Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 25. став 1. тачка 1) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14),

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, 12. децембра 2014. године, донео је

 

СТАТУТ

Антидопинг агенције

"Службени гласник РС", брoj 139 од 18. децембра 2014.

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Антидопинг агенција Републике Србије (у даљем тексту: Антидопинг агенција) основана је 2005. године Законом о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 101/05), а наставила је рад на основу члана 43. став 2. Закона о спречавању допинга у спорту из 2014. године („Службени гласник РС”, број 111/14).

Члан 2.

Антидопинг агенција је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим статутом.

Антидопинг агенција послује као установа.

Члан 3.

Назив Антидопинг агенције јесте: „Антидопинг агенција Републике Србије”.

Антидопинг агенција, у пословању са иностранством, поред назива на српском језику, може да употребљава и назив на енглеском језику „Anti-Doping Agency of Serbia”.

Члан 4.

Седиште Антидопинг агенције је у Београду, Трг Републике 3.

Члан 5.

У означавању Антидопинг агенције користи се скраћеница: АДАС.

Антидопинг агенција има свој графички лого и јединствене друге знаке у различитим формама.

Изглед графичког лога и знака из става 2. овог члана одређује Управни одбор Антидопинг агенције.

Члан 6.

Антидопинг агенција има печат и штамбиљ.

Печат Антидопинг агенције има облик круга пречника 32 mm у чијој средини је грб Републике Србије.

Печат Антидопинг агенције садржи текст: „Република Србија, Антидопинг агенција Републике Србије – Београд”.

Текст печата Антидопинг агенције исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Антидопинг агенција може имати и друге печате различитих облика и форми.

Број печата, врста, величина, садржај, чување и начин њихове употребе, као и руковање печатима Антидопинг агенције уређује се посебном одлуком директора Антидопинг агенције.

Члан 7.

Штамбиљ Антидопинг агенције је правоугаоног облика, димензија 60 x 30 mm и садржи текст: „Антидопинг агенција Републике Србије” и рубрике за упис датума пријема и број под којим се акт заводи.

Текст штамбиља исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Члан 8.

За употребу печата одговоран је директор Антидопинг агенције, односно лице које он одреди.

II. ДЕЛАТНОСТ АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈЕ

Члан 9.

Антидопинг агенција обавља следеће послове, у складу са чланом 4, чланом 7. став 1, чланом 8, чланом 9. став 1, чланом 10. ст. 5. и 6, чланом 13. став 1, чл. 15, 21, 22, 26, 32. и 34. Закона о спречавању допинга у спорту:

1) врши радње обраде личних података спортиста и других лица у надлежности овлашћене антидопинг организације који су неопходни за спровођење допинг контроле, одобравање изузетака за терапеутску употребу и санкционисање спортисте и другог лица због повреде антидопинг правила у складу са Законом о спречавању допинга у спорту;

2) уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу на спортским такмичењима и изван спортских такмичења, осим оне коју спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији;

3) именује стручна лица овлашћена за обављање допинг контроле (контролоре), установљава и издаје им легитимације и брине се о њиховом сталном стручном оспособљавању и усавршавању;

4) одређује организације у којима ће се обавити анализа допинг узорака спортиста, односно животиња које учествују на такмичењима;

5) утврђује одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила, у случају да надлежна спортска асоцијација не изрекне мере и одлучује по жалби на меру коју је изрекла национална спортска асоцијација, осим ако у складу са законом није одређена, односно уговорена надлежност међународне спортске арбитраже за одлучивање по жалби; уређује поступак у којем изриче мере у складу са Законом, Светским антидопинг кодексом и међународним стандардима за допинг контролу одобреним од стране Светске антидопинг агенције и одлучује по жалбама;

6) утврђује састав националне регистроване тест групе;

7) утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу;

8) предузима мере за смањење допинга у спорту и његово дугорочно отклањање;

9) објашњава шта се под одређеним појмом везаним за проблем допинга у спорту подразумева;

10) стара се о обезбеђењу потребне опреме за анализу допинг узорака и потребних средстава за допинг контролу;

11) остварује увид у организовање и спровођење допинг контроле на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији;

12) утврђује годишњи план допинг контроле коју спроводи;

13) издаје службени билтен;

14) остварује међународну стручну сарадњу на питањима која су везана за спречавање допинга у спорту и закључује споразуме о тестирању;

15) остварује сарадњу са заинтересованим надлежним државним органима и организацијама у области спорта у вези са спречавањем допинга у спорту и оштећењем здравља спортиста употребом допинга;

16) организује образовне и друге кампање против допинга у спорту;

17) информише јавност о активностима које се предузимају против допинга у спорту, укључујући и организовање интернет презентације (сајта) на којој се објављују општа акта и одлуке органа Антидопинг агенције, као и одлуке због повреде антидопинг правила, са преводом на српски језик, надлежних међународних антидопинг организација које се односе на држављане Републике Србије;

18) даје препоруке и савете за предузимање мера од стране државних органа и организација у области спорта у циљу спречавања допинга у спорту;

19) организује истраживања, саветовања, семинаре, округле столове и издаје публикације о питањима везаним за борбу против допинга у спорту;

20) прати и прикупља информације у вези са законским и другим мерама које се у другим земљама и међународним организацијама предузимају у борби против допинга у спорту;

21) прати и прикупља информације о мерама које државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у спорту;

22) утврђује изглед маркице са знаком „DOPING FREE” који се ставља на тестиране производе који садрже додатке за исхрану и поступак за издавање маркице, као поверени посао;

23) утврђује Листу забрањених допинг средстава, као поверени посао;

24) обавештава министарство надлежно за послове спорта о спроведеној допинг контроли најкасније три дана после њеног одржавања;

25) најмање два пута годишње подноси извештај о пословању министарству надлежном за послове спорта;

26) обавља друге послове који се односе на борбу против допинга у спорту, у складу са законом и овим статутом.

Претежна делатност Антидопинг агенције, према класификацији делатности, јесте: 9319 – остале спортске делатности.

III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Члан 10.

Средства за рад Антидопинг агенције обезбеђују се из:

1. буџета Републике Србије;

2. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

3. непосредно од корисника;

4. продајом производа и услуга на тржишту;

5. камата и добити на уложена средства;

6. других извора у складу са законом.

Члан 11.

Средства Антидопинг агенције користе се за намене предвиђене програмом рада и финансијским планом Антидопинг агенције, у складу са законом и овим статутом.

Услови и коришћење средстава Антидопинг агенције утврђују се општим актом Антидопинг агенције, у складу са законом и овим статутом.

Антидопинг агенција одговара за обавезе средствима којима располаже.

Финансијско пословање Антидопинг агенције обухвата састављање финансијског плана Антидопинг агенције, праћење остваривања прихода и извршавања расхода, вођење књиговодства и евиденција о финансијском пословању и средствима Антидопинг агенције и састављање завршног рачуна Антидопинг агенције.

Финансијски план Антидопинг агенције доноси се за календарску годину, у складу са законом и овим статутом.

Финансијским планом Антидопинг агенције утврђују се приходи и расходи.

Антидопинг агенција послује преко подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и подрачуна за посебне намене.

IV. ОРГАНИ

Члан 12.

Органи Антидопинг агенције јесу: управни одбор и директор.

Управни одбор и директор чине управу Антидопинг агенције.

Органи из става 1. овог члана именују се и разрешавају под условима и на начин утврђен Законом о спречавању допинга у спорту и овим статутом.

При именовању чланова органа Антидопинг агенције води се рачуна о одговарајућој заступљености жена и струка које су од значаја за остваривање надлежности органа Антидопинг агенције.

Члан 13.

Управни одбор Антидопинг агенције има 15 чланова, и то:

1) пет лица која именује министар надлежан за послове спорта;

2) два лица које именује министар надлежан за послове здравља;

3) четири лица која именује Олимпијски комитет Србије;

4) три лица која именује Спортски савез Србије;

5) једно лице које именује Врховни касациони суд Србије.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Мандат чланова Управног одбора почиње да тече од момента конституисања Управног одбора.

Исто лице може бити поново именовано у Управни одбор.

Чланови управног одбора именују се искључиво из реда врхунских спортиста и истакнутих стручњака из професија које су од значаја за спречавање допинга у спорту (експерти спортске медицине, експерти за токсикологију и фармакологију, правни експерти за проблем допинга и спортског права, експерти за клиничку биохемију, експерти за биомеханику, врхунски спортски стручњаци).

Чланови Управног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за радно ангажовање на седницама Управног одбора.

Члан 14.

Члану Управног одбора престаје дужност пре истека времена на које је именован подношењем оставке или разрешењем.

Члан Управног одбора разрешава се ако више не испуњава услове за именовање, ако је утврђен његов несавестан рад и кршење обавеза које има према Закону о спречавању допинга у спорту и овом статуту или ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним дужности члана Управног одбора.

Уколико је члан Управног одбора превремено разрешен, мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат чланова Управног одбора који нису разрешени.

О томе да ли постоје разлози за разрешење члана Управног одбора одлучује орган, односно организација која га је именовала.

Поступак у коме се утврђује постојање разлога за разрешење одређеног члана Управног одбора води орган, односно организација која га је именовала, на сопствену иницијативу или на предлог Управног одбора.

Орган, односно организација која је именовала члана Управног одбора доноси одлуку о разрешењу пошто пружи прилику члану Управног одбора да се изјасни о постојању разлога за разрешење и прибави мишљење Управног одбора.

Оставка се подноси органу, односно организацији која је извршила именовање и производи дејство кад је тај орган, односно организација прими.

По пријему оставке, орган, односно организација којој је поднета оставка доноси одлуку којом утврђује престанак дужности члана Управног одбора.

Члан 15.

Управни одбор:

1) доноси статут;

2) доноси програм рада;

3) доноси годишњи програм спровођења допинг контроле;

4) доноси финансијски план;

5) доноси извештај о пословању;

6) доноси завршни рачун;

7) одређује организације у којима ће се спровести анализа допинг узорака;

8) именује и разрешава стручна лица овлашћена за обављање допинг контроле (допинг контролоре);

9) утврђује Листу забрањених допинг средстава за спортисте и Листу забрањених допинг средстава за животиње;

10) именује и разрешава председника и чланове антидопинг одбора;

11) утврђује висину такси за јавне услуге допинг контроле, вођења поступка утврђивања одговорности за повреду антидопинг правила и издавање маркице за знаком „DOPING FREE”, у складу са законом;

12) доноси опште акте;

13) доноси пословник о раду;

14) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;

15) именује и разрешава директора Антидопинг агенције;

16) утврђује изглед легитимације допинг контролора и легитимације других службених лица Антидопинг агенције;

17) одлучује о признавању легитимација допинг контролора које није издала Антидопинг агенција;

18) именује и разрешава председника и чланове Одбора за одобравање терапеутских изузетака;

19) одлучује о расподели добити остварене пословањем Антидопинг агенције;

20) одлучује о закључењу споразума о тестирању у оквиру међународне сарадње везане за спречавање допинга у спорту;

21) утврђује објашњење шта се под одређеним појмом везаним за проблем допинга у спорту подразумева;

22) образује, по потреби, радна тела Управног одбора;

23) одлучује о ангажовању других правних или физичких лица за обављање појединих стручних послова из надлежности Антидопинг агенције;

24) утврђује критеријуме за одређивање накнада члановима органа и именованим лицима Антидопинг агенције;

25) бира председника и два потпредседника Управног одбора, из свог састава;

26) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан 17.

Председник Управног одбора Антидопинг агенције:

1. представља Управни одбор у оквиру својих надлежности;

2. сазива седнице Управног одбора и председава тим седницама;

3. предлаже опште акте које доноси Управни одбор;

4. предлаже именовање и разрешење директора Антидопинг агенције, након консултација са члановима Управног одбора;

5. предлаже именовање и разрешење председника и чланова Антидопинг одбора, након консултација са члановима Управног одбора и директором;

6. предлаже потпредседнике Управног одбора;

7. предлаже дневни ред за седнице Управног одбора;

8. покреће расправу о одређеним питањима из делокруга Управног одбора;

9. потписује акта која доноси Управни одбор;

10. стара се о примени овог статута и других општих аката Антидопинг агенције;

11. прати спровођење одлука Управног одбора и подноси извештај Управном одбору;

12. надзире законитост рада директора Антидопинг агенције;

13. доставља министру надлежном за спорт, на сагласност, одлуке утврђене Законом о спречавању допинга у спорту;

14. прати мере које државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у спорту;

15. обавља и друге послове одређене овим статутом и другим општим актима Антидопинг агенције.

Председник Управног одбора бира се из реда чланова Управног одбора на предлог чланова Управног одбора.

Председник Управног одбора за свој рад одговара Управном одбору.

У извршавању послова из своје надлежности председник Управног одбора остварује сарадњу са органима и организацијама које имају своје представнике у Управном одбору.

Председник Управног одбора има право на накнаду трошкова и накнаду за радно ангажовање у обављању послова из своје надлежности.

Члан 17.

Потпредседници Управног одбора бирају се тако да се, по правилу, један потпредседник бира из реда медицинских експерата (потпредседник за медицинске аспекте спречавања допинга), а други потпредседник из реда чланова Управног одбора који представљају врхунски спорт (потпредседник за сарадњу са организацијама у области спорта).

Председник Управног одбора у извршавању надлежности остварује сарадњу са потпредседницима Управног одбора.

Председник Управног одбора одређује и поверава, у оквирима својих надлежности, конкретна задужења потпредседницима Управног одбора.

Председника Управног одбора у његовом одсуству замењује потпредседник Управног одбора кога одреди председник.

Потпредседници Управног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за радно ангажовање у обављању послова из своје надлежности.

Члан 18.

Председник и потпредседници Управног одбора и директор Антидопинг агенције одржавају периодичне састанке (Колегијум Антидопинг агенције) и координирају активности Антидопинг агенције између две седнице Управног одбора.

У хитним случајевима који не трпе одлагање, а Управни одбор се не може благовремено састати, председник, уз консултације са директором и потпредседницима Управног одбора, може донети привремену одлуку из надлежности Управног одбора, везану за спречавање допинга у спорту, с тим да се та одлука подноси на сагласност Управном одбору на првој наредној седници.

Члан 19.

Управни одбор Антидопинг агенције ради и одлучује на седницама.

Управни одбор може да ради и одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова.

Управни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

Управни одбор доноси закључке (саопштења, мишљења, препоруке и сл.) већином гласова присутних чланова.

Управни одбор одлучује јавним гласањем.

Управни одбор Антидопинг агенције састаје се најмање два пута годишње, а обавезно се сазива када то захтева већина чланова, министар надлежан за послове спорта, министар надлежан за послове здравља, председник Олимпијског комитета Србије или председник Спортског савеза Србије. Управни одбор се мора сазвати најкасније у року од три недеље од момента подношења уредног захтева за одржавање Управног одбора.

Ако председник Управног одбора не сазове седницу Управног одбора на захтев лица из става 6. овог члана, њу могу сазвати они чланови Управног одбора, односно лица која су тражила њено сазивање.

Управни одбор, односно председник Управног одбора може, позвати било коју заинтересовану организацију у области спорта да има свог посматрача на једној или више седница.

Члан 20.

Директор Антидопинг агенције именује се на период од четири године.

Исто лице може бити поново именовано за директора.

За директора Антидопинг агенције може бити именовано лице које има високу стручну спрему и које испуњава услове који су утврђени чланом 24. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту за чланове Управног одбора.

Члан 21.

Директору престаје дужност пре истека времена на које је именован подношењем оставке или разрешењем.

Директор се разрешава ако више не испуњава услове за именовање, ако је утврђен његов несавестан рад и кршење обавеза које има према Закону о спречавању допинга у спорту и овом статуту или ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним дужности директора.

О томе да ли постоје разлози за разрешење директора одлучује Управни одбор.

Поступак у коме се утврђује постојање разлога за разрешење директора води Управни одбор, на предлог председника Управног одбора или најмање три члана Управног одбора.

Управни одбор доноси одлуку о разрешењу пошто пружи прилику директору да се изјасни о постојању разлога за разрешење.

Оставка се подноси Управном одбору и производи дејство кад је Управни одбор прими.

По пријему оставке, Управни одбор доноси одлуку којом утврђује престанак дужности директора.

Управни одбор може удаљити са дужности директора против кога је покренут поступак за разрешење, до доношења одлуке о разрешењу.

Овлашћења директора који је удаљен са дужности или је поднео оставку преузима председник Управног одбора, до именовања новог директора или вршиоца дужности директора.

Ако директору дужност престане пре времена на које је именован, Управни одбор именује вршиоца дужности директора на предлог председника Управног одбора, најдуже на шест месеци.

Члан 22.

Директор Антидопинг агенције:

1. заступа Антидопинг агенцију;

2. организује и руководи радом Антидопинг агенције;

3. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

4. стара се о законитости рада Антидопинг агенције и одговара за законитост рада;

5. одређује спровођење допинг контроле на такмичењима и изван такмичења;

6. организује и обезбеђује спровођење допинг контроле;

7. издаје легитимације допинг контролорима и другим службеним лицима Антидопинг агенције;

8. предлаже организације у којима ће се обавити анализа допинг узорака спортиста;

9. врши наредбодавне функције за извршавање финансијског плана Антидопинг агенције;

10. организује, у сарадњи са председником Управног одбора, припрему аката које доноси Управни одбор;

11. учествује у раду Управног одбора, без права гласа;

12. стара се и одговара за законитост рада Антидопинг агенције и коришћење и располагање средствима Антидопинг агенције;

13. предлаже годишњи финансијски план;

14. саставља годишњи извештај о пословању;

15. предлаже годишњи програм рада Антидопинг агенције;

16. предлаже годишњи програм спровођења допинг контроле;

17. стара се о извршавању планова и уговорних обавеза Антидопинг агенције, предузима мере за њихово извршавање;

18. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа, у складу са законом;

19. одлучује о појединачним набавкама основних средстава и за друге намене, у складу са законом, планом набавки и финансијским планом Антидопинг агенције, у оквиру овлашћења која му одреди Управни одбор;

20. именује руководиоце програма и пројеката Антидопинг агенције и одлучује, на њихов предлог, о ангажовању на програмима и пројектима лица изван Антидопинг агенције;

21. одлучује о образовању савета, односно ангажовању саветника за одређена стручна питања;

22. утврђује, у оквирима финансијског плана, висину накнада које припадају, у складу са овим статутом и општим актима Антидопинг агенције, члановима органа и лицима ангажованим на обављању послова Антидопинг агенције, а која нису запослена у Антидопинг агенцији;

23. предлаже именовање и разрешење допинг контролора;

24. предлаже именовање и разрешење чланова Одбора за одобравање терапеутских изузетака;

25. предлаже Управном одбору усвајање објашњења шта се под одређеним појмом везаним за проблем допинга у спорту подразумева;

26. уређује Службени билтен Антидопинг агенције, публикације које издаје Антидопинг агенција и интернет страницу Антидопинг агенције;

27. организује, у сарадњи са председником Управног одбора, остваривање увида у организовање и спровођење допинг контроле на међународним такмичењима која се организују у Републици;

28. предузима мере, у сарадњи са председником Управног одбора, на остваривању сарадње са заинтересованим владиним и невладиним организацијама у области спорта на спречавању допинга у спорту и оштећењем здравља спортиста;

29. стара се о обезбеђивању услова за рад других органа и тела Антидопинг агенције;

30. стара се о вођењу записника са седница органа Антидопинг агенције;

31. одлучује, на захтев спортског инспектора, о ванредном спровођењу допинг контроле;

32. одлучује о ванредном организовању и спровођењу допинг контроле, на образложени предлог спортисте или надлежног спортског савеза;

33. предузима мере, у сарадњи са председником Управног одбора, на успостављању међународне сарадње на питањима која су везана за спречавање допинга у спорту и предлаже закључење споразума о тестирању;

34. обавештава министарство надлежно за спорт о непредузимању прописаних мера од стране надлежног националног спортског савеза;

35. одлучује о организовању истраживања, саветовања, семинара, округлих столова, образовних и других кампања и издавању публикација о питањима везаним за борбу против допинга у спорту, у оквирима утврђеним годишњим програмом рада и финансијским планом Антидопинг агенције и одређује учеснике и са њима закључује уговор о ангажовању;

36. доставља министарству надлежном за спорт предлоге програма за остваривање општег интереса у области спорта и извештаје о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Републике;

37. доставља министарству надлежном за спорт обавештења утврђена Законом о спречавању допинга у спорту и извештај о раду Антидопинг агенције;

38. информише јавност о активностима које се предузимају против допинга у спорту;

39. прати и прикупља информације у вези са законским и другим мерама које се у другим земљама и међународним организацијама предузимају у борби против допинга у спорту, као и информације о мерама које државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у спорту;

40. предлаже изглед знака „DOPING FREE”;

41. одлучује о питањима везаним за делатност Антидопинг агенције који нису на основу закона, Статута и општих аката Антидопинг агенције изричито у надлежности других органа Антидопинг агенције;

42. обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим актима Антидопинг агенције.

Члан 23.

Ако директор Антидопинг агенције сматра да је општи акт Антидопинг агенције супротан закону и другим прописима дужан је да о томе обавести Управни одбор.

Ако Управни одбор не усклади општи акт у року од 60 дана од дана обавештења о његовој незаконитости, директор је дужан да покрене поступак за оцену законитости.

Члан 24.

Антидопинг одбор има председника и осам чланова који се именују на период од четири године.

Исто лице може бити поново именовано за члана Антидопинг одбора.

На престанак дужности члана Антидопинг одбора сходно се примењују одредбе члана 14. овог статута.

Чланови Антидопинг одбора имају право на накнаду трошкова и право на накнаду за радно ангажовање у раду Већа за антидопинг прекршаје.

Члан 25.

Антидопинг одбор одлучује, у појединачним случајевима, преко Већа за антидопинг прекршаје (првостепеног и жалбеног), састављеног од три члана.

Чланове Већа из става 1. овог члана именује председник Антидопинг одбора. За председника Првостепеног и Жалбеног већа именује се члан Антидопинг одбора који има стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (мастер – академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Чланови Антидопинг одбора који су на било који начин учествовали у доношењу првостепене одлуке о одговорности за повреду антидопинг правила не могу учествовати у раду жалбеног Већа за антидопинг прекршаје.

Члан 26.

Антидопинг одбор:

1. утврђује одговорност за повреду антидопинг правила у случају да надлежни национални спортски савез не изрекне мере за повреду антидопинг правила у року од четири месеца од подношења пријаве за учињену повреду антидопинг правила;

2. одлучује по жалбама на меру коју је изрекао надлежни национални спортски савез осим ако у складу са законом није одређена, односно уговорена надлежност међународне спортске арбитраже за одлучивање по жалби.

Антидопинг одбор независан је у доношењу одлука од других органа Антидопинг агенције, а његови чланови морају бити истакнути стручњаци а његови чланови морају бити истакнути стручњаци у областима из члана 24. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту.

Члан 27.

Антидопинг одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова Антидопинг одбора.

Веће за антидопинг прекршаје одлучује већином гласова од укупног броја чланова Већа.

Члан 28.

Рад Антидопинг одбора и Већа за антидопинг прекршаје ближе се уређује Законом о спречавању допинга у спорту и правилником о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила.

Члан 29.

Чланови органа и директор Антидопинг агенције именују се најкасније 15 дана пре истека њиховог мандата.

Председник Управног одбора дужан је да благовремено покрене поступак именовања чланова Управног одбора, Антидопинг одбора и директора Антидопинг агенције.

Чланови Антидопинг одбора који су у тренутку истека времена на које су именовани ангажовани у раду одређеног Већа за антидопинг прекршаје задржавају положај члана Антидопинг одбора до доношења одлуке Већа у конкретном поступку (спору).

Уколико директор Антидопинг агенције не буде благовремено именован, Управни одбор Антидопинг агенције именује, на предлог председника Управног одбора, вршиоца дужности директора, на период који не може бити дужи од шест месеци.

V. НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА И УНУТРАШЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 30.

Антидопинг агенција је организована јединствено за територију Републике Србије.

Члан 31.

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Антидопинг агенција може ангажовати друга правна или физичка лица, домаћа или страна.

Кад Антидопинг агенција за обављање појединих стручних послова ангажује лице из става 1. овог члана, њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором.

Члан 32.

Антидопинг агенција сарађује са спортистима, спортским организацијама, савезима и другим организацијама у области спорта, у земљи и иностранству.

Члан 33.

Антидопинг агенција обавља истраживачко развојне послове преко запослених у Антидопинг агенцији који испуњавају, у складу са законом, услове за бављење истраживачко развојним радом, и ангажовањем на пројектима и програмима лица изван Антидопинг агенције која имају одговарајуће научно, односно истраживачко звање, у складу са законом.

Члан 34.

Антидопинг агенција послове из члана 21. став 1. тачка 15), и члана 22. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту обавља као поверене послове.

Члан 35.

Антидопинг агенција спроводи допинг контролу преко овлашћених и квалификованих контролора, односно од стране лица која поседују легитимацију издату од стране Антидопинг агенције или коју је Антидопинг агенција признала као еквивалентну.

За допинг контролора може бити именовано само лице са одговарајућим медицинским образовањем.

За допинг контролоре именује се одговарајући број жена.

Допинг контролори имају право на накнаду трошкова и на новчану накнаду за радно ангажовање и обављање послова допинг контроле.

На престанак дужности допинг контролора сходно се примењује члан 14. овог статута.

Члан 36.

Именовани допинг контролори образују Одбор за допинг контролу Антидопинг агенције.

Председника Одбора за допинг контролу именује директор Антидопинг агенције, у сарадњи са председником Управног одбора.

Одбор за допинг контролу разматра питања везана са организовање и спровођење допинг контроле и даје предлоге надлежним органима Антидопинг агенције за доношење аката и предузимање мера из њихове надлежности.

Одбор за допинг контролу даје предлоге Управном одбору и директору Антидопинг агенције у вези стручног оспособљавања и усавршавања допинг контролора.

Члан 37.

Антидопинг агенција одобрава изузетке за терапеутску употребу преко Одбора за одобравање изузетака за терапеутску употребу.

Одбор за одобравање изузетака за терапеутску употребу има 3 чланова који се именују на период од две године.

За члана Одбора за одобравање изузетака за терапеутску употребу може бити именован само одговарајући лекар.

Чланови Одбора из става 1. овог члана имају право на накнаду трошкова и накнаду за радно ангажовање на седницама Одбора.

На престанак дужности чланова Одбора за одобравање терапеутских изузетака сходно се примењује члан 14. овог статута.

VI. ЗАСТУПАЊЕ АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈЕ

Члан 38.

У правном промету Антидопинг агенцију заступа директор, без ограничења.

У случају спречености директора, замењује га лице које он одреди.

Члан 39.

Директор може, посебним пуномоћјем, одређене послове из своје надлежности, пренети на друге стручне раднике у Антидопинг агенцији.

Члан 40.

Антидопинг агенцију потписује директор или лице које он овласти.

VII. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 41.

Стручне и административно-стручне послове за потребе Антидопинг агенције обављају запослени у Антидопинг агенцији, који имају сва права, дужности и обавезе у складу са прописима којима се уређују радни односи.

Члан 42.

Положај запослених у Антидопинг агенцији регулише се у складу са важећим прописима о радним односима и другим законима и подзаконским актима.

Запослени у Антидопинг агенцији дужни су да се укључе у програме континуираног стручног усавршавања у области спречавања допинга у спорту које организује Антидопинг агенција или друга лица.

VIII. ОПШТИ АКТИ

Члан 43.

Општи акти Антидопинг агенције су: статут, правилник и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне општих аката врше се на начин прописан за њихово доношење.

Статут и општи акти Антидопинг агенције којима се уређује листа забрањених допинг средстава из члана 22. став 1. Закона о спречавању допинга у спорту и уређује поступак издавања маркице из члана 21. став 1. тачка 15) Закона о спречавању допинга у спорту, објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”, без накнаде.

Други општи акти објављују се у „Службеном билтену” Антидопинг агенције.

IX. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 44.

Рад Антидопинг агенције је јаван.

Јавност рада остварује се давањем информација средствима јавног информисања, јавношћу рада Управног одбора Антидопинг агенције, као и подношењем извештаја о раду и објављивањем општих аката и програма рада Антидопинг агенције.

X. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 45.

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу штетило угледу и интересима Антидопинг агенције и лицима са којима Антидопинг агенција сарађује.

Општим актом, утврђују се исправе и подаци који се сматрају пословном тајном.

Чланови органа Антидопинг агенције и друга именована лица од стране Антидопинг агенције дужни су да чувају пословну тајну.

XI. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 46.

Послови Антидопинг агенције врше се на начин на који се не угрожава животна средина.

Мере и средства неопходна за заштиту животне средине утврђују се општим актом.

XII. САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 47.

Антидопинг агенција сарађује са организацијом синдиката, у складу са законом.

XIII. ПРЕСТАНАК АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈЕ

Члан 48.

Антидопинг агенција може престати ликвидацијом, стечајем, статусном променом и одлуком оснивача.

XIV. ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 49.

Измене и допуне Статута врше се у поступку и на начин који је прописан за његово доношење.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Органи и радна тела Антидопинг агенције настављају са радом до истека мандата на који су именовани.

Олимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије именоваће по још једног члана Управног одбора Антидопинг агенције, са мандатом до истека мандата и осталим члановима Управног одбора.

Члан 51.

Овај статут ступа на снагу по добијању сагласности министра надлежног за спорт, осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Антидопинг агенције („Службени гласник РС”, бр. 20/06 и 30/14).

Број 3-1212-3

У Београду, 12. децембра 2014. године

Председник Управног одбора,

др Валентина Милеуснић, с.р.