Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 100. став 6. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон и 101/05 – др. закон),

Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о јавним исправама које издаје средња школа

 „Службени гласник РС“, бр. 31 од 13. априла 2006, 51 од 16. јуна 2006, 44 од 21. маја 2013, 43 од 15. маја 2015, 48 од 22. јуна 2018, 37 од 29. маја 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци јавних исправа које издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школа издаје ученику приликом уписа у школу ђачку књижицу, која се штампа на Обрасцу бр. 1, величине 10 x 14 cm, на 80-грамској хартији, у брошираном платненом повезу.

Образац бр. 1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Школа издаје ученику сведочанство за сваки завршени разред на Обрасцу број 2, а уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издајe се на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm, односно уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, сведочанство се штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm.

Образац број 2 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 48/2018

**Службени гласник РС, број 37/2019

Члан 4.

Ученику који се исписује из школе издаје се исписница на Обрасцу бр. 3, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији , на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 3 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Ученику који је савладао део наставног плана и програма полагањем испита из једног или више предмета школа издаје уверење о положеном испиту на Обрасцу бр. 4, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм огледа за образовни профил школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил на Обрасцу бр. 4а, у облику табака величине 21x29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25x35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм за образовни профил заснован на стандарду квалификација, школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, на Обрасцу бр. 4б, у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Образац бр. 4, Образац бр. 4а и Образац бр. 4б одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 44/2013

Члан 6.

Ученику који је савладао програм стручног оспособљавања школа издаје уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност на Обрасцу бр. 5, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25x35 cm.

Образац бр. 5 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Ученику који је савладао наставни план и програм специјалистичког образовања школа издаје уверење о положеном специјалистичком испиту на Обрасцу бр. 6, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 6 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Ученику који је стекао образовање за рад у трајању од две године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 7, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25x35 cm.

Образац бр. 7 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 43/2015

Члан 9.

Ученику који је стекао средње образовање у трајању од три године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 8, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25x35 cm.

Образац бр. 8 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 43/2015

Члан 10.

Ученику који је завршио средње образовање у трајању од четири године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 9, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25x35 cm.

Образац бр. 9 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 43/2015

Члан 11.

Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ“ словима величине 5 mm.

Члан 12.

Ако се приликом попуњавања јавне исправе са серијским бројем погреши, образац јавне исправе се прецртава са две паралелне дијагоналне црвене линије и записнички констатује да је образац са одређеним серијским бројем поништен.

Записник и поништени примерак обрасца јавне исправе чувају се у школи 10 година.

Члан 13.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС”, бр. 19/96 и 53/99).

Ђачке књижице које су школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2005/2006. годином остају у употреби до краја школовања тих ученика.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се по истеку 30 дана од дана његовог ступања на снагу.

 

Број 110-00-482/06-02

У Београду, 5. априла 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 Правилник о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа: “Службени гласник РС”, број 51/2006-45

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2006/2007. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња школа: "Службени гласник РС", број 43/2015

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2015/2016. године.

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", број 43/2015), обрасци бр. 2, 7, 8 и 9 замењени су новим обрасцима, а обрасци бр. 3, 4, 4а, 4б, 5. и 6. су измењени (види чл. 2 - 5. Правилника - 43/2015-25).

 

Образац бр. 1 - Ђачка књижица

Образац бр. 2 - Сведочанство за завршени разред

Образац бр. 3 - Исписница

Образац бр. 4 -Уверење о положеном испиту

Образац бр. 4а -Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил

Образац бр. 4б - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил

Образац бр. 5 - Уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност

Образац бр. 6 - Уверење о положеном специјалистичком испиту

Образац бр. 7 - Диплома о стеченом образовању за рад у трајању од две године

Образац бр. 8 - Диплома о средњем образовању (у трајању од три године)

Образац бр. 9 - Диплома о средњем образовању (у трајању од четири године)