Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 99. став 5. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон и 101/05 – др. закон),

Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о евиденцији у средњој школи

 „Службени гласник РС“, бр. 31 од 13. априла 2006, 51 од 16. јуна 2006, 44 од 21. маја 2013, 55 од 23. маја 2014, 73 од 31. августа 2016, 48 од 22. јуна 2018, 82 од 28. октобра 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци матичне књиге ученика, књиге евиденције о образовно-васпитном раду и евиденције о: успеху ученика на крају школске године, подели предмета и програма на наставнике, полагању испита, издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама које води, односно издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

*Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка образовања.

Матична књига води се на Обрасцу бр. 1, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5x42 cm, на 100-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Број унутрашњих листова одговара броју ученика у одељењу.

Унутрашњи лист посебан је за сваког ученика и попуњава се од уписа ученика у школу до завршетка његовог образовања.

Матичну књигу ученика за свако одељење води одељењски старешина.

Члан 3.

Књига евиденције о образовно-васпитном раду води се посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, дневник рада, евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и евиденцију о подели предмета и програма на наставнике у сваком одељењу.

Књига евиденције о образовно-васпитном раду води се за сваку школску годину на Обрасцу бр. 2, у облику књиге са тврдим корицама величине 29xх42 cm, на 80-грамској хартији (осим одељка: „Оцене ученика по предметима/програмима” на 100-грамској хартији), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Када се настава изводи и на језику националне мањине, евиденција се води и на језику те мањине, осим дневника рада (разредна књига) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Саставни део књиге евиденције о образовно-васпитном раду јесте Књига евиденције осталих облика образовно-васпитног рада.

Књига евиденције осталих облика образовно-васпитног рада садржи: списак наставника који остварују остале облике образовно-васпитног рада, списак ученика за које се организују остали облици образовно-васпитног рада, евиденцију о њиховој присутности и евиденцију о часовима – садржајима рада.

Евиденција из става 5. овог члана води се на Обрасцу бр. 2а, у облику књиге са тврдим корицама 25x35 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

*Службени гласник РС, број 48/2018

**Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 4.

Школа води евиденцију о полагању испита.

Записник о полагању испита води се приликом полагања: поправног, разредног и допунског испита, испита по приговору или жалби, испита за ванредног ученика или ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног, испита за стручну оспособљеност, завршног или специјалистичког и матурског испита.

Уметничке школе воде записник о полагању годишњег испита када је тај испит прописан наставним планом и програмом.

Записник о полагању поправног, разредног, допунског, годишњег испита и испита по приговору или жалби води се на Обрасцу бр. 3, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању испита за ванредног ученика или ученика који школовање завршава у року краћем од предвиђеног води се на Обрасцу бр. 4, у облику табака величине 29,5x63 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању испита за стручну оспособљеност води се на Обрасцу бр. 5, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању завршног или специјалистичког испита води се на Обрасцу бр. 6, у облику листа величине 21x29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању завршног испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификације, води се на Обрасцу бр. 6а, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању матурског испита води се на Обрасцу бр. 7, у облику табака величине 21x29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању матурског испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификација, води се на Обрасцу бр. 7а, у облику табака величине 21x29,5 cm, на 80-грамској хартији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник о полагању испита школа води за сваког ученика појединачно и може се користити у више испитних рокова.

Подаци из записника уносе се у матичну књигу.

*Службени гласник РС, број 44/2013

**Службени гласник РС, број 73/2016

Члан 4а

Књига евиденције о образовно-васпитном раду који школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика, у складу са законом.

Уколико школа води књигу евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика.

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

*Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 5.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се хоризонталном линијом, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

*Службени гласник РС, број 48/2018

**Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 6.

За ученике уписане закључно са школском 2005/2006. годином школа води матичну књигу на Обрасцу бр. 1 прописаном Правилником о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 30/93, 19/96, 53/99 и 40/02) до завршетка њиховог школовања.

У матичну књигу из става 1. овог члана, у унутрашњи лист за сваког ученика, у рубрику: „Напомена” школа уноси серијске бројеве свих издатих јавних исправа које имају серијски број.

Балетска и музичка школа, воде дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад на Обрасцу бр. 6а који је прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12 и 8/13).

Музичка школа, води дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете на Обрасцу бр. 7, који је прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12 и 8/13).

*Службени гласник РС, број 44/2013

Члан 7.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 30/93, 19/96, 53/99 и 40/02).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2006. године, осим одредаба члана 6. овог правилника које се примењују од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Број 110-00-510/06-02

У Београду, 5. априла 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о евиденцији у средњој школи: „Службени гласник РС“, број 51/2006-45

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2006/2007. године.

Обрасци:

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", број 44/2013) додат је нови образац бр. 6a - Записник о полагању завршног испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификације (види члан 1. Правилника - 44/2013-30)

Правилником о допуни Правилника о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", број 55/2013) додат је нови Образац бр. 7а - Записник о полагању матурског испита (види члан 1. Правилника - 55/2014-150).

Правилником о изменама допуни Правилника о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", број 82/2018) измењени су обрасци 1, 2, 3 и 4 (види члан 1. Правилника - 82/2018-6).

Образац бр. 1 - Матична књига

Образац бр. 2 - Књига евиденције о образовно-васпитном раду

Образац бр. 2а - Књига евиденције осталих облика образовно--васпитног рада

Образац бр. 3 - Записник о полагању поправног, разредног, допунског, годишњег испита и испита по приговору или жалби

Образац бр. 4 - Записник о полагању испита за ванредног ученика или ученика који школовање завршава у року краћем од предвиђеног

Образац бр. 5 - Записник о полагању испита за стручну оспособљеност

Образац бр. 6 - Записник о полагању завршног или специјалистичког испита

Образац бр. 6а - Записник о полагању завршног испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификације

Образац бр. 7 - Записник о полагању матурског испита

Образац бр. 7а - Записник о полагању матурског испита