На основу члана 10. став 3, члана 14. став 5, члана 22. став 4, члана 29. став 7, члана 34. став 6, члана 39. став 4, члана 40. став 3, члана 42. став 4, члана 47. став 4, члана 58. став 10, члана 60. став 7, члана 61. став 8, члана 62. став 7, члана 67. став 10, члана 68. став 6, члана 79. став 3. и члана 86. став 3. Закона о жиговима („Службени гласник РС”, број 6/20),

Директор Завода за интелектуалну својину доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

"Службени гласник РС", број 25 од 21. марта 2021.

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина: Регистра жигова, захтева за признање жига, захтева за издавање уверења о праву првенства и уверења о праву првенства, захтева за раздвајање пријаве жига, приговора на пријаву жига, исправе о жигу, података о жигу који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, захтева за међународно регистровање жига, захтева за територијално проширење међународно регистрованог жига, захтева за продужење важења жига, захтева за раздвајање жига, захтева за упис промене имена и адресе, захтева са ограничење списка робе, података о залози на жигу који се уписују у регистар надлежног органа, захтева за упис преноса права, лиценце, залоге, садржина предлога за оглашавање жига ништавим и захтева за престанак жига, одређују прилози који се подносе уз наведене захтеве и прописује њихова садржина у поступку правне заштите жигова који се води пред органом државне управе надлежним за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни орган).

Садржина Регистра жигова

Члан 2.

У Регистар жигова уписују се:

1) број пријаве (у даљем тексту: Ж-број);

2) датум подношења пријаве;

3) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адреса физичког лица подносиоца пријаве жига односно носиоца жига;

4) име и адресa пуномоћника, ако се пријава подноси преко пуномоћника;

5) подаци о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

6) подаци о затраженом праву првенства;

7) податак о врсти жига за који се подноси пријава;

8) изглед знака који се штити, а ако се заштита тражи за знак у боји уписује се и податак о боји, односно комбинацији боја;

9) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве приликом подношења пријаве или у току поступка за признање жига;

10) податак о класама у које су сврстане робе, односно услуге према Ничанском аранжману о међународној класификацији робе и услуга ради регистровања жигова (у даљем тексту: Међународна класификација робе и услуга);

11) податак о начину окончања управног поступка;

12) регистарски број жига и датум уписа признатог права у Регистар жигова;

13) подаци о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског права првенства, датум и број пријаве која је послужила као основ за признање ранијег права првенства и назив земље у којој је та пријава поднета;

14) податак о класама у које су сврстани фигуративни елементи знака према Међународној класификацији утврђеној Споразумом о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова („Службени гласник РС” – Међународни уговори, брoj 42/09 – у даљем тексту: Међународна класификација фигуративних елемената жигова).

15) списак робе, односно услуга на које се заштићени знак односи сврстаних у класе према Међународној класификацији робе и услуга;

16) датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига;

17) подаци о променама које се односе на жиг односно пријаву жига: пренос права, лиценца, залога и франшиза; статусне промене настале код подносиоца пријаве односно носиоца жига, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка робе, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве жига односно жига;

18) подаци о раздвајању жига односно пријаве жига;

19) подаци о престанку жига, као и основ престанка жига;

20) подаци о међународној регистрацији жига;

21) датум објаве жига.

Поред података наведених у ставу 1. овог члана, ако је поднет захтев за међународно регистровање жига, у Регистар жигова се уписују број и датум подношења тог захтева, као и број међународне регистрације.

Садржина захтева за признање жига

Члан 3.

Захтев за признање жига (у даљем тексту: захтев) подноси се у електронском или папирном облику и садржи:

1) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица подносиоца пријаве жига;

2) име и адресу пуномоћника, ако се пријава подноси преко пуномоћника;

3) податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

4) податак о врсти жига за који се подноси пријава;

5) изглед знака;

6) податак о боји или комбинацији боја, ако се заштита тражи за знак у боји (треба навести боје из којих се знак састоји, односно које се виде на знаку, на пример: плава, бела, тиркизна. Могуће је назначити боје и према неком од прихваћених система боја (на пример „пантоне”) уколико се инсистира на тачној нијанси одређене боје. Није потребно посебно наводити боје уколико је реч о црној и белој боји);

7) транслитерацију знака, ако знак садржи елементе исписане писмом које није ћирилично или латинично, или бројеве који нису арапски или римски;

8) опис знака, ако подносилац пријаве жели да додатно појасни изглед знака, односно његово значење;

9) податак о давању изјаве да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако се таква изјава даје;

10) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге, према Међународној класификацији робе и услуга;

11) податке о затраженом праву првенства и основу из чл. 21. и 23. Закона о жиговима;

12) доказ о плаћеној републичкој административној такси;

13) потпис подносиоца пријаве или његовог пуномоћника.

Надлежни орган издаје потврду о примљеној пријави.

Прилози који се подносе уз захтев за признање жига

Члан 4.

Уз захтев се подноси:

1) списак робе, односно услуга на које се знак односи, означен и сврстан према Ничанској класификацији;

2) пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника;

3) општи акт о колективном жигу, ако се тражи заштита колективног жига, односно, општи акт о жигу гаранције, ако се тражи заштита жига гаранције;

4) приоритетно уверење ако је затражено право првенства из члана 21. Закона о жиговима (конвенцијско право првенства);

5) потврда, односно уверење, ако је затражено право првенства из члана 23. Закона о жиговима (сајамско право првенства);

6) изјава подносиоца пријаве да не тражи искључиво право на недистинктивном делу знака, ако подносилац пријаве сматра да је таква изјава потребна;

7) доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Изглед знака

Члан 5.

Изглед знака се представља употребом опште доступних технологија, под условом да се може приказати у регистру на јасан, прецизан, самосталан, разумљив, постојан и објективан начин и да је погодан за репродуковање.

Ако се пријављени знак састоји само од речи, слова или бројева исписаних стандардним фонтовима или њихових комбинација (вербални знак), изглед знака уноси се рачунаром или писаћом машином на одговарајуће место на захтеву, без икаквих посебних графичких елемената или боје.

Ако пријављени знак садржи нестандардне знакове, стилизацију, графичке елементе или боје или се састоји искључиво од фигуративних елемената или комбинације боја (фигуративни знак), репродукција знака се уноси на одговарајуће место на захтеву са приказом свих његових елемената и боја.

Ако се пријављени знак састоји од тродимензионалног облика или га обухвата, укључујући амбалажу или изглед самог производа, изглед знака се приказује путем графичке репродукције облика или фотографске репродукције облика. Ове репродукције могу бити приказане из различитих перспектива, највише шест.

Ако се пријављени знак састоји од специфичног начина на који је знак постављен или смештен на производу (позициони жиг), изглед знака представља репродукција производа на којој је на одговарајући начин приказан положај знака, његова величина или пропорција у односу на сам производ. Елементе који нису део позиционог жига треба означити визуелно испрекиданим или тачкастим линијама. Уз изглед знака може се доставити и опис који детаљно приказује на који начин је знак истакнут на производу.

Ако се знак састоји искључиво из звука или комбинације звукова, може се приложити аудио запис са репродукцијом звука или знак приказати записан нотним писмом.

Ако се тражи заштита за знак који се састоји из једне боје, изглед знака представља репродукција те боје.

За жиг који се састоји од комбинације боја, изглед знака представља репродукција одређеног распореда боја, при чему се може доставити и опис знака са описом распореда боја.

Изглед знака у електронском облику мора бити усклађен са дозвољеним форматима докумената доступним на интернет страни Завода за интелектуалну својину.

У случају спора у вези са нијансама или тоновима боја у којима је знак репродукован у Регистру жигова, приликом објаве у службеном гласилу надлежног органа или у исправи о жигу, приказом знака ће се сматрати изворни приказ знака на захтеву за признање жига.

Списак робе, односно услуга

Члан 6.

Роба, односно услуге морају се означити и сврстати према Међународној класификацији робе и услуга тако што се прво наводи број класе, а затим роба, односно услуге обухваћене том класом.

Списак који се подноси у папирном облику мора да буде урађен рачунаром или писаћом машином на квалитетном папиру.

Садржина захтева за издавање уверења о праву првенства

Члан 7.

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи:

1) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца пријаве;

2) број пријаве;

3) изглед знака истоветан знаку у пријави;

4) списак робе, односно услуга истоветан списку у пријави;

5) доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Садржина уверења о праву првенства

Члан 8.

Уверење о праву првенства садржи:

1) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца пријаве;

2) Ж-број и датум подношења пријаве;

3) изглед знака;

4) податак о боји и комбинацији боја ако се заштита тражи за знак у боји;

5) податак о класама Међународне класификације роба и услуга у које је сврстана роба, односно услуге;

6) списак робе, односно услуга;

7) напомену да су подаци у уверењу истоветни подацима у пријави за признање жига;

8) доказ о плаћеној републичкој административној такси за уверење.

Садржина захтева за раздвајање пријаве жига

Члан 9.

Захтев за раздвајање пријаве садржи:

1) Ж-број и датум подношења првобитне пријаве за признање жига чије се раздвајање тражи;

2) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника, ако се пријава подноси преко пуномоћника;

4) изглед знака;

5) назначење бројева класа Међународне класификације робе и услуга које остају у првобитној пријави;

6) назначење бројева класа Међународне класификације роба и услуга на које се односи издвојена пријава, односно, издвојене пријаве, ако их има више;

7) податак о класи, односно класама Међународне класификације робе и услуга које се раздвајају, ако се раздвајање пријаве врши у оквиру одређене класе, односно класа;

8) доказ о плаћеној републичкој административној такси за захтев за раздвајање пријаве;

9) доказ о плаћеној републичкој административној такси за издвојену пријаву, односно пријаве, ако их има више;

10) потпис подносиоца пријаве жига или његовог пуномоћника.

Ако се раздвајање пријаве врши у оквиру одређене класе, односно више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за раздвајање пријаве дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи издвојена пријава, као и списак робе, односно услуга које остају у првобитној пријави.

Садржина приговора на пријаву жига

Члан 10.

Приговор се подноси у два примерка и садржи:

1) Ж-број пријаве на коју се приговор подноси;

2) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, подносиоца приговора;

3) податке о пуномоћнику ако се приговор подноси преко пуномоћника;

4) податак да ли се приговор односи на пријаву жига у целини или само на неку робу односно услуге;

5) разлоге због којих се подноси приговор.

Уз приговор се доставља:

1) пуномоћје ако се поступак покреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

Садржина исправе о жигу

Члан 11.

Исправа о жигу садржи:

1) регистарски број жига и Ж-број;

2) датум подношења пријаве;

3) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, носиоца жига;

4) податке о признатом праву првенства: датум права првенства, датум и број пријаве која је послужила као основ за признање ранијег права првенства и назив земље у којој је та пријава поднета;

5) податак о врсти жига;

6) изглед заштићеног знака;

7) податак да је знак у боји уз навођење боја у којима се штити знак, ако је знак у боји;

8) податак о класама фигуративних елемената према Међународној класификацији фигуративних елемената жигова;

9) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве у току поступка за признање жига;

10) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге према Међународној класификацији робе и услуга;

11) списак робе, односно услуга на које се знак односи;

12) датум уписа жига у Регистар жигова;

13) податак до када жиг важи.

Подаци о жигу који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

Члан 12.

У службеном гласилу надлежног органа објављују се следећи подаци о жигу:

1) регистарски број жига;

2) датум уписа у Регистар жигова;

3) Ж-број и датум подношења пријаве;

4) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адреса физичког лица, носиоца жига;

5) подаци о признатом праву првенства;

6) изглед знака;

7) подаци о класама фигуративних елемената знака према Међународној класификацији фигуративних елемената жигова;

8) податак да је знак у боји и навођење боја у којима се штити знак, ако је знак у боји;

9) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге према Међународној класификацији робе и услуга;

10) списак робе, односно услуга;

11) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право ако је таква изјава странке добијена у току поступка признања;

12) датум до ког важи жиг;

13) подаци о променама које се односе на жиг: промена имена и адресе; ограничење списка робе, односно услуга; пренос права, лиценца и залога; статусне промене настале код носиоца жига, корисника лиценце, односно залогопримца;

14) подаци о оглашавању жига ништавим: број и датум доношења решења о оглашавању жига ништавим, регистарски број жига и подаци о носиоцу жига, као и податак о томе да ли се решење оглашава ништавим у целини или делимично;

15) подаци о престанку жига: број и датум доношења решења о престанку жига, правни основ престанка жига, датум од када је жиг престао да важи, регистарски број жига и подаци о носиоцу жига, као и податак о томе да ли је жиг престао у целини или делимично.

Подаци из става 1. овог члана означавају се ИНИД кодовима за идентификацију библиографских података о робним и услужним жиговима, које је установила Светска организација за интелектуалну својину (у даљем тексту: Светска организација).

Садржина захтева за међународно регистровање жига

Члан 13.

Захтев за међународно регистровање жига садржи:

1) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за међународно регистровање жига;

2) адресу за кореспонденцију, ако је има;

3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за међународно регистровање жига подноси преко пуномоћника;

4) број и датум пријаве или регистарски број жига који служи као основ за међународно регистровање;

5) податак о затраженом праву првенства (земља, датум и број прве пријаве према члану 4. Париске конвенције о заштити индустријске својине);

6) изглед знака, унет уз помоћ рачунара или залепљен на захтеву, истоветан изгледу знака у домаћој пријави за признање жига која служи као основ за међународно регистровање или у исправи жига када је регистрован жиг основ за међународно регистровање;

7) податак о боји и комбинацији боја на француском језику, ако се међународно регистровање тражи за знак у боји;

8) податак о врсти жига за који се подноси захтев;

9) транслитерацију знака, ћириличним или латиничним словима или арапским бројевима, ако се знак или део знака састоји из слова која нису ћирилична или латинична или из бројева који нису арапски или римски;

10) списак робе, односно услуга на француском језику, сврстаних према Међународној класификацији роба и услуга;

11) податак за које се земље заштита тражи;

12) потпис подносиоца захтева за међународно регистровање жига.

Прилози који се подносе уз захтев за међународно регистровање жига

Члан 14.

Уз захтев за међународно регистровање жига подноси се:

1) изглед знака;

2) уредно састављен и класификован списак робе, односно услуга на француском језику;

3) пуномоћје, ако се захтев за међународно регистровање жига подноси преко пуномоћника;

4) доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Списак робе, односно услуга уз захтев за међународно регистровање жига

Члан 15.

Списак робе, односно услуга у захтеву за међународно регистровање жига истоветан је списку робе, односно услуга из националне пријаве, односно националне регистрације која служи као основ за међународно регистровање жига.

Изузетно од става 1. овог члана, списак робе, односно услуга може да буде ужи од списка робе, односно услуга из пријаве која служи као основ за међународно регистровање жига.

Списак робе, односно услуга подноси се као прилог уз захтев за међународно регистровање жига, ако је исувише дугачак да би био наведен на захтеву за међународно регистровање жига.

Подносилац захтева за међународно регистровање жига може посебно назначити да одустаје од заштите поједине робе, односно услуге у једној или више земаља.

Садржина захтева за територијално проширење међународног жига

Члан 16.

Захтев за територијално проширење међународно регистрованог жига садржи:

1) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за територијално проширење међународног жига;

2) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за територијално проширење међународно регистрованог жига подноси преко пуномоћника;

3) број међународног жига;

4) податак да ли се проширење односи на сву регистровану робу, односно услуге или на само неку робу, односно услуге, односно у случају да се проширење односи на део робе, односно услуга треба доставити списак робе, односно услуга на које се проширење односи;

5) податак о томе на које се земље проширење односи.

Садржина захтева за продужење важења жига

Члан 17.

Захтев за продужење важења жига садржи:

1) регистарски број жига и Ж-број;

2) датум до ког жиг важи;

3) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, носиоца жига;

4) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за продужење важења жига подноси преко пуномоћника;

5) податак о плаћеној републичкој административној такси;

6) потпис подносиоца захтева за продужење важења жига.

Уз захтев за продужење важења жига прилаже се и доказ о уплати таксе и пуномоћје ако се захтев подноси преко пуномоћника.

Садржина захтева за раздвајање жига

Члан 18.

Захтев за раздвајање жига садржи:

1) регистарски број жига и Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, носиоца жига;

3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за раздвајање жига подноси преко пуномоћника;

4) изглед знака;

5) назначење бројева класа Међународне класификације роба и услуга које остају у првобитној регистрацији;

6) назначење бројева класа Међународне класификације роба и услуга на које се односи издвојени жиг, односно издвојени жигови, ако их има више;

7) податак о класи, односно класама Међународне класификације роба и услуга које се раздвајају, ако се раздвајање жига врши у оквиру одређене класе, односно класа;

8) податак о плаћеној републичкој административној такси;

9) потпис носиоца жига или његовог пуномоћника.

Ако се раздвајање жига врши у оквиру одређене класе, односно више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за раздвајање жига дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи издвојени жиг, као и списак робе, односно услуга који остаје у првобитној регистрацији.

Спискови робе, односно услуга из става 2. овог члана подносе се у два примерка.

Садржина захтева за упис промене имена и адресе

Члан 19.

Захтев за упис промене имена и адресе носиоца жига, односно подносиоца пријаве садржи:

1) регистарски број жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига односно подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за упис промене подноси преко пуномоћника;

4) податак о врсти промене која се тражи;

5) потпис подносиоца захтева за упис промене, односно пуномоћника.

Уз захтев за упис промене имена и адресе доставља се:

1) пуномоћје, ако се поступак за упис промене покреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

Садржина захтева за упис ограничења списка робе, односно услуга

Члан 20.

Захтев за упис ограничења списка робе, односно услуга садржи:

1) регистарски број жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига, односно подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за упис ограничења списка робе, односно услуга подноси преко пуномоћника;

4) податак о класама Међународне класификације робе и услуга на које се односи ограничени списак роба, односно услуга;

5) потпис подносиоца захтева за упис ограничења списка робе, односно услуга, односно његовог пуномоћника.

Уз захтев за упис ограничења списка робе, односно услуга доставља се:

1) ограничени списак робе и услуга означен и сврстан према Међународној класификацији робе и услуга;

2) пуномоћје ако се поступак за упис покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Садржина захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве

Члан 21.

Захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве садржи:

1) регистарски број жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига, односно подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника носиоца жига, односно подносиоца пријаве, када носилац жига односно подносилац пријаве има пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, заложног повериоца;

5) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве;

6) податке о пуномоћнику, ако се захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве подноси преко пуномоћника;

7) податак о класама Међународне класификације роба и услуга односно о роби и услугама, на које се односи захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве, ако се захтев за упис залоге односи само на неке класе односно само на неку робу, односно услуге;

8) потпис подносиоца захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве, односно његовог пуномоћника.

Прилози који се подносе уз захтев за уписа залоге на жигу, односно на праву из пријаве

Члан 22.

Уз захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве доставља се:

1) доказ о правном основу уписа залоге на жигу, односно праву из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак за упис залоге покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве односи само на неке робе, односно услуге из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева на жигу, односно праву из пријаве је дужан да уз захтев из члана 21. овог правилника достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис залоге означен и сврстан према Међународној класификацији.

Као доказ о правном основу уписа залоге на жигу, односно праву из пријаве доставља се:

1) оригинал уговора о залози потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог докумената, или

2) оригинал извода из уговора о залози потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа.

Ако су документи из става 3. овог члана састављени на страном језику, доставља се њихов превод који је оверен од стране судског тумача.

Подаци о залози који се уписују у одговарајући регистар надлежног органа

Члан 23.

У регистар надлежног органа уписују се следећи подаци о залози:

1) подаци о залогодавцу и дужнику, када нису иста лица;

2) подаци о заложном повериоцу;

3) подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом уз назначење основног и максималног износа;

4) податак да је започет поступак намирења;

5) забележба забране отуђења, уколико је предвиђена уговором о залози.

Садржина захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве

Члан 24.

Захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве садржи:

1) регистарски број жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига, односно подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за упис преноса подноси преко пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица на које се преноси жиг, односно право из пријаве, односно лично име и адресу физичког лица на које се преноси жиг односно право из пријаве;

5) име и адресу пуномоћника, ако физичко или правно лице на које се преноси жиг, односно правo из пријаве има пуномоћника;

6) податак о класама Међународне класификације робе и услуга, односно о роби и услугама на које се односи захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве, ако се захтев за упис преноса односи само на неке класе односно само на неку робу, односно услуге;

7) пословно име и седиште правног лица односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве;

8) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве подноси преко пуномоћника;

9) потпис подносиоца захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве, односно његовог пуномоћника.

Прилози који се подносе уз захтев за преноса жига, односно права из пријаве

Члан 25.

Уз захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве доставља се:

1) доказ о правном основу преноса жига, односно права из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак за упис преноса жига, односно права из пријаве покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се пренос жига, односно права из пријаве односи само на одређену робу односно услуге из једне класе, односно из више класа Међународне класификације робе и услуга, подносилац захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве, дужан је да уз захтев из члана 24. овог правилника достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис преноса.

Када се пренос жига, односно права из пријаве врши на основу уговора о преносу, уз захтев из члана 24. овог правилника, као доказ о правном основу преноса жига, односно права из пријаве чији се упис тражи, доставља се:

1) оригинал уговора о преносу жига, односно права из пријаве, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тих докумената, или

2) оригинал извода из уговора о преносу, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог документа, или

3) оригинал изјаве о преносу потписане од уговорних страна, или оверена фотокопија тог документа.

Ако је пренос жига, односно права из пријаве резултат спајања привредних друштава, уз захтев из члана 24. овог правилника доставља се оригинал или оверена фотокопија документа издатог од стране надлежног органа којим се потврђује спајање.

Ако је до преноса жига, односно права из пријаве дошло на основу закона или судске, односно административне одлуке, уз захтев из члана 24. овог правилника доставља се оригинал или оверена фотокопија судске одлуке, односно другог документа који потврђује ту промену.

Завод за интелектуалну својину по службеној дужности прибавља податке о чињеницама из ст. 4. и 5. овог члана о којима се води службена евиденција надлежног органа.

Подносилац захтева из члана 24. овог правилника прилаже уз захтев документе из ст. 4. и 5. овог члана о чињеницама о којима се не води службена евиденција, а може да достави и документе који садрже податке о чињеницама које је орган дужан да прибавља по службеној дужности, уколико изричито изјави да ће ове документе доставити сам.

Ако су документи из ст. 3. до 5. овог члана састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверен од стране судског тумача.

Садржина захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве

Члан 26.

Захтев за упис лиценце на жигу, односно на праву из пријаве садржи:

1) регистарски број жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига, односно подносиоца пријаве;

3) име и адресу пуномоћника носиоца жига односно подносиоца пријаве, ако носилац жига односно подносилац пријаве има пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, стицаоца лиценце;

5) име и адресу пуномоћника стицаоца лиценце, ако стицалац лиценце има пуномоћника;

6) податак о класама Међународне класификације робе и услуга односно о роби и услугама на које се односи захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве, ако се захтев за упис лиценце односи само на неке класе односно само на неку робу, односно услуге;

7) податак о врсти лиценце (искључива или неискључива лиценца);

8) време трајања лиценце;

9) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве;

10) име и адресу пуномоћника ако се захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве подноси преко пуномоћника;

11) потпис подносиоца захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве, односно његовог пуномоћника.

Прилози који се подносе уз захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве

Члан 27.

Уз захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве доставља се:

1) доказ о правном основу уписа лиценце на жигу, односно праву из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве односи само на неку робу, односно услуге из одређене класе, односно из више класа Ничанске класификације робе и услуга, подносилац захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве дужан је да уз захтев из члана 26. овог правилника достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис лиценце означен и сврстан према Ничанској класификацији.

Уз захтев из члана 26. овог правилника, као доказ о правном основу уписа лиценце на жигу, односно праву из пријаве доставља се:

1) извод из уговора о лиценци са податком о странама у уговору и правима која су предмет лиценце, са потврдом надлежног јавног органа да се ради о аутентичном изводу из уговора, или оверена фотокопија тог докумената, или

2) оригинал изјаве о лиценци потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа.

Оригинал изјаве о лиценци из става 3. тачка 2) овог члана мора да садржи: регистарски број жига, односно Ж-број; пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу уговорних страна; податке о пуномоћницима уговорних страна; робе и услуге на које се односи лиценца; врсту лиценце и време трајања лиценце.

Ако су документи из става 3. овог члана састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверен од стране судског тумача.

Садржина предлога за оглашавање жига ништавим

Члан 28.

Предлог за оглашавање жига ништавим подноси се у два примерка и садржи:

1) регистарски број жига чије се оглашавање ништавим тражи;

2) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, подносиоца предлога;

3) податке о пуномоћнику ако се предлог за оглашавање жига ништавим подноси преко пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, носиоца жига чије се оглашавање ништавим тражи;

5) име и адресу пуномоћника, ако носилац жига има пуномоћника;

6) податак да ли се тражи оглашавање жига ништавим у целини или само за одређену робу, односно услуге;

7) разлоге због којих се тражи оглашавање жига ништавим.

8) Уз предлог за оглашавање жига ништавим доставља се:

9) пуномоћје ако се поступак покреће преко пуномоћника;

10) доказ о уплати републичке административне таксе.

Садржина захтева за престанак жига

Члан 29.

Захтев за престанак жига из разлога предвиђених у чл. 82. и 84. Закона подноси се у два примерка и садржи:

1) регистарски број жига чији се престанак тражи;

2) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за престанак жига;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за престанак жига подноси преко пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица носиоца жига чији се престанак тражи;

5) када носилац жига има пуномоћника, име и адресу пуномоћника;

6) податак да ли се тражи престанак жига у целини или само за одређене робе, односно услуге;

7) разлоге због којих се тражи престанак жига.

Уз захтев за престанак жига доставља се:

1) пуномоћје ако се поступак покреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ступање на снагу

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 021-2021/4084-01

У Београду, 15. марта 2021. године

Директор,

Владимир Марић, с.р.