На основу члана 34. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), Министар науке и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС”, број 69 од 09.08.2005.

 

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина, изглед и начин вођења евиденције о спроведеним поступцима и донетим одлукама у поступку процене утицаја на животну средину.

Евиденција из члана 1. овог правилника се води као јавна књига.

Члан 2.

Јавна књига се састоји из главне књиге са збирком исправа.

Упоредо са вођењем главне књиге формира се и електронска база података. Електронска база података са елементима које садржи главна књига доступна је јавности путем интернета.

Члан 3.

Главна књига је величине 30 x 25 цм, чији су листови обележени редним бројевима, оверени и прошивени јемствеником.

У главну књигу уписују се подаци о спроведеном поступку процене утицаја на животну средину, и то:

1) носиоцу пројекта;

2) захтевима носиоца пројекта;

3) одлукама које доноси надлежни орган;

4) обавештавању и учешћу јавности у поступку;

5) извршеним консултацијама са заинтересованим органима и организацијама и јавношћу;

6) студији о процени утицаја на животну средину;

7) правним и физичким лицима којима је поверена израда студије о процени утицаја на животну средину;

8) раду и извештају техничке комисије;

9) инспекцијској контроли и изреченим санкцијама.

Садржина листа главне књиге одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Збирка исправа на основу којих се подаци уписују у главну књигу и уносе у електронску базу података чува се у досијеима формираним за сваки предмет.

Члан 4.

Подаци о спроведеном поступку процене утицаја на животну средину и о донетим одлукама у поступку процене утицаја на животну средину уписују се на посебној страни главне књиге.

Ако простор за уписивање није довољан на крају стране се подвлачи водоравна линија са назнаком странице на коју се преносе подаци за упис.

Страна на коју се преносе подаци у смислу става 2. овог члана има исти регистарски број као страна са које су подаци пренети.

Члан 5.

Ако се у главну књигу погрешно упишу подаци, лице овлашћено за вођење јавне књиге дужно је да одмах изврши исправку.

Исправка података се врши тако што се погрешно уписан текст превуче линијом да остане читак, а исправка се уписује у слободном простору стране.

Члан 6.

Упис података у главну књигу врши се најкасније у року од 30 дана од дана одлучивања о студији о процени утицаја на животну средину.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-6/2005-01

У Београду, 21. јула 2005. године

Министар,

др Александар Поповић, с.р.

 

 

Садржина листа главне књиге

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Евиденциони број захтева.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Број досијеа.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:

1) име/назив предузећа;

2) адреса;

3) подаци о регистрацији;

4) шифра делатности;

5) контакт особа;

6) телефон, фаx, е-маил.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:

1) упитник – Прилог 2 или 4;

2) мишљења и услови надлежних органа и организација;

3) друга документација.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Одлука о потреби процене утицаја:

1) назив надлежног органа;

2) датум и број.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Подаци о обавештавању јавности:

1) о достављању одлуке;

2) о јавној презентацији/расправи;

3) подаци и документи о учешћу јавности.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Жалба.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Одлука по жалби.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Подаци о достављању одлуке по жалби.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени

утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја

студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев

за одређивање обима и садржаја студије о процени

утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14. Одлука о обиму и садржају

студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму

студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16. Одлука о обиму и садржају

студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају

студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности

на студију о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. Подаци о:

1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности

на студију о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20. Подаци о правним и физичком лицима и стручњацима који су

израдили студију о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени

утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању

јавне расправе.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију

о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23. Подаци о пријему измењене

и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну

средину техничкој комисији.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама

и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију

о процени утицаја на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27. Подаци о достављању/објављивању одлуке

о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја

на животну средину.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28. Подаци о инспекцијској контроли:

1) датум и време контроле;

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле;

3) начин вршења инспекцијске контроле;

4) записник о извршеној инспекцијској контроли;

5) наложене мере;

6) изречене санкције.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29. Подаци о овлашћеном лицу и његов потпис.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––