На основу члана 20. став 2. Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 125/04),

Министар здравља доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину утврђивања и висини трошкова у поступку санитарног надзора на захтев странке

„Службени гласник РС”, број 17 од 3. марта 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин утврђивања и висина трошкова насталих у поступку санитарног надзора на захтев странке.

Члан 2.

Висина трошкова насталих у поступку санитарног надзора на захтев странке утврђује се у зависности од обима и начина предузимања прописаних радњи санитарног инспектора.

Члан 3.

Подносилац захтева дужан је да пре подношења захтева, на име трошкова насталих у поступку санитарног надзора, уплати одговарајући новчани износ, и то:

1) за утврђивање усклађености идејног пројекта са изводом из урбанистичког плана, односно са актом о урбанистичким условима – 3.500,00 динара по објекту;

2) за утврђивање да су објекти изграђени, односно реконструисани у складу са санитарним условима утврђеним у идејном пројекту – 5.500,00 динара по објекту.

Члан 4.

Новчани износ утврђен на име накнаде трошкова прописаних у члану 3. овог правилника подносилац захтева уплаћује на рачун буџета Републике Србије – трошкови поступка санитарног надзора на захтев странке.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилн ика престају да важе одредбе Правилника о трошковима и начину утврђивања висине трошкова насталих у поступку вршења инспекцијског надзора по захтеву странке („Службени гласник РС”, бр. 41/96, 44/96, 39/99, 14/00 и 58/01), у делу који се односи на поступак вршења надзора санитарних инспектора по захтеву странке.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00118/2005-04

У Београду, 20. фебруара 2006. године

Министар,

проф. др Томица Милосављевић, с.р.