Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 27. став 3. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине објављује

ЛИСТУ

супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост

"Службени гласник РС", бр. 58 од 22. јуна 2016, 22 од 20. марта 2018, 86 од 3. септембра 2021.

I

Редни

број

Назив супстанце

EC број

CAS брoj

Поједини начини коришћења

Разлог за забринутост

1.

4,4’-диаминодифенилметан;

4,4’-метилендианилин MDA

202-974-4

101-77-9

У производњи полиуретана, као очвршћивач епокси смола, у текстилној и кожној индустрији, у грађевинарству, аутоиндустрији, у производњи азобоја, лепкова и др.

Карциногеност

2.

5-terc-бутил-2,4,6- тринитро-m-ксилен;

Мошусни ксилен

201-329-4

81-15-2

У неким земљама се користи за производњу мириса или као појачивач мириса у козметици, средствима за чишћење, омекшивачима за тканине, средствима за хигијену, детергентима, мирисним уљима, мирисним свећама и др.

вПвБ

3.

Хлоровани алкани, C10-13; Кратак ланац хлорованих парафина

хлоровани парафини, C10-13

(SCCP)

287-476-5

85535-84-8

Пластификатор за (PVC), ретардер пламена за пластичне материјале, кожу и текстил, у производњи гуме, лепка и др.

ПБТ; вПвБ

4.

Антрацен

204-371-1

120-12-7

Сировина за синтезу хемикалија, производња антраценских уља, пиротехничких средстава, плуте, у пластичним и гуменим производима, за боје и др.

ПБТ

5.

Бензил бутил -фталат (BBP)

201-622-7

85-68-7

Пластификатор за PVC, синтетичке гуме и кожу, у адхезивима, бојама, за пресвлачење текстила, изолацију жица, у материјалима за паковање и др.

Токсичност по репродукцију

6.

bis(2-етилхексил)-фталат;

ди-(2-етилхексил)-фталат; (DEHP)

204-211-0

117-81-7

Пластификатор за PVC, синтетичке гуме, синтетичку кожу, за пресвлачење текстила, за изолацију жица и др.

Токсичност по репродукцију;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

7.

bis(трибутилкалај)оксид (TBTO)

200-268-0

56-35-9

Катализатор полимеризације, у бојама за заштиту дрвета и др.

ПБТ

8.

Кобалт-дихлорид

231-589-4

7646-79-9

Индикатор влаге у силикагелу, за гас маске, у производњи пигмената, стакла, керамичке опреме, импрегнацију папира, катализатор и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

9.

Диарсен-пентоксид

215-116-9

1303-28-2

За бојење и штампање, у металургији, у средствима за заштиту текстила и дрвета и др.

Карциногеност

10.

Диарсен-триоксид

215-481-4

1327-53-3

У производњи специјалног стакла, за заштиту текстилних влакана, у средствима за заштиту дрвета и др.

Карциногеност

11.

Дибутил-фталат(DBP)

201-557-4

84-74-2

Пластификатор за PVC, омекшивач у адхезивима,

за синтетичку гуме и кожу, пресвлачење текстила, у бојама и др.

Токсичност по репродукцију

12.

Хексабромциклододекан и главни идентификовани диастероизомери HBCDD

α-хексабромциклододекан

ß-хексабромциклододекан

ɣ-хексабромциклододекан

247-148-4 221-695-9

25637-99-4

3194-55-6

134237-51-7

134237-50-6 134237-52-8

Успоривач горења у пластици (полистирен), текстилу, у електричној опреми, за производњу флексибилних еластомерних пена и др.

ПБТ

13.

Олово-хидроген арсенат

232-064-2

7784-40-9

У електронској опреми, за заштиту текстилних влакана, за заштиту дрвета и др.

Карциногеност, Токсичност по репродукцију

14.

Натријум-дихромат

234-190-3

7789-12-0
10588-01-9

Оксидујући агенс у производњи боја, у производњи других једињења хрома, при бојењу текстила, за антикорозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, Токсичност по репродукцију

15.

Триетил-арсенат

427-700-2

15606-95-8

Интермедијер у индустрији полупроводника, за заштиту текстила, за заштиту дрвета и др.

Карциногеност

16.

2,4-динитротолуен

204-450-0

121-14-2

Производња експлозива, за бојење, за синтезу хемикалија, за полиуретанске пене, ваздушне јастуке у ауто индустрији и др.

Карциногеност

17.

Антраценско уље

292-602-7

90640-80-5

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност,

ПБТ, вПвБ

18.

Антраценско уље, антраценска (каша) паста

292-603-2

90640-81-6

У производњи супстанци као нпр. антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

19.

Антраценско уље, антраценска каша,

фракција антрацена

295-275-9

91995-15-2

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

20.

Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат;

295-278-5

91995-17-4

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

21.

Антраценско уље, ниско антраценско

292-604-8

90640-82-7

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

22.

Диизобутил- фталат DIBP

201-553-2

84-69-5

Пластификатор за нитроцелулозу, полиакрилатне и полиацетатне дисперзије, у индустрији текстила и коже, експлозивима и др.

Токсичнo по репродукцију

23.

Олово-хромат

231-846-0

7758-97-6

Производња пигмената,

за бојење, за пиротехнички прах, за лакирање и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

24.

Олово-хромат молибдат сулфат црвени

(C.I. Пигмент Црвени 104)

235-759-9

12656-85-8

Пигмент за бојење гуме, пластике, порцелана и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

25.

Олово- сулфохромат жути

(C.I. Пигмент Жути 34)

215-693-7

1344-37-2

Пигмент за бојење пластике, гуме, за премазе и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

26.

Битумен, катран каменог угља,

високотемпературни

266-028-2

65996-93-2

Производња електрода у челичној индустрији, заштита од корозије, изолациони материјал и др.

Карциногеност ПБТ, вПвБ,

27.

tris(2-хлоретил)-фосфат TCEP

204-118-5

115-96-8

Пластификатор и регулатор вискозности са својствима успоривача горења, за акрилне смоле, полиуретане, PVC и др.

Токсичност по репродукцију

28.

Алумосиликатна ватростална (рефракторна) керамичка влакна су влакна покривена индекс бројем

650-017-00-8 у Анексу VI део 3 табелa 3.1 Уредбе 1272/2008 и која испуњавају следећа три услова:

a) оксиди алуминијума и силицијума чине главне компоненте влакана са различитим опсезима концентрација;

b) влакна имају дужину која је једнака или мање од 6 µm која је утврђена израчунавањем пондерисане геометријске средине мањег дијаметра са две стандардне геометријске грешке.

c) укупан садржај алкалних и земноалкалних оксида (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaО) је једнак или мањи од 18% m/m.

-

-

Изолација од високе температуре, заштита од пожара објеката и индустријских процеса и др.

Карциногеност

29.

Цирконијум алумосиликатна ватростална (рефракторна) керамичка

Влакна су влакна покривена

индекс бројем

650-017-00-8 у Анексу VI делу 3 табеле 3.1 Уредбе 1272/2008 и испуњавају следећа три услова:

a) оксиди цирконијума, алуминијума и силицијума чине главне компоненте влакана са различитим опсезима концентрација;

б) влакна имају дужину која је једнака или мање од 6 µm и која је утврђена израчунавањем пондерисане геометријске средине мањег дијаметра са две стандардне геометријске грешке;

в) укупан садржај алкалних и земноалкалних оксида (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaО) је једнак или мањи од 18% m/m.

-

-

Изолација од високе температуре, заштита од пожара објеката и индустријских процеса и др.

Карциногеност

30.

Акриламид

201-173-7

79-06-1

За синтезу полиакрил амида који се користи често за обраду отпадних вода и у производњи папира, за убризгавање у грађевинарству и др.

Карциногеност

Мутагеност

31.

Трихлоретилен;

трихлоретен

201-167-4

79-01-6

Производња хлорованих и флуорованих органских једињења, чишћење/одмашћивање металних делова, растварач у адхезивима и др.

Карциногеност

32.

Борна киселина

233-139-2

234-343-4

10043-35-3

11113-50-1

Компонента детергената, средстава за чишћење, за адхезиве, у успоривачима горења, за текстил , играчке, као индустријски флуид, за стакло, керамику, боје, козметику, у металургији и др.

Токсичност по репродукцију

33.

Динатријум-тетраборат, анхидровани

215-540-4

1303-96-4

1330-43-4

12179-04-3

У производњи стакла и керамике, у детергентима и средствима за чишћење, за заштиту дрвета, у металургији, у ретардерима пламена и лепковима.

Токсичност по репродукцију

34.

Тетрабор-динатријум- хептаоксид, хидрат

235-541-3

12267-73-1

У производњи стакла и керамике, у детергентима и средствима за чишћење, за заштиту дрвета, у металургији, у ретардерима пламена и лепковима.

Токсичност по репродукцију

35.

Натријум-хромат

231-889-5

7775-11-3

Интермедијер у производњи хромних једињења, лабораторијски аналитички агенс, пигмент у текстилној индустрији и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

36.

Калијум-хромат

232-140-5

7789-00-6

Инхибитор корозије, у производњи реагенаса, хемикалија и текстила, за бојење керамике, производњи пигмената/мастила,

хемијски индикатор и др.

Карциногеност,

Мутагеност

37.

Амонијум-дихромат

232-143-1

7789-09-5

Као оксидујући агенс, у производњи фотоосетљивих екрана, за нагризање текстила, третман метала, лабораторијски аналитички агенс и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

38.

Калијум-дихромат

231-906-6

7778-50-9

Производња хрома, корозиони инхибитор, за нагризање текстила, бојење вуне, као оксидујући агенс, у металургији, као лабораторијски агенс и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

39.

2-етоксиетанол;

етилен гликол моноетил етар

203-804-1

110-80-5

Интермедијер у хемијској индустрији и индустријски растварач, за обраду текстила и др.

Токсичност по репродукцију

40.

2-метоксиетанол;

етилен гликол монометил етар

203-713-7

109-86-4

Интермедијер у хемијској индустрији, индустријски растварач и адитив за горива, за обраду текстила и др.

Токсичност по репродукцију

41.

Кобалт(II)-диацетат

200-755-8

71-48-7

Производња катализатора, хемикалија, пигмената, легура, боја и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

42.

Кобалт(II)- карбонат

208-169-4

513-79-1

Производња катализатора, пигмената, хемикалија, адитива за сточну храну и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

43.

Кобалт(II)-динитрат

233-402-1

10141-05-6

Производња катализатора и хемикалија, батерија, за површински третман, за пигменте и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

44.

Кобалт(II)-сулфат

233-334-2

10124-43-3

Производња катализатора, за превенцију корозије, за пигменте, батерије, производњу хемикалија, за површински третман и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

45.

Хром-триоксид

215-607-8

1333-82-0

При заштити дрвета, за хромирање и заштиту од корозије и др.

Карциногеност, Мутагеност

46.

Киселине настале из хром триоксида и њихови олигомери:

– Хромна киселина

– Дихромна киселина

– Олигомери хромне и дихромне киселине

231-801-5 236-881-5

7738-94-5 13530-68-2

Супстанце настају када је хром триоксид растворен у води.

При заштити дрвета, као заштита од корозије, стабилизатор у металској индустрији и др.

Карциногеност

47.

2-етоксиетил ацетат

203-839-2

111-15-9

Растварач у бојама, у адхезивима, хемијској индустрији, полупроводницима, у текстилној индустрији и др.

Токсичност по репродукцију

48.

Стронцијум-хромат

232-142-6

7789-06-2

Корозиони инхибитор, у аеронаутици, за пресвлачење метала, боја у пиротехници и др.

Карциногеност

49.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина;

ди-C7-11-рачвасти и

нормални алкилестри (DHNUP)

271-084-6

68515-42-4

Пластификатор PVC, адхезива, за пресвлачење електричних каблова, пигмент и др.

Токсичност по репродукцију

50.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина;

ди-C6-8-рачвасти

алкилестри, C7 богати( DIHP)

276-158-1

71888-89-6

Пластификатор PVC, за ауто заптивке, за превлачење и у штампарској боји и др.

Токсичност по репродукцију

51.

Хидразин

206-114-9

302-01-2 7803-57-8

Хемијски интермедијер, мономер у полимеризацији уретана, корозиони инхибитор, ракетни пропелент и др.

Карциногеност

52.

1-метил-2-пиролидон

212-828-1

872-50-4

Средство за чишћење, у електронској опреми, за површински третман текстила, скидање боје и др.

Токсичност по репродукцију

53.

1,2,3-трихлорпропан

202-486-1

96-18-4

Интермедијер у производњи хлорованих растварача, мономер, за умрежавање полисулфида и хексафлуор пропилена, лепкова и др.

Карценогено,

Токсичност по репродукцију

54.

4-(1,1,3,3-

тетраметилбутил) фенол;

4-terc-октилфенол

205-426-2

140-66-9

У производњи полимерних смеша, компонента у адхезивима, гуменим производима, мастилу, бојама и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

55.

N,N-диметилацетамид

204-826-4

127-19-5

Као растварач у производњи других супстанци, пресвлачење текстилних HBCDD влакана, као реагенс, за полиамидне филмове, индустријске пресвлаке, средства за скидање боје и др.

Токсичност по репродукцију

56.

Фенолфталеин

201-004-7

77-09-8

Лабораторијски реагенс, за PH индикаторе, у фармацији и др.

Карциногеност

57.

Олово- диазид,

Олово- азид

236-542-1

13424-46-9

Као иницијатор детонације и пиротехничких средстава и др.

Токсичност по репродукцију

58.

Олово- дипикрат

229-335-2

6477-64-1

Као паљење детонатора муниције, у пиротехничким средствима и др.

Токсичност по репродукцију

59.

Калцијум-арсенат

231-904-5

7778-44-1

Присутан у сложеним сировинама које се користе при рафинацији бакра и олова, при производњи никла и др.

Карциногеност

60.

1,2-дихлоретан;

етилен- дихлорид

203-458-1

107-06-2

За производњу супстанци, растварач у хемијској и фармацеутској индустрији, за обраду металних површина у аеронаутици и др.

Карциногеност

61.

2-метоксианилин;

о-анизидин

201-963-1

90-04-0

У бојама за тетоважу, бојењу папира, полимера и алуминијумских фолија, као мирис и др.

Карциногеност

62.

Пентацинк-хромат октахидроксид

256-418-0

49663-84-5

За пресвлачење у ауто индустрији и аеронаутици, производњи челика за превенцију корозије и др.

Карциногеност

63.

Арсенова киселина

231-901-9

7778-39-4

За уклањање мехурова гаса при производњи керамике, у производњи штампаних плоча и полупроводника, десикант памука и др.

Карциногеност

64.

Калијум-хидроксиоктаоксо дицинкат дихромат

234-329-8

11103-86-9

За облагање у аеронаутици, у аутоиндустрији, облагање калема од алуминијума и челика и др.

Карциногеност

65.

Формалдехид, олигомерни производи реакције са анилином

(формалдехид анилин кополимер)

500-036-1

25214-70-4

За производњу других супстанци, као очвршћивач епокси смола, у производњи папира, адхезива и др.

Карциногеност

66.

Олово-стифнат

239-290-0

15245-44-0

Као упаљач за муницију, пиротехнику и као детонатор у цивилној употреби и др.

Токсичност по репродукцију

67.

Триолово-диарсенат

222-979-5

3687-31-8

Присутан у сложеним сировинама које се користе при рафинацији бакра и олова и других метала и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

68.

bis(2-метоксиетил)-фталат

204-212-6

117-82-8

Коришћен као пластификатор полимерних материјала, за лакове и боје, у епокси смолама и др.

Токсичност по репродукцију

69.

bis(2-метоксиетил)-етар

203-924-4

111-96-6

Као растварач или процесна хемикалија за разне индустријске примене, у текстилној индустрији, за лепак, у аутокозметици и др.

Токсичност по репродукцију

70.

2,2’-дихлор- 4,4’-метилендианилин

202-918-9

101-14-4

Средство за умрежавање смола и у производњи полимера и других супстанци, у грађевинској индустрији, индустрији коже и обуће и др.

Карциногеност

71.

Дихром tris(хромат);

хром(I I I) хромат;

хром хромат

246-356-2

24613-89-6

За третман површине метала у аеронаутици, облагање калема, у ауто-индустрији, текстилној индустрији за нагризање предива, за превенцију корозије, у индустрији челика и алуминијума и др.

Карциногеност

72.

4,4’-bis(диметиламино) бензофенон

(Михлеров кетон)

202-027-5

90-94-8

Интермедијер у производњи трифенилметанских боја и других супстанци (полимера, у фармацији), адитив (фотоосетљивост) за боје и пигменте, хемикалија у производњи штампаних плоча и др.

Карциногеност

73.

α,α-bis[4-(диметиламино)

фенил]-4(фениламино)

нафтален-1-метанол

(C.I. Растворна Плава 4) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

229-851-8

6786-83-0

У производњи мастила за штампање и писање, за бојење папира, дрвета, пластике, у смешама као што су средства за прање ветробранских стакала, у козметици и др.

Карциногеност

74.

Формамид

200-842-0

75-12-7

Интермедијер, растварач, реагенс у фармацеутској индустрији, лабораторијска хемикалија, пластификатор, у производњи витамина, хемикалија у пољопривреди и др.

Токсичност по репродукцију

75.

1,2-диметоксиетан;

етилен-гликол диметил-

етар(EGDME)

203-794-9

110-71-4

Као растварач и у производњи других процесних хемикалија, као електролит у литијумским батеријама, за површински третман алуминијума и др.

Токсичност по репродукцију

76.

Дибор-триоксид;

(Бор-оксид)

215-125-8

1303-86-2

У индустрији стакла и керамике, у успоривачима горења, као катализатор, у металургији, лепковима, средствима за чишћење, бојама, детергентима, биоцидним производима, инсектицидима, као индустријски флуид и др.

Токсичност по репродукцију

77.

[4-[4,4’-bis(диметиламино)

бензхидрилиден]циклохекса -2,5-диен-1-илиден] диметиламонијум - хлорид

(C.I.

Основна Љубичаста 3) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

208-953-6

548-62-9

За бојење папира, као мастило у тонерима за штампаче, мастило за оловкe, маркерe и др.

Карциногеност

78.

[4-[[4-анилино-1-нафтил] [4-(диметиламино)фенил)

метилен)циклохекса-2,5-диен-1-илиден]

диметиламонијум хлорид (C.I. Основна Плава 26) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

219-943-6

2580-56-5

У производњи мастила, средстава за чишћење, у пресвлакама, за бојење папира, текстила, пластике, у дијагностици и др.

Карциногеност

79.

4,4’- bis(диметиламино)-4’’-

(метиламино)тритил алкохол

[са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

209-218-2

561-41-1

У производњи мастила за писање и других мастила, за бојење различитих материјала и др.

Карциногеност

80.

N,N,N’,N’-тетраметил-4,4’-

метилендианилин (Михлерова база)

202-959-2

101-61-1

Интермедијер у производњи боја, пигмената и других супстанци, хемијски реагенс при истраживању и развоју и др.

Карциногеност

81.

1,3,5-tris (оксиранилметил)-

1,3,5-триазин-2,4,6 (1H,3H,5H) -трион; TGIC

1,3,5- tris (оксиран-2-илметил)- 1,3,5-триазин-2,4,6 -трион (TGIC)

219-514-3

2451-62-9

За очвршћавање смола и пресвлака, као мастило за штампане плоче, материјал за електро изолацију, за лепкове, стабилизатор за пластику за плочасте материјале и др.

Мутагеност

82.

Олово(II) bis(метансулфонат);

Олово(II) метансулфонат

401-750-5

17570-76-2

Користи се за облагање електронских компоненти као што су штампане плоче и др.

Токсичност по репродукцију

83.

1,2-bis(2-метоксиетокси) етан (TEGDME; триглим)

триетилен гликол диметил

етар;

203-977-3

112-49-2

Као растварач у производњи индустријских хемикалија, као кочиона течност, за репарацију моторних возила итд

Токсичност по репродукцију

84.

1,3,5-tris-[(2S и 2R)-2,3-

епоксипропил]-1,3,5-

триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-

трион (β-TGIC)

423-400-0

59653-74-6

За очвршћавање смола и пресвлака, као мастило за штампане плоче, материјал за електро изолацију, лепкове, стабилизатор за пластику за плочасте материјале и др.

Мутагеност

85.

Bis(пентабромфенил) етар; (декабромодифенил етар; DecaBDE)

214-604-9

1163-19-5

Успоривач горења који се додаје пластици/ полимерима и текстилу

ПБТ, вПвБ

86.

Пентакосафлуортридеканска киселина

276-745-2

72629-94-8

У производњи противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

87.

Трикосафлуордодеканска киселина

206-203-2

307-55-1

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

88.

Хеникосафлуорундеканска киселина

218-165-4

2058-94-8

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

89.

Хептакосафлуор тетрадеканска киселина;

Перфлуор миристинска киселина

206-803-4

376-06-7

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

90.

Диазен-1,2-дикарбоксамид-(C,C’-азоди(формамид))

204-650-8

123-77-3

Средство за образовање пене у производњи пластике (PVC, PE и др.) и гуме, у производњи, полипропиленских цеви, NBR/PVC изолације, у аутоиндустрији, у освеживачима ваздуха, катализатор

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

91.

Анхидрид циклохексан-1,2-

дикарбоксилне киселине;

[1]

Анхидрид cis-циклохексан-

1,2-дикарбоксилне

киселине; [2]

Анхидрид trans-

циклохексан-1,2-

дикарбоксилне киселине[3]

201-604-9 236-086-3 238-009-9

85-42-7 13149-00-3 14166-21-3

У производњи полиестара и алкидних смола, пластификатор за термопластичне полимере, очвршћивач епокси смола, инхибитор корозије, интермедијер у хемијској синтези, средство за терање инсеката (репелент)

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

92.

Анхидрид

хексахидрометилфталне

киселине; [1]

Анхидрид хексахидро-4-

метилфталне киселине; [2]

Анхидрид хексахидро-1-

метилфталне киселине; [3]

Анхидрид хексахидро-3-

метилфталне киселине [4]

247-094-1 243-072-0 256-356-4 260-566-1

25550-51-0 19438-60-9 48122-14-1 57110-29-9

У производњи полиестара и алкидних смола, пластификатор за термопластичне полимере, очвршћивач епокси смола, у електронској индустрији, адхезивима, у композитним материјалима високих перформанси

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

93.

4-нонилфенол, рачвасти и нормални [супстанце са нормалним и/или рачвастим алкилним ланцем са бројем од 9 ковалентно везаних угњеника у положају 4 фенола, покривајући, такође, UVCB- и добро-дефинисане супстанце које укључују било који од индивидуалних изомера или комбинација истих]

-

-

Површински активно средство у хемијској индустрији, у производњи текстила, у бојама и мастилима, у индустрији плуте и папира, средствима за обраду метала, емулгатор пестицида, стабилизатор гуме

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

94.

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол, етоксиловани [покрвене су добро дефинисане супстанце и UVCB супстанце, полимери и хомолози]

-

-

Као интермедијер у производњи смола, сурфактаната, стабилизатор гуме и смола, у производњи антиоксиданата, адхезив, боја, биоцидима, за вулканизацију синтетичке гуме

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

95.

Метоксисирћетна киселина

210-894-6

625-45-6

Интермедијер у синтези хемикалија, средство за заштиту биља, пластификатор, боја, помоћно средство у текстилној индустрији, појачивач флотације

Токсичност по репродукцију

96.

N,N-диметилформамид

200-679-5

68-12-2

У производњи штампаних плоча и полупроводника, реагенс и катализатор у синтези органских хемикалија, у производњи полиакрилонитрилних влакана, као растварач у фармацеутској индустрији и индустрији вештачке коже, у текстилној индустрији, металској индустрији

Токсичност по репродукцију

97.

Дибутилкалај- дихлорид;

(DBTC)

211-670-0

683-18-1

Пестицид, стабилизатор PVC, адитив у гумарској индустрији, катализатор у производњи полиуретана и силикона, изолатор у електроници, у производњи мазива, фунгицид у бојама

Токсичност по репродукцију

98.

Олово-моноксид (олово- оксид)

215-267-0

1317-36-8

У производњи оловних акумулатора, у стаклу и керамици, у преради оловних руда, у производњи боја и пигмената, вулканизацији гуме, у специјализованим цементима

Токсичност по репродукцију

99.

Оранж олово

(олово тетроксид)

215-235-6

1314-41-6

Као пигмент за основне боје, у производњи стакла, керамике, акумулатора

Токсичност по репродукцију

100.

Олово bis(тетрафлуор-борат);

Олово (II) дитетрафлуор- борат

237-486-0

13814-96-5

У растворима за галванизацију, за очвршћавање епоксидних смола, као катализатор у производњи линеарних полиестара, аналитички реагенс

Токсичност по репродукцију

101.

Триолово bis(карбонат) дихидроксид;

Олово(II)карбонат хидроксид (3:2:2)

215-290-6

1319-46-6

У производњи полиестара, као средство за очвршћавање изолације полиетиленских жица, мазива, UV рефлектујућих боја, термостабилизатор за PVC, антикорозионих боја

Токсичност по репродукцију

102.

Олово титанијум триоксид;

Олово титанат

C.I. Пигмент жути 47

235-038-9

12060-00-3

Као пигмент за боје, замена за титаноксид, у производњи електронске керамике

Токсичност по репродукцију

103.

Олово титанијум цирконијум оксид;

Олово титанат цирконат

235-727-4

12626-81-2

У производњи компјутера, електронске керамике, оптичке и електричне опреме, за производњу хемикалија, пигмент за боје

Токсичност по репродукцију

104.

Силицијумова киселина олово со;

Олово (II)-силикат

234-363-3

11120-22-2

У производњи оптичког стакла и влакана, кристала, посуђа

Токсичност по репродукцију

105.

Силицијумова киселина (H2Si2O5), баријума со (1:1), са додатком олова;

баријум силикат, са додатком олова

[са садржајем олова (Pb)изнад примењене опште граничне концентрације за „Токсичност по репродукцију“ категорија 1A, супстанца је наведена у Правилнику о списку класификованих супстанци („Службени гласник РС“. бр. 48/14) у оквиру групе једињења олова са индекс бројем 082-001-00-6 ]

272-271-5

68784-75-8

У производњи боја, пресвлака, разређивача, електронске керамике, средство за уклањање боје

Токсичност по репродукцију

106.

1-бромпропан

(n-пропил-бромид)

203-445-0

106-94-5

Интермедијер у фармацеутској индустрији, инсектицид, у адхезивима, за превлаке, као растварач за чишћење метала, арома, боја

Токсичност по репродукцију

107.

1,2-епоксипропан;

Mетилоксиран (Пропилен –оксид)

200-879-2

75-56-9

Интермедијер у производњи полиуретана, у производњи полиетара, пропилен гликола, у мазивима, као деемулгатор уља, у производњи детергената, растварач, сурфактант

Карциногеност, Мутагеност

108.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина, дипентилестар,

рачвасти и нормални

284-032-2

84777-06-0

Као пластификатор PVC, полистирена, у бојама, лаковима

Токсичност по репродукцију

109.

Диизопентил-фталат (DIPP)

210-088-4

605-50-5

Као пластификатор PVC, полистирена, у експлозивима, у производњи пропеланата

Токсичност по репродукцију

110.

N -пентил-изопентил-

фталат

-

776297-69-9

Као пластификатор PVC, полистирена, у бојама, лаковима

Токсичност по репродукцију

111.

1,2-диетоксиетан

211-076-1

629-14-1

Као растварач за естар колофонијума, шелак, смеле, уља и детергенте, у органској синтези, адитив за мазива

Токсичност по репродукцију

112.

Сирћетна киселина, со олова, базна;

олово (II) хидроксид ацетат (1:1:1)

257-175-3

51404-69-4

У производњи боја, разређивача, гипса, глине за моделовање, превлака, производња хемикалија

Токсичност по репродукцију

113.

Олово оксид сулфат

234-853-7

12036-76-9

У производњи пасти за оловне акумулаторе, у производњи пластичних производа као стабилизатор, бели пигмент

Токсичност по репродукцију

114.

[фталато(2-)] диоксотриолово

273-688-5

69011-06-9

У производњи термоотпорних каблова,

Токсичност по репродукцију

115.

Диоксоbis(стеарато) триолово

235-702-8

12578-12-0

У производњи пластике за израду жица, каблова, цеви за воду, електронске керамике

Токсичност по репродукцију

116.

Масне киселине, C16-18, соли олова

292-966-7

91031-62-8

У производњи полимерних смеша и једињења, у производњи стабилизатора дисперзије, боја и мастила за штампање

Токсичност по репродукцију

117.

Олово- цинамидат;

Олово (II)-цијанамид

244-073-9

20837-86-9

Као пигмент у антикорозионој боји, за превлачење, у електронској индустрији

Токсичност по репродукцију

118.

Олово-динитрат

233-245-9

10099-74-8

У производњи експлозива и шибица, у бојењу и штампању текстила, као оксидатор у индустрији боја, стабилизатор фотографија, жути пигмент, флотационо средство

Токсичност по репродукцију

119.

Пентаоловотетраоксид- сулфат;

Тетрабазни олово сулфат

235-067-7

12065-90-6

У производњи активних пасти за оловне акумулаторе, електронске керамике

Токсичност по репродукцију

120.

Олово антимонат жути;

Пирохлор антимон олово жути

C.I. Пигмент жути 41

232-382-1

8012-00-8

Као жути пигмент, у бојама, мастилу за штампање, у гуменим и пластичним производима

Токсичност по репродукцију

121.

Сумпораста киселина, со олова, двобазна;

Двобазни олово сулфит

263-467-1

62229-08-7

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви, у производњи стакла, керамуке, оксидант

Токсичност по репродукцију

122.

Тетраетил олово

201-075-4

78-00-2

У горивима за млазне моторе и авионске бензине, у органској синтези

Токсичност по репродукцију

123.

Тетраолово триоксид сулфат

235-380-9

12202-17-4

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви

Токсичност по репродукцију

124.

Триолово диоксид фосфонат;

Двобазни олово фосфит

235-252-2

12141-20-7

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви, у електронској керамици

Токсичност по репродукцију

125.

Фуран

203-727-3

110-00-9

Као растварач у органској синтези и производњи хемикалија

Карциногеност

126.

Диетил-сулфат

200-589-6

64-67-5

Интермедијер у производњи боја, пигмената, за завршну обраду текстила, у фармацеутској индустрији и индустрији козметике, папира, арома, растварач

Карциногеност, Мутагеност

127.

Диметил-сулфат

201-058-1

77-78-1

За синтезу хемикалија, у медицинским лабораторијама за ДНК анализу, у бојама, аналитички реагенс, растварач

Карциногеност

128.

3-етил-2-метил-2-(3-

метилбутил)-1,3-

оксазолидин

421-150-7

143860-04-2

Као разређивач полиуретанских превлака, инхибитор полимеризације стирена, у производњи пестицида

Токсичност по репродукцију

129.

Диносеб

(6-sek-бутил-2,4-

динитрофенол)

201-861-7

88-85-7

Хербицид и инсектицид, инхибитор полимеризације стирена

Токсичност по репродукцију

130.

4,4’-метиленди-о-толуидин

212-658-8

838-88-0

Боја, термоотпорни лак, у штампаним плочама

Карциногеност

131.

4,4’-оксидианилин и

његове соли;

p-аминофенил етар

202-977-0

101-80-4

У производњи полиимида и поли естаримидних) смола, пресвлака за жице отпорних на температуру, интермедијер у производњи епокси смола и адхезива, средство за умрежавање

Карциногеност, Мутагеност

132.

4-аминоазобензен;

4-фенилазоанилин

200-453-6

60-09-3

У синтези азо боја, у пиротехници, у производњи пигмената и мастила, инсектицид, PH индикатор

Карциногеност

133.

4-метил-m-

фенилендиамин

(2,4-толуендиамин)

(толуен-2,4-диамин)

202-453-1

95-80-7

Интермедијер у производњи толуиден диизоцијаната, у термопластичним еластомерима, превлакама, адхезивима, бојама

Карциногеност

134.

6-метокси-m-толуидин;

p-крезидин

204-419-1

120-71-8

Пестицид, интермедијер у производњи боја

Карциногеност

135.

бифенил-4-иламин;

ксениламин;

4-аминобифенил

202-177-1

92-67-1

Образује се при производњи оловних акумулатора, у производњи боја и пестицида

Карциногеност

136.

о-аминоазотолуен;

202-591-2

97-56-3

У производњи боја за уља, маст, восак, интермедијер у производњи разних боја, у производњи лекова,

Карциногеност

137.

о-толуидин;

2-аминотолуен

202-429-0

95-53-4

У производњи пигмената и боја, у синзети и вулканизацији гуме, у производњи хемикалија, пестицида, у фармацеутској индустрији

Карциногеност

138.

N-метилацетамид

201-182-6

79-16-3

Интермедијер у фармацеутској индустрији, адитив за цемент, катализатор, у пољопривредним хемикалијама, електро материјала

Токсичност по репродукцију

139.

Кадмијум

231-152-8

7440-43-9

У производњи електрода за батерије, легура, за превлачење метала, пигмената, соларних ћелија, катализатора, за лемљење

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

140.

Амонијум пентадекафлуор

октаноат (APFO)

223-320-4

3825-26-1

У производњи флуорованих полимера, у фотографској индустрији

Токсичност по репродукцију,

ПБТ

141.

Пентадекафлуорооктанска киселина (PFOA)

206-397-9

335-67-1

За тефлонизирање посуђа, третман тканина, као изолатор за електричне жице, у пени за гашење пожара, у индустрији полупроводника, у заптивкама, као индустријски восак за подове, течност за негу тепиха, зубни конац

Токсичност по репродукцију,

ПБТ

142.

Ди-n-пентил-фталат (DPP)

205-017-9

131-18-0

Пластификатор за PVC

Токсичност по репродукцију

143.

4-нонилфененол етоксилат,

рачвасти и линеарни [супстанце са нормалним и/или рачвастим алкилним ланцем са бројем од 9 ковалентно везаних угњеника у положају 4 фенола, етоксиловани покривајући UVCB- и добро-дефинисане супстанце, полимере и хомологе, који укључују било који од индивидуалних изомера и/или комбинације истих]

-

-

У производњи боја, као флотациони агенс у рударској индустрији, у конструкционим материјалима

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

144.

Кадмијум-оксид

215-146-2

1306-19-0

Сировина за производњу електрода за батерије,
за добијање легура, за превлачење метала, за пигменте, соларне ћелије, за керамичке глазуре, катализаторе, електронику.

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

145.

Кадмијум-сулфид

215-147-8

1306-23-6

Сировина за производњу органских једињења кадмијума, неорганских пигмената, за керамичке глазуре, катализаторе, соларне ћелије, електронску опрему.

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи.

146.

Динатријум 3,3’-[[1,1’-бифенил]-4,4’-диил bis (азо)]bis(4-аминонафтален-1-сулфонат) (C.I. Чисто црвено 28)

209-358-4

573-58-0

Боја за текстил, папир и као pH индикатор

Карциногеност

147.

Динатријум 4-амино-3-[[4’-[(2,4-диаминофенил)aзо][1,1’-бифенил]-4-ил]азо] -5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (C.I. Чисто црно 38)

217-710-3

1937-37-7

Боја за текстил, папир, кожу, платику и косу.

Карциногеност

148.

Дихексил-фталат

201-559-5

84-75-3

Пластификатор

Токсичност по репродукцију

149.

Имидазолидин-2-тион (2-имидазолин-2-тиол)

202-506-9

96-45-7

У производњи пнеуматика и производа од гуме

Токсичност по репродукцију

150.

Олово-диацетат

206-104-4

301-04-2

У производњи премаза, боја, смеса за моделирање и у индустрији рачунара

Токсичност по репродукцију

151.

Триксилил фосфат

246-677-8

25155-23-1

У производњи хидрауличних флуида

Токсичност по репродукцију

152.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4,6-дитертпентилфенол (UV-328)

247-384-8

25973-55-1

 УВ апсорбер за пластичне материјале и друге органске материјале.

ПБТ; вПвБ

153.

2- бензотриазол -2-ил-4,6-ди-терт-бутилфенол (UV-320)

223-346-6

3846-71-7

 УВ апсорбер за пластичне материјале и друге органске материјале

ПБТ; вПвБ

154.

2-етилхексил 10-етил-4,4-диоктил -7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-стантетрадеканоат (DOTE)

239-622-4

15571-58-1

 Термо стабилизатор у производњи и преради пластичних материјала (најчешће у PVC)

Токсичност по репродукцију

155.

Кадмијум-флуорид

232-222-0

7790-79-6

Флуоресцентни агенс у производњи стакла, соларних ћелија, оптичка електроника.

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефектепо здравље људи

156.

Кадмијум-сулфат

233-331-6

10124-36-4

31119-53-6

Лабораторијски реагенс и рН регулатор, средство за третман воде. Има индустријску употребу, у производњи других супстанција (као интермедијер).

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефектепо здравље људи

157.

Реакциона маса 2-етилхексил 10-етилхексил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4- стантетрадеканоата и 2-етилхексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилхексил)окси]-2-оксоетил]тио]-4-октил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4- стантетрадеканоат (реакциона маса DOTE и MOTE)

-

-

Термо стабилизатор у производњи и преради пластичних материјала

Токсичност по репродукцију

158.

1,2-бензендикарбокилна киселина, дихексилестар, разгранат и линеаран

271-093-5

68515-50-4

Стабилизатор моторних уља и мазива, пластификатор у пластицним материјалима (PVC) и састојак заптивних маса

Токсичност по репродукцију

159.

Кадмијум-хлорид

233-296-7

10108-64-2

 Сировина за производњу других кадмијумових једињења, и при производњи високо луминосцентних CdTe наноматеријала, у козметичкој индустрији и за производњу средстава за одржавање личне хигијене, у производњи метала, за процесе третмана металних површина , као регулатор рН вредности, средство за третман вода, проиводњу парфема и мирисних материја, у индустрији полупроводника

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

160.

Натријум-перборат, перборна киселина, натријумова со

239-172-9

234-390-0

 Избељивач у детергентима за прање веша и машинско прање посуђа.

 

Токсичност по репродукцију

 

161.

Натријум-пероксиметаборат

231-556-4

7632-04-4

 Избељивач у детергентима за прање веша и машинско прање посуђа.

Токсичност по репродукцију

162.

1,3-пропансултон;

214-317-9

1120-71-4

У производњи хемикалија, електронске и електричне опреме као и оптичких уређаја

Карциногеност

163.

2,4 –ди-terc-бутил-6-(5-хлорбензотриазол-2-ил)фенол (UV-327)

223-383-8

3864-99-1

UV стабилизатор пластике полиуретана и гуме као и у производњи премаза

вПвБ

164.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(terc -бутил)-6-(sek-бутил)фенол (UV-350)

253-037-1

36437-37-3

UV стабилизатор пластике полиуретана и гуме као и у производњи премаза

вПвБ

165.

Нитробензен

202-716-0

98-95-3

Лабораторијска хемикалија, сировина у фармацеутској индустрији и у хемијској индустрији за производњу других супстанци (као интермедијер)

Токсичност по репродукцију

166.

Перфлуорнонан-1-ска киселина и њене натријумове и амонијум соли

Амонијумове соли перфлуорнонан-1-ске киселине

ЕС бр.-; САЅ бр. 4149-60-4

Перфлуорнонан-1-ска киселина

ЕС бр.206-801-3; САЅ бр. 375-95-1

Натријумове соли перфлуорнонан-1-ске киселине

ЕС бр.-; САЅ бр. 21049-39-8

-

-

У производњи флуорованих полимера, адитив у уљима и мазивима, сурфактант у пенама за гашење пожара, у средствима за прање и чишћење, у средствима за одбијање воде, и као лабораторијска и индустријска хемикалија

Токсичност по репродукцију

ПБТ

167.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри или смеша децил, хексил и октил диестара

(са садржајем дихексил фталата ≥ 0,3%; ЕС бр.201-559-5)

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри

ЕС бр.271-094-0; САЅ бр. 68515-51-5

1,2-бензендикарбоксилна киселина,смеша децил, хексил и октил диестара

ЕС бр.272-013-1; САЅ бр. 68648-93-1

-

-

Пласификатор, лубрикант, састојак лепкова, лубриканата, премаза, грађевинских материјала, полимерних облога каблова

Токсичност по репродукцију

168.

1) 5-sek-бутил-2-(2,4-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан

ЕС бр.-; САЅ бр. -

2) 5-sek-бутил-2-(4,6-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан

ЕС бр.-; САЅ бр. -

укључујући и све појединачне стереоизомере супстанци 1) и 2) или било које њихове смеше

-

-

Састојак мириса

вПвБ

169.

бензо[а]пирен;

бензо[def]кризен

200-028-5

50-32-8

У производњи лепкова и смеша за заптивање, горива и адитива за гориво и др.

Карциногеност;

Мутагеност;

Токсичност по репродукцију;

ПБТ; вПвБ

170.

p-(1,1-диметилпропил)фенол

201-280-9

80-46-6

У производњи смола, гуме, нафтној индустрији и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

171.

Перфлуордеканска киселина (PFDA) и њене натријумове и амонијумове соли

Перфлуордеканска киселина

Натријум перфлуордеканоат

Амонијум

Перфлуордеканоат

206-400-3

335-76-2

Пластификатори у производњи полимера, лубриканти, агенси за оквашивање, инхибитори корозије, хидрофилни и липофилни сурфактанти, у производњи тефлонских производа и др.

Токсичност по репродукцију;

ПБТ

-

3830-45-3

221-470-5

3108-42-7

172.

4-хептилфенол,

рачвасти и линеарни

-

-

У производњи поликарбоната као очвршћивач епоксидних смола, као антиоксиданс у производњи PVC и производњи термалног папира и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

173.

бисфенол А;

4,4'-

изопропилидендифенол

201-245-8

80-05-7

У производњи поликарбоната као очвршћивач епоксидних смола и производњи термалног папира и др.

Токсичност по репродукцију;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

174.

Перфлуорохексан-1-сулфонска киселина и њене соли

-

-

У производњи посуђа у домаћинству, у средствима за полирање подова, у средствима за одбијање воде која се наносе на одећу и обућу, као ретардери пламена у пенама за гашење пожара, као емулгатори у средствима за платинирање/ галванизацију, у електронској опреми и њеним деловима, у медицинским средствима и средствима за одржавање личне хигијене и др.

вПвБ

175.

Кризен

205-923-4

218-01-9

Обично се не производи, већ се појављује као састојак или нечистоћа у другим супстанцама.

Карциногеност;

ПБТ

вПвБ

176.

Бенз[а]антрацен

200-280-6

56-55-3

Обично се не производи, већ се појављује као састојак или нечистоћа у другим супстанцама.

Карциногеност;

ПБТ

вПвБ

177.

Кадмијум нитрат

233-710-6

10325-94-7

Користи се у производњи стакла, порцелана и керамичких производа и као лабораторијска хемикалија.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

178.

Кадмијум хидроксид

244-168-5

21041-95-2

Користи се у производњи електричне, електронске и оптичке опреме и као лабораторијска хемикалија.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

179.

Кадмијум карбонат

208-168-9

513-78-0

Користи се као регулатор pH и средствима за пречишћавање воде, лабораторијска хемикалија, у козметичким производима и производима за одржавање личне хигијене.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

180.

Додекахлорпентацикло[12.2.1.16,9.02,13.05,10]октадека-7,15-диен („Dechlorane Plus”TM) [укључујући све anti- и syn-изомере или било коју њихову комбинацију]

-

-

Користи се као ретардер пламена, у лепковима и заптивним масама, у везивним средствима.

вПвБ

181.

1,3,4-тиадиазолидин-2,5-дитиона, формалдехида и 4-хептилфенола, рачвастог и нормалног [са садржајем 4-хептилфенола, рачвастог и нормалног ≥0,1% м/м]

-

-

Користи се као адитив у мазивима.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину.

182.

Анхидрид бензен-1,2,4-трикарбоксилне киселине;

Тримелитик анхидрид (ТМА)

209-008-0

552-30-7

Лабораторијска и индустријска хемикалија, везиво стаклених влакана

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

183.

Бензо(ghi)перилен

205-883-8

191-24-2

Индустријска хемикалија, адитив у бојама и пластици

ПБТ; вПвБ

184.

Декаметилциклопентасилоксан D5

208-764-9

541-02-6

у производњи козметичких производа и производи за одржавање личне хигијене, производа за прање и чишћење, лакова и воскова, фармацеутских производа и производа за обраду текстила и боја

ПБТ; вПвБ

185.

Дициклохексил-фталат (DCHP)

201-545-9

84-61-7

У лепковима и заптивним масама, премазима, пунилима, китовима, малтерима, глини за моделирање, бојама, у средствима за површинску обраду неметала, мастилу и тонерима, лаковима и восковима, полимерима и средствима за обраду текстила и текстилним бојама.

Токсичност по репродукцију

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

186.

динатријум октаборат

234-541-0

12008-41-2

У биоцидним производима за заштиту дрвета

Токсичност по репродукцију

187.

Додекаметилциклохексасилоксан (D6)

208-762-8

540-97-6

у производима за прање и чишћење, лаковима и восковима, фармацеутским производима и средствима за одржавање личне хигијене

ПБТ; вПвБ

188.

Етилендиамин (EDA)

203-468-6

107-15-3

Лабораторијска и индустријска хемикалија

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

189.

Олово

231-100-4

7439-92-1

У производњи производа од метала, акумулатора и др.

Токсичност по репродукцију

190.

Октаметилциклотетрасилоксан (D4)

209-136-7

556-67-2

У козметичким производима и производима за личну негу и одржавње хигијене, средствима за прање и чишћење и лаковима и восковима.

ПБТ; вПвБ

191.

Хидрогенизован терфенил

262-967-7

61788-32-7

Платификатор у производима од пластике

вПвБ

192.

1,7,7-триметил-3-(фенилметилен)бицикло[2.2.1]хептан-2-он3-бензилиден камфор; 3-BC

239-139-9

15087-24-8

У производима за личну негу (као УВ филтери у препаратима за заштиту коже од сунца)

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

193.

2,2-bis(4'-хидроксифенил)-4-метилпентан

401-720-1

6807-17-6

Потенцијална примена у пластици и термалном папиру

Токсичност по репродукцију

194.

Бензо[k]флуорантен

205-916-6

207-08-9

Оптички сензор нитро-ароматичних једињења

Карциногеност ПБТ; вПвБ

195.

Флуорантен

205-912-4

206-44-0

Лабораторијска и индустријска хемикалија

ПБТ; вПвБ

196.

Фенантрен

201-581-5

85-01-8

Индустријска хемикалија

вПвБ

197.

Пирен

204-927-3

129-00-0

Индустријска хемикалија

ПБТ; вПвБ

198.

2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионска киселина, њене соли и ацил халиди укључујући било који од њихових појединачних изомера и комбинација изомера

– Калијум 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионат

EC број 266-578-3 CAS број 67118-55-2

– Амонијум 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионат

EC број – CAS број 62037-80-3

– 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионил флуорид

EC број 218-173-8 CAS број 2062-98-8

– 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионска киселина

EC број 236-236-8 CAS број 13252-13-6

– (+) - 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионска киселина

EC број – CAS број 75579-39-4

– (-) - 2,3,3,3-тетрафлуор-2-(хептафлуорпропокси)пропионска киселина

EC број – CAS број 75579-40-7

Индустријска хемикалија

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи и животну средину

199.

2-метоксиетил ацетат

203-772-9

110-49-6

Индустријска хемикалија, Средство за чишћење електричних уређаја, растварач штампарских боја, у премазима и лепковима за металне површине

Токсичност по репродукцију

200.

4-terc-бутилфенол

202-679-0

98-54-4

У лепковима, заптивним масама и превлакама.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

201.

Tris(4-нонилфенил, рачвасти и линеарни)фосфит (TNPP) са 0,1% м/м 4-нонилфенола, рачвастог и линеарног

– Фенол, 4-нонил-, фосфит (3:1)

EC број – CAS број 3050-88-2

Tris(4-нонилфенол, разгранати) фосфит EC број 701-028-2 CAS број

Tris(4-нонилфенол, разгранати) фосфит, Tris(нонилфенол) фосфит

EC број 247-759-6 CAS број 26523-78-4

– Фенол, p-изононил-, фосфит (3:1)

EC број – CAS број 31631-13-7

 

– Фенол, p-sec-нонил-, фосфит

EC број – CAS број 106599-06-8

У пластичним и гуменим производима

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

202.

2-бензил-2-диметиламино-4’-морфолинобутирофенон

404-360-3

119313-12-1

Индустријска хемикалија која се користи у производњи полимера, боја и електронике

Токсичност по репродукцију

203.

2-метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолино-пропан-1-он

400-600-6

71868-10-5

Индустријска хемикалија која се користи у производњи полимера, боја и електронике

Токсичност по репродукцију

204.

Диизохексил-фталат

276-090-2

71850-09-4

Нема податка о примени ове супстанце

Токсичност по репродукцију

205.

Перфлуорбутан сулфонска киселина (PFBS) и њене соли

Користи се као катализатор/адитив/реактант у производњи полимера и у хемијској синтези. Такође се користи као успоривач сагоревања у поликарбонатима (у електронској опреми)

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

206.

1-винилимидазол

214-012-0

1072-63-5

Индустријска хемикалија, као састојак у козметичким производима

Токсичност по репродукцију

207.

2-метилимидазол

211-765-7

693-98-1

Индустријска и лабораторијска хемикалија

Токсичност по репродукцију

208.

Бутил 4-хидроксибензоат

202-318-7

94-26-8

У козметичким производима, производима за личну негу и одржавање хигијене и лу лековима

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

209.

Дибутилbis(пентан-2,4-дионато-О,О’)тин

245-152-0

22673-19-4

У лепковима и заптивним масама

Токсичност по репродукцију

210.

Bis(2-(2-метоксиетокси)етил)етар

205-594-7

143-24-8

Индустријска хемикалија, потенцијална примена у електронској индустрији

Токсичност по репродукцију

211.

Диоктилтин дилаурат, станан, диоктил-,bis(коко ацилокси) деривати и сви остали деривати станана, диоктила и bis (масни ацилокси) деривати у којима преовлађује C12 у ацилокси масном остатку

– Диоктилтин дилаурат; деривати станана, диоктил деривати и bis(коко ацилокси) деривати

– Диоктилтин дилаурат;

EC број 222-883-3 CAS број 3648-18-8

– диоктил-, bis(коко ацилокси) деривати станана

EC број 293-901-5 CAS број 91648-39-4

У лепковима и заптивним масама

Токсичност по репродукцију

*Службени гласник РС, број 22/2018

**Службени гласник РС, број 86/2021

II

Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 011-00-773/2015-17

У Београду, 2. јуна 2016. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.