Zakon

На основу члана 4. ст. 3. и 6. Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) и члана 6. тачка 10) Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар заштите животне средине објављује

ЛИСТЕ

активних супстанци у биоцидном производу

"Службени гласник РС", број 7 од 6. фебруара 2019.

I

Листа I – Листа активних супстанци

Име активне супстанце

Хемијски/генерички назив

EC број

CAS број

Врста биоцидног производа
у коме може бити коришћена активна супстанца

Минимални степен
чистоће активне
супстанце
у биоциднoм
производу

Услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа у односу на ризик који активна супстанца представља на здравље људи и животиња и животну средину (у даљем тексту: услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа)

абамектин

смеша авермектина Б и авермектина Б

Авермектин Б1а: (10Е,14Е,16Е, 22Z)- (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6’- [(S)-секбутил]-21,24- дихидрокси-5’,11,13,22- тетраметил-2-оксо-3,7,19- триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22- тетраен-6-спиро-2’-(5’,6’- дихидро-2’H-пиран)-12-ил 2,6-дидеокси-4-О-(2,6- дидеокси-3-О-метил-α-L-арабино-хексопираносил)- 3-О-метил-α-L-арабинохексопираносид

Авермектин Б1б: (10Е,14Е,16Е, 22Z)- (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)- 21,24-дихидрокси-6’- изопропил-5’,11,13,22- тетраметил-2-оксо-3,7,19- триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24-]пентакоза-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2’-(5’,6’-дихидро-2’H-пиран)-12-ил 2,6-дидеокси-4-О-(2,6- дидеоски-3-О-метил-α-L-арабино-хексопираносил)-3-О-метил-α-L-арабинохексопираносид

абамектин: -

авермектин Б1а:

265-610-3

 

 

авермектин Б1б:

265-611-9

абамектин:

71751-41-2

авермектин Б1а:

65195-55-3

 

 

авермектин Б1б:

65195-56-4

18

абамектин:

мин. 900 g/kg

авермектин Б1а: мин. 830 g/kg

 

 

авермектин Б1б: макс. 80 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ који се користи тако да не може да се спречи његово испуштање у постројење за прераду отпадних вода, не сме да се користи у дозама за које је у поступку процене активне супстанце утврђено да представљају неприхватљив ризик, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика, нарочито да би се смањила могућа изложеност одојчади и деце.

азоксистробин

метил(E)-2-{2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат

-

131860-33-8

7

965 g/kg

Азоксистробин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран азоксистробином или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

азоксистробин

метил(E)-2-{2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат

-

131860-33-8

9

965 g/kg

Азоксистробин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран азоксистробином или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

азоксистробин

метил(E)-2-{2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат

-

131860-33-8

10

965 g/kg

Азоксистробин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран азоксистробином или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

азот

азот

231-783-9

7727-37-9

18

999 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

У циљу смањења ризика мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, укључујући, када је то потребно, и доступност опреме за личну заштиту.

акролеин

акрилалдехид

203-453-4

107-02-8

12

913 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Отпадне воде које садрже акролеин морају да се контролишу пре испуштања, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на животну средину могу смањити на неки други начин. У циљу заштите морске средине, отпадне воде морају да се држе у одговарајућим танковима или резервоарима или да се на одговарајући начин третирају пре испуштања.

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

активни хлор ослобoђен из калцијум хипохлорита (у даљем тексту: калцијум хипохлорит)

калцијум хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

2

Минимална чистоћа калцијум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 655 g/kg (тј.

≥ 65,5% w/w, једнако садржају активног хлора 65% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним и непрофесионалним корисницима, као и површинским водама и седименту када се биоцидни производ користи за дезинфекцију отпадне воде на испусту из постројења за прераду отпадних вода (накнадно хлорисање).

активни хлор ослобoђен из калцијум хипохлорита (у даљем тексту: калцијум хипохлорит)

калцијум хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

3

Минимална чистоћа калцијум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 655 g/kg (тј.

≥ 65,5% w/w, једнако садржају активног хлора 65% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из калцијум хипохлорита (у даљем тексту: калцијум хипохлорит)

калцијум хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

4

Минимална чистоћа калцијум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 655 g/kg (тј.

≥ 65,5% w/w, једнако садржају активног хлора 65% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из калцијум хипохлорита (у даљем тексту: калцијум хипохлорит)

калцијум хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

5

Минимална чистоћа калцијум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 655 g/kg (тј.

≥ 65,5% w/w, једнако садржају активног хлора 65% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из натријум хипохлорита (у даљем тексту: натријум хипохлорит)

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

1

Минимална чистоћа натријум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор: водени раствор са концентрацијом активног хлора

≤ 180 g/kg (тј.

≤ 18% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

активни хлор ослобoђен из натријум хипохлорита (у даљем тексту: натријум хипохлорит)

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

2

Минимална чистоћа натријум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор: водени раствор са концентрацијом активног хлора

≤ 180 g/kg (тј.

≤ 18% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним и непрофесионалним корисницима, као и површинским водама и седименту када се биоцидни производ користи за дезинфекцију отпадне воде на испусту из постројења за прераду отпадних вода (накнадно хлорисање).

активни хлор ослобoђен из натријум хипохлорита (у даљем тексту: натријум хипохлорит)

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

3

Минимална чистоћа натријум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор: водени раствор са концентрацијом активног хлора

≤ 180 g/kg (тј.

≤ 18% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним и непрофесионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из натријум хипохлорита (у даљем тексту: натријум хипохлорит)

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

4

Минимална чистоћа натријум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор: водени раствор са концентрацијом активног хлора

≤ 180 g/kg (тј.

≤ 18% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из натријум хипохлорита (у даљем тексту: натријум хипохлорит)

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

5

Минимална чистоћа натријум хипохлорита из кога се ослобађа активни хлор: водени раствор са концентрацијом активног хлора

≤ 180 g/kg (тј.

≤ 18% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

активни хлор ослобoђен из хлора (у даљем тексту: хлор)

хлор

231-959-5

7782-50-5

2

Минимална чистоћа хлора из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 995 g/kg (тј.

≥ 99,5% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима, као и површинским водама и седименту када се биоцидни производ користи за дезинфекцију отпадне воде на испусту из постројења за прераду отпадних вода (накнадно хлорисање).

активни хлор ослобoђен из хлора (у даљем тексту: хлор)

хлор

231-959-5

7782-50-5

5

Минимална чистоћа хлора из кога се ослобађа активни хлор:

≥ 995 g/kg (тј.

≥ 99,5% w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

алкил (C12-16) диметилбензил амонијум хлорид; C12-16 - ADBAC

-

270-325-2

68424-85-1

8

сува супстанца:

940 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на становништво и животну средину који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета са којим деца могу доћи у директан контакт, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози како би се спречило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, које ће бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

алфахлоралоз

(R)-1,2-О-(2.2,2-трихлоретилиден)-α-D-глукофураноза

240-016-7

15879-93-3

14

825 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 40 g/kg.

Биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју.

Биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања.

алфа-циперметрин

смеша (S)-α-цијано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2 дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (R)-α-цијано-3-феноксибензил-(1S,3S)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2 диметилциклопропанкарбоксилата (1:1)

-

67375-30-8

18

930 g/kg

(смеша изомера у односу 1:1)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за третирање површина које су изложене честом мокром чишћењу, осим за третирање шупљина и пукотина, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици по водену средину могу смањити на прихватљив ниво.

алуминијум фосфид који ослобађа фосфин

алуминијум фосфид

244-088-0

20859-73-8

14

830 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи у затвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите корисника, између осталог, мора да се користи одговарајућа опрема за личну заштиту и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите копнених не циљних организама, између осталог, биоцидни производ не сме да се користи за третирање подручја у коме се налазе други сисари који живе у јазбинама, а који нису циљни организми.

алуминијум фосфид који ослобађа фосфин

алуминијум фосфид

244-088-0

20859-73-8

18

830 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе у облику спремног за употребу производа.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите корисника; између осталог, мора да се користи одговарајућа опрема за личну заштиту, заштитне маске и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво. Приликом коришћења биоцидног производа у затвореном простору морају да се примене мере за заштиту корисника и радника током самог поступка фумигације, за заштиту радника при поновном уласку у третирани простор (након фумигације), као и осталих присутних лица од цурења гаса.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње, мора да садржи упутства за употребу, као што је поштовање периода забране приступа третираном простору, како би се обезбедила усаглашеност са прописима којима се уређују максимално дозвољене количине остатака (MRLs).

алуминијум фосфид који ослобађа фосфин

алуминијум фосфид

244-088-0

20859-73-8

23

830 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се примене мере за смањење ризика у циљу заштите корисника; између осталог, мора да се користи одговарајућа опрема за личну заштиту и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите копнених не циљних организама; између осталог, биоцидни производ не сме да се користи за третирање подручја у коме се налазе други сисари који живе у јазбинама, а који нису циљни организми.

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

-

139734-65-9

2

теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: 1.000 g/kg (100% масених)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 160–220 g/kg амина, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином (16–22% масених)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) деци, када се биоцидни производ користи у јавним објектима;

в) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи у индустријском подручју или у јавним објектима;

г) земљишту, када се биоцидни производ користи у индустријском подручју.

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

-

139734-65-9

3

теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: 1.000 g/kg (100% масених)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 160–220 g/kg амина, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином (16–22% масених)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи за: 1) дезинфекцију објеката у којима бораве животиње; 2) дезинфекцију возила за транспорт животиња и 3) дезинфекцију обуће и животињских копита;

в) земљишту, када се биоцидни производ користи за дезинфекцију возила за транспорт животиња;

г) микроорганизмима у постројењима за прераду отпадних вода, када се биоцидни производ користи за дезинфекцију обуће и животињских копита.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

амини, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином

-

139734-65-9

4

теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: 1.000 g/kg (100% масених)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 160–220 g/kg амина, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакциона смеша са хлоросирћетном киселином (16–22% масених)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи у: 1) индустрији хране, пића и млека; 2) објектима за мужу; 3) кланицама и месарама и 4) великим кухињама за припрему и доставу хране и кантинама;

в) земљишту, када се биоцидни производ користи у: 1) индустрији хране, пића и млека; 2) кланицама и месарама и 3) великим кухињама за припрему и доставу хране и кантинама.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање амина, N-C10-16-алкилтриметиленди-, реакционе смеше са хлоросирћетном киселином у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

бакар, гранулат

бакар

231-159-6

7440-50-8

8

99% масених

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) површинским водама и седименту, када постоји директно испуштање биоцидног производа током века трајања третираног дрвета.

У циљу заштите површинских и подземних вода, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози, како би се спречило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

бакар карбонат

бакар (II) карбонат - бакар (II) хидроксид (1:1)

235-113-6

12069-69-1

8

957 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде или које ће бити у директном контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

бакар (II) оксид

бакар (II) оксид

215-269-1

1317-38-0

8

976 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде или које ће бити у контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

љуспице од бакра, (превучене алифатичном киселином)

бакар

231-159-6

7440-50-8

21

95,3% масених

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

бакар пиритион

бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато-О,S)бакар

238-984-0

14915-37-8

21

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет или користи за општу употребу.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне или индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираним површинама све док се оне не осуше.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора и на ограђеној непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи бакар пиритион мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

бакар тиоцијанат

бакар (I) тиоцијанат

214-183-1

1111-67-7

21

99,5% масених

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи бакар тиоцијанат мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

бакар сулфат пентахидрат

бакар сулфат пентахидрат

231-847-6

7758-99-8

2

999 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

бакар хидроксид

бакар (II) хидроксид

243-815-9

20427-59-2

8

965 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило директно испуштање у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Bacillus amyloliquefaciens, сој ISB06

-

-

-

3

-

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, сој ABTS1743

-

-

-

18

-

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, сој AM65-52

-

-

-

18

-

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, сој SА3А

-

-

-

18

-

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, серотип 3a3b, сој ABTS-351

-

-

-

18

-

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) становништву које је изложено производу због заношења приликом прскања;

в) земљишту, када се биоцидни производ користи пре кише.

бендиокарб

2,2-диметил-1,3- бензодиоксол-4-ил метилкарбамат

245-216-8

22781-23-3

18

970 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање површина које су изложене честом мокром чишћењу, осим за третирање шупљина и пукотина или малих површина, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске или професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Када је то потребно, морају да се предузму мере које ће спречити приступ пчела третираном гнезду, као што су уклањање саћа или блокирање улаза у гнездо.

бензоева киселина

бензоева киселина

200-618-2

65-85-0

3

990 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле MRLs.

бензоева киселина

бензоева киселина

200-618-2

65-85-0

4

990 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање бензоеве киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

1

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

2

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

3

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) површинским водама, седименту и земљишту.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

4

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите површинских вода, седимента и земљишта, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију великих размера, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање бифенил-2-ола у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

6

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту течности за прање и чишћење, као и других детергената за професионално коришћење, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

бифенил-2-ол

орто-фенилфенол

201-993-5

90-43-7

13

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

бифентрин

2-метил-бифенил-3-илметил (1RS)-cis-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифлуорпроп-1- енил]-2,2-диметилцикло-пропанкарбоксилат

-

82657-04-3

8

911 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ ставља се у промет искључиво за индустријско или професионално коришћење, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици које производ представља на кориснике, када се користи за општу намену, могу смањити на прихватљив ниво.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске или професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине. Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору, дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика или које ће бити заштићено од спољашњих утицаја, али изложено честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

борна киселина

борна киселина

233-139-2

10043-35-3

8

990 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

бор оксид

дибор триоксид

215-125-8

1303-86-2

8

975 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не сме да се користити за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

бродифакум

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4- тетрахидро-1-нафтил]-4-хидроксикумарин

259-980-5

56073-10-0

14

950 g/kg

Бродифакум је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 50 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

7) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

8) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 50 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 100 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 150 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 300 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

8) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

3) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

4) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) биоцидни производ може да се користи за пулсне третмане;

4) биоцидни производ не сме да се користи за трајне третмане;

5) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

бромадиолон

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-хидрокси-1-фенил-пропил]-4-хидроксикумарин

249-205-9

28772-56-7

14

969 g/kg

Бромадиолон је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 50 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

7) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

8) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 50 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 100 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 150 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 300 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

8) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

3) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

4) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) биоцидни производ не сме да се користи за пулсне третмане;

4) биоцидни производ може да се користи за трајне третмане само на оним местима на којима постоји велика могућност поновне најезде глодара, а други начини контроле нису ефикасни;

5) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

бромсирћетна киселина

2-бром-етанска киселина

201-175-8

79-08-3

4

946 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим ако су утврђена специфична ограничења за ослобађање бромсирћетне киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Када је третирани производ третиран бромсирћетном киселином или је намерно садржи и, када је то потребно због могућности контакта са кожом или ослобађања бромсирћетне киселине под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-бром-2-(бромометил)пентандинитрил (DBDCB)

2-бром-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

6

980 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

Када је третирани производ третиран 2-бром-2-(бромометил)пентандинитрилом (DBDCB) или га садржи, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

варфарин

(RS)-4- хидрокси -3-(3-оксо-1-фенилбутил) кумарин

201-377-6

81-81-2

14

990 g/kg

Варфарин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 790 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

8) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

9) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 250 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 750 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 1.500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

7) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

варфарин натријум

натријум 2-оксо-3-(3-оксо-1-фенилбутил) хромен- 4-олат

204-929-4

129-06-6

14

910 g/kg

Номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 790 mg/kg.

Биоцидни производ мора да буде спреман за употребу.

Биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и, када је то потребно, боју.

Морају да се размотре и примене одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере, између осталог, обухватају ограничење коришћења биоцидног производа на искључиво професионалног корисника, дефинисање највеће величине паковања и утврђивање обавезе да се биоцидни производ користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

1

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа приликом руковања концентрованим производима, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

2

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

3

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

4

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање водоник пероксида у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

5

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

водоник пероксид

водоник пероксид

231-765-0

7722-84-1

6

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 350 – < 700 g/kg (35 – < 70% масених) водоник пероксида.

Теоријска (израчуната) спецификација суве супстанце: минимална чистоћа водоник пероксида је 995 g/kg
(99,5% масених).

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

2

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, биоцидни производ не сме да се користи брисањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

3

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Примену биоцидног производа фумигацијом могу да врше само обучени професионални корисници.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

4

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање глутаралдехида у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

6

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи, биоцидни производ за општу употребу не сме да садржи глутаралдехид у концентрацији која доводи до класификације биоцидног производа као сензибилизатор коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин који не укључује ношење опреме за личну заштиту.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту течности за бушење и учвршћивање, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Услови за стављање у промет третираног производа:

Смеше које су третиране глутаралдехидом или га садрже не смеју да садрже глутаралдехид у концентрацији која доводи до класификације као сензибилизатор коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин који не укључује ношење опреме за личну заштиту.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

11

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и површинских вода, биоцидни производ не сме да се користи у малим отвореним рециркулационим системима за хлађење, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту воде за хидротестирање, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

глутаралдехид

1,5-пентандиал

203-856-5

111-30-8

12

950 g/kg суве супстанце (95%)

Глутаралдехид је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи у постројењима за производњу целулозе или папира која нису повезана са постројењем за прераду отпадних вода, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран глутаралдехидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

дазомет

тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5-тиадиазин-2-тион

208-576-7

533-74-4

8

960 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

ДДА Карбонат

смеша N,N-дидецил-N,N-диметиламонијум карбоната и N,N-дидецил-N,N-диметиламонијум бикарбоната

451-900-9

894406-76-9

8

сува материја: 740 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, као и за третирање дрвета потапањем уколико ће дрво бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

деканска киселина

n-деканска киселина

206-376-4

334-48-5

4

985 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене (MRLs).

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим ако су утврђена специфична ограничења за ослобађање деканске киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

деканска киселина

n-деканска киселина

206-376-4

334-48-5

18

985 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Амбалажа биоцидног производа за општу употребу мора да буде таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу меру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на здравље људи могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

деканска киселина

n-деканска киселина

206-376-4

334-48-5

19

985 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

делтаметрин

(S)-α-цијано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-

диметилцикопропан карбоксилат

258-256-6

52918-63-5

18

985 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи у затвореном простору ако долази до његовог испуштања у постројење за прераду отпадних вода у опсегу за који је у поступку процене активне супстанце утврђено да представља неприхватљив ризик, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

дибакар оксид

бакар (I) оксид

215-270-7

1317-39-1

21

94,2% масених

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи дибакар оксид мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

дидецилдиметиламонијум хлорид; DDAC

N,N-дидецил-N,N-диметиламонијум хлорид

230-525-2

7173-51-5

8

сува материја:

870 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета са којим деца могу доћи у директан контакт, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној чврстој непропусној подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће бити у контакту са слатком водом или ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, које ће бити стално изложено утицају временских прилика или честом квашењу, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

дидецилметил поли(оксиетил) амонијум пропионат

алфа-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-поли(окси-1,2-етандиил)пропионат

-

94667-33-1

8

86,1% w/w (суве супстанце)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) подземним водама, када је дрво приликом коришћења изложено временским приликама.

У циљу заштите површинских и подземних вода, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања. 

динатријум тетраборат

динатријум тетраборат

215-540-4

анхидровани: 1330-43-4

пентахидрат: 12179-04-3

декахидрат: 1303-96-4

8

990 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

динатријум октаборат тетрахидрат

динатријум октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

8

975 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско и професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик који биоцидни производ представља на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

динотефуран

(RS)-1-метил-2-нитро-3-(тетрахидро-3-фурилметил)гуанидин

-

165252-70-0

18

991 g/kg

Динотефуран је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

дифенакум

3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин

259-978-4

56073-07-5

14

960 g/kg

Збир изомера у односу 50% – 80% cis и 20% – 50% trans изомера

Дифенакум је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 75 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

7) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

8) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 50 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 100 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 150 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 300 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о

одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

8) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

3) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

4) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) биоцидни производ не сме да се користи за пулсне третмане;

4) биоцидни производ може да се користи за трајне третмане само на оним местима на којима постоји велика могућност поновне најезде глодара, а други начини контроле нису ефикасни;

5) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

дифетиалон

3-[3-(4′-бром[1,1′бифенил]-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидронафт-1-ил]-4-хидрокси-2H-1-бензотиопиран-2-он

-

104653-34-1

14

976 g/kg

Спецификација чистоће се заснива на комбинованој концентрацији оба диастереоизомера (cis и trans)

Дифетиалон је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 25 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

7) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

8) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 50 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 100 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 150 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 300 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

8) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

3) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

4) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) биоцидни производ може да се користи за пулсне третмане;

4) биоцидни производ не сме да се користи за трајне третмане;

5) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

дифлубензурон

1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифлуоробензоил)уреа

252-529-3

35367-38-5

18

960 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или ветеринарски лекови. Посебна пажња мора да се посвети разматрању in vivo генотоксичног метаболита PCA. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Професионални корисници морају да носе одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Етикета биоцидног производа мора да садржи информацију да се производ мора користити само за третирање осушеног стајског ђубрива и да се то ђубриво пре примене на обрадиво земљиште мора подвргнути поступку потпуног аеробног компостирања.

Биоцидни производ не сме да се користи у воденим системима.

4,5-дихлор-2- октил-2H- изотиазол-3-он

4,5-дихлор-2-октилизотиазол-3(2H)-он

264-843-8

64359-81-5

8

950 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће бити стално изложено утицају временских прилика или које ће бити заштићено од спољашњих утицаја али изложено честом квашењу, као и дрвета које ће бити у контакту са слатком водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске или професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на наткривеној непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

4,5-дихлор-2- октил-2H-изотиазол-3-он

4,5-дихлор-2-октилизотиазол-3(2H)-он

264-843-8

64359-81-5

21

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, односно на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Када је третирани производ третиран са једним или више биоцидних производа који садрже 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он или су му биоцидни производи намерно додати и, када је то потребно због могућности контакта са кожом или ослобађања 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-она под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

дихлофлуанид

N-(дихлорфлуорметилтио)-N′,N′-диметил-N-фенилсулфамид

214-118-7

1085-98-9

8

> 96% w/w

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту.

Морају да се предузму одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

дихлофлуанид

N-(дихлорфлуорметилтио)-N′,N′-диметил-N-фенилсулфамид

214-118-7

1085-98-9

21

96% w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране непрофесионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет или користи за контролу раста и настањивања непожељних организама на пловилима у слаткој води.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи дихлофлуанид мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран дихлофлуанидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

етил бутилацетиламинопроприонат

3-(N-ацетил-N-бутил) аминопропионска киселина, етил естер

257-835-0

52304-36-6

19

990 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Примарна изложеност људи мора да се смањи на најмању могућу меру разматрањем и применом одговарајућих мера за смањење ризика које обухватају, када је то потребно, и упутства о дози и учесталости примене биоцидног производа на кожу људи.

етофенпрокс

3-феноксибензил-2-(4-етоксифенил)-2-метилпропилетар

407-980-2

80844-07-1

8

970 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

У циљу заштите радника, биоцидни производи не сме да се користи током целе године, осим ако се доставе подаци о испитивању апсорпције преко коже који указују на то да при хроничној изложености биоцидном производу не постоје неприхватљиви ризици.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту.

етофенпрокс

3-феноксибензил-2-(4-етоксифенил)-2-метилпропилетар

407-980-2

80844-07-1

18

970 g/kg

Етофенпрокс је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске и професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

имидаклоприд

(2Е)-1-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил]-N-нитроимидазолидин-2-имин

428-040-8

138261-41-3

18

970 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се користи у објектима у којима се држе животиње ако не може да се спречи његово испуштање у постројење за прераду отпадних вода или директно испуштање у површинске воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика, нарочито да би се смањила потенцијална изложеност одојчади и деце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или ветеринарски лекови. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

имипротрин

реакциона смеша: 2,5-диоксо-3-проп-2-инилимидазолидин-1-илметил (1R)-cis-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; 2,5-диоксо-3-проп-2-инилимидазолидин-1-илметил (1R)-trans-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

428-790-6

72963-72-5

18

≥ 870 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити површинским водама, седименту и земљишту када се производ користи као спреј за третман површина у затвореном простору.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

индоксакарб

смеша метил(S)- и метил(R)-7-хлор- 2.3,4а,5-тетрахидро-2-[метоксикарбонил-(4-трифлуорoметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-е][1.3,4] оксадиазин-4а-карбоксилат

(смеша S и R енантиомера у односу 75:25)

-

173584-44-6

(S-енантиомер)

185608-75-7

(R-енантиомер)

18

796 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика да би се смањила потенцијална изложеност људи, не циљних организама и водене средине. Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се биоцидни производ не сме стављати на места која су доступна одојчади, деци и кућним љубимцима и у близини спољашњих одвода, као и информацију да се неискоришћени биоцидни производ мора одложити на прописан начин и да се не сме испирати у одводе.

Биоцидни производ за општу употребу мора да буде спреман за употребу.

јод (укључујући поливинилпиролидон јод)

јод

поливинилпиролидон јод

231-442-4

-

7553-56-2

25655-41-8

1

995 g/kg јод у поливинилпиролидон јоду: 995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

јод (укључујући поливинилпиролидон јод)

јод

поливинилпиролидон јод

231-442-4

-

7553-56-2

25655-41-8

3

995 g/kg

јод у поливинилпиролидон јоду: 995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

јод (укључујући поливинилпиролидон јод)

јод

поливинилпиролидон јод

231-442-4

-

7553-56-2

25655-41-8

4

995 g/kg

јод у поливинилпиролидон јоду: 995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим ако су утврђена специфична ограничења за ослобађање јода у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

јод (укључујући поливинилпиролидон јод)

јод

поливинилпиролидон јод

231-442-4

-

7553-56-2

25655-41-8

22

995 g/kg

јод у поливинилпиролидон јоду: 995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

IPBC

3-јод-2-пропинилбутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

6

980 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске и професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Када је третирани производ третиран IPBC-ом или га намерно садржи и, када је то потребно због могућности контакта са кожом или ослобађања IPBC под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

IPBC

3-јод-2-пропинилбутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

8

980 g/kg

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризик на индустријске, односно професионалне кориснике може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине. Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице или на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

IPBC

3-јод-2-пропинилбутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

13

980 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, додавање биоцидног производа у течностима за обраду метала мора бити полу-аутоматско или аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран IPBC-ом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

калијум сорбат

2,4-хексадиенска киселина, калијумова со (1:1), (2Е, 4Е)

246-376-1

24634-61-5

8

990 k/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне или индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите подземних вода. Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

калцијум дихидроксид (хидратисани креч)

калцијум дихидроксид

215-137-3

1305-62-0

2

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca израженог као Ca(OH)2)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

калцијум дихидроксид (хидратисани креч)

калцијум дихидроксид

215-137-3

1305-62-0

3

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca израженог као Ca(OH)2)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

калцијум магнезијум оксид (печени доломитни креч)

калцијум магнезијум оксид

253-425-0

37247-91-9

2

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca и Mg израженог као збир CaO и MgO. Минимална вредност MgO у печеном доломитном кречу је 30% на основу магнезијума израженог као садржај магнезијум оксида

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

калцијум магнезијум оксид (печени доломитни креч)

калцијум магнезијум оксид

253-425-0

37247-91-9

3

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca и Mg израженог као збир CaO и MgO. Минимална вредност MgO у печеном доломитном кречу је 30% на основу магнезијума израженог као садржај магнезијум оксида

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

калцијум магнезијум тетрахидроксид (хидратисани доломитни креч)

калцијум магнезијум тетрахидроксид

254-454-1

39445-23-3

2

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca и Mg израженог као Ca(OH)2 и Mg(OH)2. Типичне вредности Mg(OH)2 у хидратисаном доломитном кречу су у опсегу од 15% до 40%)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

калцијум магнезијум тетрахидроксид (хидратисани доломитни креч)

калцијум магнезијум тетрахидроксид

254-454-1

39445-23-3

3

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca и Mg израженог као Ca(OH)2 и Mg(OH)2. Типичне вредности Mg(OH)2 у хидратисаном доломитном кречу су у опсегу од 15% до 40%)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

калцијум оксид (печени креч)

калцијум оксид

215-138-9

1305-78-8

2

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca израженог као CaO)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

калцијум оксид (печени креч)

калцијум оксид

215-138-9

1305-78-8

3

800 g/kg

(вредност даје садржај Ca израженог као CaO)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

коко алкилтриметил амонијум хлорид (ATMAC/TMAC)

коко алкилтриметиламонијум хлорид

263-038-9

61789-18-2

8

96,6% w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) земљишту и подземним водама, када је дрво приликом коришћења изложено временским приликама.

У циљу заштите земљишта, површинских и подземних вода, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања. 

клотианидин

(Е)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин

433-460-1

210880-92-5

8

950 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, односно ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, а који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

У циљу заштите земљишта, површинских и подземних вода, биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози како би се спречило директно испуштање у земљиште, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

клотианидин

(Е)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин

433-460-1

210880-92-5

18

93% w/w

Kлотианидин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи у објектима у којима се држе животиње уколико не може да се спречи његово испуштање у постројење за прераду отпадних вода или директно у површинске воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на животну средину могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, биоцидни производ не сме да се користи у објектима у којима се држе животиње, осим у објектима у којима се чувају говеда, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на животну средину могу смањити на прихватљив ниво.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

креозот

креозот

232-287-5

8001-58-9

8

креозот класе Б или класе Ц у складу са стандардом SRPS EN 13991:2008

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Креозот се може користити само у складу са условима утврђеним у прописима којима се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.

Креозот не сме да се користи за третирање дрвета супротно одредбама прописа којима се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите радника, укључујући даље кориснике, од изложености у току третмана и при руковању третираном грађом, у складу са прописима којима се уређују хемикалије и безбедност и здравље на раду.

У циљу заштите земљишта и водене средине, морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика. Етикета, и ако се доставља безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

лимунска киселина

2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина

201-069-1

77-92-9

2

995 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

медетомидин

(RS)-4-[1-(2,3-ди-метилфенил)етил]-1H-имидазол

-

86347-14-0

21

99,5% w/w

Медетомидин се производи као рацемична смеша R- и S- енантиомера: дексмедетомидина и лево медетомидина

Медетомидин је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да ли се користи друга опрема за личну заштиту.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираним површинама све док се оне не осуше.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, односно на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи медетомидин мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран медетомидином или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-метил-1,2-бензисотиазол-3(2H)-он (MBIT)

2-метил-1,2-бензисотиазол-3(2H)-он

-

2527-66-4

6

≥ 997 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) површинским и подземним водама када се конзервиране боје и гипс користе у отвореном простору, као и када се конзервиране течности користе у производњи папира, текстила или коже.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 2-метил-1,2-бензисотиазол-3(2H)-оном или га садржи, мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

220-239-6

2682-20-4

11

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) површинским водама и земљишту, када се биоцидни производ користи у великим и малим отвореним рециркулационим системима за хлађење са директним испуштањем у површинске воде.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 2-метилизотиазол-3(2H)-oном или га садржи, мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

220-239-6

2682-20-4

12

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) површинским водама и постројењима за третман отпадних вода.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 2-метилизотиазол-3(2H)-oном или га садржи, мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

2-метилизотиазол-3(2H)-oн

220-239-6

2682-20-4

13

95% w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, додавање биоцидног производа у течностима за обраду метала мора бити полу-аутоматско или аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да ће се конзервирана течност за обраду метала користити у полу-аутоматским или аутоматским машинама, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 2-метилизотиазол-3(2H)-oном или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

2-октил-изотиазол-3(2H)-он

2-октил-изотиазол-3(2H)-он

247-761-7

26530-20-1

8

960 g/kg (w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

У циљу заштите површинских вода, седимента и земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа, мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози, како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште, канализацију или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 2-октил-изотиазол-3(2H)-оном или га садржи, мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

млевени клип кукуруза

-

-

-

14

1.000 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

L(+)-млечна киселина

(S)-2-хидроксипропанска киселина

201-196-2

79-33-4

1

95,5% w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити непрофесионалним корисницима.

L(+)-млечна киселина

(S)-2-хидроксипропанска киселина

201-196-2

79-33-4

2

≥ 955 g/kg

(суве супстанце)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

L(+)-млечна киселина

(S)-2-хидроксипропанска киселина

201-196-2

79-33-4

3

≥ 955 g/kg

(суве супстанце)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити подземним водама, када се биоцидни производ користи у објектима у којима бораве животиње, што доводи до изложености животне средине због примене стајског ђубрива на пољопривредном земљишту.

L(+)-млечна киселина

(S)-2-хидроксипропанска киселина

201-196-2

79-33-4

4

≥ 955 g/kg

(суве супстанце)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

epsilon-момфлуоротрин

Сви изомери: 2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-цијанопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

RTZ изомер: 2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил (Z)-(1R,3R)-3-(2-цијанопроп-1-енил)-2,2- диметилциклопропанкарбоксилат

-

Сви изомери: 609346-29-4

RTZ изомер: 1065124-65-3

18

Сви изомери:

93% w/w

RTZ изомер: 82,5% w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити површинским водама, седименту и земљишту, када се биоцидни производ користи у: 1) затвореном простору прскањем простора и 2) отвореном простору прскањем површина.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређује безбедност хране. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

куматетралил

4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин

227-424-0

5836-29-3

14

980 g/kg

Куматетралил је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу који није у облику формулације која делује контактно не сме бити већа од 375 mg/kg, а у формулацији која делује контактно не сме бити већа од 4.000 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

8) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

9) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 250 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 750 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 1.500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

7) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

К-HDO

циклохексил хидроксидиазен 1-оксид, калијумова со

-

66603-10-9

8

977 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

У циљу заштите животне средине и радника, биоцидни производ може да се користи само у индустријским, потпуно аутоматизованим и затвореним системима, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Биоцидни производи мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета са којим одојчад може доћи у директан контакт.

ламбда-цихалотрин

смеша (R)-α-цијано-3-феноксибензил (1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифлуорпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (S)-α-цијано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифлуорпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата (1:1)

415-130-7

91465-08-6

18

900 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет ако се користи на такав начин да његово испуштање у постројење за прераду отпадних вода не може да се спречи, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

лауринска киселина

додеканска киселина

205-582-1

143-07-7

19

980 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

магнезијум фосфид који ослобађа фосфин

тримагнезијум дифосфид

235-023-7

12057-74-8

18

880 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе. Биоцидни производ мора да буде спреман за употребу.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите корисника. Између осталог, мора да се користи одговарајућа опрема за личну заштиту, заштитне маске и апликатори, а биоцидни производ мора да буде у облику којим се изложеност корисника смањује на прихватљив ниво. Приликом коришћења биоцидног производа у затвореном простору морају да се примене мере за заштиту корисника и радника током самог поступка фумигације, за заштиту радника при поновном уласку у третирани простор (након фумигације), као и осталих присутних лица од цурења гаса.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње, мора да садржи упутства за употребу, као што је поштовање периода забране приступа третираном простору, како би се обезбедила усаглашеност са прописима којима се уређују максимално дозвољене количине остатака (MRLs).

екстракт Margosa добијен из коштице биљке Azadirachta indica екстракцијом водом и даљом обрадом органским растварачима

-

283-644-7

84696-25-3

18

1.000 g/kg

Врши се процена се начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите површинских вода, земљишта и не циљних зглавкара.

екстракт Margosa, хладно пресовано уље добијено из ољуштених семенки биљке Azadirachta indica екстракцијом суперкритичним угљен диоксидом

-

283-644-7

84696-25-3

19

1.000 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити површинским водама, седименту и земљишту.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

метил нонил кетон

ундекан-2-он

203-937-5

112-12-9

19

975 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

S-метопрен

изопропил-(2Е,4Е,7S)-11-метокси-3,7,11-триметил-2,4-додекадиеноат

-

65733-16-6

18

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

метофлутрин

RTZ изомер:

2,3,5,6-тетрафлуор-4-(метоксиметил)бензил-(1R,3R)-2,2-диметил-3-(Z)-(проп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

Смеша свих изомера: 2,3,5,6-тетрафлуор-4-(метоксиметил)бензил (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-диметил-3-проп-1-енилциклопропанкарбоксилат

RTZ изомер:

-

Смеша свих изомера:

-

RTZ изомер:

240494-71-7

Смеша свих изомера:

240494-70-6

18

RTZ изомер:

754 g/kg

Смеша свих изомера:

930 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

N,N-диетил-meta-толуамид

N,N-диетил-m-толуамид

205-149-7

134-62-3

19

970 g/kg

Примарна изложеност људи мора да се смањи на најмању могућу меру разматрањем и применом одговарајућих мера за смањење ризика које обухватају, када је то потребно, и упутства о дози и учесталости примене биоцидног производа на кожу људи.

Етикета биоцидног производа који се наноси на кожу људи, косу или одећу мора да садржи информацију да је производ намењен искључиво за ограничену употребу на деци узраста између две и 12 година и да није намењен за употребу на деци млађој од две године, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ мора да садржи састојке који чине укус биоцидног производа непријатним и тиме одвраћају од његовог уношења оралним путем.

нонанонска киселина, пеларгонска киселина

нонанонска киселина

203-931-2

112-05-0

2

896 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију о томе како да се смањи изложеност производу који је у облику аеросола, а амбалажа биоцидног производа за општу употребу мора да буде таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу меру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на здравље људи могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите животне средине морају да се примене процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, као и мере за смањење ризика када се биоцидни производ користи као алгацид за санацију грађевинских материјала у отвореном простору.

нонанонска киселина, пеларгонска киселина

нонанонска киселина

203-931-2

112-05-0

19

896 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

октанска киселина

n-октанска киселина

204-677-5

124-07-2

4

993 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим ако су утврђена специфична ограничења за ослобађање октанске киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

октанска киселина

n-октанска киселина

204-677-5

124-07-2

18

993 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Амбалажа биоцидног производа за општу употребу мора бити таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу меру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на здравље људи могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

пенфлуфен

5-флуор-1,3-диметил-N-{2-[(2RS)-4-метилпентан-2-ил]

фенил}-1H-пиразол-4-карбоксамид

-

494793-67-8

8

980 g/kg

(енантиомери у односу 1:1 (R:S))

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) земљишту и подземним водама, када је дрво приликом коришћења изложено временским приликама.

У циљу заштите земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања. 

Када је третирани производ третиран пенфлуфеном или га намерно садржи, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

перметрин

3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

смеша cis:trans изомера у односу 25:75

258-067-9

52645-53-1

8

930 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање грађевинских конструкција у отвореном простору у близини или изнад воде или дрвета које ће се користити за конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Када је третирани производ третиран перметрином или га намерно садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или ослобађања перметрина под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

перметрин

3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

смеша cis:trans изомера у односу 25:75

258-067-9

52645-53-1

18

930 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију о тим мерама; између осталог, производи који се користе за третирање текстилних влакана или других материјала у циљу контроле штете коју могу да направе инсекти морају да садрже информацију да свеже третирана текстилна влакна и други материјали морају бити ускладиштени како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Када је третирани производ третиран перметрином или га намерно садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или ослобађања перметрина под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

1

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћeтна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

2

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите површинских вода, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију отпадних вода, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

3

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

4

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање персирћетне киселине у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

5

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

6

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду. Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

11

Спецификација се заснива на полазним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

a) индустријским и професионалним корисницима;

б) морским водама, када се биоцидни производ користи у једносмерним расхладним системима;

в) земљишту и површинским водама, када се биоцидни производ користи у великим отвореним циркуларним расхладним системима.

персирћетна киселина

пероксиетанска киселина

201-186-8

79-21-0

12

Спецификација се заснива на почетним материјалима водоник пероксиду и сирћетној киселине који се користе за производњу персирћетне киселине.

Персирћетна киселина у воденом раствору који садржи сирћетну киселину и водоник пероксид

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Због присуства водоник пероксида, стављање у промет биоцидног производа не сме бити у супротности са прописима којима се уређује трговина и коришћење прекурсора експлозивa.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

персирћетна киселина која се ствара из тетраацетилендиамина и натријум перкарбоната

пероксиетанска киселина

прекурсори:

IUPAC назив:

N,N′-етан-1,2-диилбис(N-ацетилацетамид)

IUPAC назив:

натријум перкарбонат

201-186-8

234-123-8

239-707-6

79-21-0

10543-57-4

15630-89-4

2

Спецификација персирћетне киселине која се ствара на месту коришћења заснива се на прекурсорима тетраацетилендиамну и натријум перкарбонату.

Минимална чистоћа тетраацетилендиамна је 99,0%, а натријум перкарбоната је 85,1%.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) површинским водама, када се биоцидни производ користи за дезинфекцију веша у затвореним машинама за прање веша у домаћинствима.

персирћетна киселина која се ствара из тетраацетилендиамина и натријум перкарбоната

пероксиетанска киселина

прекурсори:

IUPAC назив:

N,N′-етан-1,2-диилбис(N-ацетилацетамид)

IUPAC назив:

натријум перкарбонат

201-186-8

234-123-8

239-707-6

79-21-0

10543-57-4

15630-89-4

3

Спецификација персирћетне киселине која се ствара на месту коришћења заснива се на прекурсорима тетраацетилендиамну и натријум перкарбонату.

Минимални степен чистоће тетраацетилендиамна је 99,0%, а натријум перкарбоната је 85,1%.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

персирћетна киселина која се ствара из тетраацетилендиамина и натријум перкарбоната

пероксиетанска киселина

прекурсори:

IUPAC назив:

N,N′-етан-1,2-диилбис(N-ацетилацетамид)

IUPAC назив:

натријум перкарбонат

201-186-8

234-123-8

239-707-6

79-21-0

10543-57-4

15630-89-4

4

Спецификација персирћетне киселине која се ствара на месту коришћења заснива се на прекурсорима тетраацетилендиамну и натријум перкарбонату.

Минимални степен чистоће тетраацетилендиамна је 99,0%, а натријум перкарбоната је 85,1%.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

пиперонил бутоксид

5-{[2-(2-бутоксиетокси)етокси]метил}-6-пропил-1,3-бензодиоксол

200-076-7

51-03-6

18

94℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи у затвореном простору замагљивањем;

б) површинским водама, седименту и земљишту, када се биоцидни производ користи у отвореном простору замагљивањем.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран пиперонил бутоксидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

пирипроксифен

4-феноксифенил (RS)-2-(2-пиридилокси)пропил етар

429-800-1

95737-68-1

18

970 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи за директну примену у површинским водама, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Када се биоцидни производ користи у постројењима за третман отпада морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како би се спречила контаминација области изван постројења.

Pythium oligandrum, сој М1

-

-

-

10

-

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

пропан-1-ол

пропан-1-ол

200-746-9

71-23-8

1

≥ 955 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

пропан-1-ол

пропан-1-ол

200-746-9

71-23-8

2

≥ 955 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

пропан-1-ол

пропан-1-ол

200-746-9

71-23-8

4

≥ 955 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

пропан-2-ол

2-пропанол

200-661-7

67-63-0

1

99 w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

пропан-2-ол

2-пропанол

200-661-7

67-63-0

2

99 w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

пропан-2-ол

2-пропанол

200-661-7

67-63-0

4

99 w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране.

пропиконазол

1-[[2-(2,4-дихлорфенил)-

4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол

262-104-4

60207-90-1

7

960 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да ће се предузети мере за заштиту земљишта приликом примене конзервираних смеша у отвореном простору како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ доспе у животну средину, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту смеша које се користе на минералним површинама у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран пропиконазолом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

пропиконазол

1-[[2-(2,4-дихлорфенил)-

4-пропил-1,3-диоксолан-2

-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол

262-104-4

60207-90-1

8

930 g/kg

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине морају да се примене одговарајуће мера за смањење ризика. Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице или на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

пропиконазол

1-[[2-(2,4-дихлорфенил)-

4-пропил-1,3-диоксолан-2

-ил]метил]- 1H-1,2,4-триазол

262-104-4

60207-90-1

9

930 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске, односно професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Када је третирани производ третиран пропиконазолом или га намерно садржи и, када је то потребно, због могућности контакта са кожом или ослобађања пропиконазола под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1600; 1.8) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом молекулском масом (Mn) која износи 1600 и средњим полидисперзитетом (PDI) који износи 1.8)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

27083-27-8 и 32289-58-0

2

956 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 20% w/w PHMB (1600; 1.8)

PHMB (1600; 1.8) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи и животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за третирање базена за купање, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи и животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију медицинске опреме потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи, марамице спремне за употребу не смеју да се стављају у промет за општу употребу, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист марамица спремних за употребу морају да садрже информацију да се марамице могу користити само у областима у којима јавност нема приступа, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1600; 1.8) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом бројном вредношћу молекулске масе (Mn) од 1600 и средњом вредношћу полидисперзности (PDI) од 1.8)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

27083-27-8 и 32289-58-0

3

956 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 20% w/w PHMB (1600; 1.8)

PHMB (1600; 1.8) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију опреме потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите животне средине, етикета, и ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа морају да садрже информацију да није дозвољено његово испуштање у постројење за прераду отпадних вода, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист марамица спремних за употребу морају да садрже информацију да се марамице могу користити само у областима у којима јавност нема приступа, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1600; 1.8) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом бројном вредношћу молекулске масе (Mn) од 1600 и средњом вредношћу полидисперзности (PDI) од 1.8)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

27083-27-8 и 32289-58-0

4

956 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 20% w/w PHMB (1600; 1.8)

PHMB (1600; 1.8) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи, водене средине и земљишта, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију посуђа потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи и водене средине, биоцидни производ не сме да се користи за дезинфекцију површина брисањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист марамица спремних за употребу морају да садрже информацију да се марамице могу користити само у областима у којима јавност нема приступа, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање PHMB (1600; 1.8) у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1600; 1.8) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом бројном вредношћу молекулске масе (Mn) од 1600 и средњом вредношћу полидисперзности (PDI) од 1.8)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

27083-27-8 и 32289-58-0

11

956 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи
20% w/w PHMB
(1600; 1.8)

PHMB (1600; 1.8) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите здравља људи, етикета, и ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа морају да садрже информацију да додавање производа у систем за хлађење мора бити аутоматско, да се пумпа мора испрати пре чишћења, као и да се мора носити одговарајућа опрема за личну заштиту током фазе чишћења, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите воде, седимената и земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа морају да садрже информацију да ће се одлагање конзервираних течности након дренаже затворених рециркулационих система сматрати руковањем опасним отпадом, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на животну средину могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1600; 1.8) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1415; 4.7) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом бројном вредношћу молекулске масе (Mn) од 1415 и средњом вредношћу полидисперзности (PDI) од 4.7)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

32289-58-0 и 1802181-67-4

2

943 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 20% w/w PHMB (1415; 4.7)

PHMB (1415; 4.7) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) непрофесионалним корисницима;

в) секундарној изложености становништва и мале деце;

г) површинским водама, седименту и земљишту.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1415; 4.7) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

PHMB (1415; 4.7) (полихексаметилен бигуанид хидрохлорид са средњом бројном вредношћу молекулске масе (Mn) од 1415 и средњом вредношћу полидисперзности (PDI) од 4.7)

кополи(бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

-

32289-58-0 и 1802181-67-4

4

943 g/kg

(израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као водени раствор који садржи 20% w/w PHMB (1415; 4.7)

PHMB (1415; 4.7) је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) непрофесионалним корисницима;

в) секундарној изложености становништва;

г) површинским водама, седименту и земљишту.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да буде садржан у материјалима и предметима чија је намена таква да долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање PHMB (1415; 4.7) у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран PHMB-ом (1415; 4.7) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

силицијум диоксид Kieselguhr

силицијум диоксид Kieselguhr

-

61790-53-2

18

1.000 g/kg

(100%)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима и непрофесионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

пирогени, површински обрађен, синтетички аморфни силицијум диоксид (наноматеријал)

Референтне структурне карактеристике:

– садржај угљеника: 3,0 – 4,0%;

– примарна величина честица: 6,9 – 8,6 nm;

– специфична површина: 217 – 225 m2/g;

– величина стабилних агрегата честица: > 70 nm;

– површински обрађен: > 90% површине површински обрађено хексаметилсилазаном (CAS 999-97-3)

силанамин, 1, 1, 1-триметил-N-(триметилсилил)-, производи хидролизе са силицијум диоксидом

272-697-1

68909-20-6

18

998 g/kg

(чистоћа језгра измерена након паљења)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

синтетички аморфни силицијум диоксид (нано)

силицијум диоксид

синтетички аморфни силицијум диоксид као наноматеријал у облику стабилних агрегатних честица величине > 1 μm, са примарним честицама нановеличине

Структурне карактеристике:

– величина стабилних агрегатних честица > 1 μm;

– величина примарних честица

< 25 nm;

– специфична површина по јединици запремине > 600 m2/cm3

231-545-4

112926-00-8

18

800 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

спиносад

смеша 50–95% спиносинa А и 5–50% спиносинa Д

Спиносин А (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-α-L-манопираносил)окси]- 13-[[(2R,5S,6R)-5- (диметиламино)тетрахидро-6- метил-2H-пиран-2-ил]окси]-9-етил- 2,3,3а,5а,5b,6,9,10,11,12,13,14,16а, 16b-тетрадекахидро-14-метил- 1H-ас-индакено[3,2-d]оксациклододецин-7,15-дион

Спиносин Д (2S,3аR,5аS,5bS,9S,13S,14R,16аS,16bS)-2-[(6-деокси-2,3,4-три-О- метил-α-L-манопираносил)окси]- 13-[[(2R,5S,6R)-5- (диметиламино)тетрахидро-6- метил-2H-пиран-2-ил]окси]-9-етил- 2,3,3а,5а,5b,6,9,10,11,12,13,14,16а, 16b-тетрадекахидро-4,14- диметил-1H-ас-индакено[3,2- d]оксацикододецин-7,15-дион

Спиносад:

434-300-1

Спиносин А: -

Спиносин Д: -

Спиносад: 168316-95-8

Спиносин А: 131929-60-7

Спиносин Д: 131929-63-0

18

850 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика.

Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту када се примењује прскањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

сулфурил флуорид

сулфурилдифлуорид

220-281-5

2699-79-8

8

> 994 g/kg

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите корисника и осталих присутних лица.

Морају да се прате концентрације сулфурил флуорида у тропосфери.

сулфурил флуорид

сулфурилдифлуорид

220-281-5

2699-79-8

18

994 g/kg

Биоцидни производ мора да се продаје посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се примене одговарајуће мере у циљу заштите корисника и осталих присутних лица у току поступка фумигације и приликом отварања третираних објеката или других затворених простора.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се мора уклонити сва храна пре фумигације затвореног простора.

Морају да се прате концентрације сулфурил флуорида у тропосфери. Мерења се врше уколико је концентрација најмање 0,5 ppt (еквивалентно количини од 2,1 нг сулфурил флуорид/m3 тропосфере).

тебуконазол

1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол

403-640-2

107534-96-3

7

950 g/kg

Тебуконазол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

тебуконазол

1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол

403-640-2

107534-96-3

8

950 g/kg

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице или на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити у сталном контакту са водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

тебуконазол

1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол

403-640-2

107534-96-3

10

950 g/kg

Тебуконазол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, тебуконазол не сме да се користи у смесама за заптивање које ће се користити за заптивање вертикалних састава на спољашњим стамбеним фасадама (нпр. између две куће), осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

(Z,Е)-тетрадека-9,12-диенил ацетат

(9Z,12Е)-тетрадека-9,12-диен-1-ил ацетат

-

30507-70-1

19

977 g/kg

Врши се процена начинa коришћења или сценаријa изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Етикета биоцидног производа мора да садржи информацију да тај производ не сме да се користи у простору у коме се чува распакована храна или храна за животиње.

тиабендазол

2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол

205-725-8

148-79-8

8

985 g/kg

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту када се користи у поступку са двоструким вакуумом и потапањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине. Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице или на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

тиаклоприд

(Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиден цијанамид

-

111988-49-9

8

975 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвених конструкција у близини воде уколико није могуће спречити његове директне губитке у водену средину или дрвета које ће бити у контакту са површинском водом, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

тиаметоксам

тиаметоксам

428-650-4

153719-23-4

8

980 g/kg

Биоцидни производ за индустријско, односно професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске, односно професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице или на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

тиаметоксам

тиаметоксам

428-650-4

153719-23-4

18

980 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ не сме да се наноси четком, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет ако се користи на такав начин да не може да се спречи његово испуштање преко постројења за прераду отпадних вода или директно у површинске воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ за професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Када је то потребно, морају да се предузму мере за заштиту медоносних пчела.

толилфлуанид

N-(дихлорофлуорометилтио)-N′,N′-диметил-N-p-толилсулфамид

211-986-9

731-27-1

7

96℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским или професионалним корисницима;

б) непрофесионалним корисницима третираних боја које садрже толифлуанид као конзерванс за заштиту филма;

в) површинским водама, земљишту и подземним водама, укључујући ризик који представљају производи разградње.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран толилфлуанидом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

толилфлуанид

дихлор-N- [(диметиламино)сулфонил]флуор-N-(p-толил)метан сулфенамид

211-986-9

731-27-1

8

960 g/kg

Биоцидни производ не сме да се користи за in situ третирање дрвета у отвореном простору или дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске или професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско или професионално коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

толилфлуанид

N-(дихлорофлуорометилтио)-N′,N′-диметил-N-p-толилсулфамид

211-986-9

731-27-1

21

960 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице ставља у промет биоцидног производа за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет или користи за контролу раста и настањивања непожељних организама на пловилима у слаткој води.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи толилфлуанид мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Када је третирани производ третиран са једним или више биоцидних производа који садрже толилфлуанид или су му биоцидни производи намерно додати и, када је то потребно због могућности контакта са кожом или испуштања толилфлуанида под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

тралопирил

4-бром-2-(4-хлорофенил)-5- (трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил

-

122454-29-9

21

975 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се остаци биоцидног производа или отпад који садржи тралопирил мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

трансфлутрин

2,3,5,6-тетрафлуоробензил(1R,3S)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2- диметилциклопропанкарбоксилат

или

2,3,5,6-тетрафлуоробензил(1R)-транс-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2- диметилциклопропанкарбоксилат

405-060-5

118712-89-3

18

965 g/kg

1R trans конфигурација

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

У циљу заштите воде, седимената и земљишта, трансфлутрин не сме да се користи у испаривачима за употребу у затвореном простору или у инсектицидним спиралама, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

cis-трикоз-9-ен

(Мускалур)

cis-трикоз-9-ен;

(Z)-трикоз-9-ен

248-505-7

27519-02-4

19

801 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

угљен диоксид

угљен-диоксид

204-696-9

124-38-9

14

990 ml/l

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

угљен диоксид

угљен-диоксид

204-696-9

124-38-9

15

999 ml/l

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се испоручује искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се предузму одговарајуће мере у циљу заштите корисника, укључујући коришћење опреме за личну заштиту ако је то потребно.

Морају да се предузму одговарајуће мере у циљу заштите осталих присутних лица, као што је онемогућавање приступа области која се третира.

Дозе биоцидног производа и упутства за употребу морају да буду такви да се не изазива непотребна патња код птица које се сузбијају.

У условима за коришћење биоцидног производа мора да се наведе да ће се угљен диоксид користити као крајња мера за контролу птица.

угљен диоксид

угљен-диоксид

204-696-9

124-38-9

18

990 ml/l

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се продаје искључиво посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Морају да се предузму одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите корисника, укључујући коришћење опреме за личну заштиту ако је то потребно.

Морају да се предузму одговарајуће мере у циљу заштите осталих присутних лица, као што је онемогућавање приступа области који се третира током поступка фумигације.

феноксикарб

етил-[2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат

276-696-7

72490-01-8

8

960 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и популацију који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на наткривеној непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

1R-trans фенотрин

1R-trans фенотрин

3-фенокси-бензил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

Смеша свих изомера:

(3-феноксифенил)метил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоксилат

1R-trans фенотрин:

247-431-2

 

Смеша свих изомера:

247-404-5

1R-trans
фенотрин:

26046-85-5

 

Смеша свих изомера:

26002-80-2

18

1R-trans фенотрин: 89%

 

Смеша свих изомера: 95,5%

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду приликом УЛВ примене биоцидног производа, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Када је то потребно, морају да се предузму мере за заштиту медоносних пчела.

фенпропиморф

(+/-)-cis-4-[3-(p-terc-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин

266-719-9

67564-91-4

8

930 g/kg

Врши се процена ризика на популацију која може бити изложена биоцидном производу, као и начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета, односно безбедносни лист биоцидног производа за индустријско коришћење мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

фипронил

(±)-5-амино-1-(2,6-дихлор-α,α,α,- трифлуор-p-толил)-4- трифлуорметилсулфинилпиразол-3-карбонитрил (1:1)

424-610-5

120068-37-3

18

950 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

флокумафен

4-хидрокси-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4-тетрахидро-3-[4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил]-1-нафтил]кумарин

421-960-0

90035-08-8

14

955 g/kg

Флокумафен је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу не сме бити већа од 50 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

7) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

8) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 50 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 100 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 150 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 300 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

8) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

3) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

4) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) биоцидни производ може да се користи за пулсне третмане;

4) биоцидни производ не сме да се користи за трајне третмане;

5) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

флудиоксонил

4-(2,2-дифлуор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил

-

131341-86-1

7

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити индустријским и професионалним корисницима.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран флудиоксонилом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

флудиоксонил

4-(2,2-дифлуор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил

-

131341-86-1

9

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран флудиоксонилом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

флудиоксонил

4-(2,2-дифлуор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил

-

131341-86-1

10

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран флудиоксонилом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

флуфеноксурон

1-[4-(2-хлор-алфа,алфа,алфа-трифлуор-пара-толилокси)-2-флуорофенил]-3-(2,6-дифлуоробензоил)уреа

417-680-3

101463-69-8

8

960 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ мора да се користи само за третирање дрвета које ће се користити у затвореном простору.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на индустријске или професионалне кориснике могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

фолпет

N-(трихлорметилтио)фталимид

205-088-6

133-07-3

6

940 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да ће се предузети мере за заштиту земљишта током примене конзервираних смеша у отвореном простору како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ доспе у животну средину, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту смеша које ће се користити у отвореном простору прскањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран фолпетом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

фолпет

N-(трихлорметилтио)фталимид

205-088-6

133-07-3

7

940 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да ће се предузети мере за заштиту земљишта током примене конзервираних смеша четком у отвореном простору како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ доспе у животну средину, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на други начин.

У циљу заштите земљишта, биоцидни производ не сме да се ставља у промет за заштиту смеша које се користе у отвореном простору прскањем, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран фолпетом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

фолпет

N-(трихлорметилтио)фталимид

205-088-6

133-07-3

9

940 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран фолпетом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

формалдехид ослобођен из N,N-метиленбисморфолина (МBМ)

N,N-метиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

6

92,1% w/w

МBМ је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, мешање и додавање биоцидног производа у посуде за формулацију мора бити аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују да се потенцијална изложеност коже, ока и респираторног тракта МBМ-у може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран МBМ-ом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

формалдехид ослобођен из N,N-метиленбисморфолина (МBМ)

N,N-метиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

13

92,1% w/w

МBМ је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, мешање и додавање биоцидног производа у посуде за формулацију мора бити аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују да се потенцијална изложеност коже, ока и респираторног тракта МBМ-у може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран МBМ-ом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

хексафлумурон

1-[3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафлуороетокси)фенил]-3-(2,6-дифлуоробензоил)уреа

401-400-1

86479-06-3

18

984 g/kg

Хексафлумурон је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

С обзиром да се сматра да је хексафлумурон веома перзистентан, веома биоакумулативан и токсичан, изложеност не циљних организама и животне средине би требало смањити разматрањем и применом одговарајућих мера за смањење ризика. Те мере обухватају ограничење коришћења биоцидног производа на искључиво професионалног корисника и утврђивање обавезе коришћења затворених мамака.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран хексафлумуроном или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол (DCPP)

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол

429-290-0

3380-30-1

1

995 g/kg

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенолом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол (DCPP)

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол

429-290-0

3380-30-1

2

995 g/kg

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенолом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол (DCPP)

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол

429-290-0

3380-30-1

4

995 g/kg

5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање 5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенола у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран 5-хлор-2-(4-хлофенокси)фенолом или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

хлороводонична киселина

хлороводонична киселина

231-595-7

-

2

999 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ ставља се у промет за општу употребу ако је амбалажа тог производа таквог дизајна да се изложеност корисника смањи на најмању могућу меру, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици на здравље људи могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

хлорокрезол

4-хло-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

1

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

хлорокрезол

4-хлор-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

2

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) индустријским и професионалним корисницима;

б) деци, када се биоцидни производ користи у приватним и јавним објектима.

хлорокрезол

4-хлор-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

3

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) земљишту.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

хлорокрезол

4-хлор-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

6

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима приликом формулације производа који треба да се заштити и приликом примене готовог производа у производњи папира;

б) деци која пузе на површинама које су очишћене конзервираним производом.

хлорокрезол

4-хлор-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

9

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

хлорокрезол

4-хлор-3-метилфенол

200-431-6

59-50-7

13

99,8℅ w/w

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити професионалним корисницима.

хлорофацинон

хлорофацинон

223-003-0

3691-35-8

14

978 g/kg

Хлорофацинон је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Општи услови под којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа:

1) врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце;

2) номинална концентрација активне супстанце у биоцидном производу који није у облику формулације која делује контактно не сме бити већа од 50 mg/kg, а у формулацији која делује контактно не сме бити већа од 2.000 mg/kg;

3) биоцидни производ мора да садржи агенс за одбијање и боју;

4) биоцидни производ не сме бити у облику расутог праха;

5) биоцидни производ у облику формулације која делује контактно, која није расути прах, може да користи само обучени професионални корисник у затвореном простору на местима која нису доступна деци и не циљним животињама;

6) биоцидни производ не сме да се користи за трајне или пулсне третмане;

7) биоцидни производ мора да буде спреман за употребу;

8) морају да се размотре и примене све одговарајуће и доступне мере за смањење ризика да би се смањила примарна и секундарна изложеност људи, не циљних животиња и животне средине. Те мере обухватају нпр. ограничење коришћења биоцидног производа на професионалног корисника или обученог професионалног корисника, када је то могуће, и утврђивање додатних посебних услова према категорији корисника;

9) мртви глодари и непоједени мамак морају да се одлажу у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Начин одлагања биоцидног производа наводи се у сажетку карактеристика биоцидног производа и на етикети.

Биоцидни производ може да се користи за општу употребу, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

2) биоцидни производ који се користи само за сузбијање мишева испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 250 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

3) биоцидни производ који се користи само за сузбијање пацова, или мишева и пацова испоручује се у паковању чија маса не сме бити већа од 750 g ако је мамак у облику зрна, пелете или пасте, односно 1.500 g ако је мамак у облику парафинског блока;

4) биоцидни производ за сузбијање Rattus norvegicus и Rattus rattus користи се само у затвореном простору или у и око објеката;

5) биоцидни производ за сузбијање Mus musculus користи се само у затвореном простору;

6) лице које ставља у промет биоцидни производ мора да обезбеди да се уз тај производ доставе информације о ризицима који су повезани са антикоагулантним родентицидима, о мерама да се њихово коришћење ограничи на најмању могућу меру, као и о одговарајућим мерама предострожности које треба предузети;

7) биоцидни производ чија је формулација у облику расутог мамка, као што су зрна или пелете, испоручује се у кесицама или другом паковању да би се смањила изложеност људи и животне средине.

Биоцидни производ може да користи професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ не сме да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ мора да се користи у кутијама за мамке које су заштићене од неовлашћеног руковања;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ не испоручује становништву.

Биоцидни производ може да користи обучени професионални корисник, ако су поред општих испуњени и следећи услови:

1) биоцидни производ може да се користи у канализацији, у отвореном простору или на месту за одлагање отпада;

2) биоцидни производ може да се користи на покривеним и заштићеним местима за мамке све док се на тај начин не циљним врстама и људима пружа исти ниво заштите као и коришћењем кутија за мамке;

3) лице које ставља у промет биоцидни производ ради коришћења од стране обученог професионалног корисника мора да обезбеди да се тај производ испоручује само обученим професионалним корисницима.

хлорфенапир

4-бром-2-(4-хлорфенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорметилпирол-3-карбонитрил

-

122453-73-0

8

940 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ за индустријско или професионално коришћење мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту и мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се користи за општу употребу, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско или професионално коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, као и да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање дрвета које ће се користити у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

цијановодоник

цијановодоник

200-821-6

74-90-8

8

976 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ који се користи за фумигацију мора да се испоручује посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за кориснике и остала присутна лица у току поступка фумигације и приликом отварања простора, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту која укључује, када је то потребно, апарат за дисање и гас-непропусно одело.

Мора да се забрани поновни улазак у третирани простор све док се проветравањем не достигне концентрација ваздуха која је безбедна за кориснике и остала присутна лица.

Мора да се спречи да се прекораче дозвољене вредности за изложеност корисника и осталих присутних лица у току и након проветравања простора успостављањем издвојене зоне надзора.

Сва храна и сав порозни материјал који може да апсорбује активну супстанцу, осим дрвета које ће се третирати, морају пре фумигације да се уклоне из простора у коме ће вршити фумигација или да се на неки други начин заштите од апсорпције. Простор који ће се третирати мора да се заштити од случајног паљења.

цијановодоник

цијановодоник

200-821-6

74-90-8

14

976 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ који се користи за фумигацију мора да се испоручује посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за кориснике и остала присутна лица у току поступка фумигације и приликом отварања простора, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту која укључује, када је то потребно, апарат за дисање и гас-непропусно одело.

Мора да се забрани поновни улазак у третирани простор све док се проветравањем не достигне концентрација ваздуха која је безбедна за кориснике и остала присутна лица.

Мора да се спречи да се прекораче дозвољене вредности за изложеност корисника и осталих присутних лица у току и након проветравања простора успостављањем издвојене зоне надзора.

Сва храна и сав порозни материјал који може да апсорбује активну супстанцу, осим дрвета које ће се третирати, морају пре фумигације да се уклоне из простора у коме ће вршити фумигација или да се на неки други начин заштите од апсорпције. Простор који ће се третирати мора да се заштити од случајног паљења.

цијановодоник

цијановодоник

200-821-6

74-90-8

18

976 g/kg

Врши се процена начина коришћења или сценарија изложености, као и ризика на животну средину и становништво који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Биоцидни производ који се користи за фумигацију мора да се испоручује посебно обученим професионалним корисницима и само они могу да га користе.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за кориснике и остала присутна лица у току поступка фумигације и приликом отварања простора, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту која укључује, када је то потребно, апарат за дисање и гас-непропусно одело.

Мора да се забрани поновни улазак у третирани простор све док се проветравањем не достигне концентрација ваздуха која је безбедна за кориснике и остала присутна лица.

Мора да се спречи да се прекораче дозвољене вредности за изложеност корисника и осталих присутних лица у току и након проветравања простора успостављањем издвојене зоне надзора.

Сва храна и сав порозни материјал који може да апсорбује активну супстанцу, осим дрвета које ће се третирати, морају пре фумигације да се уклоне из простора у коме ће вршити фумигација или да се на неки други начин заштите од апсорпције. Простор који ће се третирати мора да се заштити од случајног паљења.

цинеб

цинк етиленбис(дитиокарбамат) (полимерни)

235-180-1

12122-67-7

21

940 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Лице које које ставља у промет биоцидни производ за општу употребу мора да обезбеди да се тај производ испоручује са одговарајућим рукавицама.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Етикета и, ако се доставља, упутство за употребу биоцидног производа мора да садржи информацију да се деци мора онемогућити приступ третираној површини све док се она не осуши.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се примена, одржавање и поправка морају вршити унутар изолованог простора, на ограђеној непропусној чврстој подлози или на тлу прекривеном непропусним материјалом како би се смањило испуштање и спречило да биоцидни производ директно доспе у животну средину, као и информацију да се просути биоцидни производ или отпад који садржи цинеб мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Када је третирани производ третиран цинебом или га садржи и, када је то потребно због могућности контакта са кожом или ослобађања цинеба под уобичајеним условима коришћења, лице одговорно за стављање у промет третираног производа мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информацију да постоји ризик од сензибилизације коже, као и друге податке у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

циперметрин

циперметрин cis:trans/40:60

(RS)-α-цијано-3феноксибензил-(1RS)-cis,trans- 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

257-842-9

52315-07-8

8

920 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта и водене средине, морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика.

Између осталог, етикета и ако се доставља безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за индустријско третирање дрвета потапањем или прскањем уколико ће то дрво бити изложено утицају временских прилика, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

Биоцидни производ не сме да се користи за третирање грађевинских конструкција у отвореном простору у близини или изнад воде или дрвета које ће се користити за конструкције у отвореном простору у близини или изнад воде, осим ако се доставе подаци који указују на то да ће применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ испунити прописане услове за стављање у промет.

ципроконазол

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорофенил)-3-циклопропил-1-(1H- 1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

Ципроконазол има два диастереомера.

Диастереомер А: пар енантиомера, при чему се 2-хидрокси група и 3-водоник налазе на истој страни (2S,3S и 2R,3R).

Диастереомер Б: пар енантиомера, при чему се 2-хидрокси група и 3-водоник налазе на супротним странама (2R,3S и 2S,3R).

Технички ципроконазол је смеша два диастереомера у односу око 1:1, од којих је сваки смеша енантиомера у односу тачно 1:1.

-

94361-06-5

8

940 g/kg

Ципроконазол има два диастереомера.

(Диастереомер А: 430–500 g/kg)

(Диастереомер Б: 470–550 g/kg)

Ципроконазол је кандидат за замену у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Биоцидни производ не сме да се ставља у промет за индустријско коришћење у поступку са двоструким вакуумом, осим ако се доставе подаци који указују на то да применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ неће представљати неприхватљив ризик.

Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика у циљу заштите земљишта и водене средине.

Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

Биоцидни производ не сме да се користи за индустријско третирање дрвета које ће бити изложено утицају временских прилика или које ће се користити за грађевинске конструкције у отвореном простору, осим ако се доставе подаци који указују на то да применом одговарајућих мера за смањење ризика биоцидни производ неће представљати неприхватљив ризик.

циромазин

N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин

266-257-8

66215-27-8

18

950 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) професионалним корисницима;

б) површинским водама, седименту и земљишту, када се биоцидни производ користи у објектима у којима бораве животиње.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран циромазином или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

цифлутрин

(RS)-a-цијано-4-флуор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

269-855-7

68359-37-5

18

955 g/kg (95,5℅ w/w)

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Приликом процене, посебну пажњу треба посветити:

а) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи у домаћинству и у објектима у којима бораве животиња уз испуштање у постројење за третман отпадних вода;

б) површинским водама и седименту, када се биоцидни производ користи у објектима у којима бораве животиње уз директно испуштање у површинске воде;

в) површинским водама и седименту, након примене стајског ђубрива на пољопривредном земљишту када се биоцидни производ користи у објектима у којима бораве животиње.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs), у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

2

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

4

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, додавање биоцидног производа мора бити аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

За биоцидне производе чије коришћење може довести до појаве његових остатака у храни или храни за животиње мора да се провери да ли је потребно да се утврде нове или измене постојеће максимално дозвољене количине остатака (MRLs) у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља или лекови који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини. Морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика како се не би прекорачиле примењене MRLs.

Биоцидни производ не сме да се уграђује у материјале и производе који долазе у контакт са храном у смислу прописа којима се уређује безбедност хране, осим уколико су утврђена специфична ограничења за ослобађање C(M)IT/MIT-a (3:1) у храну или је утврђено да таква ограничења нису потребна.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

6

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске или професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту флуида који се користе у постројењима за обраду целулозе или папира, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Услови за стављање у промет третираног производа:

У циљу заштите здравља људи, смеше које су третиране са C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садрже и које се стављају у промет за општу употребу, не смеју да садрже C(M)IT/MIT (3:1) у концентрацији која доводи до класификације смеше као сензибилизатор коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин који не укључује ношење опреме за личну заштиту.

У циљу заштите здравља људи, течни детергенти који су третирани са C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садрже и који се стављају у промет за професионалну употребу не смеју да садрже C(M)IT/MIT (3:1) у концентрацији која доводи до класификације као сензибилизатор коже, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин који не укључује ношење опреме за личну заштиту.

У циљу заштите здравља људи, смеше које су третиране са C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садрже, осим течних детергената, и које се стављају у промет за професионалну употребу не смеју да садрже C(M)IT/MIT (3:1) у концентрацији која доводи до класификације као сензибилизатор коже, осим ако се изложеност може избећи, укључујући ношењем опреме за личну заштиту.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом или га садржи (3:1) мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

11

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи за заштиту течности које се користе за обраду фотографија, за заштиту раствора који се користи приликом обраде дрвета, као и у великим отвореним рециркулационим системима за хлађење, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите животне средине, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да морају да се примене мере за смањење ризика када се биоцидни производ користи у малим отвореним рециркулационим системима за хлађење како би се смањило директно загађивање земљишта путем таложења из ваздуха, као и информацију да када се биоцидни производ користи за намене у које не спадају заштита течности за обраду фотографија, заштита раствора који се користи приликом обраде дрвета, као и коришћење у великим отвореним рециркулационим системима за хлађење, испуштање отпадне воде из постројења мора да се врши преко постројења за прераду отпадних вода, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом или га садржи (3:1) мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

12

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите животне средине, биоцидни производ не сме да се користи у инсталацијама које се налазе на мору, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво.

У циљу заштите здравља људи, етикета или безбедносни лист биоцидног производа који се користи у инсталацијама које се налазе на мору мора да садржи информацију да муљ настао бушењем не сме да садржи C(M)IT/MIT (3:1) у концентрацији која доводи до класификације као сензибилизатор коже, осим ако се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад радника, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

У циљу заштите животне средине, етикета или безбедносни лист биоцидног производа који се користи у постројењима за производњу папира мора да садржи информацију да је потребно да се индустријски отпад који се испушта из постројења у водотокове након механичког/хемијског третирања или након третирања у постројењу за прераду отпадних вода разблажи, осим ако се доставе подаци да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

C(M)IT/MIT (3:1)

смеша 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1)

-

55965-84-9

13

579 g/kg

(теоријска израчуната спецификација суве супстанце)

Активна супстанца се производи као технички концентрат (ТК) који садржи различите раствараче и стабилизаторе.

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Mора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за професионалне кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, додавање биоцидног производа у течностима за обраду метала мора бити полу-аутоматско или аутоматско, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите професионалних корисника, етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да биоцидни производ не сме да се користи у течностима за обраду метала у концентрацији која доводи до класификације као сензибилизатор коже, осим ако се доставе подаци који указују на то да се ризици могу смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

Лице одговорно за стављање у промет третираног производа који је третиран C(M)IT/MIT-ом (3:1) или га садржи мора да обезбеди да етикета третираног производа садржи информације у складу са прописима којима се уређују биоцидни производи.

Cu-HDO

bis(N-циклохексил-диазениум-диокси)-бакар

-

312600-89-8

8

981 g/kg

Врши се процена изложености, ризика и ефикасности за све оне начине коришћења биоцидног производа који нису размотрени при процени ризика активне супстанце.

Мора да се успостави систем, процедуре и упутства за безбедан рад за индустријске кориснике биоцидног производа, у складу са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Биоцидни производ мора да се користи уз одговарајућу опрему за личну заштиту, осим ако се изложеност може смањити на прихватљив ниво на неки други начин.

У циљу заштите земљишта, морају да се примене одговарајуће мере за смањење ризика. Етикета и, ако се доставља, безбедносни лист биоцидног производа мора да садржи информацију да се индустријско коришћење мора вршити унутар изолованог простора или на ограђеној непропусној чврстој подлози, да свеже третирана дрвена грађа мора бити ускладиштена испод надстрешнице, односно на непропусној чврстој подлози како би се спречило да биоцидни производ директно доспе у земљиште или воду, као и информацију да се просути биоцидни производ мора сакупити ради поновног коришћења или одлагања.

II

Листа Iа – Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика

Име активне супстанце

Хемијски / генерички назив

EC број

CAS број

Врста биоцидног производа

у коме може бити коришћена активна супстанца

Минимални степен

чистоће активне
супстанце
у биоцидном
производу

Услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа

млевени клип кукуруза

-

-

-

14

1.000 g/kg

Биоцидни производ мора да буде у облику пелета и да се користи на сувим местима.

(Z,Е)-тетрадека-9,12-диенил ацетат

(9Z,12Е)- тетрадека-9,12-диен-1-ил ацетат

-

30507-70-1

19

977 g/kg

Биоцидни производ мора да се користи у затвореном простору у клопкама које садрже највише 2 mg активне супстанце.

Етикета биоцидног производа мора да садржи информацију да тај производ мора да се користи у затвореном простору, као и да не сме да се користи у простору у коме се чува распакована храна или храна за животиње.

угљен

диоксид

угљен диоксид

204-696-9

124-38-9

14

990 ml/l

Биоцидни производ мора да буде у облику боца са гасом спремних за употребу а које се користе заједно са клопком.

III

Листа Iб – Листа основних супстанци

Име основне супстанце

Хемијски / генерички назив

EC број

CAS број

Врста биоцидног производа
у коме може бити коришћена основна супстанца

Минимални степен чистоће у биоцидном производу

Услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа

 

 

 

 

 

 

 

IV

Листа II – Листа активних супстанци за које је одбијен упис у Листу I или Листу Iа

Име активне супстанце

EC број

CAS број

Врста биоцидног производа у коме не може бити коришћена активна супстанца

формалдехид

200-001-8

50-00-0

1

4

5

6

9

11

12

13

18

20

21

23

2-(2-бутоксиетокси)етил 6-пропилпиперонил етар; пиперонил бутоксид

200-076-7

51-03-6

19

бронопол

200-143-0

52-51-7

1

3

4

7

10

13

бис(трибутилтин) оксид

200-268-0

56-35-9

8

дифеноксарсин-10-ил оксид

200-377-3

58-36-6

9

гама-HCH или гама-BHC; линдан; 1,2,3,4,5,6- хексахлороциклохексан

200-401-2

58-89-9

3

хлоркрезол

200-431-6

59-50-7

4

10

диметоат

200-480-3

60-51-5

18

дихлорвос

200-547-7

62-73-7

18

етанол

200-578-6

64-17-5

3

5

6

8

9

11

18

19

20

22

мравља киселина

200-579-1

64-18-6

1

8

9

13

18

бензоева киселина

200-618-2

65-85-0

1

2

6

11

20

пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

3

5

6

8

9

10

11

12

18

19

салицилна киселина

200-712-3

69-72-7

1

6

пропан-1-ол

200-746-9

71-23-8

3

етилен оксид

200-849-9

75-21-8

20

1,3-дибром-5,5-диметилхидантоин

201-030-9

77-48-5

2

11

12

лимунска киселина

201-069-1

77-92-9

1

3

линалол

201-134-4

78-70-6

19

2-хлороацетамид

201-174-2

79-07-2

3

6

7

9

10

11

13

гликолна киселина

201-180-5

79-14-1

12

L-(+)-млечна киселина

201-196-2

79-33-4

8

13

20

дифацинон

201-434-5

82-66-6

14

антракинон

201-549-0

84-65-1

19

симклозен

201-782-8

87-90-1

6

7

9

хлорoксиленол

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

нафтален

202-049-5

91-20-3

19

дихлорофен

202-567-1

97-23-4

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

триклокарбан

202-924-1

101-20-2

1

2

4

1,4-дихлорoбензен

203-400-5

106-46-7

18

19

глиоксал

203-474-9

107-22-2

6

12

m-крезол

203-577-9

108-39-4

2

3

хекса-2,4-диеноична киселина; сорбична киселина

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

7

8

9

10

глутарал

203-856-5

111-30-8

1

5

7

9

10

13

22

нонанонска киселина

203-931-2

112-05-0

10

N-(2-етилхексил)-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксимид

204-029-1

113-48-4

18

пропоксур

204-043-8

114-26-1

18

1,3-дихлор-5,5-диметилхидантоин

204-258-7

118-52-5

2

11

12

хлорофен

204-385-8

120-32-1

1

3

4

6

бензил бензоат

204-402-9

120-51-4

2

18

19

бензетонијум хлорид

204-479-9

121-54-0

1

малатион

204-497-7

121-75-5

18

фенитротион

204-524-2

122-14-5

3

8

18

цеталконијум хлорид

204-526-3

122-18-9

1

2

3

4

8

10

11

12

бензилдиметил (октадецил)амонијум хлорид

204-527-9

122-19-0

1

2

3

4

8

10

11

12

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

3

7

10

11

цетилпиридинијум хлорид

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

21

октанска киселина

204-677-5

124-07-2

19

угљен диоксид

204-696-9

124-38-9

15

20

нитрометилидинетриметанол

204-769-5

126-11-4

2

3

6

11

12

13

тозилхлорамид натријум

204-854-7

127-65-1

1

6

9

10

11

калијум диметилдитиокарбамат

204-875-1

128-03-0

2

4

6

10

13

натријум диметилдитиокарбамат

204-876-7

128-04-1

2

3

4

5

6

10

13

натријум пентахлорофенолат

205-025-2

131-52-2

8

натријум 2-бифенилат

205-055-6

132-27-4

1

2

3

каптан

205-087-0

133-06-2

6

7

9

10

21

фолпет; N-(трихлорометилтио)фталимид

205-088-6

133-07-3

6

10

21

метил антранилат

205-132-4

134-20-3

19

N,N-диетил-m-толуамид

205-149-7

134-62-3

22

тирам

205-286-2

137-26-8

2

6

7

10

11

12

цирам

205-288-3

137-30-4

2

6

7

9

10

11

12

19

21

калијум метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

2

9

11

12

метам натријум

205-293-0

137-42-8

2

4

6

12

13

20

динатријум цијанодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

2

9

11

12

бензододецинијум хлорид

205-351-5

139-07-1

1

2

3

4

8

10

11

12

миристалконијум хлорид

205-352-0

139-08-2

1

2

3

4

8

10

11

12

1,3-бис(хидроксиметил)уреа

205-444-0

140-95-4

2

6

9

11

12

13

набам

205-547-0

142-59-6

2

4

6

9

10

11

12

13

натријум хидрогенкарбонат

205-633-8

144-55-8

1

3

16

18

19

тиабендазол

205-725-8

148-79-8

2

6

11

12

13

20

21

бензотиазол-2-тиол

205-736-8

149-30-4

2

7

8

9

11

12

13

налед

206-098-3

300-76-5

18

диурон

206-354-4

330-54-1

6

21

диазионон

206-373-8

333-41-5

18

2-хидрокси-4-изопропил-2,4,6-циклохептатриен-1-он

207-880-7

499-44-5

10

натријум бензоат

208-534-8

532-32-1

1

2

6

11

20

дазомет

208-576-7

533-74-4

7

9

10

11

алетрин; (RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

209-542-4

584-79-2

18

фталалдехид

211-402-2

643-79-8

1

2

3

4

6

11

12

13

толилфлуанид; дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид

211-986-9

731-27-1

10

хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

2

6

9

10

11

12

13

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат

212-579-9

828-00-2

2

6

11

12

13

N-(дихлорфлуорметилтио)-N′,N′-диметил-N-фенилсулфамид (дихлофлуанид)

214-118-7

1085-98-9

7

10

тетрадонијум бромид

214-291-9

1119-97-7

1

4,5-дихлор-3H-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

2

6

9

11

12

диарсен пентоксид

215-116-9

1303-28-2

8

калцијум дихидроксид; калцијум хидроксид; негашени креч; хидратисани креч; гашени креч

215-137-3

1305-62-0

18

калцијум оксид; креч; печени креч; негашени креч

215-138-9

1305-78-8

18

цинк оксид

215-222-5

1314-13-2

8

трицинк дифосфид

215-244-5

1314-84-7

14

цинк сулфид

215-251-3

1314-98-3

7

9

10

18

21

дибакар оксид

215-270-7

1317-39-1

8

динатријум тетраборат, анхидровани

215-540-4

1330-43-4

1

2

7

9

10

11

13

18

хром триоксид

215-607-8

1333-82-0

8

нафтенске киселине, соли бакра

215-657-0

1338-02-9

8

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

6

9

22

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

2

6

7

9

10

12

13

хлорoталонил

217-588-1

1897-45-6

6

7

8

9

10

21

флуометурон

218-500-4

2164-17-2

6

7

9

10

11

12

13

21

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

6

13

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

1

9

10

дидецилдиметиламонијум бромид

219-234-1

2390-68-3

1

2

3

4

8

10

11

12

толнафтат

219-266-6

2398-96-1

9

2-бром-1-(4-хидроксифенил)етан-1-он

219-655-0

2491-38-5

2

6

9

11

12

2,2‘-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

7

9

12

13

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

7

10

22

2-метил-2H-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

2

4

7

9

10

22

троклозен натријум

220-767-7

2893-78-9

1

6

9

натријум дихлорoизоцијанурат дихидрат

220-767-7

51580-86-0

1

6

9

хлорпирифос

220-864-4

2921-88-2

18

мецетронијум етил сулфат

221-106-5

3006-10-8

2

бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

6

9

10

11

12

22

триклосан

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

7

9

окт-1-ен-3-ол

222-226-0

3391-86-4

19

натријум 5-хлор-2-[4-хлор-2-[[[(3,4-дихлорофенил)амино]карбонил]амино]фенокси]бензенсулфонат

222-654-8

3567-25-7

18

(етилендиокси)диметанол

222-720-6

3586-55-8

3

4

9

дипиритион

223-024-5

3696-28-4

9

натријум 2,4,6-трихлорoфенолат

223-246-2

3784-03-0

2

3

6

9

пиридин-2-тиол 1-оксид, натријумова со (натријум пиритион)

223-296-5

3811-73-2

3

4

11

12

метенамин 3-хлороалилхлорид

223-805-0

4080-31-3

9

2,2‘,2“-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)триетанол

225-208-0

4719-04-4

2

3

4

9

тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1H,3H)-дион

226-408-0

5395-50-6

3

4

9

10

диметилдиоктиламонијумхлорид

226-901-0

5538-94-3

1

2

3

4

8

10

11

12

хлорпирифос метил

227-011-5

5598-13-0

18

N,N‘-метиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

9

11

тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

2

11

12

(R)-p-мента-1,8-диен

227-813-5

5989-27-5

12

18

19

метилен дитиоцијанат

228-652-3

6317-18-6

2

6

7

9

10

11

13

22

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

2

11

12

(2-бром-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

6

11

12

13

дидецилдиметиламонијум хлорид

230-525-2

7173-51-5

7

9

13

16

18

бензилдодецилдиметиламонијум бромид

230-698-4

7281-04-1

1

2

3

4

8

10

11

12

прометрин

230-711-3

7287-19-6

6

7

9

10

11

12

13

21

сребро

231-131-3

7440-22-4

9

бакар

231-159-6

7440-50-8

2

4

5

11

сумпор диоксид

231-195-2

7446-09-5

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

калцијум дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

1

3

6

7

8

9

20

јод

231-442-4

7553-56-2

2

5

6

7

8

9

10

11

21

силицијум диоксид - аморфни

231-545-4

7631-86-9

3

16

18

19

20

натријум хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

натријум хлорид

231-598-3

7647-14-5

5

натријум бромид

231-599-9

7647-15-6

2

4

6

7

9

11

12

13

16

ортофосфорна киселина

231-633-2

7664-38-2

4

натријум хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

6

динатријум дисулфит

231-673-0

7681-57-4

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

калијум перманганат

231-760-3

7722-64-7

5

7а-етилдихидро-1H,3H,5H-оксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

11

12

натријум сулфит

231-821-4

7757-83-7

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

натријум хлорит

231-836-6

7758-19-2

2

3

4

5

11

12

16

20

бакар сулфат

231-847-6

7758-98-7

1

2

4

8

натријум хлорат

231-887-4

7775-09-9

2

5

11

12

калцијум хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

1

амонијум сулфат

231-984-1

7783-20-2

11

12

сребро хлорид

232-033-3

7783-90-6

3

4

5

10

11

13

коштано уље; животињско уље

232-294-3

8001-85-2

19

уље репице

232-299-0

8002-13-9

18

екстракт белог лука

232-371-1

8008-99-9

3

4

5

18

19

лигнин

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

19

21

борна киселина

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

18

22

хлор диоксид

233-162-8

10049-04-4

16

20

калијум сулфит

233-321-1

10117-38-1

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

натријум хидроген 2,2‘метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

2,2-дибром-2-цијаноацетамид

233-539-7

10222-01-2

1

3

5

7

9

10

оксин бакар

233-841-9

10380-28-6

8

натријум дихромат

234-190-3

10588-01-9

8

карбендазим

234-232-0

10605-21-7

6

11

12

13

динатријум октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

18

тримагнезијум дифосфид

235-023-7

12057-74-8

8

14

20

23

амонијум бромид

235-183-8

12124-97-9

2

4

6

7

9

11

12

хексабор дицинк андекаоксид; цинк борат

235-804-2

12767-90-7

8

9

пиритион цинк

236-671-3

13463-41-7

13

додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

1

2

7

8

9

10

12

16

21

22

калијум 2-бифенилат

237-243-9

13707-65-8

6

9

10

13

бром хлорид

237-601-4

13863-41-7

2

11

12

(бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

2

9

10

11

фоксим

238-887-3

14816-18-3

18

бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионат-О,S)бакар

238-984-0

14915-37-8

9

хлорoтолурон

239-592-2

15545-48-9

6

7

9

10

11

12

13

21

натријум p-хлор-m-крезолат

239-825-8

15733-22-9

1

2

3

4

6

9

10

13

хлоралоз

240-016-7

15879-93-3

15

23

дикалијум дисулфит

240-795-3

16731-55-8

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

21

22

метомил

240-815-0

16752-77-5

18

хексафлуоросилицијумова киселина

241-034-8

16961-83-4

8

D-глуконска киселина, једињење са N,N”-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

6

бензоксонијум хлорид

243-008-1

19379-90-9

1

9

p-[(дијодометил)сулфонил]толуен

243-468-3

20018-09-1

2

12

13

дисребро оксид

243-957-1

20667-12-3

11

алуминијум фосфид

244-088-0

20859-73-8

8

20

(бензотиазол-2-илтио)метил тиоцијанат

244-445-0

21564-17-0

2

4

6

7

10

11

13

21

калијум (Е,Е)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

1

2

3

4

5

7

9

10

.алфа.,.алфа.‘,.алфа.”-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол

246-764-0

25254-50-6

9

2-октил-2H-изотиазол-3-он

247-761-7

26530-20-1

4

12

cis-трикоз-9-ен

248-505-7

27519-02-4

18

диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амонијум хлорид

248-595-8

27668-52-6

10

21

цибутрин; N’-terc-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

7

9

10

21

S-биоалетрин; (S)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

249-013-5

28434-00-6

18

биорезметрин

249-014-0

28434-01-7

18

пиримифос метил

249-528-5

29232-93-7

18

пропетамфос; trans-изопропил-3-[[(етиламино)метоксифосфинотиоил]окси]кротонат

250-517-2

31218-83-4

18

децилдиметилоктиламонијум хлорид

251-035-5

32426-11-2

1

2

3

4

8

10

11

12

бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

251-171-5

32718-18-6

3

4

5

6

9

13

амитраз

251-375-4

33089-61-1

18

изопротурон; 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилуреа

251-835-4

34123-59-6

6

9

11

12

13

18

21

имазалил; 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)етил]-1H-имидазол

252-615-0

35554-44-0

2

4

8

13

20

S-[(6-хлор-2-оксооксазоло[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]О,О-диметил тиофосфат; азаметифос

252-626-0

35575-96-3

3

2-бром-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

7

9

10

11

13

бензилдиметилолеиламонијум хлорид

253-363-4

37139-99-4

1

2

3

4

8

10

11

12

калцијум магнезијум оксид; доломитни креч

253-425-0

37247-91-9

18

калцијум магнезијум тетрахидроксид; калцијум магнезијум хидроксид; хидратисани доломитни креч

254-454-1

39445-23-3

18

смеша cis- и trans-p-ментан-3,8 диол; цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

1

2

19

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

6

11

12

13

циперметрин; .алфа.-цијано-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

257-842-9

52315-07-8

9

перметрин; m-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

258-067-9

52645-53-1

2

3

5

9

19

22

делтаметрин; .алфа.-цијано-3-феноксибензил [1R-[1.алфа.(S*),3.алфа.]]-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

258-256-6

52918-63-5

8

3-јод-2-пропинилбутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

11

18

тетракис(хидроксиметил)фосфонијум сулфат(2:1)

259-709-0

55566-30-8

2

9

пропиконазол; 1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол

262-104-4

60207-90-1

1

2

4

10

12

13

20

кватернерна амонијум једињења, бензилкоко алкилдиметил, хлориди

263-080-8

61789-71-7

1

2

3

4

8

10

11

12

кватернерна амонијум једињења, дикокоалкил диметил, хлориди

263-087-6

61789-77-3

1

2

3

4

8

10

11

12

кватернерна амонијум једињења, бис(хидрогенизовани масни алкил)диметил, хлориди

263-090-2

61789-80-8

1

2

3

4

8

10

11

12