На основу члана 70. став 5. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења

"Службени гласник РС", број 41 од 23. априла 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују елементи регистра дозвола за управљање вучним возилом (у даљем тексту: регистар дозвола) и елементи регистра додатних уверења.

Члан 2.

Основни елементи регистра дозвола су:

1) подаци;

2) формат података;

3) рок чувања података.

Члан 3.

Подаци који се уносе у регистар дозвола сврставају се у четири одељка:

1) одељак 1, који садржи податке о тренутном статусу дозволе;

2) одељак 2, који садржи податке о издатој дозволи, са елементима из обрасца дозволе;

3) одељак 3, који садржи податке о историјату дозволе;

4) одељак 4, који садржи податке у вези са основним захтевима за издавање дозволе и о резултатима редовних провера.

Члан 4.

Подаци се уносе у регистар дозвола у формату датом у Прилогу 1 – ФОРМАТ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ДОЗВОЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Подаци у регистру дозвола чувају се десет година од дана истека важности дозволе.

Ако у току рока из става 1. овог члана започне истрага у вези са носиоцем дозволе, подаци из регистра који се односе на носиоца дозволе чувају се и дуже од десет година, до краја истраге.

Члан 6.

Основни елементи регистра додатних уверења су:

1) подаци;

2) формат података;

3) рок чувања података.

Члан 7.

Подаци који се уносе у регистар додатних уверења сврставају се у четири одељка:

1) одељак 1, који садржи податке о статусу дозволе, коју поседује носилац;

2) одељак 2, који садржи податке о издатим додатним уверењима, са елементима из обрасца додатног уверења;

3) одељак 3, који садржи податке о историјату додатног уверења;

4) одељак 4, који садржи податке у вези са основним захтевима за издавање дозволе и о резултатима редовних провера.

Одељак 2 садржи податке о садашњем познавању железничких возила, познавању инфраструктуре и познавању језика, оцењеном на провери стручне оспособљености.

Одељак 2 садржи датум следећих очекиваних провера стручне оспособљености. Са датумом наредних провера започиње ново „садашње стањеˮ, а претходни подаци померају се у одељак 4, који садржи историјске податке.

Члан 8.

Подаци се уносе у регистар додатних уверења у формату датом у Прилогу 2 – ФОРМАТ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ДОДАТНИХ УВЕРЕЊА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Подаци у регистру додатних уверења чувају се десет година од дана истека важности наведеног у додатном уверењу.

Ако у току рока из става 1. овог члана започне истрага у вези са носиоцем додатног уверења, подаци из регистра који се односе на носиоца додатног уверења чувају се и дуже од десет година, до краја истраге.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних овлашћења („Службени гласник РС”, број 22/16).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-414/2021

У Београду, 19. априла 2021. године

Вршилац дужности директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилог 1.

ФОРМАТ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ДОЗВОЛА

Бр.

Датум

Садржај

Формат

Унос oбавезно/

неoбавезно

Одељак 1: Тренутни статус дозволе

1

Број дозволе

1.1

Број дозволе

EIN

(12 цифара)

Обавезно

2

Садашњи статус дозволе

2.1

Докази о садашњем статусу дозволе

– важећа

– суспендована (чека се коначна одлука)

– одузета

Текст

Обавезно

2.2

Разлози за суспензију или одузимање

Текст

Обавезно

Одељак 2: Подаци о издатој дозволи

3

Презиме носиоца

3.1

Презиме наведено у личној карти или пасошу

Текст

Обавезно

4

Име носиоца

4.1

Име наведено у личној карти или пасошу

Текст

Обавезно

5

Датум рођења носиоца

5.1

Датум рођења носиоца

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

6

Место рођења носиоца

6.1

Место рођења носиоца

Текст

Обавезно

6.2

Држављанство

Текст

Обавезно

7

Датум издавања дозволе

7.1

Приказ датума издавања дозволе

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

8

Датум истека дозволе

8.1

Датум очекиваног формалног истека

важеће дозволе

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

9

Назив органа који је издао дозволу

9.1

Назив органа који је издао дозволу

Текст

Обавезно

10

Референтни број запосленог код његовог послодавца

10.1

Референтни број запосленог

Текст

Необавезно

11

Фотографија носиоца

11.1

Фотографија

оригинална или електронски скенирана

Обавезно

12

Потпис носиоца

12.1

Потпис

оригинал/ фотокопија/ електронски скениран

Обавезно

13

Адреса носиоца

13.1

Адреса носиоца

Улица и број

Текст

Обавезно

13.2

Место

Текст

Обавезно

13.3

Држава

Текст

Обавезно

13.4

Поштански број

Алфанумерички код

Обавезно

13.5

Број телефона

Алфанумерички код

Обавезно

13.6

Адреса електронске поште

Текст

Обавезно

14

Додатне информације

14.1

Додатне информације

Обавезно

Поље 9.а.1 – Матерњи језик носиоца

Текст

Поље 9.а.2 – Простор резервисан за евентуалне друге информације

Текст

15

Здравствена ограничења

15.1

Здравствена ограничења

Кодиране информације

Обавезно

Обавезно коришћење

наочара/контактних сочива

(код b.1)

Резервисано

(код b.2)

Одељак 3: Историјат дозволе

16

Датум првог издавања

16.1

Датум првог издавања

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

17

Датум истека

17.1

Датум истека (и очекиваног формалног обнављања)

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

18

Ажурирање(а) (могуће је уношење више записа)

18.1

Датум ажурирања

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

18.2

Разлог ажурирања

Текст

Обавезно

19

Измена(е) (могуће је уношење више записа)

19.1

Датум измене

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

19.2

Разлог измене

Текст

Обавезно

20

Суспензија(е) (могуће је уношење више записа)

20.1

Трајање суспензије

Од (датум)

до (датум)

Обавезно

20.2

Разлог суспензије

Текст

Обавезно

21

Одузимање(а) (могуће је уношење више записа)

21.1

Датум одузимања

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

21.2

Разлог одузимања

Текст

Обавезно

22

Дозвола пријављена као изгубљена

22.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

22.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

23

Дозвола пријављена као украдена

23.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

23.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

24

Дозвола пријављена као уништена

24.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

24.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

Одељак 4: Подаци у вези са основним захтевима за издавање дозволе и о резултатима редовних провера

25

Образовање

25.1

Основни захтев

Највиши достигнути ниво стручне спреме

Текст

Обавезно

26

Физичка способност

26.1

Основни захтев

Уверење о физичкој способности

Текст

Обавезно

26.2

Датум прегледа

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

26.3

Накнадни редовни преглед

Потврђено/није потврђено

Текст

Обавезно

26.4

(могуће је уношење више записа)

Датум последњег прегледа

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

26.5

Наредни преглед

Датум следећег формално очекиваног прегледа

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

26.6

Напомене

Напомене које се наводе:

– уобичајени термин прегледа,

– очекивани термин прегледа (у складу са лекарским уверењем),

– измена у информацијама (код 9.а.2), по потреби,

– измена у коду ограничења,

– остало

Текст

Обавезно

27

Психолошка способност за рад

27.1

Основни захтев

Уверење о психолошкој способности за рад

Текст

Обавезно

27.2

Датум прегледа

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

27.3

Наредни преглед(и)

Само ако је потребно (могуће је уношење више записа)

Изјава

Обавезно

27.4

Датум наредног прегледа

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

28

Опште стручно знање

28.1

Основни захтев

Доказ о испуњавању услова из Закона о безбедности у железничком саобраћају

Текст

Обавезно

28.2

Датум провере

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

Прилог 2.

ФОРМАТ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ДОДАТНИХ УВЕРЕЊА

Бр.

Датум

Садржај

Формат

Унос обавезно/

необавезно

Одељак 1: Подаци о статусу дозволе

1

Број дозволе

1.1

Број дозволе, који омогућава приступ подацима у националном регистру

EIN

(12 цифара)

Обавезно

2

Статус дозволе

2.1

Доказ о статусу дозволе

– важећа

– суспендована

– одузета

Текст

Обавезно

Одељак 2: Подаци о издатим додатним уверењима

3

Презиме носиоца (исто као у дозволи)

3.1

Презиме наведено у личној карти или пасошу

Текст

Обавезно

4

Име носиоца (исто као у дозволи)

4.1

Име наведено у личној карти или пасошу

Текст

Обавезно

5

Датум рођења носиоца

5.1

Датум рођења носиоца

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

6

Место рођења носиоца

6.1

Место рођења носиоца

Текст

Обавезно

7

Датум издавања додатног уверења

7.1

Датум издавања додатног уверења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

8

Датум истека додатног уверења

8.1

Датум очекиваног формалног истека додатног уверења (одређује га послодавац)

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

9

Назив послодавца који је издао додатно уверење

9.1

Назив послодавца који је издао додатно уверење (железнички превозник, управљач инфраструктуре, други)

Текст

Обавезно

10

Референтни број запосленог код његовог послодавца

10.1

Референтни број запосленог

(ако је додељен)

Текст

Обавезно

11

Фотографија носиоца

11.1

Фотографија

оригинална или електронски скенирана

Обавезно

12

Потпис носиоца

12.1

Потпис

оригинал/фотокопија/

електронски скениран

Обавезно

13

Адреса носиоца

13.1

Адреса носиоца

Улица и број

Текст

Обавезно

13.2

Место

Текст

Обавезно

13.3

Држава

Текст

Обавезно

13.4

Поштански број

Алфанумерички код

Обавезно

13.5

Број телефона

Алфанумерички код

Необавезно

13.6

адреса електронске поште

Текст

Необавезно

14

Адреса послодавца код кога је носилац уверења овлашћен за вожњу

14.1

Адреса ЖП/УИ/др.

Улица и број

Текст

Обавезно

14.2

Место

Место

Обавезно

14.3

Држава

Текст

Обавезно

14.4

Поштански број

Алфанумерички код

Обавезно

14.5

Особа за контакт

Текст

Необавезно

14.6

Број телефона

Текст

Обавезно

14.7

Број факса

Текст

Обавезно

14.8

Електронска пошта

Текст

Обавезно

15

Категорија за коју је носилац уверења овлашћен

15.1

Одговарајући код(ови)

Текст

Обавезно

16

Типови вучних возила за које је носилац уверења овлашћен да управља

16.1

(списак, запис се понавља)

Текст

Обавезно

16.2

За сваку ставку се додаје датум наредне очекиване провере стручне оспособљености

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

17

Инфраструктура на којој је носилац уверења овлашћен да вози

17.1

(списак, запис се понавља)

Текст

Обавезно

17.2

За сваку ставку се додаје датум наредне очекиване провере стручне оспособљености

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

18

Познавање језика

18.1

(списак, запис се понавља)

Текст

Обавезно

18.2

За сваку ставку се додаје датум

наредне очекиване провере

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

19

Додатне информације

19.1

(списак, запис се понавља)

Текст

Обавезно

20

Додатна ограничења

20.1

(списак, запис се понавља)

Текст

Обавезно

Одељак 3: Историјат додатног уверења

21

Датум првог издавања

21.1

Датум првог издавања додатног уверења

ГГГГ-ММ-ДД

Необавезно

22

Ажурирање (могуће је уношење више записа)

22.1

Датум ажурирања

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

22.2

Детаљи и разлози ажурирања (исправка једног или више података у додатном уверењу, нпр. личне адресе машиновође)

Текст

Обавезно

23

Измене (могуће је уношење више записа)

23.1

Датум измене и допуне

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

Разлог за измене са позивањем на одређене делове додатног уверења :

– измене и допуне у пољу 3: Категорије вучних возила

– измене и допуне у пољу 4: Додатне информације

– измене и допуне у пољу 5: Овладавање новим знањима језика или редовна провера стручне оспособљености

– измене и допуне у пољу 6: Ограничења

– измене и допуне у колони 7: Овладавање новим знањима о возним средствима или редовна провера стручне оспособљености

– измене и допуне у колони 8: Овладавање новим знањима о инфраструктури или редовна провера стручне оспособљености

Текст

Обавезно

24

Суспензија (могуће је уношење више записа)

24.1

Трајање суспензије

Од (датум) до (датум)

Обавезно

24.2

Разлог суспензије

Текст

Обавезно

25

Одузимање (могуће је уношење више записа)

25.1

Датум одузимања

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

25.2

Разлог одузимања

Текст

Обавезно

26

Додатно уверење пријављено као изгубљено

26.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

26.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

27

Додатно уверење пријављено као украдено

27.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

27.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

28

Додатно уверење пријављено као уништено

28.1

Датум обавештења

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

28.2

Датум издавања дупликата

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

Одељак 4: Подаци у вези са основним захтевима за издавање додатног уверења и о резултатима редовних провера

29

Познавање језика

29.1

Основни захтев

Радни језици за које је издата потврда о познавању

Текст

Обавезно

29.2

Редовна провера

Датум потврде о положеном испиту за сваки језик.

Могуће је уношење више записа.

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

30

Познавање вучних возила

30.1

Основни захтев

Вучна возила за која је положен стручни испит

Текст

Обавезно

30.2

Периодичне провере стручне оспособљености

Датум провере (потврђено познавање). Могуће је уношење више записа.

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно

31

Познавање инфраструктуре

31.1

Основни захтев

Инфраструктура за коју је положен стручни испит

Текст

Обавезно

31.2

Периодичне провере стручне оспособљености

Датум провере (потврђено познавање). Могуће је уношење више записа.

ГГГГ-ММ-ДД

Обавезно