На основу члана 28. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар економије и регионалног развоја издаје

НАРЕДБУ

о одређивању дана пружања услуга у спољној трговини

„Службени гласник РС“, број 109 од 25. децембра 2009.

1. Даном пружања услуге у спољној трговини, ако тај дан није одређен, односно одредив на основу уговора, сматра се:

1) за извођење инвестиционих радова у иностранству – дан овере рачуна, односно привремене ситуације о извршеним инвестиционим радовима од стране страног наручиоца, а код окончане ситуације – дан овере од стране наручиоца посла, односно овлашћеног органа земље у којој су радови изведени, ако по прописима те земље окончана ситуација подлеже овери;

2) за уступање инвестиционих радова страном лицу у Републици Србији – дан овере рачуна, односно привремене ситуације о извршеним инвестиционим радовима од стране домаћег наручиоца, а код окончане ситуације – дан овере од стране домаћег наручиоца посла;

3) за послове међународног транспорта робе – дан испоруке робе примаоцу, а за послове међународног превоза путника – дан кад је извршен превоз путника.

Као доказ о извршеном превозу робе служи одговарајућа исправа, а као доказ о извршеном превозу путника – путничка карта;

4) за туристичке послове са иностранством – дан назначен у фактури о пруженој услузи страном наручиоцу;

5) за послове када се роба купује у иностранству, допрема из иностранства и извози у иностранство – дан кад је роба извозно оцарињена;

6) за активно оплемењивање робе у Републици Србији (прерада, обрада и дорада) – дан када је активно оплемењена роба извозно оцарињена;

7) за послове уговорне контроле квалитета и квантитета робе у међународном промету, услуга контроле летења и вођења страних ваздухоплова на домаћим аеродромима и коришћење уређаја за те услуге – дан издавања фактуре о извршеној услузи;

8) за заступање страних лица – дан издавања извештаја о одобравању провизије страног лица за извршени посао заступања (кредит ноте), односно дан подношења обрачуна остварене провизије у протеклом периоду, ако је уговором о заступању предвиђено да се провизија обрачунава збирно за одређени уговорени период;

9) за сервисне услуге пружене страним лицима – дан подношења обрачуна страном лицу о пруженој сервисној услузи;

10) за послове међународне шпедиције, међународне саобраћајно – агенцијске послове, лучке услуге, послове складишта, послове тегљења, спасавања и вађења бродова, аеродромске услуге, послове међународних сајмова и друге услуге у међународном промету – дан пружања тих услуга, наведен у фактури о пруженој услузи;

11) за прекогранични промет електричне енергије – датум месечне фактуре о пруженој услузи;

12) за услуге истраживања и пружања и коришћења информација и знања у привреди и науци, услуге извођења научноистраживачког пројекта или дела пројекта, за обуку кадрова, обављање консалтинг послова, услуге атестирања и друге услуге у спољнотрговинском промету – дан пружања тих услуга наведен у уговору, односно одговарајућој исправи о пруженој услузи.

2. За услуге у спољнотрговинском промету које Јавно предузеће „Железнице Србије”, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”, јавни телекомуникациони оператер и предузећа ваздушног саобраћаја обрачунавају преко страних управа, као дан пружања услуга сматра се дан предвиђен у међународним уговорима и одговарајућим актима за спровођење тих уговора.

3. Домаћа лица која пружају услуге из тачке 1. ове наредбе дужна су да у фактуру, односно у одговарајућу исправу о пруженој услузи унесу и датум завршетка пружене услуге.

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о одређивању дана пружања услуга у спољној трговини ( „Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 42/06).

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00139/2009-12

У Београду, 8. децембра 2009. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.