На основу члана 17. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),

Министар науке и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржини студије о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС”, број 69 од 9. августа 2005.

 

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина студије о процени утицаја на животну средину.

Члан 2.

Студија о процени утицаја на животну средину садржи:

1) податке о носиоцу пројекта;

2) опис локације на којој се планира извођење пројекта;

3) опис пројекта;

4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;

5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);

6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;

7) процену утицаја на животну средину у случају удеса;

8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;

9) програм праћења утицаја на животну средину;

10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);

11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

Студија о процени утицаја на животну средину садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.

Члан 3.

Опис локације на којој се планира извођење пројекта садржи нарочито:

1) копију плана катастарских парцела на којима се предвиђа извођење пројекта са уцртаним распоредом свих објеката;

2) податке о потребној површини земљишта у м2 за време извођења радова са описом физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, као и површине која ће бити обухваћена када пројекат буде изведен;

3) приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких и хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика терена;

4) податке о изворишту водоснабдевања (удаљеност, капацитет, угроженост, зоне санитарне заштите) и о основним хидролошким карактеристикама;

5) приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким показатељима;

6) опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности (заштићених) ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације;

7) преглед основних карактеристика пејзажа;

8) преглед непокретних културних добара;

9) податке о насељености, концентрацији становништва и демографским карактеристикама у односу на објекте и активности;

10) податке о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима инфрастуктуре и супраструктуре.

У зависности од карактеристика подручја, опис локације садржи и описе и податке о другим заштићеним подручјима, подручјима предвиђеним за научна истраживања, о археолошким налазиштима, посебно осетљивим подручјима, подручјима посебне намене и сл.

Члан 4.

Опис пројекта садржи нарочито:

1) опис претходних радова на извођењу пројекта;

2) опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике;

3) приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и др.;

4) приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.

5) приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање и сл.) свих врста отпадних материја;

6) приказ утицаја на животну средину изабраног и других разматраних технолошких решења.

Члан 5.

Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао са образложењем главних разлога за избор одређеног решења и утицајима на животну средину у погледу избора садржи:

1) локацију или трасу;

2) производне процесе или технологију;

3) методе рада;

4) планове локација и нацрте пројеката;

5) врсту и избор материјала;

6) временски распоред за извођење пројекта;

7) функционисање и престанак функционисања;

8) датум почетка и завршетка извођења;

9) обим производње;

10) контролу загађења;

11) уређење одлагања отпада;

12) уређење приступа и саобраћајних путева;

13) одговоност и процедуру за управљање животном средином,

14) обуку;

15) мониторинг;

16) планове за ванредне прилике;

17) начин декомисије, регенерације локације и даље употребе.

Члан 6.

Опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени ризику услед извођења предложеног пројекта обухвата нарочито:

1) становништво;

2) фауну и флору;

3) земљиште, воду и ваздух;

4) климатске чиниоце;

5) грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине;

6) пејзаж;

7) међусобни однос наведених чинилаца.

Члан 7.

Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера, а нарочито у погледу:

1) квалитета ваздуха, вода, земљишта, нивоа буке, интензитета вибрација, топлоте и зрачења;

2) здравља становништва;

3) метеоролошких параметара и климатских карактеристика;

4) екосистема;

5) насељености, концентрације и миграције становништва;

6) намене и коришћења површина (изграђене и неизграђене површине, употреба пољопривредног, шумског и водног земљишта и сл.);

7) комуналне инфраструктуре;

8) природних добара посебних вредности и непокретних културних добара и њихове околине и сл.;

9) пејзажним карактеристикама подручја и сл.

Члан 8.

Студија о процени утицаја на животну средину садржи и приказ опасних материја, њихових количина и карактеристика, мера превенција, приправности и одговорности за удес, као и мера отклањања последица удеса, односно санације.

Члан 9.

Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину обухвата мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

Опис мера из става 1. овог члана садржи:

1) мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;

2) мере које ће се предузети у случају удеса;

3) планове и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.);

4) друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину.

Члан 10.

Програм праћења утицаја на животну средину садржи:

1) приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину;

2) параметре на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину;

3) места, начин и учесталост мерења утврђених параметара.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину („Службени гласник РС”, број 61/92).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-6/2005-01

У Београду, 21. јула 2005. године

Министар,

др Александар Поповић, с.р.