Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 45. став 1. тачка 25. Статута Архива Србије, а у складу са одредбама Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, број 14/13),

Директор Архива Србије 1. марта 2013. доноси

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

у Архиву Србије за 2013. годину

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

I. Цене услуга у Архиву Србије су:

Ред. бр.

Назив услуге

Цена услуге
у динарима

1.

Истраживачки час

2.600,00

2.

Издавање потврда и уверења

2.500,00

Издавање потврда и уверења за стране држављане

6.500,00

3.

Негативна потврда

1.000,00

4.

Издавање уверења и оригиналних докумената са факултета и виших школа

1.500,00

5.

Издавање преписа докумената

1.000,00

6.

ПТТ трошкови

По ПТТ тарифи

7.

Реверс за издавање архивске грађе

Не наплаћује се

8.

Фотокопија А4

15,00

Фотокопија А3

25,00

9.

Фотокопија са овером А4

60,00

Фотокопија са овером А3

100,00

10.

Штампана копија са микрофилма – формат А4, резолуција 200 DPI, мод скена B&W (црно-бело)

30,00

Штампана копија са микрофилма – формат А3, mod gray scale (црно-бело)

40,00

11.

Скенирање са микрофилма у резолуцији до 200 DPI по скену

30,00

Снимање на медијуме

200,00

12.

Скенирање архивске грађе у резолуцији 300 DPI

250,00

Скенирање архивске грађе у резолуцији 600 DPI

500,00

Штампање А4 на црно-белом ласер штампачу по страни

200,00

Штампање А4 на колор ласер штампачу по страни

300,00

13.

Праћење архивске грађе на снимање за 1 час (на терену)

6.000,00

14.

Снимак дигиталним фотоапаратом

200,00

15.

Снимање архивске грађе за објављивање. Тираж до 100 примерака – по страни

900,00

Снимање архивске грађе за објављивање. Тираж од 100 до 500 примерака – по страни

1.300,00

Снимање архивске грађе за објављивање. Тираж преко 500 примерака – по страни

1.700,00

16.

Снимање архивске грађе за објављивање на корицама, омотима и насловној страни. Тираж до 100 примерака – по страни

1.800,00

Снимање архивске грађе за објављивање на корицама, омотима и насловној страни. Тираж од 100 до 500 примерака – по страни

2.500,00

Снимање архивске грађе за објављивање на корицама, омотима и насловној страни. Тираж преко 500 примерака – по страни

3.300,00

17.

Снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама, календарима и сл. – по страни

3.900,00

18.

Снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање у комерцијалне сврхе – по страни

1.000,00

19.

Преузимање несређене архивске грађе (пописивање архивске грађе и регистратурског материјала у архивску књигу, пописивање безвредног регистратурског материјала, излучивање безвредног регистратурског материјала, израда и штампање етикета и обележавање архивских кутија архивским ознакама, паковање у архивске кутије, утовар, одвоз до коморе, дезинфекција, превоз до Архива Србије и смештај у Депо) – по дужном метру

3.000,00 – 7.000,00

Преузимање сређене архивске грађе (паковање у архивске кутије, утовар, одвоз до коморе, дезинфекција, превоз до Архива Србије и смештај у Депо) – по дужном метру

3.000,00

20.

Уступање просторија у згради Архива Србије за снимање културно-уметничких садржаја – по дану

45.000,00

Уступање просторија у згради Архива Србије за снимање филмова и спотова комерцијалног садржаја – по дану

60.000,00 – 90.000,00

21.

Остале услуге које врши Архив Србије утврђиваће се појединачно код сваке понуде, зависно од трeнутних цена материјала који се за те услуге користи, потребне радне снаге и осталих трошкова.

II. Приликом подношења захтева за пружање услуга из тачке 1–3. овог ценовника странке су обавезне да уплате износ од 1.000,00 динара на благајни или на текући рачун Архива Србије 840-75668-07, а остатак утврђеног износа по преузимању докумената.

III. Овај ценовник услуга, по добијању сагласности од Министарства финансијa и привреде Републике Србије, ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 177

У Београду, 1. марта 2013. године

Директор Архива Србије,

др Мирослав Перишић, с.р.