На основу члана 17. став 2. Закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РС”, број 18/05),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о условима које треба да испуни продајно место на којем се обавља промет садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

„Службени гласник РС“, број 29 од 07.04.2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које треба да испуни продајно место на којем се обавља промет садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: продајно место).

Члан 2.

Привредно друштво, предузеће, друго правно лице и предузетник може да обавља промет садног материјала само на продајном месту уписаном у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и хмеља, које обезбеђује очување својстава садног материјал у погледу врсте, сорте и категорије.

Члан 3.

Продајно место може бити на месту производње и на другом месту које испуњава услове прописане овим правилником.

Члан 4.

Продајно место мора да има складишни простор. Складишни простор може бити: са расхладним системом (хладњача), затворено складиште, пољско складиште (трап) и привремено пољско складиште (привремени трап).

Члан 5.

Садни материјал мора бити ускладиштен у складишном простору.

Складишни простор на продајном месту мора да обезбеђује очување квалитета и здравственог стања садног материјала, као и одржавање садног материјала у стању мировања.

Садни материјал који је намењен промету ван периода мировања, мора се складиштити у условима који одговарају вегетационом периоду у моменту стављања у промет.

Складишни простор мора да испуњава услове за одвојено складиштење садног материјала по врстама, сортама и категоријама, које морају бити јасно означене. Садни материјал јагоде чува се у складишном простору у амбалажи са влажним супстратом а садни материјал осталог јагодастог воћа и винове лозе обложен влажним супстратом и фолијом.

Члан 6.

Складишни простор са расхладним системом (хладњача), мора да буде изграђен од чврстог материјала који обезбеђује да температура складиштења за садни материјал са отвореним кореновим системом буде од 0оЦ до +2оЦ, за јагоду

-2şС, а релативна влажност ваздуха преко 95%.

Складиштење и чување садног материјала у складишном простору из става 1. овог члана обавља се најдуже девет месеци од дана складиштења.

Члан 7.

Затворено складиште мора да буде изграђено од чврстог материјала који обезбеђује да температура у складишту буде од 0оЦ до +5оЦ, а релативна влажност ваздуха преко 95%.

У затвореном складишту складиштење и чување садног материјала обавља се најдуже три недеље ако је садни материјал са отвореним кореновим системом.

Ако је коренов систем покривен влажним супстратом (мешавином песка и земље, односно пиљевине и земље) три сантиметра изнад места калемљења, односно кореновог врата, чување може да траје најдуже шест месеци од дана складиштења.

Члан 8.

Пољско складиште (трап) мора да буде ограђено, обезбеђено водом за заливање, а супстрат без грудви, умерено влажан, обрађен, погодан за покривање кореновог система најмање 20 цм изнад места калемљења, односно кореновог врата.

Пољско складиште мора да има мали нагиб како би било обезбеђено отицање вишка воде.

Складиштење и чување садног материјала у пољском складишту обавља се најдуже шест месеци од дана складиштења.

Члан 9.

Привремено пољско складиште (привремени трап) мора да обезбеди услове да се садни материјал чува у положају лаком за вађење, а да корен и 20 цм изнад места калемљења, односно кореновог врата буду покривени влажним супстратом.

Привремено пољско складиште мора да буде обезбеђено водом за заливање.

У привременом пољском складишту чување садног материјала обавља се најдуже шест месеци од дана складиштења.

Члан 10.

На продајном месту се води књига евиденције о оствареном промету садног материјала по врсти, сорти и категорији.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број 110-00-00007/2006-11

У Београду, 30. марта 2006. године

Министар,

Ивана Дулић-Марковић, с.р.