На основу члана 97. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05),

Министар просвете и спорта доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа

“Службени гласник РС”, број 21 од 14. марта 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења матичне књиге студената, евиденције о издатим дипломама и додацима диплома и записника о полагању испита.

 

Члан 2.

Високошколска установа води евиденције из члана 1. овог правилника за студијске програме који су наведени у дозволи за рад.

Евиденције из члана 1. овог правилника воде се на јединствен начин за све високошколске установе.

Подаци из евиденција из члана 1. овог правилника могу се обрађивати и компјутерски.

 

Члан 3.

Високошколска установа води матичну књигу студената за:

1) основне академске и основне струковне студије;

2) интегрисане основне академске и дипломске академске студије;

3) дипломске академске, специјалистичке струковне и специјалистичке академске студије;

4) докторске студије.

 

Члан 4.

Матична књига за основне академске и основне струковне студије води се на Обрасцу број 1, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 мм x 420 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 350 мм x 500 мм.

Спољни табак садржи следеће податке:

– назив Републике Србије;

– назив и седиште високошколске установе;

– име, односно назив оснивача високошколске установе;

– податак о броју дозволе за рад и датуму њеног издавања;

– школска година за коју се књига води;

– образовно-научно, односно образовно-уметничко поље;

– назив области у оквиру поља;

– назив одобреног студијског програма и колико траје;

– језик на коме се изводи настава на одобреном студијском програму.

Унутрашњи табак садржи следеће податке:

1) списак свих студената први пут уписаних на одобрени студијски програм (презиме, име једног родитеља и име), поређаних по редном броју уписа;

2) појединачни лист за сваког студента, који садржи:

– број индекса, година уписа и серијски број;

– јединствени матични број грађана;

– презиме и име студента;

– датум, место, општина рођења и држава;

– презиме и име оба родитеља (или старатеља);

– назив завршене средње школе и седиште;

– назив образовног профила или смера;

– време трајања образовања;

– школска година у којој је завршено средње образовање;

– начин финансирања по годинама студија;

– општи успех у средњој школи (број поена);

– успех на пријемном испиту или провери склоности и способности, по предметима и укупан број поена;

– вредновање резултата опште матуре;

– податке о другој високошколској установи са које кандидат прелази (назив и место установе, година првог уписа, дужина трајања студијског програма, број година студија, школска година уписа на високошколску установу, укупан број ЕСПБ бодова који су признати са друге високошколске установе и која година студијског програма се уписује);

– шифра и назив наставног предмета, односно програма који је студент савладао;

– статус савладаног предмета и број ЕСПБ бодова које носи тај предмет;

– укупан фонд часова наставе, вежби и сл., година студијског програма, оцена на испиту, презиме и име наставника;

– укупан број остварених ЕСПБ бодова и просечна оцена;

– наслов завршног рада;

– име наставника који је руководио израдом завршног рада;

– оцена на завршном раду и датум одбране рада;

– стручни назив и скраћеница стручног назива;

– број дипломе и додатка дипломе;

– датум издавања дипломе и додатка дипломе;

– табела оцењивања;

– место за посебне напомене.

 

Члан 5.

Матична књига за интегрисане основне и дипломске академске студије води се на Обрасцу број 2, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 мм x 420 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 350 мм x 500 мм.

Спољни табак садржи:

– назив Републике Србије;

– назив и седиште високошколске установе;

– име, односно назив оснивача високошколске установе;

– податак о броју дозволе за рад и датуму њеног издавања;

– школска година за коју се књига води;

– образовно-научно, односно образовно-уметничко поље;

– назив области у оквиру поља;

– назив студијског програма и колико траје;

– језик на коме се изводи настава.

Унутрашњи табак садржи следеће податке:

1) списак свих студената први пут уписаних на одобрени студијски програм (презиме, име једног родитеља и име), поређаних по редном броју уписа;

2) појединачни лист за сваког студента који садржи следеће податке:

– број индекса, година уписа и серијски број;

– јединствени матични број грађана;

– презиме и име студента;

– датум, место, општина рођења и држава;

– презиме и име оба родитеља (или старатеља);

– назив завршене средње школе и седиште;

– назив образовног профила или смера;

– време трајања образовања;

– школска година у којој је завршено средње образовање;

– начин финансирања по годинама студија;

– општи успех у средњој школи (број поена);

– успех на пријемном испиту или провери склоности и способности, по предметима и укупан број поена;

– вредновање резултата опште матуре;

– податке о другој високошколској установи са које кандидат прелази (назив и место установе, година првог уписа, дужина трајања студијског програма, број година студија, школска година уписа на високошколску установу, укупан број ЕСПБ бодова који су признати са друге високошколске установе и која година студијског програма се уписује);

– шифра и назив наставног предмета, односно програма који је студент савладао;

– статус савладаног предмета и број ЕСПБ бодова које носи тај предмет;

– укупан фонд часова наставе, вежби и сл., година студијског програма, оцена на испиту, презиме и име наставника;

– укупан број остварених ЕСПБ бодова и просечна оцена;

– наслов завршног рада;

– име наставника који је руководио израдом завршног рада;

– оцена на завршном раду и датум одбране рада;

– академски назив и скраћеница академског назива;

– број дипломе и додатка дипломе;

– датум издавања дипломе и додатка дипломе;

– табела оцењивања;

– место за посебне напомене.

 

Члан 6.

Матична књига за дипломске академске, специјалистичке академске и специјалистичке струковне студије води се на Обрасцу број 3, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 мм x 420 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 350 мм x 500 мм.

Спољни табак садржи:

– назив Републике Србије;

– назив и седиште високошколске установе;

– име, односно назив оснивача високошколске установе;

– податак о броју дозволе за рад и датуму њеног издавања;

– школска година за коју се књига води;

– образовно-научно, односно образовно-уметничко поље;

– назив области у оквиру поља;

– назив студијског програма и колико траје;

– језик на коме се изводи настава.

Унутрашњи табак садржи следеће податке:

1) списак свих студената први пут уписаних на одобрени студијски програм (презиме, име једног родитеља и име), поређаних по редном броју уписа;

2) појединачни лист за сваког студента који садржи следеће податке:

– број индекса, година уписа и серијски број;

– јединствени матични број грађана;

– презиме и име студента;

– датум, место, општина рођења и држава;

– презиме и име оба родитеља (или старатеља);

– назив завршене високошколске установе и седиште;

– стручни, односно академски и скраћени назив последњих завршених студија;

– време трајања студијског програма;

– школска година првог уписа студијског програма;

– школска година завршетка студија;

– укупан број остварених ЕСПБ бодова;

– начин финансирања по годинама студија;

– број ЕСПБ бодова остварен на основним дипломским, специјалистичким академским или специјалистичким струковним студијама;

– број ЕСПБ бодова на завршном раду на основним дипломским, специјалистичким академским или специјалистичким струковним студијама;

– укупан број ЕСПБ бодова;

– остали услови предвиђени општим актом самосталне високошколске установе;

– податке о другој високошколској установи са које кандидат прелази (назив и место установе, школска година првог уписа, дужина трајања студијског програма, број година студирања, школска година уписа на високошколску установу, укупан број ЕСПБ бодова који су признати са друге високошколске установе и која година студијског програма се уписује);

– укупан број остварених ЕСПБ бодова и просечна оцена;

– шифра и назив наставног предмета, односно програма који је студент савладао;

– статус савладаног предмета и број ЕСПБ бодова које носи тај предмет;

– укупан фонд часова наставе, вежби и сл., година студијског програма, оцена на испиту, презиме и име наставника;

– наслов завршног рада;

– име наставника који је руководио израдом завршног рада и чланова комисије за одбрану рада;

– оцена на завршном раду и датум одбране рада;

– академски/стручни назив и скраћеница академског/стручног назива;

– број дипломе и додатка дипломе;

– датум издавања дипломе и додатка дипломе;

– табела оцењивања;

– место за посебне напомене.

 

Члан 7.

Матична књига за докторске студије води се на Обрасцу број 4, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 мм x 420 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 350 мм x 500 мм.

Спољни табак садржи следеће податке:

– назив Републике Србије;

– назив и седиште високошколске установе;

– име, односно назив оснивача високошколске установе;

– податак о броју дозволе за рад и датуму њеног издавања;

– школска година за коју се књига води;

– образовно-научно, односно образовно-уметничко поље;

– назив области у оквиру поља;

– назив студијског програма и колико траје;

– језик на коме се изводи настава.

Унутрашњи табак садржи следеће податке:

1) списак свих студената први пут уписаних на одобрени студијски програм (презиме, име једног родитеља и име), поређаних по редном броју уписа;

2) појединачни лист за сваког студента који садржи:

– број индекса, година уписа и серијски број;

– јединствени матични број грађана;

– презиме и име студента;

– датум, место, општина рођења и држава;

– презиме и име оба родитеља (или старатеља);

– назив завршене високошколске установе и седиште;

– стручни или академски и скраћени назив после завршених дипломских академских или специјалистичких академских студија;

– школска година првог уписа студијског програма;

– школска година завршетка студија;

– укупан број остварених ЕСПБ бодова;

– начин финансирања по годинама студија;

– број ЕСПБ бодова остварен на академским, струковним, дипломским и специјалистичким студијама;

– број ЕСПБ бодова на завршном раду на академским, струковним, дипломским и специјалистичким студијама;

– укупан број ЕСПБ бодова;

– остали услови предвиђени општим актом самосталне високошколске установе;

– податке о другој високошколској установи са које кандидат прелази (назив и место установе, школска година првог уписа, дужина трајања студијског програма, број година студирања, школска година уписа на високошколску установу, укупан број ЕСПБ бодова који су признати са друге високошколске установе и која година студијског програма се уписује);

– шифра и назив наставног предмета, односно програма који је студент савладао;

– статус савладаног предмета и број ЕСПБ бодова које носи тај предмет;

– укупан фонд часова наставе, вежби и сл., година студијског програма, оцена на испиту, презиме и име наставника;

– укупан број остварених ЕСПБ бодова и просечна оцена;

– наслов докторске дисертације;

– име наставника који је руководио израдом докторске дисертације и чланова комисије за одбрану дисертације;

– оцена дисертације и датум одбране дисертације;

– научни назив који је кандидат стекао;

– број дипломе и додатка дипломе;

– датум издавања дипломе;

– табела оцењивања;

– место за посебне напомене.

 

Члан 8.

Евиденција о издатим дипломама и додацима диплома води се на Обрасцу број 5.

 

Члан 9.

Евиденција о издатим дипломама и додацима диплома састоји се од спољних и унутрашњих табака повезаних у књигу величине 210 мм x 290 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 250 мм x 350 мм.

Спољни табак садржи следеће податке:

– назив Републике Србије;

– назив и седиште високошколске установе;

– назив студијског програма за који се води евиденција;

– почетна и крајња школска година за коју се евиденција води.

Унутрашњи табак садржи следеће податке:

– редни број студента;

– презиме, средње слово и име студента;

– број индекса;

– број дипломе;

– број додатка дипломи;

– потпис студента и датум пријема дипломе и додатка дипломи;

– школска година у којој студент стиче диплому и додатак дипломи.

 

Члан 10.

Записник о полагању испита води се на Обрасцу број 6.

 

Члан 11.

Записник о полагању испита је у облику табака величине 210 мм x 290 мм.

Записник о полагању испита садржи следеће податке:

– назив и седиште високошколске установе;

– назив студијског програма;

– назив и шифра предмета;

– име и презиме и шифра наставника;

– име и презиме студента;

– испитни рок;

– испитна група;

– датум и време полагања испита;

– ознака просторије у којој се изводи испит;

– редни број студента;

– број индекса студента;

– статус студента;

– оцена;

– број поена (предиспитне обавезе и испити);

– број полагања испита;

– напомене.

Оцена и број поена уписују се у записник о полагању испита у складу са табелом оцењивања из матичне књиге студената.

 

Члан 12.

Обрасци бр. 1, 2, 3, 4, 5. и 6. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 13.

За студијске програме из члана 116. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05) евиденција се води у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.

 

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и облику обрасца и начину вођења евиденције коју води универзитет и факултет („Службени гласник РС”, бр. 19/93, 7/99 и 49/02) и Правилник о садржају и облику обрасца и начину вођења евиденције коју води виша школа („Службени гласник РС”, бр. 19/93, 93/93 и 49/02).

 

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број 110-00-00999/2006-04

У Београду, 3. марта 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.