Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

"Службени гласник РС", број 83 од 10. јуна 2020, 84 од 12. јуна 2020.

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 500 лица.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове.

2. Брисана је (види тачку 1. Наредбе - 84/2020-46)

3. Мере из тачке 1. ове наредбе трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 84/2020

4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС”, број 78/20).

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02/9/35-1/2020-01

У Београду, 9. јуна 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о изменама Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима: „Службени гласник РС“, број 84/2020-46

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.