Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 17. став 13. и члана 30. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и министар здравља доносе

ПРАВИЛНИК

о условима за обраду дувана и условима за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа

“Службени гласник РС”, бр. 11 од 07. фебруара 2006, 14 од 21. фебруара 2020.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови које мора да испуни привредно друштво, предузеће, односно предузетник који се бави обрадом дувана у погледу просторија, постројења, уређаја, опреме и прибора (у даљем тексту: обрађивач дувана), као и услови које мора да испуни привредно друштво, предузеће, односно предузетник (у даљем тексту: привредни субјект) за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа.

Одредбе Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ”, број 53/91 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94 – др. закон, 28/96 – др. закон, 37/02, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон), Закона о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе („Службени гласник СРС”, бр. 48/77, 24/85 – др. закон, 29/88 и „Службени гласник РС”, бр. 44/91 – др. закон, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон и 101/05 – др. закон), Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 25/04) и одредбе Правилника о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе („Службени гласник РС”, бр. 6/97 и 52/97) примењују се на обрађиваче дувана, привредна друштва, предузећа, односно предузетнике, који се баве производњом дуванских производа у погледу санитарно-хигијенских и здравствених услова, који се односе на локацију објекта, окружење, изградњу, уређење, снабдевање објекта водом, одвод отпадних вода, уклањање чврстих отпадних материја, просторије и опрему, као и на запослена лица.

II. УСЛОВИ ЗА ОБРАДУ ДУВАНА

Члан 2.

Обрађивач дувана мора да има просторије за откуп дувана, смештај откупљеног дувана, сређивање, обраду и класификацију дувана, чији број и величина зависе од врсте дувана и технолошког поступка обраде.

Просторије за обраду дувана чине техничку и технолошку целину која обухвата:

1. складиште за откупљени дуван;

2. простор за припрему дувана;

3. опрему и инсталације за обраду оријенталних типова дувана;

4. опрему и инсталације за обраду дувана типа Вирџинија и Берлеј;

5. лабораторију за анализу и утврђивање квалитета дувана;

6. складиште обрађеног дувана;

7. складиште репроматеријала;

8. складиште за хемијска средства;

9. енергетска постројења.

1. Складиште за откупљени дуван

Члан 3.

Складиште за откупљени дуван је простор намењен за одлагање и разврставање откупљеног дувана по квалитету и квантитету.

Просторије из става 1. овог члана изграђују се од чврстог и незапаљивог материјала који не утиче штетно на квалитет сировине и готовог производа и које су суве, прозрачне, са природним и вештачким осветљењем и потребном вентилацијом.

2. Простор за припрему дувана

Члан 4.

Простор за припрему дувана је простор намењен за харманисање одређеног квалитета и квантитета дувана за финалну обраду по захтевима тржишта или познатог купца.

3. Опрема и инсталације за обраду оријенталних типова дувана

Члан 5.

Опрема и инсталације за обраду оријенталних типова дувана састоји се од:

1) опреме за харманисање и сортирање дувана;

2) опреме за обеспрашивање (одстрањивање песка, прашине, металних предмета и др.);

3) опреме и инсталација за паковање дувана у паковне јединице „тонга бале”;

4) коморе са инсталацијама у којима се обавља процес вансезонске ферментације или одговарајуће просторије за сезонску ферментацију дувана;

5) опреме и уређаја за испитивање ферментисаности и квалитета дувана.

4. Опрема и инсталације за обраду дувана типа Вирџинија и Берлеј

Члан 6.

Опрема и инсталације за обраду дувана типа Вирџинија и Берлеј састоји се од:

1) опреме за харманисање и одабирање дувана, и то:

– столова за одстрањивање неодговарајућих листова дувана;

– опреме за обеспрашивање (одстрањивање песка, прашине, металних предмета и др.);

– опреме за кондиционирање (регулисање влаге дувана);

2) опреме за изжиљавање дувана, и то:

– дозирне тракасте ваге;

– цилиндра за регулисање влаге (кондиционер);

– уређаја за правилно распоређивање дувана и одстрањивање страних примеса;

– уређаја за изжиљавање;

– уређаја за издвајање делова листа (стрипса), класификатора;

– сита за издвајање ситњавине;

3) опреме за индустријску ферментацију и кондиционирање изжиљеног дувана и то:

– уређаја за правилно распоређивање дувана;

– тунела за термичку обраду и кондиционирање дувана (Редрyер);

– инструмената и инсталација за регулисање режима процеса индустријске ферментације;

4) опреме за паковање изжиљеног дувана и то:

– уређаја за дозирање;

– пресе;

– контролне ваге;

5) опреме за сушење и паковање издвојене лисне нерватуре (ребра) и ситњавине и то:

– уређаја за сушење;

– класификације ребра;

– паковање ребра и дуванске ситњавине.

5. Лабораторија за анализу и утврђивање квалитета дувана

Члан 7.

Ако обрађивач дувана има сопствену лабораторију за анализу и утврђивање квалитета дувана, та лабораторија мора да има опрему за тестирање и обављање анализа, и то:

1) фракцијског састава изжиљеног дувана, на начин који је прописан ИСО стандардом 12194;

2) садржаја ребра у стрипсу, на начин који је прописан ИСО стандардом 12195;

3) влаге у стрипсу и ребру.

6. Складиште обрађеног дувана

Члан 8.

Складиште ферментисаног дувана је простор намењен за чување и одлежавање обрађеног дувана.

Просторије из става 1. овог члана морају бити заштићене од влаге и морају имати обезбеђену потребну вентилацију.

7. Складиште репроматеријала

Члан 9.

Складиште репроматеријала је простор намењен за складиштење саргије, картонских кутија, канапа и др. у количинама које су неопходне за несметано обављање обраде и ферментацију дувана.

8. Складиште за хемијска средства

Члан 10.

Складиште за хемијска средства за заштиту дувана од болести и штеточина мора задовољити услове складиштења средстава опасних по здравље човека.

9. Енергетска постројења

Члан 11.

Енергетска постројења су постројења која служе за обезбеђивање довољне количине водене паре и компримираног ваздуха за неометано обављање процеса обраде дувана.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ТЕНДЕРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 12.

Ради учешћа на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа привредни субјект мора да има, као јединствену техничку и технолошку целину:

1. складиште ферментисаног или ридрајгованог дувана;

2. складиште репроматеријала;

3. одељење за припрему дувана;

4. одељење за израду и паковање цигарета;

5. складиште дуванских производа;

6. лабораторију за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа;

7. енергетско постројење.

1. Складиште ферментисаног или ридрајгованог дувана

Члан 13.

Складиште ферментисаног или ридрајгованог дувана је простор који је намењен складиштењу дувана у количини која је неопходна за неометано обављање производње.

У складишту из става 1. овог члана не може се складиштити репроматеријал.

Просторије из става 1. овог члана морају бити заштићене од влаге и морају имати обезбеђену потребну вентилацију.

2. Складиште репроматеријала

Члан 14.

Складиште репроматеријала је простор који је намењен складиштењу репроматеријала у количини која је неопходна за неометано обављање производње.

Уз складиште репроматеријала мора постојати климатизовани простор за приручно складиште репроматеријала, капацитета који одговара једнодневној производњи.

3. Одељење за припрему дувана

Члан 15.

Одељење за припрему дувана састоји се од:

1) простора за припрему мешавине;

2) технолошке линије за припрему дувана;

3) складишта резаног дувана;

4) уређаја за припрему сосова и аромата.

Члан 16.

Простор за припрему мешавине (приручно складиште обрађеног дувана) мора бити капацитета који одговара једнодневној производњи.

Члан 17.

Технолошка линија за припрему дувана састоји се од: основне технолошке линије за припрему дувана; технолошке линије за обраду дуванског ребра .

Технолошка линија из става 1. овог члана по капацитету мора задовољити најмање дневне потребе инсталираних линија у одељењу израде и паковања цигарета.

*Службени гласник РС, број 14/2020

Члан 18.

Основна технолошка линија за припрему дувана састоји се од:

– уређаја за одвајање амбалаже од бала дувана и палета дувана;

– уређаја за континуирано и контролисано дозирање дувана у производном поступку;

– уређаја за кондиционирање дувана са опремом за контролу и регулисање влаге и температуре дувана на излазу из уређаја;

– уређаја за издвајање страних примеса;

– уређаја за додавање адитива са опремом за дозирање и контролу дозирања адитива-сосова;

– најмање два силоса за мешање;

– машина за резање дувана;

– уређаја за сушење дувана са инсталациојом за контролу и континуирано дозирање дувана и опремом за регулисање и контролу влаге дувана након сушења;

– уређаја са опремом за дозирање и контролу дозирања адитива-аромата, експандираног дуванског ребра и дувана из рециклираних цигарета;

– уређаја за пуњење резаног дувана у контејнер или силосе;

– уређаја за дозирање резаног дувана до машине за израду цигарета.

Члан 19.

Технолошка линија за обраду дуванског ребра састоји се од:

– простора за припрему мешавине дуванског ребра;

– уређаја за континуирано дозирање дуванског ребра у производном поступку;

– уређаја за влажење дуванског ребра;

– силоса за мешање и одлежавање дуванског ребра;

– уређаја за ваљање дуванског ребра;

– уређаја за издвајање металних предмета примеса;

– машина за резање дуванског ребра;

– уређаја за експанзију дуванског ребра са инсталацијама за контролисано континуирано дозирање;

– уређаја за издвајање неизрезаног и неекспандираног дуванског ребра;

– уређаја за сушење експандираног дуванског ребра са опремом за контролу и регулацију излазне влаге;

– силоса, контејнера и уређаја за додавање дуванског ребра у основну мешавину.

Члан 20.

Брисан је (види члан 2. Правилника - 14/2020-73)

Члан 21.

Складиште резаног дувана је простор који је намењен складиштењу резаног дувана у количини која је неопходна за једнодневну производњу цигарета.

Просторије из става 1. овог члана морају бити заштићене од влаге и морају имати обезбеђену потребну вентилацију.

Члан 22.

Опрема за припрему сосова и аромата састоји се од опреме са посудама и мешалицом за мешење и загревање адитива и уређајима за дозирање компоненти и контролу температуре сосова.

*Службени гласник РС, број 14/2020

4. Одељење за израду и паковање цигарета

Члан 23.

Одељење за израду и паковање цигарета мора да буде климатизовано и опремљено најмање једном линијом за израду и паковање цигарета.

Члан 24.

Линија за израду цигарета састоји се од:

– машине за израду цигарета;

– машине за апликацију филтер штапића;

– машине за скупљање цигарета у слагајне или путем силоса;

– уређаја за дистрибуцију филтер штапића .

Линија за паковање цигарета састоји се од:

– уређаја за пражњење слагајни (ако је једна технолошка целина уређај није потребан);

– уређаја за формирање паклица;

– уређаја за акцизне маркице;

– машина за омотавање паклица, груписање паклица у тзв. „штеке” и формирање „штеке” и омота.

*Службени гласник РС, број 14/2020

5. Складиште дуванских производа

Члан 25.

Складиште дуванских производа је простор намењен за одлагање дуванских производа.

6. Лабораторија за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа

Члан 26.

Ако привредни субјекат има сопствену лабораторију за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа, та лабораторија мора да има опрему за праћење физичких особина и уређаје за контролу производње цигарета, и то:

1) за праћање физичких особина:

– сушионик (200оС),

– комплет сита за мерење фракције дувана,

– опрему за мерење дензитета дувана, односно тврдоће цигарета и филтера,

– прецизна вага (најмање два децимална места);

2) уређаје за контролу производње цигарета:

– уређај за мерење пречника филтер цигарета,

– уређај за мерење пада притиска филтера и филтер цигарета,

– уређај за мерење вентилације филтер цигарета,

– уређај за мерење крајње стабилности цигарета,

– уређај за мерење снаге пуњења резаног дувана.

7. Енергетско постројење

Члан 27.

Енергетско постројење је постројење које служи за дистрибуцију водене паре, компримираног ваздуха и вакума.

Члан 28.

За обављање производње дуванских производа привредни субјект мора да има у радном односу најмање једно запослено лице са завршеним пољопривредним факултетом ратарског или технолошког смера и искуством од најмање једне године на пословима производње дуванских производа.

За обављање контроле квалитета дуванских производа привредни субјект мора да има у радном односу најмање једно запослено лице са завршеним пољопривредним факултетом технолошког смера, технолошким факултетом или хемијским факултетом и искуством од једне године на пословима контроле квалитета.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање утврђивања квалитета и квантитета сировог дувана у листу, обраде дувана, промет обрађеног дувана и производњу дуванских производа („Службени гласник РС”, бр. 79/03 и 80/03 – исправка).

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-142/05-09

У Београду, 1. фебруара 2006. године

Министар,

Ивана Дулић-Марковић, с.р.

Министар,

проф. др Томица Милосављевић, с.р.