На основу члана 7. став 2. Закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља („ Службени гласник РС”, број 18/05),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Регистра произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

„Службени гласник РС“, број 29 од 07.04.2006.

 

Члан 1.

Овим правилником се ближе прописује садржина и начин вођења Регистра произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: Регистар).

Члан 2.

Регистар садржи податке о привредном друштву, предузећу, другом правном лицу и предузетнику који се бави производњом, прометом или увозом садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: произвођач садног материјала).

Документа која су поднета уз захтев за упис чине саставни део Регистра до њиховог превођења у електронску форму. После њиховог превођења у електронску форму и уношења у Регистар документа се трајно чувају у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

Члан 3.

Регистар садржи податке о произвођачу садног материјала и податке о делатности.

Подаци о произвођачу садног материјала су:

1) редни број уписа,

2) број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката, као и шифра претежне делатности произвођача садног материјала,

3) општи подаци о произвођачу садног материјала (пословно име, седиште, адреса, матични број и порески идентификациони број, број телефона и е-маил),

4) број и датум решења о упису у Регистар и решења о брисању из Регистра,

5) име и презиме, адреса, јединствени матични број грађанина за предузетника,

6) подаци о одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични број грађанина).

Подаци о делатности су:

1) за делатност производње садног материјала:

1. подаци о месту производње садног материјала (катастарска општина, потес, број катастарске парцеле, површина, намена објекта, правни основ коришћења земљишта),

2. подаци о одговорном лицу за делатност производње садног материјала (име и презиме, адреса, јединствени матични број грађанина),

3. подаци о радном простору, просторијама и опреми за обављање производње садног материјала за сваку појединачну категорију,

4. детаљан план производње садног материјала (подаци о свакој појединачној врсти, сорти, клону и категорији садног материјала за свако место производње – одвојено за матичњаке и растила, односно прпоришта),

5. подаци о закљученом уговору о сарадњи (датум закључења уговора, уговорне стране, предмет уговора из члана 5. став 2. Закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља);

2) за делатност промета садног материјала:

1. врста промета (промет на мало, односно промет на велико),

2. подаци о сваком продајном месту садног материјала (место и адреса, телефон, врста складишта),

3. подаци о одговорном лицу за делатност промета садног материјала (име и презиме, адреса, јединствени матични број грађанина),

4. подаци о стручној спреми запосленог лица на продајном месту;

3) за делатност увоза садног материјала:

1. подаци о царинском магацину (број царинског магацина, место, адреса, телефон);

2. подаци о одговорном лицу за делатност увоза садног материјала (име и презиме, адреса, јединствени матични број грађанина).

Регистар садржи и промене података из ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 4.

Произвођач садног материјала дужан је да сваку промену података унетих у Регистар пријави министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство) у року од 15 дана од дана настале промене.

Члан 5.

Податке који у складу са овим правилником чине садржину Регистра министарство уписује на основу захтева произвођача садног материјала и документације коју он прилаже уз захтев.

Члан 6.

Регистар се води у министарству у електронској форми као јединствена база података.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-00006/2006-11

У Београду, 30. марта 2006. године

Министар,

Ивана Дулић-Марковић, с.р.