На основу члана 19. став 2. Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 125/04),

Министар здравља доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о доказима који се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности

„Службени гласник РС”, број 17 од 3. марта 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се докази који се прилажу уз захтев странке за издавање санитарне сагласности на идејни пројекат, односно санитарне сагласности за коришћење објекта који подлеже санитарном надзору (у даљем тексту: објекат) током изградње, односно реконструкције.

Члан 2.

Уз захтев за издавање санитарне сагласности на идејни пројекат за изградњу, односно за реконструкцију објекта прилажу се:

1) за изградњу објекта – доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту, а за реконструкцију објекта доказ о праву својине на објекту, односно закупу објекта или дела објекта који се реконструише;

2) извод из урбанистичког плана, односно урбанистички пројекат за објекте на подручју за које је урађен урбанистички план, односно акт о урбанистичким условима у складу са просторним планом за подручје за које није предвиђена израда урбанистичког плана, односно акт о условима органа или организације надлежне за послове заштите споменика културе за подручје непокретног културног добра;

3) идејни пројекат за објекат који се гради, односно реконструише;

4) доказ о промени намене стамбеног простора у пословни простор, издат од надлежног органа за објекат или део објекта који се реконструише;

5) докази о извршеним уплатама на име републичке административне таксе и трошкова насталих у поступку вршења санитарног надзора на захтев странке.

Члан 3.

Уз захтев за издавање санитарне сагласности на идејни пројекат за изградњу, односно реконструкцију водозахватних објеката на подручју изворишта воде за пиће, поред доказа прописаних у члану 2. овог правилника, прилаже се и решење надлежног органа о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите.

Члан 4.

Уз захтев за издавање санитарне сагласности за коришћење изграђеног, односно реконструисаног објекта, прилажу се:

1) извештај комисије за технички преглед објекта;

2) доказ о здравственој исправности воде за пиће у изграђеном, односно реконструисаном објекту, издат од овлашћене здравствене установе;

3) докази о извршеним уплатама на име републичке административне таксе и трошкова насталих у поступку вршења санитарног надзора на захтев странке.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о доказима који се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности („Службени гласник РС”, број 3/01).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-117/05-04

У Београду, 2. марта 2006. године

Министар,

проф. др Томица Милосављевић, с.р.