Zakon

На основу тачке 2. Закључка Владе 05 број 337-904/2019 од 31. јануара 2019. године, објављује се

ДОПУНСКИ КОМЕНТАР

Комбиноване номенклатуре Европске уније

"Службени гласник РС", број 11 од 20. фебруара 2019.

Предговор

Уредбом Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године o тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1 успостављена је номенклатура, позната као „Комбинована номенклатура” (у даљем тексту: „CN”) заснована на Међународној конвенцији о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака2, познатоj као Хармонизовани систем (у даљем тексту: „ХС”).

ХС је допуњен Коментаром Хармонизованог система (или ХС експланаторним напоменама, у даљем тексту: „ХС Коментар”). Те напомене објављује и ажурира, на енглеском и француском језику Светска царинска организација (СЦО) – Савет за царинску сарадњу (СЦС), улица: 30, rue du Marché, B-1210 Bruxelles (Брисел), Краљевина Белгија.

На основу члана 9. став 1. тачка а) алинеја друга Уредбе (EEЗ) број 2658/87, Комисија доноси Допунски коментар Комбиноване номенклатуре ЕУ (Допунски коментар CN уз Комбиновану номенклатуру ЕУ, у даљем тексту: „Допунски коментар CN”)3, након разматрања од стране Групе за тарифну и статистичку номенклатуру Одбора за царински кодекс. Иако се Допунски коментар CN може односити на ХС Коментар, он га не замењују, већ се сматра комплементарним са ХС Коментаром и употребљава се у спрези са њим.

Ово издање Допунског коментара CN укључује и, по потреби, замењује онај објављен у „Службеном листу Европске унијеˮ (у даљем тексту: „Службени лист ЕУˮ), серије C, до 16. септембра 2014. године4. Допунски коментар CN објављен у „Службеном листу ЕУˮ, серије C, након тог датума остаје на снази и биће укључен у Допунски коментар CN приликом ревидирања.

Поред тога, CN ознаке тарифних бројева и подбројева на које се упућује одражавају ознаке Комбиноване номенклатуре за 2015. годину, како је утврђено у Уредби Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1101/20145.6

Осим тога, информације о „Смерницама за сврставање у Комбинованој номенклатури робе припремљене у сетове за продају на мало” објављене су у „Службеном листу ЕУˮ, серија C7.

–––––––––––––––

1 „Службени лист ЕУˮ, број L 256, 7. септембра 1987, стр. 1.

2 „Службени лист ЕУˮ, број L 198, 20. јула 1987, стр. 1.

3 Европска комисија је објавила Допунски коментар CN у складу са чланом 9. став 1. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године o тарифној и статистичкој номенклатури и о Заједничкој царинској тарифи у „Службеном листу ЕУ“ број L број 76, део С, 4. марта 2015. године, као документ под бројем (2015/C 076/01),

4 „Службени лист ЕУˮ, број C 316, 16. септембра 2014, стр. 2.

5 „Службени лист ЕУˮ, број L 312, 31. октобра 2014, стр. 1.

6 Комбинована номенклатура за 2015. годину садржана је у Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РСˮ, број 130/14, 10. децембра 2014)

7 „Службени лист ЕУˮ, број C 105, 11. априла 2013, стр. 1.

А. Основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре

Основно правило 5 (б)

Контејнери за паковање који се обично употребљавају за пласирање пића, џемова, сенфа, зачина, итд. на тржиште сврставају се заједно са робом коју садрже, чак и ако је очигледно да су погодни за вишекратну употребу.

C. Основна правила која се примењују и на номенклатуру и на дажбине

Основно правило 3.

1. У члану 18. ст. 1. и 2. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/921, сви дани осим објављених државних празника служби Европске комисије у Бриселу и суботе и недеље, јесу радни дани.

2. Ако у „Службеном листу ЕУˮ претпоследњег радног дана у месецу или претпоследњег радног дана који претходи петнаестом у месецу није објављен курс, курс из члана 18. став 1. наведене уредбе који треба употребити за претварање евра у националне валуте је последњи курс објављен пре претпоследњег радног дана у месецу или пре петнаестог дана у месецу.

(1) „Службени лист ЕУˮ, број L 302, 19. октобра 1992, стр. 1.

ОДЕЉАК I
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ; ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

ГЛАВА 1
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ

0101

Коњи, магарци, муле и мазге, живи

0101 29 10 и 0101 29 90

Коњи

Дивљи коњи, као што је коњ Пшевалског или тарпан (монголски коњ), укључени су у ове тар. подбр. Међутим, зебре (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, итд.) се сврставају у тарифни подброј 0106 19 00, иако припадају породици Equidae.

Хибриди кобиле и зебре (зебруле) сврставају се у тарифни подброј 0106 19 00.

0101 30 00

Mагарци

У овај тарифни подброј спадају како домаћи, тако и дивљи магарци. Међу потоњима су монголски дивљи магарац, тибетански кианг, онагер и азијски магарац или полу-магарац (Equus hemionus).

Хибриди магарца и зебре (зебрас) сврставају се у тарифни подброј 0106 19 00.

0101 90 00

Остало

Овај тарифни подброј обухвата животиње описане у последњем ставу ХС Коментара уз тарифни број 0101.

0102

Живе животиње, врсте говеда

0102 21 10 до 0102 29 99

Стока

Ови тар. подбр. укључују животиње описане у ХС Коментару уз тарифни број 0102, став 1, под (1).

Јакови имају 14 пари ребара, док све остале животиње које припадају врсти говеда (с изузетком европског и америчког бизона) имају само 13 пари ребара.

0102 31 00 до 0102 39 90

Биво

Ови тар. подбр. укључују животиње описане у ХС Коментару уз тарифни број 0102, став 1, под (2).

Европски бизон (Bison bonasus) и амерички бизон (Bison bison) имају 14 пари ребара, док све остале животиње које припадају врсти говеда (с изузетком јакова) имају само 13 пари ребара.

0102 39 10

Домаће врсте

Овај тарифни подброј обухвата све животиње које припадају врсти домаћа говеда из рода Bubalus, без обзира на њихову предвиђену намену (стадо, узгој, тов, приплод, клање, итд.) али искључујући чисте расе за приплод (тарифни подброј 0102 31 00).

0102 39 90

Остале

Овај тарифни подброј обухвата врсту говеда из родова Syncerus и Bison, али искључује чисте расе за приплод (тарифни подброј 0102 31 00).

0102 90 20 до 0102 90 99

Остали

Ови тар. подбр. укључују животиње описане у ХС Коментару уз тарифни број 0102, став 1, под (3).

0102 90 91

Домаће врсте

Овај тарифни подброј обухвата све животиње које припадају врсти домаћа говеда које нису претходно наведене, без обзира на њихову предвиђену намену (стадо, узгој, тов, приплод, клање, итд.), али искључујући чисте расе за приплод (тарифни подброј 0102 90 20).

0103

Свиње, живе

0103 91 90

Остале

Живе свиње дивљих врста укључују:

1. дивљег вепра (Sus scrofa);

2. брадавичаве свиње (Phacochoerus aethiopicus), речне свиње (Potamochoerus porcus) и црну шумску свињу;

3. бабирусе (Babyrousa babyrussa);

4. пекаре (дивље свиње) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Остало

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0103 91 90.

0104

Овце и козе, живе

0104 10 10 до 0104 10 80

Овце

Ови тар. подбр. укључују домаће животиње које припадају врсти домаће овце (Ovis aries), различите варијетете муфлона, као што је европски муфлон (Ovis musimon), амерички муфлон или дебелорога овца (Ovis canadensis), азијски или шапурски уриал (Ovis orientalis), памирски аргали (Ovis ammon) као и аудад или берберске овце (Ammotragus lervia) познате као „гривасте овце” иако више личе на козе него на овце.

0104 20 10 и 0104 20 90

Козе

Ови тар. подбр. укључују домаће животиње које припадају врсти коза, алпског козорога (Capra ibex) и безоарску или персијску козу (Capra aegagrus или Capra hircus).

Међутим, следеће се искључују из ових тар. подбр. и сврставају у тарифни подброј 0106 19 00: мошусни јелен (Moschus moschiferus), афрички водени јеленчић (Hyemoschus) и азијски јеленчић (Tragulus) који не припадају врсти коза. Такође су искључене животиње познате као козолике антилопе (хималајски тар (полу-коза), дивокозе, итд.).

0105

Живина домаћа, жива, односно кокошке врсте Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке

Овај тарифни број обухвата само птице које се гаје као домаће животиње које припадају врстама наведеним у називу (кокошке врсте Gallus domesticus укључују кокошке и петлове), било да су узгајане за ношење јаја, ради меса, перја или за неку другу намену (на пример, ради држања у волијерама, парковима или језерима).

Дивље птице (на пример дивље ћурке – Meleagris gallopavo), иако могу бити узгајане и клане на сличан начин као и домаће птице наведене у овом тарифном броју, сврставају се у тарифни подброј 0106 39 80.

Голубови домаћих врста сврставају се у тарифни подброј 0106 39 10.

0106

Остале животиње, живе

0106 13 00

Камиле и остале камелиде (Camelidae)

Овај тарифни подброј обухвата камиле, дромедаре и друге животиње из породице камила (ламе, алпаке, гванако, викуња).

0106 14 10

Домаћи кунићи

Овај тарифни подброј обухвата само куниће домаћих врста, било да су узгајани ради меса, крзна (на пример, ангорски кунић) или за неку другу намену.

0106 14 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује дивље куниће (Oryctolagus cuniculus) и зечеве.

0106 19 00

Остало

Овај тарифни подброј обухвата све живе сисаре, с изузетком домаћих и дивљих коња, магараца, мула и мазги (тарифни број 0101), говеда (тарифни број 0102), свиња (тарифни број 0103), оваца и коза (тарифни број 0104), примата (тарифни подброј 0106 11 00), китова, делфина, плискавица, морских крава и дугонга, фока, морских лавова и моржева (тарифни подброј 0106 12 00) и кунића и зечева (тар. подбр. 0106 14 10 и 0106 14 90).

Примери сисара укључених у овај тарифни подброј су:

1. јелени лопатари, срне, дивокозе или дивље козе (Rupicapra rupicapra), обичан или амерички лос (Alces alces), козолике антилопе (горал (Naemorhedus), Hemitragus или рашљороге антилопе) и праве антилопе;

2. лавови, тигрови, медведи, носорози, нилски коњи, слонови, жирафе, окапи, кенгури, зебре, итд.;

3. веверице, лисице, америчке видрице (нерц), мрмоти, даброви, бизамски пацови, видре, морски прасићи;

4. ирваси;

5. пси и мачке.

0106 20 00

Рептили (укључујући змије и корњаче)

Овај тарифни подброј обухвата све рептиле, гуштере, копнене корњаче и корњаче (морске или слатководне).

0106 39 10

Голубови

Овај тарифни број обухвата све птице из породице голубова, дивље или домаће, без обзира на предвиђену намену потоњих (дворишни голубови, украсни голубови, голубови писмоноше).

Дивљи голубову укључују голуба гривнаша или шумског голуба (Columba palumbus), голуба дупљаша (Columba oenas), голуба пећинара (Columba livia), аустралијског бронзанокрилог голуба и грлице (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Међутим, неке врсте веома сродне кокошкама, као што су никобарски голуб (Caloenas nicobarica), колумбари, крунасти голубови, гауга и степске кокоши, искључени су из овог тарифног подброја и сврстани у тарифни подброј 0106 39 80.

0106 39 80

Остале

Овај тарифни подброј обухвата све живе птице, осим врсте Gallus domesticus, патака, гусака, ћурки и бисерки (тарифни број 0105) и осим птица грабљивица (тарифни подброј 0106 31 00), папагаја (тарифни подброј 0106 32 00), нојева и емуа (тарифни подброј 0106 33 00) и домаћих и дивљих голубова (тарифни подброј 0106 39 10)..

Примери птица укључених у овај тарифни подброј су:

1. дивља гуска (Anser anser), гриваста гуска (Branta bernicla), шарена утва (Tadorna tadorna), дивља патка (Anas platyrhynchos), патка чегртуша (Anas strepera), звиждара (Anas penelope), шиљкан (Anas acuta), патка кашикара (Anas clypeata), дивља патка пупчаница, кржуља (Anas querquedula, Anas crecca), турпан и гавка;

2. лабудови и паунови;

3. јаребице, фазани, препелице, шљуке, шумске шљуке, тетреби, љештарке (стрнадице), дивље патке, дивље гуске, виноградске стрнадице, дроздови, косови, шеве;

4. зебе, сенице, канаринци, колибри, итд.

0106 49 00

Остало

Овај тарифни подброј обухвата свилене бубе, лептире, тврдокрилце и остале инсекте.

0106 90 00

Остало

Овај тарифни подброј обухвата:

1. све остале врсте живих животиња, с изузетком риба, љускара, мекушаца и других водених бескичмењака (Глава 3) и микробиолошких култура (тарифни број 3002);

2. жабе.

ГЛАВА 2
МЕСО И ОСТАЛИ ЈЕСТИВИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Опште одредбе

1. Месо и остали кланични производи намењени и погодни за исхрану људи, сврставају се у ову главу, чак и ако су испоручени, на пример, као намењени за производњу хране за кућне љубимце.

2. За сврхе ове главе, обухват израза „месо” и „остали кланични производи” описан је у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу.

3. Смернице о различитим стањима у којима месо и остали кланични производи из ове главе могу да се јаве (свежи, расхлађени, смрзнути, усољени или у саламури, сушени или димљени) дате су у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу. Треба имати на уму да се дубоко смрзнуто месо и делимично и потпуно одмрзнуто месо сврстава на исти начин као смрзнуто месо. Поред тога, „смрзнуто” обухвата не само месо које је смрзнуто у свежем стању, већ и месо које је прво благо сушено па потом смрзнуто, уколико његово стварно конзервирање и његова трајност суштински зависе од таквог замрзавања.

4. Смернице су такође дате, у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу, о разлици између меса и осталих кланичних производа из ове главе и оних из Главе 16. Међутим, ова глава обухвата остале кланичне производе, сирове, млевене или ситно сечене али даље неприпремљене, умотане у пластични материјал (чак и у облику кобасица) искључиво ради лакшег руковања и транспорта.

5. За сврхе разликовања комада са костима и комада без костију, хрскавица и тетиве не сматрају се костима.

Додатна напомена 1 (А) (г) и Додатна напомена 1 (А) (д)

За сврхе Додатних напомена 1 (А) (г) и 1 (А) (д) уз ову главу (тумачених заједно са Додатном напоменом (В) уз ову главу), при утврђивању да ли су испуњени услови за минималан и максималан број ребара, узимају се у обзир само она ребра, цела или сечена, која су непосредно везана за кичму.

У складу са овим објашњењем, дијаграм у наставку илуструје пример говеђе предње четврти која би била у складу са Додатним напоменама 1 (А) (г) и 1 (А) (д) тумаченим заједно са Додатном напоменом 1 (В) уз ову главу.

CH2-AdN-1Ad&1Ae

Додатна напомена 2 (В)

За сврхе Додатне напомене 2 (В) уз ову главу, у погледу две различите технике сечења и делова „подвратак”, „подвољак” и „подвољак и подвратак заједно”, видети дијаграме испод:

CH2-AdN-2C-1

Додатна напомена 6 (а)

Со се не сматра зачином у смислу ове додатне напомене.

Видети и Додатну напомену 7. уз ову главу.

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено

Овај тарифни број обухвата само свеже или расхлађено месо животиња из тарифног броја 0102.

За сврхе дефинисања предњих и задњих четврти, узима се у обзир следеће:

а) под „потиљком и вратом” подразумева се мишићни део врата са седам вратних полупршљенова;

б) под „плећком” се подразумева зглоб предње ноге који обухвата лопатицу, надлактицу, подлактицу, кости лакта и мишиће који их окружују;

в) под „печеницом” се подразумевају филе и рамстек; горњи бут може али не мора укључивати део потрбушине.

0201 10 00

Трупови и полутке

Изрази „трупови” и „полутке” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (а) и (б). Првих осам или девет леђних кичмених апофиза може бити остављено било на десној било на левој полутки.

0201 20 20

Компензиране четврти

Израз „компензиране четврти” дефинисан је у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, став (в).

0201 20 30

Предње четврти, нераздвојене или раздвојене

Изрази „нераздвојене предње четврти” и „раздвојене предње четврти” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (г) и (д). Из наведене додатне напомене следи да се предњи делови полутки, на пример, они који са свим припадајућим костима укључују мање од четири ребра, или они којима недостаје врат или плећка, или са којих је одстрањена нека кост, на пример, Пршљен Атлас , искључују из овог тарифног подброја и сврставају у тарифни подброј 0201 20 90.

0201 20 50

Задње четврти, нераздвојене или раздвојене

Изрази „нераздвојене задње четврти” и „раздвојене задње четврти” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (ђ) и (е). Из наведене додатне напомене следи да се задњи делови полутки, на пример, они који са свим припадајућим костима укључују мање од три ребра, или они којима недостаје бут или печеница, укључујући филе, искључују из овог тарифног подброја и сврставају у тарифни одброј0201 20 90. Међутим, задње четврти без бубрега или бубрежне масноће, са слабинама или без слабина, остају сврстане као задње четврти.

0201 20 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује, на пример, плећку, бут и печеницу, неоткоштене (са костима). Овде су такође укључени предњи и задњи делови полутки (са костима) који не одговарају дефиницији компензираних четврти, предњих или задњих четврти.

0201 30 00

Без костију

Овај тарифни подброј укључује све комаде говеђег меса, свежег или расхлађеног, са којих су одстрањене све кости, на пример, филете и слабине без костију.

0202

Месо говеђе, смрзнуто

Овај тарифни број обухвата само смрзнуто месо животиња из тарифног броја 0102.

0202 10 00

Трупови и полутке

Изрази „трупови” и „полутке” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (а) и (б).

0202 20 10

Компензиране четврти

Израз „компензиране четврти” дефинисан је у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, став (в).

0202 20 30

Предње четврти, нераздвојене или раздвојене

Изрази „нераздвојене предње четврти” и „раздвојене предње четврти” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (г) и (д).

0202 20 50

Задње четврти, нераздвојене или раздвојене

Изрази „нераздвојене задње четврти” и „раздвојене задње четврти” дефинисани су у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, ст. (ђ) и (е).

0202 20 90

Остало

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0201 20 90, примењује се mutatis mutandis.

0202 30 50

Делови предње четврти, сечене („crop, chuck and bladeˮ) и груди

Изрази „предње четврти сечене” („crop, chuck and bladeˮ) и „груди” дефинисан је у Додатној напомени 1 под (А) уз ову главу, став (ж).

0202 30 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата све комаде говеђег меса, смрзнуте, потпуно откоштене, с изузетком смрзнутих блокова наведених у тарифном подброју 0202 30 10 и комада из тарифног подброја 0202 30 50.

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или замрзнуто

Овај тарифни број обухвата само месо животиња из тарифног броја 0103.

Месо животиња врсте свиња потврђено од стране надлежних органа у Аустралији као месо свиње која живи у дивљини Аустралије сматра се месом свиње различите од домаћих свиња.

0203 11 10 до 0203 19 90

Свеже или расхлађено

Ови тар. подбр. обухватају само свеже или расхлађено месо животиња које спадају у тарифни број 0103.

0203 11 10

Од домаћих свиња

Израз „трупови и полутке” дефинисан је у Додатној напомени 2 под (А) уз ову главу, став (а).

0203 12 11

Бутови и комади од њих

Израз „бутови” дефинисан је у Додатној напомени 2 под (А) уз ову главу, став (б).

Овај тарифни подброј укључује голењачу задњих ногу са костима.

0203 12 19

Плећке и комади од њих

Израз „плећке” дефинисан је у Додатној напомени 2 под (А) уз ову главу, став (г).

Овај тарифни подброј укључује прсна ребра или „ребарца” и голењачу предњих ногу са костима.

0203 19 11

Предњи делови и комади од њих

Израз „предњи делови” дефинисан је у Додатној напомени 2 под (А) уз ову главу, став (в).

Овај тарифни подброј не укључује голењачу предњих ногу са костима, нити прсна ребра или „ребарца” (тарифни подброј 0203 12 19).

0203 19 13

Бубрежњак и комади од њега, са костима

Израз „бубрежњак” дефинисан је у Додатној напомени 2 под (А) уз ову главу, став (д).

Овај тарифни подброј укључује шпиц ребра.

0203 19 15

Потрбушине и комади од њих

Изрази „потрбушина” и „комади” дефинисани су у Додатној напомени 2 под (А), став (ђ) и у Додатној напомени 2 (Б), уз ову главу.

Комади потрбушине не сврставају се у овај тарифни подброј, осим ако садрже кожу и поткожну масноћу.

Овај тарифни подброј не укључује прсна ребра без коже и поткожне масноће (тарифни подброј 0203 19 59).

0203 19 59

Остало

Овај тарифни подброј такође укључује прсна ребра без коже и поткожне масноће.

0203 19 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује само месо животиња које спадају у тар. бр. 0103 91 90 или 0103 92 90, а нарочито месо дивљег вепра, осим трупова, полутки, бутова, плећки, делова бутова и делова плећки.

0203 21 10 до 0203 29 90

Смрзнуто

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0203 11 10 до 0203 19 90 и подбројеве у њиховом опсегу примењује се mutatis mutandis.

0204

Месо овчије или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто

Овај тарифни број укључује само свеже, расхлађено или смрзнуто месо животиња из тарифног броја 0104, било домаћих или дивљих, нарочито месо врста овце (домаћа или дивља овца), као и месо козорога.

0204 10 00

Трупови и полутке јагњећи, свежи или расхлађени

Изрази „трупови” и „полутке” дефинисани су у Додатној напомени 3 под (А) уз ову главу, ст. (а) и (б).

Дефиниција јагњећег меса наведена је у ХС Коментару уз тар. подбр. 0204 10 и 0204 30.

0204 21 00

Трупови и полутке

Изрази „трупови” и „полутке” дефинисани су у Додатној напомени 3 под (А) уз ову главу, ст. (а) и (б).

0204 22 10

Скраћене предње четврти

Израз „скраћене предње четврти” дефинисан је у Додатној напомени 3 под (А) уз ову главу, ст. (в) и (г).

0204 22 30

Слабине и/или потплећке

Израз „слабине и/или подплећке” дефинисан је у Додатној напомени 3 под (А) уз ову главу, ст. (д) и (ђ).

0204 22 50

Бутови

Израз „бутови” дефинисан је у Додатној напомени 3 под (А) уз ову главу, ст. (е) и (ж).

0204 30 00

Трупови и полутке јагњећи, смрзнути

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0204 10 00 примењује се mutatis mutandis.

0204 41 00 до 0204 43 90

Остало месо овчије, смрзнуто

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 и 0204 22 50 примењују се, mutatis mutandis, на тар. подбр. 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 и 0204 42 50.

0204 50 11 до 0204 50 79

Месо, козје

Изрази „трупови” и „полутке” (тар. подбр. 0204 50 11 и 0204 50 51), „скраћене предње четврти” (тар. подб. 0204 50 13 и 0204 50 53), „слабине и/или потплећке” (тар. подбр. 0204 50 15 и 0204 50 55) и „бутови” (тар. подбр. 0204 50 19 и 0204 50 59) дефинисани су у Додатној напомени 3 (А) уз ову главу, у ст. (а) и (б), (в) и (г), (д) и (ђ) и (е) и (ж).

0206

Остали јестиви кланични производи од говеђег, свињског, овчијег, козјег, коњског и магарећег меса или меса од мула и мазги, , свежи, расхлађени или смрзнути

Овај тарифни број обухвата остале кланичне производе од животиња из тар. бр. 0101 до 0104. Остали кланични производи намењени за производњу фармацеутских производа не спадају у одговарајуће тар. подбр, осим ако испуњавају услове које је утврдио надлежни орган.

Даље смернице дате су у ХС коментару уз тарифни број 0206.

0206 10 10 до 0206 10 98

Од животиња врста говеда, свежи или расхлађени

Ови тар. подбр. обухватају само свеже или расхлађене остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0102.

0206 10 95

Дијафрагма, мишићна и тетивна

Мишићна дијафрагма и тетивна дијафрагма су мишићни делови дијафрагме.

0206 21 00 до 0206 29 99

Од животиња врста говеда, смрзнути

Ови тар. подбр. обухватају само замрзнуте кланичне производе од животиња из тарифног броја 0102.

0206 30 00

Од свиња, свежи или расхлађени

Овај тарифни број обухвата само свеже или расхлађене остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0103.

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0206 49 00, став 1. примењује се mutatis mutandis.

Овај тарифни број такође укључује папке, репове, џигерице, бубреге, срца, језике, плућа, јестиву кожу, мозак и постељице.

0206 41 00 и 0206 49 00

Од свиња, замрзнути

Ови тар. подбр. обухватају само смрзнуте остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0103.

0206 49 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује главе и полутке глава, са или без мозга, образа или језика (Додатна напомена 2 (В) уз ову главу); израз „делови глава” дефинисан је у ставу 3. наведене додатне напомене.

Овај тарифни подброј такође укључује папке, репове, бубреге, срца, језике, плућа, јестиву кожу, мозак и постељице.

Овај тарифни подброј укључује остале кланичне производе од дивљег вепра.

0206 80 91

Од коња, магараца, мула и мазги

Овај тарифни број обухвата само свеже или расхлађене кланичне производе од животиња из тарифног броја 0101.

0206 80 99

Од оваца и коза

Овај тарифни број обухвата само свеже или расхлађене остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0104.

0206 90 91

Од коња, магараца, мула и мазги

Овај тарифни подброј обухвата само смрзнуте остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0101.

0206 90 99

Од оваца и коза

Овај тарифни подброј обухвата само смрзнуте остале кланичне производе од животиња из тарифног броја 0104.

0207

Месо и остали јестиви кланични производи од живине из тарифног броја 0105, свежи, расхлађени или смрзнути

0207 11 10

Очерупани, без дроба, али са главом и ногама, познати као „83% пилићи”

Овај тарифни подброј укључује очерупану живину, са главама и ногама, из које су извађена црева, али са осталим изнутрицама (нарочито плућима, џигерицом, желуцем, срцем и јајницима) на свом месту.

0207 11 30

Очерупани и са извађеним дробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познати као „70% пилићи”

Овај тарифни подброј укључује пилиће за печење који су очерупани, без глава и ногу али са вратовима, потпуно очишћени али са изнутрицама унутар трупа одакле су извађени срце, џигерица и желудац.

0207 11 90

Очерупани и са извађеним дробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „65% пилићи”, или другачије испоручени

Овај тарифни подброј укључује пилиће за печење који су очерупани, без глава и ногу и потпуно очишћени од изнутрица. Он такође обухвата живину испоручену у облицима осим оних наведених у тар. подбр. 0207 11 10 и 0207 11 30, на пример, пилиће неочерупане, из којих није извађен дроб, са главама и ногама.

0207 12 10 и 0207 12 90

Неисечено у комаде, смрзнуто

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 11 30 и 0207 11 90 примењује се mutatis mutandis.

0207 13 10

Без костију

Овај тарифни подброј обухвата живинско месо, са костима, без обзира од којег је дела трупа.

0207 13 20

Половине или четврти

Израз „половине” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и б) уз ову главу.

Израз „четврти” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (в) уз ову главу. Овај тарифни подброј укључује задње четврти које се састоје од батака (тибија и фибула), ногу (фемура), задњег дела леђа и тртица, као и предње четврти које се у суштини састоје од једне половине груди са неодвојеним крилима.

0207 13 30

Крила, цела, са или без врхова

Израз „крила, цела, са или без врхова” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (г) уз ову главу.

0207 13 40

Леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

Видети Додатну напомену 4 (а) уз ову главу.

Овај тарифни подброј укључује леђа са неодвојеним вратовима која се састоје од дела врата, леђа и евентуално тртице; леђа; вратове; тртице (репове); врхове крила.

0207 13 50

Груди и комади од њих

Израз „груди” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (д) уз ову главу.

0207 13 60

Батаци и комади од њих

Израз „батаци” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (ђ) уз ову главу.

Рез којим се батак одваја од леђа треба да буде начињен између две линије које означавају зглобове, као што је приказано на дијаграму испод:

CH2-0207-13-60

0207 13 91

Џигерице

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 13 99

Остали

Овај тарифни подброј обухвата остале јестиве кланичне производе, нарочито срца, кресте и подбрадњаке, али искључујући џигерице.

Овај тарифни подброј такође укључује живинске ноге.

0207 14 10 до 0207 14 99

Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 13 10 до 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 24 10

Очерупане и са извађеним дробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицама и желуцима, познате као „80% ћурке”

Овај тарифни подброј укључује очерупане ћурке без глава и ногу али са вратом, са свим изнутрицама извађеним али унутар трупа из којег су одстрањени срце, џигерица и желудац.

0207 24 90

Очерупане и са извађеним дробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познате као „73% ћурке”, или другачије испоручене

Овај тарифни подброј укључује очерупане ћурке, спремне за печење, без глава, вратова и ногу и без изнутрица. Он такође обухвата ћурке у испоручене у облицима осим оних наведених у тар. подбр. 0207 24 10 и 0207 24 90.

0207 25 10 и 0207 25 90

Неисечено у комаде, смрзнуто

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 24 10 и 0207 24 90 примењује се mutatis mutandis.

0207 26 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 26 20

Половине или четврти

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 20, примењује се mutatis mutandis.

0207 26 30

Крила, цела, са или без врхова

Израз „крила, цела, са или без врхова” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (г) уз ову главу.

0207 26 40

Леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 40 примењује се mutatis mutandis.

0207 26 50

Груди и комади од њих

Израз „груди” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (д) уз ову главу.

0207 26 60

Батаци и исечени комади од батака

Израз „батаци” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (е) уз ову главу.

Рез којим се батак одваја од фемура треба да буде начињен између две линије које означавају зглобове, као што је приказано на дијаграму испод:

CH2-0207-26-60

0207 26 70

Остало

Овај тарифни подброј укључује комаде дефинисане у Додатној напомени 4 (а) и (ж) уз ову главу.

Рез којим се фемур (познат и под трговачким називом бут) или цела нога одваја од леђа треба да буде начињен између две линије које означавају зглобове, као што је приказано на дијаграму у оквиру Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 60.

Рез којим се фемур одваја од батака треба да буде начињен између две линије које означавају зглобове, као што је приказано на слици у оквиру објашњења уз тарифни подброј 0207 26 60.

0207 26 91

Џигерице

Видети ХС Коментара уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 26 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 27 10 до 0207 27 99

Исечени комади и остали кланични производи, замрзнути

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 26 10 до 0207 26 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 41 30

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70% патке”

Овај тарифни подброј укључује очерупане патке без глава и ногу али са вратом, са свим изнутрицама извађеним али унутар трупа из којег су одстрањени срце, џигерица и желудац.

0207 41 80

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”, или другачије испоручено

Овај тарифни подброј укључује очерупане патке, спремне за печење, без глава, вратова и ногу и без изнутрица. Он такође обухвата патке у облицима непоменутим под тар. подбр. 0207 41 20, 0207 41 30 и 0207 41 80.

0207 42 30

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70% патке”

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 41 30 примењује се mutatis mutandis.

0207 42 80

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”, или другачије испоручено

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 41 80 примењује се mutatis mutandis.

0207 43 00

Масне џигерице, свеже или расхлађене

Видети ХС Коментара уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 44 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 44 21

Половине или четврти

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 20 примењује се mutatis mutandis.

0207 44 31

Крила, цела, са или без врхова

Израз „крила, цела, са или без врхова” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (г) уз ову главу.

0207 44 41

Леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 40 примењује се mutatis mutandis.

0207 44 51

Груди и комади од њих

Израз „груди” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (д) уз ову главу.

0207 44 61

Батаци и комади од њих

Израз „батаци” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (ђ) уз ову главу.

0207 44 71

Трупови

Израз „трупови од гусака и патака” дефинисан је у Додатној напомени 4 (зи) уз ову главу.

0207 44 91

Џигерице, изузев масних џигерица

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 44 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 45 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 45 21 до 0207 45 81

Са костима

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 13 20 до 0207 13 60 и 0207 44 71 примењује се mutatis mutandis.

0207 45 93 и 0207 45 95

Џигерице

Видети ХС Коментара уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 45 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 51 90

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или другачије испоручено

Овај тарифни број укључује очерупане гуске, без глава и ногу, потпуно очишћене али са изнутрицама унутар трупа одакле су извађени срце и желудац, као и очерупане гуске, спремне за печење без глава и ногу и потпуно очишћене од изнутрица. Он такође обухвата гуске испоручене у облицима, осим оних наведених у тар. подбр. 0207 51 10 и 0207 51 90, на пример, заклане гуске које су очерупане и из којих је истекла крв али нису очишћене од изнутрица, а које су без глава и ногу.

0207 52 90

Очерупано и са извађеним дробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или другачије испоручено

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 51 90 примењује се mutatis mutandis.

0207 53 00

Масне џигерице, свеже или расхлађене

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 54 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 54 21

Половине или четврти

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 20 примењује се mutatis mutandis.

0207 54 31

Крила, цела, са или без врхова

Израз „крила, цела, са или без врхова” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (г) уз ову главу.

0207 54 41

Леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 40 примењује се mutatis mutandis.

0207 54 51

Груди и комади од њих

Израз „груди” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (д) уз ову главу.

0207 54 61

Батаци и комади од њих

Израз „батаци” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (ђ) уз ову главу.

0207 54 71

Трупови

Израз „трупови од гусака и патака” дефинисан је у Додатној напомени 4 (зи) уз ову главу.

0207 54 91

Џигерице, изузев масних џигерица

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 54 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 55 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 55 21 до 0207 55 81

Са костима

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0207 13 20 до 0207 13 60 и 0207 44 71 примењује се mutatis mutandis.

0207 55 93 и 0207 55 95

Џигерице

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0207, последњи став.

0207 55 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0207 60 10

Без костију

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 10 примењује се mutatis mutandis.

0207 60 21

Половине или четврти

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 20 примењује се mutatis mutandis.

0207 60 31

Крила, цела, са или без врхова

Израз „крила, цела, са или без врхова” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (г) уз ову главу.

0207 60 41

Леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 40 примењује се mutatis mutandis.

0207 60 51

Груди и комади од њих

Израз „груди” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (д) уз ову главу.

0207 60 61

Батаци и комади од њих

Израз „батаци” дефинисан је у Додатној напомени 4 (а) и (ђ) уз ову главу.

0207 60 99

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0207 13 99 примењује се mutatis mutandis.

0208

Остало месо и јестиви кланични производи, свежи, расхлађени или замрзнути:

Овај тарифни број обухвата само месо и остале јестиве кланичне производе од животиња које се сврставају у тарифни број 0106, свеже, расхлађене или смрзнуте.

0208 10 10

Од домаћих кунића

Овај тарифни подброј обухвата месо и остале јестиве кланичне производе од животиња из тарифног подброја 0106 14 10.

0208 90 10

Од домаћих голубова

Овај тарифни подброј обухвата месо и остале јестиве кланичне производе од домаћих голубова (дворишних голубова, украсних голубова, голубова писмоноша). Месо и остали јестиви кланични производи од голубова описаних као „дивљиˮ у експланаторној напомени уз тарифни подброј 0106 39 10, према томе, искључују се из овог тарифног подброја и сврставају у тарифни подброј 0208 90 30.

0208 90 30

Од дивљачи, изузев кунића и зечева

Овај тарифни подброј укључује месо и остале јестиве кланичне производе од:

1. крзнене дивљачи: јелена лопатара, срне, дивокозе (Rupicapra rupicapra), лоса, козолике антилопе, антилопа, газела, медведа и кенгура;

2. пернате дивљачи: дивљих голубова, дивљих гусака, дивљих патака, јаребица, фазана, шљуке, шумске шљуке, тетреба или шумских кока, виноградских стрнадица и нојева.

Месо и остали јестиви кланични производи од животиња које су обично предмет лова и одстрела (фазани, јелен лопатар, нојеви, итд.) сврставају се као месо и остали јестиви кланични производи од дивљачи чак и када су такве животиње узгајане у узгајалишту.

Месо и остали јестиви кланични производи од ирваса искључују се из овог тарифног подброја (тарифни подброј 0208 90 60). Међутим, месо и остали јестиви кланични производи од одређених врста ирваса (на пример, карибу) сврставају се у овај тарифни подброј, под условом да се обезбеди доказ да такво месо и остали јестиви кланични производи потичу од животиња које су живеле у дивљини и које су уловљене.

Овај тарифни подброј не обухвата месо и остале јестиве кланичне производе од дивљих кунића (Oryctolagus cuniculus) или зечева, који спадају у тарифни подброј 0208 10 90

0208 90 60

Од ирваса

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0208 90 30, став 3.

0209

Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало, неистопљени нити екстраховани на било који начин, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или димљени

0209 10 11 и 0209 10 19

Поткожна свињска масноћа

Израз „поткожна свињска масноћа” дефинисан је у Додатној напомени 2 (Г) уз ову главу.

0209 10 90

Свињска масноћа, осим оне из тарифног подброја 0209 10 11 или 0209 10 19

Видети ХС Коментара уз тарифни број 0209, став 2.

0209 90 00

Остале

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0209, став 3.

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

С изузетком поткожне масноће и друге масноће из тарифног броја 0209, овај тарифни број обухвата месо и остале кланичне производе, сољене, у саламури, сушене или димљене, од свих животиња које спадају у тар. подбр. 0101 до 0106.

У вези са изразима „суви или димљени” и „сољени, у саламури”, видети Додатне напомене 2 (Д) и 7. уз ову главу.

0210 11 11 до 0210 11 90

Бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима

За дефиницију израза „са костима”, видети ХС Коментар уз тарифни подброј 0210 11.

0210 11 11 до 0210 11 39

Од домаћих свиња

Изрази „бутови” и „плећка” дефинисани су у Додатној напомени 2 (А), ст. (б) и (г), уз ову главу.

0210 11 11 и 0210 11 19

Сољени или у саламури

Ови тар. подбр. обухватају само бутове, плећке и њихове делове, са костима, од домаћих свиња, који су конзервисани дубинским сувим сољењем или саламурењем. Они, међутим, могу бити даље обрађени благим сушењем или димљењем али не у толикој мери да би се сматрали сушеним или димљеним за сврхе тар. подбр. 0210 11 31 и 0210 11 39 (како је дефинисано у Додатној напомени 2 (Д) уз ову главу).

0210 11 31 и 0210 11 39

Сушени или димљени

Ови тар. бр. обухватају бутове, плећке и комаде од њих, са костима, од домаћих свиња, конзервисане процесом сушења или димљења, чак и ако су ти методи конзервирања комбиновани са претходном обрадом сољењем или саламурењем. То нарочито важи у случају бутова који су били сољени пре него што су делимично дехидрирани, било на отвореном (шунке типа Парма или Бејон) или димљењем (шунке типа Арден).

Бутови, плећке и комади од њих који су делимично дехидрирани, али чије је стварно конзервирање обезбеђено замрзавањем или дубоким замрзавањем спадају у тарифни подброј 0203 22 11 или 0203 22 19.

0210 12 11 и 0210 12 19

Од домаћих свиња

Изрази „потрбушина” и „комади” дефинисани су у ставу ђ) Додатне напомене 2 (А) и у Додатној напомени 2 од (Б) уз ову главу.

0210 12 11

Сољени или у саламури

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0210 11 11 и 0210 11 19 примењује се mutatis mutandis.

0210 12 19

Сушени или димљени

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0210 11 31 и 0210 11 39 примењује се mutatis mutandis.

0210 19 10

Бекон полутке или spenser

Изрази „бекон полутке” и „spenser” дефинисани су у Додатнoj напомени 2 (А) уз ову главу, ст. (е) и (ж).

0210 19 20

Три четвртине полутке или средњи делови

Изрази „три четвртине полутке” и „средњи делови” дефинисани су у Додатнoj напомени 2 (А) уз ову главу, ст. (зи) и (ј).

0210 19 30

Предњи делови и комади од њих

Израз „предњи делови” дефинисан је у Додатнoj напомени 2 (А) уз ову главу, став (в).

0210 19 40

Бубрежњак и комади од њих

Израз „бубрежњак” дефинисан је у Додатнoj напомени 2 (А) уз ову главу, став (д).

0210 19 60

Предњи делови и комади од њих

Израз „предњи делови” дефинисан је у Додатнoj напомени 2 (А) уз ову главу, став (в).

0210 20 10 и 0210 20 90

Месо, говеђе

Ови тар. подбр. обухватају само месо животиња из тарифног броја 0102, сољено, у саламури, сушено или димљено; остали кланични производи од животиња које припадају врсти говеда спадају у тарифни подброј 0210 99 51 или 0210 99 59.

0210 99 10

Од коња, сољено, у саламури или сушено

Овај тарифни број обухвата само месо животиња из тар. подбр. 0101 21 00 до 0101 29 90, сољено, у саламури или сушено. Димљено коњско месо спада у тарифни подброј 0210 99 39. Остали кланични производи од коња спадају у тарифни подброј 0210 99 85.

0210 99 21 и 0210 99 29

Од оваца и коза

Ови тар. подбр. обухватају месо животиња из тарифног броја 0104, сољено, у саламури, сушено или димљено. Кланични производи од ових врста спадају у тарифни подброј 0210 99 85.

0210 99 31

Од ирваса

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0208 90 30, став 3.

0210 99 49

Остало

Овај тарифни подброј укључује главе или половине глава домаћих свиња, са или без мозга, образа или језика, укључујући њихове делове (видети Додатну напомену 2 (В) уз ову главу). Делови глава дефинисани су у ставу 3. наведене додатне напомене.

За дефиницију осталих кланичних производа, видети ХС Коментара уз тарифни број 0206.

0210 99 90

Јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

Овај тарифни подброј обухвата и пелете од овог брашна и праха.

ГЛАВА 3
РИБЕ, ЉУСКАРИ, МЕКУШЦИ И ОСТАЛИ ВОДЕНИ БЕСКИЧМЕЊАЦИ

Опште одредбе

1. Рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци који су дубоко смрзнути сврставају се на исти начин као рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци који су замрзнути.

2. Једноставно шурење (бланширање) које се састоји од благе термичке обраде која не подразумева кување као такво, не утиче на сврставање. Оно се често примењује пре замрзавања, нарочито на туни и месу ракова и мекушаца.

3. Из Главе 3 искључује се следеће:

а) рибљи мехури (ваздушни мехури), сирови, сушени или сољени, неподобни за људску исхрану (тарифни број 0511);

б) благо сољена риба, сушена или димљена и потопљена у биљно уље да би се обезбедило привремено конзервисање – производи познати као „полуконзервисанконзервисаниˮ – (тарифни број 1604);

в) риба, једноставно конзервисана у уљу или сирћету, даље припремљена или неприпремљена (тарифни број 1604);

г) мекушци који су подвргнути термичкој обради која је довољна да изазове коагулацију њихових беланчевина (тарифни број 1605).

0301

Рибе, живе

0301 11 00 и 0301 19 00

Украсне рибе

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 0301 11 и 0301 19.

0301 11 00

Слатководне рибе

Овај тарифни подброј укључује:

1. Hemigrammus ocellifer;

2. златну рибицу (Carassius auratus) и златног шарана;

3. моли рибице, укључујући црну моли (Mollienisia latipinna и velifera), зелену ксифо рибицу и њене црвене и албино варијанте (Xiphophorus helleri), црвене, златне, црне и беле платике (Platypoecilus maculatus), као и хибриде ксифо рибице и платике (Xiphophorus и Okattoiecukys), односно црну ксифо рибицу и берлинску ксифу рибицу;

4. Сијамске борце (Betta splendens), рајску рибицу (Macropodus opercularis или viridi-auratus), гураме и патуљасте гураме (Trichogaster trichopterus, као и Colisa lalia и fasciata);

5. скаларе (Pterophyllum scalare и eimckei).

0301 19 00

Остале

Овај тарифни подброј укључује:

1. Chaetodontidae;

2. Labridae;

3. Scaridae (риба папагај, лажна риба папагај и scarichthys).

0302

Рибе, свеже или расхлађене, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тарифног броја 0304

0302 11 10 до 0302 11 80

Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Ови тар. подбр. обухватају:

1. морску пастрмку (Salmo trutta trutta);

2. речну пастрмку или обичну пастрмку (Salmo trutta fario);

3. језерску пастрмку (Salmo trutta lacustris);

4. дужичасту пастрмку или америчку пастрмку или челичноглаву (Oncorhynchus mykiss);

5. пастрмку кољачицу (Oncorhynchus clarki);

6. златну пастрмку(Oncorhynchus aguabonita);

7. гила пастрмку (Oncorhynchus gilae);

8. пастрмке врсте Oncorhynchus apache;

9. пастрмке врсте Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

Овај тарифни подброј обухвата:

1. црвеног лососа, буљооког лососа, аљашког црвеног лососа (Oncorhynchus nerka);

2. ружичастог лососа или грбастог лососа (Oncorhynchus gorbuscha);

3. кета лососа или пасје лососа (Oncorhynchus keta);

4. краљевски лосос или калифорнијски лосос или пролећни лосос (Oncorhynchus tschawytscha);

5. сребрног лососа (Oncorhynchus kisutch);

6. јапанског лососа (Oncorhynchus masou);

7. лососа врсте Oncorhynchus apache.

0302 19 00

Остале

Између осталих слатководних салмонида, овде су укључене:

1. озимице (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2. носата озимица (Coregonus oxyrhynchus);

3. језерска златовчица (Salvelinus alpinus), поточна златовчица, позната и као канадска пастрмка (Salvelinus fontinalis), америчка језерска златовчица (Salvelinus namaycush или Christivomer namaycush).

0302 21 10 до 0302 29 80

Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), осим џигерице и икре

Рибе пљоснатице нису спљоштене по вертикалној равни као раже, већ по хоризонталној равни, са два ока на горњој страни.

0302 29 80

Остале

Овај тарифни подброј укључује: глатког облића (Scophthalmus rhombus), рибу лист (Pleuronectes limanda или Limanda limanda), рибе Pleuronectes microcephalus односно Microstomus kitt, иверка (Platichthys flesus или Flesus flesus).

0302 31 10 и 0302 31 90

Туне дугорепке (Thunnus alalunga)

Туне дугорепке су препознатљиве по својим дугим грудним перајима, која досежу даље од ануса, као и по својим тамно плавим леђима и плаво-сивим перајима и стомаку.

0302 32 10 и 0302 32 90

Туне жутоперке (Thunnus albacares)

Туне жутоперке су лако препознатљиве по српастом облику аналног и другог леђног пераја.

0302 33 10 и 0302 33 90

Tруп или пругавац

Труп или пругавац (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) одликује присуство четири до седам тамних, уздужних пруга на стомаку. Њихова тамно плава леђа истичу се јасно дефинисаном зеленом површином изнад грудних пераја која бледи према средини тела. Они имају сребрнкасте бочне стране и стомаке и кратка пераја.

Ови тар. подбр. не обухватају паламиде (Sarda sarda), које имају косе пруге на леђима; ове рибе, ако су свеже или расхлађене, сврставају се у тарифни подброј 0302 89 90.

0302 41 00

Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii)

За сврхе овог тарифног подброја, под изразом „харинга” подразумевају се само Clupeidae врсте Clupea harengus (атлантска харинга) и Clupea pallasii (пацифичка харинга). Риба позната као „индијска харинга” (Chirocentrus dorab) сврстава се у тарифни подброј 0302 89 90 када се увози свежа или расхлађена.

0302 43 10

Срдела врсте Sardina pilchardus

Овај тарифни подброј укључује велике одрасле срделе (до 25 cm) познате као „pilchards”.

0302 43 90

Папалине (Sprattus sprattus)

За сврхе овог тарифног подброја, под изразом „папалине” подразумевају се само Clupeidae врсте Sprattus sprattus; ова риба, блиски сродник харинге али много мања, често се грешком назива „норвешким инћуном”.

0302 51 10 и 0302 51 90

Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Бакалар може бити и до 1,5 m дужине. Они имају маслинасто зелена леђа са тамним пегама и светао стомак са белом бочном линијом. Имају три леђна пераја, кратко трбушно пераје и пар пипака на бради.

0302 53 00

Бакаларка (Pollachius virens)

Бакаларке су познатије као црни бакалар или кољушка.

0302 74 00

Јегуље (Anguilla spp.)

За сврхе овог тарифног подброја, израз „јегуље” примењује се само на јегуље које се правилно називају тим именом (Anguilla spp.), укључујући европску јегуљу (Anguilla anguilla) у њена два облика (великоглава јегуља и јегуља шиљатог носа или дуге њушке), америчку јегуљу (Anguilla rostrata), јапанску јегуљу (Anguilla japonica), као и аустралијску јегуљу (Anguilla australis).

Према томе, рибе које грешком називамо јегуљама, као што је угор, познат и као „морска јегуља” (Conger conger), мурина (Muraena helena) и пешчана јегуља (Ammodytes spp.) искључују се из овог тарифног подброја и спадају у тарифни подброј 0302 89 90.

0302 81 10

Морски пси врсте Squalus acanthias

Морски пси су ајкуле са хрскавичавим скелетом које имају бочне шкржне прорезе смештене изнад грудних пераја; њихова тела су округласта и глатка; леђа су им сива, а стомаци бели; могу бити дуги до 1 m.

0302 81 90

Остали

Овај тарифни подброј укључује бутора (Galeorhinus galeus или Galeus canis).

0302 89 10

Слатководне рибе

Слатководне рибе које спадају у овај тарифни подброј укључују:

1. лињак (Tinca tinca);

2. мрену (Barbus spp.);

3. гргеча: обичног гргеча (Perca fluviatilis), баса (Micropterus spp.), сунчаницу (Lepomis gibbosus) и балавца или паплајза (Gymnocephalus cernuus односно Acerina cernua);

4. обичну деверику (Abramis brama) и сребрну деверику (Blicca bjoerkna);

5. штуку (Esox spp.) и копљасту штуку (Lepisosteus spp.);

6. белицу (Alburnus alburnus), обичну кркушу (Gobio gobio), дунавску кркушу (Gobio uranoscopus), пеша (Cottus gobio) и манића (Lota lota);

7. речне змијуљице или мале змијуљице (Lampetra fluviatilis) и поточне змијуљице (Lampetra planeri);

8. рибе из родова Leuciscus spp., Rutilus spp. и Idus spp., на пример: бодорка, јаза, црвеног бодорка, клена, великоглавог клена, црвенперку;

9. липљена (Thymallus spp.);

10. смуђа (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Остале

Морске рибе које спадају у овај тарифни подброј су:

1. норвешки манић (Trisopterus luscus и Trisopterus esmarki);

2. кањ (Serranus spp.) и кањац (Epinephelus spp.);

3. барбун блатар (Mullus barbatus) и црвени барбун или барбун камењар (Mullus surmuletus);

4. ластавице (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla и Trigloporus spp.);

5. шкарпина (Scorpaena spp.);

6. морска змијуљица (Petromyzon marinus);

7. иглица (Belone belone) и пауковке (Trachinus spp.);

8. сњетац (Osmerus spp.);

9. ципал (Mallotus villosus);

10. риба врсте Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Џигерице и икра

Џигерице и икра, свежи или расхлађени, који су због своје врсте и стања подобни за исхрану људи остају у овом тарифном подброју чак и ако су намењени за индустријску употребу.

0303

Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тарифног броја 0304

Одредбе Допунског коментара CN уз подбројеве тарифног броја 0302 примењују се, mutatis mutandis, на подбројеве овог тарифног броја.

0304

Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), свеже, расхлађено или смрзнуто

0304 31 00 до 0304 49 90

Свежи или расхлађени филети

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0304, став 1. под (1).

Ови тар. бр. обухватају и филете исечене у комаде, под условом да комади могу да се идентификују као добијени од филета. Врсте највише коришћене за ову намену су пастрмка, лосос, бакалар, вахња, бакаларка, црвена риба (на пример, норвешка вахња), пишмољ, ослић, орада, лист, румбови, морски манић, туна, скуша, харинга и инћун.

0304 49 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује филете харинге.

0304 61 00 до 0304 89 90

Замрзнути филети

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0304 31 00 до 0304 49 90.

Ови тар. подбр. укључују дубоко смрзнуте блокове или табле које се састоје од филета или комада филета (обично од бакалара), помешаних или непомешаних са малом количином (не преко 20% по маси) одвојених љуспица исте врсте рибе употребљених само да би се попуниле празнине у блоковима или таблама. Блокови или табле намењени су за сечење у мање комаде (порције, штапиће, итд.) који се пакују за малопродају.

0304 93 10

Сурими

Сурими је полупроизвод који се на тржиште пласира у смрзнутом стању. Састоји се од беличасте пасте која је практично без мириса и укуса и направљена од ситно млевеног, опраног и просејаног рибљег меса. Узастопним прањима отклања се највећи део масти и беланчевина растворљивих у води. Како би се побољшала конзистентност и стабилизовао производ у смрзнутом стању, додају се мале количине адитива (на пример, шећер, со, D-глуцитол (сорбитол) и ди- или трифосфат).

Овај тарифни подброј не обухвата производе на бази суримија (тарифни подброј 1604 20 05).

0304 94 10

Сурими

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0304 93 10.

0304 95 10

Сурими

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0304 93 10.

0304 99 10

Сурими

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0304 93 10.

0305

Риба, сушена, сољена или у саламури; Димљена риба, термички обрађена или необрађена пре или у току процеса димљења; Прах, брашно и пелети од рибе, подобни за људску исхрану

0305 10 00

Прах, брашно и пелети од рибе, подобни за људску исхрану

Прах и брашно од рибе обично постају јестиви одуљивањем и дезодоризацијом, а познати су и као „рибљи концентрат”.

Овај тарифни подброј такође обухвата производе познате као „рибљи инстант” добијене од меса свеже рибе, смрзнуте, исечене на мале комаде, уситњене и сушене.

0305 31 00 до 0305 39 90

Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али недимљени

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0304 31 00 до 0304 49 90 примењује се mutatis mutandis. Димљени рибљи филети сврставају се у тар. подбр. 0305 41 00 до 0305 49 80.

0305 41 00 до 0305 49 80

Димљена риба, укључујући филете, осим јестивих рибљих остатака

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0305, став 4.

0305 63 00

Инћуни (бргљуни) (Engraulis spp.)

Овај тарифни подброј обухвата само инћуне у саламури који нису подвргнути било којем другом виду припреме. Они се припремају у мале буриће или тегле или, често, у херметички заптивене конзерве, без подвргавања било којој термичкој обради након затварања конзерве.

0306

Љускари, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, осушени, сољени или у саламури; Димљени љускари, у љуштури или без љуштуре, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења; Љускари, у љуштури, кувани у пари или кувани у води, расхлађени или нерасхлађени, смрзнути или несмрзнути, сушени или несушени, сољени или несољени, у саламури или не; Прах, брашно и пелети од љускара, подобни за људски исхрануд

Љускари који су ољуштени и скувани (на пример, кувани и огуљени репови шкампа, обично смрзнути), сврставају се у тарифни број 1605.

Делимично ољуштени делови ракова (на пример, клешта) који су кувани на пари или у води и спремни за јело без даљег љуштења такође се сврставају у тарифни број 1605.

0306 11 05 до 0306 11 90

Јастози и други ракови хридинастог дна (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

За разлику од хлапова, јастози и други ракови хридинастог дна су црвене боје и имају веома мала клешта али снажно развијене пипке. Поред тога, они имају бодљикав и квргав оклоп.

0306 11 10

Репови од морских ракова

Овај тарифни подброј обухвата репове морских ракова у љуштури, целе или подељене на два дела, као и ољуштене репове.

0306 11 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата морске ракове у љуштури, целе или подељене по дужини, као и месо морских ракова.

0306 12 05 до 0306 12 90

Хлапови (рарози) (Homarus spp.)

Хлапови су љускари са великим клештима. Некувани хлапови су тамно плаве боје са белим или жућкастим мермерним сјајем; они поцрвене тек приликом кувања.

Хлапови се припремају на готово идентичан начин као јастози и други ракови хридинастог дна.

0306 14 05 до 0306 14 90

Крабе

Израз „крабе” обухвата велик број различитих љускара са клештима веома различитих величина који се разликују од морских ракова, хлапова, шкампа и козица и слатководних ракова по томе што немају меснат чланковит реп.

0306 14 90

Остали

Поред европских морских краба, као што је пливајућа краба (Portunus puber) и морски паук (Maia squinado), овај тарифни подброј укључује и велики број других врста (нарочито Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), као и слатководну крабу, познату као „кинеска краба” (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 и 0306 15 90

Норвешки јастози (Nephrops norvegicus)

Норвешки јастози, познати и као козице даблинске луке, препознатљиви су по својим дугим, танким и призматичним клештима.

0306 16 10 до 0306 17 99

Шкампи и козице хладних вода (Pandalus spp., Crangon crangon); остали шкампи и козице

Ови тар. подбр. укључују:

1. козице, чији поједини варијетети су познати и као ружичасте козице (иако неки варијетети добију ружичасту боју тек након кувања) из породице Pandalidae;

2. смеђe или сивe шкампe из рода Crangon;

3. шкампe и козице из породица Palaemonidae и Penaeidae. Међу њима су обичне козице (Palaemon serratus) и краљевски шкампи (Penaeus caramota или Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Слатководни ракови

Слатководни ракови су ракови слатких вода, чије најважније врсте припадају родовима Astacus, Cambarus, Orconectes и Pacifastacus.

Овај тарифни подброј обухвата и репове.

0306 21 10 и 0306 21 90

Јастози и други ракови хридинастог дна (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0306 11 05 до 0306 11 90.

0306 22 10 до 0306 22 99

Хлапови (рарози) (Homarus spp.)

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0306 12 05 до 0306 12 90.

0306 24 10 до 0306 24 80

Крабе

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0306 14 05 до 0306 14 90.

0306 24 80

Остали

Поред европских морских краба, као што је пливајућа краба (Portunus puber) и морски паук (Maia squinado),овај тарифни подброј укључује и велики број других врста (нарочито Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), као и слатководну крабу, познату као „кинеска краба” (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 и 0306 25 90

Норвешки јастози (Nephrops norvegicus)

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0306 15 10 и 0306 15 90.

0306 26 10 до 0306 27 99

Шкампи и козице хладних вода (Pandalus spp., Crangon crangon); остали шкампи и козице

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0306 16 10 до 0306 17 99.

0306 29 10

Слатководни ракови

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0306 19 10.

0307

Мекушци, у љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури; Димљени мекушци, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења; Прах, брашно и пелети од мекушаца, подобни за људску исхрану

0307 11 10 до 0307 19 90

Каменице (остриге)

Ови тар. подбр. обухватају само шкољке из родова Ostrea, Crassostrea (познате и као Gryphaea) и Pycnodonta.

Обично се разликују пљоснате каменице (рода Ostrea) и оне неправилног облика, као што су португалске каменице (Crassostrea angulata) и америчке каменице (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Пљоснате каменице (остриге) (рода Ostrea), живе и појединачне масе (заједно са љуштуром) од највише 40 g

Само каменице из рода Ostrea појединачне масе не веће од 40 g (укључујући љуштуру) сврставају се у овај тарифни подброј. Пљоснате каменице које се могу наћи у Европи обично су врсте Ostrea edulis. Постоје и друге врсте, као што је нарочито Ostrea lurida са пацифичке обале Северне Америке и Ostrea chilensis из Чилеа.

0307 11 90 до 0307 19 90

Остали

Каменице из рода Ostrea појединачне масе веће од 40 g, као и све каменице, незреле или одрасле, из рода Crassostrea (назване и Gryphaea) и рода Pycnodonta сврставају се у ове тар. бр.

Род Crassostrea укључује португалске каменице (Crassostrea angulata), јапанске каменице (Crassostrea gigas) и америчке каменице (Crassostrea virginica).

0307 71 00 до 0307 79 90

Клапавице, срчанке и куњке (породице Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae)

Ови тар. подбр. укључују:

1. клапавице (Scrobicularia plana), копањице (Mactra spp.) и срчанке (Cardium spp.);

2. шљанке (Solen spp.), као што су цевасти шљанци (Solen marginatus, Solen siliqua и Solen ensis), као и прњавице (Venus mercenaria и Venus verrucosa).

0307 91 10 до 0307 99 80

Остало, укључујући прах, брашно и пелете, подобни за људску исхрану

Ови тар. подбр. укључују:

1. морске пужеве као што је зврк (Buccinum undatum);

2. јестиве обалне пужиће (Littorina и Lunatia spp.);

3. сипе врсте Sepia pharaonis;

4. дивовске лигње (Dosidicus gigas) и јапанске летеће лигње (Todarodes pacificus).

ГЛАВА 4
МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКА; ЖИВИНСКА И ПТИЧЈА ЈАЈА; ПРИРОДНИ МЕД; ЈЕСТИВИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, НЕПОМЕНУТИ НИТИ ОБУХВАЋЕНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Опште одредбе

Казеинати добијени од казеина млека употребљавају се, на пример, као емулгатори (натријум казеинат) или као извор протеина (калцијум казеинат). Производи са садржајем казеината преко 3% по маси суве материје искључени су из тар. бр. 0401 до 0404, с обзиром на то да се таква количина казеината у млеку не налази природно (видети нарочито тарифни број 1901).

0401

Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање

Уколико производи не садрже никакве додатке осим оних предвиђених Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу, став 2, овај тарифни број укључује:

1. пуномасно млеко, непрерађено и такво млеко делимично или потпуно обрано;

2. пастеризовано млеко, тј. млеко чија трајност је унапређена делимичном елиминацијом микроорганизама путем термичке обраде;

3. стерилисано млеко, укључујући UHT млеко, које је трајније, микроорганизми су готово елиминисани интензивнијом термичком обрадом;

4. хомогенизовано млеко, у којем су масне глобуле из природне емулзије уситњене – механичким путем, под веома високим притиском повезаним са термичком обрадом – у честице мањих димензија, што делимично спречава формирање павлаке;

5. пептонизовано млеко, тј. млеко чија сварљивост је побољшана додавањем пепсина ради разградње беланчевина;

6. павлаку, односно слој масноће који се природно формира на површини млека постепеном агломерацијом и емулгацијом масних глобула. Било да се одстрањује ручно или екстрахује центрифугирањем млека у сепаратору за павлаку, она, поред других састојака млека, има доста висок садржај масти (обично преко 10% по маси). Одређени поступци центрифугирања производе павлаку са садржајем масти преко 50% по маси.

Павлака се, у оквиру овог тарифног броја, сматра „неконцентрованом”, без обзира на садржај масти, под условом да је у потпуности добијена:

а) скупљањем са површине млека,

б) центрифугирањем.

Међутим, „концентрованаˮ павлака произведена на другачији начин, као што је испаравањем воде током термичке обраде, спада у тарифни број 0402.

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање

Овај тарифни број укључује млека у праху којима је поново додат дезинфекцијски центрифугат, под условом да није поремећен природан однос састојака млека (у супротном се сврстава у тарифни број 0404).

Производи са садржајем сојиног лецитина (емулгатора) већим од 3% по маси суве материје искључују се из овог тарифног броја.

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 0404, искључење под (d).

0403

Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани или са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање, ароматизовани или са додатим воћем или какаом

Производи у облику пасте, који се обично једу кашиком, не сврставају се као производи у праху, гранулама или другим чврстим стањима.

За сврхе овог тарифног броја, израз „млаћеница” обухвата како слатку (тј. незакисељену), тако и киселу млаћеницу.

0403 10 11 до 0403 10 99

Јогурт

Ови тар. подбр. примењују се само на производе добијене млечном ферментацијом Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii подврсте bulgaricus, искључиво.

Ови тар. бр. не примењују се на производе који су, након ферментације, термички обрађени, што је деактивирало јогуртне културе (тарифни подброј 0403 90).

0403 90 11 до 0403 90 99

Остали

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 0403 10 11 до 0403 10 99.

Ови тар. подбр. не обухватају производе типа „cagliata” описане у Допунском коментару CN уз тар. подбр. 0406 10 30 до 0406 10 80, став 3.

0404

Сурутка, концентрована или неконцентрована, са додатком шећера или других материја за заслађивање; Производи који се састоје од природних састојака млека са додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање, на другом месту непоменути нити обухваћени

Видети Допунски коментар CN уз тарифни број 0402, став 1.

0404 90 21 до 0404 90 89

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни број 0402 примењује се mutatis mutandis.

Ови тар. бр. обухватају концентроване протеине млека добијене делимичним уклањањем лактозе и минералних соли из обраног млека у којима је садржај протеина једнак или мањи од 85% по маси суве материје. Садржај протеина се израчунава множењем садржаја азота са фактором конверзије 6,38.

Када је садржај протеина у концентрованим млечним протеинима преко 85% по маси суве материје, производ је обухваћен тарифним бројем 3504 (видети Додатну напомену 1. уз Главу 35).

0405

Маслац и остале масноће и уља добијена од млека; Млечни намази

0405 10 11 до 0405 10 90

Маслац

Израз „маслац” дефинисан је у Напомени 2 (а) и у Напомени за тар. подбр. 2. уз ову главу.

Видети и ХС коментар уз тарифни број 0405, део (А).

Маслац је водена емулзија млечне масти, при чему је вода њена дисперзна фаза, а маст дисперзно средство.

С друге стране, павлака (тар. бр. 0401 и 0402) – код које проценат масти може, у неким случајевима, бити једнак оном код маслаца – је емулзија масних глобула у води, при чему је вода њено дисперзно средство, а маст дисперзна фаза.

Из наведене разлике у структури следи да је додавањем одговарајуће количине воде павлаци, могуће реконституисати млеко, док код маслаца то није могуће.

0405 20 10 до 0405 20 90

Млечни намази

Израз „млечни намази” дефинисан је у Напомени 2 (б) уз ову главу.

Видети и ХС коментар уз тарифни број 0405, део (B).

0405 90 10 и 0405 90 90

Остали

Видети Напомену за тар. подбр. 2. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 0405, део (C).

0406

Сир и урда

Производи у којима је млечна маст у потпуности или делимично замењена другим (на пример, биљним) врстама масти не сматрају се сиром у оквиру овог тарифног броја (обично тарифни број 2106).

0406 10 30 до 0406 10 80

Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда

За „сир од сурутке” видети ХС Коментар уз тарифни број 0406, став 2.

Урда или „бели сир” је производ добијен од киселог млека из којег је екстрахован највећи део серума (на пример, цеђењем или истискивањем). Сматра се да урда (осим у праху) са садржајем додатог шећера и воћа не већим од 30% по маси задржава карактер урде и остаје сврстана у ове тар. подбр.

Ови тар. бр. укључују производе типа „cagliata”, тј. производе добијене коагулацијом сириштем, другим ензимима или киселинском обрадом пуномасног млека, делимично или потпуно обраног млека, из којег је екстрахован највећи део серума. Ови се производи испоручују у облику пасте – још увек несавитљиве урде, мекане, лако раздвојиве у грудвице, карактеристичног интензивног мириса и са садржајем натријум-хлорида не преко 0,3% по маси. Они су „интермедијарни” производи којима је потребна даља прерада, углавном ради добијања сирева.

0406 20 00

Сир рендани или у праху, свих врста

Овај тарифни подброј обухвата:

1. рендане сиреве, који се обично употребљавају као додатак јелима или у друге сврхе у прерађивачкој индустрији хране. Обично се добијају од тврдих сирева (на пример, Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino, итд.). Ови сиреви могу бити делимично дехидрирани да би се обезбедила што дужа трајност.

Ово сврставање такође обухвата и сиреве који су, након рендања, агломерисани.

2. сиреве у праху, који се обично употребљавају у прехрамбеној индустрији. Они се производе од свих врста сирева који су или прво утечњени па потом претворени у прах, или сведени на пасту, а затим сушени и млевени.

0406 30 10 до 0406 30 90

Сир топљен, осим ренданог или у праху

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0406, став 1, под (3).

0406 40 10 до 0406 40 90

Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који садрже плесни добијене од Penicillium roqueforti

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 0406 40.

Основна карактеристика ових сирева је неправилна пигментација настала због развоја плесни у телу сира.

0406 40 90

Остали

Овај тарифни подброј укључује сиреве са јасно видљивом белом/сивкастом неправилном пигментацијом у телу сира, добијеном коришћењем безбојних сојева Penicillium roqueforti.

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисан конзервисана или кувана

Овај тарифни број укључује и покварена јаја у љусци, као и јаја у којима је отпочео процес инкубације.

Конзервисање се може постићи обрадом спољне површине јаја масноћом, воском или парафинским воском, потапањем у раствор креча или силиката (сода или калијум-хидроксид) или другим методима.

Израз „живина” означава птице из тарифног броја 0105.

0407 11 00 до 0407 19 90

Оплођена јаја за инкубацију

Ови тар. бр. обухватају само јаја живине и других птица која испуњавају критеријуме које утврде надлежни органи.

0408

Живинска и птичја јаја без љуске, жуманца од јаја, свежи, сушени, кувани у води или пари, обликовани, смрзнути или на други начин конзервисани, са садржајем или без садржаја додатног шећера или других материја за заслађивањеконзервисан

0408 11 80

Остала

Овај тарифни број укључује жуманца подобна за људску исхрану и жуманца неподобна за људску исхрану, осим оних која спадају у тарифни подброј 0408 11 20.

Ово такође укључује сушено жуманце које је конзервисано додавањем малих количина хемијских једињења и намењено за израду торти и колача, производа типа макарони и сличних производа.

0408 19 81 и 0408 19 89

Остали

Прва реченица Допунског коментара CN уз тарифни подброј 0408 11 80 примењује се mutatis mutandis.

0408 91 80

Остало

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0408 11 80 примењује се mutatis mutandis.

0408 99 80

Остали

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0408 11 80 примењује се mutatis mutandis.

Поред целих јаја без љуске, која могу бити испоручена свежа, овај тарифни подброј обухвата и конзервисана течна цела јаја, конзервисан конзервисана, на пример, додавањем соли или хемијских конзерванаса и смрзнута цела јаја. Такође укључује јаја кувана на пари или у води и обликована јаја (на пример, ваљкаста „дуга” јаја израђена од жуманаца и беланаца неколико јаја).

ГЛАВА 5
ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТИ НИТИ ОБУХВАЋЕНИ

0505

Коже и остали делови птица, са њиховим перјем и паперјем, перје и делови перја (са подсеченим или неподсеченим ивицама) и паперје, даље необрађивани осим чишћењем, дезинфиковањем или третирањем ради конзервирања; Прах и отпаци од перја или делова перја

0505 10 10 и 0505 10 90

Врсте перја које се употребљавају за пуњење; паперје

Производи из ових тар. подбр. дефинисани су у ХС коментару за тарифни подброј 0505 10.

0505 10 10

Сирово

Овај тарифни подброј обухвата врсте перја које се употребљавају за пуњење, као и паперје у стању у каквом је очерупано са тела птице, чак и ако је та операција извршена када је перје било мокро. Такође обухвата перје и паперје које је, након черупања, подвргнуто третману уклањања прашине, које је дезинфиковано или је подвргнуто само неком конзервационом третману.

Овај тарифни подброј такође обухвата половно (или коришћено) перје, које се у постојећем стању не може поново употребљавати за пуњење. Производи из овог тарифног броја обично се испоручују у облику компримованих бала.

0505 10 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата врсте перја које се употребљавају за пуњење, као и паперје које је подвргнуто третману чишћења темељнијем од оног наведеног у објашњењу уз тарифни подброј 0505 10 10, на пример, прањем у води или на пари или сушењем топлим ваздухом.

0505 90 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. кожу и друге делове птица (главе, крила, вратове, итд.) са њиховим перјем или са скинутим перјем, намењене, на пример, за производњу делова капа;

2. коже птица без покрилног перја, посебно део гушчије коже познат као „лабуђа кожа”, који се углавном употребљава за производњу помпона;

3. велика пера са крила или репова или других делова покровног перја, неупотребљива за пуњење, нарочито због своје величине и крутости бадрљица;

4. украсне деловe намењенe, након обраде, за производњу украса за капе, за вештачко цвеће, итд. Такви делови су, на пример, нојево перје, перје беле чапље, чапље, фазана, марабуа, ибиса, пауна, рајске птице, фламинга, шојке, колибрија, свраке, јастребова, галеба и роде;

5. перје, обично једнообразне дужине, које се употребљава за производњу перјаних пајалица или перјаних четки;

6. одређене јасно дефинисане делове перја као што су дршке и бадрљице, расцепљене или нерасцепљене (на пример, за производњу чачкалица, прибора за риболов), жиоке одсечене са бадрљица или причвршћене за танке делове подшишаних бадрљица, са подсеченим или неподсеченим ивицама (извучено перје). Међутим, ако, упркос неком поступку којем је подвргнуто, перје задржи карактер перја за пуњење, оно спада у тарифни подброј 0505 10 10 или 0505 10 90.

Овај тарифни подброј такође укључује производе познате као „gerissene Hahnenhälse”, односно бадрљице перја, подсечене, осим танких делова на крајевима, на којима су преостала перца или жиоке које процес подсецања није успео да уклони;

7. прах (или брашно) и отпаци од перја или од делова перја.

0506

Кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, просто припремљени (али не и сечени у облике) третирани киселином или дежелатинисани; Прах и отпаци од ових производа

0506 10 00

Коштана ткива и кости третиране киселином

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0506, став 2, под (3).

0506 90 00

Остали

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0506, став 2, под (1), (2), (4) и (5).

0510 00 00

Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; кантариде; Жуч, сушена или несушена; жлезде и остале животињске материје, свежи, расхлађени или смрзнути или другачије привремено конзервисанконзервисани који се употребљавају у производњи фармацеутских производа

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 0510, овај тарифни број укључује и расхлађено или смрзнуто ткиво постељице, без обзира да ли је у стерилним посудама или не.

0511

Производи животињског порекла на другом месту непоменути нити укључени; Мртве животиње из Главе 1 или 3, неупотребљиве за људску исхрану

0511 91 10

Отпаци од риба

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0511, под (6), ст. (i)–(iv).

0511 91 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата:

1. нејестива рибља јаја и икру (видети ХС Коментар уз тарифни број 0511, (5), ст. (i) и (ii));

2. отпатке од љускара, мекушаца или других водених бескичмењака, на пример, љуштуре шкампа и козица, у праху или не;

3. мртве животиње из Главе 3, нејестиве или класификоване као неподобне за људску исхрану, на пример, дафније, познате као водене буве и други шкољкасти рачићи или листоношци, сушени, за исхрану акваријумских рибица.

0511 99 31 и 0511 99 39

Сунђери природни животињског порекла

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0511, под (14).

0511 99 31

Сирови

Поред сунђера увезених у стању у ком су извађени из мора, овај тарифни подброј укључује и природне сунђере којима је спољашњи слој, меке вискозне супстанце и део страних материја (на пример, кречњачке супстанце, песак) одстрањен тучењем или дробљењем и прањем у морској води.

Овај тарифни подброј обухвата природне сунђере којима су неупотребљиви делови (на пример, трули делови) одстрањени, на пример, сечењем и, уопштено, сви сунђери који нису подвргнути хемијском третману.

0511 99 39

Остали

Овај тарифни подброј обухвата сунђере који су даље припремљени да се са њих уклоне кречњачке супстанце, да им се посветли боја (обрадом бромом или натријум-тиосулфатом), да се одмасте (натапањем у раствору амонијака), да се избеле (натапањем у 2% оксалној киселини), или да се другом хемијском обрадом, учине погодним за употребу.

0511 99 85

Остало

Овај тарифни подброј укључује производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 0511, под (2), (3), (4), (7), (8) и (13). Овај тарифни подброј такође укључује и мртве животиње из Главе 1, нејестиве или класификоване као неподобне за људску исхрану.

Овај тарифни подброј не укључује животињску крвну плазму (тарифни број 3002, на пример).

ОДЕЉАК II
БИЉНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 6
ЖИВО ДРВЕЋЕ И ДРУГЕ БИЉКЕ; ЛУКОВИЦЕ, КОРЕЊЕ И СЛИЧНО; СЕЧЕНО ЦВЕЋЕ И УКРАСНО ЛИШЋЕ

0601

Луковице, гомољи, гомољасто корење, корени, изданци и ризоми за садњу, у вегетацији или у цвету; Биљке и корен цикорије, осим корења из тарифног броја 1212

0601 20 30

Орхидеје, зумбули, нарциси и лале

Овај тарифни подброј укључује епифитне орхидеје (на пример, орхидеје из родова Cattleya и Dendrobium).

0602

Остале живе биљке (укључујући њихово корење), резнице, калем гранчице и калеми; Мицелијум за печурке

0602 10 10 и 0602 10 90

Неужиљене резнице и калем гранчице

Ови тар. подбр. обухватају:

1. живе делове биљака без корења који су одвојени од матичне биљке да би постали самосталне биљке (резнице);

2. живе делове биљака са пупољцима (очи) намењене за калемљење на биљке (калем гранчице).

0602 40 00

Руже, калемљене или некалемљене

Овај тарифни број обухвата и гајене и дивље руже.

0602 90 10

Мицелијум печурака

Мицелијум печурака је израз који означава мрежу танких влакана (Thallus или Mycelium), која се често налази под земљом, живи и расте на површини декомпостираних животињских или биљних материја, развија се у самим ткивима и производи печурке.

Мицелијум печурака који се гаји за комерцијалне сврхе продаје се у облику плоча које се састоје од фрагмената полу-декомпостоване сламе на коју су положени слојеви мицелијума.

Овај тарифни подброј такође укључује производ који се састоји од мицелијума печурака који није у потпуности развијен, постављеног, у микроскопским количинама, на слој од зрна житарица смештеног у компост од стерилизованог коњског измета (мешавина сламе и коњске балеге).

0602 90 41

Шумско дрвеће

Овај тарифни подброј укључује младе биљке из семена четинарског или листопадног дрвећа, које се обично употребљавају за пошумљавање. Оне се обично испоручују без бусена.

0602 90 45

Ожиљене резнице и младе биљке

Овај тарифни подброј укључује младе биљке, на другом месту непоменуте нити обухваћене, тј. биљке које захтевају додатно гајење у расаднику, пре садње. То су једногодишње до двогодишње саднице, као и ужиљене резнице, калемљене или окулиране калем-гранчице или биљке, подлоге и племке, које обично нису старије од две до три године.

0602 90 49

Остало

Овај тарифни број укључује дрвеће и жбуње европских или егзотичних врста, на другом месту непоменуте нити обухваћене, које се обично не употребљавају за пошумљавање. Оно се обично испоручује са бусеном.

0602 90 50

Остале биљке отвореног простора

Овај тарифни подброј укључује вишегодишње зељасте биљке намењене за садњу, чија надземна зељаста стабљика умире у јесен, а на пролеће развија нове изданке.

Овај тарифни подброј такође укључује папрати, мочварне и водене биљке (осим оних из тарифног броја 0601 и из тарифног броја 0602 90 99).

Овај тарифни подброј такође укључује бусенове траве у ролнама и плочама за формирање травњака.

0603

Резано цвеће и цветни пупољци врста намењених за букете или за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или другачије припремљени

0603 11 00 до 0603 19 80

Свеже

Ови тар. бр. укључују цвеће и цветне пупољке, чија природна боја је модификована или појачана, нарочито апсорпционом обрадом обојеним растворима пре и после сечења или само натапањем, под условом да се увози свеже.

0603 19 80

Остало

Овај тарифни подброј укључује сунцокрете и резеде. Међутим, стабљике и лишће те две биљке (без цветова) спадају у тарифни подброј 1404 90 00.

Овај тарифни подброј такође укључује гране од врбе са пупољцима или цветовима. Међутим гране од врбе без пупољака или цветова спадају у тарифни подброј 1401 90 00.

0604

Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве, маховине и лишајеви намењени за букете или за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или другачије припремљени

0604 20 11

Исландски лишај

Ово је биљка из породице Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica и Cladonia alpestris).

0604 20 90

Остало

Овај тарифни подброј не обухвата класје кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata) (Глава 7) или житарица (Глава 10).

0604 90 11

Исландски лишај

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0604 20 11.

0604 90 91

Само сушено, даље неприпремљено

Овај тарифни подброј не обухвата осушене гране које су уплетене или спирално увијене, без обзира да ли су уплетене или спирално увијене пре сушења (тарифни подброј 0604 90 99).

Овај тарифни подброј не обухвата осушено класје кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata) (Глава 7) или житарица (Глава 10).

0604 90 99

Остало

Овај тарифни број укључује осушено класје житарица (на пример, кукуруза) које је бељено, обојено, импрегнисано или на други начин обрађено за украсне сврхе. Овај тарифни подброј укључује и осушене гране које су уплетене или спирално увијене.

ГЛАВА 7
ПОВРЋЕ, КОРЕЊЕ И КРТОЛЕ ЗА ЈЕЛО

Опште одредбе

Клице (клице поврћа и друге клице) су проклијало семење које се користи за људску исхрану, и једу се сирове или куване. Клијање је поступак ницања изданка из семена његовим овлажавањем (ово повећава садржај воде у семену и буди га из мировања), док нова биљка не почне да израста и не развију се листови.

Обично, клице које су спремне за исхрану људи могу бити испоручене на три начина:

а) као проклијала биљка са клицним листићима (котиледони, ембрионски први листови), остацима семена и корења;

б) као биљка која се састоји од исклијалих житаричних зрна, на пример, проклијали јечам, такозвани „зелени слад” (видети и Допунски коментар CN уз тар. подбр. 1107 10 11 до 1107 10 99), који се може употребљавати или сиров, у салатама, или, након даље обраде, углавном за производњу пива или вискија;

в) као „беба биљка” која се састоји само од клицних листића, без остатака семена или корена и без „одраслих листова” на себи (прави листови, формирани након развитка ембриона). Ове врсте клица обично се испоручују, са хранљивим подлогама, у малим кутијама.

Приликом сврставања клица, примењују се следећа начела:

– клице поврћа наведеног у Глави 7. сврставају се као свеже поврће у одговарајуће тар. бр. у Глави 7, под претпоставком да свеже поврће спада у ову главу, било да је предвиђено да се употребљава као храна, за сетву или за садњу, с изузетком расада поврћа, у стању за пресађивање из тарифног броја 0602 (видети Опште одредбе ХС Коментара уз Главу 7, став 10),

– пасуљ и боранија који се употребљавају за производњу клица пасуља и бораније сврставају се у тарифни број 0713 као сушено махунасто поврће (видети ХС Коментар уз тарифни подброј 0713 31). Међутим, клице пасуља и бораније добијене њиховим клијањем и клице од осталог сушеног махунастог поврћа, сврставају се као свеже махунасто поврће у тарифни број 0708,

– иако, у облику само семена, неке биљке испуњавају услове за сврставање у другу главу Комбиноване номенклатуре, као што је Глава 9 или 12, након што проклијају оне постају погодне за исхрану као поврће и сврставају се у Главу 7, јер су изгубиле објективне карактеристике Главе 9 или 12. Видети ХС Коментар уз тарифни број 0709, став 1. под (14), у погледу бамбусових изданака и клица семена соје.

– клице добијене од зрна житарица из Главе 10 (тарифни број 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 или 1008), на пример, исклијали јечам, сврставају се у тарифни подброј 1107 10 (исклијали јечам је искључен из Главе 10, видети ХС Коментар уз тарифни број 1003, искључење под (а)) који је најконкретнији тарифни број за исклијале житарице, и тај тарифни број који није ограничен на сушене исклијале житарице (слад). „Зелени слад” се сврстава у тар. подбр. 1107 10 11 до 1107 10 99 (видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 1107 10 11 до 1107 10 99, став 1.) и сматра се зрном које је почело да клија али још увек није осушено,

– клице добијене од сорте Zea mays var. saccharata (кукуруз шећерац), које се сврставају у Главу 7. применом Напомене 2. уз Главу 7. и Напомене 2. уз Главу 10, сврставају се у тарифни број 0709 (тарифни подброј 0709 99 60).

Отворени списак клица заједно са њиховим CN тарифним ознакама:

CN тарифна ознака

Наименовање (латински назив)

0703 10 19

Клице црног лука (Allium cepa)

0703 20 00

Клице белог лука (Allium sativum)

0703 90 00

Клице празилука (Allium porrum)

0704 90 90

Клице броколија (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

Клице руколе (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

Клице цвекле (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Клице ротквица (Raphanus sativus)

0708 10 00

Клице грашка (Pisum sativum)

0708 20 00

Клице азуки пасуља (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Клице мунго пасуља (Vigna radiata)

0708 20 00

Клице црвеног пасуља (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

Клице сланутка (Cicer arietinum)

0708 90 00

Клице крилаша (Lotus maritimus)

0708 90 00

Клице сочива (Lens culinaris)

0708 90 00

Клице голубијег грашка (Cajanus cajan)

0709 99 50

Клице коморача (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Клице кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Клице босиљка(Ocimum spp.)

0709 99 90

Клице црне слачице (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

Клице лофанта (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Клице боражине (Borago officinalis)

0709 99 90

Клице кинеског махагонија (Toona sinensis)

0709 99 90

Клице цаклењаче (Salicornia europaea)

0709 99 90

Клице коријандера (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Клице крес салате (Lepidium sativum)

0709 99 90

Клице пискавице (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Клице зелене периле или љубичасте периле (Perilla frutescens)

0709 99 90

Клице сунцокрета (Helianthus annuus)

0709 99 90

Клице беле слачице (Sinapis alba)

1107 10 19

Зелени пшенични слад (Triticum aestivum)

1107 10 99

Зелени јечмени слад (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Зелени просени слад (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Зелени овсени слад (Avena sativa)

1107 10 99

Зелени пиринчани слад (Oryza sativa)

1107 10 99

Зелени ражени слад (Secale cereale)

1214 90 90

Клице луцерке (Medicago sativa)

0701

Кромпир, свеж или расхлађен

0701 90 50

Млади кромпир, од 1. јануара до 30. јуна

Млади кромпир одликује светла боја (обично бела или ружичаста) и танка кора која не приања чврсто и може се лако уклонити стругањем. Поред тога, они не показују знакове клијања.

0703

Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или расхлађени

0703 10 11 до 0703 10 90

Црни лук и шалот

Ови тар. подбр. обухватају све сорте лука (Allium cepa) и шалота (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Арпаџик

Овај тарифни подброј обухвата једногодишње луковице узгојене из семена, за расад. Њихов пречник је углавном 1 до 2 cm.

0703 20 00

Бели лук

Овај тарифни подброј обухвата све сорте белог лука (Allium sativum) које су намењене за људску исхрану.

Бели лук који се састоји од главице без засебних чешњева, пречника приближно између 25 mm и 50 mm и на тржишту означени као „соло бели лук”, „бисер бели лук”, „бели лук једне луковице”, „једночешњак бели лук” или „једноглаваш бели лук” (или под неким сличним трговачким називом) такође је обухваћен овим тарифним подбројем. Овај тарифни подброј не обухвата тзв. дивљи лук или слоновски бели лук (Allium ampeloprasum, који спада у тарифни подброј 0703 90 00), који има једну главице пречника приближно 60 mm или више (тј. знатно веће и теже од једне главице белог лука са више чешњева). Врсте Allium sativum и Allium ampeloprasum разликују се и по својим генофондовима.

0703 90 00

Празилук и остали лукови

Овај тарифни подброј укључује обични јестиви празилук (Allium porrum), аљму или зимски лук (Allium fistulosum) и влашац (Allium schoenoprasum).

0704

Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени

0704 10 00

Карфиол и броколи

Видети ХС коментар уз тарифни број 0704, став 1. под (1).

0704 90 10

Купус, бели и црвени

Овај тарифни подброј обухвата бели купус (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), укључујући шиљати купус (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica и subvar. piramidalis) и црвени купус (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује савојски купус (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. и var. sabauda L.), кинески купус (на пример, Brassica sinensis и Brassica pekinensis), келерабу (Brassica oleracea var. gongylodes) и броколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Међутим, овај тарифни подброј не укључује:

а) јестиво корење из рода Brassica (бела репа спада у тарифни број 0706, а шведска репа или бросква (Brassica napus var. napobrassica) спада у тарифни број 1214);

б) сточни кељ, као што су црвени и бели раштан (Brassica oleracea var. medullosa) и сточни купус (Brassica oleracea var. viridis) који спадају у тарифни број 1214.

0706

Шаргарепа, репа угарњача (бела репа), цвекла, целер корењаш, ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже или расхлађено

0706 10 00

Шаргарепа и репа угарњача (бела репа)

Овај тарифни подброј обухвата само сорте беле репе и шаргарепе (црвене или ружичасте) намењене за људску исхрану. Сточне шаргарепе, обично беле или бледо жуте боје, сточна репа (Brassica campestris var. rapa) и шведска репа или бросква (Brassica napus var. napobrassica) спадају у тарифни подброј 1214 90 10.

0706 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. цвеклу (Beta vulgaris var. conditiva);

2. целер корењаш (Tragopogon porrifolius) и црни корен (Scorzonera hispanica);

3. ротквице свих врста: беле, црне, ружичасте, итд. (посебно Raphanus sativus var. sativus и niger);

4. першун коренаш (Petroselinum crispum var. tuberosum) и велику шарену трстику (Chaerophyllum bulbosum);

5. пастрњак (Pastinaca sativa);

6. кинеска артичока или чистац (Stachys affinis или Stachys sieboldii), које су издужени ризоми, жућкасто беле боје и обично величине малог прста, са низом сужења.

Међутим, јестиво корење и кртоле са високим садржајем скроба или инулина, као што су топинамбур, слатки кромпир, таро и јам, спадају у тарифни број 0714.

0707 00

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени

0707 00 90

Корнишони

Корнишони који спадају у овај тарифни подброј су сорта малог краставца (85 или више у килограму).

0708

Махунасто поврће, у махунама или зрну, свеже или расхлађено

0708 10 00

Грашак (Pisum sativum)

Овај тарифни подброј обухвата сав грашак који припада врсти Pisum sativum, укључујући сточни грашак (Pisum sativum var. arvense).

Не обухвата сточни грашак (укључујући сорту црног окастог грашка), који спада у тарифни подброј 0708 20 00, или сланутак из рода Cicer који спада у тарифни подброј 0708 90 00.

0708 90 00

Остало махунасто поврће

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 0708, став 1, под (3), (4), (5) и (6).

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено

0709 20 00

Шпаргле

Овај тарифни подброј обухвата само младе изданке шпаргле (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Целер, осим целера корењаша

Овај тарифни подброј обухвата целер сорти Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (ребраш, штапићасти или зимски целер) и Apium graveolens var. secalinium Alef. (целер лишћар).

0709 59 10

Лисичарке

Овај тарифни подброј обухвата само лисичарке или папрењаче, обично боје жуманца, врстa Cantharellus cibarius Fries и Cantharellus friesii Quélet. Сличне јестиве врсте, као што је лажна лисичарка (Clitocybe aurantiaca) и црна труба (Craterellus cornucopioides), која се понекад употребљава као замена за тартуфе, спадају у тарифни подброј 0709 59 90.

0709 59 30

Вргањи

Овај тарифни подброј обухвата само вргање или вргањолике гљиве рода Boletusи нарочито прави вргањ (Boletus edulis).

0709 60 10 до 0709 60 99

Паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0709, став 1. под (5).

0709 92 10 и 0709 92 90

Маслине

Маслине из којих је екстраховано уље али са садржајем масти већим од 8%, остају у овим тар. подбр.

0709 99 10

Поврће које служи као салата, осим салате (Lactuca sativa) и цикорије (Cichorium spp.)

Овај тарифни подброј обухвата све врсте салата, осим зелене салате (Lactuca sativa), цикорије и ендивије (Cichorium spp.); оне укључују:

1. матовилац;

2. маслачак (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Блитва и шпанска артичока

Овај тарифни подброј обухвата блитву, познату и као бела репа или лисната репа (Beta vulgaris subvar. cicla) и гардун (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Капари

Капари су нерасцветани пупољци трновитог вишегодишњег жбуна (Capparis spinosa).

0709 99 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. окру или бамију (Hibiscus esculentus);

2. рабарбару;

3. кисељак (Rumex acetosa);

4. оксалис (Oxalis crenata);

5. водену дрезгу (Sium sisarum);

6. различите врсте крес салате: баштенску грбицу (Lepidium sativum), водени крес (Nasturtium officinale), зимски крес (Barbarea verna), индијански крес (Tropaeolum majus), итд;

7. тушт (Portulaca oleracea);

8. першун и красуљицу, осим першуна коренаша и велике шарене трстике који спадају у тарифни подброј 0706 90 90;

9. естрагон (Artemisia dracunculus) и чубар (Satureja hortensis и Satureja montana или вресак);

10. мајоран или домаћи мажуран (Origanum majorana);

11. луковице из породице Liliaceae врсте Muscari comosum (уобичајених назива вилин лук, чупераста пресличица).

Треба имати на уму да:

а) јестиво корење и кртоле са високим садржајем скроба или инулина спадају у тарифни број 0714;

б) поједине биљке искључене су из овог тарифног подброја иако се употребљавају за људску исхрану; то се нарочито односи на следеће:

1. мајчину душицу(тар. подбр. 0910 99 31 до 0910 99 39);

2. ловоров лист (тарифни подброј 0910 99 50);

3. дивљи мајоран или оригано (Origanum vulgare), жалфију (Salvia officinalis), босиљак (Ocimum basilicum), нану (све сорте), вербену (Verbena spp.), рутвицу (Ruta graveolens), изоп (Hyssopus officinalis) и боражину (Borago officinalis), који спадају у тарифни број 1211.

0710

Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто

Израз „смрзнуто” како је дефинисано у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу, став 3, треба тумачити и у складу са критеријумима утврђеним пресудом Суда правде Европске уније у Предмету 120/75. Аналогно томе, по тумачењу тих критеријума од стране Суда у Предмету C-423/09, процес замрзавања мора изазвати значајне и неповратне промене, као резултат којих производ више није у свом природном стању.

Према томе, производи су „смрзнути” када производи који су подвргнути поступцима замрзавања као резултат тог поступка претрпе одређене неповратне промене, нарочито у структури ћелија, због чега ти производи више нису у свом природном стању, чак и након што почну да се одмрзавају или након што се потпуно одмрзну.

0711

Поврће, привремено конзервисано (на пример, сумпор-диоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање) али у таквом стању неподесно за непосредну исхрану

0711 20 10 и 0711 20 90

Маслине

Ови тар. подбр. обухватају маслине, обично у сланој води за саламурење, које још нису подвргнуте поступку одстрањивања њиховог горког укуса. Маслине учињене јестивим – чак и простим продужавањем натапања у сланој води – искључене су из ових тар. подбр. и сврстане у тарифни подброј 2005 70 00.

0711 40 00

Краставци и корнишони

Овај тарифни подброј укључује краставце и корнишоне само стављене у велике посуде са сланим раствором који, евентуално са додатком сирћета или сирћетне киселине, обезбеђује њихово привремено очување током транспорта и складиштења, под условом да су у таквом стању непогодни за исхрану. Ови производи обично садрже најмање 10% соли по маси.

Пре него што се коначно употребе, са овим производима се поступа на следећи начин, што их чини таквим да се сврставају у Главу 20:

– делимично уклањање соли, праћено зачињавањем (које се обично састоји од додавања ароматизоване течности за наливање на бази сирћета),

– пастеризација са циљем да подржи стабилизационо деловање соли и сирћета, након што се производи преместе у малу амбалажу (конзерве, боце, стаклене тегле, итд.).

Међутим, краставци и корнишони, конзервисани или неконзервисани у сланој води, који су прошли потпуну млечну ферментацију спадају у Главу 20. Краставци и корнишони који су прошли потпуну млечну ферментацију могу се препознати по томе што, на попречном пресеку, читава површина пулпе изгледа стакласто (тј. донекле прозирно).

0711 51 00

Печурке рода Agaricus

Печурке из овог тарифног подброја могу бити конзервисане у јако сланој води којој је додато сирће или сирћетна киселина.

0711 90 70

Капар

Капар из овог тарифног подброја обично је конзервисан у бурадима са сланом водом за саламурење.

0712

Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље неприпремљено

У овај тарифни број нису укључене супстанце које се, у сувом стању, не употребљавају као поврће, већ се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе (тарифни број 1211).

0712 90 30

Парадајз

Видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 2002 90 11 до 2002 90 99 о сврставању парадајза у праху.

0712 90 90

Остало

Овај тарифни подброј искључује сушене листове и корење маслачка (Taraxacum officinale), сушени кисељак (Rumex acetosa) и сушени индијански крес (Tropaeolum majus) који се употребљавају у медицинске сврхе (тарифни подброј 1211 90 86).

0713

Сушено махунасто поврће у зрну, ољуштено или неољуштено или ломљено

Роба која спада у овај тарифни број која је намењена за сетву су производи за узгајање биља и обично су препознатљиви по својој амбалажи (на пример, вреће са декларацијама на којима је наведена њихова намена) и по вишој цени.

0713 10 10 и 0713 10 90

Грашак (Pisum sativum)

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0708 10 00 примењује се mutatis mutandis.

0713 20 00

Сланутак (наут) (garbanzos)

Сланутак из овог тарифног броја је из рода Cicer (углавном, Cicer arietinum), за сетву, људску исхрану или сточну храну.

0713 31 00

Пасуљ врста Vigna mungo Hepper или Vigna radiata, Wilczek

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 0713 31.

0713 32 00

Пасуљ ситни црвени (Азуки) пасуљ (Phaseolus или Vigna angularis)

Азуки пасуљ се увек пласира на тржиште у сувом стању. Пре него што биљка азукија достигне зрелост, зрна су зелене боје и садрже висок проценат воде. Када биљка достигне зрелост, зрна постају црвена и сува.

0713 35 00

Сточни грашак (Vigna unguiculata)

Овај тарифни подброј укључује култи боранију (ранији назив Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis) коју треба сматрати пасуљем из рода Vigna. Називи Dolichos unguiculata и Dolichos sinensis су синоними који се више не употребљавају за пасуљ из рода Vigna. Према томе, тачан назив за култи боранију је Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis.

0713 40 00

Сочиво

Овај тарифни подброј обухвата само сочиво из рода Ervum или Lens, велики број сорти обичног сочива (Ervum lens или Lens esculenta) и горки грахор (Ervum ervilia).

0713 90 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује (с изузетком култи бораније из тарифног подброја 0713 35 00 и голубијег грашка (Cajanus cajan) из тарифног подброја 0713 60 00) украсни пасуљ из рода Dolichos као што је украсни љубичасти пасуљ (Dolichos lablab), свињски пасуљ (Canavalia ensiformis), љубичасти пасуљ (Mucuna utilis) и семе гуара (Cyamopsis tetragonoloba).

Следеће се искључује из овог тарифног подброја: грахорице врста осим боба Vicia faba (тарифни подброј 1209 29 45) и семе лупине (Lupinus) (тарифни подброј 1209 29 50).

0714

Маниока, арорут, салеп, топинамбур, слатки кромпир и слично корење и кртоле с високим садржајем скроба или инулина, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у облику пелета; срж од саго дрвета

Израз „у облику пелета” дефинисан је у Напомени 1. уз овај одељак.

0714 10 00

Маниока (касава)

Овај тарифни подброј укључује:

1. гомољасто корење маниоке, код које разликујемо две основне сорте (Manihot utilissima и Manihot aipi); корење је распоређено као паоке на точку; њихова маса при берби може варирати од 500 g до 3 kg и више;

2. пелети произведени од агломерисаних комадића корена маниоке или агломерисаног брашна или гриза од тог корена (видети ХС Коментар уз тарифни број 0714, став 2).

0714 20 10 и 0714 20 90

Слатки кромпир

Слатки кромпир су кртоле са меснатим делом који је беле, жуте или црвене боје, у зависности од сорте и потичу од зељасте биљке пењачице (Ipomea batatas).

0714 90 20

Арорут, салеп и слично корење и кртоле са високим садржајем скроба

Овај тарифни подброј укључује:

1. корење арорута, које припада различитим биљним врстама, у складу са својим пореклом: арорут (Maranta arundinacea), индијски арорут (Maranta indica), така (Tacca pinnatifida), квинсландски арорут (Canna edulis);

2. корење салепа од различитих сорти биљке из рода Orchis;

3. мртво корење далија и остало мртво гомољасто корење цвећа;

4. гомоље округластог шиља (Cyperus esculentus), познатог и као „тигров орашчић”.

0714 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује различите сорте топинамбура (на пример, Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus и Helianthus decapetalus) и скробасту срж познату као „саго” која се вади из стабала великог броја различитих врста палми (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, итд.).

ГЛАВА 8
ВОЋЕ ЗА ЈЕЛО, УКЉУЧУЈУЋИ ЈЕЗГРАСТО ВОЋЕ; КОРЕ АГРУМА ИЛИ ДИЊА И ЛУБЕНИЦА

Општe oдредбе

Ова глава укључује воће намењено за дестилацију у облику сирове пулпе, чак и ако је природна ферментација почела.

0801

Кокосов орах, бразилски орах и акажу орах, свежи или суви, у љусци или без љуске, ољуштен или неољуштен

0801 21 00 и 0801 22 00

Бразилски ораси

Ово је језграсто воће са тврдом љуском које по облику и величини подсећа на кришке мандарине; унутар љуске се налази велико језгро троугластог пресека у смеђој влакнастој опни.

0802

Остало језграсто воће у љусци, свеже или суво, у љусци или без љуске, ољуштено или неољуштено

0802 21 00 и 0802 22 00

Лешници (Corylus spp.)

Ови тар. подбр. укључују лешнике (плод Corylus avellana), орашице мечје леске (плод Corylus colurna) и орашице Ламбертове леске (плод Corylus maxima).

0802 41 00 и 0802 42 00

Кестење (Castanea spp.)

Ови тар. подбр. обухватају само јестиво слатко кестење из рода Castanea; они стога не укључују водено кестење или водени орашак (плод Trapa natans) који спада у тарифни подброј 0802 90 85 или дивље кестење (Aesculus hippocastanum) које спада у тарифни број 2308.

0802 51 00 и 0802 52 00

Пистаћи

Пистаћи су плодови дрвета пистаћ (Pistacia vera), које се претежно гаји на Сицилији, у Грчкој и на Блиском истоку.

Пистаћ је величине мале маслине, састоји се од меког, танког и обично влажног омотача који је црвено-смеђе боје, веома храпаве површине и благо ароматичан, шкољкасте љуске бледе боје и дрвенастог и издуженог језгра са црвено-смеђом опном светло зелене боје, пријатног је и благог укуса.

0802 90 50

Језгра борове шишарке (пиније)

Овај тарифни подброј укључује језгра борове шишарке (плод Pinus pinea), унутар шишарки или не.

0802 90 85

Остало

Овај тарифни подброј укључује семенке алпског бора (плодови Pinus cembra), унутар шишарки или не.

0803

Банане, укључујући брашнасте банане („plantainsˮ), свеже или суве

0803 10 10

Свеже

Плантани могу бити дуги и до 50 cm, већи су и угластијег пресека од банана из тарифног подброја 0803 90 10. Скроб садржан у плантанима се разликује од оног садржаног у бананама за јело по томе што при сазревању не постаје сладак. Плантани немају изражен мирис. Нису погодни за исхрану у сировом стању. Обично се беру зелени и једу кувани.

0804

Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи или суви

0804 40 00

Авокадо

Авокадо је плод авокадо дрвета (Persea americana Mill.); он је коштуница, често веома велик, сферичног, крушколиког облика или у облику дуговрате чутурице, у зависности од сорте, понекад са веома великом коштицом. Кора му је тамне зелене, гримизне, љубичасте или жуте боје. Када сазри, меснати део испод коре му је зеленкасто-беле боје, а светлији у близини коштице.

0804 50 00

Гуава, манго и мангостин

Гуава је плод гуаво дрвета (Psidium guayava L.); гуаве су бобичасто воће чији меснати део може бити различитих боја (беличаст, ружичаст, крем, црвенкаст или зелен) и садржи много малих семенки.

Манго је плод манго дрвета (Mangifera indica); манго је коштуница која садржи пљоснату коштицу из које избијају влакна. Постоји неколико сорти манга које се разликују по маси (од 150 g до 1 kg), слаткоћи и укусу (неке имају благи укус терпентина).

Мангостин је плод мангостин дрвета (Garcinia mangostana). Ово воће је бобичасто, смећкасто-љубичасте боје када сазри, са дебелим перикарпом који садржи неколико семенки окружених сунђерастим меснатим омотачем који је беле боје, сладак и веома деликатног укуса.

0805

Агруми, свежи или суви

0805 10 20

Слатке поморанџе, свеже

Овај тарифни подброј обухвата само поморанџе врсте Citrus sinensis.

Оне укључују црвене и полу-црвене поморанџе.

Црвене поморанџе су поморанџе чија кора (често више од половине), меснати део и сок су пигментирани због присуства каротена. У случају полу-црвених поморанџи, пигментација је обично мање изражена и ограничена на меснати део и сок.

Црвене поморанџе укључују „Blood ovals”, „sanguinas redondas”, „Navels sanguinas”, „Sanguinelli”, „Doubles fines”, „Washington sanguines” или „оплемењене doubles fines” или „велике sanguines” и „Portuguese”.

0805 10 80

Остале

Овај тарифни подброј укључује горке поморанџе (севиљске поморанџе), плод врсте Citrus aurantium. Првенствено се користе за конзервисање.

0805 20 30

Монреалке и сатсума

Сатсуме (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) су рана сорта мандарина. Ово воће је велико, жуто-наранџасте боје, сочно, некисело и без семенки.

0805 20 50

Мандарине и вилкинг

Мандарине (Citrus nobilis Lour. или Citrus reticulata Blanco) се разликују од обичних поморанџи по свом мањем, пљоснатом облику, лакшем љуштењу, изражајнијој раздвојености кришки и по слађем и ароматичнијем укусу.

Вилкинг су хибриди настали укрштањем сорти (култивара) мандарина „Willow leaf” и „Temple” (краљевске мандарине) (и сама хибрид мандарина и горких поморанџи). Оне личе на мандарине али су веће и на једном крају зашиљене.

0805 20 70

Тангерине

Овај тарифни подброј обухвата тангерине (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Остале

Овај тарифни подброј укључује:

1. тангело, хибриде тангерине и грејпфрута, укључујући помело;

2. ортанике, хибриде поморанџе и тангерине;

3. малакине, хибриде поморанџе и мандарине;

4. тангор.

0805 40 00

Грејпфрут, укључујући помело

Овај тарифни подброј обухвата плодове врста Citrus grandis и Citrus paradisi. Ово воће има светло жућкасту кору и обично је веће од поморанџе, сферичног облика који може бити благо спљоштен, са меснатим делом жуте или ружичасте боје и киселог укуса.

0805 50 90

Лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Овај тарифни подброј обухвата све сорте које припадају врстама Citrus aurantifolia и Citrus latifolia.

Лимете су мали плодови, готово округлог или овалног облика, са танком, приањајућом кором зелене или зеленкасто-жуте боје. Сочна пулпа је зелене боје и веома кисела.

0805 90 00

Остали

Овај тарифни подброј укључује:

1. цитрон (Citrus medica), као велики лимун са веома дебелом кором са испупчењима; меснати део је веома ароматичан, пулпа је кисела, а кандирана кора се у великој мери употребљава за колаче и кондиторске производе;

2. кумкват (Fortunella japonica, Fortunella hindsii и Fortunella margarita), воће величине веће маслине, округло и дугуљасто без заравњења на крајевима, глатке коре, са малом количином пулпе и благо киселкастог укуса; њихова кора је слатка и једе се сирова или у облику пиреа; такође се понекад употребљавају за кондиторске производе;

3. чиното (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4. бергамот (Citrus aurantium var. bergamia), врста поморанџе, светло жуте боје и крушколиког облика, благо киселкастог укуса, углавном употребљаван у производњи етеричних уља;

5. оробланко или помелит (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), настао укрштањем некиселог помела и белог грејпфрута, са дебелом кором јарко зелене или златне боје; нешто је већи од грејпфрута али има мање семенки и слађи укус.

0806

Грожђе, свеже или суво

0806 10 10

Стоно грожђе

Стоно грожђе се обично разликује од винског грожђа како по изгледу тако и по врсти паковања. Док се стоно грожђе најчешће испоручује у кутијама, картонима, на тацнама, у гајбама или малим затвореним корпицама, винско грожђе се испоручује у великим корпама, отвореним сандуцима или чабровима у којима је грожђе често чврсто упаковано, згњечено или полу-испресовано.

0806 20 10

Коринт

Коринт је суви производ добијен од грожђа сорти (култивара) Korinthiaki N. (Black Corinth) (Vitis vinifera L.). Ово суво грожђе је мало, округло, без петељки и готово без семенки, тамно љубичасте до црне боје и веома слатко.

0806 20 30

Султанина

Султанина је суви производ добијен од грожђа сорти (култивара) Soultanina B. (или Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Ово суво грожђе је без семенки, средње величине, златне до смеђе боје и слатко.

0806 20 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује сво суво грожђе, осим коринта и султанине.

Суво мускат грожђе је суви производ добијен од грожђа сорти (култивара) Moschato Alexandreias B. (или Muscatel или Malaga) (Vitis vinifera L.). Оно садржи семенке.

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже

0807 11 00

Лубенице

Лубенице су плод врсте Citrullus vulgaris Schrad. Оне могу нарасти до масе од 20 kg. Меснати део није јако сладак, веома је воденаст и обично светло црвене боје и садржи црне семенке.

0807 19 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује воће врсте Cucumis melo, која има неколико сорти, нарочито мушкатна диња (var. reticulatus Naud.) са мрежастом кором, слатка диња (var. saccharus Naud.) која такође има мрежасту кору, канталупа (var. cantalupensis Naud.) са истакнутим браздама на кори, зимска диња (var. inodorus Naud.) и диња глатке коре. Ово воће је обично гломазно, сферично или овално, са глатком или грубом кором; меснати део је чврст и сочан, жућкасто-наранџасте или беле боје, слатког укуса. Средишњи део плода, који има више влакана и шупаљ је, садржи велик број пљоснатих семенки које су сјајне и жућкасто-беле боје.

0807 20 00

Папаје

Папаја (Carica papaya) је дугуљасто или округло воће, глатко или благо ребрасто, жућкасто-зелене до наранџасте боје када сазри, чија маса може варирати од неколико стотина грама до неколико килограма. Меснати део, по конзистенцији сличан лубеници, жуте до наранџасте боје, мање или више сладак и ароматичан, са шупљином у средини која садржи велик број округлих, црних семенки уграђених у пулпу.

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже

0808 10 10

Јабуке за вино од јабуке, неупаковане, од 16. септембра до 15. децембра

Овај тарифни подброј обухвата јабуке које, због свог изгледа и карактеристика (некласирано и несортно воће, обично мање од десертног воћа, киселог или непријатног укуса, мале вредности, итд.), могу да се употребљавају само у производњи пића, ферментисане или неферментисане. Оне морају бити неупаковане, без сепаратора, у својим транспортним средствима (на пример, железничким вагонима, великим контејнерима, камионима или баржама).

0808 30 10

Крушке за вино од крушке, неупаковане, од 1. августа до 31. децембра

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0808 10 10 примењује се mutatis mutandis.

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и дивље шљиве, свеже

0809 21 00 и 0809 29 00

Трешње и вишње

Ови тар. подбр. обухватају све врсте трешања и вишања, укључујући дивље трешње и нарочито вишње (плод Prunus cerasus), морело вишње (плод Prunus cerasus var. austera), срцолике трешње (плод Prunus avium var. juliana) и тврдо-меснате срцолике трешње (плод Prunus avium var. duracina) и дивље трешње (плод Prunus avium или Cerasus avium).

0809 30 10 и 0809 30 90

Брескве, укључујући нектарине

За разлику од брескви, нектарине имају глатку кору.

0809 40 90

Дивље шљиве

Дивље шљиве (трњина) су плодови дивље шљиве или црног трна (Prunus spinosa).

0810

Остало воће, свеже

0810 20 10

Малине

Овај тарифни подброј укључује плодове Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis и Rubus strigosus. Неке сорте имају црвене плодове, неке беле.

0810 30 10

Црне рибизле

Овај тарифни подброј обухвата кугличасти плод Ribes nigrum L.

0810 30 30

Црвене рибизле

Овај тарифни подброј обухвата плод Ribes nigrum L.

0810 40 10

Европске бруснице, планинске бруснице (воће врсте Vaccinium vitis-idaea)

Ово воће је црвене или ружичасте боје.

0810 40 30

Воће врсте Vaccinium myrtillus

Ово воће је плавкасто-црне боје.

0810 50 00

Киви

Овај тарифни подброј обухвата киви врсте Actinidia chinensis Planch. или Actinidia deliciosa.

Ови плодови, величине јајета, су меснати, горко-слатког укуса, а њихова длакава кора је зеленкасто-смеђе боје.

0810 90 20

Тамаринде, акажу јабуке, лучице, индијска крушка, саподила шљиве, пасионке, карамболе и питаје

Тамаринде (плодови Tamarindus indica и Tamarindus officinalis), како се обично испоручују у међународној трговини (махуне или пулпа без додатка шећера или других супстанци нити другачије обрађене), сврставају се у тарифни подброј 0813 40 65.

Индијска крушка је плод Artocarpus heterophylla и Artocarpus integrifolia. Лучица је плод Litchi chinensis. Саподила шљиве су плод Achras sapota.

Овај тарифни број укључује пасионке или гранадиле или пасифлоре (на пример, маракуја), као што су следеће врсте: љубичаста гранадила (Passiflora edulis), џиновска гранадила (Passiflora quadrangularis) и слатка гранадила (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Остало

Поред производа датих у ХС Коментару уз тарифни број 0810, став 2, под (8) (осим лучица и саподила шљива), овај тарифни подброј укључује:

1. плод планике (плод Arbutus unedo);

2. жути шипак (плод Berberis vulgaris);

3. плод пасјег трна (плод Hippophäe rhamnoides);

4. сорбусе (или оскоруше) или мерале (на пример, плод Sorbus domestica и Sorbus aria);

5. плодове аноне (плодови Annona cherimola (черимоја) и Annona reticulata (мрежаста анона));

6. различите врсте Physalis или љоскавца (плод Physalis alkekengi (кинески лампион) или Physalis pubescens);

7. плод мадагаскарске шљиве или гувернерове шљиве (Flacourtia cataphracta и Idesia polycarpa);

8. обичуа мушмулу (плод Mespilus germanica) и нешпулу или јапанске мушмуле (плод Eriobotrya japonica);

9. плодове различитих врста Sapotaceae, на пример, сапоте (плод Lucuma mammosa), али искључујући саподила шљиве које спадају у тарифни подброј 0810 90 20;

10. јестиве врсте Actinidia, осим кивија (Actinidia chinensis Planch. или Actinidia deliciosa) који спадају у тарифни подброј 0810 50 00;

11. плодове различитих врста Sapindaceae, на пример, рамбутан (плод Nephelium lappaceum) и пуласан (плод Nephelium mutabile), али искључујући лучице (плод Litchi chinensis) које спадају у тарифни подброј 0810 90 20.

0811

Воће, некувано или кувано у води или на пари, смрзнуто са додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање

Израз „смрзнуто” како је дефинисано у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу, став 2, треба тумачити и у складу са критеријумима утврђеним пресудом Суда правде Европске уније у Предмету 120/75. Аналогно томе, по тумачењу тих критеријума од стране Суда у Предмету C-423/09, процес замрзавања мора изазвати значајне и неповратне промене, као резултат којих производ више није у свом природном стању.

Према томе, производи су „смрзнути” када производи који су подвргнути поступцима замрзавања као резултат тог поступка претрпе одређене неповратне промене, нарочито у структури ћелија, због чега ти производи више нису у свом природном стању, чак и након што почну да се одмрзавају или након што се потпуно одмрзну.

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу, у вези са тар. подбр. који укључују садржај шећера.

0811 20 31

Малине

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0810 20 10.

0811 20 39

Црне рибизле

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0810 30 10.

0811 20 51

Црвене рибизле

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0810 30 30.

ГЛАВА 9
КАФА, ЧАЈ, МАТЕ ЧАЈ И ЗАЧИНИ

Општe oдредбе

Сврставање зачина који су помешани или су им додате друге супстанце одређено је Напоменом 1. уз ову главу.

У складу са овом напоменом, мешавине зачина са другим супстанцама, које немају битан карактер зачина, искључују се из ове главе. Спадају у тарифни број 2103 ако представљају мешане зачине или мешана зачинска средства. У случају мешавина које се непосредно употребљавају за ароматизовање пића или припрему екстраката намењених за производњу пића, које се састоје од зачина или биљака, делова биљака, семенки, воћа или језграстог воћа (целог, сеченог, дробљеног или у праху) или од врста укључених у друге главе (Главе 7, 11, 12, итд.), видети Опште одредбе ХС Коментара уз овај тарифни број, ст. 6. и 7.

Остаци и отпаци од зачина, који се неизбежно јављају током бербе и накнадне обраде (на пример, сортирање или сушење) или током операција складиштења или транспорта, сврставају се као „недробљени нити млевени”, осим ако је препознатљиво (на пример, због његовог хомогеног састава) да је производ намерно подвргнут операцији дробљења.

Израз „дробљен или млевен”, употребљаван у различитим тар. бр. ове главе не обухвата производе исечене у комаде.

0901

Кафа, пржена или непржена, са или без кофеина; љуспице и опне од кафе; замене кафе које садрже кафу у било ком проценту

0901 11 00 и 0901 12 00

Кафа, непржена

Ови тар. подбр. обухватају све облике непржене кафе, са или без кофеина (укључујући зрна или фрагменте одвојене сортирањем, просејавањем, итд.) чак и ако је намењена за друге сврхе осим за исхрану људи (на пример, екстракцију кофеина).

0901 11 00

Са кофеином

Овај тарифни подброј обухвата непржену кафу, под условом да није подвргнута неком поступку екстракције кофеина.

0901 12 00

Без кофеина

Овај тарифни подброј обухвата непржену кафу која је подвргнута неком поступку екстракције кофеина. Кафа обрађена на овај начин обично има садржај кофеина не већи од 0,2% по маси, рачунато на суву материју.

0901 21 00 и 0901 22 00

Кафа, пржена

Ови тар. подбр. обухватају кафу наведену у експланаторним напоменама уз тар. подбр. 0901 11 00 и 0901 12 00 која је пржена, опрана или неопрана, укључујући млевену или концентровану.

0901 21 00

Са кофеином

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0901 11 00 примењује се mutatis mutandis.

0901 22 00

Без кофеина

Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0901 12 00 примењује се mutatis mutandis.

0901 90 10

Љуспице и опне од кафе

Љуспице су љуске унутар плода (бобице) у којима су смештена зрна, којих обично има два.

Опне су унутрашње или пергаментне опне у којима је смештено свако зрно, које се уклањају приликом пржења.

0901 90 90

Замене кафе које садрже кафу

Овај тарифни подброј обухвата производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 0901, став 1, под (5). Ове мешавине могу бити млевене или немлевене или чак компримоване.

0904

Бибер из рода Piper; сува дробљена или млевена паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta

0904 11 00

Недробљен нити млевен

Овај тарифни подброј обухвата производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 0904, под (1). Треба имати на уму да се чак и ломљени бибер у зрну и делићи бибера сврставају у овај тарифни подброј, под условом да они очигледно нису резултат намерног млевења или дробљења. Ово се примењује и на прашину или отпатке од зачина који се састоје од нечистог бибера.

Овај тарифни подброј укључује зелени бибер у зрну конзервисан у раствору сирћета или у сланој води, чак и са додатком малих количина лимунске киселине.

0904 21 10 до 0904 22 00

Паприка рода Capsicum или рода Pimenta

Ови тар. бр. укључују производе обухваћене ХС Коментаром уз тарифни број 0904, под (2), када су суви, дробљени или млевени.

0904 21 10

Слатка паприка (Capsicum annuum)

Паприке из овог тарифног броја (Capsicum annuum) су релативно велике и слатког укуса (без љутог укуса). Могу бити различитих боја. Овај тарифни подброј обухвата само суве паприке, целе или у комадима, али недробљене нити млевене.

0906

Цимет и цвет од циметовог дрвета

0906 11 00 и 0906 19 00

Недробљен нити млевен

Ови тар. подбр. обухватају, на пример:

1. штапиће који се састоје од трака или „ролница” циметове коре које су увијене једна у другу и достижу дужину и до 110 cm;

2. комаде добијене сечењем штапића цимета на одређену дужину (на пример, 5 до 10 cm);

3. кору у комадима различитих дужина и ширина, као што су „листићи” (делићи и отпад настао приликом резања штапића цимета на стандардну дужину), „перца” или „иверје” (мали комади коре циметовог дрвета добијени приликом скидања коре и употребљавани нарочито у производњи есенције цимета).

0906 11 00

Цимет (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0906 11.

0907

Каранфилић (цели плодови, пупољци и петељке)

Овај тарифни број обухвата и дробљене или млевене каранфилиће.

0908

Мускатни орашчић, мацис и кардамом

0908 11 00

Недробљен нити млевен

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0908.

Овај тарифни подброј обухвата мускатни орашчић односно семе мускатног дрвета (Myristica fragrans).

Овај тарифни подброј такође укључује целе мускатне орашчиће за индустријску производњу резиноида, који су често обрађени кречном водом ради заштите од инсеката и мускатне орашчиће лошијег квалитета као што су они који су се смежурали или се изломили приликом бербе и пласирају се на тржиште са назнаком „waste” (отпад), „BWP” (изломљен, црвљив, труо) или „defective” (неисправан).

0908 21 00 и 0908 22 00

Мацис

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0908, под (б).

0908 31 00 и 0908 32 00

Кардамом

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0908, под (в), (1)–(4).

0909

Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима; бобице клеке

0909 21 00 и 0909 22 00

Семе коријандера

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0909, ст. 1. и 3.

Семе коријандера је сферичног облика, светле жуто-смеђе боје. Оно је слатког и благо опорог укуса.

0909 31 00 и 0909 32 00

Семе кумина

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0909, ст. 1. и 3.

Семе кумина је овалног облика и назубљено.

0909 61 00 и 0909 62 00

Семе аниса, бадијана, кима, коморача; бобице клеке

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0909.

Семе кима је овалног облика издужено и назубљено.

0910

Ђумбир, шафран, индијски шафран (куркума), мајчина душица, лорбер у листу, кари и остали зачини

0910 11 00 и 0910 12 00

Ђумбир

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0910.

Ови тар. подбр. обухватају ризоме ђумбира (Amomum zingiber L.), који могу бити испоручени свежи, суви или дробљени. Ови тар. подбр. укључују „сиви” (познат као „црни” ђумбир) ђумбир (нестругани) и „бели” ђумбир (стругани).

0910 20 10 и 0910 20 90

Шафран

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0910, под (б).

0910 30 00

Куркума

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0910, (в).

Комерцијална округла куркума потиче од главне кртоле, која је велика и округласта, док дуга куркума потиче од бочних изданака на кртоли, који су овалног или цилиндричног облика.

0910 91 05 до 0910 91 90

Мешавине наведене у Напомени 1 (б) уз ову главу

Видети ХС Коментар уз тарифни број 0910, (д) и (е).

0910 91 05

Кари

Кари у праху је описан у ХС Коментару уз тарифни број 0910, под (е); додатак других супстанци (со, семе слачице, брашно од махунарки) као ситних састојака не мења сврставање ових мешавина.

0910 99 31 до 0910 99 39

Мајчина душица

Ови тар. подбр. обухватају већину врста мајчине душице (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. or wild thyme), осушене или неосушене.

0910 99 31

Дивља мајчина душица (Thymus serpyllum L.)

Овај тарифни подброј обухвата само мајчину душицу врсте Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Остале

Овај тарифни подброј укључује убране и осушене листове и цветове Thymus vulgaris и Thymus zygis.

0910 99 50

Ловоров лист

Овај тарифни подброј обухвата лишће ловора (Laurus nobilis), осушено или неосушено.

0910 99 91 и 0910 99 99

Остали

Ови тар. бр. укључују семе мирођије (Anethum graveolens), кани и црни бибер добијен од плода Xylopia aethiopica.

Међутим, упркос чињеници да се често употребљавају као зачини, у ове тар. подбр. не сврстава се следеће:

а) семе слачице (тарифни број 1207);

б) све врсте ризома галанге (тарифни број 1211);

в) производ под називом шафраника, чија је боја црвенија од боје правог шафрана и који се састоји од цветова шафранике – Carthamus tinctorius или Carthamus oxyacantha или Carthamus palaestinus (тарифни број 1404).

Многе зачинске биљке које нису зачини у правом смислу те речи такође се искључују из ове главе и сврставају у ствари у Главе 7 и 12 (видети Допунски коментар CN уз те главе).

ГЛАВА 10
ЖИТАРИЦЕ

Опште одредбе

Суво класје житарица (на пример, кукуруза) које је бељено, сушено, импрегнисано или на други начин обрађено у украсне сврхе сврстава се у тарифни подброј 0604 90 99.

Житарице остају сврстане у ову главу иако су претрпеле термичку обраду за сврхе конзервисања, што може довести до тога да се зрна делимично желатинирају и понекад пуцају. Делимично желатинирање (преджелатинирање) се јавља у поступку сушења и захвата само малу количину зрна. Ова трансформација скроба није циљ термичке обраде, већ само нуспојава. Таква обрада не сматра се „другачије обрађеним” у смислу Напомене 1 (Б) уз Главу 10.

1001

Пшеница и наполица

1001 11 00 и 1001 19 00

Дурум пшеница

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 1001, став 1. под (2).

1001 91 20

Обична пшеница и наполица

Семење се одабира и обично се може разликовати по свом паковању (на пример, у врећама са декларацијом на којој се види његова намена) и по вишој цени.

Ово семење може бити обрађено како би се заштитило од штеточина или птица, након сетве.

1003

Јечам

1003 10 00

Семенски

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1001 91 20.

1006

Пиринач

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1008

Хељда, просо, семе за птице; остале житарице

1008 60 00

Тритикале

Тритикале је хибридна житарица настала укрштањем пшенице и ражи. Зрно је обично веће и издуженије од зрна ражи и често веће и издуженије од зрна пшенице; спољни слој је наборан.

ГЛАВА 11
ПРОИЗВОДИ МЛИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ; СЛАД; СКРОБ; ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПШЕНИЦЕ

Додатна напомена 2.

У погледу кокоса, Додатна напомена 2. уз ову главу примењује се само на кокосово брашно, гриз и прах. Сецкан, сушен кокосов орах (десикован) сврстава се у тарифни подброј 0801 11 00 и није обухваћен тарифним бројем 1106 чак и ако испуњава критеријуме утврђене у тачки (б) Додатне напомене 2. уз ову главу.

Сецкан, сушен (десикован) кокосов орах испоручује се у кришкама, комадићима или танким тракама. Кокосово брашно, гриз и прах састоје се од финих честица.

1101 00

Брашно од пшенице или наполице

Видети Напомену 2. уз ову главу.

Брашна из овог тарифног броја могу садржати мале количине соли (обично не више од 0,5 %), као и мале количине амилазе, млевених клица и прженог слада.

1102

Брашно од житарица осим пшенице или наполице

Видети Напомену 2. уз ову главу.

Брашна из овог тарифног броја могу садржати мале количине соли (обично не више од 0,5 %), као и мале количине амилазе, млевених клица и прженог слада.

1102 20 10 и 1102 20 90

Брашно кукурузно

За одређивање садржаја масти, аналитички метод утврђен у делу Ж. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 („Службени лист ЕУˮ, број L 54, 26.2.2009, стр. 1) примењује се у складу са Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 1748/85 („Службени лист ЕУˮ, број L 167, 27.6.1985, стр. 26).

Ови тар. подбр. укључују кукурузно брашно описано као „masa брашно које се добија методом „никстамалазације” који се огледа у кувању и натапању зрна кукуруза у раствору калцијум-хидроксида, па потом сушењу и млевењу.

Било каква додатна обрада, као што је пржење, међутим, доводи до искључења таквог производа из тарифног броја 1102 (обично Глава 19)

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелети

1103 11 10 до 1103 19 90

Прекрупа и гриз

1. Видети Напомене 2. и 3. уз ову главу.

2. Видети ХС Коментар уз тарифни број 1103, ст. 1–6.

3. – Производи који нису у складу са критеријумима просејавања утврђеним у Напомени 3. уз ову главу сврставају се у тарифни број 1104.

– Производи који су у складу са критеријумима просејавања утврђеним у Напомени 3. уз ову главу али који су, пошто су перлирани, у облику округластих делова зрна, спадају у један од тар. подбр. тарифног броја 1104 који обухвата перлиране житарице.

1103 13 10 и 1103 13 90

Од кукуруза

За одређивање садржаја масти, видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 1102 20 10 и 1102 20 90.

Ови тар. подбр. укључују прекрупу и гриз од кукуруза описане као „masa брашно које се добија методом „никстамалазације” који се огледа у кувању и потапању зрна кукуруза у раствору калцијум-хидроксида, па потом сушењу и млевењу.

Било каква додатна обрада, као што је пржење, међутим, доводи до искључења таквог производа из тарифног броја 1103 (обично Глава 19)

1103 20 25 до 1103 20 90

Пелети

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1103, последњи став.

1104

Житарице у зрну другачије обрађене (на пример, ољуштене, ваљане у љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из тарифног броја 1006; Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене

Зрна у љуспицама која спадају у тар. подбр. 1104 12 90, 1104 19 69 и 1104 19 91 су зрна која су ољуштена и ваљана.

1104 22 40 до 1104 29 89

Другачије обрађена зрна (на пример, ољуштена, перлирана, обрезана или гњечена)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1104, став 2. под (2)–(5).

1104 22 50

Перлирана

Поред перлираних зрна из ХС Коментара уз тарифни број 1104, став 2, под (4), овај тарифни подброј обухвата делове зрна који су, пошто су перлирани, у облику округлих гранула.

1104 22 95

Остало

Овај тарифни подброј обухвата производе добијене фрагментацијом неољуштених зрна житарица који нису у складу са критеријумима просејавања утврђеним у Напомени 3. уз ову главу.

1104 23 40

Ољуштена (обрезана или необрезана), гњечена или негњечена; перлирана

За израз „перлиран”, видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 50.

1104 23 98

Остала

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 95.

Ломљена зрна кукуруза преостала приликом просејавања очишћених неољуштених зрна кукуруза која задовољавају критеријуме утврђене у Напомени 2 (А) уз ову главу сврставају се у овај тарифни подброј као зрна „само гњечена, другачије необрађена”.

1104 29 05

Перлирана

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 50.

1104 29 08

Остале

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 95.

1104 29 30

Перлирана

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 50.

1104 29 51 до 1104 29 59

Само гњечена, другачије необрађена

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1104 22 95.

1104 30 10 и 1104 30 90

Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1104, став 2. под (6).

1106

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се сврстава у тарифни број 0713, од сагоа корења или кртола из тарифног броја 0714, или од производа из Главе 8

Изрази „брашно”, „гриз” и „прах” дефинисани су у Додатној напомени 2. уз ову главу.

Производи испоручени у облику пасте искључени су из овог тарифног броја.

1107

Слад, пржен или непржен

1107 10 11 до 1107 10 99

Непржен

Сав слад у којем је присутна дијастатичка активност неопходна за сахарификацију скроба у зрну спада у ове тар. подбр. Такав слад укључује зелени слад, аерисани слад и сушени слад, при чему се потоњи у трговини често дели на светли слад (тип Пилсен) и тамни слад (минхенски).

Ови тар. подбр. такође укључују зелени слад који се употребљава људску исхрану и једе на исти начин као биљне клице, пошто је он у облику зрна житарица која су почела да клијају али још увек нису осушена.

Сав слад који спада у ове тар. подбр. карактерише брашнасто, бело, крхко језгро. Међутим, у случају тамног (минхенски) слада, боја језгра у око 10% зрна варира од жуте до смеђе. Та зрна имају суву, крхку конзистенцију. Млевењем се добија фини меки гриз.

1107 20 00

Пржени

Овај тарифни подброј обухвата слад у којем је дијастатичка активност смањена или потпуно престала након пржења и који је стога активан само током производње пива као адитив у непрженом сладу да би пиву дао посебну боју и арому.

Боја језгра у таквом сладу варира од прљаво-беле до црне, у зависности од врсте.

Овај тарифни подброј укључује:

1. пржени слад који је пржен без претходне сахарификације или након делимичне сахарификације у зависности од нивоа влаге у употребљеном светлом сладу. Овај слад има сјајну површину, а његов ендосперм је црн и није стакласт;

2. карамелизовани слад чији шећер формиран претходном сахарификацијом је карамелизован. Боја овог слада је мат жута до светло смеђа; ендосперм у најмање 90% зрна је стакластог изгледа и прљаво беле до тамно смеђе боје. Дијастатичка активност је још увек донекле присутна у веома светлом карамелизованом сладу. Удео некарамелизованих зрна може бити 10%.

ГЛАВА 12
УЉАНО СЕМЕЊЕ И ПЛОДОВИ; РАЗНО ЗРНЕВЉЕ, СЕМЕ И ПЛОДОВИ; ИНДУСТРИЈСКО И ЛЕКОВИТО БИЉЕ; СЛАМА И СТОЧНА ХРАНА (КАБАСТА)

1201

Соја у зрну, ломљена или неломљена

Соја у зрну (семење Glycine max), може бити различитих боја, од смеђе до зелене или црне. Она практично не садржи скроб али је богата протеинима и уљем.

При сврставању неких семена која се пласирају на тржиште као „green soja beansˮ или „green beansˮ треба обратити посебну пажњу. То често није соја у зрну већ пасуљ који се сврстава у тарифни број 0713.

1202

Кикирики, непржен, непечен, у љусци или без љуске, ломљен или неломљен

Кикирики, семење Arachis hypogaea, садржи висок ниво јестивог уља.

1205

Семе уљане репице, ломљено или неломљено

1205 10 10 и 1205 10 90

Семе уљане репице са малом количином ерука киселине

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 1205.

1206 00

Семе сунцокрета, ломљено или неломљено

1206 00 91

Без љуске; у сиво-белој пругастој љусци

Семе сунцокрета из овог тарифног подброја обично је намењено за производњу кондиторских производа, за храну за птице или за непосредно за јело. По правилу, њихова дужина је упола мања од дужине љуске која може бити већа од 2 cm. Ово семе обично има садржај уља приближно 30 до 35% по маси.

1206 00 99

Остало

Овај тарифни подброј укључује семе сунцокрета за производњу уља за исхрану људи. Оно се обично испоручује у љусци која је једнообразно црне боје. По правилу, дужина семена и љуске је готово идентична. Ово семе обично има садржај уља приближно 40 до 45% по маси.

1207

Остало уљано семе и плодови, ломљено или неломљено

1207 40 10 и 1207 40 90

Семе сусама

Ови тар. бр. обухватају семење Sesamum indicum.

1207 50 10 и 1207 50 90

Семе слачице

Семе слачице се добија од различитих биљних врста, на пример, Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra и Brassica juncea.

1207 99 96

Остало

Под условом да нису укључени у претходни тарифни подброј ове главе, плодови и семење наведени у ХС Коментару уз тарифни број 1207, став 2., спадају у овај тарифни подброј.

Овај тарифни подброј такође укључује зелене меке семенке бундеве којима генетски недостаје суберински спољашњи семенског омотача (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca и Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Те бундеве се гаје углавном због свог уља, а не да би се употребљавале као поврће, при чему семе потоњих спада у тарифни подброј 1209 91 80.

Овај тарифни подброј не укључује пржене семенке бундеве (тарифни подброј 2008 19 или 2008 97).

1208

Брашно и гриз од уљаног семења и плодова, осим од слачице

Видети Напомену 2. уз ову главу.

1209

Семе, плодови и споре за сетву

1209 10 00

Семе шећерне репе

Овај тарифни подброј обухвата само семе шећерне репе (Beta vulgaris var. altissima).

Овде је укључено и семење познато као једноклично семење, добијено генетичким поступком или сегментацијом гломерула (семе познато као сегментирано или предразређено), обавијено или необавијено у превлаку, најчешће на бази глине.

1209 29 60

Семе сточне репе (Beta vulgaris var. alba)

Овај тарифни подброј такође обухвата семење познато као једноклично семење, добијено генетичким поступком или сегментацијом гломерула (семе познато као сегментирано или предразређено), обавијено или необавијено у превлаку, најчешће на бази глине.

1209 30 00

Семе травнатог биља, које се првенствено гаји због цветова

Овај тарифни подброј укључује семе травнатог биља које се искључиво или углавном гаји због својих цветова (цветови за резање, декорацију, итд.). Семе ове врсте може се испоручивати на подлози, на пример, у целулозној вати или у тресету. Овај тарифни подброј укључује семе украсног грашка (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Остало

Овај тарифни подброј укључује семе бундеве када се употребљава за сетву.

Видети и Допунски коментар CN уз тар. подбр. 1207 99 96 и 1212 99 95.

1209 99 10

Семе шумског дрвећа

Овај тарифни подброј обухвата семење осталог шумског дрвећа, чак и ако је намењено за производњу украсног дрвећа или шибља у земљи увозници.

За сврхе овог тарифног подброја, израз „дрвеће” користи се да означи сво дрвеће, жбуње или жбунолико дрвеће чија стабла, стабљике и гране су дрвенасте конзистенције.

Овај тарифни подброј обухвата све семење и плодове који се употребљавају за сетву:.

1. дрвећа европских, као и егзотичних врста намењених за пошумљавање земљишта, ради производње дрвне грађе али и за сврхе задржавања земљишта или као одбрана од ерозије;

2. дрвећа које се употребљава за украсне сврхе или озелењавање паркова, јавних или приватних башти или за уоквиравање тргова, градских улица, канала, итд.

Међу дрвећем друге групе – које највећим делом припада истој врсти као и оно из прве групе – укључено је оно дрвеће које се употребљава не само због свог облика или боје лишћа (на пример, одређене врсте тополе, јавора, четинара, итд.) већ и због својих цветова (на пример, мимоза, тамарикс, магнолија, јоргован, зановет, јапанска трешња, Јудино дрво, руже) или због јарке боје плодова (на пример, ловор вишња, дуњарице, пираканта или ватрени трн).

Међутим, следеће семење и плодови искључени су из овог тарифног подброја чак и ако су намењени за сетву:

а) воће или језграсто воће које спада у Главу 8. (нарочито језграсто воће, на пример, кестен, ораси, лешници, пекани, бадеми, итд.);

б) семење и плодови који спадају у Главу 9. (на пример, семе клеке);

в) уљано семење и плодови који спадају у тар. бр. 1201 до 1207 (на пример, буков жир, језгро палме).

Овај тарифни подброј такође искључује:

а) семе тамаринде (тарифни подброј 1209 99 99); и

б) жир и дивљи кестен (тарифни подброј 2308 00 40).

1210

Хмељ, свеж или сушен, дробљен или недробљен, у праху или не, у облику пелета или не; лупулин

1210 20 10

Хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета са већим садржајем лупулина; Лупулин

Поред лупулина, овај тарифни подброј обухвата и производе са већим садржајем лупулина добијене млевењем хмеља након механичког уклањања листова, стабљика, приперака и вретена цвасти.

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), који се првенствено употребљавају у производњи парфема, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, дробљено или недробљено, у праху или не

1211 20 00

Корен гинсенга

Овај тарифни подброј обухвата корен гинсенга (Panax quinquefolium и Panax ginseng). Корење гинсенга је цилиндричног до вретенастог облика, са кружним наборима у горњој трећини; оно је често подељено у неколико грана. Боја спољашности се креће од жућкасто-беле до смеђе-жуте, а унутрашњост је бела и брашнаста (или тврда као рог, ако је скувана у води). Овај тарифни подброј обухвата и дробљени или млевени корен гинсенга.

1211 90 30

Тонка пасуљ

Овај тарифни подброј обухвата семе Dipteryx odorata (породица Leguminosae). Ово семење познато је и као тонга или кумару. Садржи кумарин и употребљава се у индустрији парфема и у производњи есенција за дијетална пића.

1211 90 86

Остало

Под условом да нису укључени у претходни тарифни подброј ове главе, овај тарифни подброј укључује биљке, делове биљака, семење и воће наведено у ХС Коментару уз тарифни број 1211, став 11, као и следеће:

1. делове биљке конопље, помешане или непомешане са неорганским или органским супстанцама (употребљавани само као екстендери);

2. „поморанџин грашак” или „оранжете”, односно незреле, нејестиве поморанџе којe отпадају убрзо након што је дрво процветалo и сакупљају се суве нарочито ради екстраховања њиховог етеричног уља;

3. листове сушеног маслачка (Taraxacum officinale);

4. сушени кисељак (Rumex acetosa);

5. сушени индијански крес (Tropaeolum majus).

Овај тарифни подброј не укључује алге (тарифни број 1212) или семенке бундеве (тарифни број 1207 или 1209).

1212

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна трска, свежи, расхлађени, замрзнути или сушени, млевени или немлевени; Коштице и језгра из коштица воћа и остали биљни производи (укључући непржен корен цикорије, врсте Cichorium intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за исхрану људи, на другом месту непоменути нити укључени

1212 21 00 и 1212 29 00

Морске алге и остале алге

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1212, део (А).

1212 91 20 и 1212 91 80

Шећерна репа

Ови тар. подбр. примењују се само на недесахарификовану шећерну репу са садржајем сахарозе обично не већим од 60% по маси, рачунато на суву материју. Делимично или у потпуности десахарификована спада у тарифни подброј 2303 20 10 или 2303 20 90.

1212 92 00

Рошчићи

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1212, део (C) ст. 1. и 2.

1212 99 41 и 1212 99 49

Семе рошчића

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1212, део (C) став 3.

1212 99 95

Остало

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 1212, део (D) ст. 3, 4. и 5, овај тарифни подброј укључује:

1. гомоље коњака или коњакује, целе, млевене или у праху;

2. „поленско брашно” – мале грудвице које се састоје од полена који су сакупиле пчеле и агломерисале са нектаром, медом и пчелињом пљувачком.

Семенке бундеве (тарифни број 1207 или 1209) нису укључене у овај тарифни подброј, с изузетком семенки бундеве у љусци које се сврставају у тарифни број 1212 у складу са одредбама утврђеним у пресуди Суда правде Европске уније у Случају C-229/06.

1214

Бросква, сточна репа, корењаче за сточну храну, сено, луцерка, детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица и слични производи за сточну храну, укључујући и у облику пелета

1214 90 10

Сточна репа, бросква и остале корењаче за сточну храну

Овај тарифни подброј обухвата:

1. сточну репу (крмна репа) (Beta vulgaris var. alba);

2. броскву или шведску репу (Brassica napus var. napobrassica);

3. остале корењаче за сточну храну, на пример, сточну репица и сточну шаргарепа.

Различите врсте и сорте топинамбура (на пример, Helianthus tuberosus) сврставају се у тарифни број 0714, док се пастрњак (Pastinaca sativa) сврстава у Главу 7. као поврће (тарифни број 0706, ако је свеж или расхлађен).

ГЛАВА 13
ШЕЛАК; ГУМЕ, СМОЛЕ И ОСТАЛИ БИЉНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ

1301

Шелак; Природне гуме, смоле, гуми смоле и уљане смоле (на пример, балзами)

1301 20 00

Гумиарабика

Гумиарабика (арапска гума или гума акације) се испоручује у жућкастим или црвенкастим комадима, прозрачна је и растворљива у води али не и у алкохолу.

1302

Биљни сокови и екстракти; Пектинске материје, пектинати и пектати; Агар-агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних производа, модификовани или немодификовани

Биљни екстракти из тарифног броја 1302 су непрерађени сирови биљни материјали добијени, на пример, екстракцијом растварачима, који нису даље хемијски модификовани или прерађивани. Међутим, инертни адитиви (на пример, средства против згрудвавања) и прерада у вези са стандардизацијом или физички третман, као што је сушење или филтрација, су дозвољени.

1302 11 00

Опијум

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1302, део (А) под (1).

1302 12 00

Од слатког корена

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1302, део (А) под (2).

1302 19 70

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1302, део (А) под (4)–(20).

1302 20 10 и 1302 20 90

Пектинске материје, пектинати и пектати

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1302, део (B).

1302 31 00

Агар-агар

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1302, део (C) под (1).

1302 32 10 и 1302 32 90

Слузи и згушњивачи, модификовани или немодификовани, добијени из рошчића, семена рошчића или семена гуара

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1302, део (C) под (2).

Ови тар. подбр. не укључују ендосперм семена гуара („guar splits”) у облику малих светло жутих љуспица неправилних облика (тарифни број 1404).

1302 39 00

Остало

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 1302, део (C) под (3)–(5), овај тарифни подброј укључује и:

1. екстракт припремљен од алги Furcellaria fastigiata, узбраних на обалама Данске, који се добија на исти начин и ставља у промет у истом облику као агар;

2. биљни лепак добијен од семена дуње;

3. биљни лепак добијен од исландског лишаја;

4. карагенан и калцијум, натријум и калијум-карагенате, чак и када су стандардизовани са шећером (на пример, сахароза, глукоза) додатим да би се обезбедила константна активност при употреби. Садржај додатог шећера обично није већи од 25%.

ГЛАВА 14
БИЉНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРСТВО; БИЉНИ ПРОИЗВОДИ НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТИ НИТИ ОБУХВАЋЕНИ

1401

Биљни материјали који се првенствено употребљавају за плетарство (на пример, бамбус, ратан, трска, рогоз, врбово пруће, рафија, слама житарица очишћена бељена или небељена, и кора од липе)

1401 10 00

Бамбус

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1401, став 2. под (1).

1401 20 00

Ратан

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1401, став 2. под (2).

1401 90 00

Остали

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1401, став 2. под (3)–(7). Листови различитих врста Typha (на пример, Typha latifolia или бели рогоз) такође спадају у овај тарифни подброј.

1404

Биљни производи на другом месту непоменути нити обухваћени

1404 20 00

Линтерс од памука

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1404, став 2. под (А).

1404 90 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1404, став 2. под (B) – (F).

Главице чешљуговине наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1404, став 2. тачка (F) под (7) припадају врсти Dipsacus sativus.

Ови тар. подбр. такође укључују ендосперм семена гуара („guar splits”) у облику малих светло жутих љуспица неправилних облика.

ОДЕЉАК III
МАСНОЋЕ И УЉА ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА И ПРОИЗВОДИ ЊИХОВОГ РАЗЛАГАЊА; ПРЕРАЂЕНЕ ЈЕСТИВЕ МАСНОЋЕ; ВОСКОВИ ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА

ГЛАВА 15
МАСНОЋЕ И УЉА ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА И ПРОИЗВОДИ ЊИХОВОГ РАЗЛАГАЊА; ПРЕРАЂЕНЕ ЈЕСТИВЕ МАСНОЋЕ; ВОСКОВИ ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА

Опште одредбе

За сврхе тар. подбр. ове главе који укључују тај термин, „индустријска употреба” се примењује само на оне употребе које обухватају трансформацију основног производа.

С друге стране, „техничка употреба”, израз који се такође јавља у неким тар. подбр., не подразумева такву трансформацију.

Обраде као што су пречишћавање, рафинација или хидрогенација не сматрају се „индустријском употребом” или „техничком употребом”.

Треба нагласити да чак и производи погодни људску исхрану могу бити намењени за техничку или индустријску употребу.

Тар. подбр. ове главе који се односе на производе за техничку или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених производа за људску исхрану, укључују и уља и масти за производњу хране за животиње.

Додатна напомена 1 (а)

Течна фракција биљних уља добијена одвајањем чврсте фазе, на пример, хлађењем, применом органских растварача, сурфактаната, итд. не сматра се сировим уљем.

1502

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим оних из тарифног броја 1503

Овај тарифни подброј, поред топљених укључује и нетопљене масти, тј. масти затворене у своје ћелијске мембране.

Према томе, у овај тарифни број су укључене:

1. нетопљене масти, сирове или у облику лоја (кланична маст, месарска маст, маст у цреву);

2. топљене масти, укључујући:

а) „први сок” односно јестиви лој највишег квалитета;

б) маст од „чварака”;

в) кисела маст добијена кувањем нетопљене масти најнижег квалитета у воденом раствору сумпорне киселине што хидролизује беланчевинасте супстанце у ткивима, тако ослобађајући маст;

3. масти добијене из костију или отпада говеда, оваца или коза.

Међутим, овај тарифни број не обухвата уље од костију и коштане сржи ни уље од папака (тарифни број 1506 00 00).

1503 00

Стеарин из јестиве свињске масти, уље из јестиве свињске масти, олеостеарин, олео-уље и уље из лоја, неемулговани, немешани нити на други начин припремљени

1503 00 11 и 1503 00 19

Стеарин из јестиве свињске масти и олеостеарин

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1503, други и претпоследњи став.

1503 00 30

Тал уље за индустријску употребу осим за производњу прехрамбених производа људску исхрану

Овај тарифни подброј обухвата производ описан у ХС Коментару уз тарифни број 1503, став 5, под условом да је намењен за индустријску употребу осим за производњу прехрамбених производа за људску исхрану (видети Опште одредбе уз ову главу).

1503 00 90

Остало

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 1503, ст. 3. и 4, овај тарифни подброј укључује и уље из лоја које не испуњава услове утврђене у тарифном подброју 1503 00 30, на пример, уље из лоја за техничку употребу.

1504

Масти и уља као и њихове фракције, од риба или морских сисара, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

Видети ХС Коментар уз ову главу, део (A) ст. 6. и 7.

1504 10 10 до 1504 10 99

Уља и њихове фракције од рибље џигерице

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1504, став 2.

1504 10 10

Са садржајем витамина А не преко 2500 IU/g

Садржај витамина A у уљу од рибље џигерице добијеном од Gadidae (бакалар, вахња, морска пастрмка, ослић, итд.) обично није већи од 2500 IU/g.

1504 10 91 и 1504 10 99

Остали

Садржај витамина A у уљу од рибље џигерице добијеном од туне, рибе лист и неколико врста ајкуле, на пример, обично није већи од 2500 IU/g.

Уља са повећаним садржајем витамина остају сврстана у овим тар. подбр., под условом да нису изгубила карактер уља од рибље џигерице. То је, на пример, случај код уља од рибље џигерице са садржајем витамина A не преко 100.000 IU/g.

1504 20 10 и 1504 20 90

Масти и уља од рибе, као и њихове фракције, осим од рибље џигерице

Ови тар. подбр. обухватају масти и уља добијена од свих врста риба, као и њихове фракције, осим уља екстрахованих искључиво из њихових џигерица и укључују:

1. уља добијена од харинге и бункера (клупеида слична харинги, која се лови искључиво ради екстракције уља);

2. уља добијена од остатака из процеса конзервирања, мање вредности од горенаведених уља. Она од комерцијалног значаја су уља од остатака Clupeidae, уља од туне и остатака паламиде и уља од остатака Salmonidae;

3. уља од остатака из трговине рибом која су веома мешовитог састава и још мање вредности;

4. рибљи стеарин, који је описан у ХС Коментару уз тарифни број 1504, став 5.

Масти и уља из овог тарифног броја употребљавају се првенствено за техничку и индустријску употребу као што су за штављење, за препарате за бојење, за резна уља.

1504 30 10 и 1504 30 90

Масти и уља и њихове фракције од морских сисара

Ови тар. подбр. укључују:

1. китово уље и сирово уље уљешуре који су описани у ХС Коментару уз тарифни број 1504, ст. 3. и 4;

2. сало морских сисара;

3. уља од перајара (фока, моржева, морских лавова).

Ови тар. подбр. обухватају сва уља од морских сисара, као и њихове фракције, осим оних екстрахованих из њихових џигерица, као што је уље од џигерице уљешуре које, пошто је веома богато витамином A, има својства слична уљима од рибље џигерице из тар. подбр. 1504 10 10, 1504 10 91 и 1504 10 99.

1505 00

Масноће од вуне и масне материје добијене од тих масноћа (укључујући ланолин)

1505 00 10

Масноће од вуне, сирове

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1505, став 1.

1505 00 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата:

1. ланолин, који је описан у ХС Коментару уз тарифни број 1505, ст. 2, 3. и 4.,

2. масне материје добијене из масноћа од вуне (олеин из масноће од вуне и стеарин из масноће од вуне), које су течни и чврсти делови, респективно, након дестилације, а потом пресовања масноће од вуне.

1506 00 00

Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

Овај тарифни број не укључује нејестиве мешавине или препарате од животињских масти и уља, на пример, кланичну маст од различитих животиња или мешавине или препарате од животињских и биљних масти и уља, на пример, отпадне масти од пржења (тарифни број 1518).

1507

Сојино уље и његове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1507 10 10 и 1507 10 90

Сирово уље, укључујући дегумирано

За дефиницију израза „сировоˮ видети Додатну напомену 1 (а), (б) и (в) уз ову главу.

1507 90 10 и 1507 90 90

Остали

Ови тар. подбр. укључују рафинисано сојино уље.

1508

Уље од кикирикија и његове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1508 10 10 и 1508 10 90

Сирово уље

Видети Додатну напомену 1 (а) и (б) уз ову главу.

1508 90 10 и 1508 90 90

Остали

Ови тар. подбр. укључују рафинисано уље од кикирикија.

1509

Маслиново уље и његове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

Маслиново уље које спада у овај тарифни број мора испуњавати следећа три захтева:

1. мора бити добијено искључиво обрадом плода стабла маслине (Olea europaea L.);

2. мора бити добијено искључиво механичким или другим физичким средствима (на пример, пресовањем), чиме се искључује употреба растварача (видети Напомену 2. уз ову главу);

3. не сме бити реестерификовано или мешано са другим уљима, укључујући уље комине маслине које спада у тарифни број 1510 00.

1509 10 10

Лампант маслиново уље из првог пресовања

Видети Додатну напомену 2 (Б) (1) уз ову главу.

1509 10 90

Остало

Видети Додатну напомену 2 (Б) (2) уз ову главу.

1509 90 00

Остало

Видети Додатну напомену 2 (В) уз ову главу.

Овај тарифни подброј не укључује само рафинисано маслиново уље, већ и рафинисано маслиново уље помешано са девичанским маслиновим уљем.

1510 00

Остала уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина, рафинисана или нерафинисана, али хемијски немодификована, укључујући мешавине тих уља или фракција са уљима или фракцијама из тарифног броја 1509

Овај тарифни број обухвата само она уља која испуњавају захтев утврђен у тачки 1. Допунски коментар CN уз тарифни број 1509. Као и она која спадају у тарифни број 1509, уља која спадају у тарифни број 1510 00 не смеју бити реестерификована или мешана са другим уљима, осим са маслиновим уљем, али:

– могу бити екстрахована уз помоћ растварача или физичким средствима;

– могу бити помешана са уљима или фракцијама које спадају у тарифни број 1509; најчешћа мешавина састоји се од смеше рафинисаног уља комине маслине и девичанског маслиновог уља.

1510 00 10

Сирова уља

Видети Додатну напомену 2 (Г) уз ову главу.

1510 00 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује рафинисано уље комине маслине и мешавине рафинисаног уља комине са девичанским маслиновим уљем.

1511

Палмино уље и његове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1511 10 10 и 1511 10 90

Сирово уље

Видети Додатну напомену 1 (а) и (б) уз ову главу.

Сирово палмино уље се разграђује брже од других уља и стога има већи садржај слободних масних киселина.

1511 90 11 и 1511 90 19

Чврсте фракције

Ови тар. подбр. обухватају палмин стеарин.

1511 90 91 и 1511 90 99

Остали

Ови тар. подбр. укључују:

1. рафинисано палмино уље;

2. течну фракцију палминог уља добијену издвајањем чврсте фазе хлађењем или применом органских растварача или сурфактаната. Ова фракција (палмин олеин), која може имати састав масних киселина у неким случајевима веома сличан саставу нефракционисаног палминог уља, обично се може разликовати поређењем релативних удела њених саставних триглицерида са онима код типичног нефракционисаног палминог уља. Триглицериди који садрже већи број атома угљеника (C52 и C54) налазе се у већим количинама у течној фракцији него у нефракционисаном уљу, док триглицериди који садрже релативно мањи број атома угљеника (C50 и C48) преовлађују у чврстој фракцији.

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1512 11 91

Уље од сунцокрета

Видети Додатну напомену 1 (а) и (б) уз ову главу, заједно са ХС Коментаром уз тарифни број 1512, део (А).

1512 11 99

Уље од шафранике

Видети Додатну напомену 1 (а) и (б) уз ову главу, заједно са ХС Коментаром уз тарифни број 1512, део (B).

1512 19 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује рафинисано сунцокретово уље и рафинисано уље од шафранике.

1512 21 10 до 1512 29 90

Уље од памука и његове фракције

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1512, део (C).

1514

Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1514 11 10 до 1514 19 90

Уље од уљане репице са малим садржајем ерука киселине и његове фракције

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 1514, део (А) став 2. друга реченица.

1515

Остале стабилне биљне масти и уља (укључујући уље јојобе) и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1515 30 10 и 1515 30 90

Рицинусово уље и његове фракције

Рицинусово уље је такође познато и као „Христов длан” и „касторово уље”.

Ови тар. подбр. не обухватају уље од барбадоског орашчића (или пургативно уље) екстраховано из семена дрвета Jatraopha curcas, из породице Euphorbiaceae, познатије као „америчко рицинусово уље” или „уље дивљег рицинуса” (тар. подбр. 1515 90 40 до 1515 90 99).

1517

Маргарин; мешавине или препарати од масти или уља животињског или биљног порекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе погодни за јело, осим јестивих масти или уља и њихових фракција из тарифног броја 1516

За дефиницију израза „маргарин”, видети ХС Коментар уз тар. подбр. 1517 10 и 1517 90.

1517 10 10 и 1517 10 90

Маргарин, осим течног маргарина

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1517, став 5. део (А).

Треба имати на уму да садржај воде није одлучујући фактор при сврставању производа у ове тар. подбр.

1517 90 91

Стабилна биљна уља, течна, мешана

Овај тарифни подброј укључује мешавину хемијски модификованих биљних уља.

1521

Биљни воскови (осим триглицерида), восак од пчела, воскови од осталих инсеката и спермацет, рафинисани или нерафинисани, обојени или необојени

1521 10 00

Биљни воскови

Поред производа описаних у ХС Коментару уз тарифни број 1521, део (I), овај тарифни подброј укључује восак од кафе који се природно јавља у свим деловима жбуна кафе (зрно, пергаментна опна, листови, итд.) и представља нуспроизвод производње кафе без кофеина. Црне је боје, има мирис кафе и употребљава се у производњи неких производа за чишћење.

1521 90 91

Сирови

Овај тарифни подброј укључује воскове у природном саћу.

1521 90 99

Остали

Овај тарифни подброј укључује воскове, пресоване или рафинисане, бељене или небељене, обојене или необојене.

1522 00

Дегра; Остаци добијени при преради масних материја и воскова животињског или биљног порекла

1522 00 31 и 1522 00 39

Који садрже уље које има карактеристике маслиновог уља

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу, у којој су наведени остаци који су искључени из ових тар. бр.

ОДЕЉАК IV
ПРОИЗВОДИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ; ПИЋА, АЛКОХОЛИ И СИРЋЕ; ДУВАН И ПРОИЗВОДИ ЗАМЕНЕ ДУВАНА

ГЛАВА 16
ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА, РИБА, ЉУСКАРА, МЕКУШАЦА ИЛИ ОСТАЛИХ ВОДЕНИХ БЕСКИЧМЕЊАКА

Опште одредбе

За сврставање сложених прехрамбених производа (укључујући такозвана „готова јела”) који се састоје од, на пример, кобасичарских производа, меса, осталих кланичних производа, рибе или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака или неке комбинације тих производа, заједно са шпагетама, сосом, итд., видети Напомену 2. уз ову главу и Опште одредбе ХС Коментара уз ову главу, претпоследњи став.

Напомена 2. став 1. друга реченица (сврставање у тарифни број према компоненти која преовлађује по маси) примењује се и на одређивање тар. подбр. Наведено се, међутим, не примењује на прерађевине које садрже џигерицу, из тар. бр. 1601 00 и 1602 (видети став 2. те напомене).

Додатна напомена 2.

Као опште правило, део од којег је добијен неки комад могуће је препознати само ако је тај комад приближно 100 × 80 × 2 mm или већи.

Израз „комади од њих” примењује се само на оне комаде код којих је део од којег су добијени (на пример, од бута) могуће утврдити позитивним закључивањем, пре него поступком елиминације.

1601 00

Кобасице и слични производи од меса, осталих кланичних производа или крви; Сложени прехрамбени производи на бази тих производа

Чињеница да се неки производ може сматрати „кобасицом и сличним производима” у комерцијалне сврхе, није одлучујући фактор за сврхе сврставања у овај тарифни број.

Сецкане или млевене месне прерађевине које су попримиле неки облик као резултат паковања у лименке или другу тврду амбалажу, цилиндричну или нецилиндричну, не сматрају се „кобасицама” за сврхе овог тарифног броја.

1601 00 10

Од џигерице

Овај тарифни подброј укључује кобасице и сличне производе који садрже џигерицу, са или без додатка меса, осталих кланичних производа, масти, итд., под условом да битан карактер производима даје џигерица. Ови производи, обично кувани и понекад димљени, у суштини су препознатљиви по карактеристичном укусу џигерице.

1601 00 91

Кобасице, сушене или за мазање, некуване

Овај тарифни подброј обухвата некуване кобасице, под условом да су сазреле (на пример, сушењем на ваздуху) и спремне непосредно за јело.

Такви производи могу бити и димљени, под условом да димљење није проузроковало потпуну коагулацију албумина услед термичке обраде као што је димљење на високој температури.

Према томе, овај тарифни подброј обухвата кобасице које се обично једу нарезане (као што је салама, „Арл” кобасице, „Plockwurst”), као и кобасице за мазање, на пример, „Teewurst”.

1601 00 99

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. кобасице и слично, свеже, које нису подвргнуте неком процесу сазревања;

2. куване кобасице, на пример, франкфуртске кобасице, страсбуршке кобасице, бечке кобасице, мортаделу, кобасице произведене од изнутрица, познате као „andouilles” и „andouillettes”, беле крвавице, црне крвавице и друге сличне специјалитете.

1602

Остали припремљени или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа или крви

Видети Додатну напомену 6 (а) уз Главу 2 која условљава сврставање некуваног зачињеног живинског меса у Главу 16. Да ли је некувано живинско месо зачињено или незачињено одређује се применом метода органолептичке анализе некуваног зачињеног живинског меса утврђених у Уредби Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1362/20131.

1602 10 00

Хомогенизовани производи

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу.

1602 20 10 и 1602 20 90

Од џигерице било које животиње

Ови тар. подбр. обухватају припремљене или конзервисане производе који садрже џигерицу, помешане или непомешане са месом или другим кланичним производима, под условом да битан карактер производима даје џигерица. Главни производи из ових тар. подбр. добијају се од гушчије или пачије џигерице (тарифни подброј 1602 20 10).

1602 31 11 до 1602 39 85

Од живине из тарифног броја 0105

Ови тар. подбр. укључују живинско месо и делове живинског меса конзервисане након кувања.

Ови производи укључују:

1. пилеће пихтије;

2. половине или четврти пилетине у сосу и целе ћуреће, гушчије или пилеће батаке, замрзнуте или незамрзнуте;

3. живинску паштету (која се у суштини састоји од живинског меса са додатком телетине, свињске масти, тартуфа и зачина), смрзнуту или несмрзнуту;

4. готова јела која садрже живинско месо као основни састојак, заједно са другим производима као што је поврће, пиринач или производи врста макарона, као прилозима јелу од меса. Примери јела у овој категорији јесу прерађевине познате као пилетина са пиринчем и пилетина са печуркама, као и смрзнута готова јела од живинског меса припремљена на тацни, у којима се држе одвојено само месо и остали различити састојци.

При одређивању процента живинског меса или других кланичних производа, маса костију се не узима у обзир.

1602 31 11

Који садрже искључиво некувано ћуреће месо

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1602 32 11

Некувани

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1602 39 21

Некувани

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1602 41 10 и 1602 41 90

Бутови и комади од њих

Видети Додатну напомену 2. уз ову главу за обухват израза „комади од њих” и одговарајуће одредбе Допунског коментара CN.

Сецкане или фино млевене прерађевине искључене су из ових тар. подбр., чак и ако су добијене од бутова или комада од њих.

1602 42 10 и 1602 42 90

Плећке и комади од њих

Видети Додатну напомену 2. уз ову главу за обухват израза „комади од њих” и одговарајуће одредбе Допунског коментара CN.

Сецкане или фино млевене прерађевине искључене су из ових тар. подбр., чак и ако су добијене од плећки или комада од њих.

1602 49 11 до 1602 49 50

Од домаћих свиња

За одређивање процената меса или осталих кланичних производа било које врсте, укључујући масти било које врсте или порекла, видети Уредбу Комисије (ЕЕЗ) број 226/89 („Службени лист ЕУˮ, број L 29, 31.1.1989, стр. 11).

При одређивању ових процената, желатин и сосови се не узимају у обзир.

1602 49 15

Остале мешавине које садрже бутове, плећке, бубрежњаке или вратове и комаде од њих

Видети Додатну напомену 2. уз ову главу за обухват израза „комади од њих” и одговарајуће одредбе Допунског коментара CN.

Мешавине које спадају у овај тарифни подброј морају садржати најмање један од делова (и/или њихове комаде) наведених у називу тарифног подброја, мада битан карактер мешавини не мора давати тај део. Мешавина такође може садржати месо или остале кланичне производе од других животиња.

1602 50 10

Некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1602 50 31

Конзервисана говедина (corned beef) у херметички затвореном паковању

За сврхе тарифног подброја 1602 50 31, под изразом у „херметички затвореном паковању” подразумевају се производи припремљени у амбалажи која је заптивена, вакуумирани или невакуумирани, како би се спречио улазак или излазак ваздуха или других гасова. Када се таква амбалажа једном отвори, њен оригинални поклопац бива трајно оштећен.

Овај тарифни подброј укључује производе стављене припремљене, између осталог, у заптивеним пластичним кесама, вакуумирани или невакуумирани.

1602 90 61

Некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

1604

Припремљена или конзервисана риба; Kавијар и замене кавијара припремљени од рибљих јаја

Видети Напомену за тар. подбр. 2. уз ову главу.

1604 12 91

У херметички затвореном паковању

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1602 50 31.

1604 14 26

Филети добијени подужним сечењем

Овај тарифни подброј обухвата само филете у смислу ХС Коментара уз тарифни број 0304, под (1), који имају следеће три карактеристике:

– да су кувани;

– да су паковани, без течне подлоге за прекривање, у кесе (или обмотани фолијом) за паковање хране, вакумирани или невакумирани, заптивени или незаптивени; и

– да су смрзнути.

1604 14 36

Филети добијени подужним сечењем

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1604 14 26.

1604 14 46

Филети добијени подужним сечењем

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1604 14 26.

1604 19 31

Филети добијени подужним сечењем („loinsˮ)

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1604 14 26.

1604 20 05

Припремљени сурими

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 0304 93 10.

Прерађевине које спадају у овај тарифни подброј произведене су од суримија помешаног са другим производима (на пример, брашном, скробом, протеинима, месом љускара, зачинима, аромама и бојама). Оне су термички обрађене и обично се испоручују у смрзнутом стању.

1605

Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, припремљени или конзервисани

Видети Напомену за тар. подбр. 2. уз ову главу.

1605 29 00

Остали

Овај тарифни подброј обухвата шкампе и козице упаковане у херметички затворену амбалажу (Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1602 50 31).

1605 53 10

У херметички затвореном паковању

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1602 50 31.

–––––––––––––––

(1) Спроведбена Уредба Комисије (ЕУ) број 1362/2013 од 11. децембра 2013. године о утврђивању метода органолептичке анализе некуваног зачињеног живинског меса за сврхе његовог сврставања у Комбинованој номенклатури „Службени лист ЕУˮ број 343, 19. децембра 2013, стр. 9).

ГЛАВА 17
ШЕЋЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЋЕРА

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању

1701 12 10 до 1701 14 90

Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу.

Ови тар. подбр. укључују:

1. одређене врсте нерафинисаног белог шећера;

2. смеђе шећере са ниским степеном поларизације, добијене из другог или трећег пролаза у поступку производње шећера и чија боја варира од жуте до тамно смеђе, углавном као резултат меласе коју садрже, са садржајем сахарозе између 85 и 98% по маси;

3. шећере мање чистоће добијене из поступка рафинације или из производње шећерних бомбона, на пример, четвртине, комаде и смеђе шећери.

1701 12 10 и 1701 12 90

Шећер од шећерне репе

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 1701 12, 1701 13 и 1701 14.

1701 13 10 и 1701 13 90

Шећер од шећерне трске наведен у Напомени за тар. подбр. 2. уз ову главу

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 1701 12, 1701 13 и 1701 14.

1701 14 10 и 1701 14 90

Остали шећер од шећерне трске

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 1701 12, 1701 13 и 1701 14.

1701 91 00

Са додатим средствима за ароматизацију или материјама за бојење

Ароматизовани или обојени шећери сврставају се у овај тарифни подброј чак и ако је њихов садржај сахарозе испод 99,5% по маси.

1701 99 10

Бели шећер

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу.

Бели шећери из овог тарифног броја су шећери, рафинисани или нерафинисани, који су обично беле боје због високог садржаја сахарозе (99,5% по маси и више).

За одређивање садржаја сахарозе у белом шећеру у вези са Додатном напоменом 3. уз Главу 17, примењује се полариметријски метод утврђен у методу 10. Анекса II Директиве Комисије 79/796/ЕЕЗ („Службени лист ЕУˮ, број L 239, 22.9.1979, стр. 24).

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; Kарамел

1702 11 00 и 1702 19 00

Лактоза и лактозни сируп

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1702, део (А) под (1) и део (B) став 1.

1702 30 10

Изоглукоза

Видети Додатну напомену 5. уз ову главу.

1702 30 50 и 1702 30 90

Остали

За сврхе израчунавања процентног масеног удела глукозе, узима се да израз „у сувом стању” искључује како воду у слободном стању, тако и воду у кристалима (кристализациона вода).

1702 40 10

Изоглукоза

Видети Додатну напомену 5. уз ову главу.

1702 60 10

Изоглукоза

Видети Додатну напомену 5. уз ову главу.

1702 60 80

Инулин сируп

Видети Додатну напомену 6 (а) уз ову главу.

1702 90 30

Изоглукоза

Видети Додатну напомену 5. уз ову главу.

1702 90 80

Инулин сируп

Видети Додатну напомену 6 (б) уз ову главу.

1702 90 95

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. малтозу, осим хемијски чисте малтозе;

2. инвертни шећер;

3. сахарозне сирупе (осим јаворовог сирупа), небојене и неароматизоване;

4. производе који се погрешно називају „меласом високе чистоће” добијене хидролизом и концентрисањем сировог сирупа од шећерне трске, који се углавном употребљавају као хранљива подлога у производњи антибиотика, као и у производњи етил-алкохола;

5. лактозу, осим хемијски чисте лактозе;

1703

Меласе добијене приликом екстракције или рафинисања шећера

1703 10 00

Меласа од шећерне трске

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 1703 10.

1704

Производи од шећера (укључујући белу чоколаду), без какаоа

1704 10 10 и 1704 10 90

Жвакаће гуме, превучене или непревучене шећером

Овај тарифни подброј обухвата заслађене жвакаће гуме, које карактерише присуство чикл гуме или других сличних нејестивих производа, без обзира на облик у којем су припремљене (листићи, дражеје превучене шећером, куглице, итд.), укључујући „bubble gum”.

1704 90 10

Екстракт слатког корена који садржи више од 10% по маси сахарозе, али без других додатих материја

Овај тарифни подброј обухвата само екстракт слатког корена са садржајем сахарозе већим од 10% по маси, без додатих других шећера, арома или других супстанци, било да су припремљени или неприпремљени у облике погача, штапића, пастила, итд..

Екстракт слатког корена припремљен као кондиторски производ додавањем других супстанци спада у тарифни број 1704 90 99 без обзира на удео сахарозе.

1704 90 30

Бела чоколада

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1704, став 2. под (vi).

1704 90 51 до 1704 90 99

Остали

Ови тар. подбр. обухватају већину препарата од шећера познатијих под називом „слаткиши” или „производи од шећера” („кондиторски производиˮ). Ови производи остају сврстани у ове тар. подбр., чак и ако садрже алкохолна пића или неки ликер на бази алкохола.

Ови тар. подбр. такође укључују пасте за производњу фондана, марципана, нугата, итд., који су полупроизводи који се употребљавају у производима од шећера и обично припремају у виду блокова или погача. Ови полупроизводи остају сврстани у ове тар. подбр., чак и ако им је садржај шећера накнадно повећан у току прераде у готове производе, под условом да су, по свом саставу, изричито намењени за употребу у производњи одређене врсте кондиторских производа.

Ови тар. подбр. искључују:

а) производе сличне сладоледу, чак и када су испоручени у облику сладоледа на штапићу у виду лизалица (тарифни број 2105 00);

б) производе од шећера који садрже какао, помешане у различитим односима, са производима од шећера који не садрже какао и упаковане за продају као мешавине (тарифни број 1806).

1704 90 51

Пасте, укључујући марципан, у непосредном паковању нето садржаја од 1 kg или више

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1704, став 2. под (iv) и (ix).

Овај тарифни подброј укључује мешавине за панирање или глазирање.

1704 90 55

Пастиле за грло и бомбоне против кашља

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1704, став 2. под (v).

1704 90 61

Производи превучени шећером (панирани)

Овај тарифни подброј обухвата производе од шећера, као што су бадеми превучени тврдим шећерним плаштом. Панирани слаткиши се добијају урањањем језгра слаткиша (на пример, бадема) у суд са шећерним сирупом; при ротирању суда, језгро прикупља шећер. При хлађењу, шећер формира посебан спољни плашт.

1704 90 65

Гуми-бомбоне и производи од желеа, укључујући воћне пасте у облику слаткиша

Гуми-бомбоне и производи од желеа су производи добијени од средстава за желирање (као што је гумиарабика, желатин, пектин и одређене врсте скроба), заједно са шећером и аромама. Они могу бити различитих облика, на пример, у облику људи или животиња.

1704 90 71

Кувани слаткиши, пуњени или непуњени

Кувани слаткиши су тврди, понекад крти и могу бити прозирни или непрозирни. У суштини се састоје од шећера који је прокуван и којем су додате мале количине других супстанци (осим масти) како би се добио велики број различитих арома, конзистенција и боја. Такви производи такође могу имати и средишње пуњење.

1704 90 75

Млечне карамеле, карамеле и слични слаткиши

Млечне карамеле, карамеле и слични слаткиши су производи који се, као и кувани слаткиши, добијају кувањем шећера али са додатком масти.

1704 90 81

Компримати

Компримати су шећерни производи који се испоручују у различитим облицима а који су добијени компримовањем, са средством или без средства за везивање.

1704 90 99

Остало

Овај тарифни подброј обухвата производе од шећера који нису укључени у претходне тар. подбр. Он укључује:

1. фондане;

2. марципан у паковањима за непосредно конзумирање, нето масе мање од 1 kg (марципан у другим паковањима: тарифни подброј 1704 90 51);

3. нугат;

4. екстракт слатког корена припремљен као производ од шећера.

ГЛАВА 18
КАКАО И ПРОИЗВОДИ ОД КАКАOА

1801 00 00

Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен

Какао у зрну садржи (по маси) 49 до 54% масти под називом какао маслац, 8 до 10% скроба, 8 до 10% протеина, 1 до 2% теобромина, 5 до 10% танина (катехина), 4 до 6% целулозе, 2 до 3% минерала, стероле (витамин D) и различите ферменте.

1803

Какао маса, одмашћена или неодмашћена

Овај тарифни број укључује какао масу, без обзира да ли јесте или није у комадима, обрађену алкалним супстанцама да би се повећала њена растворљивост. Овај тарифни број не укључује какао масу обрађену на такав начин, али у облику праха (тарифни број 1805 00 00).

1805 00 00

Какао у праху, без додатог шећера или других материја за заслађивање

Какао у праху којем су додате мале количине лецитина (око 5% по маси) остаје сврстан у овај тарифни број, будући да је његова сврха да повећа способност дисперговања какаоа у праху у течностима и на тај начин омогући припрему напитака на бази какаоа (растворљиви какао).

1806

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао

Само производи који садрже какао у зрну, какао масу или какао у праху сматрају се производима који садрже какао у смислу тарифног броја 1806.

1806 20 10

Који садрже 31% или више по маси какао маслаца или 31% или више какао маслаца и млечне масноће у комбинацији

Овај тарифни број укључује производе опште познате као „чоколадни прелив” или „млечни чоколадни прелив”.

1806 20 30

Који садрже од 25%, али не преко 31% какао маслаца и млечне масноће у комбинацији

Овај тарифни број укључује производе опште познате као „млечна чоколада”.

1806 20 50

Са садржајем 18% или више по маси какао маслаца

Овај тарифни број укључује производе опште познате као „обична чоколада”.

1806 20 70

Чоколадно-млечне мрвице

Чоколадно-млечне мрвице се добијају сушењем водене мешавине шећера, млека и какаоа у вакууму; обично се употребљавају за производњу млечне чоколаде. Могу бити у облику неправилних, мрвљивих комада или у облику праха. Чоколадно-млечне мрвице обично садрже између 35 и 70% шећера по маси, између 15 и 50% суве материје млека и између 5 и 30% какаоа.

Специјализован поступак производње мрвица доводи до кристализације ових састојака.

1806 20 95

Остало

Овај тарифни подброј обухвата остале производе од какаоа, нарочито пралине пасту и чоколадне намазе.

1806 31 00

Пуњени

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 1806 31.

1806 32 10

Са додатком житарица, воћа или језграстог воћа

Овај тарифни подброј укључује чврсте блокове, табле и шипке чоколаде који садрже житарице, воће или језграсто воће, целе или у комадићима, уграђене у чоколаду.

1806 90 11 и 1806 90 19

Чоколаде (укључујући пралине), пуњене или непуњене:

Када је реч о термину „пуњени”, ХС Коментар уз тарифни подброј 1806 31 примењује се mutatis mutandis.

Ови тар. подбр. обухватају производе који се обично могу појести у једном залогају, а који се састоје од:

– пуњене чоколаде; или

– комбинације чоколада са било којом јестивом супстанцом; у слојевима; или

– мешавине чоколада са било којим јестивим прехрамбеним производом.

1806 90 11

Које садрже алкохол

Сортимент чоколада у којима неке садрже алкохол, а неке не, сврставају се у складу са Основним правилом за примењивање Комбиноване номенклатуре 3 (б).

1806 90 19

Остале

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 1806 90 11.

1806 90 31

Пуњене

Када је реч о термину „пуњени”, ХС Коментар уз тарифни подброј 1806 31 примењује се mutatis mutandis.

Овај тарифни подброј укључује пуњена чоколадна ускршња јаја и друге нове облике.

1806 90 39

Непуњене

Овај тарифни подброј укључује чоколадне црвиће, пахуљице и слично, те пуна или шупља чоколадна јаја и фигурице.

1806 90 50

Производи од шећера и њихове замене произведене од замене шећера, који садрже какао

Овај тарифни подброј обухвата производе од шећера из тарифног броја 1704, на пример, млечне карамеле и производе превучене шећером, са додатком какаоа.

1806 90 60

Намази који садрже какао

Овај тарифни подброј обухвата чоколадне намазе припремљене у непосредном паковању нето масе 2 kg или мање.

1806 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује одређене врсте праха који садрже какао, за производњу кремова, јестивог сладоледа, десерта и сличних производа на које се примењују искључења утврђена у Општим одредбама ХС Коментара уз ову главу.

ГЛАВА 19
ПРОИЗВОДИ НА БАЗИ ЖИТАРИЦА, БРАШНА, СКРОБА ИЛИ МЛЕКА; ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Опште одредбе

„Садржај какао праха” у производима из ове главе обично се израчунава множењем збира теобромина и кофеина са коефицијентом 31.

Садржај теобромина и кофеина одређују се методом HPLC (течна хроматографија високих перформанси).

У случају производа који садрже кофеин или теобромин из других извора осим какаоа, те додатне количине кофеина и теобромина не треба узимати у обзир приликом израчунавања садржаја какаоа.

1901

Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада који не садрже какао или садрже мање од 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити укључени; Прехрамбени производи од роба из тар. бр. 0401 до 0404 који не садрже какао или садрже мање од 5% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити укључени

Само производи који садрже какао у зрну, какао масу или какао у праху сматрају се производима који садрже какао у смислу тарифног броја 1901.

1901 20 00

Мешавине и теста за производњу пекарских производа из тарифног броја 1905

Овај тарифни подброј укључује мешавине теста наведене у ХС Коментару уз тарифни број 1901, део (II) став 8. под (7) и (8).

Овај тарифни подброј не укључује сушене или термички обрађене обланде од брашна или скроба, било да су намењене или нису намењене за употребу у пекарским производима (тарифни број 1905).

1901 90 11 и 1901 90 19

Екстракт слада

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1901, део (I).

Екстракт слада садржи декстрине, малтозу, протеине, витамине, ензиме и арому.

Ови тар. подбр. не укључују производе за бебе, припремљене за продају на мало, који садрже екстракте слада, чак и када је екстракт слада један од главних састојака (тарифни подброј 1901 10 00).

1902

Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или другим материјама) или другачије припремљене као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; Кус-кус, припремљен или неприпемљен

1902 20 91

Куване

Овај тарифни подброј укључује и претходно куване тестенине.

1902 30 10

Сушене

За сврхе овог тарифног подброја, израз „сушене” односи се на производе у сувом или кртом стању са малим садржајем влаге (приближно до 12%), који су подвргнути било директном сушењу на сунцу или неком индустријском процесу сушења (на пример, сушењу у тунелским сушарама, печењу или пржењу).

1902 40 90

Остали

Овај тарифни подброј обухвата припремљен кус-кус, на пример, кус-кус који припремљен са месом, поврћем и другим састојцима, под условом да садржај меса не прелази 20% по маси производа.

1904

Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од житарица (на пример, кукурузне пахуљице); Житарице (осим кукуруза) у зрну или у облику пахуљица или другачије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), претходно куване или другачије припремљене, на другом месту непоменуте нити обухваћене

Видети Напомене 3. и 4. уз ову главу.

Само производи који садрже какао у зрну, какао масу или какао у праху сматрају се производима који садрже какао у смислу тарифног броја 1904.

1904 10 10 до 1904 10 90

Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од житарица

Производи добијени поступком наведеном у ХС коментару уз тарифни број 1904, део (А) став 4, укључујући производе добијене од осталих житарица, остају сврстани овде ако су, након бубрења, трансформисани у брашно, прекрупу или пелете.

Ови тар. подбр. укључују материјале за паковање неправилног облика, чак и ако су учињена неподобним за исхрану људи, произведене екструдирањем производа као што је кукурузни гриз.

1904 20 10 до 1904 20 99

Прехрамбени производи добијени од непржених пахуљица од житарица, мешавине непржених и пржених пахуљица од житарица или од бубрених житарица

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1904, део (B).

1904 30 00

Булгур пшеница

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1904, део (C).

1904 90 10 и 1904 90 80

Остали

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1904, део (D).

1905

Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи са додатком или без додатка какаоа; нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске производе, обланде, пиринчана хартија и слични производи

Овај тарифни број обухвата грицкалице (снек залогаји) спремне за јело у облику, на пример, сувог грашка или кикирикија потпуно обложеног тестом ако, због своје дебљине и укуса, битан карактер производу даје тесто.

Само производи који садрже какао у зрну, какао масу или какао у праху сматрају се производима који садрже какао у смислу тарифног броја 1905.

Овај тарифни број не укључује некувано тесто, у било ком облику, за производњу хлеба, пецива, колача, бисквита и других пекарских производа, са додатком или без додатка какаоа (тарифни подброј 1901 20 00).

1905 10 00

Хрскави хлеб

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) под (4).

Овај тарифни подброј укључује и производе добијене екструдирањем.

1905 20 10 до 1905 20 90

Медењаци и слични производи зачињени ђумбиром

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) под (6).

Ови тар. подбр. не укључују „speculoos” или „Russisch Brot”.

1905 31 11 до 1905 31 99

Слатки бисквити

Видети Додатне напомене 1. и 2. уз ову главу и експланаторну напомену ХС уз тарифни број 1905, део (А) тачка (8) под (б).

Ови тар. подбр. укључују такве производе добијене екструдирањем.

1905 31 30

Са садржајем 8% или више по маси млечних масти

Овај тарифни подброј укључује бисквите са маслацем.

1905 31 91

Сендвич-бисквити

Овај тарифни подброј обухвата производе који се састоје од једног очигледног слоја од материје било ког прехрамбеног производа, између два слоја бисквита. Пуњење може бити, на пример, од чоколаде, џема, фондан масе или пасте од језграстог воћа.

1905 32 05 до 1905 32 99

Вафле и обланде

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) под (9).

1905 32 91

Слане, пуњене или непуњене

Овај тарифни подброј укључује зачињене вафле које садрже сир.

1905 40 10 и 1905 40 90

Двопек, тост хлеб и слични тост производи

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) под (5).

1905 90 20

Хостије и нафоре, празне капсуле за фармацеутске производе, обланде за печаћење, пиринчана хартија и слични производи

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (B).

1905 90 30

Хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, који у сувом стању по маси садржи до 5% шећера и не преко 5% масноће

Термин„ хлеб” укључује производе различитих величина.

Овај тарифни подброј укључује обичан хлеб у различитим облицима, специјалне хлебове, као што је глутенски хлеб за дијабетичаре и морнарски бисквит.

1905 90 45

Бисквити

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) тачка (8) под (а) и (c).

1905 90 55

Екструдирани или експандирани производи, зачињени или слани

Видети ХС Коментар уз тарифни број 1905, део (А) под (7) и (15).

1905 90 60

Са додатком материја за заслађивање

Овај тарифни подброј укључује све фине пекарске производе који нису обухваћени претходним тар. подбр., на пример, колаче, пецива и пуслице.

1905 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује киш, пице и врсте хлеба које нису укључене у тар. подбр. 1905 90 30 и 1905 90 60.

Овај тарифни подброј укључује материјале за паковање неправилног облика, чак и ако су учињена неподобним за исхрану људи, произведене екструдирањем производа скроба.

ГЛАВА 20
ПРОИЗВОДИ ОД ПОВРЋА, ВОЋА, УКЉУЧУЈУЋИ ЈЕЗГРАСТО ВОЋЕ, КАО И ОД ОСТАЛИХ ДЕЛОВА БИЉА

Опште одредбе

Ова глава обухвата снек производе спремне јело, на пример, у облику сувог грашка или кикирикија само делимично обложеног тестом и којима стога битан карактер производа даје поврће, воће, језграсто воће или други делови биља.

Ова глава обухвата и краставце и корнишоне који су прошли комплетну млечну ферментацију.

Међутим, краставци и корнишони који нису прошли комплетну млечну ферментацију и који су привремено конзервисани у сланом раствору сврставају се у тарифни подброј 0711 40 00 ако нису погодни за непосредну потрошњу. По правилу, такви производи садрже најмање 10% соли по маси.

Напомена 4.

За одређивање садржаја суве материје у соку од парадајза, примењује се аналитички метод утврђен у Анексу Уредбе Комисије (ЕЕЗ) број 1979/82 („Службени лист ЕУˮ, број L 214, 22. јула 1982, стр. 12).

Додатна напомена 1.

Како би се одредио садржај киселине у производу, потребно је да се аликвотни удели течне и чврсте компоненте производа хомогенизују.

2001

Поврће, воће, укључујући језграсто воће и остали делови биља за јело, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини

Видети Напомену 3. уз ову главу.

2001 90 10

Манго чатни

За сврхе овог тарифног подброја и тарифног подброја 2103 90 10, под „манго чатнијем” се подразумева производ од киселог манга којем су додати различити производи, као што је ђумбир, суво грожђе, бибер и шећер.

С обзиром на то да манго чатни који спада у овај тарифни подброј садржи комаде воћа, манго чатни који спада у тарифни подброј 2103 90 10 има облик потпуно хомогенизованог соса, чија конзистенција варира по густини.

2001 90 50

Печурке

Овај тарифни подброј не укључује печурке које су привремено конзервисане поступцима наведеним у тарифном броју 0711, на пример, јако сланом водом која садржи сирће или сирћетну киселину.

2002

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, осим са сирћетом или сирћетном киселином

2002 10 10 и 2002 10 90

Парадајз, цео или у комадима

Ови тар. подбр. укључују парадајз, цео или у комадима, ољуштен или неољуштен, конзервисан стерилизацијом.

2002 90 11 до 2002 90 99

Остали

Ови тар. подбр. укључују парадајз пире, без обзира да ли је у облику погаче или не, парадајз концентрат и сок од парадајза, са садржајем суве материје 7% или више. Они укључују и парадајз у праху добијен дехидрацијом сока од парадајза; међутим, они не укључују прах настао као резултат млевења љуспица добијених сушењем парадајза претходно исеченог у кришке, који спада у тарифни подброј 0712 90 30.

2004

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин осим у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006

Видети Напомену 3. уз ову главу.

Овај тарифни број не обухвата препарате од производе из тарифног броја 0714 који се не сматрају поврћем (тарифни подброј 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 или 2008 99 91).

2004 10 10

Куван, неприпремљен на други начин

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2004, став 2. под (1).

2004 10 91 и 2004 10 99

Остали

Ови тар. подбр. укључују производе наведене у ХС коментару уз тарифни број 2004, став 2. под (3).

2004 90 50

Грашак (Pisum sativum) и боранија врсте Phaseolus spp., у махуни

За сврхе овог тарифног подброја под „боранијом у махуни” се подразумева само пасуљ из рода Phaseolus и Vigna убран пре сазревања, чија је читава махуна јестива. Махуна може бити различитих боја, као што је чисто зелена, зелена са сивим или плавим шарама или жута (жута боранија).

2005

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин осим у сирћету или сирћетној киселини, незамрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006

Допунски коментар CN уз тарифни број 2004 примењује се на овај тарифни број.

Овај тарифни број обухвата производ под називом „папад”, сачињен од листова сувог теста припремљених од брашна махунастог поврћа, соли, зачина, уља, средстава за дизање теста и, у неким случајевима, малих количина брашна од житарица или пиринчаног брашна.

2005 10 00

Хомогенизовано поврће

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу.

2005 20 80

Остали

Овај тарифни подброј укључује кромпире, исечене на колутове или кришке, претходно испржене на масти или уљу, охлађене и у вакуум паковању.

2005 70 00

Маслине

Овај тарифни подброј обухвата маслине наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2005, став 4. под (1), непуњене или пуњене поврћем (на пример, љутим или слатким паприкама), воћем или језграстим воћем (на пример, бадемима) односно мешавином поврћа и воћа или језграстог воћа.

2006 00

Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља, конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани)

2006 00 31 до 2006 00 38

Са садржајем шећера преко 13% по маси

Видети Додатну напомену 2 (а) уз ову главу, у вези са садржајем шећера.

2007

Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа добијени кувањем, са додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање

Видети Напомену 5. уз ову главу, у вези са „добијени кувањем”.

Видети Додатну напомену 2 (а) уз ову главу, у вези са „садржајем шећера”.

2007 10 10 до 2007 10 99

Хомогенизовани производи

Видети Напомену за тар. подбр. 2. уз ову главу.

2008

Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, другачије припремљени или конзервисани, са додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање или алкохола, на другом месту непоменути нити укључени

Видети Додатну напомену 2 (а) уз ову главу, у вези са „садржајем шећера”.

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу, у вези са „додатим шећером”.

Видети Додатну напомену 4. уз ову главу, у вези са „садржајем алкохола”.

2008 11 10 до 2008 19 99

Језграсто воће, кикирики и остале семенке, међусобно помешани или непомешани

Ови тар. подбр. укључују производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2008, став 2. под (1) и (2), укључујући њихове мешавине.

Ови тар. подбр. такође укључују производе:

1. који су у љуспицама или дробљени, употребљавани нарочито у пецивима; или

2. који су млевени или на други начин дробљени, у облику пасте, са или без додатка других супстанци.

Међутим, ови тар. бр. искључују пасте за израду марципана, нугата, итд. (тарифни број 1704).

2008 19 12

до

2008 19 99

Остало, укључујући мешавине

Ови тар. подбр. обухватају језграсто воће и остале семенке, искључујући кикирики и мешавине језграстог воћа и осталих семенки, чак и оне у којима преовлађује кикирики.

2008 30 51

Грејпфрут, кришке, укључујући помело

За сврхе овог тарифног подброја, под „кришкама” се подразумевају природни делови воћа, цели.

Присуство малих количина сломљених кришки, које нису резултат неког намерног процеса, не утиче на сврставање у овај тарифни подброј.

2008 30 71

Грејпфрут, кришке, укључујући помело

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2008 30 51.

2009

Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и сокови од поврћа, неферментисани и без додатака алкохола, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање

Видети Напомену 6. уз ову главу, у погледу „сокова, неферментисаних и без додатка алкохола”.

Видети Напомену за тар. подбр. 3. уз ову главу, у вези са „Брикс вредношћу”.

Видети Додатну напомену 5 (а) уз ову главу, у вези са „додатим шећером”.

За сврхе Додатне напомене 5 (б) уз ову главу, сматра се да су производи којима је шећер додат у таквој количини да садрже мање од 50% воћног сока по маси, изгубили изворни карактер воћних сокова из тарифног броја 2009.

За одређивање да ли су производи изгубили свој изворни карактер у погледу додатка шећера, примењују се само Додатне напомене 2. и 5. уз ову главу. Садржај различитих шећера изражен као сахароза одређује се у складу са наведеном Додатном напоменом 2. Ако је садржај додатог шећера израчунат у складу са Додатном напоменом 5 (а) уз ову главу већи од 50% по маси, израчунати садржај воћног сока је мањи од 50% по маси, тако да се производ не сврстава у тарифни број 2009.

Додатна напомена 5 (б) уз ову главу не примењује се на концентрисане природне воћне сокове.

Према томе, концентрисани природни воћни сокови нису искључени из тарифног броја 2009.

У вези са додавањем других супстанци производима из тарифног броја 2009, видети ХС Коментар уз тарифни број 2009.

ПРИМЕР

Анализом узорка сока од поморанџе добијени су следећи резултати:

– вредност коју показује рефрактометар на температури од 20 °C: 65,3,

– израчунати садржај различитих шећера изражен као сахароза (Додатна напомена 2. уз ову главу): 62,0 (65,3 × 0,95),

– израчунати садржај додатог шећера (Додатна напомена 5. уз ову главу): 49% по маси (62,0–13),

– израчунати садржај воћног сока: 51% по маси (100–49).

Закључак: сматра се да узорак, у смислу Додатне напомене 5 (б) уз ову главу, није изгубио свој изворни карактер, зато што израчунати садржај воћног сока није мањи од 50% по маси.

2009 11 11

до

2009 11 99

Смрзнуто

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2009 11.

2009 50 10 и 2009 50 90

Сок од парадајза

Видети Напомену 4. уз ову главу и одговарајуће експланаторне напомене.

2009 69 51

Концентрисани

Видети Додатну напомену 6. уз ову главу.

2009 69 71

Концентрисани

Видети Додатну напомену 6. уз ову главу.

ГЛАВА 21
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНУ

Општа oдредба

Сврставање „додатака исхрани” (из тачке 16. ХС Коментара уз тарифни број 2106), нарочито осталих прехрамбених производа испоручених у одмереним дозама, као што су капсуле, таблете, пастиле и пилуле, који су намењени да се употребљавају као додаци исхрани, треба тумачити и с обзиром на критеријуме утврђене пресудом Суда правде Европске уније у здруженим предметима C-410/08 до C-412/08 („Swiss Caps”).

Додатна напомена 1.

Ова додатна напомена обухвата нарочито малтодекстрине.

2101

Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја или мате чаја и препарати на бази ових производа или на бази кафе, чаја или мате чаја; Пржена цикорија и остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и концентрати тих производа

2101 11 00

Екстракти, есенције и концентрати

Овај тарифни подброј обухвата екстракте, есенције и концентрате кафе у облику праха, гранула, љуспица, блокова и неком другом чврстом стању.

Овај тарифни подброј укључује производе у течном облику или у облику пасте (чак и смрзнуте). Такви производи се нарочито употребљавају у прехрамбеним производима (на пример, у производњи чоколада, колача и пецива, сладоледа).

2101 30 19

Остало

Овај тарифни подброј укључује непроклијало зрно јечма, ољуштено, пржено и употребљиво у производњи пива као средство за ароматизацију или бојење, или као замена за кафу.

2102

Квасац (активан или неактиван); остали једноћелијски микроорганизми, мртви (осим вакцина из тарифног броја 3002); припремљени прашкови за пецива

2102 10 10

Култура квасца

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2102, део (А) став 3 под (4).

Ови квасци се узгајају на специјалним подлогама за одређене намене, нарочито за дестилацију и производњу вина. Са њима је могуће постићи веома прецизне карактеристике ферментисаних производа.

2102 20 11 и 2102 20 19

Неактивни квасац

Ови квасци, описани у ХС Коментару уз тарифни број 2102, део (А) ст. 4. и 5, обично се продају под називом „квасац за прехрамбену индустрију”. Обично се припремају у виду праха, љуспица или гранула.

2102 20 90

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2102, део (B).

2102 30 00

Припремљени прашкови за пециво

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2102, део (C).

2103

Препарати за сосове и припремљени сосови; мешани зачини и мешана зачинска средства; Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф)

2103 90 10

Mанго чатни, течан

За сврхе овог тарифног подброја, под „манго чатнијем” се подразумева производ од киселог манга којем су додати различити састојци као што је ђумбир, суво грожђе, бибер и шећер.

Манго чатни из овог тарифног подброја је у облику соса, у више или мање течном стању, потпуно хомогенизован.

2103 90 30

Aроматични битери јачине алкохола по запремини од 44,2% до 49,2% vol, који садрже по маси од 1,5% до 6% горчице (линцура, генцијана), зачина и различитих састојака и од 4% до 10% шећера, у судовима запремине 0,5 литара или мање

Производи из овог тарифног подброја су концентровани течни алкохолни производи, чија специфична арома, која је и горка и веома ароматична, потиче од корена линцуре употребљеног у њиховој производњи, у комбинацији са различитим зачинима и ароматичним супстанцама.

Ови концентровани ароматични битери представљају адитиве намењене за ароматизовање пића (коктела, сирупа, безалкохолних пића, итд.) и зачине који се употребљавају на исти начин као сосови и мешани зачини у куваној храни и пецивима (супама, припремљеном месу, риби или јелима од поврћа, сосовима, деликатесним производима, воћним компотима и воћним салатама, десертима, шербетима, итд.).

Уобичајени трговачки назив ових ароматичних битера је „Angostura bitter”.

2104

Супе и чорбе и препарати за те производе; Хомогенизовани сложени прехрамбени производи

2104 20 00

Хомогенизовани сложени прехрамбени производи

Израз „хомогенизовани сложени прехрамбени производи” дефинисан је у Напомени 3. уз ову главу.

Формулација „Ови производи могу садржати малу количину видљивих комадића састојака” у Напомени 3. уз Главу 21 не значи да постоји нека фиксна граница изражена у процентима по маси или величина тих видљивих комадића да би производ био обухваћен тарифним подбројем 2104 20 00. Концепт „мале количине видљивих комадића састојака” треба тумачити на основу објективних карактеристика производа; мора се проценити да ли су видљиви комадићи додати у таквој количини да чине значајан део производа. Ако је тако, производ сврстава на друго место (на пример, у тарифни број 2005), пошто је производ изгубио карактер хомогенизованог сложеног прехрамбеног производа.

2105 00

Сладолед и други слични производи, са додатком или без додатка какаоа

За сврхе овог тарифног броја, под „сладоледом и другим сличним производима” подразумевају се прехрамбени производи, без обзира да ли су припремљени или неприпремљени за продају на мало, са или без додатка какаоа или чоколаде (чак и у виду прелива), који су, као резултат смрзавање, у чврстом стању или у облику пасте и намењени да се у таквом стању једу.

Битна карактеристика ових производа је да се они на температури од око 0 °C враћају у течно или полу-течно стање.

Међутим, производи који, иако у потпуности изгледају као производи слични сладоледу, не поседују горе описану битну карактеристику, спадају у одговарајући тарифни број 1806, тарифни број 1901 или тарифни број 2106.

Производи из овог тарифног броја имају велик број различитих назива (водени сладолед, крем сладолед, касато, напуљски сладолед, итд.) и припремљени су у различитим облицима; могу садржати какао или чоколаду, шећер, биљне масти или млечне масти, млеко (обрано или пуномасно), воће, стабилизаторе, ароме, боје, итд.

Укупан садржај ових масти обично не прелази 15% по маси готовог производа. Мeђутим, неки специјалитети, у чијој производњи се употребљава велик удео павлаке, могу укупно садржати око 20% масти по маси.

У производњи неких производа сличних сладоледу, у сировине се уграђује ваздух како би повећао запремину готовог производа (експандирање).

Само производи који садрже какао у зрну, какао масу или какао у праху сматрају се производима који садрже какао у смислу тарифног броја 2105 00.

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2105, посебно у погледу искључења.

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени

2106 10 20 и 2106 10 80

Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2106, став 2. под (6), осим оног дела који се односи на протеинске хидролизате.

Ови тар. бр. искључују концентрат протеина млека (тарифни подброј 0404 90 или тарифни број 3504 00).

Приликом одређивања садржаја сахарозе за сврхе сврставања у ове тар. подбр., мора се узети у обзир садржај инвертног шећера израженог као сахароза.

2106 90 20

Сложени алкохолни производи, осим на бази мирисних материја, који се употребљавају за производњу пића

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2106, став 2. под (7).

Видети Додатну напомену 2. уз ову главу.

Овај тарифни подброј искључује сличне сложене производе запреминске алкохолне јачине не преко 0,5% vol (тарифни подброј 2106 90 92 или 2106 90 98).

2106 90 30

Изоглукозни сирупи

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу.

2106 90 92 и 2106 90 98

Остали

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2106, став 2. под (1)–(5), (8)–(11) и (13)–(16), као и став 3. Допунски коментар CN уз тар. подбр. 2106 10 20 и 2106 10 80.

ГЛАВА 22
ПИЋА, АЛКОХОЛИ И СИРЋЕ

Опште одредбе

Када се у овој глави прави разлика између производа у паковањима од 2 литре или мањим и производа у паковањима већим од 2 литре, количина коју треба узети у обзир је запремина течности садржане у паковању, а не запремина амбалаже.

Ова глава обухвата, уколико они нису лекови, тоник препарате који су погодни да се непосредно пију, иако се узимају у малим количинама, на пример, кашичицом. Безалкохолни тоник препарати за које је потребно да се разреде пре него што се попију, не спадају у Главу 22 (обично тарифни број 2106).

Додатна напомена 2 (б)

Потенцијална запреминска алкохолна јачина израчунава се множењем масе шећера (израчунате у килограмима инвертног шећера) садржане у 100 литара датог производа, фактором 0,6.

2201

Вода, укључујући природну или вештачку минералну воду и газирану воду, без додатка шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију; Лед и снег

2201 10 11 до 2201 10 90

Минерална вода и газирана вода

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС коментару уз тарифни број 2201, делови (B) и (C).

Ови тар. подбр. не укључују природну минералну воду у аеросол контејнерима за употребу за негу коже (тарифни број 3304)

2201 10 11 и 2201 10 19

Природна минерална вода

„Природна минерална вода” означава воду која је усаглашена са релевантном верзијом Директиве 2009/54/ЕЗ Европског парламента и Савета („Службени лист ЕУˮ, број L 164, 26.6.2009, стр. 45).

2201 90 00

Остала

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2201, делови (А) и (D).

Овај тарифни подброј такође обухвата водену пару и природну воду, филтрирану, стерилизовану, прочишћену или омекшану.

2202

Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим сокова од воћа и поврћа из тарифног броја 2009

Израз „безалкохолна пића” дефинисан је у Напомени 3. уз ову главу.

2202 10 00

Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију

Овим тарифним подбројем обухваћена су безалкохолна пића наведена у ХС Коментару уз тарифни број 2202, део (A).

Присуство антиоксиданаса, витамина, стабилизатора или кинина не утиче на сврставање безалкохолних пића.

Овај тарифни подброј укључује течне производе, који се састоје од воде, шећера и арома, припремљене у пластичним кесама и намењене за кућну израду ледених лизалица, замрзавањем.

Видети и Додатну напомену 1. уз ову главу.

2202 90 10

Које не садржи производе из тар. бр. 0401 до 0404 или масноће добијене из производа из тар. бр. 0401 до 0404

Овај тарифни подброј укључује тоник препарате како су описани у експланаторнoj напомени уз ову главу, став 2. Ова безалкохолна пића, које се често називају додацима исхрани, могу бити заснована на екстрактима биљака (укључујући биље) и могу садржати додате витамине и/или минерале. По правилу, ови препарати би требало да доприносе општем здрављу и добробити организма; стога се разликују од ароматизоване или заслађене воде и других безалкохолних пића из тарифног подброја 2202 10 00 наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2202, део (А).

2202 90 91 до 2202 90 99

Остало, које по маси садржи масноће добијене из производа из тар. бр. 0401 до 0404

Ови тар. подбр. укључују течне производе познате под комерцијалним називом „filled milk”, под условом да je производ спреман да се попије. „Filled milk” је производ заснован на обраном млеку или обраном млеку у праху којем су додате рафинисане масти или уља у количини која је готово једнака количини природних масноћа екстрахованих из пуномасног млека. Овај напитак се сврстава у оквиру потподеле ових тар. подбр. на основу садржаја млечних масти.

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2202 90 10.

2204

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од грожђа осим оне из тарифног броја 2009

Видети Додатну напомену 2 (а) уз ову главу, у погледу „стварне запреминске алкохолне јачине”.

2204 10 11 до 2204 10 98

Вино пенушаво

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу.

2204 10 11

Шампањац

Шампањац је пенушавo винo произведено у француској покрајини Шампањи од грожђа произведеног искључиво у тој покрајини.

2204 21 06 до 2204 21 09

Вино, осим оног наведеног у тарифном подброју 2204 10, у боцама са „печурка” чеповима, причвршћеним жичаним корпицама; вино припремљено на други начин са натпритиском услед присуства угљен-диоксида у раствору од најмањe 1 bar али мање од 3 bar, мерено на температури од 20 °C

Ови тар. подбр. обухватају:

1. вино, испоручено у боцама са „печурка” чеповима, које није у складу са дефиницијом „пенушавог вина” из Напомене за тар. подбр. 1. уз ову главу;

2. вино, испоручено на други начин осим у боцама са „печурка” чеповима, са натпритиском од најмање 1 bar али не већим од 3 bar на 20 °C.

Чепови од плуте који су у складу са скицом у наставку и слични чепови израђени од пластичних материјала сматрају се „печурка” чеповима.

CH22-22-06-06-stopper

2204 21 11 до 2204 21 98

Остали

Видети Додатне напомене 4. и 5. уз ову главу.

Неиспарљиви састојци укупног сувог екстракта у смислу Додатне напомене 4 (А) укључују шећере, глицерол, танине, винску киселину, материје за бојење и соли.

2204 21 11 до 2204 21 78

Вино са заштићеном назнаком порекла (ЗНП)

Видети Додатну напомену 6 (а) уз ову главу.

2204 21 23

Tokaj

Видети Додатну напомену 4 (Б) (б) уз ову главу.

2204 21 79 и 2204 21 80

Вино са заштићеном географском ознаком (ЗГО)

Видети Додатну напомену 6 (а) уз ову главу.

2204 29 10

Вино, осим оног наведеног у тарифном подброју 2204 10, у боцама са „печурка” чеповима, причвршћеним жичаним корпицама; вино испоручено на други начин, са натпритиском услед присуства угљен-диоксида у раствору од најмањe 1 bar али мање од 3 bar, мерено на температури од 20 °C

Допунски коментар CN уз тар. подбр. 2204 21 06 до 2204 21 09 примењује се mutatis mutandis.

2204 29 11 до 2204 29 98

Остали

Видети Додатне напомене 4. и 5. уз ову главу.

2204 29 11 до 2204 29 58

Вино са заштићеном назнаком порекла (ЗНП)

Видети Додатну напомену 6 (а) уз ову главу.

2204 29 11

Tokaj

Видети Додатну напомену 4 (Б) (б) уз ову главу.

2204 29 79 и 2204 29 80

Вино са заштићеном географском ознаком (ЗГО)

Видети Додатну напомену 6 (а) уз ову главу.

2204 30 10

Делимично ферментисана или са заустављеном ферментацијом на други начин осим додавањем алкохола

Видети Додатну напомену 3. у вези са Додатном напоменом 2 (а), 2 (б) и 2 (в) уз ову главу.

2204 30 92

Концентрисани

Видети Додатну напомену 7. уз ову главу.

2204 30 96

Концентрисани

Видети Додатну напомену 7. уз ову главу.

2205

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима за ароматизацију

Вина обухваћена овим тарифним бројем и описана у ХС коментару уз тарифни број 2205 укључују:

1. пића позната као „Marsala all’uovo”, „Marsala alla mandorla” и „Crema di Marsala all’uovo”, базирана на Марсала вину и ароматизована жуманцима, бадемима и другим ароматичним материјама;

2. пића на бази вина позната као „сангрија”, ароматизована, на пример лимуном или поморанџом.

Видети Додатну напомену 8. уз ову главу. Производи који имају стварну запреминску алкохолну јачину мању од 7% vol спадају у тарифни број 2206 00.

2206 00

Остала ферментисана пића (нпр.: вино од јабуке (cider), вино од крушкe (perry), медовина и saké; Мешавине ферментисаних пића и мешавине ферментисаних пића и безалкохолних пића, на другом месту непоменуте нити обухваћене

У погледу сврставања ферментисаних пића на бази алкохола, којима су додати дестиловани алкохол, вода и друге супстанце (као што је сируп, различите ароме и боје и, у неким случајевима, кремаста база) видети пресуду Суда правде Европске уније у Предмету C-150/08. У складу са наведеном пресудом, ако ти додаци доводе до губитка укуса, мириса и/или изгледа пића произведеног од одређеног воћа или природног производа, то јест ферментисаног пића из тарифног броја 2206, оно се сврстава у тарифни број 2208.

2206 00 10

Слабо вино („piquette”)

Видети Додатну напомену 9. уз ову главу.

2206 00 31 до 2206 00 89

Остали

Ови тар. подбр. укључују производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 2206, став 2 под (1)–(10).

2206 00 31 и 2206 00 39

Пенушава

Видети Додатну напомену 10. уз ову главу у вези са „пенушавим”.

У вези са печурка чеповима у наведеној додатној напомени, видети Допунски коментар CN уз тар. подбр. 2204 21 06 до 2204 21 09, последњи став.

2206 00 51 до 2206 00 89

Непенушава, у судовима

Ови тар. подбр. укључују пића која нису производ природне ферментације шире од свежег грожђа већ су произведена од концентроване шире од грожђа. Ова шира је стабилна и може се складиштити да би се употребљавала по потреби.

Процес ферментације обично се покреће квасцем. Шећер такође може бити додат шири пре или током ферментације. Производ добијен овим процесом може на крају бити заслађен, ојачан или мешан.

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које јачине

2207 10 00

Етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи, неденатурисани

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2207, осим става 4.

Алкохолна пића (на пример, џин, водка) спадају у тар. подбр. 2208 20 12 до 2208 90 78, без обзира на њихову алкохолну јачину.

2207 20 00

Етил-алкохол и остали алкохоли, било које јачине, денатурисани

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2207, став 4.

2208

Неденатурисан етил-алкохол запреминске алкохолне јачине мање од 80% vol; Ракије, ликери и остала алкохолна пића

Ракије, ликери и остала алкохолна пића из тарифног броја 2208 су алкохолне течности по правилу намењене за људску исхрану и припремљене:

– било директно, дестилацијом (са или без додатих арома) природно ферментисаних течности, као што су вино или вино од јабуке, или претходно ферментисаног воћа, комина, зрна или других биљних производа, или

– једноставним додавањем различитих ароматичних супстанци и, понекад, шећера, алкохолу произведеном дестилацијом.

Различита алкохолна пића описана су у ХС Коментару уз тарифни број 2208, став 3. под (1)–(18).

У погледу неденатурисаних алкохола, треба имати на уму да они остају сврстани у овај тарифни подброј, чак и ако имају стварну алкохолну јачину 80% vol или већу, без обзира да ли је производ спреман да се конзумира као пиће.

Овај тарифни број не обухвата алкохолна пића добијена ферментацијом (тар. бр. 2203 00 до 2206 00).

2208 30 11 до 2208 30 88

Виски

Виски је ракија дестилована из житне каше и пласирана на тржиште са запреминском алкохолном јачином од 40% vol или већом, у боцама или другој амбалажи.

Шкотски виски је виски који је дестилован и сазрео у Шкотској.

Виски са додатком газиране воде (виски-сода) је искључен из ових тар. подбр. и спада у тарифни подброј 2208 90 69 или 2208 90 78.

2208 30 30

Виски од јечменог слада, немешани

Немешани шкотски виски од јечменог слада је ракија произведена у казанима једне дестилерије, дестиловањем ферментисане каше од само једне врсте слада – јечменог.

2208 30 41 и 2208 30 49

Виски од јечменог слада, мешани, у судовима

Мешани шкотски виски од јечменог слада производи се мешањем два или више вискија од јечменог слада који су дестиловани/добијени у различитим дестилеријама.

2208 30 61 и 2208 30 69

Виски од јечма и других житарица, немешани или виски од јечма и других житарица, мешани, у судовима

Немешани шкотски виски од јечма и других житарица је ракија, осим немешаног шкотског вискија од јечменог слада и мешаног шкотског вискија од јечменог слада, произведена у једној дестилерији, дестиловањем ферментисане каше јечменог слада, са или без целих зрна других житарица (у првом реду, пшенице или кукуруза).

Мешани шкотски виски од јечма и других житарица производи се мешањем два или више вискија од јечма и других житарица који су дестиловани/добијени у различитим дестилеријама.

2208 30 71 и 2208 30 79

Остали виски, мешани, у судовима

Остале врсте мешаног шкотског вискија производе се мешањем једног или више немешаних шкотских вискија од јечменог слада са једним или више немешаних шкотских вискија од јечма и других житарица.

2208 40 11 до 2208 40 99

Рум и остале ракије добијене дестилацијом ферментисаних производа од шећерне трске

Ови тар. подбр. укључују, на пример, рум и тафију, како су описани у ХС Коментару уз тарифни број 2208, став 3. под (3), под условом да задржавају своје органолептичке карактеристике.

2208 50 11 и 2208 50 19

Џин, у судовима

Џин је алкохолно пиће добијено једном дестилацијом или узастопним дестилацијама ректификованог алкохола од житарица или етил-алкохола са бобицама клеке и осталим ароматичним материјама (на пример, коријандером, кореном анђелике, анисом, ђумбиром).

За сврхе ових тар. подбр., само алкохолна пића која имају органолептичке карактеристике џина сматрају се џином.

Према томе, из ових тар. подбр. искључује се, на пример, следеће:

а) „Geneva” (тарифни подброј 2208 50 91 или 2208 50 99);

б) аквавит (тарифни подброј 2208 90 56 или 2208 90 77);

в) „kranawitter” (тарифни подброј 2208 90 56 или 2208 90 77).

2208 60 11 до 2208 60 99

Водка

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2208, став 3. под (5).

2208 70 10 и 2208 70 90

Ликери, укључујући „cordialsˮ

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2208, став 1. под (B) и став 3.

2208 90 11 и 2208 90 19

Арак, у судовима

Арак је ракија која се, уз помоћ посебне врсте квасца, производи од меласе од шећерне трске или од меласа од слатких сокова биљака и пиринча.

Арак треба разликовати од пића раки које се добија редестилацијом ракије од сувог грожђа или суве смокве са анисом и спада у тарифни подброј 2208 90 56 или 2208 90 77.

2208 90 33 и 2208 90 38

Ракије од шљиве, крушке, трешње или вишње (осим ликера), у судовима

Ракије од шљиве, крушке, трешње или вишње су алкохолна пића која се искључиво добијају ферментисањем и дестиловањем кома од шљива, крушака, трешања или вишања.

У погледу израза „шљиве” и „трешње и вишње”, видети ХС Коментар уз тарифни број 0809.

2208 90 48

Остала

За сврхе овог тарифног подброја, ракије дестиловане из воћа су јака алкохолна пића добијена искључиво алкохолном ферментацијом и дестиловањем воћа (осим шљива, крушака, трешања или вишања), на пример, од кајсија, дивље боровнице, малина, купина, црних, белих, црвених рибизли, јагода, јабука, укључујући алкохолна пића добијена од вина од јабуке („cider”). Калвадос спада у тарифни подброј 2208 90 45.

2208 90 56

Остала

Овај тарифни подброј укључује ракије од аниса, раки, ракије од агаве, осим текиле (на пример, „mezcal”), ракије дестиловане из ароматичног биља, дигестивне битере, аквавит, „kranawitter”, ракије дестиловане из корења (на пример, ракија од горчице), ракије од сирка.

2208 90 69

Остала алкохолна пића

Поред пића из ХС Коментара уз тарифни број 2208, став 3. под (14)–(18), овај тарифни подброј укључује и:

1. алкохолна пића са додатком газиране воде (на пример, виски-сода);

2. чај са алкохолом;

3. мешана алкохолна пића или алкохолна пића помешана са соковима од воћа или поврћа (коктели).

2208 90 71

Добијена дестилацијом воћа

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2208 90 48. Овај тарифни подброј укључује калвадос.

2208 90 77

Остала

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2208 90 56.

2208 90 78

Остала алкохолна пића

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2208 90 69.

2208 90 91 и 2208 90 99

Неденатурисани етил-алкохол са запреминском алкохолном јачином мањом од 80% vol, у судовима

Ови тар. подбр. укључују течност описану као „сладна пивска база” са запреминском алкохолном јачином од 14%, добијену из вареног пива које је прочишћено, а затим подвргнуто ултрафилтрацији, чиме је смањена концентрација састојака као што су горке супстанце и протеини (видети пресуду Суда правде Европске уније у Случају C-196/10).

2209 00

Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне киселине

2209 00 11 и 2209 00 19

Винско сирће, у судовима

Видети Додатну напомену 11. уз ову главу.

Видети и ХС коментар уз тарифни број 2209, део (I) став 2. под (1).

2209 00 91 и 2209 00 99

Остало, у судовима

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2209, део (I) став 2. под (2), (3) и (4) и део (II).

ГЛАВА 23
ОСТАЦИ И ОТПАЦИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ; ПРИПРЕМЉЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ

Додатна напомена 3.

Потенцијална запреминска алкохолна јачина израчунава се множењем масе шећера (израчунате у килограмима инвертног шећера) садржане у 100 литара датог производа, фактором 0,47.

2301

Брашно, прах и пелете, од меса или од осталих кланичних производа, од рибе или љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака, неупотребљиво за исхрану људи; Чварци

2301 20 00

Брашно, прах и пелете, од рибе или љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

Брашно, прах и пелете од рибе из овог тарифног подброја састоји се од рибе или отпадака од рибе који су обично кувани, а затим редуковани у пасту, осушени и млевени и, у неким случајевима, агломерисани у облик пелета.

Овај тарифни подброј искључује рибље брашно намењено за исхрану људи (тарифни подброј 0305 10 00).

2302

Мекиње и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или другом обрадом житарица и легуминозног биља, непелетизовани или пелетизовани

За потребе разликовања између производа из ове главе од оних из Главе 11, видети напомену 2 (А) уз Главу 11.

Остаци наведени у ХС Коментару уз тарифни број 2302, део (B) под (1) треба да садрже 50% или више житарица или легуминозног биља.

За одређивање садржаја скроба (у производу на пријему) треба применити метод утврђен у Делу К. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 54, 26. фебруар 2009, стр. 1).

2302 10 10 и 2302 10 90

Од кукуруза

Под условом да задовољавају критеријуме утврђене у напомени 2 (А) уз Главу 11, ломљена зрна кукуруза добијена приликом просејавања очишћених неољуштених зрна кукуруза искључена су из овог тарифног броја (тарифни подброј 1104 23 98).

2303

Остаци од производње скроба и слични остаци, резанци од шећерне репе, остаци од шећерне трске и остали отпаци индустрије шећера, остаци и отпаци из пивара или дестилација, непелетизовани или пелетизовани

За одређивање садржаја скроба и протеина, примењује се методе утврђене у деловима К. и В. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 („Службени лист ЕУˮ, број L 54, 26. фебруар 2009, стр. 1).

2303 10 11 и 2303 10 19

Остаци од производње скроба из кукуруза (осим концентрованих течности за натапање), са садржајем беланчевина, рачунато на суви производ

Производи који се сврставају у ове тар. подбр. морају испуњавати критеријуме утврђене у Додатној напомени 1. уз ову главу.

Ови тар. подбр. укључују:

1. кукурузни глутен (обично у облику брашна), који се углавном састоји од глутена из зрна кукуруза, добијеног сепарацијом скроба; садржај протеина (азот × 6,25) је већи од 40% по маси;

2. глутенски гриз, који је углавном добијен мешањем сувих остатака из производње кукурузног скроба са чистим глутеном; такви производи обично садрже око 40% протеина по маси (азот × 6,25);

3. храну за животиње од кукурузног глутена, која обично садржи најмање 20% протеина по маси (азот × 6,25) и углавном се састоји од честица перикарпа и ендосперма, кукурузног глутена и, понекад, течног корнстипа, који су сви нуспроизводи из производње кукурузног скроба.

Ови тар. подбр. укључују наведене производе агломерисане у облик пелета.

Ови тар. подбр. обухватају само производе са садржајем скроба не преко 28% по маси, одређеним у складу са делом К. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 („Службени лист ЕУˮ, број L 54, 26. фебруар 2009, стр. 1) и садржајем скроба не преко 4,5% по маси рачунато на сув производ, одређеним у складу са методом из Дела Ж. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009, (1).

Производи са већим садржајем скроба или масти обично се сврставају у Главу 11 или, по потреби, у тарифни подброј 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 или 2309 90 51. Исто важи и за робу која садржи производе екстраховане из кукуруза неком другом методом осим производње скроба мокром прерадом (остаци од просејавања зрна кукуруза, млевења зрна кукуруза, остаци из екстракције уља од кукурузних клица сувом прерадом, итд.).

Производи сврстани у ове тар. подбр. не смеју садржати остатке из екстракције уља од кукурузних клица мокром прерадом.

Концентровани течни корнстип спада у тарифни подброј 2303 10 90, без обзира на садржај протеина.

2303 10 90

Остало

За сврхе овог тарифног подброја, под остацима из производње скроба од корења маниоке подразумевају се такви производи са садржајем скроба не преко 40% по маси, рачунато на суву материју.

Ако је њихов садржај скроба већи, такви производи, у облику брашна или гриза, спадају у тарифни подброј 1106 20 10 или 1106 20 90. Производи у облику пелета спадају у тарифни подброј 0714 10.

Овај тарифни подброј такође укључује:

1. глутенску храну за животиње, од сирка, која обично садржи најмање 18% протеина по маси и углавном се састоји од честица перикарпа и ендосперма од зрна сирка, од сирковог глутена и, понекад, од концентроване сиркове течности за натапање, који су сви нуспроизводи из производње скроба од сирка.

Ови тар. подбр. обухватају само производе са садржајем скроба не преко 40% по маси, рачунато на суву материју.

Производи са већим садржајем скроба обично се сврставају у Главу 11, или по потреби, у тарифни број 2302 или 2309;

2. остатке из производње скроба познате као „сува кромпирова пулпа”. Садржај скроба у таквим остацима обично износи 50% или више по маси.

За одређивање садржаја влаге треба применити метод утврђен у Делу А. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 („Службени лист ЕУˮ, број L 54, 26. фебруар 2009, стр. 1).

Концентровани течни корнстип сврстава се у овај тарифни подброј, без обзира на садржај протеина.

2303 20 10 и 2303 20 90

Резанци од шећерне репе, отпаци од шећерне трске и други отпаци из производње шећера

Сурутка из које је делимично одстрањена лактоза не сматра се отпацима из производње шећера и не спада у ове тар. подбр. (тарифни број 0404).

Ови тар. подбр. укључују делимично или потпуно десахарификовану шећерну репу.

2303 30 00

Отпаци из пивара или дестилaција

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2303, став 1. део (E) под (1)–(5).

2304 00 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом екстракције уља од соје, немлевени, млевени или пелетизовани

Овај тарифни број не укључује сојине љуспице, млевене или немлевене, из којих није екстраховано сојино уље (тарифни број 2308).

2306

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа или уља осим оних из тарифног броја 2304 или 2305, немлевени, млевени или пелетизовани

2306 41 00

Од семена уљане репице са малом количином ерука киселине

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни подброј 2306 41.

2306 90 05

Од кукурузних клица

Овај тарифни подброј обухвата остатке од екстракције уља од кукурузних клица, добијене сувом или мокром прерадом, а који су у складу са критеријумима из Додатне напомене 2. уз ову главу.

Производи који нису усаглашени са овим критеријумима обично се сврставају у Главу 11. или по потреби, у тарифни број 2302 или 2309.

2306 90 11 и 2306 90 19

Уљане погаче и остали остаци добијени приликом екстракције маслиновог уља

Израз „остаци добијени приликом екстракције маслиновог уља” означава само производе са садржајем масних материја не преко 8% по маси. Такви производи (осим талога) са већим садржајем масних материја сврставају се у исти тарифни подброј као и основни материјал (тарифни подброј 0709 92 10 или 0709 92 90).

За одређивање садржаја масти, треба применити аналитички метод утврђен у Анексу XV Уредбе Комисије (ЕЕЗ) број 2568/91 („Службени лист ЕУˮ, број L 248, 5. септембар 1991, стр. 1).

2307 00

Талог од вина; Вински камен (стреш)

2307 00 11

Са укупном алкохолном јачином по маси не преко 7,9% и са садржајем суве материје преко 25% по маси

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу и релевантна објашњења.

2307 00 90

Вински камен (стреш)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2307, став 2.

2308 00

Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде биљних материјала и споредни производи, пелетизовани или непелетизовани, врста које се употребљавају за исхрану животиња, на другом месту непоменути нити обухваћени

2308 00 11

Са укупном алкохолном јачином по маси не преко 4,3% и са садржајем суве материје преко 40% по маси

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу и релевантна објашњења.

2308 00 40

Жир и дивљи кестен; кљук или комина од воћа, осим од грожђа

Комина од воћа, осим од грожђа, укључује „ћелије поморанџе”, тј. производе који се састоје од делова поморанџи који су првобитно, током пресовања, ушли у сок, како након цеђења не би преостало готово ништа од саставних меснатих делова воћа, већ се претежно састоје од ћелијске мембране и албеда. Ови производи су намењени да се додају разблаженим концентратима сока од поморанџе и безалкохолним пићима.

2308 00 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2308, став 2. под (2), (3), (4), (6), (7), (8) и (9).

Овај тарифни подброј такође укључује сојину љуску, млевену или немлевену, из које није екстраховано сојино уље.

2309

Препарати врста које се употребљавају за исхрану животиња

Видети Напомену 1. уз ову главу.

За одређивање садржаја скроба, примењује се полариметријски метод (познат и као модификовани метод по Еверсу) утврђен у Делу К. Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/2009 („Службени лист ЕУˮ, број L 54, 26. фебруар 2009, стр. 1).

Садржај скроба по маси производа који се употребљавају у исхрани животиња, у смислу тарифног броја 2309, утврђује се ензимским аналитичким методом утврђеним у Анексу Уредбе Комисије (ЕЗ) број 121/2008 („Службени лист ЕУˮ, број L 37, 12. фебруар 2008, стр. 03) у случајевима када су следеће компоненте хране за животиње присутне у значајним количинама:

а) производи од (шећерне) репе, као што су резанци од (шећерне) репе, меласа (шећерне) репе, меласирани резанци (шећерне) репе, винаса (шећерне) репе, шећер (од шећерне репе);

б) пулпа агрума;

в) ланено семе; експелер погаче од ланеног семена; ланено семе, екстраховано;

г) уљана репица; експелер погаче од уљане репице; уљана репица, екстрахована; љуска уљане репице;

д) семе сунцокрета; семе сунцокрета, екстраховано; семе сунцокрета, делимично ољуштено, екстраховано;

ђ) експелер погаче од копре; копра, екстрахована;

е) кромпирова пулпа;

ж) суви квасац;

зи) производи богати инулином (на пример, љуспице и гриз од топинамбура);

ј) чварци.

Производе са садржајем скроба испод 0,5% не треба сматрати производима који садрже скроб. За одређивање глукозе треба применити метод високопритисне течне хроматографије (HPLC) [Уредба Комисије (ЕЗ) број 904/2008 („Службени лист ЕУˮ, број L 249, 18. септембар 2008, стр. 9) ].

Када је реч о млечним производима, видети Додатну напомену 4. уз ову главу. Садржај млечних производа и садржај скроба израчунавају се на производу на пријему.

2309 10 11 до 2309 10 90

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало

Ови тар. подбр. укључују псеће играчке за жвакање, испоручене у различитим облицима, као што су прстенови и кости, које се састоје од исецканих комадића воловске коже, желатина, глукозног сирупа (као везива), материје за бојење, хидролизата биљних протеина, стабилизатора и, у случају прстенова, меса и коштаног брашна, који су сви у потпуности јестиви.

2309 90 10

Растворљиви производи од риба или морских сисара

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2309, део (II) (B) последњи став под (1).

2309 90 20

Производи наведени у Додатној напомени 5. уз ову главу

Употреба течног корнстипа као хранљиве подлоге (хранљива чорба) може у производу довести до присуства мртвих средстава за ферментацију, у концентрацији која обично не прелази 2%. Ови производи се могу детектовати микроскопом.

Поред тога, производи који садрже остатке течности за натапање која се употребљава у одређеним поступцима ферментације, садрже, у веома малим количинама, следеће материје: амилоглукозидазе, алфа-амилазе, ксантан гуму, млечну киселину, лимунску киселину, лизин, треонин, триптофан.

Течни корнстип већ садржи неке од ових супстанци (на пример, амино киселине) у веома малим количинама, а пораст концентрације услед ферментације је занемарљив.

Производи чији садржај скроба или масти прелази границе из Додатне напомене 5. сврставају се, по потреби, у тарифни подброј 2309 90 41 или 2309 90 51.

Усаглашеност остатака из производње скроба од кукуруза увезеног из САД треба верификовати у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) број 1375/2007 („Службени лист ЕУˮ, број L 307, 24. новембар 2007, стр. 5).

ГЛАВА 24.
ДУВАН И ПРОИЗВОДИ ЗАМЕНЕ ДУВАНА

2401

Дуван, сиров или непрерађен; Отпаци од дувана

У погледу дувана у природном или непрерађеном стању, видети ХС Коментар уз тарифни број 2401 став 1. под (1).

Треба имати на уму да:

а) „дуван сушен у сушари” типа вирџинија означава дуван који је сушен у вештачким атмосферским условима процесом регулације топлоте и вентилације, не дозвољавајући диму и испарењима да дођу у контакт са листовима дувана; боја сушеног дувана обично варира од лимун-жуте до веома тамно наранџасте или црвене. Остале боје и комбинације боја често су резултат разлика у зрелости и техникама гајења и сушења;

б) „светли дуван сушен на ваздуху” типа берлеј (укључујући хибриде берлеја) означава дуван који је сушен у природним атмосферским условима и нема мирис дима или испарења ако је излаган додатној топлоти или циркулацији ваздуха; боја листова обично варира од светло жуто-смеђе до црвенкасте. Остале боје и комбинације боја често су резултат разлика у зрелости и техникама гајења и сушења;

в) „светли дуван сушен на ваздуху” типа мериленд означава дуван који је сушен у природним атмосферским условима и нема мирис дима или испарења ако је излаган додатној топлоти или циркулацији ваздуха; боја листова обично варира од светло жуте до тамне трешње. Остале боје и комбинације боја често су резултат разлика у зрелости и техникама узгоја и сушења;

г) „дуван сушен на ватри” означава дуван који је сушен у вештачким атмосферским условима уз помоћ отворене ватре на дрва, чији дим је дуван делимично апсорбовао. Листови „дувана сушеног на ватри” обично су дебљи од листова берлеја, „дувана сушеног у сушари” или мериленд дувана са одговарајуће позиције на стабљици. Боје обично варирају од жућкасто-смеђе до веома тамно смеђе Остале боје и комбинације боја често су резултат разлика у зрелости и техникама узгоја и сушења.

Дуван сушен на сунцу је сушен директном сунчевом светлошћу на отвореном и под пуном дневном светлошћу.

Овај тарифни број не укључује живе биљке дувана (тарифни број 0602).

2401 30 00

Отпаци од дувана

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2401, став 1. под (2), овај тарифни подброј укључује и:

1. отпад настао приликом манипулације листовима дувана; на тржишту обично познат као „отпаци” али, у различитим државама чланицама и под називима „smalls”, „winnowings”, „sweepings”, „kirinti” или „broquelins”, итд. Обично садрже нечистоће или стране материје као што је прашина, биљни отпад, текстилна влакна. Прашина из овог отпада је понекад уклоњена просејавањем;

2. отпад од лишћа дувана, на тржишту познат под називом „siftings”, добијен просејавањем наведених отпадака;

3. отпад из производње цигара, под називом „одсечци”, који се састоји од комада одсечених од листова;

4. дуванска прашина (отпадни нуспроизвод добијен просејавањем наведених отпадака).

Овај тарифни подброј не укључује отпадни дуван припремљен за продају као дуван за пушење или жвакање, шмркање или дуван у праху, односно за који се подразумева да се обрађује за сврхе да се употреби као дуван за пушење, жвакање, шмркање или дуван у праху (тарифни број 2403).

2402

Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замене дувана

2402 10 00

Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван

Цигаре и цигарилоси су свици дувана који се могу пушити и, на основу њихових својстава, искључиво намењени да се пуше какви јесу, који имају:

а) спољашњи омотач од природног дувана који потпуно покрива производ, по потреби укључујући и филтер (али без додатног слоја који делимично покрива спољни омотач), али, у случају цигара са врхом, не и врх; или

б) пуњење од мешавине ижиљеног дувана и спољашњи омотач у природној боји цигаре, од реконституисаног дувана из тарифног подброја 2403 91 00, који потпуно покрива производ, по потреби укључујући и филтер, а у случају цигара са врхом, не и врх, при чему маса по јединици, без филтера или муштикле, није мања од 2,3 g ни већа од 10 g и чији обим најмање једна трећине њене дужине није мањи од 34 mm.

Под условом да испуњавају наведене критеријуме, производи са омотачем од реконституисаног дувана, који се може делимично састојати од супстанци које нису дуван, сврставају се у овај тарифни подброј.

2402 20 10 и 2402 20 90

Цигарете које садрже дуван

Цигарете су свици дувана који се могу пушити какви јесу, а који не спадају у категорију цигара или цигарилоса (Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 2402 10 00).

Под условом испуњавају наведене предуслове, производи који се делимично састоје од материја које нису дуван, сврставају се у ове тар. подбр.

Ови тар. подбр. не обухватају производе који се у целини састоје од материја које нису дуван (тарифни подброј 2402 90 00 или, ако су намењени за медицинску употребу, Глава 30).

2402 90 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује цигаре, цигарилосе и цигарете које се у целини састоје од замена дувана, на пример, цигарете израђене од посебно припремљених листова једне сорте салате, које не садрже ни дуван ни никотин.

2403

Остали прерађени дуван и производи замене дувана; „хомогенизовани” или „реконституисани” дуван; Eкстракти и есенције од дувана

2403 11 00

Дуван за водене луле, наведен у Напомени за тар. подбр. 1. уз ову главу

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни подброј 2403 11.

2403 19 10 и 2403 19 90

Остали

Дуван за пушење јесте дуван који је резан или на други начин уситњен, искидан или пресован у блокове и који се може пушити без даље индустријске прераде.

Отпад настао приликом манипулације листовима дувана или током производње дуванских производа који се могу пушити, сматра се дуваном за пушење ако не одговара опису цигара, цигарилоса или цигарета (видети објашњења уз тар. подбр. 2402 10 00 и 2402 20 10 и 2402 20 90).

Мешавине дувана за пушење са супстанцама које нису дуван такође се сврставају у ове тар. подбр., под условом да одговарају наведеној дефиницији, са изузетком производа намењених за медицинску употребу (Глава 30).

Ови тар. подбр. укључују резани дуван односно готову дуванску мешавину за производњу цигарета.

2403 91 00

„Хомогенизовани” или „реконституисани” дуван

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2403, став 1. под (6).

2403 99 10

Дуван за жвакање и дуван за шмркање

Дуван за жвакање је дуван у облику свитака, штапића, трака, коцкица или блокова, посебно припремљен за жвакање, а не за пушење и који је припремљен за продају на мало.

Дуван за шмркање је дуван у праху или зрнцима, посебно обрађен како би се могао ушмркавати, а не пушити.

Под условом да испуњавају наведене предуслове, производи који се делимично састоје од материја које нису дуван, сврставају се у овај тарифни подброј.

2403 99 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. екстракте и есенције од дувана како су описани у ХС Коментару уз тарифни број 2403 став 1. под (7);

2. дувански прах (обично добијен процесом, на пример, млевења, којим се добија одређена расподела величине честица). Не би смело бити нечистоћа, а честице морају бити мање од 0,4 mm;

3. преден, ароматизован и ферментисан бразилски дуван, пресован у опнама у облик лопте („mangotes”);

4. експандирани дуван који није резан или на други начин уситњен;

5. производи за пушење (на пример, „дуван за водене луле”), који се у целини састоје од замена дувана и других материја које нису дуван.

ОДЕЉАК V
МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 25
СО; СУМПОР; ЗЕМЉА И КАМЕН; ГИПС, КРЕЧ И ЦЕМЕНТ

Напомена 1.

Флотација има за циљ да раздвоји богати елемент неке минералне материје од јаловине, омогућавајући му да се скупи на површини воде у коју је уроњен, док се јаловина таложи на дну.

2501 00

Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чист натријум-хлорид, у воденом раствору или не, било да садрже или не садрже додата антиагломерациона средства или средства за бољу флуидност; Mорска вода

2501 00 31

За хемијску трансформацију (раздвајање Na од Cl) потребну због производње других производа

Под условом да су испуњени услови које је утврдио надлежни орган, овај тарифни подброј укључује со, денатурисану или неденатурисану, намењену производњи хлороводоничне киселине, хлора, калцијум-хлорида, натријум-нитрата, натријум-хипохлорита, натријум-сулфата, натријум-карбоната, натријум-хидроксида, натријум-хлората, натријум-перхлората и металног натријума.

2501 00 51

Денатурисана или за остале индустријске потребе (укључујући и пречишћавање), осим соли намењене за конзервисање или припрему хране за људе или животиње

Под условом да су испуњени услови које је утврдио надлежни орган, овај тарифни подброј обухвата:

1. денатурисану со, без обзира на њену предвиђену употребу, осим денатурисане соли из тарифног подброја 2501 00 31;

2. со за пречишћавање; под „пречишћавањем” се у овом контексту подразумева само прочишћавање оним поступцима у којима се со раствара;

3. со за индустријску употребу, осим за хемијску трансформацију или конзервисање или припрему прехрамбених производа за људску или животињску исхрану. „Со за индустријску употребу” подразумева со намењену да се у фабричким погонима употреби као сировина или интермедијарни производ у некој операцији индустријске производње (на пример, у металургији, при бојењу, у индустрији коже и крзна, у производњи сапуна, у расхлађивању и у керамичкој индустрији).

Со, осим денатурисане соли која се употребљава за посипање путева, спада у тарифни подброј 2501 00 99.

2501 00 91

Со намењена за исхрану људи

Со погодна за људску исхрану је неденатурисана со погодна за директну употребу у домаћинству или у индустрији као зачин или као средство за конзервисање прехрамбених производа. Обично има висок ниво чистоће и чисто беле је боје.

2501 00 99

Остало

Овај тарифни подброј укључује неденатурисану со која се зими употребљава као средство за одлеђивање и со која се употребљава као храна за животиње (на пример, слане лизалице).

2503 00

Сумпор свих врста, осим сублимисаног, таложног и колоидног сумпора

2503 00 10

Сирови или непречишћени сумпор

Овај тарифни подброј укључује облике сумпора наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2503, став 1. под (1)–(4). Ове врсте сумпора обично су у облику блокова, грудви или прашине.

2503 00 90

Остали

Овај тарифни подброј укључује облике сумпора наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2503, став 1. под (5)–(7). Ове врсте сумпора обично су у облику штапића или малих погача (рафинисани сумпор) односно праха („просејани сумпор”, „вејани сумпор”, „атомизовани сумпор”).

2508

Остале глине (осим експандираних глина из тарифног броја 6806), андалузит, кијанит и силиманит, калцинисане или некалцинисане; Mулит; {амотне или динас-земље

2508 10 00

Бентонит

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2508, став 3, (1).

Бентонити из природе обично имају pH вредност између 6 и 9,5 (5% водена суспензија и након што одстоји 1 сат) и садржај натријум-карбоната мањи од 2%; њихов укупан садржај разменљивог натријума и калцијума не прелази 80 meq/100 g. Постоје две врсте: ниско-бубрећи калцијум и високо-бубрећи калцијум (степен бубрења мањи од 7 ml/g или већи од 12 ml/g).

Неки бентонити из природе могу имати карактеристике које се разликују од ових вредности; када таквих карактеристика има више, такав бентонит се обично сматра активним.

Активни бентонити обично спадају у тарифни подброј 3802 90 00.

2511

Природни баријум сулфат (барити); Природни баријум карбонат (витерит) калцинисани или некалцинисани, осим баријум оксида из тарифног броја 2816

2511 10 00

Природни баријум-сулфат (барити)

Барити садрже променљиве количине оксида гвожђа, алуминијума, натријум-карбоната и силицијума. Будући да је овај производ најтраженији у белој боји, он се дроби, просејава како би се уклонили обојени елементи (углавном жућкасти), фино меље, а потом пречишћава левигацијом.

2511 20 00

Природни баријум-карбонат (витерит)

Витерит се јавља у облику ромбоидних кристала или жућкастих маса које су нерастворљиве у води.

2513

Пловућац; Ситнозрни корунд; Природни корунд, природни гранат и остале природне материје за брушење, термички обрађене или необрађене

2513 20 00

Ситнозрни корунд, природни корунд, природни гранат и остале природне материје за брушење

За сврхе овог тарифног подброја, остале природне материје за брушење укључују триполи, познат као „трули камен”, пепео сиви производ који се употребљава као благи абразив или за полирање.

2516

Гранит, порфир, базалт, пешчар и остали камен за споменике или грађевинарство, нетесан или грубо тесан, несечен или само исечен, тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући квадратни) облика

Када камен квадратног облика није једнообразне дебљине, сврставање према дебљини се врши по највећој дебљини.

2516 11 00

Необрађен или грубо тесан

Допунски коментар CN ХС за тарифни подброј 2515 11 примењује се mutatis mutandis.

2516 12 00

Само исечен, тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући квадратни) облика

Допунски коментар CN ХС за тарифни подброј 2515 12 примењује се mutatis mutandis.

2516 90 00

Остали камен за споменике или грађевинарство

Овај тарифни подброј укључује:

1. тврди камен као што је порфир, сијенит, лава, базалт, гнајс, трахит, дијабаз, диорит, фонолит, липарит, габро, лабрадорит и перидотит;

2. кречњачке стене за споменике или грађевине које не спадају у тарифни број 2515, тј. привидне релативне тежине мање од 2,5, необрађене, грубо тесане или само исечене, тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући квадратни) облика, било које дебљине;

3. серпентин или офит, необрађен, грубо тесан или само исечен, тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући квадратни) облика; било које дебљине.

2518

Доломит, калцинисан или некалцинисан, синтерован или несинтерован, грубо тесан или сечен, тестером или на други начин, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика; Мешавина доломита за набијање

2518 10 00

Доломит, некалцинисан нити синтерован

Доломит је природни двоструки карбонат калцијума и магнезијума. Он остаје сврстан у овај тарифни подброј чак и када је подвргнут благој термичкој обради која не мења његов хемијски састав.

Овај тарифни подброј обухвата доломит, некалцинисан нити синтерован, необрађен, грубо тесан (у квадратни облик) или само исечен, тестером или цепањем, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика.

2518 20 00

Доломит, калцинисан или синтерован

Калцинисан или синтерован доломит је доломит који је термички обрађен на високој температури (око 1500 °C за препечени (синтерован) доломит и око 800 °C за калцинисани доломит који мења свој хемијски састав ослобађањем угљен-диоксида).

2519

Природни магнезијум-карбонат (магнезит); топљени магнезијум оксид; Синтеровани магнезијум-оксид са садржајем или без садржаја малих количина других оксида додатих пре синтеровања; Остали оксиди магнезијума, чисти или нечисти

2519 90 10

Магнезијум-оксид, осим калцинисаног природног магнезијум-карбоната

Овај тарифни подброј укључује:

1. магнезијум-оксид добијен калцинисањем магнезијум-хидроксида или исталоженог магнезијум-карбоната, који се употребљава нарочито у фармацији; ова супстанца је бели прах чистоће не мање од 98%;

2. магнезијум-оксид добијен фузионисањем претходно калцинисаног магнезита; магнезит се калцинише на 1400 до 1800 °C; добијени магнезијум се потом фузионише у лучној пећи на температури од 2800 до 3000 °C, а, када се охлади, ствара се кристални производ који се готово у целини састоји од магнезијум-оксида (фузионисани магнезијум-оксид); он је високе чистоће (најмање 95%) и састоји се од стакластих кристала;

3. магнезијум-оксид добијен из морске воде; добија се калцинисањем магнезијум-хидроксида исталоженог из морске воде: овај производ је обично 91 до 98% чистоће и садржи више бора него препечени (синтерован) магнезијум (око 100 ppm насупрот око 40 ppm).

2520

Гипс; анхидрид гипса; Печени гипс (који се састоји од калцинисаног гипса или калцијум-сулфата) обојени или необојени, са додатком или без додатка малих количина убрзивача или успоривача везивања

2520 20 00

Печени гипс

Овај тарифни подброј укључује грађевински печени гипс.

Грађевински печени гипс се производи обрадом сировог гипса (гипсани камен или други материјали који садрже гипс, на пример, нуспроизводи хемијске индустрије) посебним процесима изливања и калцинисања. Одређене карактеристике се могу добити додавањем адитива током производног поступка. Они се јављају у облику средстава за флотацију (тј. супстанци које, на одређен начин, утичу на карактеристике гипса – његову конзистенцију или адхзсивна својства), и успоравача или убрзавача.

Грађевински печени гипс се употребљава, на пример, као спољни малтер за малтерисање зидова и плафона, у производњи грађевинских панела или других конструкционих елемената, или за везивање плочица.

2523

Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не

2523 90 00

Остали хидраулични цементи

Овај тарифни подброј укључује:

1. цемент високе пећи који садржи најмање 20% по маси Портланд цемента у облику клинкера, 36% до 80% по маси гранулисане згуре високе пећи и не више од 5% по маси осталих састојака цемента;

2. пуцолански цемент који се састоји од најмање 60% по маси Портланд цемента у облику клинкера, максимум 40% по маси природног пуцолана или летећег пепела и максимум 5% по маси осталих састојака цемента.

За израз „пуцолан”, видети ХС коментар уз тарифни број 2530, део (D). став 7.

Летећи пепео је фини, лагани прах, добијен екстраховањем честица праха из гасова сагоревања из пећи на камени угаљ у праху. Његова боја варира од сиве до црне.

2524

Азбест

2524 10 00

Плави азбест (кроцидолит)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2524, став 2.

2526

Стеатит природни, нетесан или грубо тесан, несечен или само исечен тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући квадратни) облика; талк

2526 20 00

Дробљен или млевен

Овај тарифни подброј не обухвата талк у праху у паковањима за продају на мало, за тоалетну употребу (тарифни број 3304).

2528 00 00

Борати природни и њихови концентрати (калцинисани или некалцинисани), осим бората издвојених из природне слане воде; природна борна киселина која садржи не преко 85% H3BO3 рачунато на сув производ

Овај тарифни број укључује:

1. кернит и тинкал, познате и као „природни боракс”;

2. пандермит и прицеит, који су калцијум борати;

3. борацит, односно магнезијум хлороборат;

4. природну борну киселину добијену испаравањем воде преостале након кондензације природних испарења из земље у неким регионима (италијански суфиони) или испаравањем воде извучене из подземних извора у тим регионима, под условом да не садржи више од 85% H3BO3 рачунато на суву материју. Међутим, борна киселина која садржи више од 85% H3BO3 сврстава се у тарифни број 2810 00.

Овај тарифни број не обухвата натријум-борат (рафинисани боракс) добијен хемијским обрадом кернита или тинкала или натријум-борате добијене испаравањем сложених раствора соли из неких сланих језера (тарифни број 2840).

2530

Минералне материје на другом месту непоменуте нити обухваћене

2530 10 00

Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2530, део (D). став 3.

2530 90 00

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2530, делови (A), (B), (C) и (D) (осим дела (D) став 3).

ГЛАВА 26
РУДЕ, ЗГУРЕ И ПЕПЕО

2620

Згуре, пепео и остаци (осим од производње гвожђа и челика) који садрже метале, арсен или једињења метала и арсена

2620 11 00

Талог од галванизације цинком

Талог од галванизације цинком је остатак из када за галванизацију и често се назива и „тврди цинкˮ. Постоје две основне врсте:

1. Талог од тешке галванизације, односно производ од метала, веома променљивог и нехомогеног састава, који се теже топи и гушћи је од цинка и таложи се на дну када са течним цинком током галванизације челичних лимова, жица, цеви, итд. у растопљеном цинку.

Овај талог се извлачи из када у облику густе пасте и обликује у листове или плоче, које могу бити храпаве или чак сунђерастог изгледа.

Садрже, по маси, од 2 до 5% гвожђа. Њихов садржај цинка креће се од 92 до 94% по маси. Њихов садржај алуминијума обично је низак и не прелази 0,2 дo 0,3% по маси.

2. Талог од лаке галванизације или површински талог, односно производ од метала настао континуелним скупљањем из када за галванизацију применом Сендзимир поступка, без топитеља.

Ови талози, који имају мању густину од цинка, плутају по површини када. Када се извуку из када у облику густе пасте и обликују у плоче, мање су неправилног облика од наведених.

Њихов садржај гвожђа је веома низак, обично мањи од 0,5% по маси. Њихов садржај алуминијума је много већи: 1 до 2% по маси. Њихов садржај цинка је реда величине 98% по маси.

Ове производе не треба мешати са легурама цинка (тарифни број 7901), чији резултати тестирања обично показују 3 до 5% по маси алуминијума и које могу садржати до 3% по маси бакра, али које испуњавају одређене техничке захтеве, с обзиром на то да им је састав цинканог талога такав да се могу корисно употребити само у металургији или за хемијску трансформацију.

2620 19 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује:

1. талоге од рафинације, који се извлаче са дна када у којима се рафинише сирови цинк. Они садрже по маси од 4 до 8% олова и до 6% гвожђа;

2. цинкову згуру и пепео, који се састоје од цинка (од 65 до 70% по маси) и оксида цинка са угљеником и другим нечистоћама;

3. цинкову пену која се састоји од металног цинка, цинк хлорида и амонијум-хлорида, цинк-оксида и гвожђе-оксида, извучених са површине када за галванизацију или из каца у којима се врши претапање старог цинка;

4. цинкани муљ, односно остатак из неких индустрија у којима се цинк употребљава као редукционо средство;

5. цинкову шљаку добијену као остатак из производње цинк-оксида од цинканог талога; она тада садржи око 60% цинка по маси, док се остатак састоји од гвожђа и других нечистоћа;

6. остатке цинк-оксида, добијене из гасова приликом поновне прераде различитих метала или легура, као што је месинг. Ове резидуалне оксиде не треба мешати са:

– цинковим сивилима (тарифни подброј 3206 49 70), односно веома нечистим цинк оксидима који се стављају у промет у облику праха хомогене боје и финоће честица и употребљавају као пигменти;

– цинком у праху, добијеним атомизацијом растопљеног цинка (тарифни подброј 7903 90 00) или цинковом прашином, који садрже по маси од 80 до 94% металног цинка, поновно добијеног из наслага цинк оксида (тарифни подброј 7903 10 00).

2620 21 00

Талози оловног бензина и талози антидетонатора једињења олова

Видети Напомену за тар. подбр. 1. уз ову главу.

Видети и ХС коментар уз тарифни број 2620, став 2. под (10).

2620 60 00

Који садрже арсен, живу, талијум или њихове мешавине, врсте која се употребљава за добијање арсена или тих метала или за производњу њихових хемијских једињења

Видети Напомену за тар. подбр. 2. уз ову главу.

2620 91 00

Који садрже антимон, берилијум, кадмијум, хром или њихове мешавине

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2620, став 2. под (13).

2621

Остале згуре и пепео, укључујући и пепео морских алги; Пепео и остаци од спаљивања градског отпада

2621 10 00

Пепео и остаци од спаљивања градског отпада

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2621, став 2. под (5).

ГЛАВА 27
МИНЕРАЛНА ГОРИВА, МИНЕРАЛНА УЉА И ПРОИЗВОДИ ЊИХОВЕ ДЕСТИЛАЦИЈЕ; БИТУМЕНОЗНЕ МАТЕРИЈЕ; МИНЕРАЛНИ ВОСКОВИ

Општа одредба

Осим ако није другачије назначено, израз „метод ASTM” означава методе које утврђује Америчко друштво за тестирање и материјале.

Напомена 2.

Садржај ароматичних састојака утврђује се следећим методама:

– производи чија крајња тачка дестилације не прелази 315 °C: метод EN 15553;

– производи чија крајња тачка дестилације прелази 315 °C: видети Анекс А Допунски коментар CN уз ову главу.

Додатна напомена 5.

1. Треба имати на уму да се, осим у случајевима предвиђеним Додатном напоменом 5 (љ), изузимање примењује на производ у целини употребљену специфичном процесу.

Сходно томе, када је неки производ добијен од нафте подвргнут, на пример, алкиловању или полимеризацији, онај његов део који није ефективно трансформисан (алкилован или полимеризован) такође остварује повластицу изузимања.

2. У случајевима када је неопходан претходни поступак пре неког „специфичног процеса” (видети последњи став Додатне напомене 5), да би се остварила повластица изузимања морају бити испуњена два услова:

а) увезени производ мора бити ефективно подврдгнут неком „специфичном процесу”, на пример, крековању;

б) претходни поступак мора бити неопходан за „специфични процес”.

Следећи претходни поступци се нарочито сматрају неопходним за производе намењене да се подвргну неком „специфичном процесу”:

а) дегазирање;

б) дехидрација;

в) уклањање одређених лаких или тешких производа који могу ометати прераду;

г) уклањање или конверзија меркаптана (омекшавање или слађење), из других сумпорних једињења или из других једињења која могу угрозити прераду;

д) неутрализација;

ђ) декантација,

е) десалинација.

Сви производи који се могу добити током претходног поступка, а који нису подвргнути неком специфичном процесу, подлежу царинским дажбинама које се примењујју на производе „за остале сврхе”, у зависности од врсте и вредности увезене робе и на основу нето масе на тај начин добијених производа.

Додатна напомена 5 (а)

„Вакуум дестилација” означава дестилацију под притиском не преко 400 mbar, мерено на врху колоне.

Додатна напомена 5 (б)

„Редестилација са веома прецизним процесом раздвајања (фракционисања) означава дестилацију (осим атмосферске дестилације) континуалним или шаржним процесом која се примењује у индустријским постројењима уз употребу дестилата из тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 до 2711 19 00, 2711 21 00 и 2711 29 00 (осим пропана чистоће не мање од 99%) како би се добили:

1. изоловани угљоводоници високе чистоће (90% или више у случају олефина и 95% или више у случају других угљоводоника), смеше изомера са истим органским саставом које се сматрају изолованим угљоводоницима.

Прихватљиви су само они поступци путем којих се добија најмање три различита производа али ово ограничење се не примењује у случајевима када се поступак састоји од сепарације изомера. Уколико се ово односи на ксилене, етилбензен је укључен са изомерима ксилена;

2. производи из тар. подбр. 2707 10 00 до 2707 30 00, 2707 50 00 и 2710 12 11 до 2710 19 48:

а) кд којих нема преклапања крајње тачке кључања једне фракције и почетне тачке кључања наредне фракције и уз разлику између температура не већу од 60 °C на којима 5 и 90% по запремини (укључујући губитке) предестилише, према методу EN ISO 3405 (еквивалентан са методом ASTM D 86);

б) код којих се преклапају крајње тачке кључања једне фракције и почетне тачке кључања наредне фракције и уз разлику не већу од 30 °C између температура на којима предестилише 5 и 90% по запремини (укључујући губитке) према методу EN ISO 3405 (еквивалентан са методом ASTM D 86);

Додатна напомена 5 (в)

Крековање је индустријски поступак модификовања хемијске структуре производа добијених од нафте разбијањем молекула загревањем, са притиском или без притиска и уз помоћ или без помоћи катализатора, тако производећи, у ствари, смеше лакших угљоводоника које, при нормалним температурама и притиску, могу бити течне или гасовите.

Главни поступци крековања су:

1. термичко крековање;

2. каталитичко крековање;

3. парно крековање ради добијања гасовитих угљоводоника;

4. хидрокрековање (крековање са хидрогенацијом);

5. дехидрогенација;

6. деалкиловање;

7. коксовање;

8. смањивање вискозитета;

Додатна напомена 5 (г)

Реформинг је термичка или каталитичка обрада лаких или средњих уља како би се повећао њихов садржај ароматичних угљоводоника. Каталитички реформинг се примењује, на пример, како би се лака уља из примарне дестилације превела у тешка уља већег октанског броја (са већим садржајем ароматичних угљоводоника) или у смешу угљоводоника која садржи бензол, толуен, ксилене, етилбензен, итд.

Основни каталитички реформинг поступци су они у којима се као катализатор употребљава платина.

Додатна напомена 5 (д)

Екстракција помоћу селективних растварача је поступак сепарације група производа са различитим молекуларним структурама помоћу супстанци са приоритетним дејством растварача (на пример, фурфурал, фенол, дихлоретил етар, анхидрид сумпорне киселине, нитробензен, уреа и неки њени деривати, ацетон, пропан, метил етил кетон, метил изобутил кетон, гликол, N-метил морфолин).

Додатна напомена 5 (е)

Полимеризација је индустријски поступак који укључује или не укључује загревање или примену катализатора, путем којег се на незасићене угљоводонике делује да образују њихове полимере или кополимере.

Додатна напомена 5 (ж)

„Алкиловање” означава неку топлотну или каталитичку реакцију код које се незасићени угљоводоници сједињују са другим угљоводоницима, нарочито изопарафинима и ароматичним угљоводоницима.

Додатна напомена 5 (зи)

Изомеризација је реформисање структуре састојака производа од нафте без мењања њиховог укупног састава.

Додатна напомена 5 (ј)

Следеће су примери уклањања воскова за сврхе ове додатне напомене:

1. девоскирање хлађењем (са или без растварача);

2. микробиолошки третман;

3. девоскирање помоћу урее;

4. третман молекуларним ситом.

Додатна напомена 5 (љ)

„Атмосферска дестилација” означава дестилацију која се врши под притиском од око 1013 mbar, мерено на врху колоне.

Додатна напомена 6.

1. „Хемијска трансформација” означава било коју операцију којом се врши молекуларна модификација једног или више састојака производа од нафте који се подвргава преради.

Само мешање производа од нафте са неким другим производом, који није или такође јесте производ од нафте, не сматра се „хемијском трансформацијом”. Не сматра се да инкормпорација белог шпиритуса са бојом, на пример, или базног уља са штампарском бојом, потпада под дефиницију „хемијске трансформације”. То важи и за све употребе производа од нафте као растварача или горива.

2. Примери „хемијске трансформације”:

а) третман халогенима или халогеним једињењима:

(i) ракција са пропиленом присутним у гасовитој фракцији нафте, како би се добила органска једињења (на пример, да би се добио пропилен оксид);

(ii) обрада фракција нафте (моторно гориво, керозин, гасно уље), парафина, воскова од нафте или парафинских остатака хлором или једињењима хлора, како би се добили хлоропарафини;

б) обрада базама (на пример, натријум, калијум, амонијум-хидроксиди), како би се добиле нафтенске киселине;

в) обрада сумпорном киселином или њеним анхидридом:

(i) како би се добили сулфонати;

(ii) како би се екстраховао или добио изобутилен;

(iii) за сулфонирање гасних уља и уља за подмазивање.

Уље додато након сулфонирања не подлеже изузимању;

г) сулфохлорисање;

д) хидрирање, нарочито како би се добили алкохоли, модификовањем незасићених угљоводоника у гасовитим фракцијама нафте;

ђ) обрада анхидридом малеинске киселине, нарочито обрада бутадиена помешаног са гасовитом фракцијом нафте са четири атома угљеника, како би се добила тетрахидрофтална киселина;

е) обрада фенолом, на пример, реакција нафтних олефина са фенолима у присуству катализатора, како би се добили алкилфеноли;

ж) оксидација:

(i) оксидација тешких уља како би се добили битумени из тарифног подброја 2713 20 00;

(ii) оксидација било ког производа од нафте, како би се добили сложенији хемијски производи, као што су киселине, алдехиди, кетони, алкохоли; на пример, оксидација лаких фракција под дејством топлоте и притиска, како би се добиле сирћетна, мравља, пропионска и сукцинска (ћилибарна) киселина;

(зи) дехидрогенација, на пример:

(i) нафтних угљоводоника, како би се добили ароматични угљоводоници (на пример, бензол);

(ii) парафинских угљоводоници, како би се добили течни олефини какви се употребљавају, на пример, у производњи биоразградивих алкилбензена;

ј) оксо синтеза;

к) иреверзибилна инкорпорација тешких уља у високе полимере (на пример, у латекс од природне или синтетичке гуме, бутил гуму, полистирен);

л) производња производа из тарифног броја 2803;

љ) нитрирање, како би се добили нитрирани деривати;

м) биолошки третман одређених производа од нафте које садрже n-парафине, како би се добили протеини или други сложени органски производи.

2701

Камени угаљ, укључујући и брикете разних облика од каменог угља

Горива, у Шпанији под уобичајеним трговачким називом „црни лигнит”, са налазишта угља у Теруелу, Мекиненси, Пиренеки и Балеару, сматрају се угљем из овог тарифног броја.

2701 12 10

Камени угаљ за коксовање

Камени угаљ за коксовање садржи између 19 и 41% испарљивих састојака.

2702

Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим гагата

Лигнит гори дуго али хладним пламеном, испуштајући црни дим оштрог мириса. Обично се разликују следеће врсте: влакнасти лигнити чија структура подсећа на изглед влакнасте структуре изворног дрвета и који имају висок садржај влаге (до 50%); обични или земни лигнити, смеђе или црне боје, који садрже мање воде од влакнастих (око 15%) и видљиве структуре налик на земљу; битуменозни, масни лигнити који омекшавају загревањем, те су стога веома погодни за брикетирање; воскасти лигнити, воскасте структуре и восоког садржаја воска.

Овај тарифни број не укључује горива у Шпанији под уобичајеним трговачким називом „црни лигнит”, са налазишта угља у Теруелу, Мекиненси, Пиренеки и Балеару (тарифни број 2701).

2704 00

Кокс и полукокс од каменог угља, од мрког угља (лигнита) или од тресета, агломерисан или неагломерисан; Ретортни угаљ

2704 00 10

Кокс и полукокс од каменог угља

Кокс се од угља разликује по томе што гори готово без пламена и након сагоревања задржава своју порозност и пропустљивост за гасове. Он је нетопљив, тврђи, садржи мање сумпора и више угљеника. За разлику од кокса, који се производи карбонизацијом угља на високим температурама (1000 до 1200 °C) без дотока ваздуха, полукокс се производи карбонизацијом угља (са смањеним дотоком ваздуха) на температури између 450 и 700 °C.

Овај тарифни подброј обухвата кокс и полукокс који се употребљавају у производњи електрода, обично намењених за производњу легура гвожђа. Кокс и полукокс из овог тарифног броја изразито су чисти (са веома ниским садржајем пепела) и обично су у облику малих комада.

Овај тарифни подброј укључује гасни кокс (нуспроизвод из производње гаса) и ливнички кокс и полукокс који су посебно припремљени за употребу у металургији (кокс за високе пећи) који је, за разлику од гасног кокса, тврд и жилав производ у облику великих комада сребрнкастог изгледа.

2704 00 30

Кокс и полукокс од мрког угља (лигнита)

Лигнити нису погодни за производњу кокса карбонизацијом на високим температурама. Међутим, карбонизацијом на ниским температурама добија се полукокс који се употребљава као бездимно гориво, а порозан је, сјајан и чист за руковање, лако запаљив и брзо гори.

2704 00 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата:

1. производе добијене карбонизацијом тресета; они при сагоревању испуштају оштар мирис и углавном се употребљавају у индустријским пећима;

2. ретортни угаљ (Видети ХС коментар уз тарифни број 2704, ст. 4. и 5).

2707

Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој температури; Слични производи код којих маса ароматичних састојака прелази масу неароматичних састојака

У погледу одређивања садржаја ароматичних састојака, видети Допунски коментар CN уз Напомену 2. уз ову главу.

2707 10 00

Бензол (бензен)

Видети Напомену за тар. подбр. 3. уз ову главу.

Овај тарифни подброј обухвата само бензол (бензен) чија чистоћа по маси је мања од 95%. Бензол (бензен) чистоће по маси 95% или веће спада у тарифни подброј 2902 20 00.

2707 20 00

Толуол (толуен)

Видети Напомену за тар. подбр. 3. уз ову главу.

Овај тарифни подброј обухвата само толуол (толуен) чистоће по маси мање од 95%. Толуол (толуен) чистоће по маси 95% или веће спада у тарифни подброј 2902 30 00.

2707 30 00

Ксилол (ксилени)

Видети Напомену за тар. подбр. 3. уз ову главу.

Овај тарифни подброј обухвата само ксилол (ксилене) чистоће по маси мање од 95% (орто-, мета-, или пара-изомери ксилола (ксилена), издвојени или помешани), утврђене гасном хроматографијом. Ксилол (ксилени) чистоће по маси 95% или веће спада у тар. подбр. 2902 41 00 до 2902 44 00.

2707 40 00

Нафталин

Видети Напомену за тар. подбр. 3. уз ову главу.

Овај тарифни подброј обухвата само нафталин са тачком кристализације, како је утврђеном методом описаним у Анексу Б Допунски коментар CN уз ову главу, испод 79,4 °C. Ако је тачка кристализације производа 79,4 °C или изнад, он спада у тарифни подброј 2902 90 00.

Овај тарифни подброј не обухвата хомологе нафталина (тар. подбр. 2707 50 00, 2707 91 00 до 2707 99 99, 2902 90 00 или 3817 00 80).

2707 50 00

Остале мешавине ароматичних угљоводоника, код којих 65%или више, по запремини (укључујући губитке), дестилише на 250 °C према методи ASTM D 86

Овај тарифни подброј обухвата мешавине угљоводоника у којима ароматични угљоводоници, осим бензена, толуена, ксилена или нафталина, преовлађују и код којих 65% или више, по запремини (укључујући губитке) предестилише на температурама до 250 °C према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86).

2707 99 11 и 2707 99 19

Сирова уља

Ови тар. подбр. обухватају:

1. производе добијене из прве дестилације високотемпературног катрана каменог угља.

Ови високотемпературни катрани каменог угља обично се производе у коксарама на температури већој од 900 °C. Производи дестилације ових катрана садрже не само угљоводонике у којима, по маси, преовлађују ароматични угљоводоници, већ и азот, кисеоник и сумпорна једињења, а веома често и нечистоће. Ови производи обично изискују даљу прераду пре употребе;

2. сличне производе код којих је маса ароматичних састојака већа од масе неароматичних састојака.

„Слични производи” означавају оне чији састав је квалитативно сличан саставу производа описаних у тачки 1.

Међутим, они могу имати већи удео алифатичних и нафтенских угљоводоника и нижи удео полинуклеарних ароматичних угљоводоника него производи описани у тачки 1.

Само они производи код којих је маса ароматичних састојака већа од масе неароматичних састојака спадају у ове тар. подбр.

Ови тар. подбр. такође укључују уља добијена уклањањем бензола након прања гаса произведеног током коксовања угља.

2707 99 20

Сумпорисане фракције; антрацен

За сврхе овог тарифног подброја, под „сумпорисаним фракцијама” подразумевају се само лаки производи добијени током прве дестилације сирових уља из катрана, који садрже сумпорна једињења (на пример, угљен дисулфид, меркаптани, тиофен) и угљоводонике у којима преовлађују неароматични угљоводоници, код којих 90% или више по запремини предестилише на температурама испод 80 °C.

Антрацен из овог тарифног подброја обично је у облику муља или пасте и углавном садржи фенантрен, карбазол и друге ароматичне састојке. Овај тарифни подброј обухвата само антрацен чија чистоћа по маси је мања од 90%. Антрацен чистоће по маси 90% или већој спада у тарифни подброј 2902 90 00.

2707 99 50

Базни производи

За сврхе овог тарифног подброја, базни производи су ароматични и/или хетероциклични производи са базном азотном функцијом.

Овај тарифни подброј обухвата, нарочито пиридинске, хинолинске, акридинске и анилинске базе (укључујући њихове мешавине). Оне су првенствено добијене од пиридина, хинолина, акридина и њихових хомолога.

Неки од основних производа који спадају у овај тарифни подброј су:

1. пиридин чистиће по маси мање од 95%. Пиридин чистоће по маси 95% или веће спада у тарифни подброј 2933 31 00;

2. метилпиридин (пиколин), 5-етил-2-метилпиридин (5-етил-2-пиколин), 2-винилпиридин, чистоће по маси мање од 90% (утврђено гасном хроматографијом). Ако је садржај по маси 90% или већи, ови производи спадају у тарифни подброј 2933 39;

3. хинолин чистоће мање од 95% рачунато по маси анхидрованог производа (утврђено гасном хроматографијом). Ако чистоћа није мања од 95%, овај производ спада у тарифни подброј 2933 49 90;

4. акридин чистоће не мање од 95% рачунато по маси анхидрованог производа (утврђено гасном хроматографијом). Ако чистоћа није мања од 95%, овај производ спада у тарифни подброј 2933 99 80.

Овај тарифни подброј не обухвата соли ниједног од описаних производа (тарифни број 2933 или 3824).

2707 99 80

Феноли

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

Овај тарифни подброј обухвата:

1. феноле добијене дестилацијом високотемпературних катрана каменог угља, као и сличне производе код којих је маса ароматичних састојака већа од масе неароматичних састојака.

Међутим, соли фенола су искључене из овог тарифног подброја (углавном, тарифни број 2907 или тарифни подброј 3824 90 93);

2. крезоле (појединачни или смеше изомера) који садрже по маси мање од 95% крезола, рачунајући све изомере крезола заједно (утврђено гасном хроматографијом). Ако је садржај по маси 95% или већи, ови производи спадају у тарифни подброј 2907 12 00;

3. ксиленоле (појединачне или смеше изомера) који садрже по маси мање од 95% ксиленола, рачунајући све изомере ксиленола заједно (утврђено гасном хроматографијом). Ако је садржај по маси 95% или већи, ови производи спадају у тарифни подброј 2907 19 10;

4. остали феноли који имају један или више бензенових прстенова, са једним или више хидроксилних радикала, под условом да то нису хемијски одређени феноли из тарифног броја 2907. Један од значајнијих производа је фенол (C6H5OH) чистоће по маси мање од 90%.

2707 99 91 и 2707 99 99

Остали

Ови тар. подбр. у првом реду обухватају производе који се састоје од смеша угљоводоника.

Ови производи укључују:

1. тешка уља (осим сирових) добијена дестилацијом високотемпературног катрана каменог угља или производа сличних тим уљима, под условом:

а) да мање од 65% по запремини предестилише испод 250 °C према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86); и

б) да имају индекс пенетрације иглом 400 или већи на 25 °C према методу EN 1426; и

в) да имају карактеристике које се разликују од карактеристика производа из тарифног броја 2715 00 00.

Густина ових производа обично је већа од 1,000 g/cm3 на 15 °C према методу EN ISO 12185.

Производи који не испуњавају услове утврђене у наведеним тач. (а)−(в), сврставају се, у складу са својим карактеристикама, у, на пример, тар. подбр. 2707 10 00 до 2707 30 00, 2707 50 00, тарифни број 2708, тарифни подброј 2713 20 00 или тарифни број 2715 00 00;

2. ароматичне екстракте који нису у складу са захтевима прописаним за те производе у експланаторној напомени уз тарифни подброј 2713 90 10 и 2713 90 90;

3. одређене хомологе нафталина и антрацена, као што су етилнафталини и метилантрацени, под условом да не спадају у тарифни број 2902.

2709 00

Нафта и уља добијена од битуменозних минерала, сирова

Овај тарифни број обухвата само производе који имају својства карактеристична за сирова уља из различитих извора (на пример, специфичну тежину, дестилациону криву, садржај сумпора, тачку течења, вискозитет).

2709 00 10

Кондензати природног гаса

Овај тарифни подброј укључује сирова уља добијена стабилизацијом, непосредно након екстракције, природног гаса. Ова операција се састоји од екстраховања кондензибилних угљоводоника садржаних у „мокром” природном гасу, пре свега хлађењем и смањивањем притиска.

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2709, став 2.

2710

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових; производи, на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа; Отпадна уља

Видети Напомене 2. и 3. уз ову главу и релевантна објашњења.

2710 12 11 до 2710 19 99

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала (осим сирових) и производи на другом месту непоменути нити укључени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа, осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља

За дефиниције ових производа, видети Напомену 2. уз ову главу и експланатроне напомене ХС уз тарифни број 2710, део (I).

У погледу тар. подбр. за производе намењене:

– за прераду у специфичним процесима,

– за подвргавање хемијској преради,

видети Додатне напомене 5. и 6. уз ову главу и релевантна објашњења.

I. Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала (осим сирових)

Ова група обухвата смеше изомера (осим стереоизомера) засићених ацикличних угљоводоника који садрже мање од 95% одређеног изомера или незасићене ацикличне угљоводонике који садрже мање од 90% одређеног изомера, при чему се ови проценти рачунају по маси анхидрованог производа.

Ова група такође обухвата издвојене изомере наведених угљоводоника чистоће мање од 95% односно 90%, по маси.

Ова група обухвата само уља добијена од нафте и уља од битуменозних материјала:

1. чија тачка кристализације, мерена методом ASTM D 938 (еквивалентан методу ISO 2207), је испод 30 °C; или

2. са тачком кристализације 30 °C или већом, и

а) густином мањом од 0,942 g/cm3 на 70 °C према методу EN ISO 12185 и радном конусном пенетрацијом, мереном према методу ASTM D 217 (еквивалентан методу ISO 2137), најмање 350 на 25 °C; или

б) минималном густином од 0,942 g/cm3 на 70 °C према методу EN ISO 12185 и пенетрацијом игле, мереном према методу EN 1426, најмање 400 на 25 °C; или

За сврхе дела (I), под уљима добијеним од нафте и уљима добијеним од битуменозних минерала подразумевају се и таква уља којима су додате веома мале количине различитих супстанци, на пример, адитива ради унапређења квалитета или мириса, маркера, средстава за бојење.

Видети дијаграм испод:

Критеријуми за разликовање појединих деривата нафте из тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99 и из тар. бр. 2712 и 2713 (осим производа из тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99)

CH27-distinction diagram.jpg

II. Производи на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа, осим оних који садрже биодизел

Како би се сврставали у ове тар. подбр., производи морају испуњавати следеће услове:

1. удео уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, како је дефинисано у делу I, мора бити 70% или већи.

Овај удео се одређује анализом, а не на основу количине додатих материјала;

2. не смеју бити поменути нити обухваћена на другом месту;

3. уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала морају бити основни састојак производа, односно, битан састојак, имајући у виду употребу.

Производи из овог тарифног подброја не укључују:

а) боје и премазе (тар. бр. 3208, 3209 и 3210 00);

б) препарате за улепшавање и козметичке производе на бази минералних уља (обично тарифни број 3304 или 3307);

в) нафтне сулфонате (тарифни број 3402 или 3824).

Нафтни сулфонати су обично у облику суспензија у уљу од нафте или уљу добијеном од битуменозних минерала. Садржај чистог сулфоната обично је толико висок да искључује могућност употребе као мазива;

г) препарате за полирање, заштиту или неки други вид обраде дрвета, слика, метала, стакла или других материјала (углавном тарифни број 3405);

д) дезинфектанте, инсектициде, итд., без обзира како су припремљени, који се састоје од раствора или дисперзија неког активног састојка у уљу од нафте или уљу добијеном од битуменозних минерала (тарифни број 3808);

ђ) припремљена средства за апретуру која се употребљавају у текстилној индустрији (тарифни број 3809);

е) припремљене адитиве за минерална уља (познате и као допинг) (тарифни број 3811);

ж) сложене органски раствараче и разређивачи (на пример, тарифни број 3814 00);

зи) везивна средства за ливачка језгра (тарифни подброј 3824 10 00);

ј) поједине препарате против рђе, нарочито:

(i) припремљене, на пример, од ланолина (отприлике 20%) у раствору вајт шпирита (тарифни подброј 3403 19 10);

(ii) оне који као активне састојке садрже амине (тарифни подброј 3824 90 92).

2710 12 11 до 2710 12 90

Лака уља и производи

Видети Напомену за тар. подбр. 4. уз ову главу.

2710 12 21 и 2710 12 25

Специјални бензини

Видети Додатну напомену 2 (а) уз ову главу.

2710 12 21

Вајт шпирит

Видети Додатну напомену 2 (б) уз ову главу.

2710 19 11 до 2710 19 29

Средња уља

Видети Додатну напомену 2 (в) уз ову главу.

2710 19 21

Гориво за млазне моторе

Овај тарифни подброј обухвата гориво за млазне моторе керозинског типа. Ово гориво за млазне моторе је у складу са Додатном напоменом 2 (в) уз ову главу.

Гасно-хроматографски профил горива за млазне моторе керозинског типа, на пример, најчешће употребљавано гориво за млазне моторе керозинског типа A-1, карактеристичан је за уље које није подвргнуто ниједном другом поступку већ је добијено искључиво дестилацијом сирове нафте. Дужина ланца алкана креће се од 10 до 18 атома угљеника. Распон дестилације, према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86) креће се, оквирно, од 130 °C до 300 °C. Садржај ароматичних угљоводоника може бити до 25% по запремини. Његова тачка паљења обично је изнад 38 °C према методу ISO 13736.

Гориво за млазне моторе може садржати следеће адитиве: антиоксидансе, инхибиторе корозије, средства за заштиту од смрзавања, маркере.

CH27-JetFuel

2710 19 25

Остало

Овај тарифни подброј обухвата керозин осим горива за млазне моторе керозинског типа. Керозин из овог тарифног подброја је у складу са Додатном напоменом 2 (в) уз ову главу.

Нека од ових уља карактерише веома низак садржај ароматичних угљоводоника и олефина, што спречава стварање чађи приликом сагоревања.

У неким случајевима су присутни хемијски маркери.

Овај тарифни подброј искључује мешавине керозина и других минералних уља или органских растварача.

2710 19 29

Остало

Овај тарифни подброј обухвата средња уља, осим керозина из тар. подбр. 2710 19 21 и 2710 19 25. Уља из овог тарифног подброја у складу су са одредбама Додатне напомене 2 (в) уз ову главу.

Пример ових уља је n-парафин.

2710 19 31 до 2710 19 99

Тешка уља

Видети Додатну напомену 2 (г) уз ову главу.

2710 19 31 до 2710 19 48

Гасна уља

Видети Додатну напомену 2 (д) уз ову главу.

2710 19 51 до 2710 19 68

Уља за ложење

За карактеристике „уља за ложење” видети Додатну напомену 2 (ђ) уз ову главу и дијаграм испод:

CH27-27101951-27101968

2710 19 71 до 2710 19 99

Уља за подмазивање; остала уља

Ови тар. подбр. обухватају тешка уља како је дефинисано у Додатној напомени 2 (г) уз ову главу, под условом да ова уља не испуњавају услове утврђене у Додатној напомени 2 (д) (гасна уља) или 2 (ђ) (уља за ложење) уз ову главу.

Ови тар. подбр. обухватају тешка уља код којих мање од 85% vol (укључујући губитке) предестилише на 350 °C према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86):

1. која, за одговарајућу разблажену боју C, имају вискозитет V:

а) не преко вредности приказаних у реду I табеле зависности дате у Додатној напомени 2 (ђ) уз ову главу, када је садржај сулфатног пепела 1% или већи, или када је индекс сапонификације 4 или већи; или

б) преко вредности приказаних у реду II табеле зависности када је тачка течења испод 10 °C; или

в) преко вредности приказаних у реду I али не преко вредности приказаних у реду II, када мање од 25% предестилише на 300 °C, када тачка течења није изнад минус 10 °C. Ове одредбе се примењују само на она уља која имају разблажену боју C мању од 2;

2. за која се не може одредити следеће:

а) проценат дестилата на 250 °C према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86) (нула се сматра процентом); или

б) кинематичка вискозност на 50 °C према методу EN ISO 3104; или

в) разблажена боја C према методу ISO 2049 (еквивалентан методу ASTM D 1500);

3. која су вештачки обојена.

Аналитичке методе које треба употребљавати за сврхе тачке 1. наведене су код уља за ложење (видети Додатну напомену 2 (ђ) уз ову главу).

Видети дијаграм испод:

CH27-27101971-27101999

2710 91 00 и 2710 99 00

Отпадна уља

Видети Напомену 3. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 2710, део (II).

2711

Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници

За дефиниције ових производа, видети ХС Коментар уз тарифни број 2711.

У погледу тар. подбр. за производе намењене:

– за прераду у специфичним процесима,

– за подвргавање хемијској преради,

видети Додатне напомене 5. и 6. уз ову главу и одговарајућ експланаторне напомене.

2711 19 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује течни гас добијен из биомасе.

Овај течни гас настаје ферментацијом биоразградивог дела индустријског, кућног или комуналног отпада и остатака, муља из постројења за прераду отпадних вода, биоразградивог дела пољопривредног и шумарског отпада и остатака, отпада и остатака из пољопривредно-прехрамбене индустрије и других сличних биљних и животињских сировина добијених из биомасе.

У саставу овог гаса преовлађује метан, обично уз присуство угљен-диоксида и, у мањој мери, водоник-сулфида, водоника, азота и кисеоника.

2711 29 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује гас (у гасовитом стању) добијен из биомасе.

Овај гас настаје ферментацијом биоразградивог дела индустријског, кућног или комуналног отпада и остатака, муља из постројења за прераду отпадних вода, биоразградивог дела пољопривредног и шумарског отпада и остатака, отпада и остатака из пољопривредно-прехрамбене индустрије и других сличних биљних и животињских сировина добијених из биомасе.

У саставу овог гаса преовлађује метан, обично уз присуство угљен-диоксида и, у мањој мери, водоник-сулфида, водоника, азота и кисеоника.

2712

Вазелин; парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит), восак од тресета, остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или другим поступцима, обојени или необојени

2712 10 10 и 2712 10 90

Вазелин

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2712, део (А).

Видети и дијаграм у Допунском коментару CN уз тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99, део (I).

2712 10 10

Сиров

Видети Додатну напомену 3. уз ову главу.

2712 20 10 и 2712 20 90

Парафин, који садржи, по маси, мање од 0,75% уља

Ови тар. подбр. обухватају парафински восак описан у ХС Коментару уз тарифни број 2712, део (B) ст. 1. и 7.

2712 90 11 и 2712 90 19

Озокерит, восак од мрког угља (лигнита) или восак од тресета (природни производи)

Ови тар. подбр. обухватају производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 2712, део (B) ст. 3, 4. и 5.

Озокерит (природни восак) се у данашње време ретко пласира на тржиште (извори исцрпљени, а приходи мали), а изрази озокерит и церезин (рафинисани озокерит) грешком се примењују на микрокристалне воскове из тар. подбр. 2712 90 31 до 2712 90 99.

2712 90 31 до 2712 90 99

Остали

Ови тар. подбр. обухватају производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 2712, део (Б) ст. 2, 6. и 7, осим синтетичког парафина из тарифног броја 2712 20 10 или 2712 20 90.

Ови производи показују следеће карактеристике:

1. тачка кристализације, одређена према методу ASTM D 938 (еквивалентан методу ISO 2207), није нижа од 30 °C;

2. густина је мања од 0,942 g/cm3 на 70 °C према методу EN ISO 12185;

3. радна конусна пенетрација, одређена према методу ASTM D 217 (еквивалентан методу ISO 2137), мања је од 350 на 25 °C; и

4. конусна пенетрација, мерена према методу ASTM D 937 (еквивалентан методу ISO 2137), је мања од 80 на 25 °C; и

Видети такође дијаграм у експланатроној напомени уз тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99, део (I).

2712 90 31 до 2712 90 39

Сиров

Видети Додатну напомену 4. уз ову главу.

У погледу тар. подбр. за производе намењене:

– за прераду у специфичним процесима,

– за подвргавање хемијској преради,

видети Додатне напомене 5. и 6. уз ову главу и релевантна објашњења.

2713

Нафтни кокс, битумен од нафте и остали остаци од уља од нафте или из уља добијених од битуменозних минерала

2713 11 00 и 2713 12 00

Нафтни кокс

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС коментару уз тарифни број 2713, став А.

2713 20 00

Битумен од нафте

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС коментару уз тарифни број 2713, став Б.

Овај производ показује следеће карактеристике:

1. тачка кристализације није нижа од 30 °C, према методу ASTM D 938 (еквивалентан методу ISO 2207);

2. густина није мања од 0,942 g/cm3 на 70 °C према методу EN ISO 12185; и

3. пенетрација игле на 25 °C је мања од 400 према методу EN 1426.

Видети и слику у објашњењу уз тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99, део I.

2713 90 10 и 2713 90 90

Остали остаци из уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала

Ови тар. подбр. обухватају производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 2713, део (C).

Ароматични екстракти из ових тар. подбр. (видети ХС Коментар уз тарифни број 2713, део (C) став 1), у принципу, испуњавају следеће захтеве:

1. садржај ароматичних састојака преко 80% по маси, према методу описаном у Анексу А објашњења уз ову главу;

2. густина на 15 °C је већа од 0,950 g/cm3, према методу EN ISO 12185; и

3. не више од 20% по запремини предестилише на 300 °C према методу EN ISO 3405 (еквивалентан методу ASTM D 86).

Међутим, мешани алкилбензени и мешани алкилнафталини који такође испуњавају наведене захтеве, сврставају се у тарифни број 3817.

2715 00 00

Битуменске мешавине на бази природног асфалта, природног битумена, битумена од нафте, минералног катрана или минералне катранске смоле (на пример, битумен кит (мастикс), „cut – backsˮ)

Састав битуменских мешавина из овог тарифног броја може бити различит, у зависности од предвиђене намене.

1. Производи који се употребљавају за хидроизолацију, површинску заштиту и изолационе сврхе

Производи који се употребљавају за анти-корозивне премазе, електроизолацију, водоотпорне површине, попуњавање пукотина, итд. обично се састоје од везива (битумен, асфалт или катран), крутих пунила, као што су минерална влакна (азбест, стакло), дрвене пиљевине и било које друге супстанце која је потребна да производима обезбеди својства неопходна да служе сврси. Следеће су примери ових производа:

а) битуменске заптивне масе

са садржајем растварача мањим од 30% што омогућава добијање премаза дебљине 3 до 4 mm или мање;

б) битуменски мастикс

са садржајем растварача не преко 10% што омогућава добијање: премаза дебљине у распону од 4 mm до 1 cm или за заптивање шавова великих димензија (2 до 8 cm);

в) остали битуменски препарати

који садрже пунила али не и раствараче. Ови морају бити термички обрађени пре употребе. Поред осталих примена, они се употребљавају за заштиту подземних или подводних цевовода.

2. Производи који се употребљавају за асфалтирање путева

Битуменски производи из овог тарифног броја који се употребљавају за асфалтирање путева спадају у две основне категорије:

а) разређени битумени и уља за путеве

Разређени битумени су растворени у релативно тешким растварачима, чија количина може бити различита, у зависности од жељене вискозности.

Трговачки опис ових производа се разликује у зависности од тога да ли су употребљени растварачи од нафте или другог порекла; они који садрже првонаведени су „течни битумени”, а други „флуксирани битумени”.

Уља за путеве су слични препаратима на бази битумена који садрже тешке раствараче у количинама које се разликују у зависности од жељене вискозности.

Понекад им је додат лепак како би постали отпорни на љуштење.

Сви ови битуменски препарати имају следеће изражене карактеристике:

– пенетрацију игле, мерену према методу EN 1426, не мањом од 400 на 25 °C,

– дестилациони остатак, добијен под смањеним притиском, према методу ASTM D 1189 (повучен 1979. године, а не постоји одговарајући метод EN/ISO), не мањи од 60% по маси, са пенетрацијом игле, мереном према методу EN 1426, не мањом од 400 на 25 °C.

Следећи дијаграм приказује:

– како се течни и флуксирани битумени разликују од битумена из тарифног подброја 2713 20 00,

– како се течни и флуксирани битумени разликују од уља од нафте из тар. подбр. 2710 12 11 до 2710 19 99.

CH27-distinction 2715

б) водене емулзије

Ово су препарати добијени емулговањем битумена са водом.

Постоје две категорије:

1. анјонске или „алкалне” емулзије на бази обичног или сапуна од тал уља;

2. катјонске или „киселе” емулзије на бази алифатичних амина или кватернерном амонијум-јону.

АНЕКС А
МЕТОД ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА АРОМАТИЧНИХ САСТОЈАКА У ПРОИЗВОДИМА ЧИЈА КРАЈЊА ТАЧКА ДЕСТИЛАЦИЈЕ ПРЕЛАЗИ 315 °C

Начело метода

Узорак, растворен у n-пентану, се перколира кроз специјалну хроматографску колону испуњену силикагелом. Неароматични угљоводоници, елуирани са n-пентаном, се потом прикупљају и испитују мерењем, након што растварач испари.

Апаратура и реагенси

Хроматографска колона: ово је стаклена цев чије димензије и облик су приказани на пратећој скици. Отвор на врху мора бити такав да се може херметички затворити стакленим чепом чија равна доња страна се притисне ка врху колоне уз помоћ два метална заптивача обложена гумом. Заптивање мора бити потпуно непропусно да издржи примењени притисак азота или ваздуха.

Силикагел: финоће 200 mesh или веће. Пре употребе мора бити активиран седам сати у пећници одржаваној на 170 °C, а затим стављен у ексикатор да се охлади.

n-пентан: минимум 95% чистоће, без арома.

Метод

Испунити хроматографску колону претходно активираним силикагелом, до око 10 cm од горњег проширења стакла, пажљиво набијајући садржај колоне вибратором тако да не остану канали. Потом уметнути чеп од стаклене вуне у врх колоне са силикагелом.

Претходно навлажити силикагел са 180 ml n-пентана, па одозго деловати притиском ваздухом или азотом док горња површина течности не досегне врх силикагела.

Пажљиво испустити притисак унутар колоне и прелити са приближно 3,6 g (прецизно измереног) узорка раствореног у 10 ml n-пентана, а затим испрати лабораторијску чашу са још 10 ml n-пентана и то прелити преко колоне.

Притиском деловати прогресивно, дозвољавајући да течност у капљицама истиче из доње капиларне цевчице, просечном брзином од 1 ml/min и сакупљати ту течност у тиквицу запремине 500 ml.

Када ниво течности са супстанцом коју је потребно издвојити падне на површину силикагела, још једном пажљиво испустити притисак и додати 230 ml n-пентана; одмах поново деловати притиском и спустити ниво течности до површине силикагела, истовремено сакупљајући елуат у исту тиквицу као и претходно.

Смањити прикупљену фракцију на малу запремину испаравањем у вакуумској пећници на 35 °C или у вакуумском ротационом испаривачу или сличном апрату и затим је, без губитака, пребацити у тарирану лабораторијску чашу, додајући још n-пентана као растварача.

Упаравати садржај лабораторијске чаше у вакуумској пећници до константне масе (W).

Проценат неароматичних угљоводоника по маси (A) приказује следећа формула:

где је W1 маса узорка.

Разлика до 100 је проценат ароматичних угљоводоника који је силикагел апсорбовао.

Тачност метода

Поновљивост: ± 0,2 %.

Репродуктивност: ± 0,5 %.

CH27-Methods-Chromatograpy column

АНЕКС Б
МЕТОД ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЧКЕ КРИСТАЛИЗАЦИЈЕ НАФТАЛИНА

Истопити, уз константно мешање, приближно 100 g нафталина у порцеланској реторти запремине од око 100 cm3. Увести око 40 cm3 отопљене супстанце у претходно загрејану „Шукоф” тиквицу док се не испуни три четвртине. Уметнути термометар, градуисан на десети део степена, кроз плутани чеп, постављајући куглу са живом у средину течности. Када температура падне готово на температуру кристализације нафталена (око 83 °C), поспешити кристализацију сталним тресењем. Чим кристали крену да се формирају, живин стуб ће се стабилизовати и затим поново почети да опада. Температура на којој се жива стабилизовала и неко време остала статична се очитава и сматра тачком кристализације нафталина, након корекције за део живиног стуба изван тиквице.

За живин термометар, ова корекција се израчунава по формули:

где је „n” број подеока живиног стуба унутар тиквице, „t” је очитана температура, а „t′” средња температура дела живиног стуба који је изван тиквице. „t′” се може приближно одредити помоћним термометром који се постави на средину висине дела стуба који је изван тиквице. Капиларни термометар обезбеђује веома велику прецизност.

„Шукоф” тиквица приказана на слици је стаклена посуда са дуплим зидовима, између којих је вакуум.

ОДЕЉАК VI
ПРОИЗВОДИ ХЕМИЈСКЕ И СРОДНИХ ИНДУСТРИЈА

Опште одредве

За тумачењe Напомена 1, 2. и 3. уз овај одељак, видети Опште одредбе ХС Коментара уз Одељак VI.

ГЛАВА 28.
НЕОРГАНСКИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКА ИЛИ НЕОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА, МЕТАЛА РЕТКИХ ЗЕМЉИ, РАДИОАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И ИЗОТОПА

Општe oдредбе

Издвојена хемијски одређена неорганска једињења, која се испоручују као додатак исхрани, у капсулама (осим микрокапсула), на пример, од желатина, искључена су из ове главе зато што испорука у капсулама подразумева обраду који није обухваћен Напоменом 1. уз ову главу.

II. НЕОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ И НЕОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА НЕМЕТАЛА

2811

Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична једињења неметала

2811 19 10 до 2811 19 80

Остали

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у Напомени 4. уз ову главу.

III. ХАЛОГЕНА И СУМПОРНА ЈЕДИЊЕЊА НЕМЕТАЛА

2812

Халогениди и оксихалогениди неметала

2812 10 11 до 2812 10 18

Од фосфора

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2812, део (А) под (3) и део (B) под (4).

2812 10 91 до 2812 10 99

Остали

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2812, део (А) (осим под (3)) и део (B) (осим под (4)), ови тар. подбр. обухватају телур тетрахлорид (TeCl4), који се углавном употребљава за наношење патине на кухињско посуђе и прибор.

IV. НЕОРГАНСКЕ БАЗЕ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ МЕТАЛА

Под пероксидима се подразумевају само једињења метала са кисеоником чији молекул – као што је то случај код хидроген-пероксида – садржи везу –O–O–.

Оксиди, хидроксиди и пероксиди метала који нису наведени у претходним тар. бр. или подбројевима овог раздела сврставају се у тарифни подброј 2825 90 85.

2819

Оксиди и хидроксиди хрома

2819 10 00

Хром триоксид

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2819, део (А) под (1).

2819 90 90

Остало

Овај тарифни подброј обухвата производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2819, део (А) под (2) и део (B).

2824

Оксиди олова; минијум и наранџасто олово

2824 90 00

Остало

За изразе „минијум” и „наранџасто олово”, видети ХС Коментар уз тарифни број 2824 под (2).

2825

Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске базе; остали оксиди, хидроксиди и пероксиди метала

2825 70 00

Оксиди и хидроксиди молибдена

Овај тарифни подброј не укључује технички молибден-оксид добијен само пржењем молибденског концентрата (тарифни подброј 2613 10 00).

V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА И МЕТАЛА

2826

Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора

2826 19 10

Амонијума или натријума

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2826, део (А), под (1) и (2).

2826 19 90

Остали

Поред производа наведених у екпланаторној напомени ХС уз тарифни број 2826, део (А), под (4)–(9), овај тарифни подброј укључује:

1. берилијум-дифлуорид (BeF2), производ стакластог изгледа густине око 2 g/cm3 и са тачком топљења реда величине око 800 °C, веома растворљив у води, који се употребљава као интермедијарни производ у металургији берилијума. Добија се калцинисањем амонијум-флуороберилата;

2. основни берилијум-флуорид (5BeF2·2BeO), такође стакластог изгледа и растворљив у води, са нешто већом густином (око 2,3 g/cm3).

2826 30 00

Натријум-хексафлуороалуминат (синтетички криолит)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2826, под (C), под (1).

2826 90 80

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2826, део (B) и део (C), под (2)–(5), с изузетком дикалијум-хексафлуороцирконата који је посебно укључен у тарифни подброј 2826 90 10.

2833

Сулфати; Стипсе; Пероксосулфати (персулфати)

2833 29 30

Кобалта; титана

Овај тарифни подброј укључује:

1. дититан-три(сулфат) (Ti2(SO4)3). У анхидрованом облику, ово је зелени кристални прах, нерастворљив у води али растворљив у разређеним киселинама са којима формира љубичасти раствор. У хидрираном облику, формира стабилни кристални хидрат који је растворљив у води. Употребљава се као редукционо средство у текстилној индустрији;

2. титан-оксид-сулфат (титанил-сулфат) ((TiO) SO4). Може бити у анхидрованом облику, односно у облику хигроскопног праха или у неком од низа хидрираних облика међу којима је најстабилнији дихидрат. Употребљава се као средство за фиксирање боја;

3. титан би(сулфат) (Ti (SO4)2) је бели, веома хигроскопни прах слабе стабилности.

2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; Полифосфати, хемијски одређени или неодређени

2835 10 00

Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2835, делови (А) и (B).

2835 22 00 до 2835 29 90

Фосфати

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2835, део (C), став 1. под (I) и став 2. тачка (1) под (а), тачка (2) под (а), (b) и (c) и тач. (3)–(8).

Ови тар. подбр. не укључују међусобне мешавине различитих фосфата (обично Глава 31 или тарифни подброј 3824 90 96).

2835 31 00 и 2835 39 00

Полифосфати

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2835, део (C), став 1. под (II), (III) и (IV) и став 2. тачка (1) под (б) и тачка (2) под (г)–(е).

2835 39 00

Остали

Овај тарифни подброј укључује:

1. тетрамонијум-дифосфат (амонијум-пирофосфат) ((NH4)4P2O7) и пентамонијум-трифосфат ((NH4)5P3O10);

2. натријум-пирофосфате (натријум-дифосфате): тетранатријум-пирофосфат (неутрални дифосфат) (Na4P2O7), динатријум-дихидрогенпирофосфат (дифосфатна киселина) (Na2H2P2O7);

3. натријум-метафосфате (основна формула (NaPO3) n), којих има два: натријум-цикло-трифосфат и натријум-цикло-тетрафосфат;

4. остале натријум-полифосфате са високим степеном полимеризације. Ови укључују производ који се грешком назива натријум-хексаметафосфат, познат и као Грахамова со, који је смеша полимера ((NaPO3) n) са степеном полимеризације између 30 и 90.

Овај тарифни подброј укључује и амонијум-полифосфате са већим степеном полимеризације, чак и када се састоје од сличних серија полимера (познате и као метафосфати). То је случај, на пример, код Куролове амонијумске соли (која се разликује од Куроове соли, натријум-мета-фосфата), линеарним полимером са високим просечним степеном полимеризације (неколико хиљада до десетина хиљада јединица). Ово је бели кристални прах, слабо растворљив у води, који се првенствено употребљава као средство за заштиту од ватре.

2840

Борати; Пероксоборати (перборати)

2840 19 90

Остали

Овај тарифни подброј укључује динатријум-тетраборат (са 10H2O).

2840 20 10

Борати натријума, безводни

Овај тарифни подброј укључује натријум-пентаборат и натријум-метаборат.

2841

Соли оксометалних или пероксометалних киселина

2841 69 00

Остало

Манганити су соли манганске киселине (H2MnO3). Они су готово нерастворљиви у води и лако се хидролизују.

Овај тарифни подброј укључује бакар-манганит (CuMnO3) који се употребљава у гас маскама ради оксидације угљен-моноксида у угљен-диоксид и бакар- би(хидрогенманганит) (Cu (HMnO3)2), који је још делотворнији.

Поред манганата наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2841, део (3) под (а), овај тарифни подброј обухвата и манганате у којима преовлађује манган, на пример, Na3MnO4·10H2O.

2842

Остале соли неорганских киселина или пероксо-киселина (укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене), осим азида

2842 10 00

Двоструки или комплексни силикати, укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2842, део (II), став 2. под (L).

2842 90 10

Соли, двојне или комплексне соли селенових и телурових киселина

Поред производа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2842, део (I) под (C) и (D) и део (II) став 2. под (D) и (E) и поред селен-сулфида, селен-сулфата и тио-телурата наведених у делу (II) став 2. подстав (C) под (3), овај тарифни подброј укључује:

1. индијум-селенид (InSe) који се употребљава као полупроводник;

2. олово-телурид (PbTe) високе чистоће, који се употребљава за транзисторе, термосклопке, живине лампе, итд.

VI. РАЗНО

2844

Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи (укључујући фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе) и њихова једињења; Мешавине и остаци који садрже те производе

Видети Напомену 6. уз ову главу.

2844 10 10 до 2844 10 90

Уран, природан и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења природног урана

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (IV) став (A) под (1), став (B) под (1) и став (C) под (1) до (3).

2844 20 25 до 2844 20 99

Уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; плутонијум и његова једињења; легуре,дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235), плутонијум или једињења тих производа

Уранијум обогаћен изотопом 235 на тржиште се пласира под описима „ниско обогаћен уранијум” (који садржи до око 20% U 235) и „високо обогаћен уранијум” (који садржи више од 20% U 235).

За плутонијум и његова једињења, видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (IV) став (A) под (3), став (B) под (2) и став (C) под (1) и (3).

2844 30 11 и 2844 30 19

Уран, осиромашен ураном 235 (U 235); легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235) или једињења од тих производа:

Уранијум осиромашен са U 235 је нуспроизвод из производње уранијума обогаћеног са U 235. Због његових много нижих трошкова и великих расположивих количина, он замењује природни уранијум, нарочито као материјал за обогаћивање, као баријера за заштиту од радијације, као тешки метал за производњу замајаца или у припреми апсорбера (гетера) који се употребљавају за пречишћавање одређених гасова.

2844 30 51 до 2844 30 69

Торијум; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже торијум или једињења од тих производа

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (IV), нарочито став (A) под (2) и став (B) под (3).

2844 30 91 и 2844 30 99

Једињења урана осиромашеног ураном 235 (U 235) или торијума, помешани заједно или не

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (IV) став (B) под (1) и (3).

2844 40 10 до 2844 40 80

Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из тар. подбр. 2844 10, 2844 20 или 2844 30; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже те елементе, изотопе или једињења; радиоакативни остаци

За дефиницију израза „изотопи”, видети последњу реченицу Напомене 6. уз ову главу и експланатрону напомену ХС уз тарифни број 2844, део (I).

За остале производе наведене у овим тар. подбр., видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (III).

2844 50 00

Искоришћени (одзрачени) гориви елементи (патрони) нуклеарних реактора (Euratom)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (IV) став (C) под (4).

2845

Изотопи, осим изотопа из тарифног броја 2844; Неорганска или органска једињења тих изотопа, хемијски одређена или неодређена

За дефиницију израза „изотопи”, видети последњу реченицу Напомене 6. уз ову главу и ХС Коментар уз тарифни број 2844, део (I).

2845 10 00

Тешка вода (деутеријум-оксид) (Euratom)

Овај тарифни подброј обухвата тешку воду (или деутеријум-оксид) која наликује обичној води и поседује иста хемијска својства; њене физичке карактеристике, с друге стране, су нешто другачије. Тешка вода се употребљава као извор деутеријума и употребљава се у нуклеарним реакторима за успоравање неутрона који деле атоме уранијума.

2845 90 10

Деутеријум и његова једињења; водоник и његова једињења, обогаћена деутеријумом; мешавине и раствори који садрже ове производе (Euratom)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2845, став 3. под (1) и (3).

Овај тарифни подброј обухвата и друга хидрогенизована органска и неорганска једињења у којима је водоник делимично или у потпуности замењен деутеријумом. Најважнији су литијум-деутерид, деутерисани амонијак, деутерисани водоник-сулфид, деутерисани бензен, деутерисани бифенил и деутерисани терфенили. Ови производи се употребљавају у нуклеарној индустрији за успоравање неутрона (модератори), као интермедијарни производи у производњи тешке воде или у испитивањима реакција термонуклеарне фузије. Ова једињења такође имају важну примену у органским анализама и синтезама.

2845 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује следеће изотопе и једињења:

1. угљеник 13, литијум 6, литијум 7 и њихова једињења;

2. бор 10, бор 11, азот 15, кисеоник 18 и њихова једињења (на пример, 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H2 18O).

Они се употребљавају у научним истраживањима и у нуклеарној индустрији.

2846

Неорганска или органска једињења метала ретких земљи, итријума или скандијума или од мешавина тих метала

2846 10 00

Једињења церијума

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2846, став 3. под (1).

2846 90 00

Остала

Овај тарифни подброј укључује једињења метала ретких земљи, познате као лантаниди (будући да је лантан први елемент), која укључују оксиде европијума, гадолинијума, самаријума и тербијума (тербит), који се употребљавају као апсорбери неутрона у контролним и сигурносним шипкама нуклеарних реактора и у цевима телевизора у боји.

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2846, став 3. под (2).

ГЛАВА 29
ОРГАНСКИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ

Општe oдредбе

Слова „(INN)”, након неког назива у Комбинованој номенклатури и њеним експланаторним напоменама, указују да је тај назив укључен на листу Међународних незаштићених назива фармацеутских материја коју је објавила Светска здравствена организација.

Слова (INNM) указују да је Светска здравствена организација прихватила тај назив као „Модификовани међународни незаштићени назив”.

Слова (ISO) указују да се тај назив појављује као један од „заједничких назива хемикалија за сузбијање штеточина и средстава за регулацију раста биљака” у препоруци R 1750 Међународне организације за стандардизацију.

Кондензовани систем је онај систем у којем постоје најмање два прстена која имају једну и само једну, заједничку везу и која имају два и само два, заједничка атома.

Издвојена хемијски одређена органска једињења, која се испоручују као додатак исхрани у капсулама (осим микрокапсула), на пример, од желатина, искључена су из ове главе зато што испорука у капсулама подразумева обраду који није обухваћен Напоменом 1. уз ову главу.

Напомена 1 (а)

Видети Опште одредбе ХС Коментара уз ову главу, део (А) ст. 1–4.

Ова глава укључује:

1. Антрацен чистоће по маси 90% или веће (тарифни подброј 2902 90 00).

2. Бензен чистоће по маси 95% или веће (тарифни подброј 2902 20 00).

3. нафталин са тачком кристализације 79,4 °C или већом (тарифни подброј 2902 90 00);

4. Толуен чистоће по маси 95% или веће (тарифни подброј 2902 30 00).

5. Ксилене који садрже 95% или више, по маси, ксилена (укупних изомера) (тар. подбр. 2902 41 00 до 2902 44 00);

6. етан и друге засићене ацикличне угљоводонике (осим метана и пропана) који се стављају у промет као појединачни изомери чистоће 95% или веће, код гасовитих производа рачунато по запремини, (1) а код негасовитих производа (тарифни подброј 2901 10 00) по маси;

7. етилен чистоће по запремини 95% или веће (тарифни подброј 2901 21 00).

8. пропен (пропилен) чистоће по запремини 90% или веће (тарифни подброј 2901 22 00).

9. масне алкохоле чистоће по маси 90% или веће, рачунато на анхидрирани производ, који садрже шест или више атома угљеника (тарифни подброј 2905 16, 2905 17 00 или 2905 29 90);

10. крезоле (појединачни или смеша изомера) који садрже, по маси, 95% или више крезола, рачунајући све изомере крезола заједно (тарифни подброј 2907 12 00);

11. фенол чистоће по маси 90% или веће (тарифни подброј 2907 11 00).

12. ксиленоле (појединачне или смеше изомера) који садрже, по маси, 95% или више ксиленола, рачунајући све изомере ксиленола заједно (тарифни подброј 2907 19 10);

13. масне киселине (осим олеинске киселине) чистоће по маси 90% или веће, рачунато на анхидрирани производ, које садрже шест или више атома угљеника (тар. бр. 2915 и 2916);

14. олеинску киселину чистоће по маси 85% или веће, рачунато на анхидрирани производ (тарифни подброј 2916 15 00).

15. пиридин чистоће по маси 95% или веће (тарифни подброј 2933 31 00).

16. метилпиридин (пиколин), 5-етил-2-метилпиридин (5-етил-2-пиколин), 2-винилпиридин, чистоће по маси 90% или веће (тарифни подброј 2933 39);

17. хинолин чистоће по маси 95% или веће, рачунато на анхидрирани производ (утврђено гасном хроматографијом) (тарифни подброј 2933 49 90).

18. 1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин чистоће по маси преко 85%, рачунато на анхидрирани производ (тарифни подброј 2933 49 90).

19. акридин чистоће по маси 95% или веће, рачунато на анхидрирани производ (утврђено гасном хроматографијом) (тарифни подброј 2933 99 80).

20. деривате масних киселина и масних алкохола из тач. 9, 13. и 14. (на пример, соли, естре (осим естара глицерина), амине, амиде, нитриле), под условом да испуњавају критеријуме утврђене за одговарајуће масне киселине и алкохоле.

Напомена 1 (б)

Видети Опште одредбе ХС коментаруз ову главу, део (А), последњи став.

Напомена 1 (г)

Дозвољени водени раствори су само они који су прави раствори, чак и ако је, због недовољно воде, супстанца само делимично растворена.

Напомена 1 (ђ)

У погледу додавања стабилизатора, средсатва против прашења, средстава за бојење или мирисних супстанци, видети опште одредбе ХС уз ову главу, део (А), претпоследњи став.

Напомена 1 (е)

У погледу додавања стабилизатора, средсатва против прашења, средстава за бојење или мирисних супстанци, видети опште одредбе ХС уз ову главу, део (А), претпоследњи став.

Напомена 5.

Одредбе ове напомене примењују се само на сврставање, у тар. бр., датих производа (видети Опште одредбе ХС Коментара уз ову главу део (G)).

За сврставање у тар. подбр. у оквиру неког тарифног броја, примењују се одредбе Напомене за тар. подбр. 1. уз ову главу.

–––––––––––––––

(1) Гасовито стање се посматра на 15 °

I. УГЉОВОДОНИЦИ И ЊИХОВИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗО- ДЕРИВАТИ

2902

Циклични угљоводоници

2902 19 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује: азулен (бицикло[5,3,0]декапентен) и његове алкилне деривате, као што је, на пример, хамазулен (7-етил-1,4-диметилазулен), гвајазулен (7-изопропил-1,4-диметилазулен), ветиверазулен (2-изопропил-4,8-диметилазулен).

2903

Халогени деривати угљоводоника

2903 39 90

Флуориди и јодиди

Овај тарифни подброј укључује: 1,1-дифлуороетан, угљен-тетрахлорид (тетрафлуорометан), тетрафлуороетилен, трифлуороетилен, трифлуорометан.

2903 81 00

1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (HCH (ISO)), укључујући линдан (ISO, INN)

Овај тарифни подброј укључује линдан (ISO, INN). Линдан је гама-изомер хексахлороциклохексана (HCH (ISO)) чистоће 99% или веће. Само овај гама-изомер HCH има инсектицидна својства. Линдан се употребљава у пољопривреди и за заштиту дрвета.

II. АЛКОХОЛИ И ЊИХОВИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗО-ДЕРИВАТИ

2905

Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

2905 14 90

Остали

Овај тарифни подброј обухвата само сек-бутил алкохол (бутан-2-ол) и изобутил алкохол (2-метилпропан-1-ол)

2905 19 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује пентанол (амил-алкохол) или следеће: n-амил (пентан-1-ол), сек-амил (пентан-2-ол), тетрамил (2-метилбутан-2-ол, амилен-хидрат), изоамил (3-метилбутан-1-ол), сек-изоамил (3-метилбутан-2-ол), 2-метилбутан-1-ол, неопентил (неоамил, 2,2-диметилпропан-1-ол), пентан-3-ол.

2905 44 11 до 2905 44 99

D-глуцитол (сорбитол)

Ови тар. подбр. обухватају само D-глуцитол (сорбитол) који је у складу са одредбама Напомене 1. уз ову главу. Облици D-глуцитола (сорбитола) који нису у складу са њима, сврставају се у тар. подбр. 3824 60 11 до 3824 60 99.

2906

Циклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро или нитрозо-деривати

2906 11 00

Ментол

Овај тарифни подброј обухвата само: (–)-параментол-3, ((–)-транс-1,2-цис-1,5-изопропил-2-метил-5-циклохексанол), (±)-параментол-3 и (+)-параментол-3.

Овај тарифни подброј не укључује неоментол, изоментол или неоизоментол (тарифни подброј 2906 19 00).

VI. ЈЕДИЊЕЊА СА КЕТОНСКОМ И ХИНОНСКОМ ФУНКЦИЈОМ

2914

Кетони и хинони, са или без других кисеоничних функција и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати

2914 50 00

Кетон-феноли и кетони са другим кисеоничним функцијама

За сврхе овог тарифног подброја, под „другом кисеоничном функцијом” подразумева се било која кисеонична функција наведена у претходним тар. бр. ове главе, осим алкохолне, алдехидне и фенолне функције.

2914 61 00 до 2914 69 90

Хинони

Ови тар. подбр. обухватају производе наведене у ХС Коментару уз тарифни број 2914, делови (E) и (F). За сврхе ових тар. подбр., „хиноне” треба тумачити у ширем смислу, тј. „хинони са другом кисеоничном функцијом или без друге кисеоничние функције”; они стога обухватају хиноне без друге кисеоничне функције (осим хинонске функције), хинон-алкохоле, хинон-феноле, хинон-алдехиде и хиноне са другом кисеоничном функцијом (осим наведених).

VII. КАРБОНСКЕ КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗО- ДЕРИВАТИ

2915

Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; Њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати

У погледу критеријума чистоће масних киселина и њихових деривата, видети Опште одредбе Допунског коментара CN уз ову главу, Напомена 1(а), тач. 13. и 20.

2916

Незасићене ацикличне монокарбонске киселине, цикличне монокарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; Њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати

У погледу критеријума чистоће масних киселина и њихових деривата, видети Опште одредбе Допунског коментара CN уз ову главу, Напомена 1(а), тач. 13, 14. и 20.

IX. ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТНОМ ФУНКЦИЈОМ

2921

Једињења са амино-функцијом

2921 42 00

Деривати анилина и њихове соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2921 42 до 2921 49.

2921 43 00

Толуидини и њихови деривати; Њихове соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2921 42 до 2921 49.

2921 44 00

Дифениламин и његови деривати; Њихове соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2921 42 до 2921 49.

2921 45 00

1-нафтиламин (алфа-нафтиламин), 2-нафтиламин (бета-нафтиламин) и њихови деривати; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2921 42 до 2921 49.

2921 49 00

Остало

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2921 42 до 2921 49.

2923

Кватернерне амонијумове соли и хидроксиди амонијума; Лецитини и остали фосфоамино-липиди, хемијски одређени или неодређени

2923 20 00

Лецитини и остали фосфоаминолипиди

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2923, став 4. под (2).

Остали фосфоаминолипиди из овог тарифног подброја су естри (фосфатиди) слични лецитинима. Они укључују цефалин, чије азотне органске базе су коламин и сфингомијелин, чије азотне базе су холин и сфингозин.

2925

Једињења са карбоксиимидном функцијом (укључујући сахарин и његове соли) и једињења са иминофункцијом

2925 11 00

Сахарин и његове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2925, (А), став 1, (1).

X. ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА, НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВЕ СОЛИ И СУЛФОНАМИДИ

2930

Органско-сумпорна једињења

Органско-сумпорна једињења, како су дефинисана у Напомени 6. уз ову главу, сврставају се у ову главу, без обзира да ли садрже друге неметале или метале директно везане за атоме угљеника.

2932

Хетероциклична једињења само са хетероатомом или хетероатомима кисеоника

2932 20 10 до 2932 20 90

Лактони

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2932 20.

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2932, став 1. под (B).

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота:

2933 11 10 и 2933 11 90

Феназон (антипирин) и његови деривати

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2933 11, 2933 21 и 2933 54.

2933 21 00

Хидантоин и његови деривати

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2933 11, 2933 21 и 2933 54.

2933 49 10

Халогени деривати хинолина; деривати хинолин-карбоксилне киселине

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2933, став 1. под (D).

За сврхе овог тарифног подброја, израз „халогени деривати хинолина” обухвата само такве деривате хинолина у којима је један или више атома водоника из система ароматичних прстенова замењен одговарајућим бројем атома халогена.

Израз „деривати хинолин-карбоксилне киселине” укључује деривате хинолин-карбоксилне киселине у којима је замењен један или више атома водоника из система ароматичних прстенова и/или киселинска функција.

2933 52 00

Малонилуреа (барбитурна киселина) и њене соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2933 11, 2933 21 и 2933 54.

2933 54 00

Остали деривати малонилурее (барбитурна киселина); њихове соли

Видети ХС Коментар уз тар. подбр. 2933 11, 2933 21 и 2933 54.

2933 79 00

Остали лактами

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2933 79.

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2933, став 1. подстав (G) под (2)–(7).

XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ

2936

Провитамини и витамини, природни или произведени синтезом (укључујући природне концентрате), њихови деривати који се првенствено употребљавају као витамини и међусобне мешавине наведених производа, укључујући и оне у било ком растварачу

Производи из овог тарифног броја могу бити:

– стабилизовани у уљном облику;

– стабилизовани превлачењем, на пример, желатином, воском, мастима, различитим врстама гуме или дериватима целулозе у облику микрокапсула;

– адсорбовани на силицијум-оксиду.

На сврставање у овај тарифни број не утиче додавање пластификатора или средстава против стврдњавања.

Јоноизмењивачки адсорбати су, међутим, искључени из овог тарифног броја и сврставају се у складу са својим саставом и употребом.

2936 90 00

Остало, укључујући природне концентрате

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2936 90.

2937

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотриени, природни или добијени синтезом; Њихови деривати и супстанце структурно аналогне њима, укључујући полипептиде са модификованим ланцем, који се употребљавају првенствено као хормони

За дефиницију израза „хормони” и израз „који се употребљавају првенствено као хормони”, видети Напомену 8. уз ову главу.

Овај тарифни број обухвата само производе који задовољавају критеријуме дате у ХС Коментару уз тарифни број 2937, став 1. подст. (I)–(VI) и став 2.

2937 11 00

Соматотропин, његови деривати и структурно аналогне супстанце

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (А) под (1).

2937 12 00

Инсулин и његове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (А) под (2).

2937 19 00

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (А), под (3)–(20).

2937 21 00 до 2937 29 00

Стероидни хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (B).

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2937, „Списак стероида који се употребљавају првенствено због своје хормонске функције”, у погледу супстанци наведених као „кортикостероиди”.

2937 21 00

Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (B) став (1) под (a), (b), (c) и (d).

2937 22 00

Халогени деривати кортикостероидних хормона

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (B) под (2).

2937 23 00

Естрогени и прогестогени

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, (B) под (3).

Видети и ХС Коментар уз тарифни број 2937, „Списак стероида који се употребљавају првенствено због своје хоромонске функције”, у погледу супстанци наведених као „естроген” или „прогестоген”.

2937 29 00

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (B) став (1) под (e) и (f) и део (B) под (4).

2937 50 00

Простагландини, тромбоксани и леукотриени, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (C).

2937 90 00

Остало

Видети ХС Коментар уз тарифни број 2937, списак производа који се сврставају као производи из тарифног броја 2937, део (D).

XII. ГЛИКОЗИДИ И АЛКАЛОИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЈЕНИ СИНТЕЗОМ И ЊИХОВЕ СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ОСТАЛИ ДЕРИВАТИ

2938

Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и остали деривати

Гликозиди из овог тарифног броја састоје се од шећерног и нешећерног дела (агликон). Ови делови су међусобно повезани преко аномерног атома угљеника из шећера. Стога, производи као што су вакцинин и хамамелатанин из тарифног броја 2940 не сматрају се гликозидима.

Најчешћи гликозиди из природе су O-гликозиди. Међутим, постоје и N-гликозиди, S-гликозиди и C-гликозиди из природе, у којима је аномерни угљеник шећера везан за агликен преко атома азоа, атома сумпора или атома угљеника (на пример, синигрин, алоин, скопарин).

Следећи производи су искључени из овог тарифног броја:

а) нуклеозиди и нуклеотиди из тарифног броја 2934 (видети ХС Коментар уз тарифни број 2934, став 3. подстав (D) под (6));

б) алкалоиди из тарифног броја 2939 (на пример, томатин);

в) антибиотици из тарифног броја 2941 (на пример, тојокамицин).

2938 90 10

Дигиталис гликозиди

Поред једињења наведених у ХС Коментару уз тарифни број 2938, став 3. под (2), овај тарифни подброј укључује:

– ацетилдигитоксин, ацетилдигоксин, ацетилгитоксин;

– десацетил-ланатозид A, B, C и D;

– дигифолеин, дигинатин, дигинин, дигипурпурин, дигиталинум-верум и германијум;

– гиталин, гиталоксин, гитонин, гитоксин, глуковеродоксин;

– ланафолеин, ланатозид A, B, C и D;

– тригонин, веродоксин.

2938 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује једињења наведена у ХС Коментару уз тарифни број 2938, став 3. под (4)–(9) и последња два става.

2939

Алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и остали деривати

2939 69 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује следеће алкалоиде главнице ражи: ерготаминин; ергозин и ергозинин; ергокристин и ергокристинин; ергокриптин и ергокриптинин; ергокорнин и ергокорнинин; ергобазин и ергобазинин и њихове деривате, на пример, дихидроерготамин, дихидроерготоксин, метилергобазин.

XIII. ОСТАЛА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

2941

Антибиотици

2941 10 00

Пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске киселине; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2941 10.

Неки примери пеницилина су: бензилпеницилин-натријум (фенацетилпенин-натријум), амилпеницилин-натријум (n-карбоксихексенилпенин-натријум), биосинтетски пеницилини и пеницилини са продуженим дејством, као што је прокаин-пеницилин и бензатин-дипеницилин.

2941 20 30 и 2941 20 80

Стрептомицини и њихови деривати; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2941 20.

Поред стрептомицина, ови тар. подбр. укључују и маносидострептомицин и све соли ових производа, на пример, њихове сулфате и пантотенате.

2941 30 00

Тетрациклини и њихови деривати; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2941 30.

Овај тарифни подброј укључује окситетрациклин и тетрациклин-хидрохлорид.

2941 40 00

Хлорамфеникол и његови деривати; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2941 40.

2941 50 00

Еритромицин и његови деривати; њихове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни подброј 2941 50.

Соли еритромицина укључују хидрохлорид, сулфат, цитрат, палмитат, стеарат и глукохептонат; са киселим хлоридима оне дају одговарајуће естре, а са киселим анхидридима формирају моноестре, као што је глутарат, малеат и фталат.

ГЛАВА 30
ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ

Општe oдредбе

Опис неког производа као лека у законодавству Уније (осим оног које се изричито односи на Комбиновану номенклатуру), у националном законодавству држава чланица или у некој фармакопеји, није одлучујући фактор за његово сврставање у ову главу.

Додатна напомена 1.

1. Биљни медицински препарати су препарати на бази једне или више активних супстанци, произведени подвргавањем неке биљке или њених делова поступцима као што је сушење, дробљење, екстракција или прочишћавање.

„Активна супстанца” означава неку хемијски одређену супстанцу, хемијски одређену групу супстанци (на пример, алкалоиди, полифеноли, антоцијанини) или биљни екстракт. Ове активне супстанце морају имати лековита својства за превенцију или лечење одређених болести, обољења или њихових симптома.

2. Хомеопатски медицински препарати су припремљени од производа, супстанци или мешавина под називом хомеопатске сировине (матичне тинктуре). Степен разблажења мора бити назначен (на пример, D6).

3. Витамински или минерални препарати су препарати на бази витамина из тарифног броја 2936, или минерала, укључујући елементе у траговима и њихове смеше. Они се употребљавају за лечење или спречавање одређених болести, обољења или њихових симптома. Такви препарати садрже много већу количину витамина или минерала, обично бар три пута већу од препорученог дневног уноса (RDA).

У погледу препорученог дневног уноса (RDA) одређених витамина и минерала, видети, на пример, овде пренету табелу из Анекса Директиве Савета 90/496/ЕЕЗ од 24. септембра 1990. године о нутритивном декларисању прехрамбених производа („Службени лист ЕУˮ, број L 276, 6. октобра 1990, стр. 40), измењене Директивом Комисије 2008/100/ЕЗ од 28. октобра 2008. године („Службени лист ЕУˮ, број L 285, 29. октобра 2008, стр. 09):

Витамини и минерали

RDA

Витамин A

800 μg

Витамин D

5 μg

Витамин E

12 mg

Витамин K

75 μg

Витамин C

80 mg

Тиамин

1,1 mg

Рибофлавин

1,4 mg

Ниацин

16 mg

Витамин B6

1,4 mg

Фолна киселина

200 μg

Витамин B12

2,5 μg

Биотин

50 μg

Пантотенска киселина

6 mg

Калијум

2000 mg

Хлориди

800 mg

Калцијум

800 mg

Фосфор

700 mg

Магнезијум

375 mg

Гвожђе

14 mg

Цинк

10 mg

Бакар

1 mg

Манган

2 mg

Флуорид

3,5 mg

Селен

55 μg

Хром

40 μg

Молибден

50 μg

Јод

150 μg

Тарифни број 3004, између осталог, не обухвата додатке исхрани или дијететске производе (видети и Напомену 1 (а) уз ову главу).

3001

Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не; Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органотерапеутске сврхе; Хепарин и његове соли; Остале људске или животињске материје, припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе, на другом месту непоменуте нити укључене

3001 20 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује интринзични фактор (сушени прочишћени екстракти пилоричне слузокоже свиња).

3001 90 20 до 3001 90 98

Остали

Поред жлезда и осталих органа наведених у ХС Коментару уз тарифни број 3001, део (А), ови тар. подбр. укључују и хипофизу, надбубрежне жлезде и тироидну жлезду.

3001 90 91

Хепарин и његове соли

Видети ХС Коментар уз тарифни број 3001 део (C).

3002

Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака; вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи

3002 10 10

Антисеруми

Овај тарифни подброј обухвата производе описане у ХС Коментару уз тарифни број 3002, део (C) под (1) став 3.

Не укључује серуме који се употребљавају као реагенси за одређивање крвних група или фактора (тарифни број 3006) или „нормалне” серуме (тарифни подброј 3002 10 98).

3002 10 91

Хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини

Овај тарифни подброј укључује хумани нормални имуноглобулин.

3002 10 98

Остало

Овај тарифни подброј укључује „нормалне” серуме, плазму, фибриноген, фибрин и, под условом да је припремљен за терапеутску или профилактичку употребу, крвни албумин (на пример, добијен фракционисањем људске крвне плазме).

Према томе, искључује се албумин из крви који није припремљен за терапеутску или профилактичку употребу а искључује (Напомена 1 (ж) уз ову главу) (тарифни број 3502).

3002 20 00

Вакцине за хуману медицину

За тумачењe израза „вакцине”, видети ХС Коментар уз тарифни број 3002, део (G) под (1).

3002 30 00

Вакцине за ветеринарску медицину

Видети Допунски коментар CN уз тарифни подброј 3002 20 00.

3002 90 50

Културе микроорганизама

Видети ХС Коментар уз тарифни број 3002, део (D) под (3).

3002 90 90

Остало

Овај тарифни подброј укључује токсине, и, уколико су они „слични производи”, симбиотске паразите који се употребљавају за лечење одређених болести, као што је Plasmodium (паразит маларије) и Trypanosoma cruzi.

3003

Лекови (осим производа из тарифног броја 3002, 3005 или 3006) који се састоје од два или више састојака који су помешани за терапеутску или профилактичку употребу, али који нису припремљени у одмерене дозе нити у облике или паковања за продају на мало

3003 10 00

Који садрже пеницилине или њихове деривате, са структуром пеницилинске киселине, или стрептомицине или њихове деривате

Овај тарифни подброј укључује и комбинације пеницилина и стрептомицина.

3004

Лекови (изузев производа из тарифног броја 3002, 3005 или 3006) који се састоје од помешаних или непомешаних производа за терапеутску или профилактичку употребу, припремљени у одмерене дозе (укључујући и оне за примену на кожи) или у облике или паковања за продају на мало

Видети Додатну напомену 1. уз ову главу.

За разлику од претходног тарифног броја, овај тарифни број обухвата „непомешане производе”. За тумачењe израза „непомешани производи” видети Напомену 3. (а) уз ову главу и Опште одредбе ХС Коментара уз тарифни број 3004, ст. 4. и 5.

Изрази „у одмереним дозама” (укључујући оне у облику система за трансдермалну примену) и „облици или паковања за продају на мало за терапеутску или профилактичку употребу” дефинисани су у ХС Коментару уз тарифни број 3004, ст. 1. и 2.

Овде су укључени лекови који се стављају у промет у паковањима за дугорочну примену или за болнице и сличне установе. У том случају, већи број јединица производа и предвиђена дугорочна примена обично су назначени на паковању.

Чињеница да се лековима који садрже, на пример, антибиотике, хормоне или лиофизиране производе и који се стављају у промет у ампулама или боцама, мора додати вода без пирогена или други разређивач, не искључује их из овог тарифног броја.

3005

Вата, газа, завоји и слични производи (на пример, припремљени завоји, фластери, припремљене облоге), импрегнисани или превучени фармацеутским материјама или припремљени у облике или паковања за продају на мало за медицинске, хируршке, стоматолошке или ветеринарске сврхе

3005 10 00

Лепљиви завоји и остали производи који имају лепљиви слој

Овај тарифни подброј не обухвата течне завоје (тарифни подброј 3005 90 99).

3006

Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову главу

3006 10 10 до 3006 10 90

Стерилни хируршки кетгут, слични стерилни материјали за ушивање (укључујући стерилни хируршки и стоматолошки конац који се може апсорбовати) и стерилна лепљива средства за ткива, која се употребљавају у хирургији за затварање рана; Стерилна ламинарија и стерилна газа за ламинарију; Стерилна средства која се могу апсорбовати и која се употребљавају за заустављање крварења у хирургији и стоматологији; стерилна хируршка или стоматолошка средства за спречавање приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не

Изразе из ових тар. подбр. треба строго тумачити. Они стога не обухватају стерилне копче за ушивање (тарифни број 9018).

ГЛАВА 31
ЂУБРИВА

3103

Фосфатна ђубрива, минерална или хемијска

3103 10 10 и 3103 10 90

Суперфосфати

Видети ХС Коментар уз тарифни број 3103, део (А) под (1).

3105

Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; остала ђубрива; производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 kg

За дефиницију израза „остала ђубрива” употребљаваног у овом тарифном броју видети Напомену 6. уз ову главу.

3105 10 00

Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 kg

Израз „слични облици” примењује се на робу која је припремљена у мереним количинама. Према томе, ђубрива која су припремљена у уобичајеним, индустријским облицима (на пример, грануле) не сматрају се „сличним облицима”.

3105 20 10 и 3105 20 90

Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум

Израз „која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум” означава да су назначени елементи присутни у количинама довољним да би вршили стварну функцију ђубрења, уместо да су једноставно нечистоће.

Азот може бити присутан у облику нитрата, соли амина, урее, калцијум-цијанамида или других органских једињења.

Фосфор је обично присутан у облику фосфата који су мање или више растворљиви или, понекад, у органском облику.

Калијум је присутан у облику соли (карбонат, хлорид, сулфат, нитрат, итд.).

У трговини се садржај азота, фосфора и калијума изражава као N, P2O5 и K2O.

Ови тар. подбр. укључују ђубрива наведена у ХС Коментару уз тарифни број 3105, делови (B) и (C), под условом да садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум. Позната су и као „NPK ђубрива”.

Двоструки фосфати амонијума и калијума, односно хемијски одређена једињења, искључена су из ових тар. подбр. (тарифни подброј 2842 90 80).

3105 51 00 и 3105 59 00

Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор

У погледу тумачења израза „која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор”, Допунски коментар CN уз тар. подбр. 3105 20 10 и 3105 20 90 примењује се mutatis mutandis.

3105 51 00

Која садрже нитрате и фосфате

Овај тарифни подброј укључује ђубрива која садрже и нитрате и фосфате било којих катјона, укључујући амонијум али искључујући калијум.

Производи описани у ХС Коментару уз тарифни број 3105, део (B), под (2), али добијени без додавања соли калијума, примери су ђубрива која спадају у овај тарифни подброј.

3105 59 00

Остала

Овај тарифни подброј укључује:

1. мешавине минералних соли које садрже фосфате било којих катјона (искључујући калијум) и соли амина осим нитрата;

2. фосфо-азотна ђубрива у којима је азот присутан у неком другом облику осим у нитратном или амонијачном, тј. у облику калцијум-цијанамида, урее или других органских једињења;

3. врсте фосфо-азотних ђубрива описане у ХС коментару уз тарифни број 3105, део (C), под (1) и (3).

3105 60 00

Минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента фосфор и калијум

У погледу тумачења израза „која садрже два ђубрива елемента фосфор и калијум”, Допунски коментар CN уз тар. подбр. 3105 20 10 и 3105 20 90 примењује се mutatis mutandis.

Овај тарифни подброј укључује ђубрива сачињена од следећих мешавина:

– калцинисаних природних фосфата и калијум-хлорида;

– суперфосфата и калијум-сулфата.

Овај тарифни подброј не обухвата хемијски одређене калијум-фосфате из тарифног броја 2835 24 00, чак и ако се могу употребљавати као ђубрива.

3105 90 20 и 3105 90 80

Остали

Ови тар. подбр. укључују:

1. сва ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и калијум. Међутим, ови тар. подбр. не обухватају хемијски одређен калијум-нитрат, чак и када је намењен за употребу као ђубриво (тарифни подброј 2834 21 00);

2. ђубрива са једним ђубривим елементом, осим оних која спадају у тар. бр. 3102 до 3104.

ГЛАВА 32
ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЉЕЊЕ ИЛИ БОЈЕЊЕ; ТАНИНИ И ЊИХОВИ ДЕРИВАТИ; БОЈЕ, ПИГМЕНТИ И ОСТАЛЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈЕЊЕ; БОЈЕ И ЛАКОВИ; КИТОВИ И ОСТАЛЕ МАСЕ ЗА ЗАПТИВАЊЕ; МАСТИЛА

Напомена 4.

Израз „раствори” употребљаван у овој напомени и у Напомени 6 (а) уз Главу 39 не примењује се на колоидне растворе.

3201

Екстракти за штављење биљног порекла; танини и њихове соли, етри, естри и остали деривати

3201 20 00

Екстракт аустралијске акације

Екстракт аустралијске акације за штављење добија се од коре дрвета различитих врста акације (нарочито Acacia decurrens, Acacia pycnantha, Acacia mollissima).

Екстракт коре акације катеху Acacia catechu, сврстава се у тарифни подброј 3203 00 10.

3201 90 20

Екстракт руја, екстракт суве чашице жира, екстракт храста или екстракт кестена

Суве чашице жира су купуле (капице жира) одређених врста храста (на пример, Quercus valonea).

3201 90 90

Остало

Као екстракте за штављење биљног порекла, овај тарифни подброј укључује:

1. екстракте коре од дрвета бора, мангрова, еукалиптуса, врбе и брезе;

2. екстракте дрвета тизера и урундаи (Astronium balansae Engl.);

3. екстракте плодова миробалана и диви-дивија; и

4. екстракте лишћа гамбира.

3202

Синтетичке органске материје за штављење; неорганске материје за штављење; препарати за штављење, без обзира на то да ли садрже природне материје за штављење; ензимски препарати за предштаву

3202 10 00

Синтетичке органске материје за штављење

Видети ХС Коментар уз тарифни број 3202, (I), (А).

3202 90 00

Остало

Овај тарифни подброј укључује производе наведене у ХС коментару уз тарифни број 3202, део (I) под (B) и део (II).

3203 00

Материје за бојење биљног или животињског порекла (укључујући екстракте за бојење, али искључујући животињско црнило), хемијски одређене или неодређене; Препарати на бази материја за бојење биљног или животињског порекла наведени у Напомени 3. уз ову главу

3203 00 10

Материје за бојење биљног порекла и препарати на бази тих материја

Екстракти неких сорти персијских бобица не употребљавају се првенствено као материје за бојење и стога нису укључени у овај тарифни подброј. Ово се нарочито односи на екстракте бобица Rhamnus cathartica који се употребљавају у медицинске сврхе и из тог разлога сврставају у тарифни подброј 1302 19 70.

Овај тарифни подброј укључује екстракт коре акације катеху (Acacia catechu). Екстракт коре акације катеху је екстракт за бојење добијен од дрвета катеху, једне сорте акације.

3204

Синтетичке органске материје за бојење, хемијски одређене или неодређене; препарати на бази синтетичких органских материја за бојење наведени у Напомени 3. уз ову главу; Синтетички органски производи који се употребљавају као средства за повећање интензитета флуоресценције или као луминофори