На основу члана 4. став 4. Закона о ловству („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 60/93 – исправка и 101/05 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

НАРЕДБУ

о забрани лова дивљачи ради спречавања ширења заразне болести авијарне инфлуенце у Републици Србији

„Службени гласник РС”, бр. 29 од 7. априла 2006.

 

 

1. Ради спречавања ширења заразне болести авијарне инфлуенце у Републици Србији, у ловиштима која се у целости или делом налазе на подручју које је проглашено зараженим или угроженим од заразне болести авијарне инфлуенце, забрањује се лов следећих врста дивљачи, и то:

1) сисара: европски јелен (Cervus elaphus), јелен лопатар (Cervus dama), вирџинијски јелен (Odocoileus virginianus), срна (Capreolus gapreolus), дивокоза (Rupicapra rupicapra), муфлон (Ovis musimon), дивља свиња (Sus scrofa), медвед (Ursus arctos), куна златица (Martes martes), куна белица (Martes foina), јазавац (Meles meles), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), сиви пух (Glis glis), зец (Lepus europeaus), вук (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), ракунопац (Nyctereutes procyonoides), дивља мачка (Felis silvestris) и твор (Mustela putorius);

 

2) птица: гњурац (Podicipedidae), вранац (Phalacrocoracidae), сива чапља (Ardea cinerea), дивља гуска (Anser anser), лисаста гуска (A. Albifrons), гуска глоговњача (A. fabalis), дивља пловка (Anas spp. Aythya spp., Netta rufina, Clangula hyemalis, Bucephala clangula) (осим пловака које су заштићене трајном забраном лова), ронац (Mergus spp.), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), лештарка (Tetrastes bonasia), јаребица камењарка (Alectoris graeca), пољска јаребица (Perdix perdix), препелица (Coturnidž coturnix), фазан (Phasianus spp.), барски петлић и барска кока (Rallidae), шљука жалар (s.f. Chradriinae) (осим вивка, као и праве шљуке (sf. Scolopacinae), шљука потрк (Burhinus oedicnemus), голубови (Columba spp.), гугутка и грлица (Streptopelia spp.), сојка (Garrulus glandarius), гачац (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone cornix) и сврака (Pica pica).

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 324-01-35/2006-10

У Београду, 31. марта 2006. године

Министар,

Ивана Дулић-Марковић, с.р.