Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 6. став 1. тачка 4) Закона о телекомуникацијама (”Службени гласник РС”, број 44/03),

Министар за капиталне инвестиције доноси

  

ПРАВИЛНИК

о броју и периоду на који се издаје лиценца за јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге, као и о минималним условима и најмањем износу једнократне накнаде за издавање лиценце

Службени гласник РС”, бр. 29 од 7. априла 2006, 77 од 15. септембра  2006.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се број и период на који се издаје лиценца за јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге за које се, у складу са Законом о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/03), може издати ограничени број лиценци, као и минимални услови за издавање лиценце за јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге, укључујући и најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања лиценце.

 

Члан 2.

Лиценце за јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге GSM/GSM 1800 стандарда и UMTS/IMT-2000 стандарда издају се у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, број 112/04).

 

II. БРОЈ ЛИЦЕНЦИ

 

Члан 3.

За јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге GSM/GSM 1800 стандарда (у даљем тексту: GSM/GSM 1800 лиценца), издају се две лиценце* за територију Републике Србије.

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

Члан 4.

За јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге UMTS/IMT-2000 стандарда (у даљем тексту: UMTS/IMT-2000 лиценца), издају се три* лиценце за територију Републике Србије.

Лиценце из става 1. овог члана издају се као допунске лиценце имаоцима GSM/GSM 1800 лиценци и са тим лиценцама чине јединствене мешовите GSM/UMTS лиценце.

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

 

III. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦА

 

Члан 5.

GSM/GSM 1800 лиценца издаје се на период од 10 година од дана издавања, а после истека тог периода важност лиценце продужава се на период од наредних 10 година без захтева имаоца лиценце.

UMTS/IMT-2000 лиценца издаје се на период од 10 година од дана издавања, а под условом да су у том периоду испуњени услови предвиђени лиценцом, важност лиценце продужава се на период од наредних 10 година без захтева имаоца лиценце.

 

IV. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

 

1. Врсте услуга

 

Члан 6.

Лице коме ће се издати GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценце користиће GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 мрежу за пружање јавних мобилних телекомуникационих услуга на територији Републике Србије у складу са важећим прописима, GSM споразумом, ETSI и ZGPP стандардима и дужно је да корисницима понуди минимални обим услуга утврђен лиценцом.

Поред минималног обима услуга, лице коме ће се издати лиценце из става 1. овог члана може корисницима да понуди и додатне услуге одређене одговарајућим нормама и препорукама.

Лице коме ће се издати GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценце дужно је да корисницима омогући:

1) бесплатан приступ посебним службама;

2) аутоматско бележење успостављених веза;

3) поступак решавања приговора корисника.

 

2. Област покривања

 

Члан 7.

         Лице коме ће се издати GSM/GSM 1800 лиценца, а које ће користити своју изграђену GSM/GSM 1800 мрежу*, дужно је да одржи достигнути ниво покривања.

Лице коме ће се издати GSM/GSM 1800 лиценца, а које ће градити нову GSM/GSM 1800 мрежу, дужно је да:*

1) у року од шест месеци од дана издавања лиценце започне комерцијално пружање услуга утврђених лиценцом;*

2) у року од 12 месеци од дана издавања лиценце обезбеди доступност услуга утврђених GSM/GSM 1800 лиценцом за 20% становништва, као и на следећим магистралним путевима:*

(1) Е-70 (део од границе са Републиком Хрватском до Београда),*

(2) Е-75 (од Хоргоша преко Београда и Ниша до границе са БЈР Македонијом),*

(3) Е-80 (од Ниша до границе са Републиком Бугарском);

3) у року од 24 месеца од дана издавања лиценце обезбеди доступност услуга утврђених GSM/GSM 1800 лиценцом за 50% становништва, као и на свим магистралним путевима;*

4) у року од 48 месеци од дана издавања лиценце обезбеди доступност услуга утврђених GSM/GSM 1800 лиценцом за 80% становништва и за 90% територије Републике Србије.*

Лице коме ће се издати UMTS/IMT-2000 лиценца дужно је да:

1) у року од шест месеци од дана издавања лиценце започне комерцијално пружање услуга утврђених лиценцом;

2) у року од 24 месеца од дана издавања лиценце обезбеди доступност наведених услуга за 25% становништва;

3) у року од наредних 36 месеци по истеку рока из тачке 2) овог става обезбеди доступност наведених услуга за 60% становништва.

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

3. Распоред радио-фреквенцијских опсега

 

Члан 8.

          Радио-фреквенцијски опсези у Републици Србији расположиви за GSM/GSM 1800 лиценцу, у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега, су:

1) од 904,3 до 913,9 МHz упарен са опсегом од 949,3 до 958,9 МHz и од 1710,1 до 1720,1 МHz упарен са опсегом од 1805,1 до 1815,1 МHz, за лице из члана 7. став 1. овог правилника;

2) од 890,1 до 894,3 МHz упарен са опсегом од 935,1 до 939,3 МHz и од 1740,1 до 1760,1 МHz упарен са опсегом од 1835,1 до 1855,1 МHz, за лице из члана 7. став 2. овог правилника.

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

Члан 9.

Радио-фреквенцијски опсези у Републици Србији расположиви за UMTS/IMT-2000 лиценцу, у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега, су за сваку од лиценци по 3 ФДД канала ширине по 5 МHz (укупне ширине 15 МHz) и 1 ТDD канал ширине 5 МHz за рад мобилних терминала и по 3 ФДД канала ширине по 5 МHz (укупне ширине 15 МHz) и 1 ТDD канал ширине 5 МHz за рад базних радио станица.

Радио-фреквенцијски опсези за радио-фреквенцијске канале из става 1. овог члана су:

1) ФДД канали у опсегу од 1920 до 1935 МHz упарени са каналима у опсегу од 2110 до 2125 МHz и 1 ТDD канал у опсегу од 1900 до 1905 МHz, за лице из члана 7. став 1. овог правилника;*

2) ФДД канали у опсегу од 1935 до 1950 МHz упарени са каналима у опсегу од 2125 до 2140 МHz и 1 ТDD канал у опсегу од 1905 до 1910 МHz, за Предузеће за телекомуникације ’Телеком Србија’ а.д;*

3) ФДД канали у опсегу од 1950 до 1965 МHz упарени са каналима у опсегу од 2140 до 2155 МHz и 1 ТDD канал у опсегу од 1910 до 1915 МHz, за лице из члана 7. став 2. овог правилника.*

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

Члан 10.

Радио-фреквенцијски опсези из чл. 8. и 9. овог правилника предвиђени су за коришћење на територији Републике Србије и могу бити ограничени обавезама координације са другим земљама.

Лице коме ће се издати лиценца може, на основу издатих дозвола за радио станице радио--релејних система, користити те радио-релејне системе искључиво за обезбеђење фиксних веза између елемента мреже тог лица.

 

4. Нумерација

 

Члан 11.

         Из постојећег плана нумерације за телекомуникационе мреже, за потребе GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценци, лицу из члана 7. став 1. овог правилника намењена су два броја, и то ’062’ и ’063’.*

Из постојећег плана нумерације за телекомуникационе мреже, за потребе UMTS/IMT-2000 лиценце Предузеће за телекомуникације ’Телеком Србија’ а.д. користиће два броја, и то ’064’ и ’065’.*

Из постојећег плана нумерације за телекомуникационе мреже, за потребе GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценци, које ће се издати лицу из члана 7. став 2. овог правилника, Републичка агенција за телекомуникације доделиће два нова броја.*

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

5. Технички захтеви

 

Члан 12.

Технички стандарди утврђени ЕTSI стандардима користиће се за изградњу GSM/GSM 1800 мреже.

Један или више техничких стандарда које је Међународна унија за телекомуникације (ITU) укључила у IMT-2000 технологију користиће се за изградњу UMTS/IMT-2000 мреже.

Лице коме ће се издати лиценца користиће техничке стандарде специфициране у лиценци.

Базне станице и терминална опрема морају бити компатибилни са важећим техничким захтевима.

 

6. Стандарди нивоа и квалитета услуга

 

Члан 13.

Лице коме ће се издати лиценца дужно је да пружа услуге непрекидно 24 сата дневно, седам дана у недељи.

Све сметње и прекиди у мрежи морају бити откривени и отклоњени у периоду утврђеном релевантним међународним нормама и препорукама.

У сату највећег оптерећења саобраћаја дозвољени проценат неуспелих позива у GSM/GSM 1800 мрежи не може бити већи од 2%, а дозвољени проценат блокираних позива је највише 2%.

Дозвољени проценат блокираног протока (BLER-block error rate) у UMTS/IMT-2000 мрежи не може бити већи од 1%.

Најмања расположива брзина протока у UMTS/IMT-2000 мрежи у затвореном простору мора бити 128 kbit/s према кориснику и 64 kbit/s од корисника уз 30%-тно оптерећење на ћелији.

 

7. Тарифе и услови пружања услуга

 

Члан 14.

Лице коме ће се издати лиценца слободно утврђује тарифе у складу са Законом о телекомуникацијама.

Лице коме ће се издати лиценца дужно је да благовремено, пре примене, обавести Републичку агенцију за телекомуникације о утврђеним тарифама и другим условима уговора са корисником које ће применити.

 

8. Интерконекција

 

Члан 15.

Лице коме ће се издати GSM/GSM 1800 лиценца и UMTS/IMT-2000 лиценца дужно је да закључи уговор о интерконекцији са другим јавним телекомуникационим операторима, у складу са Законом о телекомуникацијама.

Лице из става 1. овог члана дужно је да на захтев других јавних телекомуникационих оператора закључи уговор о интерконекцији у складу са Законом о телекомуникацијама.

 

V. НАЈМАЊИ ИЗНОС ЈЕДНОКРАТНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

 

Члан 16.

Најмањи (почетни) износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања GSM/GSM 1800 лиценце је 320.000.000,00 EUR.

Лиценца из става 1. овог члана издаје се у року од осам дана од дана уплате целокупног износа једнократне накнаде.

Плаћањем једнократне накнаде из става 2. овог члана ималац GSM/GSM 1800 лиценце измирио је и обавезе на име једнократне накнаде за UMTS/IMT-2000 лиценцу.

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 17.

Лицу из члана 7. став 1. овог правилника*,коме је Републичка агенција за телекомуникације, по окончању поступка јавног надметања и на основу донете одлуке о избору најповољније понуде, издала GSM/GSM 1800 лиценцу, као основну лиценцу, истовремено се издаје једна UMTS/IMT-2000 лиценца.

GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценце, које се издају најповољнијем понуђачу у јавном надметању из става 1. овог члана, гласиће на привредно друштво, као имаоца лиценце, чији капитал ће Република Србија понудити на продају у истом поступку јавног надметања за издавање наведних лиценци.

Друга UMTS/IMT-2000 лиценца издаје се Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. у поступку замене важеће GSM/GSM 1800 лиценце, у року и под условима прописаним чланом 106. ст. 2. и 3. Закона о телекомуникацијама, као имаоцу важеће GSM/GSM 1800 лиценце која је плаћена и сматра се да је плаћањем важеће лиценце измирена једнократна накнада за UMTS/IMT-2000 лиценцу.

GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 лиценце које се издају лицу из члана 7. став 2. овог правилника, издају се по окончању поступка јавног надметања, после доношења одлуке о избору најповољније понуде, у складу са Законом о телекомуникацијама. *

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

Члан 18.

Републичка агенција за телекомуникације, у року од три месеца по истеку сваког од рокова из члана 7. став 2. тачка 2) и члана 7. став 3. тачка 2) овог правилника, поднеће извештај министарству надлежном за послове телекомуникација о достигнутом степену развоја и конкурентности на тржишту услуга јавних мобилних телекомуникационих мрежа са предлозима о потреби измена и допуна овог правилника и издавању нових лиценци за јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге.*

 

*Службени гласник РС, број 77/2006

 

Члан 19.

Републичка агенција за телекомуникације припремиће предлог плана расподеле радио фреквенција које су предвиђене овим правилником у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00023/2006-01
У Београду, 4. априла 2006. године
Министар,
мр Велимир Илић, с.р.