Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 33. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 и 48/94) и члана 99. став 5. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 24/96),

Министар просвете доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења матичне евиденције о ученицима и остваривању годишњег програма рада у дому ученика и у школи са домом

„Службени гласник РС”, бр. 24 од 10. јула 1998, 71 од 15. јула 2003.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења матичне евиденције о ученицима и остваривању годишњег програма рада у дому ученика и у школи са домом (у даљем тексту: дом ученика).

 

Члан 2.

Матична евиденција о ученицима уписаним у дом ученика води се у матичној књизи ученика, на Обрасцу број 1, у облику табака, величине 290 х 420 mm и састоји се од листова који се повезују у књигу.

У матичној књизи води се евиденција о сваком ученику, почев од уписа ученика у дом до завршетка боравка у дому.

Матичну књигу ученика води сваки васпитач за своју васпитну групу.

За тачно и уредно вођење матичне књиге одговоран је директор.

 

Члан 3.

Евиденција о остваривању годишњег програма рада у дому ученика води се у Дневнику васпитног рада на Обрасцу број 2, у облику књиге са тврдим корицама, величине 250 х 350 mm, која има 128 страна.*

Дневник васпитног рада води се посебно за сваку васпитну групу, за сваку школску годину.

Дневник васпитног рада води сваки васпитач за своју васпитну групу.

За тачно и уредно вођење дневника васпитног рада одговоран је директор.

 

*Службени гласник РС, број 71/2003

 

Члан 4.

Књига дежурства води се за сваку школску годину на Обрасцу број 3, у облику књиге са тврдим корицама, величине 250 х 350 mm, која има 530 страна.*

Књигу дежурства води дежурни васпитач.

Контролу тачности унетих података у књигу дежурства врши директор.

 

*Службени гласник РС, број 71/2003

 

Члан 5.

Дом ученика чува матичну књигу ученика трајно, а дневник васпитног рада и књигу дежурства десет година.

 

Члан 6.

Обрасци евиденција из чл. 3. и 4. овог правилника одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.*

 

*Службени гласник РС, број 71/2003

 

Члан 7.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прописану овим правилником прецртавају се тако да остају читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом дома ученика.

 

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о евиденцији ученика и остваривању програма рада у домовима ученика („Службени гласник СРС”, број 27/87).

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-29/98-05

У Београду, 23. јуна 1998. године

Министар,

проф. др Јово Тодоровић, с. р.