Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 

НАРЕДБУ

о мерама за очување и заштиту рибљег фонда

"Службени гласник РС", бр. 56 од 26. јуна 2015, 94 од 7. децембра 2018.

 

1. Трајно се забрањује улов за следеће врсте:

1) моруна Huso huso;

2) сим Acipenser nudiventris;

3) паструга Acipеnser stellatus;

4) атлантска јесетра Acipenser sturio;

5) дунавска јесетра Acipenser gueldenstaedti;

5a) кечига Acipenser ruthenus;

6) европска јегуља Anguilla anguilla;

7) главатица Salmo marmoratus;

8) дунавска харинга Alosa caspia;

9) црноморска харинга Alosa immaculata;

10) црнка Umbra krameri;

11) светлица Telestes souffia;

12) дримски шарадан Pachychilon pictum;

13) лињак Tinca tincа;

14)златни караш Carassius carassius;

15) чиков Misgurnus fossilis;

16) све врсте рода Eudontomyzon spp.;

17) све врсте рода Lampetra spp.;

18) велики вретенар Zingel zingel;

19) мали вретенар Zingel streber;

20) балонов балавац Gymnocephalus baloni;

21) вијун Oxynoemacheilus bureschi;

22) вијуница Cobitis elongata;

23) балкански вијун Sabanejewia balcanica;

24) бугарски вијун Sabanejewia bulgarica;

25) пегунца Alburnus chalcoides;

26) источна мренка Barbus cyclolepis;

27) белка Leucaspius delineatus;

28) караманова бодорка Rutilus karamani;

29) рак речни Astacus astacus;

30) рак поточни Austropotamobius torrentium.

*Службени гласник РС, број 94/2018

 

2. Привремено се забрањује улов за следеће врсте риба, и то у периоду:

1) брисана је (види тачку 1. Наредбе - 94/2018-40)

2) младица Hucho hucho од 1. марта до 31. августа;

3) поточна пастрмка Salmo trutta, дримска пастрмка Salmo farioides и македонска пастрмка Salmo macedonicus, од 1. октобра до 1. марта;

4) липљен Thymallus thymallus од 1. марта до 31. маја;

5) штука Esox lucius од 1. фебруара до 31. марта;

6) буцов Aspius aspius од 15. априла до 15. јуна;

7) шаран Cyprinus carpio од 1. априла до 31. маја;

8) сом Silurus glanis од 1. маја до 15. јуна;

9) смуђ Sander lucioperca и смуђ камењар Sander volgensis од 1. марта до 30. априла;

10) мрена Barbus barbus од 15. априла до 31. маја;

11) деверика Abramis brama од 15. априла до 31. маја;

12) плотица Rutilus pigus од 15. априла до 31. маја;

13) јаз Leuciscus idus од 15. априла до 31. маја;

14) клен Squalius cephalus од 15. априла до 31. маја;

15) скобаљ Chondrostoma nasus од 15. априла до 31. маја.

 

3. Забрањује се рекреативни риболов младице, поточне пастрмке, македонске пастрмке, дримске пастрмке и липљена током целе године у времену од 21,00 до 3,00 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18,00 до 5,00 часова у периоду зимског рачунања времена.

Забрањује се рекреативни риболов осталих врста риба током целе године у времену од 21,00 до 3,00 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18,00 до 5,00 часова у периоду зимског рачунања времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не одреди.

 

4. Приликом обављања рекреативног и привредног риболова дозвољен је неограничен излов свих алохтоних врста: сивог толстолобика Arystichthys nobilis, белог толстолобика Hypophthalmichthys molitrix, амура Ctenopharyngodon idella, обе врсте америчког сомића Ameiurus melas и Ameiurus nebulosus, сунчице Lepomis gibbosus, амурског чебачока Pseudorasbora parva, амурског спавача Perccottus glenii, великоустог баса Micropterus salmoides, бабушке Carassius gibelio, дужичастe пастрмкe Oncorhynchus mykiss, охридске пастрмке Salmo letnica, језерске златовчица Salvelinus alpinus, поточне златовчице Salvelinus fontinalis, свих врста рода Neogobius и краткокљуног шилцета Syngnathus abaster.

 

5. Забрањује се лов и промет следећих врста чија је дужина – величина мања од наведених, и то:

1) брисана је (види тачку 1. Наредбе - 94/2018-40)

2) младица Hucho hucho 100 cm;

3)поточна пастрмка Salmo trutta 25 cm;

4)римска пастрмка Salmo farioides 25 cm;

5) македонска пастрмка Salmo macedonicus 25 cm;

6) липљен Thymallus thymallus 30 cm;

7) штука Esox lucius 40 cm;

8) мрена Barbus barbus 25 cm;

9) поточна мрена Barbus peloponnesius 15 cm;

10) шаран Cyprinus carpio 30 cm;

11) деверика Abramis brama 20 cm;

12) плотица Rutilus pigus 20 cm;

13) јаз Leuciscus idus 20 cm;

14) скобаљ Chondrostoma nasus 20 cm;

15) клен Squalius cephalus 20 cm;

16) буцов Aspius aspius 30 cm;

17) носара Vimba vimba 15 cm;

18) кркуше Gobio spp. 10 cm;

19) сом Silurus glanis 60 cm;

20) смуђ Sander lucioperca 40 cm;

21) смуђ камењар Sander volgensis 25 cm;

22) гргеч Perca fluviatilis 10 cm;

23) манић Lota lota 25 cm;

24) речна шкољка Unio pictorum 8 cm.

 

6. Рекреативни риболовац може дневно уловити највише 5 kg аутохтоних врста риба.

 

7. Ограничава се дневни улов рекреативног риболовца за следеће врсте риба, и то:

1) младица, један комад;

2)  манић, поточна пастрмка, македонска пастрмка, дримска пастрмка, липљен, штука, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар и буцов, три комада збирно;

3) плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен и деверика, десет комада збирно.

Ако један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтонe врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен дневни улов рекреативног риболовца.

*Службени гласник РС, број 94/2018

 

8. Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе љуштуре.

 

9. Риба уловљена у току ловостаја, као и примерци чија је величина мања од прописане овом наредбом мора се одмах, на месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења.

 

10. Одредбе ове наредбе не односе се на рибу која је произведена у рибњацима и на рибу која је увезена.

 

11. Даном почетка примене ове наредбе престаје да важи Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда (,,Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 49/10).

 

12. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

 

Број 110-00-100/2015-17

У Београду, 3. јуна 2015. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.