Zakon

На основу члана 66. став 3, члана 68. став 11. и члана 74. став 5. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја

"Службени гласник РС", број 6 од 24. јануара 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак издавања дозволе за управљање вучним возилом, образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом, потребна документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за управљање вучним возилом, образац дозволе за управљање вучним возилом, изглед и садржина обрасца додатног уверења, изглед и садржина обрасца оверене копије додатног уверења и изглед и садржина обрасца дозволе за регулисање железничког саобраћаја.

Члан 2.

Дозволa за управљање вучним возилом издаје се лицу које испуњава услове прописане законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице и које је поднело захтев за издавање дозволе на прописаном обрасцу са потребном документацијом.

Члан 3.

Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Потребна документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за управљање вучним возилом дата је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Образац дозволе за управљање вучним возилом дат је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Изглед и садржина обрасца додатног уверења дати су у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Изглед и садржина обрасца оверене копије додатног уверења дати су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Изглед и садржина обрасца дозволе за регулисање железничког саобраћаја дати су у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник o обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РСˮ, бр. 22/16 и 89/16).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-108/2020

У Београду, 15. јануара 2020. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом

Прилог 2 - Документација која се прилаже уз захтев

Прилог 3 - Дозвола за управљање вучним возилом

Прилог 4 - Додатно уверење

Прилог 5 - Оверена копија додатног уверења

Прилог 6 - Дозвола за регулисање железничког саобраћаја