Zakon

На основу члана 31. стaв 7. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 15. став 1. и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 ‒ др. закон и 47/18),

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о организовању и спровођењу мере карантина

"Службени гласник РС", број 33 од 17. марта 2020.

1. Наређује се организовање и спровођење мере карантина ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, и то:

1) контрола путника и здравствено упозорење за све путнике на аеродромима и другим граничним прелазима у Републици Србији, у складу са Стручно-методолошким упутством Републичкe стручнe комисијe за заразне болести;

2) одређивање Референтне лабораторије за идентификацију и потврду SARS-CoV-2;

3) образовање медицинских тимова за праћење здравственог стања особа које би, у складу са епидемиолошким критеријумима, биле смештене у карантин;

4) ограничење слободе кретања и обавезни здравствени прегледи лица која су била или за која постоји сумња да су била у контакту са лицима оболелим од заразне болести из тачке 1. ове наредбе, у времену трајања максималне инкубације.

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-00006/2020-22

У Београду, 16. марта 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.