На основу члана 44. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05),

Министар просвете и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника,

сарадника и осталих запослених

“Службени гласник РС”, број 21 од 14. марта 2006.

 

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра високошколских установа, Регистра студијских програма и Регистра наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи.

 

Члан 2.

Регистри из члана 1. овог правилника воде се у електронском облику, односно у облику компјутерске базе података.

 

Члан 3.

Регистар високошколских установа садржи следеће податке о високошколској установи:

1) број уписа у Регистар;

2) број уписа у надлежни регистар правних лица;

3) назив и седиште;

4) скраћени назив;

5) адреса, телефон, телефакс, електронска пошта, УРЛ;

6) пореско-идентификациони број – ПИБ;

7) матични број додељен од стране републичког органа надлежног за статистику;

8) број подрачуна Трезора;

9) висина и давалац банкарске гаранције;

10) јавна или приватна високошколска установа;

11) име, презиме и пребивалиште, односно назив и седиште оснивача;

12) врста високошколске установе (универзитет, факултет, уметничка академија, академија струковних студија, висока школа, висока школа струковних студија);

13) подаци о органу пословођења (име и презиме, стручни, академски и научни назив, наставничко звање, функција, датум ступања на функцију и трајање мандата, број уписа у регистар као наставника);

14) припадност самосталној високошколској установи;

15) број и датум дозволе за рад;

16) шифра делатности према класификацији делатности;

17) назив, број и датум акта о оснивању;

18) датум почетка рада;

19) називи одобрених студијских програма;

20) укупан број запослених, број наставника са пуним радним временом и број сарадника са пуним радним временом;

21) објекти у којима се обавља делатност;

22) подаци о одобрењу обављања делатности изван седишта и о извођењу студија на даљину;

23) унутрашња организација и органи;

24) образовно-научна, односно образовно-уметничка поља у оквиру којих остварује студијске програме;

25) научне, уметничке и стручне области у оквиру којих остварује студијске програме;

26) укупан број студената, број студената који се финансирају из буџета и број студената који сами финансирају студије;

27) назив, број и датум акта о одузимању дозволе за рад;

28) назив, број и датум акта о привременој забрани обављања делатности;

29) назив, број и датум акта о престанку рада високошколске установе.

 

Члан 4.

Регистар студијских програма садржи следеће податке:

1) број уписа у Регистар;

2) назив и седиште високошколске установе која изводи студијски програм;

3) назив студијског програма;

4) стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма;

5) ниво и врста студија;

6) број студената за који је студијски програм одобрен;

7) податак о одобрењу за извођење студија на даљину;

8) податак о одобрењу за извођење студијског програма изван седишта високошколске установе;

9) трајање студијског програма;

10) укупан број ЕСПБ бодова;

11) услови за упис на студијски програм;

12) назив предмета предвиђених студијским програмом и бодовна вредност сваког предмета;

13) предвиђеност завршног рада и његова бодовна вредност;

14) предвиђеност студентске праксе и укупно време трајања;

15) број и датум дозволе за рад у којој је наведен студијски програм;

16) назив, број и датум акта о одузимању дозволе за рад у којој је наведен студијски програм.

 

Члан 5.

Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи садржи следеће податке о наставницима високошколске установе:

1) број уписа у Регистар;

2) име, име једног родитеља и презиме;

3) датум, општина и држава рођења;

4) пол;

5) лични (ЈМБГ) број;

6) држављанство;

7) адреса становања;

8) телефон и електронска пошта;

9) високошколска установа у којој је запослен са пуним радним временом;

10) високошколска установа у којој је додатно радно ангажован;

11) датум запослења у високошколској установи;

12) подаци о ранијем запослењу;

13) година првог запослења;

14) укупан радни стаж;

15) знање страних језика;

16) стручни, академски и научни назив;

17) назив завршног, односно магистарског рада, име ментора, датум одбране и високошколска установа на којој је рад брањен;

18) назив докторске дисертације, име ментора, датум одбране и високошколска установа на којој је дисертација брањена;

19) назив, број и датум акта о признавању стране високошколске исправе;

20) наставничко звање, датум избора у звање и високошколска установа која је извршила избор у звање;

21) рок за реизбор или избор у више звање;

22) ужа област за коју је наставник биран;

23) чланство у САНУ;

24) обављено научно и стручно усавршавање у иностранству (најмање три месеца);

25) учешће у научним пројектима (назив пројекта, руководилац пројекта, трајање пројекта, назив носиоца пројекта);

26) функција на високошколској установи.

 

Члан 6.

Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи садржи следеће податке о сарадницима високошколске установе:

1) број уписа у Регистар;

2) име, име једног родитеља и презиме;

3) датум, општина и држава рођења;

4) пол;

5) лични (ЈМБГ) број;

6) држављанство;

7) адреса становања;

8) телефон и електронска пошта;

9) високошколска установа у којој је запослен са пуним радним временом;

10) високошколска установа у којој је додатно радно ангажован;

11) датум запослења у високошколској установи;

12) подаци о ранијем запослењу;

13) година првог запослења;

14) укупан радни стаж;

15) знање страних језика;

16) стручни, академски и научни назив;

17) назив завршног, односно магистарског рада, име ментора, датум одбране и високошколска установа на којој је рад брањен;

18) назив, број и датум акта о признавању стране високошколске исправе;

19) сарадничко звање, датум избора у звање и високошколска установа која је извршила избор у звање;

20) рок за реизбор или избор у више звање;

21) научна област за коју је сарадник биран;

22) обављено научно и стручно усавршавање у иностранству (најмање три месеца);

23) учешће у научним пројектима (назив пројекта, руководилац пројекта, трајање пројекта, назив носиоца пројекта).

 

Члан 7.

Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи садржи следеће податке о осталим запосленима високошколске установе:

1) број уписа у Регистар;

2) име, име једног родитеља и презиме;

3) датум, општина и држава рођења;

4) пол;

5) лични (ЈМБГ) број;

6) држављанство;

7) адреса становања;

8) телефон и електронска пошта;

9) високошколска установа у којој је запослен са пуним радним временом;

10) датум запослења у високошколској установи;

11) подаци о ранијем запослењу;

12) година првог запослења;

13) укупан радни стаж;

14) знање страних језика;

15) стручни, академски и научни назив;

16) радно место на коме је запослен.

 

Члан 8.

Упис у Регистар високошколских установа врши се на основу пријаве коју подноси високошколска установа која је добила дозволу за рад.

Пријава за упис у Регистар високошколских установа подноси се на Обрасцу број 1.

Упис у Регистар студијских програма врши се на основу пријаве коју подноси високошколска установа која је добила дозволу за рад за одговарајући студијски програм.

Пријава за упис у Регистар студијских програма подноси се на Обрасцу број 2.

Упис података о наставницима, сарадницима и осталим запосленима на високошколској установи врши се на основу пријаве коју подноси високошколска установа у којој су ова лица запослена са пуним радним временом.

Пријава за упис у Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи подноси се за наставнике на Обрасцу број 3.

Пријава за упис у Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи подноси се за сараднике на Обрасцу број 4.

Пријава за упис у Регистар наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи подноси се за остале запослене на високошколској установи на Обрасцу број 5.

Високошколска установа доставља пријаву са подацима о радном ангажовању наставника и сарадника који нису запослени на високошколској установи са пуним радним временом.

Пријава из става 9. овог члана подноси се на Обрасцу број 6.

У регистар се пријављује и промена података из чл. 3–7. овог правилника.

 

Члан 9.

Обрасци бр. 1, 2, 3, 4, 5. и 6. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 10.

Пријава за први упис у регистар подноси се у року од 30 дана од дана добијања дозволе за рад.

Пријава за упис промене података у регистар подноси се у року од 30 дана од настанка промене, на одговарајућем обрасцу из члана 9. овог правилника.

Уз пријаву за упис у регистар доставља се и пријава у облику електронског (компјутерског) фајла.

 

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број 110-00-00998/2006-04

У Београду, 3. марта 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.