Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 130. став 2. и члана 132. став 2. Закона о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 66/94 – УС, 22/02, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон и 101/05 – др. закон),

Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

„Службени гласник РС”, бр. 55 од 28. јуна 2006, 51 од 5. јуна 2007, 67 од 9. јула 2008, 39 од 3. јуна 2011, 82 од 22. августа 2012, 8 од 25. јануара 2013, 70 од 12. августа 2015, 81 од 31. августа 2017, 48 од 22. јуна 2018, 65 од 24. августа 2018 - др. правилник, 66 од 29. августа 2018 - др. правилник, 112 од 2. септембра 2020 - др. правилник

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Престале су да важе одредбе овог правилника које се односе на садржину и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа које воде/издају школе које спроводе основно образовање одраслих, даном ступања на Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих ("Службени гласник РС", број 65/2018), односно 1. септембра 2018. године (види члан 16 Правилника - 65/2018-20).

Правилник је престао да важи даном почетка примене Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", број 66/2018), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 2, чланом 3. ст. 1. и 3, чланом 4. ст. 1, 3. и 7, чланом 5. ст. 4, 5, 6. и 8, чланом 6. став 1, чланом 7. ст. 2. и 3, чланом 8, чланом 9. став 3, чланом 10. став 2, чланом 11. ст. 1. и 2, чланом 12а став 2, чланом 14. ст. 1. и 2, чланом 15. ст. 1. и 2, чланом 16а став 2, чланом 18. ст. 1. и 2, чланом 19. ст. 1. и 3, чланом 21. став 1. и чланом 22. овог правилника. (види члан 27. Правилника - 66/2018-38 и члан 19. Правилника - 112/2020-5).

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци евиденција које води основна школа и основна музичка и балетска школа (у даљем тексту: школа): матичне књиге, дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, евиденције о полагању испита – записника о поправним, разредним, испитима за образовање одраслих и другим испитима и евиденције о издатим сведочанствима.

Евиденцију о успеху ученика на крају школске године и о подели предмета на наставнике школа води у оквиру дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, а евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним исправама у оквиру матичне књиге.

Овим правилником прописује се садржај и обрасци јавних исправа које издаје школа: ђачке књижице, сведочанства о завршеној школи, односно разреду, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика.

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања основног образовања и васпитања.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), води се на Обрасцу бр. 1, у облику спољњег табака и унутрашњег табака величине 29,5 x 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Спољни табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи табак за сваког ученика и попуњава се од уписа у први разред до завршетка четвртог разреда.

Матичну књигу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) на обрасцу из става 2. овог члана води и школа за основно образовање и васпитање одраслих.

*Службени гласник РС, број 70/2015

Члан 2а

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), води се на Обрасцу бр. 1а, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5 x 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Матична књига састоји се од спољњег табака и унутрашњег листа. Спољњи табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког ученика и попуњава се од петог разреда до завршетка осмог разреда и полагања завршног испита.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања води се на обрасцу број 1б, у облику спољног табака и унутрашњег листа величине 29,5 x 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Правилника - 81/2017-255)

*Службени гласник РС, број 51/2007

**Службени гласник РС, број 81/2017

Члан 3.

Матична књига основне музичке – балетске школе, води се на Обрасцу бр. 2а, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 x 35 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично величине је 29,5 x 42 cm.

Спољни табак матичне књиге води се за сваки одсек – главни предмет.

Унутрашњи лист је посебан за сваког ученика и попуњава се од уписа у први до завршетка завршног разреда.

*Службени гласник РС, број 82/2012

Члан 4.

Дневник образовно-васпитног рада – разредна књига води се за сваку школску годину, посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, дневник рада – (разредну књигу), евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и евиденцију о подели предмета на наставнике у сваком одељењу.

Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе води се на Обрасцу бр. 3, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,7 х 42,00 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) води се на Обрасцу бр. 4, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања, води се на Обрасцу бр. 4а, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,7 х 42,00 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневнике образовно-васпитног рада на обрасцима из ст. 2. и 3. овог члана и/или води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника води и школа за основно образовање и васпитање одраслих.

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине, осим дневника рада (разредне књиге) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања), води се на Обрасцу бр. 3а, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

*Службени гласник РС, број 67/2008

**Службени гласник РС, број 70/2015

***Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 4а

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) води се на Обрасцу бр. 5а у облику књиге са тврдим корицама, тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично, исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи, води се на Обрасцу број 5б, у облику књиге са тврдим корицама, тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за пети разред основне школе води се на Обрасцу 5в, у облику књиге са тврдим корицама, тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

*Службени гласник РС, број 51/2007 

**Службени гласник РС, број 81/2017 

***Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 5.

У основној музичкој школи воде се два дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге: за главни предмет – индивидуални рад и за теоријске предмете. Ови дневници воде се за сваку школску годину, посебно за свако одељење – класу и за сваки главни предмет.

Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад у основној музичкој школи води се на Обрасцу бр. 6а, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете води се на Обрасцу бр. 7, у облику књиге са меким платненим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

*Службени гласник РС, број 82/2012

**Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 6.

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу бр. 8а, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

*Службени гласник РС, број 82/2012

**Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 7.

Школа води евиденцију о полагању испита ученика.

Записник о полагању испита води се приликом полагања испита у основној школи; испита у музичкој, односно балетској школи; испита одраслих; испита из страног језика и других испита.

 Записник о полагању испита води се на Обрасцу бр. 9, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 8.

Школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика и подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта сваког разреда.

Ђачка књижица за ученика основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), води се на Обрасцу бр. 10, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 x 19 cm, на 80-грамској хартији.

Ђачка књижица за први циклус основног образовања и васпитања, када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 8а

Ђачка књижица за ученика основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), води се на Обрасцу бр. 10а, са чврстим корицама тегет боје, величине 10 x 14 cm, на 80-грамској хартији.

Ђачка књижица за ученика основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), води се на Обрасцу 10б, са чврстим корицама, тегет боје, величине 10 x 14 cm, на 80-грамској хартији.

Ђачка књижица за други циклус основног образовања и васпитања, када се штампа и издаје двојезично величине је 12 x 16 cm.

*Службени гласник РС, број 51/2007

**Службени гласник РС, број 81/2017

Члан 9.

Школа за основно музичко, односно балетско образовање издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика, подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта за сваки разред у току школовања.

Ђачка књижица за ученика основне музичке, односно балетске школе, штампа се на Обрасцу бр. 11а, са тврдим корицама тегет боје, величине 10 x 14 cm, на 80-грамској хартији.

Ђачка књижица за ученика основне музичке, односно балетске школе када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

*Службени гласник РС, број 82/2012

Члан 10.

Основна школа издаје преводницу ученику првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу бр. 12, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

*Службени гласник РС, број 70/2015

Члан 11.

Основна школа издаје преводницу ученику другог, трећег или четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу бр. 12-а, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Члан 12.

Брисан је (види члан 5. Правилника - 81/2017-255)

Члан 12а

Основна школа издаје преводницу ученику од петог до осмог разреда другог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу бр. 13а, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Основна школа издаје преводницу ученику од петог до осмог разреда другог циклуса основног образовања и васпитања о преласку ученика из једне у другу основну школу, на Обрасцу 13б, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

*Службени гласник РС, број 51/2007

**Службени гласник РС, број 81/2017

Члан 13.

Основна музичка, односно балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку, односно балетску школу, на Обрасцу бр. 14, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Члан 14.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на Обрасцу број 15, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Сведочанство из става 1. овог члана о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања издаје и школа за основно образовање и васпитање одраслих.

*Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 15.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на Обрасцу број 15а, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања из става 1. овог члана издаје и школа за основно образовање и васпитање одраслих.

*Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 16.

Брисан је (види члан 7. Правилника - 81/2017-255)

Члан 16а

Ученику другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду, на Обрасцу број 16а, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Ученику другог циклуса основног образовања и васпитања, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду, на обрасцу 16б, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 3. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

*Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 17.

Основна школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на Обрасцу бр. 17а, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамском папиру, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на обрасцу из става 1. овог члана издаје и школа за основно образовање и васпитање одраслих.

*Службени гласник РС, број 39/2011

Члан 18.

Основна музичка, односно балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког – балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18а, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

*Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 18а

Основна музичка, односно балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном музичком – балетском образовању и васпитању, на Обрасцу бр. 18б, у облику табака величине 21x29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25x35 cm.

*Службени гласник РС, број 8/2013

Члан 19.

Основна школа издаје ученику уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред, на Обрасцу бр. 19, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Члан 20.

Основна школа у којој стичу образовање и васпитање ученици ометени у развоју води евиденцију и издаје јавне исправе на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу.

Члан 21.

Обрасци евиденција и јавних исправа бр. 1–12, 12а, 13–15, 15а и 16–19. прописани овим правилником одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 22.

За ученике уписане закључно са школском 2005/2006. годином школа води матичне књиге на обрасцима прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 58/92, 64/92, 14/00, 44/02, 90/03, 117/03, 88/04, 27/05 и 59/05), до краја првог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања.

Члан 23.

Ђачке књижице које су школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2005/2006. годином на обрасцима прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 58/92, 64/92, 14/00, 44/02, 90/03, 117/03, 88/04, 27/05 и 59/05), остају у употреби до краја првог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања.

Члан 24.

Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 25.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

*Службени гласник РС, број 48/2018

Члан 26.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 58/92, 64/92, 14/00, 44/02, 90/03, 117/03, 88/04, 27/05 и 59/05).

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2006. године.

Број 610-00-311/2006-02

У Београду, 8. јуна 2006. године

Министар,

др Слободан Вуксановић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: “Службени гласник РС”, број 51/2007-80

Члан 6.

Обрасци евиденција и јавних исправа из става 1. овог члана примењују се на ученике уписане у други циклус основног образовања и васпитања школске 2007/2008. године.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2007. године.

 

Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: “Службени гласник РС”, број 67/2008-13

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2008. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: “Службени гласник РС”, број 82/2012-4

Члан 5.

Основна музичка – балетска школа, за ученике уписане закључно са школском 2011/2012. годином, води матичне књиге на Обрасцу бр. 2 до завршетка њиховог образовања у основној музичкој – балетској школи.

Члан 8.

Ђачке књижице које су основне музичке – балетске школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2011/2012. годином на Обрасцу бр. 11, остају у употреби до завршетка њиховог образовања у основној музичкој – балетској школи.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: “Службени гласник РС”, број 70/2015-89

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2015/2016. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: “Службени гласник РС”, број 81/2017-255

Члан 9.

За ученике уписане закључно са школском 2012/2013. годином школа води матичну књигу за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) и дневник образовано-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) на обрасцима 1а, 5а и 5б прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 и 70/15) до краја другог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања.

За ученике из става 1. овог члана школа издаје јавне исправе и то: ђачку књижицу за други циклус основног образовања и васпитања, преводницу за други циклус основног образовања и васпитања и сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на обрасцима 10а, 13а и 16а, прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 и 70/15) до краја другог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања.

Члан 10.

Обрасци евиденција и јавних исправа из члана 1. овог правилника примењују се на ученике уписане у пети разред другог циклуса основног образовања и васпитања почев од школске 2017/2018. године.

Члан 11.

Овај правилник примењиваће се и на школе које обављају делатност основног образовања одраслих до доношења подзаконског акта о врсти и садржају образаца и начину вођења евиденције за образовање одраслих.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2017. године.

 

 

Прилози

ОБРАСЦИ ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНИХ ИСПРАВА:

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (Службени гласник РС”, број 81/2017) обрасци евиденција и јавних исправа, и то: Образац број 1а – Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања, Образац број 5а – Дневник образовно-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), Образац број 5б – Дневник осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи, Образац број 10а – Ђачка књижица за ученика основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), Образац број 13а – Преводница о преласку ученика из једне у другу основну школу, Образац број 16а – Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду, замењени су обрасцима евиденција и јавних исправа бр. 1б, 5в, 10б, 13б и 16б. За ученике уписане закључно са школском 2012/2013. годином школа води матичну књигу за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) и дневник образовано-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) на обрасцима 1а, 5а и 5б прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 и 70/15) до краја другог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања. За ученике из става 1. овог члана школа издаје јавне исправе и то: ђачку књижицу за други циклус основног образовања и васпитања, преводницу за други циклус основног образовања и васпитања и сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на обрасцима 10а, 13а и 16а, прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 и 70/15) до краја другог циклуса, односно до завршетка основног образовања и васпитања. (види чл. 1. и 9. Правилника - 81/2017-255).

Престале су да важе одредбе овог правилника које се односе на садржину и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа које воде/издају школе које спроводе основно образовање одраслих, даном ступања на Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих ("Службени гласник РС", број 65/2018), односно 1. септембра 2018. године (види члан 16 Правилника - 65/2018-20).

 

Образац бр. 1 - Матична књига основне школе за први циклус основног образовања и васпитања

Образац бр. 1а - Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда)

Образац бр. 1б - Матична књига основне школе за други циклус основног образовања и васпитања

Образац бр. 2а - Матична књига основне музичке - балетске школе

Образац бр. 3 - Дневник образовно - васпитног рада за први разред основне школе за први циклус основног образовања и васпитања

Образац бр. 3a - Дневник образовно - васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања)

Образац бр. 4 - Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (II - IV разред) за први циклус основног образовања и васпитања

Образац бр. 4а – Дневник образовно- васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања

Брисан је Образац бр. 5 - Дневник предметне наставе образовно-васпитног рада у основној школи (V - VIII разред) (види члан 4. Правилника - 70/2015-89)

Образац бр. 5а - Дневник образовно-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда)

Образац бр. 5б - Дневник осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи

Образац бр. 5в - Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за пети разред основне школе

Образац бр. 6а - Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет - индивидуални рад

Образац бр. 7 - Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете

Образац бр. 8a - Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи

Образац бр. 9 - Записник о полагању испита

Образац бр. 10 - Ђачка књижица за ученика основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда)

Обрасцу бр. 10а - Ђачка књижица за ученика основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда)

Образац бр. 10б - Ђачка књижица за ученика основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда)

Образац бр. 11а – Ђачка књижица за ученика основне музичке – балетске школе

Образац бр. 12 - Преводница о преласку ученика првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу

Образац бр. 12а - Преводница ученика II - IV разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу

Образац бр. 13 - Преводницa о преласку ученика из једне у другу основну школу (V - VIII разред)

Образац бр. 13а - Основна школа издаје преводницу ученику од петог до осмог разреда другог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу

Образац бр. 13б - Преводницa о преласку ученика из једне у другу основну школу у другом циклусу основног образовања и васпитања

Образац бр. 14 - Преводница о преласку ученика из једне у другу школу за основно музичко-балетско образовање и васпитање

Образац бр. 15 - Сведочанство о завршеном првом разреду основне школе првог циклуса основног образовања и васпитања

Образац бр. 15а - Сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду основне школе првог циклуса основног образовања и васпитања

Образац бр. 16 - Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом или осмом разреду основне школе

Образац бр. 16а - Ученику другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду

Образац бр. 16б - Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом или осмом разреду основне школе другог циклуса основног образовања и васпитања

Образац бр. 17а - Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

Образац бр. 18а – Сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког – балетског образовања и васпитања

Образац бр. 18б - Сведочанство о завршеном основном музичком-балетском образовању и васпитању

Образац бр. 19 - Уверење о положеном испиту из страног језика