На основу 11 Закона о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Службени гласник Републике Србије”, број 68/91),

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину коришћења повластица за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају

"Службени гласник РС", број 74 од 10. децембра 1991.

 

Члан 1.

Захтев за одобрење групног путовања из члана 2. Закона о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Службени гласник Републике Србије”, број 68/91) организатор путовања подноси Министарству финансија на обрасцу који чини саставни део овог правилника, у два нумерисана примерка.

Члан 2.

Организатор путовања, по прибављеном одобрењу, издаје потврду на обрасцу који је саставни део овог правилника, у четири нумерисана и од овлашћеног лица оверена примерка.

Први и други примерак потврде из става 1. овог члана предаје се превознику, трећи остаје организатору путовања, а четврти оверачу потврде.

Члан 3.

Уз захтев за накнаду повластице превозник доставља први примерак потврде.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

06 број 00-5/91

У Београду, 2. децембра 1991. године

Министар,

Јован Зебић, с.р.

Захтев за издавање одобрења

Потврда за коришћење повластица за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају