На основу члана 62. став 3. Закона о основној школи („Службени гласник РС“, број 50/92),

Министар просвете доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о условима и поступку напредовања ученика основне школе

„Службени гласник РС”, број 47 од 14. јула 1994.

 

 

Члан 1.

Овим правилником утрђују се услови и поступак напредовања ученика основне школе који се истичу знањем и сособностима тако да могу да заврше основну школу у року краћем од осам година, али не краћем од шест година.

 

Члан 2.

Ученик може у току једне школске године да заврши два разреда ако се истиче општом способношћу, постиже натпросечне резултате у савлађивању наставног плана и програма и има одличан општи успех.

У току једне школске године ученик може да заврши два разреда ако показује посебне способности, постиже натпросечне резултате у одређеној насатвној области или предмету и има најмање врло добар општи успех.

 

Члан 3.

Ученик може да заврши два разреда у току једне школске године полагањем испита из свих прописаних наставних предмета разреда у који је уписан и испита из свих прописаних наставних предмета из наредног разреда.

Ученик може да заврши два резреда у току једне школске године у току школовања од I до IV разреда и од V до VII разреда.

Ученик не може полагати испите из V разреда ако је уписан у IV разред.

 

Члан 4.

Испити из наредног разреда могу се полагати на крају другог полугодишта, на почетку наредне школске године и на крају првог полугодишта.

Испите из прописаних насатвних предмета за наредни разред ученик може да полаже на крају другог полугодишта разреда у који је уписан, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка априла месеца текуће школске године. Испите за наредни разред ученик треба да положи најкасније до краја текуће школске године.

Испите из приписаних наставник предмета за наредни разред ученик може да полаже на почетку наредне школске године, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка јуна месеца текуће школске године. Испите за наредни резред ученик треба да положи најкасније до краја септембра месеца.

Испите из прописаних наставних предмета разреда у који је уписан може да полаже ученик на крају првог полугодишта, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка текуће школске године, а најдаље до 1. октобра. Испите из овог разреда ученик треба да положи најкасније до 1. фебруара. Овај ученик похађа редовно наставу наредног разреда у другом полугодишту и завршава га у јуну месецу текуће школске године.

 

Члан 5.

Знање на испиту ученика из прописаних наставних предмета проверава наставник разредне наставе, односно предметни наставник истим испитним поступком који се примењује у старијем разреду, како би се резултати ученика, који завршава основну школу у времену краћем од прописаног, могли упоредити са резултатима ученика старијег за један разред.

 

Члан 6.

Испити из прописаних наставних предмета наредног разреда полажу се пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, који образује директор школе.

Испитна комисија за ученике од I до IV разреда има два наставника разредне наставе, а за ученике од V до VII разреда два наставника стручна за наставни предмет који се полаже.

Уколико у школи нема два наставника за исти предмет члан испитне комисије може да буде наставник из друге школе.

 

Члан 7.

Испити из прописаних насатвних предмета полажу се усмено, писмено и усмено и извођењем практичног рада, а према наставном плану и програму.

Време и начин полагања испита утврђује се статутом школе.

 

Члан 8.

Предлог за брже напредовање ученика може да поднесе наставник разредне наставе, одељењски старешина и други наставници из одељенског већа који прате ученике у току школовања и ако утврде да се ученик посебно истиче знањем и способностима предлажу директору школе да донесе одлуку о његовом бржем напредовању.

Предлог за брже напредовање ученика директору школе, може да поднесе и родитељ ученика.

Директор школе доноси одлуку о бржем напредовању ученика.

Када доноси одлуку на предлог из става 1. овог члана, директор прибавља писмену сагласност ученика и његовог родитеља.

 

Члан 9.

Директор школе после подентог предлога за брже напредовање ученика, прибавља мишљење стручне комисије да ли је ученик испуњава прописане услове за напредовање.

Стручну комисију сачињавају: школски лекар, школски психолог, односно школски педагог и наставник разредне наставе, односно одељенски старешина који дају мишљење о здравственој, психилошкој и педагошкој оправданости захтева.

Чланове стручне комисије одређује директор школе.

 

Члан 10.

Стручна комисија доставља своје мишљење о томе да ли ученик испуњава услове за напредовање, утврђене овим правилником, у року од седам дана од дана завршетка рада испитне комисије.

Директор школе доноси одлуку о завршавању одређених разреда у току једне школске године, у року од седам дана по пријему мишљења стручне комисије.

Одлуком о бржем напредовању ученика утврђује се који се разреди завршавају у року краћем од прописаног и утврђује време и начин полагања сваког наставног предмета.

Одлука у писменом облику доставља се родитељу ученика у року од три дана од њеног доношења.

 

Члан 11.

Оцене и општи успех ученика из положених испита из свих наставних предмета уписују се у матичну књигу, ђачку књижицу и сведочанство о завршеној основној школи ученика, са напоменом о бржем напредовању ученика.

 

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о бржем напредовању ученика основне школе („Службени гласник СРС”, број 29/80).

 

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-009/94-02

У Београду, 6. јуна 1994. године

Министар,

проф др Драгослав Младеновић, с.р.