На основу члана 23. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),

Министар науке и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС”, број 69 од 09.08.2005.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин рада и одлучивања техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: студија о процени утицаја).

Надлежни орган може образовати једну или више техничких комисија у зависности од врсте студије о процени утицаја.

Члан 2.

Техничка комисија:

1) проверава обим и садржај студије о процени утицаја у односу на одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја;

2) испитује студију о процени утицаја, мишљења заинтересованих органа и организација и јавности и преглед мишљења надлежног органа;

3) оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта.

Техничка комисија може да захтева од носиоца пројекта да у одређеном року изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја, а по потреби да изврши и обилазак локације.

Члан 3.

Техничка комисија ради и одлучује на седницама.

Техничка комисија пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова.

Одлуке техничке комисије су пуноважне ако су донете већином гласова присутних чланова.

Члан 4.

Седнице техничке комисије одржавају се по потреби, у зависности од броја и врсте студија о процени утицаја.

Седнице техничке комисије сазива председник.

У случају спречености председника, седницу техничке комисије сазива заменик председника или члан техничке комисије кога председник техничке комисије овласти.

Члан 5.

У току припреме седнице техничке комисије утврђује се предлог дневног реда, припремају материјали за сваку тачку и одређују известиоци.

Предлог дневног реда утврђује председник техничке комисије.

На седницу техничке комисије председник техничке комисије може позвати носиоца пројекта, обрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и организација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку.

Члан 6.

Уз позив за седницу техничке комисије доставља се предлог дневног реда. Позив на седницу се доставља најмање 5 дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

Члан 7.

На седницама техничке комисије се води записник који потписује председник техничке комисије и записничар. Записник са седница техничке комисије чува се уз материјал о процени утицаја.

Записник води лице које одреди председник.

Записник садржи нарочито: означење седнице; редни број седнице; место и датум одржавања седнице; време почетка седнице; име председавајућег на седници; број и имена присутних и одсутних чланова и констатацију да ли је изостанак оправдан или не; констатацију о постојању кворума; предложени и усвојени дневни ред; ток седнице; ток одлучивања, гласања и донете одлуке; закључке; потпис председавајућег и записничара.

Члан 8.

По завршеној дискусији о студији о процени утицаја техничка комисија сачињава извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању, односно одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја.

Техничка комисија је дужна да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању, односно одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема документације од надлежног органа.

Члан 9.

Административно-техничке послове за потребе рада комисије обавља надлежни орган који спроводи поступак процене утицаја.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-6/2005-01

У Београду, 21. јула 2005. године

Министар,

др Александар Поповић, с.р.