Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 52. став 1. тачка б) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о ограничењу кретања на прилазима отвореном простору и објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил

"Службени гласник РС", број 66 од 7. маја 2020.

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије забрањују се прилаз отвореном простору или објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил.

2. Корисницима прихватних центара за мигранте и центара за азил забрањује се напуштање тих центара.

Изузетно и у оправданим случајевима (одлазак код лекара и сл.), лицима из става 1. ове тачке биће омогућено напуштање центара за азил и прихватних центара за мигранте уз посебно и временски ограничено одобрење Комесаријата за избеглице и миграције.

3. Мере одређене овом наредбом трају до престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 на територији Републике Србије.

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/32/2020-01

У Београду, 6. маја 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.