Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

"Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 76 од 21. маја 2020.

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 100 лица.

*Службени гласник РС, број 76/2020

2. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору – када се истовремено окупља више од 100 лица.

*Службени гласник РС, број 76/2020

3. За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију руку, употребу личних заштитних средстава (маске) и растојање између присутних лица од најмање два метра.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима на отвореном простору, растојање између окупљених лица мора износити најмање два метра, уз употребу личних заштитних средстава (маске).

4. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

5. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 39/20).

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/30/2020-01

У Београду, 6. маja 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору: „Службени гласник РС“, број 76/2020-72

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.