Zakon

На основу члана 158. ст. 2. и 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),

Директор Службе за управљање кадровима доноси

УПУТСТВО

о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе

„Службени гласник РС“, број 28 од 17. априла 2019.

Предмет

Члан 1.

Овим упутством утврђује се методологија, односно техничке и логичке методе, тј. појединачне врсте метода чијом применом се обезбеђује праћење и анализа прикупљених информација о стању у вези са одливом кадрова из органа државне управе (у даљем тексту: одлив кадрова) и утицајем одлива кадрова на рад органа државне управе.

Примена

Члан 2.

Ово упутство примењује се у раду свих органа државне управе, односно њихових јединица за кадрове и државних службеника који обављају послове тих јединица (у даљем тексту: јединица за кадрове) и Службе за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба).

Извори информација

Члан 3.

За праћење, прикупљање и анализу информација о одливу кадрова и његовом утицају на рад органа државне управе јединица за кадрове и Служба, изворно, користе евиденције о запосленима, односно државним службеницима (кадровске евиденције – евиденције из области рада, Централна кадровска евиденција, евиденције интерног тржишта рада, евиденције о стручним испитима, евиденције кандидата са изборних листи који су учествовали у јавном конкурсу, евиденције о чланству у органима правног лица и сукобу интереса) које, у складу са законом којим се уређује рад и законом којим се уређује рад државних службеника, воде надлежни органи.

За обављање послова из става 1. овог члана јединица за кадрове, односно Служба може да користи и податке из Табеле о структури и броју запослених (Образац 1.), Табеле о приливу кадрова (Образац 2.) и Табеле о одливу кадрова (Образац 3.), из Излазног упитника (Образац 4.), фокус групе, дубински интервју и анкете о задовољству запослених.

Податке у обрасце наведене у ставу 2. овог члана (Образац 1–3.), а који су одштампани уз ово упутство и који чине његов саставни део, уноси јединица за кадрове и доставља их Служби до 5. у месецу за претходни месец.

Излазни упитник (Образац 4.), одштампан је уз ово упутство и чини његов саставни део, и служи за прикупљање субјективних информација о разлозима престанка радног односа у органу државне управе, а који, на предлог јединице за кадрове и у току отказног рока или по његовом истеку може да попуни запослени коме престаје радни однос.

На фокус групи, коју на предлог руководиоца органа или Службе сазива јединица за кадрове, а води је руководилац, односно лице које он овласти или Служба, са запосленима који су заинтересовани разматрају се питања о задовољству запослених појединим аспектима посла (условима рада, врстом и садржајем посла, руководиоцима, сарадницима, платом); о могућим разлозима за одлазак из органа државне управе, односно за напуштање радног места; о факторима који могу бити довољно мотивишући за останак и сл.

Дубински интервју спроводи јединица за кадрове или Служба са лицима која располажу стручним и професионалним знањима или која поседују информације о односима и међусобном утицају статуса и положаја извршилаца који обављају послове из надлежности органа државне управе и о разлозима који се могу идентификовати као значајни за одлазак, односно останак кадрова у органу државне управе и у систему тих органа.

Анкета о задовољству запослених служи за прикупљање одређених информација из став 5. овог члана, а спроводи је јединица за кадрове или Служба – тако да запослени који учествује у анкети може изабрати да његов идентитет остане непознат.

Методе за праћење и прикупљање информација

Члан 4.

За праћење и прикупљање информација о одливу кадрова и његовом утицају на рад органа државне управе користе се техничке методе – истраживања стања организације послова, посматрања односа и утврђивања показатеља.

За истраживање стања организације послова и посматрање односа користи се метода анализе.

За утврђивање показатеља користи се метода тачног мерења – израчунавања стопе одлива кадрова, односно стопа задржавања кадрова за одређени орган државне управе и одређену област рада (инспекцијски, нормативни, студијско-аналитички, финансијско-материјални, послови ревизије, информатички, управљања људским ресурсима, међународне сарадње/европских интеграција, управно-правни, управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи, јавних набавки, послови руковођења, односа с јавношћу, административни и остали послови).

Формула по којој се обрачунава стопа одлива кадрова у току једног временског периода (месеца, квартала, године и сл.) гласи:

„Стопа одлива = број отишлих/просечан број запослених* 100”

Просечан број запослених је збир броја државних службеника на почетку једног периода и броја државних службеника на крају тог периода, подељен са два.

Методе за анализу стања

Члан 5.

За анализу одлива кадрова и његовог утицаја на рад органа државне управе користе се логичке методе – грађење теорија и извођење закључака.

За грађење теорија и извођење закључака користи се метода генерализације (извођења опште тврдње из ограниченог броја случајева), дедукције (извођења посредног закључка – из општег ка посебном и појединачном), индукције (извођења посредног закључка – од појединачног случаја ка општем стању), аналогије (извођења посредног закључка – по сличности).

Граничне вредности одлива кадрова

Члан 6.

На основу информација и применом метода утврђених овим упутством утврђује се и прихватљива стопа одлива кадрова (која не захтева предузимање посебних мера), која се на нивоу:

1) свих органа државне управе креће до 10%;

2) једног органа државне управе креће, зависно од броја запослених у том органу, до 3% (за органе до 100 запослених), до 5% (за органе до 3.000 запослених), до 8% (за органе који имају преко 3.000 запослених);

3) одређене области рада креће до 3% (за области до 200 запослених), до 4% (за области до 500 запослених), до 5% (ако област броји више од 500 запослених).

Размена информација и сазнања и предлагање мера

Члан 7.

Јединица за кадрове и Служба, сагласно закону, прикупљају, обрађују и размењују информације из службених евиденција и самостално, применом метода утврђених овим упутством, утврђују стање у вези са одливом кадрова из органа државне управе и утицајем одлива кадрова на рад органа државне управе и међусобно се обавештавају о сазнањима и подносе иницијативе и предлоге за предузимање мера из своје надлежности.

Ако се на основу анализе која је урађена применом ове методологије утврди одлив кадрова који захтева предузимање мера за побољшање положаја кадрова на одређеним пословима у органима државне управе Служба, сагласно закону, Влади, подноси извештај и предлаже мере које је потребно предузети.

Служба може, на основу утврђеног стања у вези са одливом кадрова на нивоу једног органа државне управе, предложити мере за побољшање стања које су у надлежности тог органа, као што су: мере у вези са условима рада и организацијом посла; прерасподела запослених унутар органа; мере унапређења вештине руковођења; мере у вези са стручним усавршавањем; мере у вези са нематеријалном мотивацијом запослених; мере у вези са организационом климом.

Приликом анализе и предлагања мера у обзир се узимају околности које се односе на утицај попуњености радних места на одлив кадрова, утицај природног одлива кадрова на стопу одлива, планирање и спровођење попуњавања радних места у претходном периоду и друге мере које је орган предузимао, а које су од утицаја на задржавање кадрова и обезбеђивања несметаног функционисања органа.

Ступање на снагу

Члан 8.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 112-00-00019/2019-01

У Београду, 10. априла 2019. године

Директор,

др Данило Рончевић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Табела о структури и броју запослених

Образац 2 - Табела о приливу кадрова

Образац 3 - Табела о одливу кадрова

Образац 4 - Излазни упитник