На основу члана 41. став 16. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05),

Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају дозволе за рад

“Службени гласник РС”, број 21 од 14. марта 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај дозволе за рад којом се, у складу са законом, одобрава рад високошколској установи.

 

Члан 2.

Дозвола за рад садржи:

1) Опште податке:

– назив и грб Републике Србије;

– број, датум и место издавања дозволе;

– број и датум мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета;

– печат надлежног органа;

– потпис овлашћеног лица.

2) Податке о високошколској установи:

– назив и седиште високошколске установе која је поднела захтев за издавање дозволе;

– процентуално изражен број наставника у радном односу са пуним радним временом у односу на укупан број предмета на студијском програму за који се тражи дозвола за рад;

– процентуално изражен број наставника потребних за извођење наставе по годинама студија, са стеченим научним називом доктора наука, за академије струковних студија и високе школе струковних студија;

– број банкарске гаранције, од кога је издата, рок важења и износ обезбеђених средстава за настављање и завршетак студија у случају престанка рада високошколске установе или престанка извођења одређеног студијског програма.

3) Податке о студијском програму:

– назив студијског програма;

– број студената за који је одобрен студијски програм;

– објекти, односно просторије у којима ће се изводити студијски програм (обављати делатност), и место, улица и површина просторија;

– податке о одобрењу за извођење студијског програма на даљину и број студената који на тај начин може да студира;

– податке о одобрењу за извођење студијског програма, односно обављање делатности изван седишта, и место, просторије, улица, површина просторија и број студената за одобрене студијске програме.

 

Члан 3.

Дозвола за рад издаје се на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број 110-00-01001/2006-04

У Београду, 3. марта 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.