Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1232 од 3. јула 2017. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 177/23 од 8. јула 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1232 of 3 July 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 July 2017.

––––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A circular article with a diameter of approximately 500 mm and a weight of approximately 23 kg. It is made of a spheroidal graphite cast iron (ductile iron, EN-GjS-500-7). The article is painted with black bitumen for protection against corrosion.

The article is certified according to EN 124 standard (gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas) and it is used as a sewer cover (for example, for rainwater sewers).

See image (*).

7325 99 10

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7325, 7325 99 and 7325 99 10.

The Explanatory notes to the Combined Nomenclature (CNEN) to CN code 7307 19 10 define malleable cast iron. According to those notes, the expression ‘malleable’ includes spheroidal graphite cast iron. For reasons of legal certainty and in order to ensure coherent interpretation of the CN those CNEN should be applied by analogy also to heading 7325. Classification of the article under CN code
7325 10 00 as other cast articles of non-malleable cast iron is consequently excluded.

The article is therefore to be classified under CN code 7325 99 10 as other cast articles of malleable cast iron.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_1232-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1232 од 3. јула 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, ако је није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јула 2017. године.

––––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Кружни производ пречника приближно 500 mm и масе приближно 23 kg. Израђен је од ливеног гвожђа са угљеником у облику кугластог графита (нодуларни лив, EN-GJS-500-7). Производ је обојен црним битуменом као заштитом од корозије.

Производ је сертификован у складу са EN 124 стандардом (поклопци на сливнику и поклопци ревизионих окана за области моторног и пешачког саобраћаја) и користи се као поклопац за канализациону мрежу (на пример, за кишну канализацију).

Видети слику (*).

7325 99 10

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 7325, 7325 99 и 7325 99 10.

Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз ознаку

7307 19 10 дефинише ливено гвожђе које може да се кује. У складу са тим наводима израз „који може да се кује” укључује ливено гвожђе са угљеником у облику кугластог графита. Због разлога правне сигурности и у циљу обезбеђења кохерентног тумачења Комбиноване номенклатуре, ови наводи треба да се примене, по аналогији, такође и на тарифни број 7325. Сходно томе, искључује се сврставање овог производа у CN ознаку 7325 10 00 као остали ливени производи од гвожђа које не може да се кује.

Овај производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 7325 99 10 као остали ливени производи од гвожђа које може да се кује.

(*) Слика је само информативног карактера