Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

 

На основу члана 52. став 1. тачка б) и члана 53. став 1. тачка 2) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 15. став 1. и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица

"Службени гласник РС", бр. 28 од 14. марта 2020, 66 од 7. маја 2020, 87 од 19. јуна 2020, 7 од 3. фебруара 2021.

1. Забрањују се посете свим установама социјалне заштите за смештај старих лица.

1a Изузетно од тачке 1. ове наредбе, дозвољене су унапред заказане посете, уколико су испуњени следећи услови:

– у установи нема потврђених случајева заразне болести COVID-19 код корисника и запослених у периоду од 14 дана до дана када је посета заказана,

– корисник коме се дозвољава посета је комплетно вакцинисан, и од последње дозе прошло је најмање седам дана до дана када је посета заказана.

Одговорна лица установа дужна су да обезбеде примену превентивних мера заштите корисника.

*Службени гласник РС, број 7/2021

2. Корисницима установа из тачке 1. ове наредбе забрањује се напуштање установа.

3. Лицима која пружају услуге неопходне за функционисање установа из тачке 1. ове наредбе, а која нису запослена у тим установама, дозвољава се боравак и кретање у објектима установа искључиво ради обављања послова и радњи којима се обезбеђује непрекидност пружања услуге смештаја.

3а Члановима или заменицима чланова бирачких одбора, који су одређени за спровођење гласања ван бирачког места, у смислу члана 72а Закона о избору народних посланика, за гласање на изборима за народне посланике, одборнике скупштина јединица локалних самоуправа и одборнике скупштине АП Војводине који су расписани за 21. јун 2020. године, дозвољава се боравак и кретање у установама из тачке 1. ове наредбе, уз примену превентивних мера и употребу личних заштитних средстава, ради омогућавања гласања корисницима тих установа.

*Службени гласник РС, број 87/2020

4. Пријем нових корисника услуге смештаја у установама из тачке 1. ове наредбе дозвољен је искључиво уз здравствену документацију којом се потврђује да лице није заражено вирусом SARS-CoV-2.

Сваком новопримљеном кориснику услуге смештаја у установама из тачке 1. ове наредбе превентивно се одређује изолација у трајању од 14 дана, у оквиру установе.

4a Мере изолације корисника и запослених, који су били у контакту са оболелим, које издаје надлежна епидемиолошка служба реализују се у оквиру установе социјалне заштите за смештај старих лица.

*Службени гласник РС, број 66/2020

5. Мере одређене овом наредбом трају до престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 на територији Републике Србије.

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/4/2020-01

У Београду, 14. марта 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

   

Наредба о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица: „Службени гласник РС“, број 66/2020-17

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица: „Службени гласник РС“, број 7/2021-54

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.