Zakon

На основу члана 35. Одлуке о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 69/20),

Секретар Републичке изборне комисије утврдио је пречишћен текст Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.

Пречишћен текст Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године обухвата:

1. Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 20/20);

2. Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 69/20), из које су изостављени:

– члан 34. којим су извршене измене у обрасцима из члана 97. тач. 7) до 10) и тач. 18) до 22) Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године (који су саставни део Одлуке) и којим је прописано да обрасци из члана 97. тач. 1) до 6) (обрасци за подношење изборне листе), тач. 11) до 17) и тачке 23) Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године остају на правној снази у непромењеном облику;

– члан 35. којим је прописано да ће Републичка изборна комисија, у складу са изменом из члана 4. Одлуке, утврдити нов нумерички приказ мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије;

– члан 36. којим је секретар Републичке изборне комисије овлашћен да утврди пречишћен текст и којим је прописано објављивање пречишћеног текста у „Службеном гласнику Републике Србије”, и

– члан 37. којим је утврђено ступање на снагу Oдлуке и њено објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 013-53/20

У Београду, 11. маја 2020. године

Републичка изборна комисија

Секретар,

Срђан Смиљанић, с.р.

УПУТСТВО

за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године

(пречишћен текст)

"Службени гласник РС", број 70 од 11. маја 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, који се Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС”, број 68/20) расписани за 21. јун 2020. године.

(2) Питања од значаја за координирано спровођење свих избора који ће се истовремено са изборима за народне посланике Народне скупштине одржати 21. јуна 2020. године уређују се посебним актом Републичке изборне комисије.”.

Члан 2.

За спровођење избора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: Косово и Метохија), Републичка изборна комисија може донети посебна правила за формирање органа и тела за спровођење избора, као и примопредају изборног материјала, када је то неопходно ради безбедног спровођења изборног процеса.

II. ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 3.

(1) Органи за спровођење избора су Републичка изборна комисија и бирачки одбори.

(2) Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.

(3) Члана органа за спровођење избора у проширеном саставу, који је одређен у складу са Законом о избору народних посланика, именује Републичка изборна комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине.

(4) За члана органа и радних тела за спровођење избора може да буде предложено лице које има изборно право, а није кандидат за народног посланика, заступник подносиоца изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине или овлашћено лице за подношење изборне листе.

(5) Ако се истовремено са изборима спроводе и избори за одборнике скупштина општина/градова и градских општина, односно избори за посланике скупштине аутономне покрајине, ограничење из става 4. овог члана се односи и на учеснике наведених избора.

(6) Приликом предлагања лица у органе и тела за спровођење избора, овлашћени предлагачи треба да воде рачуна о равномерној заступљености полова и потреби укључивања особа са инвалидитетом у спровођење изборног поступка.

(7) Републичка изборна комисија на својој веб презентацији објављује полну структуру бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, као и радних тела, укупно и посебно по јединицима локалне самоуправе, односно у заводима за извршење заводских санкција и иностранству.

Републичка изборна комисија

Члан 4.

(1) Републичка изборна комисија (у даљем тексту: Комисија) обавља послове који су одређени Законом о избору народних посланика, Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11), овим упутством и другим законским и подзаконским актима.

(2) Комисија може да овласти свог члана или заменика члана (у даљем тексту: координатор Комисије) да у управном округу, граду Београду или у иностранству обавља у име Комисије поједине радње које су везане за организацију и припрему избора.

Проширени састав Комисије

Члан 5.

(1) Право на члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу има сваки подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (у даљем тексту: подносилац изборне листе).

(2) За члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу може да буде одређено само оно лице које има изборно право и високо образовање у области правних наука са најмање 240 ЕСП бодова, у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19 и 6/20).

(3) Предлог за именовање члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу треба да садржи име и презиме лица, његов јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), пребивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт и адресу за пријем електронске поште.

(4) Уз предлог из става 3. овог члана доставља се доказ о поседовању одговарајућег високог образовања.

(5) О предлогу из става 3. овог члана Комисија одлучује у року од 24 часа од часа његовог пријема.

Радна тела Комисије

Члан 6.

(1) Комисија образује радна тела Комисије (у даљем тексту: радна тела) у јединицама локалне самоуправе најкасније 19. маја 2020. године.

(2) За град Београд, радна тела се образују за сваку градску општину.

(3) Услове за рад радних тела обезбеђују општинске/градске управе, односно управе градских општина града Београда (у даљем тексту: општинске/градске управе).

Члан 7.

(1) Радна тела нису органи за спровођење избора, већ искључиво обављају послове који су предвиђени овим упутством.

(2) Радна тела:

1) прикупљају и обједињују предлоге за стални и проширени састав бирачког одбора (изузев сталног и проширеног састава бирачког одбора унутар завода за извршење заводских санкција и бирачког одбора у иностранству);

2) примају изборни материјал од координатора Комисије и предају га бирачким одборима пре гласања;

3) преузимају изборни материјал од бирачких одбора после гласања и предају га координаторима Комисије;

4) пружају подршку бирачким одборима на спровођењу гласања на дан избора;

5) обавештавају Комисију о току гласања, у складу с посебним актом Комисије;

6) обављају и друге послове у складу са овим упутством и посебним актима Комисије.

Састав радног тела

Члан 8.

(1) Радно тело чине чланови радног тела и координатор радног тела.

(2) Чланови радног тела именују се на предлог посланичких група у Народној скупштини (у даљем тексту: посланичке групе) сразмерно њиховој заступљености у Народној скупштини на дан доношења Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике, при чему ниједна посланичка група, или више посланичких група коју чине политичке странке које су образовале коалицију политичких странака ради учешћа на изборима, не може да има више од половине чланова у сваком радном телу.

(3) За координатора радног тела Комисија именује начелника општинске/градске управе, односно начелника опште управе (у даљем тексту: начелник управе).

(4) Ако начелник управе није у могућности да обавља дужност координатора радног тела, у радно тело се именује његов заменик, а ако ни заменик начелника управе није у могућности да обавља дужност координатора радног тела, начелник управе за координатора радног тела предлаже лице запослено у општинској/градској управи.

Број чланова радног тела

Члан 9.

(1) У општинама/градовима који имају до 30 бирачких места, радна тела имају по три члана.

(2) У општинама/градовима који имају од 30 до 60 бирачких места, радна тела имају по пет чланова.

(3) У општинама/градовима који имају од 60 до 100 бирачких места, радна тела имају по седам чланова.

(4) У општинама/градовима који имају од 100 до 140 бирачких места, радна тела имају по девет чланова.

(5) У општинама/градовима који имају 140 и више бирачких места, радна тела имају по 11 чланова.

Предлагање чланова радних тела

Члан 10.

(1) Предлози за именовање чланова радних тела сачињавају се у складу са нумеричким приказом мерила за именовање чланова радних тела, који утврђује Комисија и благовремено доставља посланичким групама.

(2) Предлоге за именовање чланова радних тела, посланичке групе подносе непосредно Комисији најкасније 15. маја 2020. године, у табели коју им достави Комисија.

(3) Предлог за именовање чланова радних тела подноси председник посланичке групе или лице које он за то овласти.

(4) Предлог за именовање чланова радних тела треба да садржи име и презиме лица, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт и адресу за пријем електронске поште.

(5) Приликом предлагања кандидата за чланове радног тела, предност треба дати лицима која су прошла обуку Комисије за инструкторе за рад у сталном или проширеном саставу бирачких одбора, као и лицима са искуством у спровођењу избора.

(6) Ако нека посланичка група благовремено не поднесе предлог за именовање члана радног тела, Комисија ће за члана радног тела именовати лице које предложи начелник управе, из реда запослених у општинској/градској управи.

Бирачки одбори

Члан 11.

(1) Бирачке одборе образује Комисија у складу са Законом о избору народних посланика, овим упутством и другим подзаконским актима Комисије.

(2) Бирачки одбори обављају послове који су одређени Законом о избору народних посланика, овим упутством и Правилима о раду бирачких одбора.

Стални састав бирачког одбора

Члан 12.

(1) Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два члана и њихови заменици.

(2) Решења о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу Комисија доноси најкасније 10. јуна 2020. године у 24 часа.

Члан 13.

(1) Председници бирачких одбора, заменици председника, чланови и заменици чланова бирачких одбора у сталном саставу именују се на предлог посланичких група.

(2) Број места председника, заменика председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких одбора на територији одређене општине/града који припада свакој посланичкој групи мора да буде сразмеран њеној заступљености у Народној скупштини на дан доношења Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике.

Члан 14.

(1) Ако на изборима учествује коалиција политичких странака чије посланичке групе заједно имају више од половине од укупног броја народних посланика, све те посланичке групе заједно, свака сразмерно својој заступљености у Народној скупштини на дан расписивања избора, имају право да у једној половини бирачких одбора предложе председника и два заменика члана, а да у другој половини бирачких одбора предложе заменика председника, једног члана и заменика другог члана.

(2) Преостала места у бирачким одборима расподељују се осталим посланичким групама, сразмерно њиховој заступљености у Народној скупштини на дан расписивања избора.

Члан 15.

Предлози за именовање лица у бирачке одборе сачињавају се у складу са нумеричким приказом мерила за именовање чланова бирачких одбора по општинама/градовима, који утврђује Комисија и благовремено доставља посланичком групама.

Члан 16.

(1) Предлог за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу сачињава се за сваку јединицу локалне самоуправе посебно.

(2) За град Београд, предлози за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу сачињавају се посебно за сваку градску општину.

(3) Приликом утврђивања предлога кандидата за председника и заменика председника бирачког одбора, посланичка група треба да дâ предност лицу које је прошло обуку Комисије за рад у сталном саставу бирачких одбора и које има искуство у спровођењу избора.

(4) Предлог за именовање лица у бирачке одборе треба да за свако предложено лице садржи: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и број телефона за контакт.

(5) У предлогу за именовање лица у бирачке одборе мора да буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да општинској/градској управи доставе податке о текућим рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким одборима, у складу са посебном одлуком Комисије.

Члан 17.

(1) Предлоге за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу посланичке групе достављају радним телима најкасније 5. јуна 2020. године.

(2) Предлог за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу подноси председник посланичке групе или лице које он за то овласти.

(3) Приликом утврђивања предлога за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу, посланичка група треба да дâ предност лицима која су прошла обуку Комисије за рад у сталном саставу бирачких одбора.

(4) Председник посланичке групе дужан је да Комисији најкасније 2. јуна 2020. године достави списак лица која су овлашћена да за одређену општину/град поднесу предлоге за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу, у табели коју сачињава Комисија.

(5) За свако лице које је овлашћено да поднесе предлог за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу наводе се: име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта, број мобилног телефона за контакт и назив општине/града за коју се издаје овлашћење.

(6) Овлашћење за предлагање лица у бирачке одборе у сталном саставу не може се пренети на треће лице.

Члан 18.

(1) Радно тело обједињује све примљене предлоге за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу и обједињени предлог доставља Комисији најкасније 7. јуна 2020. године, искључиво у табели коју му достави Комисија.

(2) На сваком предлогу за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу се приликом пријема евидентира датум и време пријема.

(3) Уколико неко лице у име посланичке групе достави радном телу предлог за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу пре него што је радно тело примило од Комисије списак лица овлашћених за подношење предлога, радно тело је дужно да прими такав предлог, с тим да ће по њему моћи да поступи тек пошто прими списак овлашћених лица и утврди да се лице које је предлог доставило налази на том списку.

(4) Приликом достављања обједињених предлога за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу, радно тело је дужно да у пропратном акту наведе када је примило сваки појединачни предлог од стране овлашћених предлагача, укључујући и оне предлоге које је примило по истеку рока из члана 17. став 1. овог упутства.

(5) Ако нека посланичка група благовремено не достави радном телу предлог за именовање неког лица у бирачки одбор у сталном саставу, Комисија у стални састав бирачког одбора именује лице које предложи радно тело.

Члан 19.

(1) Чланови бирачких одбора у сталном саставу унутар завода за извршење заводских санкција именују се на предлог Министарства правде, тако да у њима не буде ниједно лице које ради у Министарству правде или које гласа у заводу.

(2) Чланови бирачких одбора у сталном саставу у иностранству именују се на предлог Министарства спољних послова, по могућности из реда бирача који имају боравиште у иностранству, а председник бирачког одбора именује се, по правилу, из реда запослених у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству (у даљем тексту: дипломатско-конзуларно представништво) који има високо образовање у области правних наука са најмање 240 ЕСП бодова, у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива.

(3) Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу унутар завода за извршење заводских санкција односно у иностранству, Министарство правде и Министарство спољних послова достављају Комисији најкасније 7. јуна 2020. године.

Проширени састав бирачког одбора

Члан 20.

Проширени састав бирачког одбора чине представници подносилаца изборних листа, одређени у складу са Законом о избору народних посланика.

Члан 21.

Сваки подносилац изборне листе може да предложи само једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.

Члан 22.

(1) Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подносилац изборне листе сачињава за сваку јединицу локалне самоуправе посебно, као и посебно за сва бирачка места у заводима за извршење заводских санкција и у иностранству.

(2) За град Београд, предлози за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу сачињавају се посебно за сваку градску општину.

(3) Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу, за сваког члана и заменика члана бирачког одбора, треба да садржи име и презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и број телефона за контакт.

(4) У предлогу из става 1. овог члана мора да буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да општинској/градској управи доставе податке о текућим рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким одборима, у складу са посебном одлуком Комисије.

Члан 23.

(1) Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подносиоци изборних листа достављају радним телима најкасније 15. јуна 2020. године у 10 часова.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу унутар завода за извршење заводских санкција и бирачких одбора у иностранству, подносиоци изборних листа достављају непосредно Комисији најкасније 15. јуна 2020. године у 10 часова.

(3) Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подноси лице овлашћено за подношење изборне листе или лице које он за то овласти.

(4) Лице овлашћено за подношење изборне листе дужно је да Комисији најкасније 10. јуна 2020. године достави списак лица која су овлашћена да за одређену општину/град, односно заводе за извршење заводских санкција и иностранство поднесу предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу, у табели коју сачињава Комисија.

(5) За свако лице које је овлашћено за предлагање чланова бирачких одбора у проширеном саставу наводе се: име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта, број мобилног телефона за контакт и назив општине/града за коју се издаје овлашћење.

(6) Овлашћење за подношење предлога за чланове бирачких одбора у проширеном саставу не може се пренети на треће лице.

Члан 24.

(1) Радно тело обједињује све примљене предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу и обједињени предлог доставља Комисији најкасније 15. јуна 2020. године до 17 часова, искључиво у табели коју радном телу за ту сврху достави Комисија.

(2) На сваком предлогу за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу се приликом пријема евидентира датум и време пријема.

(3) Уколико неко лице у име подносиоца изборне листе достави радном телу предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу пре него што је радно тело примило од Комисије списак лица овлашћених за подношење предлога, радно тело је дужно да прими такав предлог, с тим да ће по њему моћи да поступи тек пошто прими списак овлашћених лица и утврди да се лице које је предлог доставило налази на том списку.

(4) Приликом достављања обједињених предлога за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу, радно тело је дужно да у пропратном акту наведе када је примило сваки појединачни предлог од стране овлашћених предлагача, укључујући и оне предлоге које је примило по истеку рока из члана 23. став 1. овог упутства.

(5) Комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу најкасније 16. јуна 2020. године у 24 часа.

(6) Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог члана неког бирачког одбора у проширеном саставу најкасније 15. јуна 2020. године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе, у складу са законом.

Провера изборног права за чланове бирачких одбора

Члан 25.

(1) У бирачки одбор могу да се именују само лица која имају изборно право.

(2) Проверу да ли лица предложена у бирачке одборе у сталном и проширеном саставу имају изборно право врше радна тела, преко општинских/градских управа.

(3) За лица предложена у бирачке одборе у заводима за извршење заводских санкција и у иностранству, проверу изборног права врши Комисија.

(4) Ако неко предложено лице нема изборно право, радно тело, односно Комисија обавештавају о томе лице које је поднело предлог, које има право предлагања другог лица, све до истека рока за подношење предлога за именовање лица у бирачке одборе у сталном, односно проширеном саставу.

Замена лица у бирачким одборима

Члан 26.

(1) Замену лица именованих у бирачке одборе врши Комисија на захтев овлашћеног предлагача.

(2) После предаје изборног материјала радним телима, координатор Комисије овлашћен је да, на захтев предлагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора у сталном саставу или проширеном саставу, ако је он спречен или одсутан.

(3) Члана или заменика члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу могуће је заменити најкасније 19. јуна 2020. године у 20 часова.

(4) Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, овлашћени предлагачи могу да координатору Комисије предложе замену за лице које не може да буде у саставу бирачког одбора због законских ограничења, најкасније 21. јуна 2020. године у 7 часова.

(5) Предлог за замену у бирачком одбору Комисији се доставља искључиво преко радног тела, осим у случају бирачких одбора у заводима за извршење заводских санкција и у иностранству, када се предлог доставља непосредно Комисији.

Законска ограничења

Члан 27.

(1) Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.

(2) Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Комисија ће по службеној дужности водити рачуна о законским ограничењима из члана 29. став 4. и члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика.

(3) Ако постоји однос из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова бирачких одбора, лице које не може да буде у саставу бирачког одбора одређује се применом следећих мерила:

1) ако однос из којег проистиче забрана постоји између председника бирачког одбора и другог члана или заменика члана бирачког одбора, у састав бирачког одбора биће именовано лице које је предложено за председника бирачког одбора;

2) ако однос из којег проистиче забрана постоји између лица у сталном саставу бирачког одбора, у састав бирачког одбора биће именован представник оног предлагача чији је предлог за именовање раније поднет;

3) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана у сталном саставу и члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу;

4) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана у сталном саставу и заменика члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;

5) ако однос из којег проистиче забрана постоји између заменика члана у сталном саставу и заменика члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;

6) ако однос из којег проистиче забрана постоји између заменика члана у сталном саставу и члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу;

7) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана и заменика члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;

8) ако однос из којег проистиче забрана постоји између два члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу који је касније предложен у проширени састав бирачког одбора;

9) ако однос из којег проистиче забрана постоји између два заменика члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу који је касније предложен у проширени састав бирачког одбора.

(4) Као тренутак предлагања чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу узима се тренутак када је радно тело примило предлог посланичке групе односно подносиоца изборне листе, за бирачко место на којем се појавио однос из којег проистиче забрана.

(5) Координатор Комисије овлашћен је да разреши лице у бирачком одбору које, применом критеријума из овог члана, не може да буде у бирачком одбору, ако овлашћени предлагач није благовремено предложио његову замену и ако су истекли рокови из члана 26. овог упутства за замену лица у бирачком одбору.

III. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Подносилац изборне листе

Члан 28.

(1) Подносилац изборне листе може бити регистрована политичка странка, група грађана или коалиција регистрованих политичких странака.

(2) Подносилац изборне листе не може бити коалиција коју чине политичка странка и група грађана.

Лице које подноси изборну листу

Члан 29.

(1) Изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (у даљем тексту: изборна листа) у име политичке странке подноси заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он за то овласти на Обрасцу НПРС-2/20.

(2) Изборну листу у име страначке коалиције подносе највише два лица која су за то овлашћена у коалиционом споразуму и она не треба да имају посебно овлашћење за подношење изборне листе.

(3) Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је за то овлашћено у споразуму о образовању групе грађана и оно не треба да има посебно овлашћење.

(4) Овлашћење за подношење изборне листе не може се пренети на треће лице.

Члан 30.

Лице које је овлашћено за подношење изборне листе, овлашћено је да у име подносиоца изборне листе врши и све друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне листе друкчије не одреди у коалиционом споразуму или споразуму о образовању групе грађана, односно ако заступник политичке странке писмено не обавести Комисију о границама датог овлашћења.

Образовање коалиције регистрованих политичких странака

Члан 31.

(1) Коалицију регистрованих политичких странака (у даљем тексту: страначка коалиција) образују најмање две регистроване политичке странке писменим споразумом (у даљем тексту: коалициони споразум) који се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18).

(2) Коалициони споразум обавезно садржи:

1) назив страначке коалиције;

2) навод да се страначка коалиција образује ради подношења изборне листе ради учешћа на изборима за народне посланике Народне скупштине;

3) назив изборне листе;

4) податке о највише два лица која се овлашћују за подношење коалиционе изборне листе (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте).

(3) Ако су коалиционим споразумом овлашћена два лица за подношење изборне листе, у коалиционом споразуму се обавезно наводи да ли овлашћена лица изборне радње морају предузимати заједно или то могу чинити самостално.

(4) Назив страначке коалиције мора да буде утврђен у складу са чланом 36. овог упутства.

(5) Назив изборне листе мора да буде утврђен у складу са одредбама члана 40. став 2. и члана 42. овог упутства.

(6) Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од заступника политичких странака које чине страначку коалицију буде заступник страначке коалиције.

(7) Коалициони споразум мора да буде оверен пре почетка прикупљања потписа бирача за подршку изборној листи.

Образовање групе грађана

Члан 32.

(1) Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом који се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.

(2) Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи:

1) назив групе грађана, ако је одређен;

2) навод да се група грађана образује ради подношења изборне листе ради учешћа на изборима за народне посланике Народне скупштине;

3) назив изборне листе групе грађана;

4) податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте);

5) податке о лицима која су образовала групу грађана (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте).

(3) Група грађана не мора да има назив. Ако група грађана има назив, тај назив мора да буде утврђен у складу са одредбама члана 37. овог упутства.

(4) Назив изборне листе мора да буде утврђен у складу са одредбама чл. 41. и 42. овог упутства.

(5) Споразум о образовању групе грађана мора да буде оверен пре почетка прикупљања потписа бирача за подршку изборној листи.

Место и рок за подношење изборних листа

Члан 33.

Изборна листа се подноси Комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 5. јуна 2020. године у 24 часа.

Садржина изборне листе

Члан 34.

(1) Изборна листа се подноси на Обрасцу НПРС-1/20, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД).

(2) Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе у електронској форми мора бити истоветна.

(3) Изборна листа садржи:

1) назив подносиоца изборне листе;

2) назив изборне листе, који може да садржи и име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен);

3) податке о свим кандидатима за народне посланике (редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, годину рођења, занимање, пребивалиште и адреса стана кандидата према уверењу о пребивалишту);

4) име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу;

(4) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се за сваког кандидата за народног посланика мора навести пуни или скраћени назив политичке странке која га је предложила за народног посланика.

(5) На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на изборној листи (првих пет места, других пет места и тако до краја изборне листе) морају да буду најмање по два кандидата који припадају оном полу који је мање заступљен на изборној листи.

(6) Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог члана, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.

(7) Име и презиме кандидата за народног посланика који је припадник националне мањине наводи се према српском правопису и ћириличким писмом, а уз то може да буде наведено и према правопису и на писму националне мањине којој припада.

Назив подносиоца изборне листе

Члан 35.

(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, она је дужна да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе наведе онако како је уписан у Регистар политичких странака.

(2) У називу подносиоца изборне листе политичка странка може да користити свој регистровани скраћени назив.

Члан 36.

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, она је дужна да у изборној листи и у свим другим изборним документима, свој назив као подносиоца изборне листе наведе идентично називу утврђеном у споразуму о образовању страначке коалиције, при чему назив страначке коалиције утврђен у коалиционом споразуму мора да на почетку садржи реч: Коалиција.

Члан 37.

(1) Ако изборну листу подноси група грађана, навођење назива подносиоца изборне листе у изборној листи зависи од тога да ли група грађана има назив или не.

(2) Ако група грађана нема назив, у изборној листи се као назив подносиоца изборне листе наводе само речи: Група грађана.

(3) Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи и у свим другим изборним документима свој назив као подносиоца изборне листе наведе идентично називу утврђеном у споразуму о образовању групе грађана, при чему назив групе грађана утврђен у споразуму о образовању групе грађана мора да на почетку садржи речи: Група грађана.

(4) Назив групе грађана не може да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке, осим уколико за то добије писмену сагласност регистроване политичке странке.

Члан 38.

Ако назив страначке коалиције или групе грађана садржи име и презиме неког лица, или назив неког правног лица, уз изборну листу се прилаже и оверена изјава тог лица, односно правног лица за коришћење имена, односно назива у називу подносиоца изборне листе.

Назив изборне листе

Члан 39.

(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив политичке странке онако како је уписан у Регистар политичких странака.

(2) У називу изборне листе може се користити скраћени назив политичке странке уписан у Регистар политичких странака.

(3) Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног лица, (носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност која се даје на Обрасцу НПРС-3/20.

Члан 40.

(1) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен коалиционим споразумом.

(2) Назив коалиционе изборне листе може да садржи и име и презиме највише два лица (носиоци изборне листе), уз њихову писмену сагласност која се даје на Обрасцу НПРС-3/20. У овом случају, име и презиме носиоца изборне мора у коалиционом споразуму да буде наведено у називу изборне листе, као њен саставни део.

Члан 41.

(1) Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те групе грађана.

(2) Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме једног лица (носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност која се даје на Обрасцу НПРС-3/20. У овом случају, име и презиме носиоца изборне листе саставни је део назива изборне листе који се утврђује споразумом о образовању групе грађана.

(3) Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке, осим уколико за то добије писмену сагласност регистроване политичке странке.

Члан 42.

Назив изборне листе не може да садржи имена историјских или измишљених личности.

Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 43.

(1) Уз изборну листу прилаже се следећа документација:

1) овлашћење лица које је заступник политичке странке овластио да поднесе изборну листу, на Обрасцу НПРС-2/20;

2) сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на Обрасцу НПРС-3/20 (ако назив изборне листе садржи име и презиме неког лица);

3) изјава сваког кандидата за народног посланика на изборној листи да прихвата да буде кандидат за народног посланика, на Обрасцу НПРС-4/20;

4) потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа;

5) потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа;

6) уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа;

7) најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, на Обрасцу НПРС-6/2020;

8) списак бирача који подржавају изборну листу, израђен на Обрасцу НПРС-5/20. Списак се доставља у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан;

9) оверен споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;

10) овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих споразума;

11) потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа, ако изборну листу подноси група грађана.

(2) Лице које услед телесне или сензорне онеспособљености (лице са инвалидитетом) није у стању да се својеручно потпише у документима из става 1. тач. 1), 2), 3), 7), 9) и 10) овог члана, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у документу отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).

(3) Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 11) овог члана достављају се у оригиналу или као оверена копија.

(4) Изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине оверавају се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи. У општинама/градовима где нису именовани јавни бележници, изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине оверавају се у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова или у општинским, односно градским управама.

(5) Општинска/градска управа може да врши оверу изјава бирача да подржавају изборну листу само на својој територији и то само оних бирача који имају пријављено пребивалиште на територији те општине, града, односно градске општине.

(6) Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сортирани по азбучном реду презимена јавних бележника који су оверили потписе. Изјаве бирача које су оверене у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова или у општинским, односно градским управама разврставају се по азбучном реду општине/града на чијој територији су оверене.

(7) Комисија ће од Министарства правде благовремено прибавити податке о органима надлежним за оверу за сваку општину, град, односно градску општину града Београда и ту информацију објавити на својој веб презентацији.

(8) Неће се сматрати недостатком ако документа из става 1. тач. 4), 5), 6) и 11) овог члана не садрже сврху издавања или је наведена нека друга сврха осим кандидовања на изборима за народне посланике.

Члан 44.

(1) Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина у расподели посланичких мандата, дужан је да приликом подношења изборне листе, Комисији приложи и:

1) писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина у расподели посланичких мандата;

2) копије програма и статута политичке странке, оверених у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС);

3) доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине.

(2) Страначка коалиција може да стекне положај коалиције политичких странака националних мањина ако свака од политичких странака које су образовале страначку коалицију испуњава услове да јој се утврди положај политичке странке националне мањине.

(3) О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина у расподели посланичких мандата Комисија одлучује, посебним решењем, при проглашењу изборне листе, на основу увида у програм и статут и политичко деловање политичке странке, односно политичких странака које подносе изборну листу.

(4) Комисија може да затражи мишљење надлежног националног савета националне мањине о томе да ли је подносилац изборне листе политичка странка националне мањине.

Члан 45.

(1) Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање изборне кампање користи средства из јавних извора, Комисији предаје писмену изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

(2) Након проглашења изборне листе, Комисија изјаву подносиоца изборне листе из става 1. овог члана уз решење о проглашењу изборне листе, без одлагања доставља Министарству финансија.

(3) Достављање изјаве из става 1. овог члана није услов за проглашење изборне листе.

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

Члан 46.

(1) Збирна изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (у даљем тексту: Збирна изборна листа) садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту сваког кандидата.

(2) Редослед изборних листа на Збирној изборној листи утврђује се према редоследу којим су проглашене.

(3) Комисија утврђује и објављује Збирну изборну листу у „Службеном гласнику Републике Србије”, најкасније 10. јуна 2020. године у 24 часа.

V. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 47.

(1) Комисија одређује и оглашава у „Службеном гласнику Републике Србије” бирачка места на којима ће се гласати за избор народних посланика, на основу предлога општинских/градских управа.

(2) Предлоге из става 1. овог члана, општинске/градске управе Комисији достављају најкасније 13. маја 2020. године.

(3) Приликом утврђивања предлога бирачких места, општинске/градске управе су дужне да узму у обзир извештаје о извршеној процени приступачности бирачких места на територији општине/града, сачињене у складу са Одлуком Комисије о процени приступачности бирачких места у Републици Србији 02 број 013-99/19 од 20. децембра 2019. године.

(4) Ако општинска/градска управа предложи бирачко место за које није извршена процена приступачности, дужна је да уз предлог бирачког места достави попуњен упитник о процени приступачности утврђен Одлуком о процени приступачности бирачких места у Републици Србији.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, бирачка места на Косову и Метохији Комисија одређује на предлог Канцеларије за Косово и Метохију, водећи рачуна о безбедносној ситуацији на територији Косова и Метохије.

(6) Предлог из става 5. овог члана Канцеларија за Косово и Метохију Комисији доставља најкасније 28. маја 2020. године.

(7) Бирачка места унутар завода за извршење заводских санкција одређују се на предлог Министарства правде, а бирачка места у иностранству одређују се на предлог Министарства спољних послова, који се достављају Комисији најкасније 28. маја 2020. године.

(8) Решење о одређивању бирачких места на којима ће се гласати на изборима Комисија доноси најкасније 31. маја 2020. године у 24 часа.

Члан 48.

(1) Министарство одбране доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе податке о бирачима који ће се на дан одржавања избора налазити на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије, најкасније три дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније 1. јуна 2020. године.

(2) По добијању података од Министарства одбране, Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са општинским/градским управама, утврђује на којим бирачким местима гласају бирачи из става 1. овог члана и о томе без одлагања обавештава Комисију.

(3) На основу података из става 2. овог члана, Комисија посебним решењем одређује на којим ће већ одређеним бирачким местима гласати бирачи који су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије, најкасније 20 дана пре дана одржавања избора, односно најкасније 31. маја 2020. године.

Начин одређивања бирачких места

Члан 49.

(1) Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од 7 до 20 часова.

(2) Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.

(3) У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.

(4) Предлог општинске/градске управе да се бирачко место одреди за мање од 100 бирача мора бити образложен.

(5) Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених места.

(6) За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.).

Члан 50.

(1) За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а само изузетно и просторије у објектима у приватној својини.

(2) Предлог општинске/градске управе да бирачко место буде у објекту у приватној својини мора бити образложен.

(3) За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у објекту у власништву кандидата за народног посланика или члана његове породице.

(4) Ако се истовремено са изборима спроводе и избори за одборнике скупштина општина/градова и градских општина, односно избори за посланике скупштине аутономне покрајине, ограничење из става 3. овог члана се односи и на кандидате за одборнике односно посланике.

(5) Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као бирачка места, без обзира на то да ли су у јавној или приватној својини, док траје гласање сматрају се објектима у јавној употреби, у смислу Закона о кретању уз помоћ пса водича („Службени гласник РС”, број 29/15).

Приступачност бирачких места

Члан 51.

(1) Приликом предлагања бирачког места, општинске/градске управе треба да воде рачуна да оно буде приступачно (физички и комуникацијски).

(2) Приступачност подразумева да прилаз до објекта и пешачки прелаз буду без препрека, да постоји паркинг место за особе са инвалидитетом, да је улаз у објекат у равни са тротоаром или да постоји адекватан начин за савладавање препрека, да врата на објекту омогућавају несметани улаз, да је омогућено кретање у објекту у једном нивоу или да постоји могућност несметане вертикалне комуникације, као и да су обезбеђене форме информација и комуникација са бирачима.

(3) За бирачка места се, где год је то могуће, одређују просторије у приземљу/партеру објекта у којем се налази бирачко место.

Уређивање бирачких места

Члан 52.

(1) Општинске/градске управе су дужне да благовремено обезбеде да простор који је одређен као бирачко место буде припремљен и отворен за гласање.

(2) Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује тајност гласања, у складу са Правилима о раду бирачких одбора, уз поштовање превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19.

(3) На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Државна застава Републике Србије, Збирна изборна листа, извод из решења о одређивању бирачких места и информативни постери за бираче.

(4) На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца изборних листа (политичких странака, страначких коалиција, група грађана) и другог изборног пропагандног материјала.

(5) Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.

VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Упис и промене у Јединственом бирачком списку

Члан 53.

(1) У јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) уписују се лица која испуне опште услове за стицање бирачког права, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

(2) Упис у бирачки списак и промене у бирачком списку (брисање из бирачког списка или измена, допуна или исправка неке чињенице о бирачу) врше се по службеној дужности, или на захтев грађана, као и на захтев подносиоца изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани, у складу са Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18 и 67/20).

(3) Упис бирача у бирачки списак и промене у бирачком списку по службеној дужности врши општинска/градска управа надлежна према месту пријављеног пребивалишта грађана, до закључења бирачког списка 5. јуна 2020. године у 24 часа.

(4) Захтев за упис у бирачки списак или промену у бирачком списку грађани и подносиоци изборних листа могу да поднесу општинској/градској управи надлежној према месту пријављеног пребивалишта грађана до закључења бирачког списка, односно најкасније 5. јуна 2020. године.

(5) Након закључења бирачког списка, тј. од 6. јуна 2020. године, захтев из става 4. овог члана може се поднети само Министарству државне управе и локалне самоуправе, и то најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно најкасније 17. јуна 2020. године у 24 часа.

(6) Бирач с боравиштем у иностранству може да поднесе захтев за упис у бирачки списак или промену у бирачком списку надлежној општинској/градској управи према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља непосредно или преко дипломатско-конзуларног представништа.

Гласање према месту боравишта у земљи

Члан 54.

(1) Бирач може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

(2) Захтев из става 1. овог члана подноси се општинској/градској управи у месту боравишта, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. најкасније 30. маја 2020. године.

(3) Захтев из става 1. овог члана обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: име, презиме и име једног родитеља, ЈМБГ, општину, односно град и адресу пребивалишта, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у земљи према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима и потпис подносиоца захтева.

(4) Лице које услед телесне или сензорне онеспособљености (лице са инвалидитетом) није у стању да се својеручно потпише у захтеву из става 1. овог члана, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у захтеву отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).

(5) Општинска/градска управа поступа по захтевима из става 1. овог члана које је примила најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. најкасније 30. маја 2020. године.

Гласање према месту боравишта у иностранству

Члан 55.

(1) Бирач који има боравиште у иностранству може поднети захтев за упис податка у бирачки списак да ће на изборима гласати у иностранству.

(2) Захтев из става 1. овог члана подноси се дипломатско-конзуларном представништву, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. најкасније 30. маја 2020. године.

(3) Захтев из става 1. овог члана обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: име, презиме и име једног родитеља, ЈМБГ, општину, односно град и адресу пребивалишта у Републици Србији, као и податке о адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима и потпис подносиоца захтева.

(4) Лице које услед телесне или сензорне онеспособљености (лице са инвалидитетом) није у стању да се својеручно потпише у захтеву из става 1. овог члана, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у захтеву отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).

(5) Примљени захтев из става 1. овог члана дипломатско-конзуларно представништво без одлагања доставља општинској/градској управи према месту пријављеног пребивалишта бирача.

(6) Општинска/градска управа поступа по захтевима из става 1. овог члана које је примила најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. најкасније 30. маја 2020. године.

(7) На основу захтева из става 1. овог члана, општинска/градска управа на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи доноси решење о уписивању податка да је бирач поднео захтев да гласа према месту боравишта у иностранству.

(8) По доношењу решења о одређивању бирачких места, надлежна општинска/градска управа доноси решење о уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће гласати, односно решење да нису испуњени услови да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

(9) По доношењу решења о уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у бирачки списак, бирач се не уписује у извод из бирачког списка по месту пребивалишта, већ у извод из бирачког списка према месту боравишта.

Члан 56.

Податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), односно према месту боравишта у иностранству, не може се мењати до окончања изборног поступка.

Закључење бирачког списка

Члан 57.

(1) Министарство државне управе и локалне самоуправе 5. јуна 2020. године решењем закључује бирачки списак и у решењу утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту на којем се спроводи гласање.

(2) Укупан број бирача обухвата бираче уписане у бирачки списак према бирачким местима утврђеним решењем Комисије.

(3) Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља Комисији решење о закључењу бирачког списка у року од 24 часа од закључења бирачког списка, а најкасније 6. јуна 2020. године у 24 часа.

Објављивање укупног броја бирача

Члан 58.

Пошто прими решење о закључењу бирачког списка, Комисија одмах објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” укупан број бирача у Републици Србији.

Достављање извода и посебних извода из бирачког списка

Члан 59.

Министарство државне управе и локалне самоуправе припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка разврстане по јединицама локалне самоуправе и бирачким местима у земљи и иностранству, као и посебне изводе из бирачког списка за гласање бирача који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије односно гласање бирача који су на извршењу заводских санкција и доставља их Комисији најкасније 7. јуна 2020. године у 24 часа.

Достављање решења о накнадним променама у бирачком списку

Члан 60.

(1) Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља Комисији сва решења на којима се заснивају промене у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирачког места на којем бирач гласа, а која је донело од закључења бирачког списка, тј. од 5. до 17. јуна 2020. године у 24 часa.

(2) Ако се решењем из става 1. овог члана мења бирачко место на којем бирач гласа, то решење обавезно мора да садржи ознаку и бирачког места са којег се бирач брише и ознаку бирачког места на које се бирач уписује.

Члан 61.

(1) Комисија, на основу решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, уноси измене у изводе из бирачког списка или у посебне изводе из бирачког списка, узимајући у обзир само она решења која је примила најкасније 18. јуна 2020. године у 24 часа.

(2) Упис промена у извод из бирачког списка или посебан извод из бирачког списка, уноси се према подацима из решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, на крају извода из бирачког списка, на посебној страни, под називом „Накнадне промене”.

(3) Спискове накнадних промена у бирачком списку, заједно са потребним бројем гласачких листића, Комисија доставља радним телима 20. јуна 2020. године, која их без одлагања достављају бирачким одборима.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача

Члан 62.

Комисија, одмах пошто унесе измене у изводе из бирачког списка, утврђује и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” коначан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

VII. ОБАВЕШТАВАЊЕ БИРАЧА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

Обавештавање бирача о увиду и променама у бирачком списку

Члан 63.

(1) Дан после расписивања избора, општинска/градска управа је дужна да изложи део бирачког списка за подручје своје општине/града на увид грађанима и да то огласи преко средстава јавног информисања и, по потреби, на други начин и да грађане обавести:

1) да од општинске/градске управе могу, до закључења бирачког списка, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку;

2) да надлежној општинској/градској управи могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

(2) Дан после расписивања избора, дипломатско-конзуларна представништва обавештавају бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. Министарство државне управе и локалне самоуправе у обавези је да одмах по расписивању избора ту чињеницу објави на својој интернет страници.

Обавештење о дану и времену одржавања избора

Члан 64.

(1) Обавештења бирачима у Републици Србији о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, доставља општинска/градска управа.

(2) Ако се истовремено са изборима спроводе и избори за одборнике скупштина општина/градова и градских општина, односно избори за посланике скупштине аутономне покрајине, бирачима се доставља обавештење о дану и времену одржавања избора за сваке изборе посебно.

(3) Дипломатско-конзуларна представништва обавештавају бираче са боравиштем у иностранству о одржавању избора у складу са решењима о уписивању податка да ће бирач гласати према месту боравишта у иностранству које им доставе надлежне општинске/градске управе.

(4) Достава обавештења из ст. 1. и 3. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора, тј. најкасније 15. јуна 2020. године.

Члан 65.

Комисија обавештава бираче о начину остварења изборног права, односно правима бирача и поступку и процедурама гласања на изборима и о свим другим питањима од значаја за остваривање изборног права, путем штампаних и електронских медија и друштвених мрежа.

Члан 66.

(1) Сваки бирач има право да, после гласања, од Комисије затражи информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на изборима гласао или не.

(2) Потписани захтев за добијање информације из става 1. овог члана подноси се непосредно Комисији, или путем поште, а може се поднети и путем веб презентације Комисије. У захтеву се наводе следећи подаци: име и презиме и јединствени матични број грађана подносиоца захтева и назив општине/града и број бирачког места на којем је подносилац захтева уписан у извод из бирачког списка. Уз захтев се обавезно прилаже и очитана лична карта, односно фотокопија личне карте подносиоца захтева.

(3) Осим добијања информације из става 1. овог члана, сваки бирач има право да затражи и непосредан увид у извод из бирачког списка у циљу провере да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на изборима гласао или не.

(4) Лице које услед телесне или сензорне онеспособљености (лице са инвалидитетом) није у стању да се својеручно потпише у захтевима из ст. 2. и 3. овог члана, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у захтеву отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).

(5) Увид из става 3. овог члана врши се у седишту Комисије. О времену и месту увида Комисија обавештава подносиоца захтева телефоном или на други погодан начин. Ради заштите података о личности осталих бирача, увид се може вршити само уз употребу одговарајућег шаблона који ће тај увид ограничити само на онај ред у изводу из бирачког списка који се односи на подносиоца захтева.

VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 67.

(1) Општинска/градска управа за сваки бирачки одбор, укључујући бирачки одбор у заводу за извршење заводских санкција, благовремено обезбеђује:

1) гласачку кутију;

2) параване за обезбеђивање тајности гласања;

3) два спреја за обележавање прста бирача;

4) две УВ лампе;

5) батерије за УВ лампе;

6) врећу за одлагање изборног материјала, сигурносне затворнице за печаћење вреће и налепницу за обележавање вреће;

7) прибор за писање (оловке, маркер и др.);

8) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни восак);

9) коверте за одлагање гласачких листића и потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;

10) остали материјал (маказе, селотејп, батерије, лењир и др.).

(2) Материјал из става 1. тач. 1) до 4) овог члана за бирачке одборе у иностранству обезбеђује Комисија.

(3) Материјал из става 1. овог члана за бирачке одборе на Косову и Метохији обезбеђује Комисија.

(4) Општинске/градске управе, Министарство правде, Министарство спољних послова и Канцеларија за Косово и Метохију дужни су да благовремено обезбеде простор за безбедно чување изборног материјала и да се старају о томе да просторија која је одређена за бирачко место буде уређена на начин који је прописан Законом о избору народних посланика, Правилима о раду бирачких одбора и овим упутством и да буде на време отворена за гласање.

Члан 68.

(1) Комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује следећи изборни материјал:

1) Збирну изборну листу, у два примерка;

2) решење о одређивању бирачког места (извод);

3) решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу;

4) решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;

5) извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту односно посебан извод из бирачког списка за гласање бирача унутар завода за извршење заводских санкција односно извод из бирачког списка за гласање бирача у иностранству;

6) посебан извод из бирачког списка, ако на бирачком месту гласају и бирачи који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије;

7) потребан број гласачких листића (Образац НПРС-8/20), који одговара броју бирача који су уписани у изводе из тач. 5) и 6) овог члана;

8) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац НПРС-9/20);

9) образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика Народне скупштине (у даљем тексту: Записник о раду бирачког одбора), у шест примерака (Образац НПРС-14/20);

10) Правила о раду бирачких одбора;

11) Државну заставу Републике Србије;

12) обрасце потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац НПРС-10/20);

13) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу, у два примерка;

14) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу, у два примерка;

15) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора;

16) идентификационе картице за чланове бирачких одбора;

17) контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту;

18) ознаке бирачког места и врсте избора, информативне постере за бираче, водиче и др.

(2) Уколико материјал из става 1. тачка 12) овог члана, који Комисија достави општинској/градској управи преко радног тела, не буде довољан, општинска/градска управа га умножава у потребном броју примерака.

(3) Материјал из става 1. тачка 15) овог члана, радно тело предаје општинској/градској управи, која га умножава у потребан број примерака.

(4) Осим материјала из става 1. овог члана, Комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује и материјал неопходан за примену превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19.

Предаја изборног материјала преко радног тела

Члан 69.

(1) Штампани изборни материјал координатор Комисије преузима од Јавног предузећа „Службени гласник” 17. јуна 2020. године.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, изборни материјал за спровођење избора у иностранству, координатор Комисије преузима 15. јуна 2020. године.

(3) Изборни материјал из члана 68. овог упутства, координатор Комисије предаје радном телу у седишту управног округа, а радним телима градских општина града Београда у просторијама Јавног предузећа „Службени гласник”.

(4) Предаја из става 3. овог члана врши се најкасније 17. јуна 2020. године у 24 часа. О обављеној примопредаји сачињава се записник на Обрасцу НПРС-11/20.

(5) Радно тело примљени изборни материјал, заједно с материјалом који је обезбедила општинска/градска управа у складу са чланом 67. овог упутства, предаје бирачким одборима, у седишту општине/града, најкасније 18. јуна 2020. године у 24 часа.

(6) О обављеној примопредаји из става 5. овог члана сачињава се записник на Обрасцу НПРС-12/20, чији један примерак општинска/градска управа чува најмање четири године.

(7) Након предаје изборног материјала бирачким одборима, изборни материјал се ставља у врећу за одлагање изборног материјала, која се у присуству чланова радног тела и бирачког одбора печати сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник о примопредаји из става 6. овог члана. Врећа са изборним материјалом не сме се отварати пре него што се бирачки одбор на дан гласања окупи на бирачком месту.

(8) Врећа са изборним материјалом се обавезно обележава налепницом која садржи назив града/општине и редни број бирачког места.

(9) Примопредаји из ст. 3. и 5. овог члана имају право да присуствују представници подносилаца изборних листа и акредитовани посматрачи.

10) Радно тело је дужно да о времену, месту и распореду примопредаје изборног материјала бирачким одборима обавести лица овлашћена за предлагање лица у бирачке одборе у проширеном саставу.

Предаја изборног материјала непосредно бирачким одборима

Члан 70.

(1) Координатор Комисије предаје изборни материјал непосредно бирачким одборима за гласање у иностранству, у седишту Министарства спољних послова 15. јуна 2020. године. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на Обрасцу НПРС-13/20.

(2) Примопредаји из става 1. овог члана имају право да присуствују представници подносилаца изборних листа и акредитовани посматрачи.

(3) Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко место у иностранству на начин на који се доставља дипломатска пошиљка, а којим је осигурана безбедност изборног материјала.

IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Предаја изборног материјала радном телу

Члан 71.

(1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања предаје радном телу у згради општине/града следећи изборни материјал:

1) први примерак Записника о раду бирачког одбора;

2) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту;

3) посебан извод из бирачког списка, ако су на бирачком месту гласали и бирачи који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије;

4) запечаћен коверат у којем је Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;

5) запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;

6) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;

7) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи;

8) запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места;

9) сигурносну затворницу која је коришћена за печаћење вреће са изборним материјалом приликом примопредаје изборног материјала између радног тела и бирачког одбора пре гласања.

(2) Приликом примопредаје из става 1. овог члана, бирачки одбор предаје општинском/градском органу управе преостали материјал (гласачку кутију, спрејове за обележавање прста бирача, параване за гласање, УВ лампе, идентификационе картице чланова бирачких одбора, прибор за писање и др.).

(3) На ковертама из става 1. тач. 4. до 8. овог члана исписује се назив општине/града, број бирачког места и назив материјала који је у коверти.

(4) О примопредаји из ст. 1. и 2. овог члана саставља се записник на Обрасцу НПРС-15/20. Један примерак овог записника чува се у општинској/градској управи најмање четири године, док један примерак радно тело обавезно предаје координатору Комисије.

(5) Примопредаји из става 1. овог члана имају право да присуствују представници подносилаца изборних листа и акредитовани посматрачи.

(6) Пошто се обави примопредаја материјала из става 1. овог члана, материјал из става 1. тач. 4) до 7) и тачке 9) овог члана се ставља у врећу за одлагање изборног материјала, која се у присуству чланова радног тела и чланова бирачког одбора који су предали материјал печати сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник о примопредаји из става 4. овог члана. Запечаћена врећа се може отворити само на основу одлуке Комисије, изузев у случају из члана 74. став 6. овог упутства.

(7) Ако на врећи са изборним материјалом недостаје налепница са називом општине/града и редним бројем бирачког места, радно тело је дужно да тај џак обележи са наведеним подацима.

(8) Записник о раду бирачког одбора, извод из бирачког списка и коверат са потврдама о изборном праву за гласање ван бирачког места не стављају се у врећу са осталим изборним материјалом, већ их радно тело пакује одвојено од осталог изборног материјала и тако одвојено предаје координатору Комисије.

Члан 72.

(1) Одмах пошто прими изборни материјал од бирачког одбора, радно тело скенира Записник о раду бирачког одбора и доставља га Комисији.

(2) Након слања скенираног Записника о раду бирачког одбора, радно тело предаје Записник о ради бирачког одбора представнику Републичког завода за статистику, ради прелиминарног уноса резултата гласања путем веб апликације у базу укупних резултата избора Републичког завода за статистику.

(3) Комисија све записнике о раду бирачких одбора објављује на својој веб презентацији.

Члан 73.

(1) Приликом предаје изборног материјала радном телу након гласања, бирачки одбор предаје и попуњене обрасце евиденција о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном односно проширеном саставу.

(2) Евиденције о присуству на бирачком месту из става 1. овог члана се сачињавају у по два примерка, од којих један остаје код општинске/градске управе, а други се предаје радном телу.

Предаја изборног материјала координатору Комисије

Члан 74.

(1) Пошто преузме изборни материјал од свих бирачких одбора, радно тело преузети изборни материјал одмах предаје координатору Комисије у седишту управног округа.

(2) Радна тела градских општина града Београда изборни материјал преузет од свих бирачких одбора, координатору Комисије предају у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14.

(3) Уз изборни материјал преузет од бирачког одбора, радно тело координатору Комисије предаје и један примерак записника о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног тела (Образац НПРС-15/20), као и по један примерак евиденција о присуству чланова бирачког одбора на бирачком месту у сталном односно проширеном саставу.

(4) О примопредаји из ст. 1. и 2. овог члана саставља се записник на Обрасцу НПРС-16/20.

(5) Примопредаји из ст. 1. и 2. овог члана имају право да присуствују представници подносилаца изборних листа и акредитовани посматрачи.

(6) Координатор Комисије је овлашћен да провери садржај запечаћене вреће са изборним материјалом коју је примио од радног тела, у присуству радног тела.

(7) Пошто изврши проверу из става 6. овог члана, координатор Комисије, у присуству радног тела, врећу са изборним материјалом печати новом сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник о примопредаји из става 4. овог члана. Запечаћена врећа се може поново отворити само на основу одлуке Комисије.

Предаја изборног материјала непосредно координатору Комисије

Члан 75.

(1) После гласања у иностранству, бирачки одбор без одлагања преноси изборни материјал са бирачког места у иностранству у Републику Србију на начин на који се доставља дипломатска пошиљка.

(2) Изборни материјал из члана 71. став 1. овог упутства, као и по један примерак евиденција о присуству чланова бирачког одбора на бирачком месту у сталном односно проширеном саставу, бирачки одбор предаје непосредно координатору Комисије у просторијама Комисије у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, о чему се саставља записник на Обрасцу НПРС-17/20.

(3) Пошто се обави примопредаја из става 2. овог члана, материјал из члана 71. став 1. тач. 4) до 7) ставља се у врећу за одлагање изборног материјала, која се у присуству чланова бирачког одбора који су предали материјал печати сигурносном затворницом, чији се серијски број уписује у записник о примопредаји из става 2. овог члана. Врећа се обавезно обележава налепницом која садржи назив стране државе и редни број бирачког места. Запечаћена врећа се може отворити само на основу одлуке Комисије.

(4) Примопредаји из става 2. овог члана имају право да присуствују представници подносилаца изборних листа и акредитовани посматрачи.

(5) Друге примерке попуњених евиденција о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном односно проширеном саставу бирачки одбор предаје Министарству спољних послова.

X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Гласачки листићи

Члан 76.

(1) Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.

(2) Комисија решењем које се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића, који не може да буде већи од 0,5% укупног броја бирача.

(3) Комисија прописује текст, облик и изглед гласачких листића.

Употреба језика и писама

Члан 77.

(1) Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на српском језику, ћириличким писмом.

(2) У општинама/градовима у којима је на дан расписивања избора у службеној употреби језик националне мањине, текст гласачког листића и текст обрасца Записника о раду бирачког одбора штампају се на српском језику, ћириличким писмом, а испод тог текста штампа се текст на језику и писму националне мањине, истим обликом и величином слова.

(3) Ако је у општини/граду на дан расписивања избора у службеној употреби више језика националних мањина, текст на језицима националних мањина исписује се после текста на српском језику, по азбучном реду назива језика националне мањине.

(4) У општинама/градовима у којима је на дан расписивања избора у службеној употреби језик националне мањине, Збирна изборна листа штампа се и у верзији на том језику.

Припрема за штампање гласачких листића

Члан 78.

(1) Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких листића, Комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава председник Комисије својим потписом и печатом Комисије.

(2) На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.

(3) Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у машине за штампање, у присуству овлашћених представника Комисије и представника подносилаца изборних листа.

(4) По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се на лицу места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде.

(5) Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, председник Комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића.

(6) Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, председник Комисије својим потписом одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.

Уништавање графичких плоча

Члан 79.

(1) Одмах по завршетку штампања, комисија коју чине представници Комисије, подносилаца изборних листа и штампарије уништава компјутерску припрему за израду графичких плоча и графичке плоче.

(2) О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене графичке плоче се предају Комисији.

Контрола штампања гласачких листића

Члан 80.

(1) Комисија контролише штампање гласачких листића.

(2) Комисија је дужна да омогући представницима подносилаца изборних листа и акредитованим посматрачима да надзиру штампање и примопредају гласачких листића.

Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића од стране подносилаца изборних листа

Члан 81.

(1) Представници подносилаца изборних листа имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и њиховом достављању Комисији, радним телима и бирачким одборима, пре и после гласања.

(2) Комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о времену и месту почетка штампања гласачких листића.

(3) Овлашћено лице подносиоца изборне листе доставља Комисији обавештење о лицима која ће присуствовати штампању, бројању и паковању гласачких листића, у којем се за свако то лице наводи име и презиме, његов ЈМБГ и број мобилног телефона.

(4) Представници подносилаца изборних листа који присуствују предаји гласачких листића Комисији и њиховој предаји радним телима, односно бирачким одборима, морају да имају овлашћење за присуствовање наведеним радњама, које садржи име и презиме представника, његов ЈМБГ и број мобилног телефона.

(5) Јавно предузеће „Службени гласник” је дужно да води евиденцију присуства представника подносилаца изборних листа штампању, бројању и паковању гласачких листића и њиховој предаји Комисији.

(6) Присуство представника подносилаца изборних листа предаји изборног материјала радним телима, односно бирачким одборима, пре и после гласања, евидентира се у одговарајућим записницима о примопредаји изборног материјала.

(7) Представници подносилаца изборних листа не смеју да ометају штампање, бројање и паковање гласачких листића и њихово достављање Комисији, радним телима и бирачким одборима.

Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића од стране домаћих и страних посматрача

Члан 82.

(1) Домаћи и страни посматрачи имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и њиховом достављању Комисији, радним телима и бирачким одборима, пре и после гласања, у складу са овлашћењима која им за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора издаје Комисија.

(2) Комисија је дужна да благовремено обавести домаће и стране посматраче којима је одобрено праћење рада Комисије о времену и месту почетка штампања гласачких листића.

(3) Јавно предузеће „Службени гласник” је дужно да води евиденцију присуства домаћих и страних посматрача штампању, бројању и паковању гласачких листића и њиховој предаји Комисији.

(4) Предаји гласачких листића радним телима и бирачким одборима, пре и после гласања, могу да присуствују највише два домаћа посматрача испред истог удружења.

(5) Присуство домаћих и страних посматрача предаји изборног материјала радним телима, односно бирачким одборима, пре и после гласања, евидентира се у одговарајућим записницима о примопредаји изборног материјала.

(6) Посматрачи не смеју да ометају штампање, бројање и паковање гласачких листића и њихово достављање Комисији, радним телима и бирачким одборима.

Гласачка кутија

Члан 83.

За гласање на изборима користи се гласачка кутија израђена према Упутству о облику и димензијама гласачке кутије („Службени гласник РС”, број 42/00).

Спреј за обележавање прста бирача

Члан 84.

Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао врши се спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под посебном светлошћу УВ лампе.

XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Члан 85.

(1) Републички завод за статистику одређује лице које ће, по завршетку гласања, у седишту општине/града примити Записник о раду бирачког одбора од радног тела и извршити прелиминарни унос резултата гласања у складу са чланом 72. став 2. овог упутства.

(2) Статистичка обрада података о резултатима избора (у даљем тексту: статистичка обрада података) обавља се у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14.

(3) Статистичка обрада података обухвата унос резултата гласања из записника о раду бирачких одбора у базу укупних резултата избора, логичко-рачунску контролу резултата унетих у записнике о раду бирачких одбора, израду извештаја за потребе Комисије и израду привремених и коначних резултата избора.

(4) Републички завод за статистику, на основу прелиминарног уноса резултата из записника о раду бирачких одбора из члана 72. став 2. овог упутства, припрема привремене резултате избора.

(5) Републички завод за статистику, на основу уноса података из записника о раду бирачких одбора пристиглих у седиште Комисије (ради верификације прелиминарног уноса) спроводи статистичку обраду података.

(6) Прелиминарном уносу резултата гласања из члана 72. став 2. овог упутства и статистичкој обради података имају право да присуствују подносиоци изборних листа и домаћи и страни посматрачи којима је одобрено праћење рада Комисије.

(7) Овлашћено лице подносиоца изборне листе доставља Комисији у писменом облику обавештење о лицима која ће присуствовати статистичкој обради података, са подацима о лицима која ће присуствовати обради, и то: именом и презименом, пребивалиштем и адресом стана и ЈМБГ.

Члан 86.

Ако у Записнику о раду бирачког одбора постоје логичко-рачунске грешке које су последица очигледне омашке у попуњавању Записника, а које не утичу на утврђивање резултата избора, Комисија одлучује о начину исправљања тих омашки, ако у Записнику о раду бирачког одбора:

1) није уписан број укупно уписаних бирача или се уписани број разликује од коначног броја бирача утврђеног решењем Комисије о утврђивању коначног броја бирача;

2) није уписан број важећих гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких листића и броја гласова које је појединачно добила свака изборна листа је једнак броју гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;

3) није уписан број неважећих гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно добила свака изборна листа је једнак или мањи од броја гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;

4) није уписан број примљених гласачких листића или уписани број примљених гласачких листића није једнак збиру неупотребљених гласачких листића и броја бирача који су гласали, а сви остали резултати гласања су логичко-рачунски исправни.

Члан 87.

Ако Комисија не добије записник о раду бирачког одбора, ако достављени записник није потписан ни од једног члана бирачког одбора, или ако, на основу записника о раду бирачког одбора, утврди да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни тако да се не могу утврдити резултати гласања на том бирачком месту, Комисија ће донети решење којим се констатује да се на том бирачком месту не могу утврдити резултати гласања и налаже поновно гласање за које се, посебним решењем, образује нови бирачки одбор.

Члан 88.

(1) Резултате избора Комисија утврђује и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од 96 сати од затварања бирачких места.

(2) Од завршетка гласања до објављивања коначних резултата избора, Комисија објављује привремене резултате избора.

(3) Комисија на својој веб презентацији објављује резултате гласања по бирачким местима.

XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Домаћи посматрачи

Члан 89.

(1) Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора, којa желе да прате рад органа и радних тела за спровођење избора подносе пријаву Комисији најкасније 15. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-18/20.

(2) Уз пријаву из става 1. овог члана прилаже се списак лица која се пријављују за посматраче рада органа и радних тела на спровођењу избора (домаћи посматрачи), на Обрасцу НПРС-19/20.

(3) Удружење може за посматрача да пријави само пунолетног држављанина Републике Србије.

(4) Удружење не може за посматрача да пријави кандидата за народног посланика или члана органа и радних тела ангажованих на спровођењу избора.

(5) Ако се истовремено са изборима спроводе и избори за одборнике скупштина општина/градова и градских општина, односно избори за посланике скупштине аутономне покрајине, ограничење из става 4. овог члана се односи и на кандидате за одборнике.

(6) Домаћи посматрачи који се пријављују за посматрање рада бирачких одбора, пријављују се за целу територију одређене општине/града/градске општине града Београда, односно за конкретан завод за извршење заводских санкција и страну државу у којој је одређено бирачко место.

(7) Посматрачи пријављени за праћење рада бирачких одбора на бирачким местима у земљи нису везани за конкретно бирачко место, већ само за општину/град/градску општину града Београда за коју су пријављени.

(8) Изузетно од става 6. овог члана, посматрачи пријављени за бирачка места у заводима за извршење заводских санкција, могу да прате рад бирачких одбора само у заводима за које су пријављени, при чему се за једно бирачко место могу пријавити највише два посматрача.

(9) Испуњеност услова за праћење рада органа на спровођењу избора констатује председавајући на седници Комисије, на основу извештаја Радне групе Комисије за посматраче, на првој наредној седници по пријему пријаве из става 1. овог члана.

(10) На седници Комисије могу да буду присутна највише два домаћа посматрача испред истог удружења.

(11) Раду радног тела може да присуствује само један домаћи посматрач испред истог удружења.

(12) На бирачком месту може да буде присутан само један домаћи посматрач испред истог удружења.

Страни посматрачи

Члан 90.

(1) Заинтересоване међународне и стране организације и удружења која желе да прате рад органа и радних тела за спровођење избора подносе пријаву Комисији најкасније 10. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-20/20.

(2) Уз пријаву из става 1. овог члана прилаже се списак лица која се пријављују за посматраче рада органа на спровођењу избора (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПРС-21/20.

(3) Пријаву и списак посматрача Комисија без одлагања доставља Министарству спољних послова, које је дужно да своје мишљење о пријави достави Комисији у року од три дана од дана када је пријаву примило.

(4) Испуњеност услова да страни посматрачи прате рад органа на спровођењу избора констатује председавајући на седници Комисије, на основу извештаја Радне групе Комисије за посматраче, на првој наредној седници по пријему мишљења Министарства спољних послова из става 3. овог члана.

Члан 91.

(1) Заинтересовани представници страних држава који желе да прате рад бирачких одбора подносе пријаву Министарству спољних послова, најкасније 10. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-20/20.

(2) Уз пријаву из става 1. овог члана прилаже се списак лица која се пријављују за посматраче рада бирачких одбора на спровођењу избора (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПРС-21/20.

(3) Министарство спољних послова прослеђује пријаву и списак страних посматрача са мишљењем Комисији у року од три дана од дана када је пријаву примило.

(4) Испуњеност услова да страни посматрачи прате рад бирачких одбора констатује председавајући на седници Комисије, на основу извештаја Радне групе Комисије за посматраче, на првој наредној седници по пријему пријаве и мишљења Министарства спољних послова из става 3. овог члана.

Члан 92.

Одредбе члана 89. ст. 6. до 8. овог упутства примењују се и на пријаву за посматрање рада бирачких одбора од стране страних посматрача.

Овлашћење и акредитације

Члан 93.

(1) По констатацији о испуњености услова за праћење рада органа и радних тела на спровођењу избора, Комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење, а домаћим и страним посматрачима и преводиоцима одговарајуће акредитације у које се уписују неопходни подаци из списка приложеног уз пријаву.

(2) Овлашћење из става 1. овог члана издаје се у року од 48 часова од завршетка седнице Комисије на којој је констатована испуњеност услова за праћење рада органа и радних тела на спровођењу избора.

(3) Трошкове праћења рада органа и радних тела за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.

Положај посматрача

Члан 94.

(1) Органи за спровођење избора и радна тела дужни су да посматрачима и преводиоцима у њиховој пратњи омогуће несметано праћење сваке изборне радње.

(2) Посматрачи, као и преводиоци у њиховој пратњи, дужни су да акредитације носе на видном месту.

(3) Преводилац нема право да на седници Комисије и на бирачком месту борави без посматрача у чијој је пратњи.

(4) Посматрачи рада Комисије имају право да присуствују састанцима радних група Комисије.

(5) Посматрачи рада бирачког одбора могу да прате рад бирачког одбора од примопредаје изборног материјала пре гласања од радног тела до окончања примопредаје изборног материјала радном телу после гласања у седишту општине/града, укључујући и гласање ван бирачког места.

(6) Посматрачи рада Комисије дужни су да се крећу у оквиру овлашћења која су добили од Комисије.

(7) Комисија може посматрачу рада Комисије да одузме акредитацију ако се посматрач не понаша у оквиру својих овлашћења.

(8) Радно тело може да удаљи посматрача који омета рад радног тела, о чему је радно тело дужно да обавести Комисију без одлагања.

(9) Комисија може посматрачу рада радног тела да одузме акредитацију ако се посматрач не понаша у оквиру својих овлашћења.

(10) Посматрачи рада бирачког одбора дужни су да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.

(11) Бирачки одбор може да удаљи посматрача с бирачког места ако се посматрач не придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком месту користи мобилни телефон или друга средства веза и комуникација, а посебно ако омета рад бирачког одбора.

(12) Бирачки одбор је дужан да о удаљењу посматрача и разлозима за удаљење одмах обавести Комисију преко радног тела.

(13) Комисија и бирачки одбори дужни су да у записницима о свом раду констатују присуство посматрача.

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 95.

(1) Средства за спровођење избора, обезбеђена у буџету Републике Србије према финансијском плану укупних трошкова који је утврдила Комисија, могу се користити за:

1) набавку, штампање, превођење и испоруку изборног материјала;

2) накнаде за рад чланова Комисије у сталном и проширеном саставу;

3) накнаде за рад чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу;

4) накнаде за рад чланова радних тела;

5) накнаде за рад запослених у општинским/градским управама ангажованих на обављању послова утврђених овим упутством;

6) накнаде за рад запослених у Служби Народне скупштине и других лица ангажованих да за Комисију обављају стручне и друге послове у вези са спровођењем избора;

7) накнаде за службена путовања председника и чланова Комисије и њихових заменика, као и запослених у Служби Народне скупштине и других лица ангажованих у вези са спровођењем избора, у складу с важећим прописима;

8) набавку административне опреме, материјала за посебне намене, канцеларијског и осталог потрошног материјала и друге услуге;

9) платни промет, услуге комуникација, поштанске услуге, доставу обавештења бирачима о времену и месту гласања и закуп просторија у приватном власништву која су одређена за бирачка места;

10) организацију и спровођење обука везаних за спровођење избора.

(2) Налогодавци за располагање средствима из става 1. овог члана су председник Комисије и секретар Комисије.

Члан 96.

Средства која Комисија преноси општинским/градским управама ради накнаде трошкова спровођења избора у складу са посебном одлуком Комисије, уплаћују се на издвојене наменске подрачуне које су општинске/градске управе дужне да за наведену намену отворе у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 99/18 и 40/19).

XIV. ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Члан 97.

Поједине радње при спровођењу избора вршиће се према обрасцима који су саставни део овог упутства:

1) Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-1/20);

2) Овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-2/20);

3) Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-3/20);

4) Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-4/20);

5) Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-5/20);

6) Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-6/2020);

7) Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-7/20);

8) Гласачки листић за избор народних посланика Народне скупштине (Образац НПРС-8/20);

9) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац НПРС-9/20);

10) Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац НПРС-10/20);

11) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и радног тела (Образац НПРС-11/20);

12) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између радног тела и бирачког одбора (Образац НПРС-12/20);

13) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и бирачког одбора у иностранству (Образац НПРС-13/20);

14) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика Народне скупштине (Образац НПРС-14/20);

15) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног тела (Образац НПРС-15/20);

16) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између радног тела и координатора Републичке изборне комисије (Образац НПРС-16/20);

17) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора у иностранству и координатора Републичке изборне комисије (Образац НПРС-17/20);

18) Пријава домаћих посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-18/20);

19) Списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-19/20);

20) Пријава страних посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-20/20);

21) Списак лица пријављених за стране посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-21/20);

22) Записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-22/20);

23) Уверење о избору за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-23/20).

XV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 98.

Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Образац НПРС-1/20- Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-2/20 - Овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-3/20 - Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-4/20 - Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине

Образац НПРС-5/20 - Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-6/2020 - Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-7/20 - Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-8/20 - Гласачки листић за избор народних посланика Народне скупштине

Образац НПРС-9/20 - Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије

Образац НПРС-10/20 - Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места

Образац НПРС-11/20 - Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и радног тела

Образац НПРС-12/20- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између радног тела и бирачког одбора

Образац НПРС-13/20- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и бирачког одбора у иностранству

Образац НПРС-14/20 - Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика Народне скупштине

Образац НПРС-15/20 - Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног тела

Образац НПРС-16/20 - Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између радног тела и координатора Републичке изборне комисије

Образац НПРС-17/20 - Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора у иностранству и координатора Републичке изборне комисије

Образац НПРС-18/20 - Пријава домаћих посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-19/20 - Списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-20/20 - Пријава страних посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-21/20 - Списак лица пријављених за стране посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-22/20 - Записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата избора за народне посланике Народне скупштине

Образац НПРС-23/20 - Уверење о избору за народног посланика Народне скупштине