На основу члана 7. став 2, а у вези са чланом 7. став 1. тачка 2) и члана 14. став 9. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу

"Службени гласник РС", број 32 од 2. априла 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописују се заједничке безбедносне методе за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз, као и елементи система за управљање безбедношћу.

Члан 2.

Заједничка безбедносна метода за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице обухвата:

1) поступак за оцену испуњености захтева поднетих од стране управљача инфраструктуре (у даљем тексту: управљач), односно имаоца индустријске железнице за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице;

2) критеријуме за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, у делу којим се потврђује прихватање система за управљање безбедношћу управљача и у делу којим се потврђује прихватање одредаба које је управљач усвојио да би задовољио специфичне захтевe потребнe за безбедно пројектовање, одржавање и експлоатацију инфраструктуре, односно критеријуме за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице;

3) начела за вршење надзора над усклађеношћу са захтевима које je потребно да испуни систем за управљање безбедношћу, после издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром.

Члан 3.

По пријему захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, на основу поступка датог у Прилогу 1 – Поступак за оцену испуњености захтева у погледу издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, оцењује се у којој мери су испуњени захтеви утврђени законом којим се уређује безбедност у железничком саобраћају, који се односе на издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице.

Члан 4.

Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање система за управљање безбедношћу управљача дати су у Прилогу 2 – Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање система за управљање безбедношћу управљача и елементи система за управљање безбедношћу управљача, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2.)

Члан 5.

Елементи система за управљање безбедношћу управљача дати су у Прилогу 2.

Члан 6.

Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање одредаба које је управљач усвојио да би задовољио специфичне захтеве потребне за безбедно пројектовање, одржавање и експлоатацију инфраструктуре, односно критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, дати су у Прилогу 3 – Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање одредаба које је управљач усвојио да би задовољио специфичне захтеве потребне за безбедно пројектовање, одржавање и експлоатацију инфраструктуре односно за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Kритеријуми из чл. 4. и 6. овог правилника примењују се и у поступку обнављања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице.

Члан 8.

Производи или услуге које подносилац захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, добија од извођача радова или испоручилаца сматрају се усаглашеним са захтевима за безбедност ако су извођачи радова, испоручиоци или производи сертификовани у складу са важећим прописима.

Члан 9.

Заједничка безбедносна метода за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за превоз обухвата:

1) поступак за оцену испуњености захтева поднетих од стране железничких превозника и ималаца индустријске железнице за издавање сертификата о безбедности за превоз;

2) критеријуме за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и Део Б;

3) начела за вршење надзора над усклађеношћу са захтевима које је потребно да испуни систем за управљање безбедношћу, после издавања сертификата о безбедности за превоз.

Члан 10.

По пријему захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и Део Б, на основу поступка датог у Прилогу 4 – Поступак за оцену испуњености захтева у погледу издавања сертификата о безбедности за превоз, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, оцењује се у којој мери су испуњени захтеви утврђени законом којим се уређује безбедност жeлeзничкoг сaoбрaћaja, који се односе на издавање сертификата о безбедности за превоз.

Члан 11.

Сертификат о безбедности за превоз Део А издаје се железничком превознику на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А датих у Прилогу 5 Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 5).

Члан 12.

Елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника дати су у Прилогу 5.

Члан 13.

Сертификат о безбедности за превоз Део Б железничком превознику, односно сертификат о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице, издаје се на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз датих у Прилогу 6 – Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део Б железничком превознику и сертификата о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Kритеријуми из чл. 11. и 13. овог правилника примењују се и у поступку обнављања сертификата о безбедности за превоз.

Члан 15.

Производи или услуге које железнички превозник добија од извођача радова или испоручилаца сматрају се усаглашеним са захтевима за безбедност ако су извођачи радова, испоручиоци или производи сертификовани у складу са важећим прописима.

Члан 16.

После издавања сертификата о безбедности за превоз, односно сертификата о безбедности за управљање жeлезничком инфраструктуром врши се надзор над усклађеношћу са захтевима које је потребно да испуни систем за управљање безбедношћу нoсиoцa сeртификaтa, примењујући начела дата у Прилогу 7 – Начела надзора након издавања сертификата о безбедности за превоз, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 71/15).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 340-327/2021

У Београду, 29. марта 2021. године

Вршилац дужности директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Поступак за оцену испуњености захтева у погледу издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице

Прилог 2 - Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање система за управљање безбедношћу управљача и елементи система за управљање безбедношћу управљача

Прилог 3 - Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром у делу којим се потврђује прихватање одредаба које је управљач усвојио да би задовољио специфичне захтеве потребне за безбедно пројектовање, одржавање и експлоатацију инфраструктуре односно за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице

Прилог 4 - Поступак за оцену испуњености захтева у погледу издавања сертификата о безбедности за превоз

Прилог 5 - Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника

Прилог 6 - Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део Б железничком превознику и сертификата о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице

Прилог 7 - Начела надзора након издавања сертификата о безбедности за превоз, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром