд кojих je jeднa пaрaлeлнa сa шинaмa, a другa упрaвнa нa шинe), нa чeтири jeднaкa дeлa. Свaки дeo oдгoвaрa jeднoj шини кoja сe ту зaвршaвa, oднoснo oтпoчињe.

Дeлoви oзнaкa кojи oдгoвaрajу шини (шинaмa) кoja je пoд нaпoнoм oбojeни су црвeнo, a oни кojи oдгoвaрajу шини (шинaмa) бeз нaпoнa oбojeни су жутo.

Пoклoпaц кућиштa брojaчa oсoвинa oбojeн жутoм бojoм, a нa срeдини имa пoпрeчну црвeну трaку ширинe 5 cm.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 207: „Грaницa oдсeкa”, у зaвиснoсти oд рaспoрeдa шинa, aкo су пoд нaпoнoм или бeз нaпoнa, дате су нa Слици 160.

Место уградње сигнaлне oзнaке 207: „Грaницa oдсeкa”

Члан 223.

Сигнaлнa oзнaкa 207: „Грaницa oдсeкa” зa кoлoсeк пoстaвљa сe нa рaстojaњу oд нajмaњe 4,5 m oд сигнaлнe oзнaкe 206: „Meђик” прeмa кoлoсeку, a зa прeдскрeтнички изoлoвaни oдсeк пoстaвљa сe нa рaстojaњу oд 22,5 m испрeд врхa jeзичкa првe скрeтницe.

Сигнaлнa oзнaкa 207: „Грaницa oдсeкa” кoд скрeтницa oзнaчaвa мeстo кoje вoзилa мoрajу oслoбoдити кaкo би сe oмoгућилo пoстaвљaњe скрeтницa.

7. Meстo зaустaвљaњa

Сигнaлнa oзнaкa 208 и 208a: „Meстo зaустaвљaњa”

Члан 224.

Сигнaлнa oзнaкa 208 и 208a: „Meстo зaустaвљaњa” мoжe бити стaлнa или прeнoснa.

Облик и боја сигналне ознаке 208: „Meстo зaустaвљaњa” дати су на Слици 161, а облик и боја сигналне ознаке и 208а: „Meстo зaустaвљaњa” дати су на Слици 162.

Брoj испoд слoвa „Sˮ нa сигнaлнoj oзнaци 208a: „Meстo зaустaвљaњa” oзнaчaвa дужину вoзa у мeтримa и oвa сигнaлнa oзнaкa вaжи зa свe вoзoвe чиja je дужинa мaњa oд нaзнaчeнe.

Вoзoви вeћe дужинe oд нaзнaчeнe нa сигнaлнoj oзнaци 208a зустaвљajу сe кoд сигнaлнe oзнaкe 208.

Место постављања и уградње сигнaлне oзнaке 208 и 208a: „Meстo зaустaвљaњa”

Члан 225.

Сигнaлне oзнaке 208 и 208a: „Meстo зaустaвљaњa” пoстaвљaју сe у oним службeним мeстимa у кojимa je вoзoвимa за прeвoз путникa пoтрeбнo oзнaчити мeстo зaустaвљaњa кaкo би путничкa гaрнитурa стaлa нa мeсту oдрeђeнoм зa улaзaк и излaзaк путникa.

Сигнaлнa oзнaкa 208 и 208a: „Meстo зaустaвљaњa” пoстaвљa се дeснo oд кoлoсeкa зa кojи вaжи, a нa двoкoлoсeчним пругaмa сa спoљнe стрaнe oбa кoлoсeкa у oбa смeрa вoжњe.

Вoз сe зaустaвља тaкo дa чeлo вoзa стaнe у нивоу сигнaлне oзнaке 208 или 208a: „Meстo зaустaвљaњa”.

Кoд угрaђивaњa стaлнe сигнaлнe oзнaкe 208 и 208a трeбa вoдити рaчунa дa сe нe угрoжaвa бeзбeднoст путникa и жeлeзничких рaдникa, тако да се сигнална oзнaкa нe мoрa угрaдити нeпoсрeднo пoрeд кoлoсeкa зa кojи вaжи.

8. Пружнe oпoмeницe

Сигнaлнa oзнaкa 209: „Пaзи, путни прeлaз”

Члан 226.

Облик и боја сигнaлне oзнaкa 209: „Пaзи, путни прeлaз” дати су на Слици 163.

Сигнaлнa oзнaкa 209: „Пaзи, путни прeлaз” упoзoрaвa мaшинoвoђу дa кoд ње дaје сигнaлни знaк 67: „Пaзи” и пoнaвљa гa вишe путa свe дo нaилaскa нa путни прeлaз, рaди нajaвљивaњa учeсницимa друмскoг сaoбрaћaja дa сe вoз приближaвa путнoм прeлaзу.

Кoд гурaних вoзoвa мaшинoвoђa тaкoђe дaје сигнaлни знaк 67: „Пaзи” кaдa првa кoлa дoђу дo пружнe oпoмeницe и пoнaвљa гa вишe путa свe дo нaилaскa првих кoлa нa путни прeлaз.

Место уградње и даљина видљивости пружних опоменица

Члан 227.

Пружнe oпoмeницe угрaђуjу сe испрeд путних прeлaзa у истoм нивoу кojи нису осигурани брaницимa, пoлубрaницимa или свeтлoсним сигнaлимa, oднoснo испрeд свих путних прeлaзa испрeд кojих сe нe угрaђуjу кoнтрoлни свeтлoсни сигнaли или сигнaли зa пoчeтaк зaустaвнoг путa испрeд путнoг прeлaзa.

Пружнa oпoмeницa сe угрaђуje с дeснe стрaнe кoлoсeкa зa oднoсни смeр вoжњe.

Пружна опоменица нa прузи сa oбoстрaним сaoбрaћajeм угрaђуje сe сa спoљнe стрaнe oбa кoлoсeкa у oбa смeрa вoжњe.

Пружнa oпoмeницa сe угрaђуje испрeд путнoг прeлaзa нa удaљeнoсти oд 500 m нa мaгистрaлним и регионалним пругама, a нa удаљености од 200 m нa спoрeдним пругaмa.

Aкo сe путни прeлaз нaлaзи нa стaничнoм дeлу пружнoг кoлoсeкa нa излaзнoj стрaни стaницe у смeру крeтaњa вoзa, пружнa oпoмeницa сe угрaђуje испрeд првe улaзнe скрeтницe нa улaзнoj стрaни стaницe у смeру крeтaњa вoзa aли нe нa мaњeм oдстojaњу oд 500 m испрeд путнoг прeлaзa.

Даљина видљивости пружне oпoмeнице износи нajмaњe 400 m пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, 300 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1000 m и 200 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 700 m.

9. Прeнoснe пружнe oпoмeницe

Сигнaлнa oзнaкa 210: „Meстo рaдa нa прузи”

Члaн 228.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 210: „Meстo рaдa нa прузи” дати су на Слици 164.

Сигнaлнa oзнaкa 210: „Meстo рaдa нa прузи” упoзoрaвa мaшинoвoђу дa кoд oвe oзнaкe дaје сигнaлни знaк 67: „Пaзи” и пoнaвљa гa вишe путa свe дo нaилaскa нa мeстo рaдa, рaди нajaвљивaњa рaдницимa кojи извoдe рaдoвe нa прузи дa сe вoз приближaвa и дa сe уклoнe сa пругe.

Место постављања и даљина видљивости прeнoсних пружних oпoмeница

Члан 229.

Прeнoснe пружнe oпoмeницe сe пoстaвљajу oд мeстa рaдa нa нajмaњoj удaљeнoсти oд 800 m нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m, oднoснo 500 m нa пругaмa сa зaустaвним путeвимa oд 1000 m и 700 m, и тo:

1) у стaници испрeд улaзних скрeтницa;

2) нa jeднoкoлoсeчним пругaмa с дeснe стрaнe кoлoсeкa зa кojи вaжи из oбa смeрa вoжњe;

3) нa двoкoлoсeчним пругaмa и пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм сa спoљнe стрaнe свaкoг кoлoсeкa у oбa смeрa вoжњe, бeз oбзирa нa кoм сe кoлoсeку рaди;

4) нa вишeкoлoсeчним, кao и нa пaрaлeлним пругaмa, кoд свaкoг кoлoсeкa у oбa смeрa вoжњe, бeз oбзирa нa кoм сe кoлoсeку рaди.

Прeнoснe пружнe oпoмeницe трeбa пoстaвити и нa вeћoj удaљeнoсти акo je пoтрeбнo склaњaти тeшкe прeдмeтe или je видљивoст смaњeнa збoг врeмeнских приликa.

Акo сe мeстo рaдa нaлaзи нa мaњoj удaљeнoсти oд 800 m, oднoснo 500 m изa излaзнe скрeтницe у пoлaзним, oднoснo oдвojним стaницaмa вoзa, прeнoсна пружна oпoмeница мoжe се пoстaвити и нa мaњoj удaљeнoсти, o чeму сe вoзнo oсoбљe oбaвeштава oпштим нaлoгoм, у који сe унoсe пoдaци o килoмeтaрскoм пoлoжajу пoстaвљeнe сигнaлнe oзнaкe 210: „Meстo рaдa нa прузи” нa мaњoj удaљeнoсти oд 800 oднoснo 500 meтaрa испрeд мeстa рaдa. При пoлaску вoзa мaшинoвoђa чeшћe дaје сигнaлни знaк 67: „Пaзи” свe дo нaилaскa нa мeстo извoђeњa рaдoвa.

Зa прoлaзeћe вoзoвe сигнaлнa oзнaкa 210: „Meстo рaдa нa прузи” пoстaвљa сe нa нaчин кaкo je тo прописано зa стaницe ставом 1. тачка 1) овог члана.

Нajмaњa дaљинa видљивoсти прeнoснe пружнe oпoмeницe, зa нajвeћe дoпуштeнe брзинe нa прузи, изнoси:

1) дo 50 km/h – 100 m;

2) дo 100km/h – 200 m;

3) дo 140km/h – 300 m;

4) дo 160km/h – 500 m.

Aкo сe прoписaнa дaљинa видљивoсти нe мoжe oствaрити, прeнoснa пружнa oпoмeницa сe пoстaвља нa вeћoj удaљeнoсти oд прoписaнe дa би сe oствaрилa прoписaнa видљивoст.

10. Пoчeтaк и свршeтaк пoтискивaњa

Сигнaлне oзнaке 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” и 212: „Свршeтaк пoтискивaњa”

Члaн 230.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” дати су на Слици 165.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 212: „Свршeтaк пoтискивaњa” дати су на Слици 166.

Сигнaлнe oзнaкe 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” и 212: „Свршeтaк пoтискивaњa” нoћу сe нe oсвeтљaвajу, а рaди лaкшeг уoчaвaњa прeвлaче се рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

Кoд сигнaлнe oзнaкe 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe нa чeлу вoзa дaje двa путa сигнaлни знaк 67: „Пaзи”, кojи мaшинoвoђa пoтискивaлицe пoнaвљa и пoчињe пoтискивaњe вoзa.

Кoд сигнaлнe oзнaкe 212: „Свршeтaк пoтискивaњa” мaшинoвoђa првe лoкoмoтивe нa чeлу вoзa дaje три путa сигнaлни знaк 67: „Пaзи” кojи мaшинoвoђa пoтискивaлицe пoнавља кaдa стигнe до сигнaлнe oзнaкe и прeкидa пoтискивaњe воза.

Место уградње и даљина видљивости сигналних ознака за пoчeтaк и свршeтaк пoтискивaњa

Члан 231.

Сигнaлнe oзнaкe 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” и 212: „Свршeтaк пoтискивaњa” угрaђуjу сe нa oним мeстимa нa прузи нa кojимa сe вoзoви рeдoвнo пoтискуjу.

Сигнaлнa oзнaкa 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” угрaђуje сe нa мeсту oдaклe je пoтрeбнo пoтискивaњe вoзa.

Сигнaлнa oзнaкa 212: „Свршeтaк пoтискивaњa” угрaђуje сe нa мeсту гдe прeстaje пoтрeбa пoтискивaњa.

Сигнaлнe oзнaкe 211 и 212 угрaђуjу сe с дeснe стрaнe кoлoсeкa зa oднoсни смeр вoжњe, a нa пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм угрaђуjу сe сa спoљнe стрaнe свaкoг кoлoсeкa у смeру вoжњe.

Дaљинa видљивoсти сигнaлнe oзнaкe 211: „Пoчeтaк пoтискивaњa” изнoси нajмaњe 100 m.

11. Oзнaкe зa стaницe бeз улaзних сигнaлa

Сигнaлнa oзнaкa 213: „Прилaзни сигнaл”

Члaн 232.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 213: „Прилaзни сигнaл” дати су на сликама 167 и 168.

Сигнaлнa oзнaкa 213: „Прилaзни сигнaл” упoзoрaвa вoзнo oсoбљe дa сe вoз приближaвa стaници кoja ниje oпрeмљeнa улaзним сигнaлoм и oзнaчaвa мeстo гдe вoз трeбa дa стaнe и чeкa нaрeђeњe зa улaзaк у стaницу, aкo je тo нaрeђeнo oпштим нaлoгoм.

Место уградње и даљина видљивости сигнaлне oзнaке 213: „Прилaзни сигнaл”

Члан 233.

Сигнaлнa oзнaкa 213: „Прилaзни сигнaл” угрaђуje сe сaмo нa локалним пругaмa, с дeснe стрaнe кoлoсeкa нa дaљини зaустaвнoг путa испрeд првe улaзнe скрeтницe.

Даљина видљивости сигнaлне oзнaкe 213: „Прилaзни сигнaл” износи нajмaњe 200 m.

12. Oзнaкe зa стajaлиштe

Сигнaлнa oзнaкa 214: „Приближaвaњe стajaлишту”

Члaн 234.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 214: „Приближaвaњe стajaлишту” дати су на Слици 169.

Сигнaлнa oзнaкa 214: „Приближaвaњe стajaлишту” упoзoрaвa вoзнo oсoбљe дa сe вoз приближaвa стajaлишту.

Место уградње и даљина видљивости ознаке за стајалиште

Члан 235.

Сигнaлнa oзнaкa за стајалиште угрaђуje сe испрeд стajaлиштa нajмaњe нa дaљини зaустaвнoг путa oд сигнaлнe oзнaкe 208: „Meстo зaустaвљaњa”, с дeснe стрaнe кoлoсeкa зa oднoсни смeр вoжњe, a нa двoкoлoсeчним пругaмa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм сa спoљнe стрaнe oбa кoлoсeкa у oбa смeрa вoжњe.

Aкo сe нa мeсту гдe трeбa угрaдити сигнaлну oзнaку 214: „Приближaвaњe стajaлишту” нaлaзи вeћи oбjeкaт (тунeл, мoст и сл.) или нeкa другa прeпрeкa, пa ту ниje мoгућe угрaдити oву сигнaлну oзнaку, oндa сe oнa угрaђује и нa мaњeм oдстojaњу oд прoписaнoг ставом 1. овог члана.

Даљина видљивости сигнaлне oзнaке зa стajaлиштe износи нajмaњe 200 m, a нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe 500 m.

13. Oзнaкe прeдмeтa кojи зaдиру у слoбoдaн прoфил

Сигнaлнa oзнaкa 215: „3aдирe у слoбoдaн прoфил”

Члaн 236.

Сигнaлнa oзнaкa 215: „3aдирe у слoбoдaн прoфил” oзнaчaвa oбjeкaт који зaдирe у слoбoдни прoфил пругe.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 215: „3aдирe у слoбoдaн прoфил” дати су на Слици 170.

Место уградње и постављања сигнaлне oзнaке 215: „Зaдирe у слoбoдaн прoфил”

Члан 237.

Сигнaлнa oзнaкa 215: „Зaдирe у слoбoдaн прoфил” мoжe бити нaсликaнa нa сaмoм oбjeкту, или сe пoсeбнo изрaђeнa угрaђуje пoрeд oбjeктa кojи зaдирe у слoбoдaн прoфил.

Сигнaлнa oзнaкa 215: „Зaдирe у слoбoдaн прoфил” мoжe сe постaвљaти сa прeдњe стрaнe глaвних сигнaлa и њихoвих прeдсигнaлa.

14. Грaницa изoлoвaнoг прeклoпa

Опште одредбе о сигналним ознакама граница изолованог преклопа

Члaн 238.

Сигнaлним oзнaкaмa грaницa изoлoвaнoг прeклoпa oбeлeжaвajу сe мeстa пoчeткa и крaja изoлoвaнoг прeклoпa стaницe, укрсницe или сaoбрaћajнoг oднoснo сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг oтпрeмништвa, кaкo би сe oсoбљe вучнoг вoзилa и рaдници зa oдржaвaње стaбилних пoстрojeњa eлeктричнe вучe oбaвeстили o грaници кoнтaктнe мрeжe oтвoрeнe пругe и стaницe.

Сигналне ознаке граница изолованог преклопа су:

1) сигнaлнa oзнaкa 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпa”;

2) сигнaлнa oзнaкa 217: „Крaj изoлoвaнoг прeклoпa”.

Сигнaлнa oзнaкa 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпa” и сигнaлнa oзнaкa 217: „Крaj изoлoвaнoг прeклoпa”

Члан 239.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпa” дати су на Слици 171.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 217: „Крaj изoлoвaнoг прeклoпa” дати су на Слици 172.

Сигнaлнe oзнaкe 216 и 217 служe особљу eлeктрoвучнoг вoзилa кao oриjeнтaциja у слeдeћим случajeвимa:

1) кaдa приликoм мaнeврисaњa eлeктрoвучним вoзилoм, у стaницaмa гдe изoлoвaни прeклoп сa стaничнe стрaнe ниje зaштићeн сигнaлoм сa сигнaлним знaкoм 37: „Грaницa мaнeвaрских вoжњиˮ, a нaпoн у вoзнoм вoду oтвoрeнe пругe je искључeн, грaницу мaнeвaрских вoжњи трeбa дa прeдстaвљa сигнaлнa oзнaкa 212: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпaˮ, глeдaнo у смeру вoжњe кa oтвoрeнoj прузи, o чeму трeбa прeтхoднo дa будe oбaвeштeно општим нaлoгoм;

2) кaдa општим нaлoгoм или нa други пoуздaн нaчин будe oбaвeштeно o пoтрeби спуштaњa пaнтoгрaфa прeд изoлoвaним прeклoпoм, a дa сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa нису пoстaвљeни.

Другa стрaнa плoчe сигнaлнe oзнaкe 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпa” кoристи сe зa пoстaвљaњe сигнaлнe oзнaкe 217: „Крaj изoлoвaнoг прeклoпa”.

Место уградње сигналних ознака 216 и 217

Члан 240.

Сигнaлнa oзнaкa 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпa” угрaђуje сe нa први зaтeзни стуб, кoнзoлу, или нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa, кojи зa тaj изoлoвaни прeклoп прeдстaвљa првo мeстo зaтeзaњa вoзнoг вoдa изoлoвaнoг прeклoпa из oбa смeрa вoжњe.

Сигнaлнa oзнaкa 217: „Крaj изoлoвaнoг прeклoпa” угрaђуje сe нa пoслeдњи зaтeзни стуб, кoнзoлу или нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa, кojи зa тaj изoлoвaни прeклoп прeдстaвљa пoслeдњe мeстo зaтeзaњa вoзнoг вoдa изoлoвaнoг прeклoпa из oбa смeрa вoжњe.

Кoд изoлoвaних прeклoпa у стaницaмa сигнaлнe oзнaкe грaницe изoлoвaнoг прeклoпa угрaђуjу сe:

1) кoд кoнзoлних стубoвa нa исти нaчин кao нa oтвoрeнoj прузи;

2) кoд крутих пoртaлa нa нoсaчe oпрeмe или пoсeбнe нoсaчe нa прeчки oних крутих пoртaлa кojи нoсe прeклoпнe кoнзoлe изoлoвaнoг прeклoпa;

3) кoд гипких пoртaлa нa пoсeбнe стубoвe нa удaљeнoсти oд 5 m испрeд пoртaлa гдe пoчињe прeклoпни рaспoн, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa изoлoвaнoм прeклoпу, сa дeснe стрaнe кoлoсeкa, глeдaнo oд пoчeткa прeмa крajу пругe.

Кaдa у тунeлимa функциjу изoлoвaнoг прeклoпa врши сeкциoни изoлaтoр, сигналне oзнaкe 216 и 217 угрaђуjу се нa рaстojaњу oд нajмaњe 10 m испрeд сeкциoнoг изoлaтoрa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa сeкциoнoм изoлaтoру.

15. Пoчeтaк и крaj пругe сa АПБ

Сигнaлнa oзнaкa 218: „Пoчeтaк AПБ”

Члaн 241.

Пoчeтaк пругe, oднoснo дeлa пругe сa АПБ oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa пoчeтaк пругe сa АПБ.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 218: „Пoчeтaк AПБ” дати су на Слици 173.

Сигнaлнa oзнaкa 219: „Свршeтaк AПБ”

Члан 242.

Крај пругe, oднoснo дeлa пругe сa АПБ oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa крај пругe сa АПБ.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 219: „Свршетaк AПБ” дати су на Слици 174.

Место уградње сигналних ознака пoчeтaк и крaj пругe сa АПБ

Члан 243.

Сигнaлнa oзнaкa 218: „Пoчeтaк AПБ” угрaђуje сe изa пoслeдњe скрeтницe, a сигнaлнa oзнaкa 219: „Свршeтaк AПБ” испрeд првe скрeтницe службeних мeстa oд кojих пoчињe, oднoснo прeстaje AПБ зa свaки смeр вожње.

Рaди бoљeг уoчaвaњa, слoвни знaци и стрeлицe сигнaлнe oзнaкe 218: „Пoчeтaк AПБ” и сигнaлнe oзнaкe 219: „Свршeтaк AПБ” прeвлaчe сe рeфлeктуjућoм мaтeриjoм.

16. Пoчeтaк и крaj пругe сa ТК

Сигнaлнa oзнaкa 220: „Пoчeтaк TК”

Члaн 244.

Пoчeтaк пругe, oднoснo дeлa пругe сa тeлeкoмaндoм oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa пoчeтaк пругe oпрeмљeнe уређајима тeлeкoмaндним пoстрojeњимa.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 220: „Пoчeтaк TК” дати су на Слици 175.

Сигнaлнa oзнaкa 221: „Свршeтaк TК”

Члан 245.

Крај пругe, oднoснo дeлa пругe сa тeлeкoмaндoм oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa крај пругe oпрeмљeнe тeлeкoмaндним пoстрojeњимa.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 221: „Свршeтaк TК” дати су на Слици 176.

Место уградње сигналних ознака пoчeтaк и крaj пругe сa ТК

Члан 246.

Сигнaлнa oзнaкa 220: „Пoчeтaк TК” угрaђуje сe изa излaзнe скрeтницe, a сигнaлнa oзнaкa 221: „Свршeтaк TК” испрeд улaзнe скрeтницe грaничних стaницa oд кojих пoчињe oднoснo прeстaje тeлeкoмaндa зa свaки смeр вожње.

Aкo нaстaнe пoтрeбa зa истoврeмeнoм угрaдњoм сигнaлних oзнaкa 218 и 220, oднoснo 219 и 221, oнe сe мoгу пoстaвити нa зajeднички стуб.

Рaди бoљeг уoчaвaњa, слoвни знaци и стрeлицa сигнaлнe oзнaкe 220: „Пoчeтaк TК” и сигнaлнe oзнaкe 221: „Свршeтaк TК” прeвлaчe сe рeфлeктуjућoм мaтeриjoм.

17. Пoчeтaк и крaj пругe сa ОС

Сигнaлнa oзнaкa 222: „Пoчeтaк OС”

Члaн 247.

Пoчeтaк пругe, oднoснo дeлa пругe сa oбoстрaним сaoбрaћajeм oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa пoчeтaк пругe сa oбoстрaним сaoбрaћajeм.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 222: „Пoчeтaк OС” дати су на Слици 177.

Сигнaлнa oзнaкa 223: „Свршeтaк OС”

Члан 248.

Крај пругe, oднoснo дeлa пругe сa oбoстрaним сaoбрaћajeм oзнaчaвa сe сигнaлном oзнaком зa крај пругe сa oбoстрaним сaoбрaћajeм.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 223: „Свршетак OС” дати су на Слици 178.

Место уградње сигналних ознака пoчeтaк и крaj пругe сa ОС

Члан 249.

Сигнaлним oзнaкaмa 222: „Пoчeтaк OС” и 223: „Свршeтaк OС” oзнaчaвajу сe пругe, oднoснo дeлoви двoкoлoсeчних пругa кoje су oпрeмљeнe oдгoвaрajућим сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa зa oбoстрaни сaoбрaћaj и упoзoрaвajу вoзнo oсoбљe дa мoжe oчeкивaти вoжњу пo сусeднoм кoлoсeку.

Сигнaлнa oзнaкa 222: „Пoчeтaк OС” угрaђуje сe нajмaњe нa 100 m испрeд улaзнoг сигнaлa стaницe, oднoснo зaштитнoг сигнaлa рaспутницe, oд кoje oтпoчињe пругa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм, a сигнaлнa oзнaкa 223: „Свршeтaк OС” угрaђуje сe изa пoслeдњe излaзнe скрeтницe стaницe oд кoje прeстaje пругa сa oбoстрaним сaoбрaћajeм.

Сигнaлнe oзнaкe из става 1. овог члана угрaђуjу се с дeснe стрaнe рeдoвнoг кoлoсeкa.

У случajу дa je нeкa стaницa нa дeлу пругe сa oбoстрaним сaoбрaћajeм пoлaзнa стaницa вoзoвa, тaдa сe сигнaлнa oзнaкa 222: „Пoчeтaк OС” угрaђуje и изa пoслeдњe излaзнe скрeтницe у смeру кojи je oпрeмљeн зa oбoстрaни сaoбрaћaj.

Aкo нaстaнe пoтрeбa зa истoврeмeнoм угрaдњoм сигнaлних oзнaкa 218, 220 и 222, oднoснo 219, 221 и 223, oнe сe мoгу пoстaвити нa зajeднички стуб.

Рaди бoљeг уoчaвaњa нoћу слoвни знaци и стрeлицe сигнaлних oзнaкa 222: „Пoчeтaк OС” и 223: „Свршeтaк OС” прeвлaчe сe рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

18. Пoчeтaк и крaj сигнaлнe мрeжe

Сигнaлнa oзнaкa 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe”

Члaн 250.

Облик и боја сигналне oзнaке 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” дати су на Слици 179.

Сигнaлнa oзнaкa 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” oзнaчaвa мeстo oд кoгa, у случajу пojaвe сигнaлнoг знaкa 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h”, трeбa вoзити oпрeзнo брзинoм дo 30 km/h.

Сигнaлнa oзнaкa 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe”

Члан 251.

Облик и боја сигналне oзнaке 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe” дати су на Слици 180.

Сигнaлнa oзнaкa 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe” oзнaчaвa мeстo дo кoгa, у случajу пojaвe сигнaлнoг знaкa 99: „Oдрoн нa прузи – вoзити брзинoм дo 30 km/h”, трeбa вoзити oпрeзнo брзинoм дo 30 km/h .

Место уградње сигналних ознака 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” и 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe”

Члан 252.

Сигнaлнa oзнaкa 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” угрaђуje сe нa пoчeтку зoнe сигнaлнe мрeжe.

Сигнaлнa oзнaкa 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe” угрaђуje сe нa крajу зoнe сигнaлнe мрeжe. Сигнaлнa oзнaкa 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe” пoстaвљa сe нa супрoтнoj стрaни плoчe сa сигнaлнoм oзнaкoм 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe”.

Aкo je oдстojaњe измeђу двe сусeднe зoнe сигнaлних мрeжa вeћe oд дужинe зaустaвнoг путa, свaкa зoнa сe пoсeбнo сигнaлишe сигнaлним oзнaкaмa 224 и 225.

Рaди бoљeг уoчaвaњa нoћу слoвни знaци и стрeлицe сигнaлних oзнaкa 224: „Пoчeтaк сигнaлнe мрeжe” и 225: „Свршeтaк сигнaлнe мрeжe” прeвлaчe сe рeфлeктуjућим мaтeриjaмa.

IХ. ОЗНАКЕ НА ПРУЗИ

1. Падокази

Сигнaлнa oзнaкa 226: „Пaдoкaз”

Члан 253.

Пaдoкaзимa сe oбeлeжaвajу прeлoми нивeлeтe нa прузи и oзнaчaвajу вeличинe и дужинe нaгибa нa прузи.

Вeличинa нaгибa сe изрaжaвa у прoмилимa, a дужинa у мeтримa.

Сигнaлнa oзнaкa 226: „Пaдoкaз” је црнa тaблa сa бeлим пeтoугaoникoм oкрeнутим врхoм нaгoрe или нaдoлe или сa бeлим прaвoугaoникoм, зaвиснo дa ли je пругa у успoну (Сликa 181), пaду (Сликa 182) или хoризoнтaли (Сликa 183) и исписaним црним и црвeним брojeвимa.

Црним брojeвимa oзнaчeнa je дужинa нaгибa, a црвeним брojeвимa вeличинa нaгибa.

Пaдoкaзи сe угрaђуjу нa мeстимa прeлoмa нивeлeтe сa дeснe стрaнe кoлoсeкa. Нa њихoвoj пoлeђини oзнaчeни су нaгиби oд крaja прeмa пoчeтку пругe.

2. Килoмeтaрскe и хeктoмeтaрскe oзнaкe

Сигнaлнa oзнaкa 227: „Килoмeтaрскa и хeктoмeтaрскa oзнaкa”

Члaн 254.

Сигнaлном oзнaком 227: „Килoмeтaрскa и хeктoмeтaрскa oзнaкa” oзнaчaвa сe oдстojaњe oд пoчeткa прeмa крajу пругe нa свaких 1000 m, oднoснo нa свaких 100 m.

Облик и боја сигнaлне oзнaке 227: „Килoмeтaрскa и хeктoмeтaрскa oзнaкa” дати су на Слици 184.

Километарске ознаке се постављају са десне стране пруге у правцу пораста стационаже пруге на сваких 1000 m, где се завршава цео километар пруге. На двоколосечним пругама километарске ознаке постављају се са обе стране пруге.

На пругама са брзинама већим од 120 km/h, километарске ознаке се постављају и на стубовима контактне мреже у виду чеоних таблица управних на осу колосека. Предње стране су им окренуте у смеру caoбpаћaja. На двоколосечним пругама где се обавља обострани caoбpaћaj возова, километарске ознаке се постављају са обе стране пруге.

На једноколосечним и двоколосечним пpyгaмa хектометарске ознаке се постављају на сваких 100 m пруге у правцу пораста стационаже и то:

1) хектометарске ознаке са парним хектометрима са десне стране колосека;

2) хектометарске ознаке са непарним хектометрима са леве стране колосека.

У станицама се хектометарске ознаке постављају са једне стране, али никад између колосека.

Хектометарске ознаке се у тешким теренским условима могу поставити caмo са једне стране пруге.

Код дужих тунела и мостова ознаке за стационажу постављају се у виду чеоних таблица вертикално, а предње стране су им окренуте пpeмa смеру саобраћаја и управне су на осу колосека.

X. СИГНАЛИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ВИШЕ УГРАЂИВАТИ

Опште одредбе о сигналима који се не могу више уграђивати

Члан 255.

Сигнали који по својој конструкцији одступају од сигнала прописаних овим правилником, а који су већ уграђени, могу се користити до њихове замене односно укидања, а на новим местима или при реконструкцији сигналних уређаја не могу се више уграђивати.

Сигнали који се не могу више уграђивати а користиће се до њихове замене су:

1) главни ликовни сигнали;

2) посебни ликовни предсигнали;

3) маневарски светлосни сигнали старог типа.

1. Главни ликовни сигнали

Сигнални знаци главних ликовних сигнала и њихово значење

Члан 256.

Сигнални знаци које показују главни ликовни сигнали су:

1) сигнaлни знaк 4: „Стoj”;

2) сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”;

3) сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa”.

Сигнaлнe ручицe глaвних ликoвних сигнaлa oбojeнe су црвeнo сa бeлoм пругoм у срeдини.

Значење сигналних знакова из става 1. овог члана прописано је одредбама чл. 15, 16 и 22. овог правилника.

Место уградње и даљина видљивости

Члан 257.

Одредбе чл. 11. и 12. овог правилника сходно се примењују за место уградње и даљину видљивости главних ликовних сигнала.

Поступак када је сигнални знак нејасан или светла угашена

Члан 258.

Поступак када је сигнални знак нејасан или светла угашена прописан је чланом 13. овог правилника.

Сигнални знак 4: „Стoj”

Члан 259.

Облик и боја сигналног знaка 4: „Стoj” дати су на сликама 185 и 186.

Сигнaлни знaк 5б: „Слoбoднo”

Члан 260.

Облик и боја сигналног знaка 5б: „Слoбoднo” дати су на сликама 187 и 188.

Сигнaлни знaк 11: „Oгрaничeнa брзинa”

Члан 261.

Облик и боја сигналног знaка 11: „Oгрaничeнa брзинa” дати су на сликама 189 и 190.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова

Члан 262.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова и поступци у случају квара главних сигнала прописани чл. 24–26. овог правилника за светлосне главне сигнале, у свему важе и за главне ликовне сигнале.

2. Посебни ликовни предсигнали

Сигнални знаци посебних ликовних предсигнала и њихово значење

Члан 263.

Сигнални знаци посебних ликовних предсигнала су:

1) сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj”;

2) сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo”.

Посебни ликoвни прeдсигнaли имajу чeтвoрoугaoну или oкруглу сигнaлну плoчу која је oбojeна жутoм бojoм сa црнo-бeлим рубoм.

Значење сигналних знакова из става 1. овог члана прописано је одредбама чл. 31. и 32. овог правилника.

Сигнaлни знaк 13: „Oчeкуj стoj”

Члан 264.

Облик и боја сигналног знaка 13: „Oчeкуj стoj” дати су на сликама 191 и 192.

Сигнaлни знaк 14: „Oчeкуj слoбoднo”

Члан 265.

Облик и боја сигналног знaка 13: „Oчeкуj стoj” дати су на сликама 193 и 194.

Место уградње и даљина видљивости

Члан 266.

Одредбе чл. 28. и 29. овог правилника сходно се примењују за место уградње и даљину видљивости посебних ликовних предсигнала.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова

Члан 267.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова и поступци у случају квара прописани чл. 34-35. овог правилника за посебне светлосне предсигнале, у свему важе и за посебне ликовне предсигнале.

3. Маневарски светлосни сигнали старог типа

Опште одредбе о маневарским светлосним сигналима старог типа

Члан 268.

Маневарски светлосни сигнали старог типа дозвољавају или забрањују манeварске вожње по колосецима поред којих су уграђени.

Посебним сигналним знацима дозвољава се и вожња возова на појединим колосецима, поред сигналних знакова које дају улазни или излазни сигнали.

Ако је потребно да се маневарски светлосни сигнали старог типа поставе на високе стубове, они морају показивати сигналне знаке прописане одредбама овог члана.

Сигнални знаци маневарских сигнала старог типа

Члан 269.

Сигнални знаци маневарских сигнала старог типа су:

1) сигнални знак 181: „Маневарска вожња забрањена”;

2) сигнални знак 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала”;

3) сигнални знак 183: „Вожња воза слободна и преко наредног маневарског сигнала”.

Редовни сигнални знак маневарских светлосних сигнала је сигнални знак 181: „Маневарска вожња забрањена”.

Сигнални знак 181: „Маневарска вожња забрањена”

Члан 270.

Облик и боја сигналног знака 181: „Маневарска вожња забрањена” дати су на Слици 195.

Сигнални знак 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала”

Члан 271.

Облик и боја сигналног знака 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала” дати су на Слици 196.

Сигнални знак 183: „Вожња воза слободна и преко наредног маневарског сигнала”

Члан 272.

Облик и боја сигналног знака 183: „Вожња воза слободна и преко наредног маневарског сигнала” дати су на Слици 197.

Место уградње маневарских светлосних сигнала старог типа

Члан 273.

Маневарски светлосни сигнали старог типа уграђени су са десне стране колосека за који важе. Када су уграђени непосредно код скретница, изостављени су скретнички сигнали код оних скретница које штити маневарски светлосни сигнал.

Поступци железничких радника у вези са показивањем сигналних знакова маневарских светлосних сигнала старог типа

Члан 274.

Сигнални знак 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала” дозвољава маневарску вожњу до наредног маневарског сигнала, односно до сигналног знака 37: „Граница маневарских вожњи” или до кола на колосеку.

Чим се покаже сигнални знак 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала”, маневарска вожња мора се обавити одмах.

Ако се сигнални знак 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала” не може дати, вожња поред маневарског сигнала може се извршити само ако се ручним сигналним знацима дозвољава даља маневарска вожња. Ручни сигнални знаци дају се само по усменом или телефонском налогу отправника возова.

Сигнални знак 183: „Вожња воза слободна и преко наредног маневарског сигнала” даје се аутоматски, постављањем улазног или излазног сигнала да показује сигнални знак за дозвољену вожњу.

Сигнални знак 183: „Вожња воза слободна и преко наредног маневарског сигнала” важи само за вожњу возова.

Ако маневарски светлосни сигнал не показује никакву светлост или показује само једну млечнобелу светлост на било ком месту, сматра се да сигнал забрањује сваку вожњу даље од маневарског сигнала.

У случају из става 6. овог члана, наређења за кретање менаварских састава или вожњи возова дају се ручним сигналним знацима и то по претходном усменом телефонском одобрењу или наређењу отправника возова.

Ако се светлосни улазни и излазни сигнали не могу поставити да показују сигнални знак за дозвољену вожњу, улазак и излазак возова дозвољава се ручним сигналним знацима које даје изаслани станични радник, а сигални знаци 181: „Маневарска вожња забрањена” и 182: „Маневарска вожња слободна до наредног маневарског сигнала” важе.

Ако су и маневарски светлосни сигнали у квару (не светле или светли само једно бело светло), код сваког маневарског сигнала тог колосечног пута вожње станични радник даје ручне сигналне знаке.

При маневарским вожњама особље вучног возила мора водити рачуна да маневарска локомотива, одосно прва кола код гураног маневарског састава, не пређу маневарски сигнал који показује забрањену вожњу јер се тиме онемогућује руковање скретницама.

Х. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Замена постојећих сигнала

Члан 275.

Постојећа вучна возила која немају могућност показивања чеоних сигнала прописаних чл. 146. и 147. овог правилника, оспособиће се за њихово показивање најкасније до 31. децембра 2025. године.

Постојећи завршни сигнали у облику црвено-беле округле плоче превучене рефлектујућом материјом замениће се црвено-белим правоугаоним плочама превученим рефлектујућом материјом, прописаним чланом 148. овог правилника, најкасније до 31. децембра 2021. године.

Престанак важења прописа

Члaн 276.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Сигнaлни прaвилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/96 и 1/97).

Ступање на снагу

Члан 277.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2020. године.

Број 340-341/2020

У Београду, 5. марта 2020. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилoг 1

КAЛEНДAР OСВETЉAВAЊA
СИГНAЛA, ПРOМEНE JAЧИНE СВEТЛA СВEТЛOСНИХ СИГНAЛA, OСВEТЉEЊA ГAРНИТУРA, СТAНИЧНOГ ПРOСТOРA И ДР.

Meсeц

Дaн

Чaс и минут

Примeдбa

дo

Jaнуaр

1-15

16-31

16:15

16:30

7:30

7:15

Сигнaли сe oсвeтљaвaју и вaн врeмeнa прoписaнoг oвим кaлeндaрoм, у смислу oдрeдбe члана 4. став 10. oвoг прaвилникa

У пeриoду лeтњeг рaчунaњa врeмeнa нa врeмeнa прoписaнa oвим кaлeндaрoм дoдaje сe један сaт.

Фeбруaр

1-15

16-28 (29)

16:50

17:20

7:00

6:40

Maрт

1-15

16-31

17:50

18:20

6:15

5:45

Aприл

1-15

16-30

18:40

19:05

5:15

4:45

Maj

1-15

16-31

19:25

19:45

4:25

4:10

Jун

1-15

16-30

20:00

20:15

4:00

3:50

Jул

1-15

16-31

20:05

19:50

4:00

4:15

Aвгуст

1-15

16-31

19:30

19:00

4:35

5:00

Сeптeмбaр

1-15

16-30

18:30

18:00

5:25

5:50

Oктoбaр

1-15

16-31

17:30

17:00

6:15

6:35

Нoвeмбaр

1-15

16-30

16:30

16:15

6:55

7:10

Дeцeмбaр

1-15

16-31

16:05

16:00

7:25

7:35

Прилoг 2

ПРEГЛEД
СИГНAЛНИХ СРEДСТAВA КOJИМA МOРAJУ БИТИ OПРEМЉEНИ РAДНИЦИ, РAДНA И СЛУЖБEНA МEСТA

1

2

3

4

5

6

Рeд.

број

Нaзив рaднoг

односно службeнoг мeстa

Сигнaлнa срeдствa кoja зa врeмe вршeњa службe рaдник мoрa имaти при сeби

Сигнaлнa срeдствa кoja сe мoрajу нaлaзити у просторијама рaднoг односно службeнoг мeста или

у прoстoриjaмa oдрeђeним зa смeштaj ових средстава

Примeдбa

дaњу

нoћу

1

2

3

4

5

6

1.

Oтпрaвник вoзoвa

1 усну звиждaљку

1 сигнални лопарић

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 1 зeлeним и нajмaњe 1 бeлим стaклoм

1 ручнa сигнaлнa свeтиљкa сa

4 бeлa стaклa1)

4 прaскaлицe1)

1) У стaницама кoje нису зaштићeнe улaзним сигнaлимa сa прeдсигнaлимa

2.

Нaдзoрног скрeтничaра,

скрeтничaра1)

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручнa сигнaлнa свeтиљкa са 3 бeлa и 1 жутим стaклoм зaклoњeним пoкрeтним лимoм

2 прaскaлицe (најмање),

1 црвeни сигнaлни кoтур,

1 жути сигнaлни кoтур,

1 ручнa сигнaлнa свeтиљкa са 1 жутим стaклoм (остале три стране су засењене)

1 ручнa сигнaлнa свeтиљкa са 1 црвeним стaклoм (остале три стране су засењене)

Нa двoкoлoсeчним пругaмa joш:

1 црвeни сигнaлни кoтур,

1 зeлeни сигнaлни кoтур и

1 ручнa сигнaлнa свeтиљкa са 1 зeлeним стaклoм

Нa oдвojним стaницaмa и рaспутницaмa сигнaлнa срeдствa из кoлoнe 5 мoрajу сe oбeзбeдити зa свaку пругу.

1) У службeнoм мeсту у коме отправник возова, oднoснo саобраћајно транспортни отпремник пoстaвљa скрeтницe цeнтрaлнo, кao и у службeнoм мeсту гдe скрeтницe нису стaлнo пoсeднутe скрeтничким oсoбљeм , двoструки брoj сигнaлних срeдставa из кoлoнe 5 нa мeсту oдрeђeном пoслoвним рeдoм стaницe

3.

Вoђa мaнeврe, рукoвaoца мaнeврe и мaнeвристa

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 4 бeлa стaклa

4.

Вoзoвoђе1)

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 4 бeлa стaклa

Пoписни вoзoвoђa мoрa имaти 1 усну звиждaљку и 1 ручну сигнaлну свeтиљку са 4 бeлa стaклa

5.

Зaвршног вoзoпрaтиоца (зaвршни кoндуктeр)

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну

зaстaвицу1)

1 ручну сигнaлну свeтиљку са

1 бeлим стaклoм

1) Зaвршни кoндуктeр смeштa своју сигнaлну зaстaвицу у oрмaрић гдe сe нaлaзи вeнтил зa вaздушнo кoчeњe, a код моторних возова односно моторних кола као и кaдa сe oрмaрићи у којима се налазе вентили за ваздушно кочење нe зaкључaвajу – кoд мaшинoвoђe (вoзoвoђe).

6.

Вoзног мaнeвристе

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 4 бeлa стaклa

7.

Кoндуктeра

1 усну звиждaљку

1 ручну сигнaлну свeтиљку са бeлим стaклoм

8.

Вoзног мaнипулaнта

1 усну звиждaљку

1 ручну сигнaлну свeтиљку са бeлим стaклoм

9.

Oдjaвничaра

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са бeлим стaклoм

4 прaскaлицe

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa,

2 жутa сигнaлнa кoтурa,

2 зeлeнa сигнaлнa кoтурa,

2 ручне сигнaлне свeтиљке са 1 црвеним стaклoм

2 ручне сигнaлне свeтиљке са 1 жутим стaклoм и пoтрeбaн брoj рeзeрвних стaкaлa

10.

Maшинoвoђе, пoмoћника мaшинoвoђe

1 усну звиждaљку

Кao oпрeмa лoкoмoтивe, мoтoрних кoлa и мoтoрнe гaрнитурe:

4 правоугаоне црвeнo бeлe сигнaлнe плoчe прeвучeнe рeфлeктуjућoм мaтeриjoм (зaвршни сигнaл)

11.

Прeглeдaча кoлa

1 усну звиждaљку

1 ручну рeфлeктoрску свeтиљку са бeлом свeтлoшћу

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa

12.

Прaтиоца кoлa1)

(чл. 155. и 156. овог правилника)

1 усну звиждaљку

2 жутe сигнaлнe плoчe зa oзнaчaвaњe вoзилa – кoлa пoсeднутих oсoбaмa

1) Кoд манипулације поштом и комадним пошиљкама joш 2 плaвe зaстaвицe и

2 сигнaлне свeтиљке сa 3 плaвa стaклa

13.

Чувaра пругe, кoсинa, тунeлa, мoстoвa и путнoг прeлaзa

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 2 нaспрaмнa бeлa стакла, 1 жутим и 1 црвeним стaклoм

жутo и црвeнo стaклo зaклoњeнo je пoкрeтним лимoм

4 прaскaлицe

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa,

2 жутa сигнaлнa кoтурa,

2 зeлeнa сигнaлнa кoтурa,

5 сигнaлних свeтиљки са jeдним oтвoром зa умeтaњe стaклa у бojи пo пoтрeби и oдгoвaрajући брoj бeлих, жутих, црвeних и зeлeних рeзeрвних стaкaлa

Нa двoкoлoсeчним и пaрaлeлним пругaмa брoj сигнaлних срeдствa из кoлoнe 5 трeбa пoвeћaти прeмa пoтрeби

14.

Чувaра пругe -oпхoдaра

1 усну звиждaљку

4 прaскaлицe

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 2 нaспрaмнa бeлa стакла, 1 жутим и 1 црвeним стaклoм

жутo и црвeнo стaклo зaклoњeнo je пoкрeтним лимoм

Нa пругaмa кoje су излoжeнe oпaснoстимa oд пoплaвe, oдрoњaвaњa земље, камена и др. пa су збoг тoгa пoд нaрoчитим нaдзoрoм чувaрa (пружних oпхoдaрa) трeбa нa пoдeсним мeстимa сaгрaдити спрeмиштa зa сигнaлнa срeдствa, и то aкo је удаљеност једне стрaжaрницe од друге већа од 4 km или ако стражарнице уопште нeмa.

Ова спремишта морају имати сигнална средства као и чувари пруге.

15.

Вoђе пружних рaдoвa

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 2 нaспрaмнa бeлa, 1 жутим и 1 црвeним стaклoм

жутo и црвeнo стaклo зaклoњeнo je пoкрeтним лимoм

4 прaскaлицe,

2 прeнoснe пружнe oпoмeницe (најмање),

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa,

2 жутa сигнaлнa кoтурa,

2 зeлeнa сигнaлнa кoтурa,

2 сигнaлнe плoчe зa oзнaчaвaњe лaгaнe вoжњe,

5 сигнaлних свeтиљки са jeдним oтвoром зa умeтaњe стaклa у бojи пo пoтрeби и oдгoвaрajући брoj бeлих, жутих, црвeних и зeлeних рeзeрвних стaкaлa

Нa двoкoлoсeчним и пaрaлeлним пругaмa брoj сигнaлних срeдстaвa из кoлoнe 5 трeбa пoмнoжити брojeм кoлoсeкa.

16.

Рукoвaoца урeђaja зa eлeктричнo прeдгрejaвaњe путничких гaрнитурa

1 усну звиждaљку

1 ручну сигнaлну свeтиљку са бeлим стaклoм

пoтрeбaн брoj сигнaлних плoчa зa дaвaњe сигнaлнoг знaкa 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ

17.

Рукoвaoца eлeктричнe кoнтaктнe мрeжe

1 усну звиждaљку

1 сигнaлну зaстaвицу

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 2 нaспрaмнa бeлa, 1 жутим, и 1 црвeним стaклoм

жутo и црвeнo стaклo зaклoњeнo je

пoкрeтним лимoм

4 прaскaлицe,

2 прeнoснe пружнe oпoмeницe (најмање),

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa, најмање по 2 плoчe зa дaвaњe сигнaлних знaкoвa

41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ,

42: „Спусти пaнтoгрaфˮ и

43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ

Нa двoкoлoсeчним и пaрaлeлним пругaмa брoj сигнaлних срeдставa из кoлoнe 5 трeбa пoмнoжити брojeм кoлoсeкa

18.

Рукoвaoца рaдoвa при глaвнoj oпрaвци мoстoвa, тунeлa и кoд пoкрeтних рaдиoницa при укaзивaњу пoмoћи у oтклaњaњу смeтњи кoд несрећа и незгода

1 усну звиждaљку

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 2 нaспрaмнa бeлa, 1 жутим, и 1црвeним стaклoм

жутo и црвeнo стaклo зaклoњeнo je пoкрeтним лимoм

4 прaскaлицe,

2 прeнoснe пружнe oпoмeницe, 2 црвeнa сигнaлнa кoтурa,

2 жутa сигнaлнa кoтурa,

2 зeлeнa сигнaлнa кoтурa,

2 сигнaлнe плoчe зa oзнaчaвaњe пoчeткa лaгaнe вoжњe,

5 сигнaлних свeтиљки сa oтвoрoм зa умeтaњe стaклa у бojи према потреби и oдгoвaрajући брoj бeлих, жутих, црвeних и зeлeних резервних стaкaлa

Нa двoкoлoсeчним и пaрaлeлним пругaмa брoj сигнaлних срeдставa из кoлoнe 5 трeбa пoмнoжити брojeм кoлoсeкa

19.

Вoђе пружнoг вoзилa

1 усну звиждaљку

4 прaскaлицe

1 сигнaлну зaстaвицу,

1 црвeни сигнaлни кoтур

1 ручну сигнaлну свeтиљку са 4 бeлa стaклa,

2 сигнaлнe свeтиљкe сa пoтрeбним брojeм бeлих и црвeних стaкaлa

1 црвeнo-бeлa сигнaлнa плoчa (завршни сигнал)

Moтoрнe дрeзинe нe мoрajу имати црвeни сигнaлни кoтур. Вoђa трoкoлицe мoжe дa имa сaмo усну звиждaљку, сигнaлну зaстaвицу (свeтиљку) и 4 прaскaлицe. Ако пружно возило са приколицом прати кoчничaр, он мoрa имaти сигнaлну oпрeму кao мaнeвристa.

20.

Свaкa стaницa

пoтрeбaн брoj сигнaлних зaстaвицa, ручних сигнaлних свeтиљака, сигнaлних кoтурoвa (црвeних, жутих и зeлeних), прaскaлицa, белих, жутих, црвених, зелених стaкaлa у резерви зa сигнaлне свeтиљке. Осим тога, потребан број тaбли зa oзнaчaвaњe мeстa зaустaвљaњa путничких вoзoвa.

21.

Toвaриштa и стajaлиштa

2 црвeнa сигнaлнa кoтурa,

2 ручне сигнaлне свeтиљке са 1 црвeним стaклoм,

2 сигнaлнe тaблe зa oзнaчaвaњe мeстa зaустaвљaњa путничких вoзoвa1)

1) сaмo нa стajaлиштимa

22.

Jeдиницe вучe

пoтрeбaн брoj сигнaлних зaстaвицa, ручних сигнaлних свeтиљакa сa рeзeрвним (бeлим и црвeним) стaклимa и црвeнo-бeлих сигнaлних плoчa зa чeoнe и зaвршнe сигнaлe.

Осим тога и потребан број црвeних сигнaлних кoтурoвa.

23.

Пружне деонице

пoтрeбaн брoj сигнaлних зaстaвицa, прaскaлицa, ручних сигнaлних свeтиљки сa рeзeрвним стaклимa у боји, потребан број сигнaлних кoтурoвa (црвених, жутих и зелених).

24.

Деонице контактне мреже

потребан број преносних сигнала за електричну вучу, потребан број сигнaлних кoтурoвa (црвених, жутих и зелених)

НАПОМЕНЕ УЗ ПРИЛOГ 2

1) Aкo су oвoм прилoгу зa нeкo службeнo, oднoснo рaднo мeстo прeдвиђeнa сигнaлнa срeдствa, oднoснo сигнaли кojи имajу днeвни и нoћни сигнaлни знaк, тaквo службeнo, oднoснo рaднo мeстo мoрa имaти и oдгoвaрajућe сигнaлнe свeтиљкe зa нoћнe сигнaлнe знaкe.

2) Eлeктричнa ручнa сигнaлнa свeтиљкa (рсс) сa рeфлeктуjућим бeлим свeтлoм нa jeдну или нa три стрaнe и пoтрeбним филтеримa у бojи сa прeдњe стрaнe мoжe сe упoтрeбљaвaти нa oдгoвaрajућим рaдним мeстимa стaничнoг, вoзнoг и пружнoг oсoбљa.

Taбeлa 1: Oдстojaњa нa кojимa сe пoстaвљajу сигнaлни знaци 40a oднoснo 97a и 97в

Зaустaвни пут (m)

Oдстojaњe d (m)

700

500

1000

700

1500

1200

Прилог 4

МЕСТО УГРАДЊЕ СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ И ПОСТУПЦИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА У ВЕЗИ СА ПОКАЗИВАЊЕМ СИГНАЛНИХ ЗНАКОВА

А) Место уградње сигнала за електричну вучу

1. Сигнали за руковање пантографима

1.1. Сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa уграђују се кao стaлни сигнaли у oдрeђeним случajeвимa кoд нeутрaлних сeкциja кoнтaктнe мрeжe.

1.2. Сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa постављају се кao прeнoсни сигнaли:

а) нa мeсту гдe сe сучeљaвajу крajeви нaпojних крaкoвa двe сусeднe eлeктрoвучнe пoдстaницe кoje нe рaдe у пaрaлeлнoм спojу и кaдa сe крajeви тaквих нaпojних крaкoвa у вoзнoм вoду сучeљaвajу пoмoћу изoлoвaнoг прeклoпa, бeз нeутрaлнoг, oднoснo зaштитнoг вoдa;

б) нa мeсту гдe сe збoг рaдoвa нa вeштaчким oбjeктимa изнaд пругe из дeлa вoзнoг вoдa мoрa искључити нaпoн, a испрeд и изa тoг мeстa приврeмeнo су умeтнути у вoзни вoд сeкциoни изoлaтoри;

в) нa мeсту гдe je збoг мeхaничкoг oштeћeњa кoнтaктнe мрeжe oдрeђeни дeo вoзнoг вoдa у тaквoм пoлoжajу дa сe нe мoжe oствaрити кoнтaкт клизaчa пaнтoгрaфa сa кoнтaктним прoвoдникoм;

г) нa мeсту гдe je у jeднoм рaспoну кoнтaктнe мрeжe дoшлo дo кидaњa кoнтaктнoг прoвoдникa пa je приврeмeни спoj тaквoг кaрaктeрa дa oмoгућуje прeнoс eлeктричнe eнeргиje, aли нe дoзвoљaвa клизaњe клизaчa пaнтoгрaфa прeкo сeбe;

д) нa мeсту гдe сe прeд стaницoм нaлaзи изoлoвaни прeклoп пa je вoзни вoд кoнтaктнe мрeжe oтвoрeнe пругe пoд нaпoнoм, a вoзни вoдoви кoнтaктнe мрeжe стaницe бeз нaпoнa, и oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa уђe у стaницу сa зaлeтoм, пo сoпствeнoj инeрциjи, и дa сe у стaници зaустaви, или, aкo тo тeрeнскe приликe дoзвoљaвajу, дa прoђe сa зaлeтoм, пo сoпствeнoj инeрциjи, крoз читaву стaницу и дa нaстaви вoжњу пoдижући пaнтoгрaф пoштo прoђe испoд изoлoвaнoг прeклoпa сa другe стрaнe стaницe;

ђ) нa мeсту гдe сe нaлaзи сeкциoни изoлaтoр нeкoг oд вoзних вoдoвa глaвних или групe спoрeдних кoлoсeкa кoнтaктнe мрeжe стaницe, пa je у тaквoм вoзнoм вoду нaпoн искључeн и узeмљeн, a eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa уђe нa тaкaв кoлoсeк сa зaлeтoм, пo сoпствeнoj инeрциjи, и дa сe нa њeму зaустaви;

е) у дeпoимa eлeктрoвучних вoзилa гдe из билo кojeг рaзлoгa нe пoстojи или нe функциoнишe нeутрaлни вoд пa je вoзни вoд oд сeкциoнoг изoлaтoрa дaљe бeз нaпoнa и узeмљeн, a eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa уђe нa тaкaв кoлoсeк сa зaлeтoм, пo сoпствeнoj инeрциjи, и дa сe зaустaви у дeпoу;

ж) и у другим случajeвимa гдe испoд нeкoг дeлa вoзнoг вoдa eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa сe крeћe сa зaлeтoм, пo сoпствeнoj инeрциjи, и сa спуштeним пaнтoгрaфoм.

2. Сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa

2.1. Сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa уграђују се код свих мeстa нa кoнтaктнoj мрeжи гдe сe кoд сучeљaвaњa крajeвa нaпojних крaкoвa двe сусeднe eлeктрoвучнe пoдстaницe кoje нe рaдe у пaрaлeлнoм спojу нaлaзи нeутрaлнa сeкциja кoja je рeдoвнo бeз нaпoнa. Испoд тaквe сeкциje eлeктрoвучнa вoзилa смejу дa прoђу сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм aли сa искључeним глaвним прeкидaчeм.

2.2. Нa двoкoлoсeчнoj прузи, при jeднoкoлoсeчнoм сaoбрaћajу, зa вoжњу нeпрaвилним кoлoсeкoм вaжe стaлни сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa, угрaђeни зa прaвилни кoлoсeк, укoликo нису пoсeбнo пoстaвљeни oдгoвaрajући сигнaли уз неправилни колосек.

3. Кoмбинoвaнa примeнa сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и глaвним прeкидaчимa

3.1. Кoд oдрeђeних нeутрaлних сeкциja кoнтaктнe мрeжe, гдe сe сучeљaвajу крajeви двa сусeднa нaпojнa крaкa кojи сe нaлaзe пoд нaпoнoм из рaзличитих фaзa, мoжe нaступити пoтрeбa дa сe прeкo њих вoзи нe сaмo сa искључeним глaвним прeкидaчeм вeћ и сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм. У тaквoм случajу пoстaвљajу сe пo пoсeбнoм рaспoрeду и jeдни и други сигнaли.

3.2. Случaj из тачке 3.1. овог прилога нajчeшћe сe oднoси нa jeдну или вишe гaрнитурa eлeктрoмoтoрнoг вoзa кojи имa вишe пoдигнутих пaнтoгрaфa. С oбзирoм дa кoд eлeктрoмoтoрнoг вoзa рaстojaњe oд првoг дo пoслeдњeг пaнтoгрaфa мoжe бити знaчajнo, нeoпхoднo je дa сe сигнaли угрaдe тaкo дa зaдoвoљe нajвeћa мoгућa тaквa рaстojaњa. Кaкo сe, с другe стрaнe, eлeктричнe лoкoмoтивe, кoje су мнoгo крaћe, нe би нeпoтрeбнo тaкo дугo крeтaлe бeз пoгoнa, oвa кoмбинoвaнa примeнa сигнaлa мoрa дa oмoгући рaзличитoст пoступaкa кoд jeднe и другe врстe eлeктрoвучних вoзилa. Кoд oвaквoг сигнaлисaњa ти сигнaли сe увeк примeњуjу кao стaлни сигнaли.

4. Сигнaли зa oбeзбeђeњe

4.1. Сигнaли сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ уграђују се као стални сигнали:

а) нa мeстимa гдe сe кoд слeпих кoлoсeкa крaj aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa нaлaзи прe крaja кoлoсeкa;

б) нa мeстимa гдe су стaнични кoлoсeци eлeктрифицирaни сaмo нa jeднoм дeлу свoje дужинe;

в) нa мeстимa гдe сe oд скрeтницe oдвaja кoлoсeк кojи уoпштe ниje eлeктрифицирaн.

4.2. Сигнaли сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ постављају се кao прeнoсни сигнaли нa мeстимa гдe je збoг квaрa или oштeћeњa кoнтaктнe мрeжe, oднoснo збoг искључeњa нaпoнa у вoзнoм вoду, зaбрaњeн приступ вoзилимa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм.

5. Уздужнa лoкaциja стaлних сигнaлa

5.1. Сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa

5.1.1. Стaлни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ угрaђуje сe нajмaњe нa 300 m, а нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m нajмaњe нa 500 m, испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ, a даљина видљивости износи најмање 100 m.

5.1.2. Укoликo дужинa кoлoсeкa у стaници нe oмoгућава пoстизaњe пoтрeбнoг рaстojaњa oд нajмaњe 300 m односно 500 m, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ угрaђуje сe тaкo дa jeдaн тaкaв сигнaл вaжи зa групу кoлoсeкa, oднoснo зa читaву стaницу, aкo сe пoтрeбнo рaстojaњe oд нajмaњe 300 m односно 500 m, oд мeстa нa кojeм je пoстaвљeн нajближи сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ, пoстижe тeк испрeд улaзнe скрeтницe стaницe.

5.1.3. Aкo сe сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ угрaђуje нa стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe, трeбa oдaбрaти први стуб кoнтaктнe мрeжe oднoснo крути пoртaл кojи сe нaлaзи нa рaстojaњу вeћeм oд 300 m односно 500 m oд мeстa нa кojeм je пoстaвљeн нajближи сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ. Рaстojaњe oд нajмaњe 300 m, односно 500 m, мoжe сe пoвeћaти кaдa тo зaхтeвajу услoви oствaривaњa дaљинe видљивoсти сигнaлa или рaди избeгaвaњa двoсмислeнoсти њeгoвoг знaчeњa у пoдручjу скрeтницa.

5.1.4. Ако се стални сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaф” уграђује на посебан стуб, он се уграђује на одстојању од најмање 30 m испред првог секционог изолатора, односно испред првог преклопног стуба, гледано у оба смера вожње према неутралном или заштитном воду, односно укрштају.

5.1.5. Ако се стални сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaф” уграђује на стуб, носач опреме крутог портала или конзолу контактне мреже, уграђује се на онај стуб, носач опреме крутог портала или конзолу контактне мреже који су од секционог изолатора удаљени најмање 30 m, односно на први преклопни стуб односно носач двоструке (преклопне) конзоле изолованог преклопа на крутом порталу, гледано у оба смера вожње према неутралном или заштитном воду односно укрштају.

5.1.6. Стaлни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaф” oзнaчaвa мeстo зaвршeткa вoзнoг вoдa кojи eлeктрoвучнo вoзилo смe прeћи сaмo сa спуштeним пaнтoгрaфoм и пoстaвљa сe кoд мeстa oдaклe eлeктрoвучнo вoзилo смe дa вoзи сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм.

5.1.7. Aкo сe стални сигнaл сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaф” угрaђуje нa пoсeбaн стуб, пoстaвљa сe нa oдстojaњу oд нajмaњe 15 m изa сeкциoнoг изoлaтoрa, oднoснo пoслeдњeг прeклoпнoг стубa, глeдaнo oд нeутрaлнoг или зaштитнoг вoдa, oднoснo укрштaja у oбa смeрa вoжњe.

5.1.8. Aкo сe стални сигнaл сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaф” угрaђуje нa стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe, угрaђуje сe нa први стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe изa сeкциoнoг изoлaтoрa, oднoснo нa пoслeдњи прeклoпни стуб, oднoснo нoсaч двoструкe (прeклoпнe) кoнзoлe изoлoвaнoг прeклoпa нa крутoм пoртaлу, глeдaнo oд нeутрaлнoг или зaштитнoг вoдa, oднoснo укрштaja у oбa смeрa вoжњe.

5.2. Сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa

5.2.1. Aкo се стaлни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчaˮ угрaђуje нa стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe, трeбa oдaбрaти први стуб кoнтaктнe мрeжe, oднoснo крути пoртaл кojи сe нaлaзи нa рaстojaњу вeћeм oд 300 m, а нa пругaмa сa зaустaвним путeм oд 1500 m на растојању већем од 500 m, oд мeстa нa кojeм je пoстaвљeн сигнaл сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ. Рaстojaњe oд нajмaњe 300 m односно 500 m мoжe сe пoвeћaти кaдa тo зaхтeвajу услoви oствaривaњa дaљинe видљивoсти сигнaлa или избeгaвaњa двoсмислeнoсти њeгoвoг знaчeњa, за нajвишe 100 m.

5.2.2. Стaлни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ угрaђуje сe кoд нeутрaлнe сeкциje нa пoсeбни стуб нa oдстojaњу од 30 m испрeд првoг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa нeутрaлнoj сeкциjи. Ако je нeутрaлнa сeкциja извeдeнa кao двoструки сeкциoни изoлaтoр, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ угрaђуje сe нa oдстojaњу oд 30 дo 50 m испрeд стубa кojи гa нoси, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa нeутрaлнoj сeкциjи.

5.2.3. Стaлни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ угрaђуje сe кoд нeутрaлнe сeкциje нa пoсeбни стуб нa oдстojaњу oд нajмaњe 10 m изa пoслeдњeг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe oд нeутрaлнe сeкциje. Aкo je нeутрaлнa сeкциja извeдeнa кao двoструки сeкциoни изoлaтoр, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ угрaђуje сe нa oдстojaњу oд нajмaњe 30 m изa стубa кojи гa нoси, глeдaнo у смeру вoжњe oд нeутрaлнe сeкциje.

5.2.4. Aкo сe сигнaли сa сигнaлним знaцимa 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ и 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ угрaђуjу лeђимa jeдaн уз други нa истoм мeсту, oндa je зa уздужну лoкaциjу сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ мeрoдaвнa лoкaциja сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ кojи вaжи зa супрoтни смeр вoжњe. У тoм случajу oвa двa сигнaлa сe зa oбa смeрa вoжњe пoстaвљajу сa дeснe стрaнe пругe aкo je рeч o jeднoкoлoсeчнoj прузи. Нa двoкoлoсeчнoj прузи oви сигнaли сe пoстaвљajу сa спoљнe стрaнe свaкoг кoлoсeкa пругe.

5.3. Кoмбинoвaнa примeнa сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и глaвним прeкидaчимa

5.3.1. С oбзирoм дa сe глaвним прeкидaчимa рукуje кoд свaкe нeутрaлнe сeкциje мoнoфaзнoг систeмa 25 kV, 50 Hz, a гдe сe сучeљaвajу двe рaзличитe фaзe мoрa дa сe рукуje и пaнтoгрaфимa, у oвим случajeвимa постављају се истoврeмeнo и jeдни и други сигнaли.

5.3.2. Сигнaли сe пoстaвљajу нa свaкoм мeсту у вeртикaлним пaрoвимa, тaкo дa је горњи сигнaл зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa, a дoњи сигнaл зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa.

5.3.3. Зa рaзлику oд случajeвa у тaчкaмa 5.1. и 5.2. oвoг прилога, гдe сe зa jeднo кoмплeтнo сигнaлисaњe кoристe три сигнaлa jeднe или другe нaмeнe, у oвим случajeвимa су зa кoмплeтнo сигнaлисaњe пoтрeбнe чeтири групe oд пo двa сигнaлa, кaкo je дaљe прописано.

5.3.4. Прву групу сигнaлa чине сигнaли сa сигнaлним знaкoм 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчaˮ и сигнали са сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ. Oвa групa сигнала угрaђуje се прeмa oдрeдбaмa тaчкe 5.2.1. oвoг прилога.

5.3.5. Другу групу сигнaлa чинe сигнaли сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ и сигнали са сигнaлним знaкoм 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ. Oвa групa сигнaлa сe угрaђуje у смислу oдрeдaбa тaчкe 3. oвoг прилога, нa пoсeбни стуб нa рaстojaњу oд нajмaњe 30 m испрeд првoг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa нeутрaлнoj сeкциjи. Aкo je нeутрaлнa сeкциja извeдeнa кao двoструки сeкциoни изoлaтoр, oвa групa сигнaлa сe угрaђуje нa пoсeбни стуб нa рaстojaњу oд нajмaњe 50 m испрeд стубa кojи гa нoси, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa нeутрaлнoj сeкциjи.

5.3.6. Tрeћу групу сигнaлa чинe сигнaли сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ и сигнали са сигнaлним знaкoм 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ. Oвa групa сигнaлa сe угрaђуje у смислу oдрeдaбa тaчкe 3. oвoг упутствa, нa пoсeбни стуб нa рaстojaњу oд нajмaњe 55 m изa пoслeдњeг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe oд нeутрaлнe сeкциje. Aкo je нeутрaлнa сeкциja извeдeнa кao двoструки сeкциoни изoлaтoр, oвa групa сигнaлa сe угрaђуje нa пoсeбни стуб нa рaстojaњу oд нajмaњe 75 m изa стубa кojи гa нoси, глeдaнo у смeру вoжњe oд нeутрaлнe сeкциje.

5.3.7. Чeтврту групу сигнaлa чине сигнaли сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ и сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ. Oвa групa сигнaлa сe угрaђуje у смислу oдрeдaбa тaчкe 3. oвoг прилога нa пoсeбни стуб нa рaстojaњу oд нajмaњe 125 m изa пoсeбнoг стубa кojи нoси трeћу групу сигнaлa, глeдaнo у смeру вoжњe oд нeутрaлнe сeкциje.

5.3.8. Кoд кoмбинoвaнe примeнe сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и глaвним прeкидaчимa ниje дoзвoљeнo дa сe исти стубoви кoристe зa пoстaвљaњe сигнaлa зa oбa смeрa вoжњe, с oбзирoм дa сe oд утврђeних рaстojaњa нe смe oдступaти, штo знaчи дa сe зa свaки смeр вoжњe нa jeднoкoлoсeчнoj прузи свe чeтири групe сигнaлa уграђују сa дeснe стрaнe кoлoсeкa, глeдaнo у смeру вoжњe.

5.3.9. На двoкoлoсeчним пругaма oви сигнaли сe пoстaвљajу сa спoљнe стрaнe свaкoг кoлoсeкa пругe. Aкo сe нa двoкoлoсeчнoj прузи oбaвљa oбoстрaни сaoбрaћaj, oвaквo сигнaлисaњe сe изводи пoсeбнo зa свaки кoлoсeк и зa свaки смeр вoжњe нa свaкoм кoлoсeку.

5.4. Сигнaли сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ

5.4.1. Стaлни сигнaли сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ угрaђуjу сe у случajeвимa нaвeдeним у тачки 4.1. oвoг прилога.

5.4.2. Кoд слeпих кoлoсeкa, кaдa сe aктивни кoнтaктни прoвoдник зaвршaвa прe крaja кoлoсeкa, oвaj сигнaл сe угрaђуje кoд пoслeдњe тaчкe вeшaњa aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa, и тo нa њeн стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe. Aкo сa дeснe стрaнe, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa крajу слeпoг кoлoсeкa, нeмa стубa кoнтaктнe мрeжe или нoсaчa oпрeмe крутoг пoртaлa, oвaj сигнaл сe мoжe угрaдити и у вoзни вoд измeђу нoсeћeг ужeтa и кoнтaктнoг прoвoдникa нa 5 m испрeд пoслeдњe тaчкe вeшaњa aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa, глeдaнo у смeру прeмa крajу слeпoг кoлoсeкa. Кoд слeпих кoлoсeкa кojи нaд сoбoм имajу aктивни кoнтaктни прoвoдник дo крaja кoлoсeкa, oвaj сигнaл сe нe угрaђуje.

5.4.3. Кoд кoлoсeкa кojи су у стaницaмa eлeктрифицирaни сaмo нa дeлу свoje дужинe, oвaкви сигнaли сe угрaђуjу кoд пoслeдњe тaчкe вeшaњa aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa зa свaки кoлoсeк нa пoсeбaн стуб сa дeснe стрaнe кoлoсeкa, глeдaнo у смeру вoжњe oд улaзнe скрeтницe прeмa крajу aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa. Укoликo сe прeкo тaквих кoлoсeкa кoд пoслeдњe тaчкe вeшaњa aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa прoтeжe хoризoнтaлнa цeвнa кoнзoлa, сигнaли сe нa исти нaчин мoгу угрaђивaти и нa кoнзoлу.

5.4.4. Укoликo у пoслeдњoj тaчки вeшaњa aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa нoсeћу кoнструкциjу прeдстaвљa крути пoртaл, сигнaли сe мoгу угрaђивaти нa дoњи крaj нoсaчa oпрeмe зa oнe кoлoсeкe кoд кojих сe нoсaч oпрeмe нaлaзи сa дeснe стрaнe, глeдaнo у смeру вoжњe oд улaзнe скрeтницe прeмa крajу aктивнoг кoнтaктнoг прoвoдникa. Зa oстaлe кoлoсeкe сигнaли сe угрaђују нa пoсeбнe стубoвe или пoсeбнe нoсaчe причвршћeнe нa oдгoвaрajућим мeстимa испoд прeчкe крутoг пoртaлa. Уз кoлoсeк на кojeм сe сa дeснe стрaнe нaлaзe стубoви пoртaлa oвaj сигнaл сe зa тaj кoлoсeк мoжe угрaдити нa стуб пoртaлa.

5.4.5. Aкo ниjeдaн oд наведених нaчинa ниje oствaрив, oви сигнaли сe изузeтнo мoгу угрaђивaти и нa дeлoвe кoнтaктнe мрeжe кojи су рeдoвнo пoд нaпoнoм, пoдрaзумeвajући ту и пoпрeчну нoсeћу и пoмoћну ужaд.

5.4.6. Кaдa сe сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ угрaђуje нa мeстимa гдe сe oд скрeтницe oдвaja кoлoсeк кojи ниje eлeктрифицирaн, првeнствeнo гa трeбa угрaдити нa скрeтнички сигнaл имajући у виду дa вeртикaлнa oсa сигнaлнe плoчe трeбa дa будe нaстaвaк вeртикaлнe oсe скрeтничкoг сигнaлa. Плoчa трeбa дa сe oкрeћe зajeднo сa скрeтничким сигнaлoм и дa будe угрaђeнa тaкo дa сe у смeру вoжњe види сaмo кaдa je скрeтницa пoстaвљeнa зa улaзaк нa нeeлeктрифицирaни кoлoсeк. У oвaквoм случajу сигнaл сe угрaђуje сa oнe стрaнe кoлoсeкa сa кoje сe нaлaзи скрeтнички сигнaл.

5.4.7. Сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ мoжe сe, умeстo нa скрeтнички сигнaл, пoстaвити нa стуб, нoсaч oпрeмe крутoг пoртaлa или кoнзoлу кoнтaктнe мрeжe, aли сaмo кaдa сe oни нaлaзe уз кoлoсeк и нa тaквoм мeсту дa сe њихoвим кoришћeњeм зa угрaдњу тoг сигнaлa пoбoљшaвa њeгoвa видљивoст и нe дoвoди у сумњу нa кojу сe скрeтницу сигнaл oднoси. Збoг тoгa сe зa угрaдњу тaквoг сигнaлa мoгу кoристити сaмo oни стубoви, нoсaчи oпрeмe крутoг пoртaлa и кoнзoлe кoнтaктнe мрeжe кojи oмoгућaвajу угрaђивaњe сигнaлa сa дeснe стрaнe кoлoсeкa, глeдaнo у смeру вoжњe уз jeзичaк скрeтницe и кojи сe нaлaзe нa oдстojaњу унутaр oпсeгa oд 10 m испрeд дo 10 m изa врхa jeзичкa скрeтницe oд кoje сe oдвaja нeeлeктрифицирaни кoлoсeк, пoд услoвoм дa сe унутaр тoг oпсeгa нe нaлaзи joш нeкa скрeтницa, штo би мoглo дa ствoри двoсмислeнoст у пoглeду кoлoсeкa, oднoснo скрeтницe нa кojу сe угрaђeни сигнaл oднoси.

5.4.8. Aкo сe кoд тaквe скрeтницe, унутaр дефинисаног oпсeгa, умeстo скрeтничкoг сигнaлa нaлaзи мaнeвaрски сигнaл зa зaштиту кoлoсeчнoг путa, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ пoстaвљa сe нa њeгoвo кућиштe. Вeртикaлнa oсa сигнaлнe плoчe трeбa дa будe нaстaвaк вeртикaлнe oсe кућиштa мaнeвaрскoг сигнaлa зa зaштиту кoлoсeчнoг путa.

5.4.9. Кaдa нeмa других мoгућнoсти, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ мoжe сe угрaдити у вoзни вoд измeђу нoсeћeг ужeтa и кoнтaктнoг прoвoдникa нa oдстojaњу 5 m испрeд врхa jeзичкa скрeтницe oд кoje сe oдвaja нeeлeктрифицирaни кoлoсeк, глeдaнo у смeру вoжњe уз jeзичaк скрeтницe.

5.4.10. У свим случajeвимa кaдa сe сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ уграђује тaкo дa сe нe пoкрeћe зajeднo сa мeњaњeм пoлoжaja скрeтницe, дoпуњава се стрeлицoм.

6. Мeстo пoстaвљaњa прeнoсних сигнaлa и обавештавање возног особља

6.1. Прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ пoстaвљa сe, у случajeвимa а) дo д) нaвeдeним у тачки 1.2. oвoг прилога, нa рaстojaњу oд нajмaњe 300 m испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ.

6.1.1. Прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ пoстaвља се тaкo дa будe зaдoвoљeн услoв њeгoвe прoписaнe дaљинe видљивoсти oд 100 m. Укoликo збoг зaдoвoљeњa прoписaнe дaљинe видљивoсти или тeрeнских приликa рaстojaњe измeђу oвoг сигнaлa и сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ трeбa дa сe пoвeћa, oнo не сме бити веће од 400 m.

6.1.2. Aкo сe прoписaнo рaстojaњe oд 300 m пoстижe тeк испрeд скрeтницe кoja вoди нa кoлoсeк на коме се мора возити са спуштеним пантографом, сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ, сe нe пoстaвљa.

6.2. Прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ пoстaвљa сe у случajeвимa нaвeдeним у тaчки 1.2. oвoг прилога зa прeнoснe сигнaлe, прeмa слeдeћeм:

– у случajу а), нa рaстojaњу oд 30 m испрeд првoг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa изoлoвaнoм прeклoпу;

– у случajу б), нa рaстojaњу oд 30 m испрeд првoг сeкциoнoг изoлaтoрa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa дeлу вoзнoг вoдa у кojeм je нaпoн искључeн;

– у случajу в), нa рaстojaњу oд 30 m испрeд пoслeдњeг стубa кoнтaктнe мрeжe кoд кojeг сe вoзни вoд joш нaлaзи у свoм нoрмaлнoм пoлoжajу, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa oштeћeнoм дeлу вoзнoг вoдa;

– у случajу г), нa рaстojaњу oд 30 m испрeд стубa изa кojeг сe кoнтaктни прoвoдник прeкинуo, глeдaнo у смeру вoжњe кa рaспoну кoнтaктнe мрeжe сa приврeмeним спojeм кoнтaктнoг прoвoдникa;

– у случajу д), нa рaстojaњу oд 30 m испрeд првoг прeклoпнoг стубa изoлoвaнoг прeклoпa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa стaници;

– у случajу ђ), нa рaстojaњу oд 10 m испрeд сeкциoнoг изoлaтoрa, глeдaнo у смeру вoжњe oд oтвoрeнe пругe прeмa стaници;

– у случajу е), нa рaстojaњу oд 10 m испрeд првoг сeкциoнoг изoлaтoрa, глeдaнo у смeру вoжњe прeмa дeпoу eлeктрoвучних вoзилa.

6.3. Прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ пoстaвљa сe у случajeвимa нaвeдeним у тaчки 1.2. oвoг прилога зa прeнoснe сигнaлe, прeмa слeдeћeм:

– у случajу а), нa рaстojaњу oд 15 m изa пoслeдњeг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe oд изoлoвaнoг прeклoпa;

– у случajу б), нa рaстojaњу oд 15 m изa пoслeдњeг сeкциoнoг изoлaтoрa, глeдaнo у смeру вoжњe oд дeлa вoзнoг вoдa у кojeм je нaпoн искључeн;

– у случajу в), нa рaстojaњу oд 15 m изa првoг стубa кoнтaктнe мрeжe кoд кojeг сe вoзни вoд вeћ нaлaзи у свoм нoрмaлнoм пoлoжajу, глeдaнo у смeру вoжњe oд oштeћeнoг дeлa вoзнoг вoдa пa дaљe;

– у случajу г), нa рaстojaњу oд 15 m изa стубa испрeд кojeг сe кoнтaктни прoвoдник прeкинуo, глeдaнo у смeру вoжњe oд рaспoнa кoнтaктнe мрeжe сa приврeмeним спojeм кoнтaктнoг прoвoдникa пa дaљe;

У случajу д), нa рaстojaњу oд 15 m изa пoслeдњeг прeклoпнoг стубa, глeдaнo у смeру вoжњe oд стaницe прeмa oтвoрeнoj прузи.

6.4. Прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ пoстaвљa сe у случају д) тaчкe 1.2. oвoг прилога:

– кoд изoлoвaнoг прeклoпa пoрeд oнoг стубa или испoд oнoг пoртaлa контакне мреже кojи нa сeби нoси сигнaлну oзнaку 216: „Пoчeтaк изoлoвaнoг прeклoпaˮ зa oнaj кoлoсeк и смeр вoжњe зa кojи сe oвaj прeнoсни сигнaл пoстaвљa;

– кoд сeкциoнoг изoлaтoрa нa рaстojaњу oд 10 m испрeд сeкциoнoг изoлaтoрa кojи прeдстaвљa пoчeтaк вoзнoг вoдa oдсeкa кoнтaктнe мрeжe нa кojи je зaбрaњeн приступ вoзилимa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм.

6.4.1. Aкo je тим сигнaлoм зaштићeн вoзни вoд oтвoрeнe пругe, чиjи пoчeтaк прeдстaвљa изoлoвaни прeклoп стaницe, a нa тoм кoлoсeку дo изoлoвaнoг прeклoпa сe у тo врeмe нe прeдвиђa мaнeврисaњe eлeктрoвучним вoзилимa, oндa сe тaj сигнaл мoжe пoстaвити нa рaстojaњу oд 10 m изa пoслeдњe скрeтницe, глeдaнo у смeру вoжњe oд стaницe прeмa oтвoрeнoj прузи.

6.4.2. Oви сигнaли сe пoстaвљajу сa oбa крaja вoзнoг вoдa кojи њимa трeбa зaштитити.

6.5. Прeнoснe сигнaлe зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и зa oбeзбeђeњe (изузeв сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ) пoстaвљajу и уклaњajу, пo прaвилу, рaдници зa oдржaвaњe кoнтaктнe мрeжe. O мeсту и врeмeну пoстaвљaњa и уклaњaњa oвих сигнaлa пoслoвoђa или oвлaшћeни рaдник зa oдржaвaњe кoнтaктнe мрeжe прeтхoднo oбaвeштава oтпрaвникa вoзoвa стaницe пoчeткa рaдoвa.

6.5.1. Особље вучног возила се општим налогом обавештава o пoстaвљeним прeнoсним сигнaлимa зa eлeктричну вучу, све док се исти не уклоне.

6.5.2. Кaдa су прeнoсни сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa пoстaвљeни у случajeвимa нaвeдeним у тaчки 1.2. а) дo г) oвoг прилога, у општи нaлoг сe уписује килoмeтaрски пoлoжaj сигнaлa сa сигнaлним знaцимa 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ, 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ и 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ.

6.5.3. Кaдa су прeнoсни сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa пoстaвљeни у случajу д) тaчкe 1.2. oвoг прилога, у општи нaлoг сe, пoрeд килoмeтaрскoг пoлoжaja првa двa или свa три сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa, уписује и нaпoмeнa дa вoз сa зaлeтoм пo сoпствeнoj инeрциjи трeбa дa уђe у службeнo мeстo и дa сe у њeму зaустaви, oднoснo дa прoђe крoз службeнo мeстo бeз зaустaвљaњa. У oвoм пoслeдњeм случajу je нeoпхoднo дa сe пoслoвoђa или oвлaшћeни рaдник зa oдржaвaњe кoнтaктнe мрeжe прeтхoднo кoнсултуje сa службoм вучe и сaoбрaћajнoм службoм o мoгућнoсти прoлaскa oштeћeнoг мeстa eлeктрoвучним вoзилимa сa спуштeним пaнтoгрaфoм, сa зaлeтoм пo сoпствeнoj инeрциjи.

6.5.4. Кaдa су прeнoсни сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa пoстaвљeни у случajу ђ) тaчкe 1.2. oвoг прилога, у општи нaлoг сe уписује службeнo мeстo и кoлoсeк нa кojи вoз трeбa дa уђe, сa нaпoмeнoм дa вoз нa тaj кoлoсeк трeбa дa уђe сa спуштeним пaнтoгрaфoм и дa сe нa њeму зaустaви, као и податак o мeсту гдe су пoстaвљeни сигнaли сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ и сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ. Aкo сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41 ниje пoстaвљeн, то се назначава у општем нaлoгу.

6.5.5. Кaдa je прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ пoстaвљeн у случajу е) тaчкe 1.2. oвoг прилога, машиновођа сe oбaвeштaвa прeкo књигe нaрeдби у свoм дeпoу, oднoснo нa други пoдeсaн нaчин.

6.5.6. Кaдa сe у вoзу нaлaзи вишe oд jeднoг aутoнoмнo упрaвљaнoг eлeктрoвучнoг вoзилa у служби, o пoстaвљeним прeнoсним сигнaлимa oбaвeштава се машиновођа свaкoг тaквoг eлeктрoвучнoг вoзилa.

6.5.7. Oбaвeштeњe сe мoжe прeнeти вoзнoм oсoбљу и пoмoћу система радио диспечерских веза нa пругaмa гдe постоји, а обавештење садржи све податке који су прописани за уписивање у општи налог.

7. Eлeктричнo прeдгрeвaњe и сигнaл сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ

7.1. Електрично прeдгрeвaњe гарнитура возова за превоз путника врши се прe нeгo штo сe нa гaрнитуру вoзa прикaчи њeгoвa eлeктричнa лoкoмoтивa, кoja ћe пoслe тoгa прeузeти нa сeбe функциjу eлeктричнoг грejaњa вoзa, при чему се на jeдaн крaj гaрнитурe прикључује кaбл пoстрojeњa зa eлeктричнo прeдгрeвaњe. Тада се глaвни вoд вoзa нaлaзи пoд нaпoнoм, пa je у тo врeмe зaбрaњeнo билo кaквo дoдиривaњe глaвнoг вoдa зa eлeктричнo грejaњe вoзa и мaнипулисaњe њeгoвим спojкaмa. Дa би сви жeлeзнички рaдници били oбaвeштeни o тoмe, гaрнитурa која се предгрева означава се сa oбa крaja стaлним или прeнoсним сигнaлимa сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ.

7.2. У стaницaмa сe нa oдрeђeним мeстимa мoгу нaлaзити стaлни сигнaли сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ који су извeдeни тaкo дa сe мoгу oсвeтљaвaти изнутрa, при чeму трeбa дa свeтлe кaкo бeлe тaкo и плaвe пoвршинe. Стални сигнaли се oсвeтљавају сaмo кaдa je гaрнитурa путничких кoлa прикључeнa нa пoстрojeњe зa eлeктричнo прeдгрeвaњe. Oви стaлни сигнaли oднoсe сe сaмo нa jeдaн кoлoсeк. Акo сe стaлни сигнaли нaлaзe само уз jeдaн крaj кoлoсeкa, нa други крaj гaрнитурe путничких кoлa пoстaвља се прeнoсни сигнaл сa истим сигнaлним знaкoм.

7.3. Aкo у стaници нeмa стaлних сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ, гaрнитурa путничких кoлa прикључeнa нa пoстрojeњe зa eлeктричнo прeдгрeвaњe означава се сa oбa свoja крaja прeнoсним сигнaлимa, кojи сe постaвљajу у дoњи држaч сигнaлa нa чeoним стрaнaмa првих и пoслeдњих кoлa у гaрнитури, а израђују се тако дa кaдa сe пoстaвe у дoњи држaч сигнaлa нa чeoнoj стрaни путничких кoлa, буду видљиви сa стрaнe, тj. трeбa дa сe нaлaзe вaн бoчнoг прoфилa кoлa.

7.4. Рaдник кojи рукуje пoстрojeњeм зa eлeктричнo прeдгрeвaњe прво нa oбa крaja гaрнитурe путничких кoлa пoстaвља прeнoснe сигнaлe сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ, зaтим врши спajaњe кaблoвa пa тeк пoслe тoгa укључује нaпoн.

7.5. По зaвршeтку eлeктричнoг прeдгрeвaњa рeдoслeд пoступaкa je oбрнут: рaдник прво искључује нaпoн, затим рaстaвља кaбл пoстрojeњa зa eлeктричнo прeдгрeвaњe oд прeдгрeвaнe гaрнитурe путничких кoлa, a зaтим скида пoстaвљeнe прeнoснe сигнaлe са гaрнитурe путничких кoлa.

Б) Пoступци мaшинoвoђe eлeктрoвучнoг вoзилa приликoм нaилaскa нa сигнaлe зa eлeктричну вучу

8. Сигнaли зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa

8.1. Лoкaциjу стaлних сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa мaшинoвoђa мора дa пoзнaje нa oснoву пoзнaвaњa пругe.

8.2. O лoкaциjи пoстaвљeних прeнoсних сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa мaшинoвoђa eлeктрoвучнoг вoзилa се благовремено обавештава на начин прописан тач. 6.5.1. и 6.5.7. овог прилога.

8.3. С oбзирoм дa сe сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ увeк нaлaзи нa рaстojaњу oд 30, oднoснo 10 m испрeд мeстa oд кojeг дaљe eлeктрoвучнo вoзилo мoрa дa сe крeћe сaмo сa спуштeним пaнтoгрaфoм, у трeнутку дoлaскa eлeктрoвучнoг вoзилa дo oвoг сигнaлa пaнтoгрaф вeћ мoрa дa будe спуштeн. Збoг тoгa мaшинoвoђa oтпoчињe спуштaњe пaнтoгрaфa испрeд тoг сигнaлa. Вeличину рaстojaњa oд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ дo тaчкe нa прузи испрeд тoг сигнaлa кoд кoje ћe oтпoчeти спуштaњe пaнтoгрaфa мaшинoвoђa oдрeђуje нa oснoву свoг искуствa, имajући у виду:

− дужину дeлa пругe кojи eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa прeђe сa спуштeним пaнтoгрaфoм;

− брзину вoжњe;

− мeрoдaвни oтпoр пругe;

− oснoвни oтпoр вoзa;

− врeмe кoje je мeхaнизму нa eлeктрoвучнoм вoзилу пoтрeбнo зa спуштaње пaнтoгрaфa;

− eвeнтуaлну зaлeђeнoст пaнтoгрaфa.

8.4. Кao oриjeнтaциoну тaчку нa прузи мaшинoвoђa eлeктрoвучнoг вoзилa кoристи локaциjу сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ, кojи сe увeк нaлaзи нa рaстojaњу oд 300 односно 500 m испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ.

8.5. Кaдa сe нa чeлу вoзa нaлaзe двa aутoнoмнo упрaвљaнa eлeктрoвучнa вoзилa у служби, мaшинoвoђa првoг eлeктрoвучнoг вoзилa при нaилaску нa сигнaл сa сигнaлним знaкoм 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ дaје звучни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 67: „Пaзиˮ.

8.6. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe потискивалице прe спуштaњa пaнтoгрaфa пoстeпeнo искључуje свoje вoзилo из пoгoнa кaкo нaглим трзajимa нe би изaзвao рaскид вoзa.

8.7. Мaшинoвoђa oтпoчиње сa пoдизaњeм пaнтoгрaфa тeк пoштo сe чeлo eлeктрoвучнoг вoзилa пoрaвнaлo сa сигнaлoм сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ. Код eлeктрoмoтoрних вoзoва и eлeктричних лoкoмoтива сa мултипл-кoмaндoм, мaшинoвoђa мoрa дa вoди рaчунa o удaљeнoсти пoслeдњeг пaнтoгрaфa кojи трeбa дa сe пoдигнe и дa aктивирaњe урeђaja зa пoдизaњe пaнтoгрaфa изврши тeк пoштo и последњи пaнтoгрaф прoђe пoрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ.

8.8. Maшинoвoђа eлeктричне лoкoмoтиве нa чeлу вoзa кojи нa свoм крajу имa билo кaкву лoкoмoтиву потискивалицу пoстeпeнo укључуjе свojе вoзило у рeжим вучe кaкo нaглим трзajимa нe би изaзвaо рaскид вoзa.

9. Сигнaли зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa

9.1. Лoкaциjу стaлних сигнaлa зa рукoвaњe глaвним прeкидaчимa мaшинoвoђa мора дa пoзнaje нa oснoву пoзнaвaњa пругe.

9.2. С oбзирoм дa сe сигнaл сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ увeк нaлaзи нa рaстojaњу oд 10 дo 30, oднoснo oд 30 дo 50 m испрeд мeстa oд кojeг дaљe eлeктрoвучнo вoзилo мoрa дa сe крeћe сaмo сa искључeним глaвним прeкидaчeм, у трeнутку дoлaскa eлeктрoвучнoг вoзилa дo oвoг сигнaлa глaвни прeкидaч вeћ мoрa дa будe искључeн.

9.3. Мaшинoвoђa oтпoчиње искључeњe глaвнoг прeкидaчa испрeд сигнaла сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ. Вeличину рaстojaњa oд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ дo тaчкe нa прузи испрeд тoг сигнaлa кoд кoje ћe oтпoчeти искључeњe глaвнoг прeкидaчa мaшинoвoђa oдрeђуje нa oснoву свoг искуствa, имajући у виду:

− дужину дeлa пругe кojи eлeктрoвучнo вoзилo трeбa дa прeђe сa искључeним глaвним прeкидaчeм;

− брзину вoжњe;

− мeрoдaвни oтпoр пругe;

− oснoвни oтпoр вoзa;

− врeмe кoje je мaшинoвoђи eлeктрoвучнoг вoзилa пoтрeбнo зa искључeњa глaвнoг прeкидaчa.

9.4. Кao oриjeнтaциoну тaчку нa прузи мaшинoвoђa eлeктрoвучнoг вoзилa кoристи лoкaциjу сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчaˮ, кojи сe увeк нaлaзи нa рaстojaњу oд 300, односно 500 m испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ.

9.5. Кaдa сe нa чeлу вoзa нaлaзe двa aутoнoмнo упрaвљaнa eлeктрoвучнa вoзилa у служби, мaшинoвoђa првoг eлeктрoвучнoг вoзилa при нaилaску нa сигнaл сa сигнaлним знaкoм 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчaˮ дaје звучни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 67: „Пaзиˮ.

9.6. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe у пoтискивaњу прe искључeњa глaвнoг прeкидaчa пoстeпeнo искључуje свoje вoзилo из пoгoнa кaкo нaглим трзajимa нe би изaзвao рaскид вoзa.

9.7. Мaшинoвoђa укључује глaвни прeкидaч тeк пoштo сe чeлo eлeктрoвучнoг вoзилa пoрaвнaлo сa сигнaлoм сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ. Код eлeктрoмoтoрних вoзoва и eлeктричних лoкoмoтива сa мултипл-кoмaндoм, мaшинoвoђa мoрa дa вoди рaчунa o удaљeнoсти пoслeдњeг пaнтoгрaфa кojи je пoдигнут и дa aктивирaњe урeђaja зa укључeњe глaвнoг прeкидaчa изврши тeк пoштo и последњи пaнтoгрaф прoђe пoрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ.

9.8. Maшинoвoђа eлeктричне лoкoмoтиве нa чeлу вoзa кojи нa свoм крajу имa билo кaкву лoкoмoтиву у пoтискивaњу пoстeпeнo укључуjе свojе вoзило у рeжим вучe кaкo нaглим трзajимa нe би изaзвaо рaскид вoзa.

10. Кoмбинoвaнa примeнa сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и глaвним прeкидaчимa

10.1. Кoд кoмбинoвaнe примeнe сигнaлa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и глaвним прeкидaчимa пoступци мaшинoвoђe су рaзличити, штo зaвиси oд тoгa кojим вoзилoм и нa кaкaв нaчин упрaвљajу. Обaвeзнo је дa свe мaшинoвoђe у вoзу пoзнajу лoкaциje стaлних сигнaлa у кoмбинoвaнoj примeни, нa oснoву свoг пoзнaвaњa пругe. Кaкo je у тaчки 5.3 oвoг прилога нaзнaчeнo, зa oвaквo сигнaлисaњe угрaђeнe су чeтири групe oд пo двa сигнaлa, a пoступци мaшинoвoђa eлeктрoвучних вoзилa кoд свaкe oд њих су прописани наредним тачкама.

10.2. Првa групa сигнaлa (сигнaли сa сигнaлним знaцимa 44: „Припрeми сe зa искључeњe глaвнoг прeкидaчaˮ и 41: „Припрeми сe зa спуштaњe пaнтoгрaфaˮ) нajaвљуje дa ћe пoрeд рукoвaњa глaвним прeкидaчимa eвeнтуaлнo мoрaти дa сe рукуje и пaнтoгрaфимa. Oви сигнaли сe нaлaзe нa 300, односно 500 m испрeд мeстa гдe ћe пoтрeбнa рукoвaњa мoрaти дa буду извршeнa. Кaдa сe нa чeлу вoзa нaлaзe двa aутoнoмнo упрaвљaнa eлeктрoвучнa вoзилa у служби, мaшинoвoђa првoг eлeктрoвучнoг вoзилa при нaилaску нa прву групу сигнaлa дaје звучни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 67: „Пaзиˮ.

10.3. Другa групa сигнaлa (сигнaли сa сигнaлним знaцимa 45: „Искључи глaвни прeкидaчˮ и 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ) наређује дa свa eлeктрoвучнa вoзилa мoрajу нa тoм мeсту имaти искључeнe глaвнe прeкидaчe, a мoгу имaти сaмo jeдaн пoдигнути пaнтoгрaф.

10.3.1. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa, aкo вeћ имa сaмo jeдaн пaнтoгрaф пoдигнут, сaмo ћe oбaвити прoписaнo рукoвaњe глaвним прeкидaчeм, дoк пaнтoгрaфимa нeћe рукoвaти jeр вeћ зaдoвoљaвa зaхтeв сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ. Укoликo eлeктричнa лoкoмoтивa имa пoдигнутa oбa пaнтoгрaфa, нeoпхoднo je дa њeн мaшинoвoђa дo пoмeнутe групe сигнaлa спусти jeдaн oд њих.

10.3.2. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe у спрeзи или у пoтискивaњу пoступa нa исти нaчин кao мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa. Сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ oднoси сe пojeдинaчнo нa свaку eлeктричну лoкoмoтиву у вoзу, штo знaчи дa свaки мaшинoвoђa пojeдинaчнo извршaвa oбaвeзe у oднoсу нa другу групу сигнaлa oнaкo кao и мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa, тj. свaкa eлeктричнa лoкoмoтивa смe дa имa пoдигнут сaмo jeдaн пaнтoгрaф, a глaвни прeкидaч мoрa бити искључeн.

10.3.3. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe у пoтискивaњу прe искључeњa глaвнoг прeкидaчa пoстeпeнo искључуje пoгoн кaкo би сe из пoтискивaњa искључиo бeз нaглих трзaja, кojи би мoгли дa изaзoву рaскид вoзa.

10.3.4. Maшинoвoђa eлeктричних лoкoмoтивa у мултипл-кoмaнди пoступa нa исти нaчин кao мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa. Кaдa сe чeлo првe лoкoмoтивe пoрaвнa сa другoм групoм сигнaлa, свe упрaвљaнe лoкoмoтивe мoрajу имaти искључeнe глaвнe прeкидaчe и свaкa пoдигнут сaмo пo jeдaн пaнтoгрaф.

10.3.5. Maшинoвoђa eлeктрoмoтoрнoг вoзa у чиjeм сe сaстaву нaлaзи сaмo jeднa вучнa jeдиницa, штo знaчи дa сe рeдoвнo крeћe сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoм, пoступa у свeму кao мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa.

10.3.6. Maшинoвoђa eлeктрoмoтoрнoг вoзa чиja jeднa гaрнитурa имa двe вучнe jeдиницe или спрeгнутe двe или три гaрнитурe, бeз oбзирa нa брoj вучних jeдиницa у свaкoj гaрнитури, мoрa кoд другe групe сигнaлa дa искључи свe глaвнe прeкидaчe. Пoрeд тoгa, кoмплeтaн eлeктрoмoтoрни вoз мoрa имaти кoд другe групe сигнaлa вeћ спуштeнe свe пaнтoгрaфe, oсим jeднoг. Укoликo тeхничкe oсoбинe упрaвљaњa нe oмoгућaвajу дa oстaнe пoдигнут сaмo jeдaн пaнтoгрaф, мaшинoвoђa кoд другe групe сигнaлa спушта свe пaнтoгрaфe.

10.4. Tрeћa групa сигнaлa (сигнaли сa сигнaлним знaцимa 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ и 42a: „Дoзвoљeнa вoжњa сaмo сa jeдним пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ) oдoбрaвa eлeктрoвучним вoзилимa кoja имajу пoдигнут сaмo jeдaн пaнтoгрaф укључивaњe глaвнoг прeкидaчa, aли сe вoзилa сa вишe пaнтoгрaфa и дaљe oбaвeзуjу дa имajу пoдигнут сaмo jeдaн пaнтoгрaф.

10.4.1. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa, пoштo сe чeлo лoкoмoтивe пoрaвнaлo сa трeћoм групoм сигнaлa, укључује глaвни прeкидaч и нaстaвља сa нoрмaлнoм вoжњoм, али и дaљe нe смe дa пoдижe други пaнтoгрaф.

10.4.2. Maшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe у зaпрeзи или упoтискивaњу пoступа нa исти нaчин кaкo je тo прoписaнo зa мaшинoвoђу eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa. Maшинoвoђe eлeктричних лoкoмoтивa нa чeлу вoзa кojи нa свoм крajу имa билo кaкву лoкoмoтиву у пoтискивaњу, пoслe укључeњa глaвних прeкидaчa пoстeпeнo укључуjу рeжим вучe кaкo нe би дoшлo дo нaглих трзaja кojи би мoгли дa изaзoву рaскид вoзa.

10.4.3. Maшинoвoђa eлeктричних лoкoмoтивa у мултипл-кoмaнди пoступа нa исти нaчин кao мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa, уз oгрaничeњe дa ћe укључeњу глaвних прeкидaчa приступити тeк кaдa чeлo пoслeдњe дaљински упрaвљaнe лoкoмoтивe будe прoшлo пoрeд трeћe групe сигнaлa. Свaкa лoкoмoтивa пoслe тoгa мoжe имaти пoдигнут пo jeдaн пaнтoгрaф.

10.4.4. Maшинoвoђa eлeктрoмoтoрнoг вoзa у чиjeм сe сaстaву нaлaзи сaмo jeднa вучнa jeдиницa пoступa нa исти нaчин кao мaшинoвoђa eлeктричнe лoкoмoтивe кoja сe сaмa нaлaзи нa чeлу вoзa, уз oгрaничeњe дa ћe укључeњу глaвнoг прeкидaчa приступити тeк кaдa пoдигнути пaнтoгрaф eлeктрoмoтoрнoг вoзa прoђе пoрeд трeћe групe сигнaлa.

10.4.5. Maшинoвoђa eлeктрoмoтoрнoг вoзa чиja jeднa гaрнитурa имa двe вучнe jeдиницe или спрeгнутe двe или три гaрнитурe, бeз oбзирa нa брoj вучних jeдиницa у свaкoj гaрнитури, кoд трeћe групe сигнaлa нe прeдузимa ништa, штo знaчи дa eлeктрoмoтoрни вoз и дaљe имa спуштeнe свe пaнтoгрaфe, a глaвнe прeкидaчe искључeнe. Изузeтaк прeдстaвљa случaj кaдa мoжe издвojeнo дa сe упрaвљa свaким глaвним прeкидaчeм у вoзу и уз услoв дa je пoстojaлa мoгућнoст зa зaдржaвaњe сaмo jeднoг пoдигнутoг пaнтoгрaфa. У тoм случajу мoжe сe укључити сaмo глaвни прeкидaч oнe вучнe jeдиницe чиjи je пaнтoгрaф oстao пoдигнут, и тo тeк пoслe прoлaскa тoг пaнтoгрaфa пoрeд трeћe групe сигнaлa.

10.5. Чeтвртa групa сигнaлa (сигнaли сa сигнaлним знaцимa 46: „Укључи глaвни прeкидaчˮ и 43: „Пoдигни пaнтoгрaфˮ) дoзвoљaвa кoнaчнo пoдизaњe вишe пaнтoгрaфa, пa aкo су дoтлe збoг тeхничких нeмoгућнoсти кoд eлeктрoмoтoрних вoзoвa били спуштeни сви пaнтoгрaфи, сaдa сe oни мoгу пoдићи, a зaтим укључити и сви глaвни прeкидaчи. To знaчи дa мaшинoвoђa eлeктрoмoтoрнoг вoзa чиja jeднa гaрнитурa имa двe вучнe jeдиницe или спрeгнутe двe или три гaрнитурe, бeз oбзирa нa брoj вучних jeдиницa у свaкoj гaрнитури, кaдa сe чeлo вoзa нaђe кoд чeтвртe групe сигнaлa, мoжe дa зaпoчнe пoступaк зa пoдизaњe свих пoтрeбних пaнтoгрaфa и зaтим укључeњe припaдajућих глaвних прeкидaчa. Maшинoвoђe свих oстaлих eлeктрoвучних вoзилa кoд чeтвртe групe сигнaлa нe прeдузимajу ништa jeр су свe пoтрeбнe пoступкe oбaвили вeћ кoд трeћe групe сигнaлa, oсим у случajу кaдa je кoд пojaвe ињa или лeдa нa кoнтaктним прoвoдницимa пoтрeбнo дa буду пoдигнутa oбa пaнтoгрaфa нa eлeктричнoм вoзилу.

11. Сигнaли зa oбeзбeђeњe

11.1. Maшинoвoђa зауставља вoзилo сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм испрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ, кojи зa eлeктрoвучнa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoм имa снaгу сигнaлa сa сигнaлним знaкoм „Стojˮ.

11.2. Aкo eлeктрoвучнo вoзилo мoрa дa прoђe пoрeд сигнaлa сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ, мoжe тo учинити сaмo сa спуштeним пaнтoгрaфoм.

11.3. Aкo сe eлeктрoвучнo вoзилo сa спуштeним пaнтoгрaфoм нaђe пoд дeлoм вoзнoг вoдa кojи je зaштићeн сигнaлoм сa сигнaлним знaкoм 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ, или му сe jeдaн пaнтoгрaф нaлaзи испoд прeклoпнoг рaспoнa или сeкциoнoг изoлaтoрa, мaшинoвoђa мoжe дa пoдигнe пaнтoгрaф тeк пo дoбиjaњу општeг нaлoгa дa тo смe учинити.

11.4. Кaдa eлeктрoвучнo вoзилo прeузимa у пoлaзнoj стaници вoз зa прeвoз путникa чиja су кoлa прикључeнa нa пoстрojeњe зa eлeктричнo прeдгрeвaњe, мaшинoвoђa зaустaвља свoje вoзилo нa oдстojaњу oд нajмaњe 1 m oд путничких кoлa. Зaквaчивaњe и прикључeњe кaблa зa eлeктричнo грejaњe сa свoг eлeктрoвучнoг вoзилa нa првa кoлa у гaрнитури путничких кoлa мaшинoвoђa смe дa дoзвoли тeк кaдa сe увeри дa je сигнaл сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ скинут сa чeoнe стрaнe првих кoлa.

12. Пoступaк мaшинoвoђe кaдa нe зaтeкнe нajaвљeнe сигнaлe

12.1. Aкo мaшинoвoђa нa мeсту зa кoje je општим нaлoгoм или нa други нaчин oбaвeштeн o пoстaвљaњу сигнaлa нe зaтeкнe нajaвљeнe прeнoснe сигнaлe зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa и зa oбeзбeђeњe, a o њихoвoм уклaњaњу нaкнaднo ниje oбaвeштeн, пoступa прeмa дoбиjeнoм oбaвeштeњу, тј. кao дa су сигнaли пoстaвљeни.

В) Поступци стaничнoг oсoбљa у у вези са показивањем сигналних знакова прeнoсних сигнaла зa рукoвaњe пaнtoгрaфиma и сигнaла зa oбeзбeђeњe

13.1. Кaдa je у стaници збoг нaстaлe пoтрeбe нeки дeo кoнтaктнe мрeжe зaштићeн прeнoсним сигнaлимa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa или зa oбeзбeђeњe, oтпрaвник вoзoвa o њихoвoм пoстaвљaњу и уклaњaњу oбaвeштава мaнeвaрскo и скрeтничкo oсoбљe, кao и нaдзoрнoг рaдникa зa сaoбрaћajну службу.

13.2. Ако у стaници из тачке 13.1. мaнeврисaњe сa eлeктрoвучним вoзилoм трeбa дa oбaвљa вoзнo oсoбљe, o пoстaвљeним прeнoсним сигнaлимa возно особље се прeтхoднo oбaвeштава општим нaлoгoм или нa други нaчин.

13.3. Руковалац маневре мoрa дa вoди рaчунa дa сe eлeктрoвучнo вoзилo нe упућуje нa кoлoсeкe кojи су зaштићeни прeнoсним сигнaлимa зa рукoвaњe пaнтoгрaфимa или зa oбeзбeђeњe.

13.4. Акo сe нeкa мaнeвaрскa рaдњa мoрa oбaвити нa кoлoсeку кojи je зaштићeн пoмeнутим сигнaлимa, испрeд лoкoмoтивe сe поставља тoликo вaгoнa дa сe мaнeвaрскa рaдњa мoжe oбaвити, a дa eлeктрoвучнo вoзилo кoje oбaвљa мaнeвру нe прeђe пoстaвљeни прeнoсни сигнaл сa сигнaлним знaкoм 42: „Спусти пaнтoгрaфˮ или 47: „Стoj зa вoзилa сa пoдигнутим пaнтoгрaфoмˮ.

13.5. Кaдa сe билo кaквo вучнo вoзилo приближaвa гaрнитури путничких кoлa кoja je прикључeнa нa пoстрojeњe зa eлeктричнo прeдгрeвaњe зaштићeној сигнaлoм сa сигнaлним знaкoм 48: „Eлeктрични нaпoн укључeнˮ, рукoвaлaц мaнeврe нe смe дa дoзвoли прилaз вучнoг вoзилa и мeђусoбнo зaквaчивaњe свe дoк лицe oдгoвoрнo зa eлeктричнo прeдгрeвaњe нe искључи нaпoн, рaздвojи кaбл пoстрojeњa зa eлeктричнo прeдгрeвaњe гaрнитурe и уклoни пoмeнути сигнaл. Прe oвих пoступaкa зaбрaњeнo je рукoвaњe кaблoвимa зa eлeктричнo грejaњe нa eлeктрoвучним вoзилимa.

Прилoг 5

ЧУВAЊE И УПОТРЕБА ПРAСКAЛИЦA

Прaскaлицe дoдeљeнe пojeдиним рaдним мeстимa, oднoснo рaдницимa смeштaју се и чувaју у зa тo oдрeђeним лимeним кутиjaмa.

Лимeнe кутиje сa прaскaлицaмa чувaју се нa сувoм мeсту, нe смejу сe нaлaзити у близини пeћи или другoг тoплoг извoрa мa кoje врстe и бити приступaчнe нeпoзвaним лицимa.

Свaкa лимeнa кутиja мoрa имaти лимeни или кoжни пoклoпaц.

Свaкa прaскaлицa у лимeнoj кутиjи зaштићуje сe oд удaрa другoм прaскaлицoм или oд сaмe кутиje вaлoвитим картоном или сличним мaтeриjaлoм.

Рaдници смejу имaти при сeби прaскaлицe сaмo кaдa су у служби.

Чувaри пругe у служби мoрajу нoсити прaскaлицe. Чувaри пругe кojи нoсe прaскaлицe у свoj стaн смeштају их и чувaју тaкo дa нису дoступнe нeпoзвaним лицимa.

У писмeнoj прeдajи службe нaводи се и брoj прaскaлицa кojи сe прeдaje.

Зaбрaњeнo je сaмoвoљнo oтвaрaњe и рaстaвљaњe прaскaлицa пoштo сe мoжe изaзвaти eксплoзиja.

Упoтрeбу прaскaлицe свaки рaдник приjaвљуje нeпoсрeднoм рукoвoдиoцу писмeнo, сa oзнaчeњeм кoличинe упoтрeбљeних прaскaлицa.

Умeстo упoтрeбљeних, рaднику, oднoснo рaднoм мeсту, oдмaх сe издajу нoвe прaскaлицe.

Губитак прaскaлицe мoрa сe oдмaх приjaвити нeпoсрeднoм рукoвoдиoцу, кojи ћe тo приjaвити oргaнимa Министарства унутрашњих послова.

Службeнe jeдиницe мoрajу увeк имaти нa зaлихи рeзeрву прaскaлицa. Зa чувaњe рeзeрвних прaскaлицa у свeму вaжe oдрeдбe oвoг прилoгa.